Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 233 Luns, 7 de decembro de 2015 Páx. 45920

I. Disposicións xerais

Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria

DECRETO 179/2015, do 29 de outubro, polo que se establece o plan de estudos das ensinanzas artísticas superiores de Arte Dramática na Comunidade Autónoma de Galicia.

A Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación, modificada pola Lei orgánica 8/2013, do 9 de decembro, para a mellora da calidade educativa, establece os principios xerais que deben rexer o sistema educativo e, no seu artigo 46, que a definición do contido das ensinanzas artísticas superiores, así como a súa avaliación, se fará no contexto da ordenación da educación superior española no marco europeo. Así mesmo, no seu artigo 58.1 establece que lle corresponde ao Goberno, logo da consulta ás comunidades autónomas e ao Consello Superior de Ensinanzas Artísticas, definir a estrutura e o contido básicos dos diferentes estudos de ensinanzas artísticas superiores regulados na lei.

En virtude da citada lei orgánica, publicouse o Real decreto 1614/2009, do 26 de outubro, polo que se establece a ordenación das ensinanzas artísticas superiores reguladas na dita lei. Conforme o artigo 11 deste, o Goberno definirá, de acordo coas directrices establecidas no real decreto e logo de consulta ás comunidades autónomas e ao Consello Superior de Ensinanzas Artísticas, o contido ao que deberán adecuarse os plans de estudos conducentes á obtención dos títulos superiores de Ensinanzas Artísticas nas correspondentes especialidades, que se referirá ás competencias, materias e aos seus descritores, contidos e número de créditos correspondentes. Así mesmo, establece o dito artigo que as administracións educativas, no ámbito das súas competencias, aprobarán o plan de estudos correspondente a cada título, de acordo co establecido no real decreto, e deben publicar os ditos plans de estudos nos respectivos boletíns oficiais.

En desenvolvemento das previsións do Real decreto 1614/2009, do 26 de outubro, promulgouse o Real decreto 630/2010, do 14 de maio, polo que se regula o contido básico das ensinanzas artísticas superiores de Arte Dramática establecidas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación.

Por outra banda, o Real decreto 1027/2011, do 15 de xullo, establece o Marco español de cualificacións para a educación superior (MECES).

Finalmente, o Real decreto 1850/2009, do 4 de decembro, regula a expedición de títulos académicos e profesionais correspondentes ás ensinanzas establecidas pola Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación, e no cal se fixa o modelo do suplemento europeo ao título de ensinanzas artísticas superiores.

Xa que logo e co fin de dar cumprimento ao artigo 23 do Real decreto 806/2006, do 30 de xuño, polo que se establece o calendario de aplicación da nova ordenación do sistema educativo, establecida pola Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación, no curso académico 2010/11 iniciouse a implantación das ensinanzas artísticas superiores de Arte Dramática coa publicación da Orde do 30 de setembro de 2010 pola que se establece o plan de estudos das ensinanzas artísticas superiores de grao en Arte Dramática na Comunidade Autónoma de Galicia e se regula o acceso ao dito grao.

En consecuencia, iniciada a implantación das ensinanzas artísticas superiores de Arte Dramática, cómpre agora desenvolver plenamente a normativa aplicable a través do presente decreto, que ten por obxecto establecer, vista a proposta dos centros, o plan de estudos e, entre as súas finalidades, a de deseñar estes con identidade propia e adaptados ás particularidades dos centros que os imparten, que aproveiten eficazmente os seus recursos humanos e materiais, en función da súa tradición pedagóxica e do seu contorno sociocultural, con criterios de rigor, calidade e excelencia.

Na súa virtude, por proposta do conselleiro de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, no exercicio da facultade outorgada polo artigo 34.5 da Lei 1/1983, do 22 de febreiro, de normas reguladoras da Xunta e da súa Presidencia, logo dos ditames do Consello Escolar de Galicia e do Consello Galego de Ensinanzas Artísticas Superiores, de acordo co Consello Consultivo, e logo da deliberación do Consello da Xunta de Galicia na súa reunión do día vinte e nove de outubro de dous mil quince,

DISPOÑO:

Artigo 1. Obxecto e ámbito de aplicación

1. O presente decreto ten por obxecto establecer o plan de estudos das ensinanzas artísticas superiores de Arte Dramática, ao abeiro do disposto no Real decreto 630/2010, do 14 de maio, polo que se regula o contido básico das ensinanzas artísticas superiores de Arte Dramática establecidas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación.

2. O presente decreto será de aplicación no ámbito territorial da Comunidade Autónoma de Galicia.

Artigo 2. Centros de ensinanzas artísticas superiores de Arte Dramática

1. Os estudos superiores de Arte Dramática cursaranse nos centros superiores de ensinanzas artísticas de Arte Dramática.

2. Do mesmo xeito, as ensinanzas artísticas oficiais de máster reguladas no Real decreto 1614/2009, do 26 de outubro, impartiranse nos ditos centros. Os estudos de doutoramento regulados no Real decreto 1393/2007, do 29 de outubro, poderán impartirse nos centros superiores de ensinanzas artísticas de Arte Dramática mediante convenios coas universidades. A competencia para subscribir os ditos convenios corresponde á consellería competente en materia de educación.

3. A consellería competente en materia de educación establecerá medidas que favorezan a autonomía pedagóxica, de organización e de xestión da cal dispoñen estes centros para o exercicio das súas actividades docentes, interpretativas, investigadoras e de difusión do coñecemento, co fin de garantir o cumprimento das súas funcións como centros educativos superiores do Espazo Europeo de Educación Superior.

4. Os centros de ensinanzas artísticas superiores de Arte Dramática fomentarán programas de investigación científica e técnica propios desta disciplina, para contribuír á xeración e difusión do coñecemento e á innovación no dito ámbito. A consellería competente en materia de educación establecerá os mecanismos adecuados para que estes centros poidan realizar ou dar soporte á investigación científica e técnica que lles permita integrarse no Sistema Español de Ciencia e Tecnoloxía.

Artigo 3. Finalidade das ensinanzas artísticas superiores de Arte Dramática e perfil profesional

1. As ensinanzas artísticas superiores de Arte Dramática terán como obxectivo xeral a formación cualificada de profesionais nos ámbitos da interpretación, a dirección escénica, a dramaturxia, a escenografía e naquelas áreas de coñecemento e investigación vinculadas con elas.

2. O perfil do/da titulado/a superior en Arte Dramática corresponde ao/á dun/dunha profesional cualificado/a que acadou a madureza e a formación técnica e humanística necesarias para realizar de maneira plena a opción profesional máis adecuada ás súas capacidades e intereses, mediante o desenvolvemento de competencias comúns aos estudos de Arte Dramática e na correspondente especialidade.

3. Os/as titulados/as superiores de Arte Dramática estarán capacitados/as para o exercicio da creación e da investigación.

Artigo 4. Título superior de Arte Dramática e especialidades

1. A superación das ensinanzas artísticas superiores de Arte Dramática dará lugar á obtención do título superior de Arte Dramática, seguido da especialidade correspondente, que queda incluído para todos os efectos no nivel 2 do Marco español de cualificacións para a educación superior e será equivalente ao título universitario de grao. Sempre que a normativa aplicable exixa estar en posesión do título universitario de grao, entenderase que cumpre este requisito quen estea en posesión do título superior de Arte Dramática.

2. As especialidades das ensinanzas artísticas superiores de Arte Dramática que se desenvolven no decreto son as seguintes: dirección escénica e dramaturxia, escenografía e interpretación.

Artigo 5. Acceso e proba específica

1. Para o acceso ás ensinanzas oficiais conducentes ao título superior de Arte Dramática, requirirase cumprir os requisitos establecidos no artigo 55.2 da Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación.

2. Para os/as maiores de dezaoito anos de idade que non cumpran os requisitos establecidos no citado artigo 55.2.a), a consellería competente en materia de educación, a través da dirección xeral correspondente, regulará, convocará e organizará unha proba anual que acredite que o/a aspirante posúe os coñecementos, as habilidades e aptitudes necesarios para cursar con aproveitamento as correspondentes ensinanzas.

3. A proba específica de acceso a estes estudos levarase a cabo para cada especialidade e terá como finalidade valorar a madureza, os coñecementos e as aptitudes para cursar con aproveitamento estas ensinanzas.

4. A consellería competente en materia de educación, a través da dirección xeral correspondente, convocará, organizará, desenvolverá e avaliará, con carácter anual, unha proba específica de acceso a estes estudos.

5. A superación da proba a que fai referencia o punto anterior, faculta, unicamente, para matricularse no curso académico para o cal fora convocada.

Artigo 6. Contido do plan de estudos conducentes á obtención do título superior de Arte Dramática

1. As ensinanzas artísticas superiores de Arte Dramática abranguerán unha formación básica e unha formación específica orientada á preparación para o exercicio profesional. Para a consecución da dita finalidade, estes estudos desenvolverán de xeito integrador capacidades artísticas, científicas e tecnolóxicas.

2. As competencias transversais, xerais e específicas e os perfís profesionais definidos para cada unha das especialidades son os establecidos no anexo II do decreto.

3. O plan de estudos das ensinanzas artísticas superiores de Arte Dramática abrangue, para cada unha das súas especialidades, 4 cursos académicos cun total de 240 créditos.

4. Cada un dos cursos das ensinanzas artísticas superiores de Arte Dramática terá 60 créditos ECTS, cunha equivalencia de 30 horas por crédito, e a súa duración será de 38 semanas, incluíndo os períodos lectivos e os dedicados a outras actividades presenciais.

5. O cuadrimestre e o curso serán as unidades temporais de organización académica e abranguerán os períodos de impartición de docencia presencial e os períodos dedicados á realización de probas de avaliación.

Artigo 7. Plan de estudos

1. O plan de estudos das ensinanzas artísticas superiores de Arte Dramática establécese nos anexos.

2. Os centros educativos determinarán que disciplina ou disciplinas se impartirán nunha lingua estranxeira para garantir a adquisición da competencia transversal correspondente, seguindo as directrices que para tal fin estableza a consellería competente en materia de educación.

3. O principio de igualdade entre mulleres e homes integrarase de xeito transversal no desenvolvemento e na aplicación por parte dos centros do plan de estudos establecido no decreto.

Artigo 8. Creación de novas especialidades

A consellería competente en materia de educación, unha vez vista a proposta dos centros, poderá propor a creación de novas especialidades, nos termos establecidos no artigo 8 do Real decreto 630/2010, do 14 de maio.

Artigo 9. Avaliación

1. De conformidade co artigo 9.1 do Real decreto 630/2010, do 14 de maio, a avaliación do proceso de aprendizaxe do/da estudante basearase no grao e nivel de adquisición e consolidación das competencias transversais, xerais e específicas definidas para estes estudos.

2. A avaliación será continuada, diferenciada por disciplinas e terá un carácter integrador en relación coas competencias definidas para cada unha delas no plan de estudos. A avaliación e a cualificación do traballo fin de estudos será única e requirirá ter aprobadas a totalidade das disciplinas que integran o plan de estudos.

3. Os criterios de avaliación establécense no anexo II e serán obxecto de concreción nas guías docentes. Deberán ser obxectivables e mensurables de acordo cos parámetros que os centros definan para tal efecto.

4. A obtención dos créditos correspondentes a unha disciplina requirirá superar as correspondentes probas de avaliación ou exames. No caso de disciplinas consideradas de contidos progresivos, o alumno ou alumna non poderá ser avaliado ou avaliada mentres non teña superada a disciplina do mesmo nome e descritor de cuadrimestre ou cuadrimestres anteriores, na orde correspondente.

5. A obtención do título superior de Arte Dramática requirirá a superación da totalidade das disciplinas, as prácticas e o traballo de fin de estudos que constitúen o plan de estudos.

6. Correspóndelle á consellería competente en materia de educación a regulación do proceso de avaliación e dos sistemas de cualificación, así como o establecemento dos documentos oficiais correspondentes de avaliación, respectando, na regulación que poida efectuarse dos sistemas de cualificación, o disposto no artigo 5 do Real decreto 1614/2009, do 26 de outubro.

Artigo 10. Recoñecemento e transferencia de créditos

Para a transferencia e recoñecemento de créditos nas ensinanzas artísticas superiores de Arte Dramática observarase o disposto no artigo 10 do Real decreto 630/2010, do 14 de maio, e no artigo 6 do Real decreto 1614/2009, do 26 de outubro, así como nas normas que, en desenvolvemento destas previsións, dite a consellería competente en materia de educación.

Artigo 11. Participación en programas de mobilidade de estudantes e profesores/as e prácticas dos/das estudantes

1. A consellería competente en materia de educación establecerá medidas que faciliten o intercambio e a mobilidade dos/das estudantes, titulados/as e do profesorado das ensinanzas artísticas superiores de Arte Dramática no Espazo Europeo de Educación Superior, dentro dos programas europeos existentes conforme a súa propia normativa. A consellería competente en materia de educación tamén poderá crear outros programas de carácter específico para estas ensinanzas.

2. A consellería competente en materia de educación, ou os centros de ensinanzas artísticas superiores de Arte Dramática, fomentarán a sinatura de convenios de cooperación con institucións e empresas co fin de impulsar a mobilidade e o intercambio de profesores/as, investigadores/as e estudantes destas ensinanzas e para a realización de prácticas externas por parte do alumnado que cursa estas ensinanzas.

Disposición adicional primeira. Alumnado con discapacidade

1. No marco do establecido no Real decreto lexislativo 1/2013, do 29 de novembro, polo que se aproba o texto refundido da Lei xeral de dereitos das persoas con discapacidade e da súa inclusión social, deberanse cumprir as disposicións vixentes en materia de promoción da accesibilidade.

2. A consellería competente en materia de educación adoptará as medidas oportunas para a adaptación do presente plan de estudos ás necesidades do alumnado con discapacidade.

Disposición adicional segunda. Formación do profesorado

1. A consellería competente en materia de educación propiciará plans de formación do profesorado, relativos ao coñecemento dos principios básicos, da estrutura, da organización, das novas metodoloxías e dos sistemas de avaliación e investigación correspondentes ao Espazo Europeo de Educación Superior.

2. Así mesmo, a consellería competente en materia de educación, por proposta dos centros, desenvolverá plans de formación do profesorado para a actualización e o afondamento das disciplinas propias da arte dramática nos seus diferentes ámbitos, así como formación concreta en galego, con coñecemento do vocabulario específico.

Disposición adicional terceira. Incorporación de alumnado procedente de plans anteriores

De acordo co previsto na disposición adicional cuarta do Real decreto 630/2010, do 14 de maio, polo que se regula o contido básico das ensinanzas artísticas superiores de Arte Dramática, establecidas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación, a consellería competente en materia de educación, a través da dirección xeral correspondente, establecerá o sistema de recoñecemento de créditos ao alumnado procedente de plans de estudos anteriores.

Disposición adicional cuarta. Organización de ensinanzas conxuntas con outras institucións de educación superior

A consellería competente en materia de educación poderá, mediante convenio con outras institucións de educación superiores nacionais ou estranxeiras, organizar ensinanzas conxuntas conducentes á obtención dun único título superior oficial e de máster.

Disposición adicional quinta. Recursos humanos e materiais

Atendendo ás directrices do proceso da converxencia das ensinanzas artísticas superiores no Espazo Europeo da Educación Superior, a consellería competente en materia de educación procederá á ordenación dos recursos humanos e materiais, de xeito que se garanta o mellor uso destes recursos, con criterios de racionalidade e eficiencia.

Disposición derrogatoria única. Derrogación normativa

1. Queda derrogado o Decreto 220/2005, do 7 de xullo, polo que se establece o currículo do grao superior das ensinanzas de Arte Dramática e o acceso ao dito grao.

2. Igualmente, quedan derrogadas cantas disposicións de igual ou inferior rango se opoñan ao establecido neste decreto. En concreto, queda derrogada a Orde do 30 de setembro de 2010 pola que se establece o plan de estudos das ensinanzas artísticas superiores de grao en Arte Dramática na Comunidade Autónoma de Galicia e se regula o acceso ao dito grao, agás o establecido nos seus artigos 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 21, 23 e 24, así como a disposición adicional segunda, que manterán a súa vixencia en todo o que non se opoña ao disposto neste decreto, en tanto non se diten as normas para o seu desenvolvemento.

Disposición derradeira primeira. Desenvolvemento normativo

Facultase a persoa titular da consellería competente en materia de educación para ditar cantas disposicións sexan precisas para o desenvolvemento do que se establece no presente decreto.

