Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 119 Venres, 26 de xuño de 2015 Páx. 25345

III. Outras disposicións

Consellería de Traballo e Benestar

ORDE do 9 de xuño de 2015 pola que se modifica a Orde do 15 de decembro de 2011, pola que se regulan os ficheiros de datos de carácter persoal existentes nesta consellería.

Ao abeiro do disposto na Lei orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal, publicouse o 27 de decembro de 2011 a Orde do 15 de decembro de 2011, pola que se regulan os ficheiros de datos de carácter persoal existentes na Consellería de Traballo e Benestar.

O artigo 20 da dita lei dispón que a creación, modificación ou supresión dos ficheiros das administracións públicas só se poderá facer por medio de disposición xeral publicada no Boletín Oficial del Estado ou diario oficial correspondente e establece, no seu ordinal segundo, o contido que debe constar nas súas disposicións de creación e modificación.

A través da presente orde modifícase o ficheiro Persoas físicas (Servizo Público de Emprego), completando o procedemento de recollida do dato e a estrutura do ficheiro.

En consecuencia, en virtude das facultades que me confire o artigo 34.6 da Lei 1/1983, do 22 de febreiro, de normas reguladoras da Xunta e da súa Presidencia,

RESOLVO:

Artigo único. Modificación da Orde do 15 de decembro de 2011 pola que se regulan os ficheiros de carácter persoal existentes nesta consellería

O ficheiro denominado Persoas físicas (Servizo Público de Emprego), no punto 2. Ficheiros baixo a responsabilidade do Servizo Público de Emprego de Galicia da Consellería de Traballo e Benestar, anexo I. Ficheiros de nova creación, queda modificado nos seguintes termos:

Denominación do ficheiro

Persoas físicas (Servizo Público de Emprego)

Descrición da súa finalidade e usos previstos

Identificación, xestión e comunicación coas persoas demandantes do servizo no ámbito das políticas de emprego dentro das competencias do Servizo Público de Emprego de Galicia.

Colectivos sobre os cales se pretende obter datos ou que resulten obrigados a subministralos

Persoas demandantes de emprego.

Persoas traballadoras contratadas.

Persoas desempregadas e perceptoras de prestación.

Alumnado de formación ocupacional e de escolas obradoiro, casas de oficios e obradoiros de emprego.

Procedemento de recolla de datos

Formularios en papel e electrónicos; lector de impresión dixital.

Procedencia dos datos

A propia persoa interesada ou quen a represente legalmente.

Outras administracións públicas.

Entidades privadas.

Estrutura básica do ficheiro

Tipos de datos de carácter persoal (categorías de datos)

Datos especialmente protexidos: saúde, vida sexual, afiliación sindical, violencia de xénero.

Datos de carácter identificativo (DNI/NIF, nome e apelidos, teléfono, enderezo, sinatura, imaxe, nº de rexistro, impresión dixital, enderezo electrónico).

Datos de características persoais.

Datos económicos financeiros e de seguros.

Datos de circunstancias sociais.

Datos académicos e profesionais.

Datos de detalle de emprego.

Sistema de tratamento

Mixto.

Comunicacións ou cesións de datos

Outros órganos da Administración do Estado.

Servizo Público de Emprego Estatal e das comunidades autónomas con políticas de emprego transferidas.

Organismos da Seguridade Social.

Outros órganos da Comunidade Autónoma.

Ofertantes de emprego.

Transferencias internacionais de datos a países terceiros

Non están previstas.

Órgano responsable do ficheiro

Consellería de Traballo e Benestar/ Servizo Público de Emprego de Galicia.

Servizos ou unidades ante os cales poden exercer os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición

Consellería de Traballo e Benestar/ Servizo Público de Emprego de Galicia.

Edificio Administrativo de San Caetano.

15781 Santiago de Compostela (A Coruña).

Nivel do ficheiro

Alto.

Disposición derradeira única. Entrada en vigor

Esta orde entrará en vigor o día seguinte ao da súa publicación no Diario Oficial de Galicia.

Santiago de Compostela, 9 de xuño de 2015

Beatriz Mato Otero
Conselleira de Traballo e Benestar