Disposición derradeira segunda. Entrada en vigor

O presente decreto entrará en vigor o día seguinte ao da súa publicación no Diario Oficial de Galicia.

Santiago de Compostela, vinte e nove de outubro de dous mil quince

Alberto Núñez Feijóo
Presidente

Román Rodríguez González
Conselleiro de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria

ANEXO I
Cadros do plan de estudos: especialidades, itinerarios e disciplinas

Estudos superiores de Arte Dramática

Especialidade en dirección escénica e dramaturxia

Curso primeiro

Disciplina

Materia

Tipo

ECTS

Cuadrimestre

Horas

Escenificación I

Escenificación

Obrigatoria

6

6

Teoría e análise dramática

Historia e teoría da literatura dramática

Obrigatoria

5

4

Dramaturxia I

Dramaturxia

Obrigatoria

5

4

Teorías do espectáculo I

Teorías do espectáculo e da comunicación

Formación básica

3

4

Disciplina

Materia

Tipo

ECTS

Cuadrimestre

Horas

Teorías do espectáculo II

Teorías do espectáculo e da comunicación

Formación básica

3

4

Música e canto I

Música e canto

Obrigatoria

2.5

3

Música e canto II

Música e canto

Obrigatoria

2.5

3

Composición escénica I

Prácticas de escenificación

Obrigatoria

3

3

Composición escénica II

Prácticas de escenificación

Obrigatoria

3

3

Escrita dramática I

Prácticas de escrita dramática

Obrigatoria

3

3

Escrita dramática II

Prácticas de escrita dramática

Obrigatoria

3

3

Movemento expresivo I

Movemento

Obrigatoria

2.5

3

Movemento expresivo II

Movemento

Obrigatoria

2.5

3

Técnica vocal e dicción

Voz

Obrigatoria

5

6

Interpretación I

Sistemas de interpretación

Obrigatoria

5

4

Literatura dramática I

Historia e teoría da literatura dramática

Obrigatoria

6

4

Totais

60

30

30

Estudos superiores de Arte Dramática

Especialidade en dirección escénica e dramaturxia

Curso segundo

Disciplina

Materia

Tipo

ECTS

Cuadrimestre

Horas

Escenificación II

Escenificación

Obrigatoria

8

6

Escrita dramática III

Prácticas de escrita dramática

Obrigatoria

3

3

Escrita dramática IV

Prácticas de escrita dramática

Obrigatoria

3

3

Interpretación II

Sistemas de interpretación

Obrigatoria

2.5

3

Interpretación III

Sistemas de interpretación

Obrigatoria

2.5

3

Literatura dramática II

Historia e teoría da literatura dramática

Obrigatoria

3

4

Literatura dramática III

Historia e teoría da literatura dramática

Obrigatoria

3

4

Teoría e historia da arte I

Estética

Obrigatoria

3

4

Teoría e historia da arte II

Estética

Obrigatoria

3

4

Dirección de actores/actrices I

Dirección de actores/actrices

Obrigatoria

9

10

Dirección de actores/actrices II

Dirección de actores/actrices

Obrigatoria

3

4

Dramaturxia II

Dramaturxia

Obrigatoria

6

4

Historia da posta en escena

Historia das artes do espectáculo

Obrigatoria

5

4

Prácticas de escenificación

Prácticas de escenificación

Obrigatoria

6

4

Totais

60

30

30

Estudos superiores de Arte Dramática

Especialidade en dirección escénica e dramaturxia

Curso terceiro

Disciplina

Materia

Tipo

ECTS

Cuadrimestre

Horas

Espazo escénico I

Escenografía

Obrigatoria

3

3

Espazo escénico II

Escenografía

Obrigatoria

3

3

Espazo sonoro

Música e espazo sonoro

Obrigatoria

6

4

Tecnoloxía escénica

Tecnoloxía aplicada ás artes do espectáculo

Obrigatoria

6

4

Historia das artes do espectáculo I

Historia das artes do espectáculo

Formación básica

4

4

Historia das artes do espectáculo II

Historia das artes do espectáculo

Formación básica

4

4

Iluminación I

Escenografía

Obrigatoria

3

4

Iluminación II

Escenografía

Obrigatoria

3

4

Produción e xestión I

Produción e xestión

Formación básica

3

4

Produción e xestión II

Produción e xestión

Formación básica

3

4

Coreografía e danza I

Movemento

Obrigatoria

3

3

Coreografía e danza II

Movemento

Obrigatoria

3

3

Itinerario en dirección escénica

Escenificación III

Escenificación

Obrigatoria

6

4

Prácticas de dirección de escena I

Prácticas de escenificación

Dramaturxia

Obrigatoria

1

2

4

Prácticas de dirección de escena II

Prácticas de escenificación

Obrigatoria

7

8

Itinerario en dramaturxia

Escrita dramática V

Prácticas de escrita dramática

Obrigatoria

3

4

Escrita dramática VI

Prácticas de escrita dramática

Obrigatoria

3

5

Dramaturxia III

Dramaturxia

Obrigatoria

5

4

Dramaturxia IV

Dramaturxia

Obrigatoria

5

3

Totais

60

30

30

Estudos superiores de Arte Dramática

Especialidade en dirección escénica e dramaturxia

Curso cuarto

Disciplina

Materia

Tipo

ECTS

Cuadrimestre

Horas

Deseño do personaxe I

Deseño do personaxe

Obrigatoria

4

4

Disciplina

Materia

Tipo

ECTS

Cuadrimestre

Horas

Deseño do personaxe II

Deseño do personaxe

Obrigatoria

2

2

Pedagoxía teatral I

Pedagoxía

Formación básica

3

4

Pedagoxía teatral II

Pedagoxía

Formación básica

3

4

Introdución á investigación escénica I

Pedagoxía

Formación básica

2

2

Introdución á investigación escénica II

Pedagoxía

Formación básica

2

2

Análise de espectáculos

Historia das artes do espectáculo

Obrigatoria

4

4

Optativas I e II

Obrigatoria

6

6

Traballo fin de estudos

Obrigatoria

12

12

Itinerario en dirección escénica

Obradoiro de escenificación I

Prácticas de escenificación

Prácticas de escrita dramática

Obrigatoria

5

5

10

Obradoiro de escenificación II

Prácticas de escenificación

Obrigatoria

12

10

Itinerario en dramaturxia

Obradoiro de dramaturxia I

Prácticas de escrita dramática

Prácticas de escenificación

Obrigatoria

5

5

10

Obradoiro de dramaturxia II

Prácticas de escrita dramática

Obrigatoria

12

10

Totais

60

30

30

Estudos superiores de Arte Dramática

Especialidade en escenografía

Curso primeiro

Disciplina

Materia

Tipo

ECTS

Cuadrimestre

Horas

Espazo escénico I

Deseño de escenografía

Obrigatoria

5

6

Espazo escénico II

Deseño de escenografía

Obrigatoria

5

6

Técnicas escénicas I

Técnicas de realización de materiais

Obrigatoria

5

6

Debuxo artístico I

Técnicas de representación

Obrigatoria

5

6

Debuxo técnico I

Técnicas de representación

Obrigatoria

4

3

Debuxo técnico II

Técnicas de representación

Obrigatoria

4

3

Historia da arte I

Historia da arte

Obrigatoria

4

4

Historia da arte II

Historia da arte

Obrigatoria

4

4

Percepción visual e perspectiva I

Técnicas de representación

Obrigatoria

5

3

Disciplina

Materia

Tipo

ECTS

Cuadrimestre

Horas

Percepción visual e perspectiva II

Técnicas de representación

Obrigatoria

5

7

Teorías do espectáculo I

Teorías do espectáculo e da comunicación

Formación básica

4

4

Teorías do espectáculo II

Teorías do espectáculo e da comunicación

Formación básica

4

4

Teoría e análise dramática

Historia e teoría da literatura dramática

Obrigatoria

6

4

Totais

60

30

30

Estudos superiores de Arte Dramática

Especialidade en escenografía

Curso segundo

Disciplina

Materia

Tipo

ECTS

Cuadrimestre

Horas

Espazo escénico III

Deseño de escenografía

Obrigatoria

5

6

Espazo escénico IV

Deseño de escenografía

Obrigatoria

5

6

Literatura dramática I

Historia e teoría da literatura dramática

Obrigatoria

3

3

Literatura dramática II

Historia e teoría da literatura dramática

Obrigatoria

3

3

Tecnoloxía escénica I

Tecnoloxía aplicada ás artes do espectáculo

Obrigatoria

5

5

Tecnoloxía escénica II

Tecnoloxía aplicada ás artes do espectáculo

Obrigatoria

5

5

Deseño asistido por ordenador I

Técnicas de representación

Obrigatoria

5

4

Deseño asistido por ordenador II

Técnicas de representación

Obrigatoria

5

4

Iluminación I

Deseño de escenografía

Obrigatoria

2

2

Iluminación II

Deseño de escenografía

Obrigatoria

2

2

Debuxo artístico II

Técnicas de representación

Obrigatoria

5

6

Historia da arte III

Historia da arte

Obrigatoria

5

4

Historia da escenografía

Historia das artes do espectáculo

Obrigatoria

5

4

Estética teatral

Estética

Obrigatoria

5

6

Totais

60

30

30

Estudos superiores de Arte Dramática

Especialidade en escenografía

Curso terceiro

Disciplina

Materia

Tipo

ECTS

Cuadrimestre

Horas

Iluminación III

Deseño de escenografía

Prácticas de escenografía

Obrigatoria

2

3

6

Disciplina

Materia

Tipo

ECTS

Cuadrimestre

Horas

Iluminación IV

Deseño de escenografía

Prácticas de escenografía

Obrigatoria

2

3

6

Dramaturxia I

Dramaturxia

Obrigatoria

3

3

Dramaturxia II

Dramaturxia

Obrigatoria

3

3

Historia das artes do espectáculo I

Historia das artes do espectáculo

Formación básica

3

3

Historia das artes do espectáculo II

Historia das artes do espectáculo

Formación básica

3

3

Técnicas escénicas II

Técnicas de realización de materiais

Obrigatoria

5

6

Técnicas escénicas III

Técnicas de realización de materiais

Obrigatoria

5

6

Caracterización I

Deseño do personaxe

Obrigatoria

3

4

Caracterización II

Deseño do personaxe

3

3

Indumentaria

Deseño do personaxe

Obrigatoria

6

4

Produción e xestión

Produción e xestión

Formación básica

6

4

Obradoiro de escenografía I

Prácticas de escenografía

Obrigatoria

10

9

Totais

60

30

30

Estudos superiores de Arte Dramática

Especialidade en escenografía

Curso cuarto

Disciplina

Materia

Tipo

ECTS

Cuadrimestre

Horas

Pedagoxía teatral I

Pedagoxía

Formación básica

2.5

4

Pedagoxía teatral II

Pedagoxía

Formación básica

2.5

4

Introdución á investigación escénica I

Pedagoxía

Formación básica

2

2

Introdución á investigación escénica II

Pedagoxía

Formación básica

2

2

Obradoiro de escenografía II

Prácticas de escenografía

Obrigatoria

5

6

Escenificación

Escenificación

Obrigatoria

6

4

Análise de espectáculos

Historia das artes do espectáculo

Obrigatoria

4

3

Deseño do personaxe I

Deseño do personaxe

Obrigatoria

2.5

2

Deseño do personaxe II

Deseño do personaxe

Obrigatoria

2.5

2

Obradoiro de escenografía III

Prácticas de escenografía

Deseño de escenografía

Obrigatoria

2

8

10

Disciplina

Materia

Tipo

ECTS

Cuadrimestre

Horas

Traballo fin de estudos

Obrigatoria

12

12

Optativas I, II e III

Obrigatorias

9

9

Totais

60

30

30

Estudos superiores de Arte Dramática

Especialidade en interpretación

Primeiro curso

Disciplina

Materia

Tipo

ECTS

Cuadrimestre

Horas

Interpretación I

Prácticas de interpretación

Sistemas de interpretación

Obrigatoria

3

3

6

Interpretación II

Prácticas de interpretación

Sistemas de interpretación

Obrigatoria

3

3

6

Dicción e expresión oral I

Voz

Obrigatoria

6

6

Dicción e expresión oral II

Voz

Obrigatoria

6

6

Movemento expresivo I

Movemento

Obrigatoria

6

6

Movemento expresivo II

Movemento

Obrigatoria

6

6

Danza I

Movemento

Obrigatoria

3

4

Danza II

Movemento

Obrigatoria

3

4

Teoría e análise dramática

Historia e teoría da literatura dramática

Obrigatoria

6

4

Linguaxe musical I

Música e canto

Obrigatoria

3

4

Linguaxe musical II

Música e canto

Obrigatoria

3

4

Literatura dramática I

Historia e teoría da literatura dramática

Obrigatoria

6

4

Totais

60

30

30

Estudos superiores de Arte Dramática

Especialidade en interpretación

Curso segundo

Disciplina

Materia

Tipo

ECTS

Cuadrimestre

Horas

Interpretación III

Prácticas de interpretación

Sistemas de interpretación

Obrigatoria

3

3

6

Interpretación IV

Prácticas de interpretación

Sistemas de interpretación

Obrigatoria

3

3

6

Teorías do espectáculo I

Teorías do espectáculo e da comunicación

Formación básica

4

3

Teorías do espectáculo II

Teorías do espectáculo e da comunicación

Formación básica

4

3

Disciplina

Materia

Tipo

ECTS

Cuadrimestre

Horas

Técnica vocal I

Voz

Obrigatoria

5

6

Técnica vocal II

Voz

Obrigatoria

5

6

Expresión corporal I

Movemento

Obrigatoria

5

6

Expresión corporal II

Movemento

Obrigatoria

5

6

Teoría e historia da arte I

Historia da arte

Obrigatoria

3.5

3

Teoría e historia da arte II

Historia da arte

Obrigatoria

3.5

3

Canto I

Música e canto

Obrigatoria

3

3

Canto II

Música e canto

Obrigatoria

3

3

Literatura dramática II

Historia e teoría da literatura dramática

Obrigatoria

3.5

3

Literatura dramática III

Historia e teoría da literatura dramática

Obrigatoria

3.5

3

Totais

60

30

30

Estudos superiores de Arte Dramática

Especialidade en interpretación

Curso terceiro

Disciplina

Materia

Tipo

ECTS

Cuadrimestre

Horas

Interpretación V

Prácticas de interpretación

Obrigatoria

5

9

Interpretación VI

Prácticas de interpretación

Obrigatoria

5

9

Sistemas de interpretación I

Sistemas de interpretación

Obrigatoria

4

3

Sistemas de interpretación II

Sistemas de interpretación

Obrigatoria

4

3

Deseño do personaxe I

Deseño do personaxe

Obrigatoria

4

3

Deseño do personaxe II

Deseño do personaxe

Obrigatoria

4

3

Dramaturxia I

Dramaturxia

Obrigatoria

4

3

Dramaturxia II

Dramaturxia

Obrigatoria

4

3

Historia das artes do espectáculo I

Historia das artes do espectáculo

Formación básica

4

3

Historia das artes do espectáculo II

Historia das artes do espectáculo

Formación básica

4

3

Itinerario en interpretación textual

Verso I

Voz

Obrigatoria

3

3

Verso II

Voz

Obrigatoria

3

3

Optativas I e II

Optativa

6

6

Disciplina

Materia

Tipo

ECTS

Cuadrimestre

Horas

Optativas III e IV

Optativa

6

6

Itinerario en interpretación xestual

Mimo I

Sistemas de interpretación xestual

Obrigatoria

3

3

Mimo II

Sistemas de interpretación xestual

Obrigatoria

3

3

Optativas I e II

Optativa

6

6

Optativas III e IV

Optativa

6

6

Itinerario en interpretación no musical

Danza III

Movemento

Obrigatoria

3

3

Danza IV

Movemento

Obrigatoria

3

3

Canto III

Música e canto

Obrigatoria

3

3

Canto IV

Música e canto

Obrigatoria

3

3

Optativa I

Optativa

3

3

Optativa II

Optativa

3

3

Itinerario en interpretación con obxectos

Construción de obxectos I

Técnicas de realización de materiais

Obrigatoria

3

3

Construción de obxectos II

Técnicas de realización de materiais

Obrigatoria

3

3

Recursos literarios e dramáticos

Historia e teoría da literatura dramática

Obrigatoria

3

3

Optativa I

Optativa

3

3

Optativa II

Optativa

6

6

Totais

60

30

30

Estudos superiores de Arte Dramática

Especialidade en interpretación

Curso cuarto

Disciplina

Materia

Tipo

ECTS

Cuadrimestre

Horas

Obradoiro de

interpretación I

Prácticas de interpretación

Sistemas de interpretación

Obrigatoria

4

4

8

Produción e xestión

Produción e xestión

Formación básica

5

4

Escenificación

Escenificación

Obrigatoria

6

4

Pedagoxía teatral I

Pedagoxía

Formación básica

2.5

3

Pedagoxía teatral II

Pedagoxía

Formación básica

2.5

3

Introdución á investigación escénica I

Pedagoxía

Formación básica

2

2

Disciplina

Materia

Tipo

ECTS

Cuadrimestre

Horas

Introdución á investigación escénica II

Pedagoxía

Formación básica

2

2

Análise de espectáculos

Historia das artes do espectáculo

Obrigatoria

3

3

Obradoiro de

interpretación II

Prácticas de interpretación

Sistemas de interpretación

Obrigatoria

4

4

10

Traballo fin de estudos

Prácticas de interpretación

Sistemas de interpretación

Obrigatoria

12

12

Itinerario en interpretación textual

Interpretación no audiovisual I

Sistemas de interpretación

Obrigatoria

3

3

Interpretación no audiovisual II

Prácticas de interpretación

Obrigatoria

3

3

Optativa I

Optativa

3

3

Itinerario en interpretación xestual

Acrobacia

Movemento

Obrigatoria

3

3

Optativas I e II

3+3

3

3

Itinerario en interpretación no musical

Danza V

Movemento

Obrigatoria

3

3

Canto V

Música e canto

Obrigatoria

3

3

Optativa I

Optativa

3

3

Itinerario en interpretación con obxectos

Construción de obxectos III

Técnicas de realización de materiais

Obrigatoria

6

6

Optativa I

Optativa

3

3

Totais

60

30

30

ANEXO II
Competencias, perfís profesionais e criterios de avaliación
dos títulos superiores de Arte Dramática

Competencias transversais

T1. Organizar e planificar o traballo de forma eficiente e motivadora.

T2. Recoller información significativa, analizala, sintetizala e xestionala adecuadamente.

T3. Solucionar problemas e tomar decisións que respondan aos obxectivos do traballo que se realiza.

T4. Utilizar eficientemente as tecnoloxías da información e da comunicación.

T5. Comprender e utilizar, polo menos, unha lingua estranxeira no ámbito do seu desenvolvemento profesional.

T6. Realizar autocrítica cara ao propio desempeño profesional e interpersoal.

T7. Utilizar as habilidades comunicativas e a crítica construtiva no traballo en equipo.

T8. Desenvolver razoada e criticamente ideas e argumentos.

T9. Integrarse adecuadamente en equipos multidisciplinares e en contextos culturais diversos.

T10. Liderar e xestionar grupos de traballo.

T11. Desenvolver na práctica laboral unha ética profesional baseada na apreciación e sensibilidade estética, ambiental e cara á diversidade.

T12. Adaptarse, en condicións de competitividade, aos cambios culturais, sociais e artísticos e aos avances que se producen no ámbito profesional e seleccionar as canles adecuadas de formación continuada.

T13. Buscar a excelencia e a calidade na súa actividade profesional.

T14. Dominar a metodoloxía de investigación na xeración de proxectos, ideas e solucións viables.

T15. Traballar de forma autónoma e valorar a importancia da iniciativa e o espírito emprendedor no exercicio profesional.

T16. Usar os medios e recursos ao seu alcance con responsabilidade cara ao patrimonio cultural e ambiental.

T17. Contribuír coa súa actividade profesional á sensibilización social da importancia do patrimonio cultural, da súa incidencia nos diferentes ámbitos e da súa capacidade de xerar valores significativos.

Competencias xerais

X1. Fomentar a autonomía e autorregulación no ámbito do coñecemento, das emocións, das actitudes e das condutas, mostrando independencia na recollida, análise e síntese da información, no desenvolvemento de ideas e argumentos dunha forma crítica e na súa capacidade para a propia motivación e a organización nos procesos creativos.

X2. Comprender psicoloxicamente e empatizar para entender e sentir as vidas, situacións e personalidades alleas, utilizando de maneira eficaz as súas capacidades de imaxinación, intuición, intelixencia emocional e pensamento creativo para a solución de problemas, desenvolvendo a súa capacidade para pensar e traballar con flexibilidade, adaptándose ás demais persoas e ás circunstancias cambiantes do traballo, así como a conciencia e o uso saudable do propio corpo e o equilibrio necesario para responder aos requisitos psicolóxicos asociados ao espectáculo.

X3. Potenciar a conciencia crítica, aplicando unha visión crítica construtiva ao traballo propio e ao dos demais, e desenvolvendo unha ética profesional que estableza unha relación adecuada entre os medios que utiliza e os fins que persegue.

X4. Comunicar, mostrando capacidade suficiente de negociación e organización do traballo en grupo, a integración en contextos culturais diversos e o uso das novas tecnoloxías.

X5. Fomentar a expresión e a creación persoal, integrando os coñecementos teóricos, técnicos e prácticos adquiridos, mostrando sinceridade, responsabilidade e xenerosidade no proceso creativo, asumindo o risco, tolerando o fracaso e valorando de maneira equilibrada o éxito social.

X6. Desenvolver unha metodoloxía de traballo, estudo e investigación encamiñada á autoformación na propia disciplina, procurando ámbitos adecuados para a formación continuada e para adaptarse a diversas situacións, especialmente ás derivadas da evolución da súa profesión.

X7. Valorar a arte dramática como unha actividade integrada na sociedade e na cultura galegas, coas cales comparte obxectivos e retos.

X8. Vincular a propia actividade teatral e escénica a outras disciplinas do pensamento científico e humanístico, ás artes en xeral e ao resto de disciplinas teatrais en particular, enriquecendo o exercicio da súa profesión cunha dimensión multidisciplinar.

Competencias específicas de dirección escénica e dramaturxia

ED1. Concibir propostas escénicas que fundamentan o espectáculo, xerando e analizando conceptos, textos e imaxes e valorando as súas propiedades representativas e a súa calidade estética.

ED2. Proxectar a composición do espectáculo, utilizando todos os coñecementos estéticos e técnicos necesarios sobre as diferentes linguaxes e os códigos que participan na representación.

ED3. Planificar e conducir o proceso xeral de creación do espectáculo, aplicando a metodoloxía de traballo pertinente.

ED4. Planificar e desenvolver programas de educación e animación teatral.

ED5. Investigar para concibir e fundamentar o proceso creativo persoal, tanto no que se refire á metodoloxía de traballo como á renovación estética.

ED6. Estudar o feito escénico a partir de diferentes métodos e coñecer aspectos básicos na investigación escénica.

Competencias específicas de escenografía

EE1. Concibir as ideas e propostas que fundamentan a creación do deseño, explorando a dinámica do espazo, do corpo e da luz, valorando as súas propiedades representativas e a súa calidade estética.

EE2. Proxectar a composición do deseño a través do uso do coñecemento dos procedementos técnicos e de representación.

EE3. Planificar e facer o seguimento do proceso de realización da creación, aplicando as metodoloxías de traballo pertinentes.

EE4. Planificar e desenvolver programas de educación e animación teatral.

EE5. Estudar para concibir e fundamentar o proceso creativo persoal, tanto no que se refire ás metodoloxías de traballo como á renovación estética.

EE6. Estudar o feito escénico a partir de diferentes métodos e coñecer aspectos básicos na investigación escénica.

Competencias específicas de interpretación

EI1. Dominar os recursos expresivos necesarios para o desenvolvemento de procesos de interpretación, actuación e representación, no ámbito escénico e audiovisual.

EI2. Participar na creación da partitura escénica e/ou do personaxe, escénico ou audiovisual, e interpretalo adecuadamente, a través do dominio das diferentes técnicas interpretativas.

EI3. Integrar e interactuar coas restantes linguaxes e códigos que conforman o espectáculo escénico ou audiovisual.

EI4. Planificar e desenvolver programas de educación e animación teatral.

EI5. Concibir e fundamentar o proceso creativo persoal, tanto no que se refire ás metodoloxías de traballo como á renovación estética.

EI6. Estudar o feito escénico a partir de diferentes métodos e coñecer aspectos básicos na investigación escénica.

Perfís profesionais dos títulos superiores de Arte Dramática

Perfil profesional do/da titulado/a superior de Arte Dramática na especialidade de dirección escénica e dramaturxia

O perfil profesional definido na especialidade de dirección escénica e dramaturxia corresponde ao/á dun/dunha artista que contempla no seu conxunto o proceso de creación teatral e comprende, utiliza, coordina e xestiona as diversas linguaxes que participan na creación dun espectáculo. Desenvolve un proxecto artístico persoal ao mesmo tempo que, coa posible colaboración dos/das artistas e especialistas, harmoniza e dispón os diferentes elementos da creación escénica nun espazo e nun tempo determinados, tratando de suscitar no/na espectador/a emocións, sensacións e ideas a través da palabra e a imaxe. Este/a profesional estará capacitado/a para o exercicio da investigación e da docencia.

Perfil profesional do/da titulado/a superior de Arte Dramática
na especialidade de escenografía

O perfil profesional definido na especialidade de escenografía corresponde ao/á dun/dunha artista, pensador/a e comunicador/a de imaxes que utiliza basicamente a linguaxe do espazo e a dos obxectos e seres que o habitan. Desenvolve unha visión artística persoal que se combina coa doutros/as artistas e participa nun proxecto artístico ou comunicativo común. Este/a profesional estará capacitado/a para o exercicio da investigación e da docencia.

Perfil profesional do/de la titulado/a superior de Arte Dramática
na especialidade de interpretación

O perfil definido na especialidade de interpretación corresponde ao/á dun/dunha artista, creador/a, intérprete e comunicador/a de signos que se utiliza a si mesmo/a como instrumento, integrando os seus recursos expresivos, corpo, voz e os seus recursos cognitivos e emocionais, poñéndoos ao servizo do espectáculo. Desenvolve una visión artística persoal que se combina coa doutros/as artistas participando nun proxecto artístico común. Este/a profesional estará capacitado/a para o exercicio da investigación e da docencia.

Criterios de avaliación dos títulos superiores de Arte Dramática

Criterios de avaliación comúns ás titulacións
das ensinanzas artísticas superiores

1. Afacerse a condicións de competitividade, aos cambios culturais, sociais e artísticos e aos avances que se producen no ámbito profesional e seleccionar as canles adecuadas de formación continuada.

2. Amosar condutas de liderado responsable na xestión de grupos de traballo.

3. Amosar unha actitude autocrítica cara ao propio desempeño profesional e interpersoal.

4. Amosar unha actitude de responsabilidade no uso dos medios e recursos ao seu alcance en relación co patrimonio cultural e ambiental.

5. Apreciar a importancia da sensibilización social respecto do valor do patrimonio cultural, a súa incidencia nos diferentes ámbitos e a súa capacidade de xerar valores significativos.

6. Apreciar a sensibilidade estética, ambiental e cara á diversidade.

7. Colaborar de modo integrado en equipos multidisciplinares e en contextos culturais diversos.

8. Comprender e usar, polo menos, unha lingua estranxeira no ámbito do seu desenvolvemento profesional.

9. Esforzarse no traballo autónomo.

10. Formular razoada e criticamente ideas e argumentos.

11. Localizar e compilar información significativa, analizala, sintetizala e xestionala adecuadamente.

12. Manexar a metodoloxía de investigación na xeración de proxectos, ideas e solucións viables.

13. Manexar eficientemente as tecnoloxías da información e da comunicación.

14. Organizar e planificar o traballo de forma eficiente e motivadora.

15. Preocuparse por buscar a excelencia e a calidade na súa actividade profesional.

16. Solucionar problemas e tomar decisións que respondan aos obxectivos do traballo que se realiza.

17. Usar as habilidades comunicativas e amosar unha actitude crítica construtiva no traballo en equipo.

18. Valorar a importancia da iniciativa e o espírito emprendedor no exercicio profesional.

Criterios de avaliación xerais do/da titulado/a
superior de Arte Dramática

1. Amosar autonomía, independencia e capacidade de motivación e de organización nos procesos creativos.

2. Amosar capacidade de comprensión da alteridade, no que atinxe a feitos fundamentais como a conduta, a situación, o conflito e a personalidade.

3. Amosar a capacidade necesaria para traballar con flexibilidade e para tirar o máximo partido dos recursos expresivos e creativos propios dun/dunha creador/a escénico/a.

4. Improvisar en distintos contextos a partir do coñecemento de estilos, formatos, técnicas, tendencias e linguaxes diversas.

5. Crear e deseñar os propios conceptos artísticos.

6. Experimentar coa improvisación, a creación e a recreación teatral.

7. Expoñer de forma escrita e verbal o contido e os obxectivos da súa actividade profesional a persoas especializadas, cun uso adecuado do vocabulario técnico e xeral.

8. Expoñer e debater verbalmente os seus puntos de vista sobre conceptos teatrais e escénicos diversos.

9. Expresarse a través dos propios conceptos artísticos a partir de técnicas e recursos asimilados.

10. Coñecer os diferentes estilos e prácticas escénicas de cara a entender, nun contexto cultural máis amplo, o propio campo de actividade e enriquecelo.

11. Coñecer os fundamentos e a estrutura dos códigos de expresión e creación teatral e saber aplicalos na práctica interpretativa, creativa, de investigación ou pedagóxica.

12. Coñecer os recursos tecnolóxicos propios do seu campo de actividade e as súas aplicacións no teatro.

13. Coñecer suficientemente o feito escénico e teatral e a súa relación coa evolución dos valores estéticos, artísticos e culturais.

14. Identificar, coñecer e analizar un repertorio escénico amplo e actualizado, centrado na súa especialidade pero aberto a outras tradicións.

15. Identificar os trazos estilísticos que caracterizan os repertorios escénicos considerados desde a súa especialidade e describilos de forma clara e completa.

16. Identificar e describir os principios teóricos das artes escénicas.

17. Identificar, describir e analizar un conxunto suficiente de obras, espectáculos, ensaios, autores/as, creadores/as e movementos máis representativos na literatura histórica e analítica das artes escénicas.

18. Amosar unha actitude aberta, positiva e crítica respecto das novidades tecnolóxicas, escénicas e artísticas máis recentes.

19. Colaborar en diferentes tipos de proxectos escénicos participativos.

20. Amosar unha conciencia crítica da práctica profesional propia e allea, coñecer e aplicar as ferramentas necesarias para o desempeño da análise escénica.

21. Coñecer as implicacións pedagóxicas e educativas do teatro en distintos ámbitos.

22. Coñecer e aplicar a lexislación relativa ao seu ámbito profesional.

23. Coñecer e usar metodoloxías de estudo e investigación que o/a capaciten para o continuo desenvolvemento e a innovación da súa actividade teatral ao longo da súa carreira profesional.

24. Coñecer o contexto social, cultural e económico en que se desenvolve a práctica teatral, con especial atención ao seu contorno máis inmediato pero tamén con atención á súa dimensión global.

25. Coñecer o desenvolvemento histórico das artes escénicas e do teatro nas súas diferentes tradicións, desde unha perspectiva crítica que sitúe o seu desenvolvemento nun contexto social e cultural.

26. Manexar os métodos de traballo máis apropiados para superar os retos que se lle presenten no terreo do estudo persoal e na práctica escénica colectiva.

27. Manexar recursos teatrais e escénicos amplos e diversos para poder desenvolver procesos de creación escénica en función da súa especialidade.

28. Relacionar a propia actividade teatral con outras disciplinas do pensamento científico e humanístico, coas artes en xeral e co resto de disciplinas escénicas en particular, enriquecendo o exercicio da súa profesión cunha dimensión crítica e multidisciplinar.

29. Valorar a autoformación como un recurso de mellora ao longo da súa vida profesional.

30. Valorar a creación teatral como a acción de dar forma escénica a un pensamento estrutural rico e complexo.

Criterios de avaliación específicos do/da titulado/a superior
de Arte Dramática na especialidade de dirección escénica e dramaturxia

1. Amosar unha actitude positiva para a adaptación a contornos e retos creativos múltiples.

2. Aplicar as novas tecnoloxías ao ámbito da creación escénica e da dramaturxia nunha variedade de contextos e formatos, incluíndo as colaboracións con outros campos artísticos.

3. Comprender e usar metodoloxías necesarias para a investigación e experimentación teatral e no eido da dirección escénica e da dramaturxia.

4. Coñecer as tendencias e propostas máis recentes en distintos campos da creación escénica, da dirección escénica e da dramaturxia.

5. Coñecer desde un punto de vista crítico as tendencias principais no campo da dirección escénica e da dramaturxia nun amplo repertorio de diferentes épocas e estilos.

6. Coñecer os aspectos estéticos, artísticos e formais de textos, espectáculos e repertorios da tradición occidental e doutras tradicións escénicas.

7. Coñecer os fundamentos da interpretación, dos diferentes estilos e os fundamentos da dirección de actores/actrices.

8. Describir e explicar verbalmente un xuízo teórico, analítico, estético e crítico ben estruturado respecto das creacións escénicas.

9. Dispoñer dunha personalidade artística singular e flexible.

10. Identificar, analizar e describir as principais tendencias na tradición occidental e noutras tradicións escénicas.

11. Interesarse pola investigación e a experimentación escénica.

12. Interpretar analiticamente a construción dos espectáculos escénicos en todos e cada un dos aspectos e niveis estruturais que os conforman.

13. Utilizar e comprender as técnicas e os recursos dos principais estilos compositivos históricos e recentes.

14. Coñecer os fundamentos en pedagoxía teatral, tanto na área de coñecementos sistemáticos como na súa aplicación.

Criterios de avaliación específicos do/da titulado/a superior
de Arte Dramática na especialidade de escenografía

1. Amosar unha actitude positiva para a adaptación a contornos e retos creativos múltiples.

2. Aplicar as novas tecnoloxías ao ámbito da escenografía nunha variedade de contextos e formatos, incluíndo as colaboracións con outros campos artísticos.

3. Comprender e usar metodoloxías necesarias para a investigación e experimentación teatral e no eido da escenografía.

4. Coñecer as tendencias e propostas máis recentes en distintos campos da creación escenográfica.

5. Coñecer desde un punto de vista crítico as tendencias principais no campo da creación escenográfica nun amplo repertorio de diferentes épocas e estilos.

6. Coñecer os aspectos estéticos, artísticos e formais de textos, espectáculos e repertorios da tradición occidental e doutras tradicións escénicas.

7. Dominar as técnicas de expresión gráfica e coñecer os códigos espaciais, luminosos e sonoros, que se poden integrar nun proxecto escenográfico.

8. Coñecer os procesos, as técnicas e os recursos propios da construción e realización de escenografías.

9. Describir e explicar verbalmente un xuízo teórico, analítico, estético e crítico ben estruturado respecto das creacións escénicas.

10. Dispoñer dunha personalidade artística singular e flexible.

11. Identificar, analizar e describir as principais tendencias na tradición occidental e noutras tradicións escénicas.

12. Interesarse pola investigación e pola experimentación escénica.

13. Interpretar analiticamente a construción dos espectáculos escénicos en todos e cada un dos aspectos e niveis estruturais que os conforman.

14. Utilizar e comprender as técnicas e os recursos dos principais estilos compositivos históricos e recentes.

15. Coñecer os fundamentos en pedagoxía teatral, tanto na área de coñecementos sistemáticos como na súa aplicación.

Criterios de avaliación específicos do/da titulado/a superior
de Arte Dramática na especialidade de interpretación

1. Aceptar e respectar as diferentes funcións subordinadas, participativas ou de liderado que se poden dar nun proxecto escénico colectivo.

2. Comunicar, como intérprete, as estruturas, ideas e materiais teatrais con rigor.

3. Coñecer as implicacións artísticas e estéticas que leva a súa actividade profesional e ser capaz de desenvolver as súas aplicacións prácticas.

4. Coñecer os procesos e recursos propios do traballo de interpretación, mostrando flexibilidade e capacidade de integración no grupo.

5. Construír unha idea interpretativa coherente e propia.

6. Debater e explicar verbalmente os seus puntos de vista sobre a interpretación, así como responder ao reto que supón facilitar a comprensión da obra escénica.

7. Dominar a improvisación, a creación de personaxes e a creación de partituras de interpretación.

8. Interactuar de xeito coherente e eficaz en todo tipo de proxectos escénicos, desde os individuais ata os colectivos.

9. Interpretar o repertorio significativo da súa especialidade tratando de xeito adecuado os aspectos que o identifican na súa diversidade estilística.

10. Manexar as técnicas orais e corporais de xeito que se poida expresar teatralmente, partindo do coñecemento e dominio da técnica oral e corporal, así como das características propias e das variantes estilísticas de cada estilo de interpretación.

11. Interesarse pola investigación e pola experimentación escénica.

12. Coñecer os fundamentos en pedagoxía teatral, tanto na área de coñecementos sistemáticos como na súa aplicación.

ANEXO III
Descritores de disciplinas e competencias

Especialidade de dirección escénica e dramaturxia

Análise de espectáculos

Dirección escénica e dramaturxia

Descritor

Estudo de diferentes modelos para a análise dos espectáculos teatrais aplicados tanto á dirección de escena como á dramaturxia, facendo fincapé no teatro como feito escénico e nos seus distintos xéneros para logo atender os demais tipos de espectáculo en vivo (danza, musical, obxectos,...) e abordar asemade a técnica da análise comparativa, o ensaio crítico e a interpretación do feito escénico desde coordenadas sociais, políticas, históricas, económicas e culturais.

Competencias que se adquiren

Transversais

T2, T6, T8, T14

Xerais

X1, X3, X6, X8

Específicas

ED2, ED6

Composición escénica I

Dirección escénica e dramaturxia

Descritor

Estudo e práctica dos principios compositivos aplicados aos elementos de significación da posta en escena: harmonía, contraste, conflito, equilibrio, desequilibrio, etc.

Competencias que se adquiren

Transversais

T1, T3, T6, T7, T8

Xerais

X1, X2, X3

Específicas

ED1, ED2, ED3

Composición escénica II

Dirección escénica e dramaturxia

Descritor

Práctica da creación espectacular a partir dos principios fundamentais da composición. Interrelación e interdependencia dos elementos significativos da linguaxe escénica e da súa recepción.

Competencias que se adquiren

Transversais

T1, T3, T6, T7, T8

Xerais

X1, X2, X3

Específicas

ED1, ED2, ED3

Coreografía e danza I

Dirección escénica e dramaturxia

Descritor

Estudo teórico-práctico dos elementos básicos que conforman as diferentes técnicas da danza. Iniciación na busca do movemento: a evolución do corpo no espazo en relación coa enerxía, co esforzo e ritmo. Comprensión das posibilidades expresivas corporais a través da danza.

Competencias que se adquiren

Transversais

T1, T3, T10, T15

Xerais

X1, X2, X3, X5

Específicas

ED2, ED3, ED5

Coreografía e danza II

Dirección escénica e dramaturxia

Descritor

Iniciación á composición coreográfica: estudo das bases e elementos que a conforman.

Competencias que se adquiren

Transversais

T1, T3, T10, T15

Xerais

X1, X2, X3, X5

Específicas

ED2, ED3, ED5

Deseño do personaxe I

Dirección escénica e dramaturxia

Descritor

Introdución ao dominio específico das ferramentas precisas para o recoñecemento e a análise dos signos que emiten o corpo, o rostro e o vestido do/da actor/actriz, para a súa creación segundo os requirimentos do personaxe.

Competencias que se adquiren

Transversais

T2, T3, T6, T14

Xerais

X1, X3, X5, X6

Específicas

ED1, ED2, ED3, ED5

Deseño do personaxe II

Dirección escénica e dramaturxia

Descritor

Dominio e aplicación das ferramentas precisas para o recoñecemento e a análise dos signos que emiten o corpo, o rostro e o vestido do/da actor/actriz, para a súa creación segundo os requirimentos do personaxe.

Competencias que se adquiren

Transversais

T2, T3, T6, T14

Xerais

X1, X3, X5, X6

Específicas

ED1, ED2, ED3, ED5

Dirección de actores/actrices I

Dirección escénica e dramaturxia

Descritor

Aplicación das técnicas dos sistemas de interpretación na dirección de actores/actrices na escena. Análise e concepción da situación e do personaxe. Interacción do/da actor/actriz no espazo e no tempo co resto de linguaxes escénicas. Concepción e análise do movemento escénico. Posición, desprazamento, ritmo e coreografía.

Competencias que se adquiren

Transversais

T1, T3, T6, T7, T9, T10

Xerais

X2, X3, X4, X5, X6

Específicas

ED2, ED3, ED6

Dirección de actores/actrices II

Dirección escénica e dramaturxia

Descritor

Coñecemento das diferentes escolas e dos sistemas na dirección de intérpretes (actores/actrices e bailaríns/bailarinas) que forman parte dun proxecto espectacular. Aplicación das técnicas dos sistemas de interpretación na dirección de actores/actrices nos medios audiovisuais. Análise e concepción da situación e do personaxe. Interacción do/da actor/actriz no espazo e no tempo co resto de linguaxes escénicas.

Competencias que se adquiren

Transversais

T1, T3, T6, T7, T9, T10

Xerais

X2, X3, X4, X5, X6

Específicas

ED2, ED3, ED6

Dramaturxia I

Dirección escénica e dramaturxia

Descritor

Principios xerais de dramaturxia. Análise das diversas formas de espectáculo (incluído o espectáculo audiovisual). Coñecemento e análise das estruturas e xéneros dramáticos e audiovisuais. Construción, elaboración e análise de xéneros e argumentos, personaxes e situacións dramáticas. Análise e documentación para a adaptación de textos non dramáticos de cara á súa escenificación.

Competencias que se adquiren

Transversais

T1, T2, T3, T4, T6, T7, T8, T13, T17

Xerais

X3, X5, X7, X8

Específicas

ED1, ED2, ED3, ED5, ED6

Dramaturxia II

Dirección escénica e dramaturxia

Descritor

Análise do texto dramático desde a perspectiva de xénero. Coñecemento e análise das diversas técnicas de escrita aplicadas en todos os xéneros e medios. Revisión e actualización dos clásicos. Análise e documentación para a adaptación dos clásicos de cara á súa escenificación.

Competencias que se adquiren

Transversais

T1, T2, T3, T4, T6, T7, T8, T13, T17

Xerais

X3, X5, X7, X8

Específicas

ED1, ED2, ED5

Dramaturxia III

Dirección escénica e dramaturxia

(Itinerario en dramaturxia)

Descritor

Principios xerais de dramaturxia aplicados ás manifestacións escénicas non textuais e ao espectáculo audiovisual. Análise práctica das diversas formas de espectáculo non textual (teatro das imaxes, teatro de rúa, teatro obxectual, danza-teatro, presentación escénica, teatro virtual,…) e do espectáculo audiovisual. Coñecemento e análise práctica das dramaturxias performativas, visuais e escénicas. Análise e práctica da partitura dramática. Coñecemento e análise das dramaturxias do audiovisual. Análise e práctica do guión audiovisual. Valoración dos procesos creativos.

Competencias que se adquiren

Transversais

T1, T8, T9, T12, T13

Xerais

X1, X4, X5, X6, X8

Específicas

ED1, ED2, ED3, ED5

Dramaturxia IV

Dirección escénica e dramaturxia

(Itinerario en dramaturxia)

Descritor

Principios xerais de dramaturxia aplicados ás manifestacións escénicas non textuais e ao espectáculo audiovisual. Análise práctica das diversas formas de espectáculo non textual (teatro das imaxes, teatro de rúa, teatro obxectual, danza-teatro, presentación escénica, teatro virtual,…) e do espectáculo audiovisual. Coñecemento e análise práctica das dramaturxias performativas, visuais e escénicas. Análise e práctica da partitura dramática. Coñecemento e análise das dramaturxias do audiovisual. Análise e práctica do guión audiovisual. Valoración dos procesos creativos.

Competencias que se adquiren

Transversais

T1, T8, T9, T12, T13

Xerais

X1, X4, X5, X6, X8

Específicas

ED1, ED2, ED3, ED5

Escenificación I

Dirección escénica e dramaturxia

Descritor

Principios xerais da escenificación. Estudo da concepción, desenvolvemento e evolución do espectáculo. Análise da situación, do personaxe e da escena. Creación e análise do texto espectacular.

Competencias que se adquiren

Transversais

T1, T2, T3, T14, T17

Xerais

X1, X3, X6, X7

Específicas

ED1, ED3, ED5

Escenificación II

Dirección escénica e dramaturxia

Descritor

Proxección do traballo dramatúrxico na posta en escena. Elementos de creación escénica. Principios estéticos, éticos e humanísticos de diversos métodos e escolas de escenificación: tradicións, tendencias e creadores/as. Metodoloxías e técnicas da dirección escénica.

Competencias que se adquiren

Transversais

T2, T3, T6, T7, T14

Xerais

X1, X4, X5, X7

Específicas

ED2, ED3, ED5, ED6

Escenificación III

Dirección escénica e dramaturxia

(Itinerario en dirección escénica)

Descritor

Análise da escenificación nas diversas formas espectaculares, incluído o espectáculo audiovisual. Diferentes linguaxes e disciplinas artísticas para a creación escénica interdisciplinaria.

Competencias que se adquiren

Transversais

T4, T9, T10, T12, T16

Xerais

X1, X2, X4, X8

Específicas

ED2, ED4, ED5, ED6

Escrita dramática I

Dirección escénica e dramaturxia

Descritor

Práctica da escrita dramática na cal se integran os procedementos e os coñecementos da formación para conseguir transmitir as sensacións, as emocións e o sentido na escenificación teatral. Experimentación da complexidade do proceso poético-produtivo e da planificación do proceso estético-receptivo. Adestramento nos métodos de traballo. Valoración e crítica dos resultados e da metodoloxía de traballo para a produción de sentido e para a construción da recepción.

Competencias que se adquiren

Transversais

T1, T6, T8, T13, T15, T17

Xerais

X1, X3, X5, X6, X7

Específicas

ED1, ED2, ED3, ED5

Escrita dramática II

Dirección escénica e dramaturxia

Descritor

Práctica da escrita de textos dramáticos para a escenificación teatral na cal se integran os procedementos e os coñecementos adquiridos, nomeadamente na dramaturxia. Experimentación da complexidade do proceso poético-produtivo coa práctica de estilos e paradigmas textuais alleos. Coñecemento e experimentación dos métodos de traballo. Valoración e crítica dos resultados e da metodoloxía de traballo para a produción de sentido e para a construción da recepción.

Competencias que se adquiren

Transversais

T1, T6, T8, T13, T15, T17

Xerais

X1, X3, X5, X6, X7

Específicas

ED1, ED2, ED3, ED5

Escrita dramática III

Dirección escénica e dramaturxia

Descritor

Práctica da escrita de textos dramáticos, segundo o modelo dramático clásico (peza máquina, peza «ben feita»,…), na cal se integran os procedementos e os coñecementos adquiridos. Experimentación na complexidade dos procesos poético-produtivos e da planificación dos procesos estético-receptivos. Adestramento nos métodos de traballo. Valoración e crítica dos resultados e da metodoloxía de traballo para a produción de sentido e para a construción da recepción.

Competencias que se adquiren

Transversais

T3, T8, T9, T10, T12, T13, T16, T17

Xerais

X3, X4, X5, X6, X7, X8

Específicas

ED1, ED2, ED3, ED5

Escrita dramática IV

Dirección escénica e dramaturxia

Descritor

Práctica da composición de textos e partituras posdramáticas, vinculada ás prácticas escénicas, performativas e audiovisuais contemporáneas, na cal se integran os procedementos e os coñecementos adquiridos. Experimentación da complexidade na coherencia e cohesión dos procesos poético-produtivos e na planificación dos procesos estético-receptivos adecuados á especificidade. Adestramento nos métodos de traballo. Valoración e crítica do resultado e da metodoloxía de traballo para a produción de sentido e para a construción da recepción.

Competencias que se adquiren

Transversais

T3, T8, T9, T10, T12, T13, T16, T17

Xerais

X3, X4, X5, X6, X7, X8

Específicas

ED1, ED2, ED3, ED5

Escrita dramática V

Dirección escénica e dramaturxia

(Itinerario en dramaturxia)

Descritor

Práctica da escrita do guión audiovisual cinematográfico na cal se integran os procedementos e os coñecementos adquiridos. Experimentación da complexidade dos procesos poético-produtivos e da planificación dos procesos estético-receptivos. Adestramento nos métodos de traballo. Valoración e crítica do resultado e da metodoloxía de traballo para a produción de sentido e para a construción da recepción.

Competencias que se adquiren

Transversais

T1, T6, T7, T8, T9, T11, T12, T13

Xerais

X2, X4, X5, X6, X8

Específicas

ED1, ED2, ED3, ED5

Escrita dramática VI

Dirección escénica e dramaturxia

(Itinerario en dramaturxia)

Descritor

Práctica da escrita de guións audiovisuais para televisión e outros medios na cal se integran os procedementos e os coñecementos adquiridos. Experimentación da complexidade da serialidade e da hipertextualidade nos procesos poético-produtivos e na planificación dos procesos estético-receptivos. Adestramento nos métodos de traballo. Valoración e crítica do resultado e da metodoloxía de traballo para a produción de sentido e para a construción da recepción.

Competencias que se adquiren

Transversais

T1, T6, T7, T8, T9, T11, T12, T13

Xerais

X2, X4, X5, X6, X8

Específicas

ED1, ED2, ED3, ED5

Espazo escénico I

Dirección escénica e dramaturxia

Descritor

Introdución á utilización dos principios de estrutura, forma, cor, espazo e volume aplicados ao deseño do espazo escénico. O traballo do/da director/a en relación co/coa escenógrafo/a e co/coa iluminador/a.

Competencias que se adquiren

Transversais

T2, T7, T8

Xerais

X1, X3, X5

Específicas

ED1, ED2, ED5

Espazo escénico II

Dirección escénica e dramaturxia

Descritor

Concepción e análise do espazo e do tempo escénicos e da súa significación. Principios formais e de contido, linguaxe e metodoloxía do espazo escénico, e integración coa iluminación.

Competencias que se adquiren

Transversais

T1, T2, T3, T7, T8

Xerais

X1, X3, X5, X6

Específicas

ED1, ED2, ED5

Espazo sonoro

Dirección escénica e dramaturxia

Descritor

Análise dos elementos sonoros aplicados na dramaturxia e na escenificación. Concepto de espazo sonoro.

Competencias que se adquiren

Transversais

T1, T3, T8, T15

Xerais

X3, X5, X6

Específicas

ED1, ED2, ED3, ED5

Historia da posta en escena

Dirección escénica e dramaturxia

Descritor

Estudo do desenvolvemento histórico das diferentes formas do teatro e das outras artes do espectáculo, así como da súa imaxe visual e das distintas opcións dramatúrxicas desde as primeiras manifestacións escénicas ata os nosos días, abordando non só a orde cronolóxica dos aconteceres escénicos, senón tamén a xestación dos grandes conceptos da teoría e da práctica escénica coas súas concrecións no tempo e no espazo.

Competencias que se adquiren

Transversais

T2, T8, T14

Xerais

X6, X7, X8

Específicas

ED5, ED6

Historia das artes do espectáculo I

Dirección escénica e dramaturxia

Descritor

Estudo das raíces e do desenvolvemento teórico e estético das diferentes formas do espectáculo, principalmente do teatro, da danza, da ópera e do circo a través da historia e atendendo á especificidade das competencias do perfil profesional da dirección escénica e da dramaturxia.

Competencias que se adquiren

Transversais

T2, T4, T7, T8

Xerais

X3, X7, X8

Específicas

ED5, ED6

Historia das artes do espectáculo II

Dirección escénica e dramaturxia

Descritor

Estudo das raíces e do desenvolvemento teórico e estético das diferentes formas do espectáculo, principalmente do teatro, da danza, da ópera e do circo a través da historia e atendendo á especificidade das competencias do perfil profesional da dirección escénica e da dramaturxia.

Competencias que se adquiren

Transversais

T2, T4, T7, T8, T11

Xerais

X4, X7, X8

Específicas

ED5, ED6

Iluminación I

Dirección escénica e dramaturxia

Descritor

Concepción e análise do espazo e do tempo escénicos e da súa significación. Introdución aos principios formais e de contido, linguaxe e metodoloxía da iluminación.

Competencias que se adquiren

Transversais

T2, T3, T7, T8

Xerais

X3, X5, X6

Específicas

ED1, ED2, ED5

Iluminación II

Dirección escénica e dramaturxia

Descritor

Concepción e análise do espazo e do tempo escénicos e da súa significación. Afondamento nos principios formais e de contido, linguaxe e metodoloxía da iluminación.

Competencias que se adquiren

Transversais

T2, T3, T7, T8

Xerais

X3, X5, X6

Específicas

ED1, ED2, ED5

Interpretación I

Dirección escénica e dramaturxia

Descritor

Introdución á técnica actoral e ao estudo dos procedementos e recursos expresivos e dos procesos psicofísicos do/da actor/actriz. Introdución aos diferentes estilos e métodos interpretativos na perspectiva da dirección de escena e da dramaturxia.

Competencias que se adquiren

Transversais

T1, T2, T3, T6, T7

Xerais

X1, X2, X3, X6

Específicas

ED1, ED2, ED5

Interpretación II

Dirección escénica e dramaturxia

Descritor

Principios teóricos e dimensión práctica dos procedementos e dos recursos expresivos do/da actor/actriz. Aplicación de diferentes estilos e métodos interpretativos na perspectiva da dirección escénica e da dramaturxia.

Competencias que se adquiren

Transversais

T1, T2, T3, T6, T7

Xerais

X1, X2, X3, X6, X8

Específicas

ED1, ED2, ED5

Interpretación III

Dirección escénica e dramaturxia

Descritor

Principios teóricos e dimensión práctica dos procedementos e recursos expresivos do/da actor/actriz. Aplicación de diferentes estilos e métodos interpretativos na perspectiva da dirección escénica e da dramaturxia.

Competencias que se adquiren

Transversais

T1, T2, T3, T6, T7

Xerais

X1, X2, X3, X6, X8

Específicas

ED1, ED2, ED3, ED5

Introdución á investigación

escénica I

Dirección escénica e dramaturxia

Descritor

Investigación aplicada nas artes escénicas, na educación e na animación teatral. Paradigmas, métodos e liñas de investigación. A investigación aplicada ao campo da dirección escénica e da dramaturxia.

Competencias que se adquiren

Transversais

T1, T2, T4, T14

Xerais

X4, X6, X8

Específicas

ED6

Introdución á investigación

escénica II

Dirección escénica e dramaturxia

Descritor

Deseño de proxectos en investigación escénica e no campo da dirección escénica e da dramaturxia. Políticas de garantía e xestión de calidade. Estudo de casos e análise de boas prácticas.

Competencias que se adquiren

Transversais

T1, T13, T14

Xerais

X4, X6, X8

Específicas

ED6

Literatura dramática I

Dirección escénica e dramaturxia

Descritor

Estudo dos principais textos e autores/as relevantes do período da literatura dramática universal considerado, atendendo ao momento histórico en que se crearon, ao seu contido, á forma e ao xénero e tendo en conta a especificidade das competencias do perfil profesional do/da director/a ou dramaturgo/a.

Competencias que se adquiren

Transversais

T1, T2, T3, T8, T9, T14, T15

Xerais

X1, X3, X5, X6, X7

Específicas

ED1, ED2, ED5

Literatura dramática II

Dirección escénica e dramaturxia

Descritor

Estudo dos principais textos e autores/as relevantes do período da literatura dramática universal considerado, atendendo ao momento histórico en que se crearon, ao seu contido, á forma e ao xénero e tendo en conta a especificidade das competencias do perfil profesional do/da director/a ou dramaturgo/a.

Competencias que se adquiren

Transversais

T1, T2, T3, T8, T9, T14, T15

Xerais

X1, X3, X5, X6, X7

Específicas

ED1, ED2, ED5

Literatura dramática III

Dirección escénica e dramaturxia

Descritor

Estudo dos principais textos e autores/as relevantes do período da literatura dramática universal considerado, atendendo ao momento histórico en que se crearon, ao seu contido, á forma e ao xénero e tendo en conta a especificidade das competencias do perfil profesional do/da director/a ou dramaturgo/a.

Competencias que se adquiren

Transversais

T1, T2, T3, T8, T9, T14, T15

Xerais

X1, X3, X5, X6, X7

Específicas

ED1, ED2, ED5

Movemento expresivo I

Dirección escénica e dramaturxia

Descritor

Introdución ao estudo dos procesos que promoven o desenvolvemento das posibilidades corporais, expresivas, creativas e comunicativas no eido da dirección de actores/actrices e da dramaturxia.

Competencias que se adquiren

Transversais

T1, T3, T7, T8, T10, T11, T15

Xerais

X1, X2, X3, X4, X5, X8

Específicas

ED1, ED2, ED3, ED5

Movemento expresivo II

Dirección escénica e dramaturxia

Descritor

Afondamento no estudo dos procesos que promoven o desenvolvemento das posibilidades corporais, expresivas, creativas e comunicativas no eido da dirección de actores/actrices e da dramaturxia.

Competencias que se adquiren

Transversais

T1, T3, T7, T8, T10, T11, T15

Xerais

X1, X2, X3, X4, X5, X8

Específicas

ED1, ED2, ED3, ED5

Música e canto I

Dirección escénica e dramaturxia

Descritor

Estudo dos principios musicais (ritmo, melodía, etc.) encamiñados á comprensión, interpretación e creación. Linguaxe musical: iniciación aos códigos de escritura e lectura musical. Estudo da voz cantada: elementos técnicos e expresivos que interveñen.

Competencias que se adquiren

Transversais

T1, T6, T7, T9, T10, T13, T15

Xerais

X2, X4, X5, X6

Específicas

ED2, ED3, ED5

Música e canto II

Dirección escénica e dramaturxia

Descritor

Estudo dos principios musicais (ritmo, melodía, etc.) encamiñados á comprensión, interpretación e creación. Linguaxe musical: iniciación aos códigos de escritura e lectura musical. Estudo da voz cantada: elementos técnicos e expresivos que interveñen.

Competencias que se adquiren

Transversais

T1, T6, T7, T9, T10, T13, T15

Xerais

X2, X4, X5, X6

Específicas

ED2, ED3, ED5

Obradoiro de dramaturxia I

Dirección escénica e dramaturxia

(Itinerario en dramaturxia)

Descritor

Práctica da escrita dramática en que se sintetizan e integran todos os coñecementos e os procedementos da formación para a creación dos materiais textuais e/ou a partitura dramática dunha proposta escénica, performativa ou visual. Experimentación da complexidade do proceso global da creación, incluíndo a súa posta en voz e/ou no espazo. Experimentación práctica da creación de sentido e da construción dos efectos emocionais na recepción. Coñecemento e experimentación do método de traballo. Valoración e crítica do resultado obtido e do método de traballo utilizado.

Competencias que se adquiren

Transversais

T1, T8, T9, T12, T13, T16

Xerais

X1, X3, X4, X5, X6, X8

Específicas

ED1, ED2, ED3, ED5

Obradoiro de dramaturxia II

Dirección escénica e dramaturxia

(Itinerario en dramaturxia)

Descritor

Práctica da escrita dramática en que se sintetizan e integran todos os coñecementos e os procedementos da formación para a creación dun texto dramático ou dun guión audiovisual. Experimentación da complexidade do proceso global da creación, incluíndo a súa posta en voz e/ou no espazo. Experimentación práctica da creación de sentido e da construción dos efectos emocionais na recepción. Coñecemento e experimentación do método de traballo. Valoración e crítica do resultado obtido e do método de traballo utilizado.

Competencias que se adquiren

Transversais

T1, T3, T8, T11, T13, T15

Xerais

X2, X3, X4, X5, X6, X7

Específicas

ED1, ED2, ED3, ED5

Obradoiro de escenificación I

Dirección escénica e dramaturxia

(Itinerario en dirección escénica)

Descritor

Práctica da creación espectacular, coa síntese e integración dos coñecementos e procedementos adquiridos. Experimentación coa complexidade do proceso global da creación para a construción do sentido e da recepción do espectáculo. Coñecemento e experimentación do método de traballo. Valoración e crítica do resultado obtido e do método de traballo utilizado.

Competencias que se adquiren

Transversais

T7, T8, T9, T10, T13

Xerais

X1, X2, X3, X4, X5, X6, X7, X8

Específicas

ED1, ED2, ED3, ED5

Obradoiro de escenificación II

Dirección escénica e dramaturxia

(Itinerario en dirección escénica)

Descritor

Práctica do proceso completo da creación espectacular, desde a concepción ata a representación, integrando os saberes e procedementos adquiridos durante a carreira. Valoración e crítica do resultado obtido e do método de traballo utilizado.

Competencias que se adquiren

Transversais

T9, T12, T16, T17

Xerais

X3, X5, X6

Específicas

ED1, ED2, ED3, ED5

Pedagoxía teatral I

Dirección escénica e dramaturxia

Descritor

Coñecemento das teorías da educación, da aprendizaxe e da psicoloxía do desenvolvemento. Coñecemento e práctica de procesos de deseño e desenvolvemento do currículo, planificación didáctica e elaboración de materiais para a práctica educativa e a animación teatral. Coñecemento de aspectos básicos da historia da educación e da animación teatral. Educación e animación teatral na perspectiva da dirección escénica e da dramaturxia.

Competencias que se adquiren

Transversais

T1, T7, T9, T10, T16, 17

Xerais

X2, X3, X6, X7

Específicas

ED4

Pedagoxía teatral II

Dirección escénica e dramaturxia

Descritor

Coñecemento dos principios metodolóxicos que orientan o deseño, o desenvolvemento e a avaliación de procesos de ensinanza e aprendizaxe e de programas de animación teatral, en función de diferentes espazos, tempos e persoas beneficiarias. Coñecemento, análise e práctica de métodos e estilos de ensinanza, aprendizaxe e animación. Estudos de casos e análise de boas prácticas. Educación e animación teatral na perspectiva da dirección escénica e da dramaturxia.

Competencias que se adquiren

Transversais

T10, T16, T17

Xerais

X6, X7

Específicas

ED4

Prácticas de dirección de escena I

Dirección escénica e dramaturxia

(Itinerario en dirección escénica)

Descritor

Integración das linguaxes, procedementos e saberes adquiridos para conseguir transmitir as sensacións, as emocións e o sentido na escenificación. Coñecemento e experimentación dos mecanismos de composición dramática (textual e escénica) dos xéneros. Análise práctica do texto dramático e/ou da partitura dramática segundo as estruturas dramatúrxicas do discurso. Práctica dos procesos creativos (intervención, translación, transposición e hibridación) na construción do sentido e nos efectos da recepción.

Competencias que se adquiren

Transversais

T8, T9, T13, T17

Xerais

X1, X3, X5, X6, X7

Específicas

ED1, ED2, ED3, ED5

Prácticas de dirección de escena II

Dirección escénica e dramaturxia

(Itinerario en dirección escénica)

Descritor

Integración das linguaxes, dos procedementos e saberes adquiridos na práctica da creación espectacular para conseguir transmitirlle ao/á espectador/a as sensacións, as emocións e o sentido da creación escénica. Análise práctica do texto dramático e/ou partitura dramática. Práctica dos procesos creativos da construción do sentido nos efectos da recepción. Experimentación do método de traballo.

Competencias que se adquiren

Transversais

T7, T10, T11, T13

Xerais

X2, X3, X5, X6

Específicas

ED1, ED2, ED3, ED5

Prácticas de escenificación

Dirección escénica e dramaturxia

Descritor

Exploración práctica da narratividade espectacular a partir da organización dos materiais escénicos. Adecuación da elección dos elementos de significación aos obxectivos da posta en escena. Coñecemento e experimentación da complexidade do proceso creativo. Valoración e crítica do resultado obtido e do método de traballo utilizado.

Competencias que se adquiren

Transversais

T6, T8, T15

Xerais

X1, X2, X3, X5

Específicas

ED1, ED2, ED3, ED5

Produción e xestión I

Dirección escénica e dramaturxia

Descritor

Valoración do traballo en función do marco sociolaboral. Comprensión do marco social en que se desenvolva a creación de proxectos de xestión ou produción.

Competencias que se adquiren

Transversais

T1, T2, T3, T4, T9, T10, T13, T16, T17

Xerais

X3, X7

Específicas

ED3, ED4

Produción e xestión II

Dirección escénica e dramaturxia

Descritor

Coñecementos sobre a lexislación das artes do espectáculo (normativas comerciais, administrativas, laborais e de seguridade). Coñecemento do proceso de elaboración dun proxecto de produción desde os puntos de vista comunicativo e económico.

Competencias que se adquiren

Transversais

T1, T2, T3, T4, T10, T13, T15

Xerais

X3, X7

Específicas

ED3, ED4

Técnica vocal e dicción

Dirección escénica e dramaturxia

Descritor

Coñecemento anatómico e fisiolóxico do aparello fonador. Recoñecemento e conciencia vocal. Coñecemento de todos os aspectos da técnica vocal (respiración, resoadores, articulación, emisión, etc.). A voz como instrumento creativo. Os principios da comunicación verbal. Estudo da dicción: elementos técnicos e expresivos (ortofonía, prosodia, verso, etc.). A escoita. Uso dos diferentes parámetros vocais na dirección.

Competencias que se adquiren

Transversais

T3, T6, T7, T8

Xerais

X1, X3, X5, X7

Específicas

ED1, ED2, ED3, ED5

Tecnoloxía escénica

Dirección escénica e dramaturxia

Descritor

Coñecemento e valoración da tecnoloxía do espectáculo para a utilización expresiva dos materiais convencionais e expresivos e dos condicionamentos materiais da arquitectura, da maquinaria, da iluminación, do son e da tecnoloxía da imaxe aplicados ao espectáculo.

Competencias que se adquiren

Transversais

T1, T3, T4, T6, T10, T11, T12, T13, T14, T15, T16

Xerais

X3, X5, X6

Específicas

ED2, ED3, ED5

Teoría e análise dramática

Dirección escénica e dramaturxia

Descritor

Estudo teórico e aplicado dos conceptos instrumentais e teorías básicas para a análise dos textos da literatura dramática, afondando na interpretación dos seus trazos formais, estilísticos e de xénero e atendendo á especificidade das competencias do perfil profesional do/da director/a ou dramaturgo/a.

Competencias que se adquiren

Transversais

T1, T2, T3, T8, T9, T14, T15

Xerais

X1, X3, X5, X6, X7

Específicas

ED1, ED2, ED5

Teoría e historia da arte I

Dirección escénica e dramaturxia

Descritor

Coñecementos fundamentais dos conceptos básicos da teoría da arte e das principais metodoloxías de achegamento crítico ás obras de arte. Historia xeral das artes visuais. Estudo de casos prácticos vinculados coa creación escénica.

Competencias que se adquiren

Transversais

T2, T8, T9, T12, T17

Xerais

X3, X6, X8

Específicas

ED1, ED5, ED6

Teoría e historia da arte II

Dirección escénica e dramaturxia

Descritor

Coñecementos fundamentais dos conceptos básicos da teoría da arte e das principais metodoloxías de achegamento crítico ás obras de arte. Historia xeral das artes visuais. Estudo de casos prácticos vinculados coa creación escénica.

Competencias que se adquiren

Transversais

T2, T8, T9, T12, T17

Xerais

X3, X6, X8

Específicas

ED1, ED5, ED6

Teorías do espectáculo I

Dirección escénica e dramaturxia

Descritor

Principios teóricos e dimensión práctica da comunicación escénica e audiovisual no ámbito da dirección. Estudo práctico dos principios da linguaxe escénica e audiovisual. Análise práctica da creación escénica e audiovisual como fenómenos comunicativos: aspectos antropolóxicos e sociolóxicos. Análise práctica de espectáculos e procesos metodolóxicos da crítica.

Competencias que se adquiren

Transversais

T1, T2, T3, T4

Xerais

X1, X2, X3, X8

Específicas

ED5, ED6

Teorías do espectáculo II

Dirección escénica e dramaturxia

Descritor

Principios teóricos e dimensión práctica da comunicación escénica e audiovisual no ámbito da dirección. Estudo práctico dos principios da linguaxe escénica e audiovisual. Análise práctica da creación escénica e audiovisual como fenómenos comunicativos: aspectos estéticos e semiolóxicos. Análise práctica de espectáculos e procesos metodolóxicos da crítica.

Competencias que se adquiren

Transversais

T3, T8, T14

Xerais

X5, X6, X7

Específicas

ED1, ED2, ED3

Traballo fin de estudos

Dirección escénica e dramaturxia

Elaboración, e posterior defensa, diante dun tribunal, dun traballo de carácter escénico, coa correspondente memoria que permita unha demostración empírica de ter adquirido as competencias transversais, xerais e específicas da titulación.

Competencias que se adquiren

Transversais

T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10, T11, T12, T13, T14, T15, T16, T17

Xerais

X1, X2, X3, X4, X5, X6, X7, X8

Específicas

ED1, ED2, ED3, ED4, ED5, ED6

Especialidade de escenografía

Análise de espectáculos

Escenografía

Descritor

Estudo de diferentes modelos para a análise dos espectáculos teatrais aplicados á escenografía, facendo fincapé no teatro como feito escénico e nos seus distintos xéneros para logo atender aos demais tipos de espectáculos en vivo (danza, musical, obxectos,...) e abordar asemade a técnica da análise comparativa, o ensaio crítico e a interpretación do feito escénico desde coordenadas sociais, políticas, históricas, económicas e culturais.

Competencias que se adquiren

Transversais

T2, T6, T8, T14

Xerais

X1, X3, X6, X8

Específicas

EE5, EE6

Caracterización I

Escenografía

Descritor

Introdución ao dominio das ferramentas precisas para o recoñecemento e a análise dos signos que emite o rostro, para a súa adecuación ou modificación en función dos requirimentos do personaxe. Os principios de composición, coñecemento e utilización dos principios de forma, cor e volume aplicados ao deseño do personaxe.

Competencias que se adquiren

Transversais

T1, T2, T6, T7

Xerais

X1, X3, X5, X6

Específicas

EE1, EE2, EE3, EE5

Caracterización II

Escenografía

Descritor

Dominio das ferramentas precisas para o recoñecemento e a análise dos signos que emite o rostro, para a súa adecuación ou modificación en función dos requirimentos do personaxe. Aplicación dos coñecementos e utilización dos principios de forma, cor e volume aplicados ao deseño do personaxe.

Competencias que se adquiren

Transversais

T1, T2, T6, T7

Xerais

X1, X3, X5, X6

Específicas

EE1, EE2, EE3, EE5

Debuxo artístico I

Escenografía

Descritor

Principios xerais das técnicas de representación artística. Coñecemento básico das técnicas instrumentais do debuxo e do deseño. Debuxo á man alzada. Técnicas de representación bidimensional. Técnicas plásticas de representación. Valoración e selección dos procesos instrumentais idóneos para cada proxecto. Capacidade de recoñecer e escoller a propia técnica de representación.

Competencias que se adquiren

Transversais

T1, T2, T6, T7, T8, T11, T12, T13, T14, T15, T16, T17

Xerais

X1, X3, X5, X6

Específicas

EE1, EE2, EE3, EE5

Debuxo artístico II

Escenografía

Descritor

Coñecemento avanzado das técnicas instrumentais do debuxo e do deseño. Debuxo á man alzada. Técnicas de representación tridimensional. Técnicas plásticas de representación II. Valoración e selección dos procesos instrumentais idóneos para cada proxecto. Capacidade de recoñecer e escoller a propia técnica de representación.

Competencias que se adquiren

Transversais

T1, T2, T6, T7, T8, T11, T12, T13, T14, T15, T16, T17

Xerais

X1, X3, X5, X6

Específicas

EE1, EE2, EE3, EE5

Debuxo técnico I

Escenografía

Descritor

Principios xerais das técnicas de representación técnica. Coñecemento básico das técnicas instrumentais do debuxo técnico. Representacións técnicas básicas. Representación técnica bidimensional de obxectos do cotián.

Competencias que se adquiren

Transversais

T1, T2, T6, T7, T8, T11, T12, T13, T14, T15, T16, T17

Xerais

X1, X3, X5, X6

Específicas

EE1, EE2, EE3, EE5

Debuxo técnico II

Escenografía

Descritor

Principios xerais das técnicas de representación técnica. Coñecemento avanzado das técnicas instrumentais do debuxo técnico. Representacións técnicas avanzadas. Representación técnica tridimensional de obxectos do cotián.

Competencias que se adquiren

Transversais

T1, T2, T6, T7, T8, T11, T12, T13, T14, T15, T16, T17

Xerais

X1, X3, X5, X6

Específicas

EE1, EE2, EE3, EE5

Deseño asistido por ordenador I

Escenografía

Descritor

Coñecemento das ferramentas necesarias para a elaboración de plantas e alzados de proxectos en 2D. Manexo de programas de edición gráfica para a realización de bosquexos e propostas escenográficas. Valoración e selección dos procesos instrumentais idóneos para cada proxecto. Capacidade de recoñecer e escoller a propia técnica de representación.

Competencias que se adquiren

Transversais

T1, T6, T8, T13, T15, T17

Xerais

X3, X4, X5, X6

Específicas

EE1, EE2, EE3, EE5

Deseño asistido por ordenador II

Escenografía

Descritor

Coñecemento das ferramentas necesarias para a elaboración de plantas e alzados de proxectos en 2D. Aproximación ao deseño en 3D. Manexo de programas de edición gráfica para a realización de bosquexos e propostas escenográficas. Valoración e selección dos procesos instrumentais idóneos para cada proxecto. Capacidade de recoñecer e escoller a propia técnica de representación.

Competencias que se adquiren

Transversais

T1, T2, T6, T8, T13, T15, T17

Xerais

X3, X4, X5, X6, X8

Específicas

EE1, EE2, EE3, EE5

Deseño do personaxe I

Escenografía

Descritor

Introdución ao dominio específico das ferramentas precisas para o recoñecemento e a análise dos signos que emiten o corpo, o rostro e o vestido do/da actor/actriz, para a súa creación segundo os requirimentos do personaxe, aplicando os principios de composición, forma, cor e volume aplicados ao deseño do personaxe.

Competencias que se adquiren

Transversais

T2, T3, T6, T14

Xerais

X1, X3, X5, X6

Específicas

EE1, EE2, EE3, EE6

Deseño do personaxe II

Escenografía

Descritor

Dominio específico das ferramentas precisas para o recoñecemento e a análise dos signos que emiten o corpo, o rostro e o vestido do/da actor/actriz, para a súa creación segundo os requirimentos do personaxe, aplicando e utilizando os principios de composición, forma, cor e volume aplicados ao deseño do personaxe.

Competencias que se adquiren

Transversais

T2, T3, T6, T14

Xerais

X1, X3, X5, X6

Específicas

EE1, EE2, EE3, EE6

Dramaturxia I

Escenografía

Descritor

Principios xerais de dramaturxia. Análise das diversas formas de espectáculo (incluído o espectáculo audiovisual). Análise da estrutura dramática e das convencións que operan nunha obra ou espectáculo, a acción, o xénero, a caracterización, o ritmo, así como as implicacións de elementos da produción tales como o vestiario, a escenografía ou a iluminación. Principios de análise e creación de personaxes.

Competencias que se adquiren

Transversais

T1, T2, T3, T4, T7, T8, T13

Xerais

X3, X5, X7, X8

Específicas

EE5, EE6

Dramaturxia II

Escenografía

Descritor

Análise do texto dramático e/ou da partitura dramática. Concepción da estrutura dramática e das convencións que operan nunha obra ou espectáculo, a acción, o xénero, a caracterización, o ritmo, así como as implicacións de elementos de produción tales como o vestiario, a escenografía ou a iluminación. Análise e documentación para a adaptación de textos non dramáticos de cara á súa escenificación.

Competencias que se adquiren

Transversais

T1, T2, T3, T4, T6, T7, T8, T13, T17

Xerais

X3, X5, X7, X8

Específicas

EE3, EE5, EE6

Escenificación

Escenografía

Descritor

Principios xerais da escenificación. Análise da escenificación nas diversas formas espectaculares, incluído o espectáculo audiovisual. Análise da situación, do personaxe e da escena.

Competencias que se adquiren

Transversais

T3, T7, T9, T14

Xerais

X3, X4, X6, X8

Específicas

EE1, EE2, EE3

Espazo escénico I

Escenografía

Descritor

Coñecemento e afondamento nos principios da teoría da percepción. Comprensión dos procesos perceptivos: forma e significado. Desenvolvemento da capacidade de observación e comparación dos elementos visuais. Principios de composición.

Competencias que se adquiren

Transversais

T2, T7, T8

Xerais

X1, X3, X5

Específicas

EE2, EE5

Espazo escénico II

Escenografía

Descritor

Afondamento nos principios de composición. Coñecemento e utilización dos principios de estrutura, forma, cor, textura, espazo e volume.

Competencias que se adquiren

Transversais

T1, T2, T3, T7, T8

Xerais

X1, X3, X5, X6

Específicas

EE2, EE5

Espazo escénico III

Escenografía

Descritor

Coñecemento e utilización dos principios de estrutura, forma, cor, textura, espazo e volume aplicados ao deseño do espazo escénico. Introdución á iluminación como elemento integrante do espazo escénico.

Competencias que se adquiren

Transversais

T1, T2, T3, T7, T8

Xerais

X1, X3, X5, X6, X8

Específicas

EE2, EE5, EE6

Espazo escénico IV

Escenografía

Descritor

Coñecemento avanzado dos principios de estrutura, forma, cor, textura, espazo e volume aplicados ao deseño do espazo escénico. Integración da iluminación, do vestiario e do resto de elementos que compoñen o feito escénico dentro do espazo.

Competencias que se adquiren

Transversais

T1, T2, T3, T7, T8, T9, T11, T12, T13, T14, T15

Xerais

X1, X3, X5, X6, X8

Específicas

EE2, EE5, EE6

Estética teatral

Escenografía

Descritor

Teoría xeral da arte. Coñecemento contextual e evolución histórica dos principais conceptos estéticos. Análise das relacións entre artes visuais, artes escénicas e ideas estéticas. Teatroloxía e estética teatral.

Competencias que se adquiren

Transversais

T2, T8, T9, T12, T17

Xerais

X3, X6, X8

Específicas

EE1, EE5, EE6

Historia da arte I

Escenografía

Descritor

Estudo dos principais movementos artísticos, das obras e dos/das artistas da historia da arte universal atendendo ao momento histórico en que se crearon. Análise das obras desde un punto de vista formal e iconográfico. Análise comparada e estudo de casos prácticos vinculados coa creación escenográfica.

Competencias que se adquiren

Transversais

T8, T11, T12, T15, T16, T17

Xerais

X1, X2, X3, X5, X6, X8

Específicas

EE1, EE2, EE3, EE5

Historia da arte II

Escenografía

Descritor

Estudo dos principais movementos artísticos, das obras e dos/das artistas da historia da arte universal atendendo ao momento histórico en que se crearon. Análise das obras desde un punto de vista formal e iconográfico. Análise comparada e estudo de casos prácticos vinculados coa creación escenográfica.

Competencias que se adquiren

Transversais

T4, T8, T11, T12, T15, T16, T17

Xerais

X1, X2, X5, X6, X8

Específicas

EE1, EE2, EE3, EE5

Historia da arte III

Escenografía

Descritor

Estudo dos principais movementos artísticos, das obras e dos/das artistas da historia da arte universal atendendo ao momento histórico en que se crearon. Análise das obras desde un punto de vista formal e iconográfico. Análise comparada e estudo de casos prácticos vinculados coa creación escenográfica.

Competencias que se adquiren

Transversais

T4, T8, T11, T12, T15, T16, T17

Xerais

X1, X2, X3, X5, X6, X8

Específicas

EE1, EE2, EE3, EE5

Historia da escenografía

Escenografía

Descritor

Estudo do desenvolvemento histórico das diferentes formas do teatro e das outras artes do espectáculo, así como da súa imaxe escenográfica desde as primeiras manifestacións escénicas ata os nosos días, abordando non só a orde cronolóxica dos aconteceres escénicos, senón tamén a xestación dos grandes conceptos da teoría e da práctica escénica coas súas concrecións no tempo e no espazo.

Competencias que se adquiren

Transversais

T2, T8, T14

Xerais

X6, X7, X8

Específicas

EE5, EE6

Historia das artes do espectáculo I

Escenografía

Descritor

Estudo das raíces e do desenvolvemento teórico e estético dos diferentes xéneros e estilos do espectáculo, desde unha perspectiva diacrónica e sincrónica e atendendo á especificidade das competencias do perfil profesional do/da escenógrafo/a.

Competencias que se adquiren

Transversais

T2, T4, T7, T8

Xerais

X3, X7, X8

Específicas

EE5, EE6

Historia das artes do espectáculo II

Escenografía

Descritor

Estudo das raíces e do desenvolvemento teórico e estético dos diferentes xéneros e estilos do espectáculo, desde unha perspectiva diacrónica e sincrónica e atendendo á especificidade das competencias do perfil profesional do/da escenógrafo/a.

Competencias que se adquiren

Transversais

T2, T4, T7, T8, T11

Xerais

X4, X7, X8

Específicas

EE5, EE6

Iluminación I

Escenografía

Descritor

Estudo da natureza da luz e dos seus aspectos físicos. Coñecemento de magnitudes e principios fundamentais. Estudo das fontes de luz. Fundamentos teóricos e prácticos do equipo técnico preciso na iluminación teatral. Entendemento das modificacións das características psicofísicas do personaxe a través da luz. Introdución ao manexo da cor en iluminación.

Competencias que se adquiren

Transversais

T2, T3, T8, T13

Xerais

X5, X6

Específicas

EE1, EE2, EE5

Iluminación II

Escenografía

Descritor

Coñecemento avanzado e utilización dos principios de estrutura, forma, cor, textura, espazo e volume aplicados ao deseño da iluminación. Afondamento nos coñecementos do uso da cor en iluminación. Desenvolvemento da execución da documentación técnica precisa (follas técnicas, planos de luces, …). A organización no proceso da montaxe. Análise da luz en contacto cos outros elementos do espazo escénico.

Competencias que se adquiren

Transversais

T2, T3, T8, T13

Xerais

X5, X6

Específicas

EE1, EE2, EE5

Iluminación III

Escenografía

Descritor

Coñecemento dos principios formais da linguaxe da iluminación. A dramaturxia da luz. Fundamentos do deseño de iluminación e a súa aplicación práctica. Coñecemento e experimentación do método de traballo.

Competencias que se adquiren

Transversais

T1, T2, T3, T6, T7, T8, T13

Xerais

X1, X3, X5, X6

Específicas

EE1, EE2, EE5

Iluminación IV

Escenografía

Descritor

Práctica da creación teatral destinada a sintetizar todos os aspectos da formación. Implica o coñecemento e a experimentación da complexidade do proceso global da creación. Teoría e práctica do deseño de iluminación a partir dun texto dramático. Aplicación das novas tecnoloxías no eido do deseño.

Competencias que se adquiren

Transversais

T1, T2, T3, T6, T7, T8, T13

Xerais

X1, X3, X5, X6, X8

Específicas

EE1, EE2, EE3, EE5

Indumentaria

Escenografía

Descritor

Dominio específico das ferramentas precisas para o recoñecemento e a análise dos signos que emiten o corpo e o vestido do/da actor/actriz, para a súa creación segundo os requirimentos do personaxe. Coñecemento e utilización dos principios de estrutura, cor e volume, aplicados ao vestiario do personaxe.

Competencias que se adquiren

Transversais

T2, T3, T6, T17

Xerais

X1, X3, X5, X6

Específicas

EE1, EE2, EE3, EE6

Introdución á investigación

escénica I

Escenografía

Descritor:

Investigación aplicada nas artes escénicas, a educación e a animación teatral. Paradigmas, métodos e liñas de investigación. A investigación aplicada ao campo da escenografía.

Competencias que se adquiren

Transversais

T1, T2, T4, T14

Xerais

X4, X6, X8

Específicas

EE6

Introdución á investigación

escénica II

Escenografía

Descritor

Deseño de proxectos en investigación escénica e no campo da escenografía. Políticas de garantía e xestión de calidade. Estudo de casos e análise de boas prácticas.

Competencias que se adquiren

Transversais

T1, T13, T14

Xerais

X4, X6, X8

Específicas

EE6

Literatura dramática I

Escenografía

Descritor

Estudo dos principais textos e autores/as relevantes do período da literatura dramática universal considerado, atendendo ao momento histórico en que se crearon, ao seu contido, á forma e ao xénero e tendo en conta a especificidade das competencias do perfil profesional do/da escenógrafo/a.

Competencias que se adquiren

Transversais

T1, T2, T3, T8, T9, T14, T15

Xerais

X1, X3, X5, X6, X7

Específicas

EE5, EE6

Literatura dramática II

Escenografía

Descritor

Estudo dos principais textos e autores/as relevantes do período da literatura dramática universal considerado, atendendo ao momento histórico en que se crearon, ao seu contido, á forma e ao xénero e tendo en conta a especificidade das competencias do perfil profesional do/da escenógrafo/a.

Competencias que se adquiren

Transversais

T1, T2, T3, T8, T9, T14, T15

Xerais

X1, X3, X5, X6, X7

Específicas

EE5, EE6

Obradoiro de escenografía I

Escenografía

Descritor

Iniciación á práctica da creación teatral destinada a sintetizar todos os aspectos da formación. Implica o coñecemento e a experimentación da complexidade do proceso global da creación, incluíndo a experiencia da representación, as aprendizaxes de linguaxes, procedementos e saberes adquiridos, para transmitir ao/á espectador/a as sensacións, emocións e o sentido da creación escénica.

Competencias que se adquiren

Transversais

T1, T2, T3, T7, T8, T12

Xerais

X3, X5, X6

Específicas

EE1, EE2, EE3, EE5, EE6

Obradoiro de escenografía II

Escenografía

Descritor

Práctica avanzada da creación teatral destinada a sintetizar todos os aspectos da formación. Implica o coñecemento e a experimentación da complexidade do proceso global da creación, incluíndo a experiencia da representación, as aprendizaxes de linguaxes, procedementos e saberes adquiridos, para transmitir ao/á espectador/a as sensacións, emocións e o sentido da creación escénica. Coñecemento e experimentación do método de traballo.

Competencias que se adquiren

Transversais

T1, T2, T3, T7, T8, T12

Xerais

X3, X5, X6

Específicas

EE1, EE2, EE3, EE5, EE6

Obradoiro de escenografía III

Escenografía

Descritor

Práctica avanzada da creación teatral destinada a sintetizar todos os aspectos da formación. Implica o coñecemento e a experimentación da complexidade do proceso global da creación, incluíndo a experiencia da representación, as aprendizaxes de linguaxes, procedementos e saberes adquiridos, para transmitir ao/á espectador/a as sensacións, emocións e o sentido da creación escénica. Coñecemento e experimentación do método de traballo. Valoración e crítica do resultado e do método de traballo utilizado.

Competencias que se adquiren

Transversais

T1, T2, T3, T7, T8, T12

Xerais

X3, X5, X6

Específicas

EE1, EE2, EE3, EE5, EE6

Pedagoxía teatral I

Escenografía

Descritor

Coñecemento das teorías da educación, da aprendizaxe e da psicoloxía do desenvolvemento. Coñecemento e práctica de procesos de deseño e desenvolvemento do currículo, a planificación didáctica e elaboración de materiais para a práctica educativa e a animación teatral. Coñecemento de aspectos básicos da historia da educación e da animación teatral. Educación e animación teatral na perspectiva da escenografía.

Competencias que se adquiren

Transversais

T1, T7, T9, T10, T16, T17

Xerais

X2, X3, X6, X7

Específicas

EE4

Pedagoxía teatral II

Escenografía

Descritor

Coñecemento dos principios metodolóxicos que orientan o deseño, o desenvolvemento e a avaliación de procesos de ensinanza e aprendizaxe e de programas de animación teatral, en función de diferentes espazos, tempos e persoas beneficiarias. Coñecemento, análise e práctica de métodos e estilos de ensinanza, aprendizaxe e animación. Estudos de casos e análise de boas prácticas. Educación e animación teatral na perspectiva da escenografía.

Competencias que se adquiren

Transversais

T10, T16, T17

Xerais

X6, X7

Específicas

EE4

Percepción visual e perspectiva I

Escenografía

Descritor

Coñecemento dos principios da teoría da percepción para a comprensión dos procesos perceptivos: forma e significado. Desenvolvemento da capacidade de observación e comparación dos elementos visuais. Principios de composición. Coñecemento e utilización da perspectiva aplicada ao debuxo artístico e ao deseño do espazo escénico.

Competencias que se adquiren

Transversais

T1, T6, T8, T13, T15, T17

Xerais

X3, X4, X5, X6

Específicas

EE1, EE2, EE3, EE5

Percepción visual e perspectiva II

Escenografía

Descritor

Coñecemento e afondamento dos principios da teoría da percepción para a comprensión dos procesos perceptivos: forma e significado. Desenvolvemento da capacidade de observación e comparación dos elementos visuais. Principios de composición. Coñecemento e utilización da perspectiva aplicada ao debuxo artístico e ao deseño do espazo escénico. Análise práctica das formas artísticas en relación coa historia das artes.

Competencias que se adquiren

Transversais

T1, T2, T6, T8, T11, T12, T13, T14, T17

Xerais

X1, X3, X5, X6, X7

Específicas

EE1, EE2, EE3, EE5

Produción e xestión

Escenografía

Descritor

Coñecementos sobre a lexislación das artes do espectáculo (normativas comerciais, administrativas, laborais e de seguridade). Valoración do traballo en función do marco sociolaboral. Coñecemento do proceso de elaboración dun proxecto de produción desde os puntos de vista comunicativo e económico. Comprensión do marco social en que se desenvolva a creación de proxectos de xestión ou produción.

Competencias que se adquiren

Transversais

T1, T2, T3, T4, T9, T10, T13, T15, T16, T17

Xerais

X3, X7

Específicas

EE3, EE4, EE6

Técnicas escénicas I

Escenografía

Descritor

Coñecemento e utilización dos procesos produtivos e construtivos. Comprensión dos procesos, elementos e procedementos técnicos. Apreciación da dimensión estética e os límites convencionais de procedementos e elementos técnicos e construtivos.

Competencias que se adquiren

Transversais

T1, T3, T6, T10, T11, T12, T13, T14, T15, T16

Xerais

X3, X5, X6

Específicas

EE2, EE3, EE5

Técnicas escénicas II

Escenografía

Descritor

Coñecemento e utilización dos procesos produtivos e construtivos. Comprensión dos procesos, elementos e procedementos técnicos. Apreciación da dimensión estética e dos límites convencionais de procedementos e elementos técnicos e construtivos. Adaptación de procedementos construtivos e elementos técnicos á realidade física dos espazos e á mobilidade. Coñecemento dos principios de comportamento dos materiais.

Competencias que se adquiren

Transversais

T1, T3, T6, T10, T11, T12, T13, T14, T15, T16

Xerais

X3, X5, X6

Específicas

EE2, EE3, EE5

Técnicas escénicas III

Escenografía

Descritor

Coñecemento e utilización dos procesos produtivos e construtivos. Comprensión dos procesos, elementos e procedementos técnicos. Apreciación da dimensión estética e dos límites convencionais de procedementos e elementos técnicos e construtivos. Adaptación de procedementos construtivos e elementos técnicos á realidade física dos espazos e á mobilidade. Coñecemento dos principios de comportamento dos materiais. Apreciación da dimensión estética dos materiais. Selección de materiais adecuados a cada realización.

Competencias que se adquiren

Transversais

T1, T3, T6, T10, T11, T12, T13, T14, T15, T16

Xerais

X3, X5, X6

Específicas

EE2, EE3, EE5

Tecnoloxía escénica I

Escenografía

Descritor

Coñecemento teórico-práctico na aplicación dos medios técnicos e tecnolóxicos nunha proposta escénica. Posibilidades estéticas da tecnoloxía aplicada á maquinaria e á imaxe escénicas.

Competencias que se adquiren

Transversais

T1, T3, T6, T7, T8, T11, T12, T13, T15, T16

Xerais

X1, X3, X5, X6, X8

Específicas

EE2, EE3, EE5

Tecnoloxía escénica II

Escenografía

Descritor

Coñecemento teórico-práctico na aplicación dos medios técnicos e tecnolóxicos nunha proposta escénica. Posibilidades estéticas da tecnoloxía aplicada á maquinaria e á imaxe escénicas. Análise e investigación de técnicas de reprodución.

Competencias que se adquiren

Transversais

T1, T3, T6, T7, T8, T11, T12, T13, T15, T16

Xerais

X1, X3, X5, X6, X8

Específicas

EE2, EE3, EE5

Teoría e análise dramática

Escenografía

Descritor

Estudo teórico e aplicado dos conceptos instrumentais e teorías básicas para a análise dos textos da literatura dramática, afondando na interpretación dos seus trazos formais, estilísticos e de xénero e atendendo á especificidade das competencias do perfil profesional do/da escenógrafo/a.

Competencias que se adquiren

Transversais

T1, T2, T3, T8, T9, T14, T15

Xerais

X1, X3, X5, X6, X7

Específicas

EE5, EE6

Teorías do espectáculo I

Escenografía

Descritor

Principios teóricos e dimensión práctica da comunicación escénica e audiovisual no ámbito da escenografía. Estudo práctico dos principios da linguaxe escénica e audiovisual. Análise práctica da creación escénica e audiovisual como fenómenos comunicativos: aspectos antropolóxicos e sociolóxicos. Análise práctica de espectáculos e procesos metodolóxicos da crítica.

Competencias que se adquiren

Transversais

T1, T2, T3, T4

Xerais

X1, X2, X3, X8

Específicas

EE3, EE5, EE6

Teorías do espectáculo II

Escenografía

Descritor

Principios teóricos e dimensión práctica da comunicación escénica e audiovisual no ámbito da escenografía. Estudo práctico dos principios da linguaxe escénica e audiovisual. Análise práctica da creación escénica e audiovisual como fenómenos comunicativos: aspectos estéticos e semiolóxicos. Análise práctica de espectáculos e procesos metodolóxicos da crítica.

Competencias que se adquiren

Transversais

T3, T8, T14

Xerais

X5, X6, X7

Específicas

EE1, EE3, EE5, EE6

Traballo fin de estudos

Escenografía

Elaboración, e posterior defensa, diante dun tribunal, dun traballo de carácter escénico, coa correspondente memoria, que permita unha demostración empírica de ter adquirido as competencias transversais, xerais e específicas da titulación.

Competencias que se adquiren

Transversais

T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10, T11, T12, T13, T14, T15, T16, T17

Xerais

X1, X2, X3, X4, X5, X6, X7, X8

Específicas

EE1, EE2, EE3, EE4, EE5, EE6

Especialidade de interpretación

Acrobacia

Interpretación

(Itinerario en interpretación xestual)

Descritor

Desenvolvemento e potenciación das calidades psicofísicas do/da actor/actriz. Adquisición de conceptos e hábitos técnicos relacionados co movemento acrobático nun contexto dramático. Aprendizaxe e dominio de técnicas acrobáticas elementais aplicadas ao feito teatral.

Competencias que se adquiren

Transversais

T1, T3, T7, T10

Xerais

X1, X2, X3, X5, X6, X8

Específicas

EI1, EI2, EI3, EI5

Análise de espectáculos

Interpretación

Descritor

Estudo de diferentes modelos para a análise dos espectáculos teatrais aplicados á interpretación, facendo fincapé no teatro como feito escénico e nos seus distintos xéneros para logo atender os demais tipos de espectáculo en vivo (danza, musical, obxectos,...) e abordar asemade a técnica da análise comparativa, o ensaio crítico e a interpretación do feito escénico desde coordenadas sociais, políticas, históricas, económicas e culturais.

Competencias que se adquiren

Transversais

T2, T6, T8, T14

Xerais

X1, X3, X6, X8

Específicas

EI3, EI6

Canto I

Interpretación

Descritor

Estudo da técnica do canto e desenvolvemento práctico dos elementos que interveñen: colocación do corpo, respiración, resonancia, fonación, articulación, proxección e afinación.

Competencias que se adquiren

Transversais

T1, T3, T4, T6, T7, T9, T11, T13, T15, T17,

Xerais

X1, X2, X3, X5, X6, X7, X8

Específicas

EI1, EI2, EI3, EI5

Canto II

Interpretación

Descritor

Estudo da técnica do canto e desenvolvemento práctico dos elementos que interveñen: colocación do corpo, respiración, resonancia, fonación, articulación, proxección e afinación.

Competencias que se adquiren

Transversais

T1, T3, T4, T6, T7, T9, T11, T13, T15, T17,

Xerais

X1, X2, X3, X5, X6, X7, X8

Específicas

EI1, EI2, EI3, EI5

Canto III

Interpretación

(Itinerario en interpretación musical)

Descritor

Estudo e dominio da voz cantada. Aplicación dos elementos técnicos e expresivos na interpretación musical a unha ou varias voces.

Competencias que se adquiren

Transversais

T1, T3, T4, T6, T7, T9, T11, T13, T15, T17

Xerais

X1, X2, X3, X5, X6, X7, X8

Específicas

EI1, EI2, EI3, EI5

Canto IV

Interpretación

(Itinerario en interpretación musical)

Descritor

Estudo e dominio da voz cantada. Aplicación dos elementos técnicos e expresivos na interpretación musical a unha ou varias voces.

Competencias que se adquiren

Transversais

T1, T3, T4, T6, T7, T9, T11, T13, T15, T17

Xerais

X1, X2, X3, X5, X6, X7, X8

Específicas

EI1, EI2, EI3, EI5

Canto V

Interpretación

(Itinerario en interpretación musical)

Descritor

Estudo e dominio da voz cantada. Aplicación dos elementos técnicos e expresivos na interpretación musical a unha ou varias voces en diversos xéneros e estilos musicais.

Competencias que se adquiren

Transversais

T1, T3, T4, T6, T7, T9, T11, T13, T17

Xerais

X1, X2, X3, X5, X6, X7, X8

Específicas

EI1, EI2, EI3, EI5

Construción de obxectos I

Interpretación

(Itinerario en interpretación con obxectos)

Descritor

Coñecemento e utilización dos procesos produtivos e construtivos. Comprensión dos procesos, elementos e procedementos técnicos. Apreciación da dimensión estética e dos límites convencionais de procedementos e elementos técnicos e construtivos.

Competencias que se adquiren

Transversais

T1, T3, T4, T6, T10, T11, T12, T13, T14, T15, T16

Xerais

X3, X5, X6

Específicas

EI3, EI5

Construción de obxectos II

Interpretación

(Itinerario en interpretación con obxectos)

Descritor

Coñecemento e utilización dos procesos produtivos e construtivos. Comprensión dos procesos, elementos e procedementos técnicos. Apreciación da dimensión estética e dos límites convencionais de procedementos e elementos técnicos e construtivos. Adaptación de procedementos construtivos e elementos técnicos á realidade física dos espazos e á mobilidade. Coñecemento dos principios de comportamento dos materiais.

Competencias que se adquiren

Transversais

T1, T3, T4, T6, T10, T11, T12, T13, T14, T15, T16

Xerais

X3, X5, X6

Específicas

EI3, EI5

Construción de obxectos III

Interpretación

(Itinerario en interpretación con obxectos)

Descritor

Coñecemento e utilización dos procesos produtivos e construtivos. Comprensión dos procesos, elementos e procedementos técnicos. Apreciación da dimensión estética e dos límites convencionais de procedementos e elementos técnicos e construtivos. Adaptación de procedementos construtivos e elementos técnicos á realidade física dos espazos e á mobilidade. Coñecemento dos principios de comportamento dos materiais. Apreciación da dimensión estética dos materiais. Selección de materiais adecuados a cada realización.

Competencias que se adquiren

Transversais

T1, T3, T4, T6, T10, T11, T12, T13, T14, T15, 16

Xerais

X3, X5, X6

Específicas

EI3, EI5

Danza I

Interpretación

Descritor

Coñecemento e estudo do valor expresivo e creativo dos elementos e das calidades do movemento. Estudo práctico das técnicas da expresión danzada e das diferentes escolas. Estudo práctico da composición coreográfica a través do coñecemento das técnicas propias da arte da danza.

Competencias que se adquiren

Transversais

T1, T3, T13, T15

Xerais

X1, X2, X3, X5

Específicas

EI1, EI2, EI3, EI5

Danza II

Interpretación

Descritor

Coñecemento e estudo do valor expresivo e creativo dos elementos e das calidades do movemento. Estudo práctico das técnicas da expresión danzada e das diferentes escolas. Estudo práctico da composición coreográfica a través do coñecemento das técnicas propias da arte da danza.

Competencias que se adquiren

Transversais

T1, T3, T13, T15

Xerais

X1, X2, X3, X5

Específicas

EI1, EI2, EI3, EI5

Danza III

Interpretación

(Itinerario en interpretación musical)

Descritor

Coñecemento e estudo do valor expresivo e creativo dos elementos e das calidades do movemento. Estudo práctico das técnicas da expresión danzada e das diferentes escolas. Estudo práctico da composición coreográfica a través do coñecemento das técnicas propias da arte da danza.

Competencias que se adquiren

Transversais

T1, T3, T6, T7, T9, T11, T14, T15

Xerais

X1, X2, X3, X5

Específicas

EI1, EI2, EI3, EI5

Danza IV

Interpretación

(Itinerario en interpretación musical)

Descritor

Coñecemento e estudo do valor expresivo e creativo dos elementos e das calidades do movemento. Estudo práctico das técnicas da expresión danzada e das diferentes escolas. Estudo práctico da composición coreográfica a través do coñecemento das técnicas propias da arte da danza.

Competencias que se adquiren

Transversais

T1, T3, T6, T7, T9, T11, T14, T15

Xerais

X1, X2, X3, X5

Específicas

EI1, EI2, EI3, EI5

Danza V

Interpretación

(Itinerario en interpretación musical)

Descritor

Coñecemento e estudo do valor expresivo e creativo dos elementos e das calidades do movemento. Estudo práctico das técnicas da expresión danzada e das diferentes escolas. Estudo práctico da composición coreográfica a través do coñecemento das técnicas propias da arte da danza.

Competencias que se adquiren

Transversais

T1, T3, T6, T7, T9, T11, T14, T15

Xerais

X1, X2, X3, X5

Específicas

EI1, EI2, EI3, EI5

Deseño do personaxe I

Interpretación

Descritor

Introdución ao dominio das ferramentas precisas para o recoñecemento e a análise dos signos que emiten o corpo, o rostro e o vestido do/da actor/actriz, para a súa adecuación ou modificación en función dos requirimentos do personaxe.

Competencias que se adquiren

Transversais

T2, T3, T6, T14

Xerais

X1, X3, X5, X6

Específicas

EI1, EI2, EI3, EI5

Deseño do personaxe II

Interpretación

Descritor

Dominio específico das ferramentas precisas para o recoñecemento e a análise dos signos que emiten o corpo, o rostro e o vestido do/da actor/actriz, para a súa adecuación ou modificación en función dos requirimentos do personaxe.

Competencias que se adquiren

Transversais

T2, T3, T6, T14

Xerais

X1, X3, X5, X6

Específicas

EI1, EI2, EI3, EI5

Dicción e expresión oral I

Interpretación

Descritor

Coñecemento anatómico e fisiolóxico do aparello fonador. Recoñecemento e conciencia vocal. Relación entre os diferentes sistemas a través dos cales se produce o son e a relación dos diferentes sistemas e o corpo. Preparación vocal e adestramento. Dominio de todos os aspectos da técnica vocal (respiración, resoadores, articulación, emisión, etc.).

Competencias que se adquiren

Transversais

T3, T6, T8, T13, T17

Xerais

X1, X5, X6, X7

Específicas

EI1, EI2, EI3, EI5

Dicción e expresión oral II

Interpretación

Descritor

Coñecemento anatómico e fisiolóxico do aparello fonador. Recoñecemento e conciencia vocal. Relación entre os diferentes sistemas a través dos cales se produce o son e a relación dos diferentes sistemas e o corpo. Preparación vocal e adestramento. Dominio de todos os aspectos da técnica vocal (respiración, resoadores, articulación, emisión, etc.). A voz como instrumento creativo. Principios de comunicación verbal. Coñecemento en profundidade da lingua galega. Estudo da dicción: elementos técnicos e expresivos.

Competencias que se adquiren

Transversais

T3, T6, T8, T13, T17

Xerais

X1, X5, X6, X7

Específicas

EI1, EI2, EI3, EI5

Dramaturxia I

Interpretación

Descritor

Principios xerais de dramaturxia. Análise das diversas formas de espectáculo (incluído o espectáculo audiovisual). Coñecemento e análise das estruturas e xéneros dramáticos e audiovisuais. Principios de análise e creación de personaxes.

Competencias que se adquiren

Transversais

T1, T2, T3, T4, T7, T8, T13

Xerais

X3, X5, X7, X8

Específicas

EI2, EI3, EI5, EI6

Dramaturxia II

Interpretación

Descritor

Análise do texto dramático e/ou da partitura dramática. Concepción da estrutura dramática e das convencións que operan nunha obra ou espectáculo, a acción, o xénero, a caracterización, o ritmo, así como as implicacións de elementos de produción tales como o vestiario, a escenografía ou a iluminación. Análise e documentación para a adaptación de textos non dramáticos de cara á súa escenificación.

Competencias que se adquiren

Transversais

T1, T2, T3, T4, T6, T7, T8, T13, T17

Xerais

X3, X5, X7, X8

Específicas

EI2, EI3, EI5, EI6

Escenificación

Interpretación

Descritor

Principios xerais da escenificación. Análise da situación, do personaxe e da escena. Creación e análise do texto espectacular.

Competencias que se adquiren

Transversais

T3, T7, T9, T17

Xerais

X3, X4, X6, X8

Específicas

EI1, EI3, EI5

Expresión corporal I

Interpretación

Descritor

Emprego das ferramentas técnicas na creación escénica a partir das linguaxes corporais. Análise do movemento e da súa significación.

Competencias que se adquiren

Transversais

T1, T3, T7, T8, T9, T11, T15

Xerais

X1, X2, X3, X5, X6

Específicas

EI1, EI2, EI5

Expresión corporal II

Interpretación

Descritor

Emprego das ferramentas técnicas na creación escénica a partir das linguaxes corporais. Análise do movemento e da súa significación.

Competencias que se adquiren

Transversais

T1, T3, T7, T8, T9, T11, T15

Xerais

X1, X2, X3, X5, X6

Específicas

EI1, EI2, EI5

Historia das artes do espectáculo I

Interpretación

Descritor

Estudo das raíces e do desenvolvemento teórico e estético das diferentes formas do teatro e doutras artes do espectáculo a través da historia e atendendo á especificidade das competencias do perfil profesional do/da intérprete.

Competencias que se adquiren

Transversais

T2, T4, T7, T8

Xerais

X4, X7, X8

Específicas

EI3

Historia das artes do espectáculo II

Interpretación

Descritor

Estudo das raíces e do desenvolvemento teórico e estético das diferentes formas do teatro e doutras artes do espectáculo a través da historia e atendendo á especificidade das competencias do perfil profesional do/da intérprete.

Competencias que se adquiren

Transversais

T2, T4, T7, T8, T11

Xerais

X5, X6, X7, X8

Específicas

EI3

Interpretación I

Interpretación

Descritor

Introdución á técnica actoral e estudo dos procedementos e recursos expresivos e dos procesos psicofísicos do/da actor/actriz.

Competencias que se adquiren

Transversais

T1, T2, T3, T6, T7, T8

Xerais

X1, X2, X3, X4, X5, X6

Específicas

EI1, EI2, EI3, EI5

Interpretación II

Interpretación

Descritor

Introdución á técnica actoral e estudo dos procedementos e recursos expresivos e dos procesos psicofísicos do/da actor/actriz.

Competencias que se adquiren

Transversais

T1, T2, T3, T6, T7, T8

Xerais

X1, X2, X3, X4, X5, X6

Específicas

EI1, EI2, EI3, EI5

Interpretación III

Interpretación

Descritor

Análise e estudo sistemático, nunha perspectiva práctica e teórica, da técnica actoral, dos procedementos e recursos expresivos e dos procesos psicofísicos do/da actor/actriz.

Competencias que se adquiren

Transversais

T1, T2, T3, T6, T7, T8

Xerais

X1, X2, X3, X4, X5, X6

Específicas

EI1, EI2, EI3, EI5

Interpretación IV

Interpretación

Descritor

Análise e estudo sistemático, nunha perspectiva práctica e teórica, da técnica actoral, dos procedementos e recursos expresivos e dos procesos psicofísicos do/da actor/actriz.

Competencias que se adquiren

Transversais

T1, T2, T3, T6, T7, T8

Xerais

X1, X2, X3, X4, X5, X6

Específicas

EI1, EI2, EI3, EI5

Interpretación V

Interpretación

(Todos os itinerarios)

Descritor

Análise e estudo sistemático, nunha perspectiva práctica e teórica, da técnica actoral, dos procedementos e recursos expresivos e dos procesos psicofísicos do/da actor/actriz.

Competencias que se adquiren

Transversais

T1, T6, T7, T11, T12, T13, T15, T16, T17

Xerais

X3, X4, X5, X6, X7, X8

Específicas

EI1, EI2, EI3, EI5

Interpretación VI

Interpretación

(Todos os itinerarios)

Descritor

Análise e estudo sistemático, nunha perspectiva práctica e teórica, da técnica actoral, dos procedementos e recursos expresivos e dos procesos psicofísicos do/da actor/actriz.

Competencias que se adquiren

Transversais

T1, T6, T7, T11, T12, T13, T15, T16, T17

Xerais

X3, X4, X5, X6, X7, X8

Específicas

EI1, EI2, EI3, EI5

Interpretación no audiovisual I

Interpretación

(Itinerario en interpretación textual)

Descritor

Principios teóricos e dimensión práctica dos principais recursos técnicos e interpretativos da construción da personaxe e a súa integración nun proxecto audiovisual.

Competencias que se adquiren

Transversais

T1, T2, T3, T6, T7, T8

Xerais

X3, X5, X6, X8

Específicas

EI1, EI2, EI3, EI5

Interpretación no audiovisual II

Interpretación

(Itinerario en interpretación textual)

Descritor

Aplicación e integración dos recursos técnicos na construción do personaxe e na súa integración nun proxecto audiovisual.

Competencias que se adquiren

Transversais

T1, T2, T3, T6, T7, T8

Xerais

X3, X5, X6, X8

Específicas

EI1, EI2, EI3, EI5

Introdución á investigación

escénica I

Interpretación

Descritor

Investigación aplicada nas artes escénicas, a educación e a animación teatral. Paradigmas, métodos e liñas de investigación. A investigación aplicada ao campo da interpretación.

Competencias que se adquiren

Transversais

T1, T2, T4, T14

Xerais

X4, X6, X8

Específicas

EI6

Introdución á investigación
escénica II

Interpretación

Descritor

Deseño de proxectos en investigación escénica e no campo da interpretación. Políticas de garantía e xestión de calidade. Estudo de casos e análise de boas prácticas.

Competencias que se adquiren

Transversais

T1, T13, T14

Xerais

X4, X6, X8

Específicas

EI6

Linguaxe musical I

Interpretación

Descritor

Estudo dos principios musicais (ritmo, melodía, etc.) encamiñados á comprensión, interpretación e creación. Linguaxe musical: iniciación aos códigos de escritura e lectura musical.

Competencias que se adquiren

Transversais

T1, T6, T7, T9, T13, T15

Xerais

X2, X4, X5, X6

Específicas

EI1, EI2, EI3, EI5

Linguaxe musical II

Interpretación

Descritor

Estudo dos principios musicais (ritmo, melodía, etc.) encamiñados á comprensión, interpretación e creación. Linguaxe musical: iniciación aos códigos de escritura e lectura musical.

Competencias que se adquiren

Transversais

T1, T6, T7, T9, T13, T15

Xerais

X2, X4, X5, X6

Específicas

EI1, EI2, EI3, EI5

Literatura dramática I

Interpretación

Descritor

Estudo dos principais textos e autores/as relevantes do período da literatura dramática universal considerado, atendendo ao momento histórico en que se crearon, ao seu contido, á forma e ao xénero e tendo en conta a especificidade das competencias do perfil profesional do/da intérprete.

Competencias que se adquiren

Transversais

T1, T2, T3, T8, T9, T14, T15

Xerais

X1, X3, X5, X6, X7

Específicas

EI5, EI6

Literatura dramática II

Interpretación

Descritor

Estudo dos principais textos e autores/as relevantes do período da literatura dramática universal considerado, atendendo ao momento histórico en que se crearon, ao seu contido, á forma e ao xénero e tendo en conta a especificidade das competencias do perfil profesional do/da intérprete.

Competencias que se adquiren

Transversais

T1, T2, T3, T8, T9, T14, T15

Xerais

X1, X3, X5, X6, X7

Específicas

EI5, EI6

Literatura dramática III

Interpretación

Descritor

Estudo dos principais textos e autores/as relevantes do período da literatura dramática universal considerado, atendendo ao momento histórico en que se crearon, ao seu contido, á forma e ao xénero e tendo en conta a especificidade das competencias do perfil profesional do/da intérprete.

Competencias que se adquiren

Transversais

T1, T2, T3, T8, T9, T14, T15

Xerais

X1, X3, X5, X6, X7

Específicas

EI5, EI6

Mimo I

Interpretación

(Itinerario en interpretación xestual)

Descritor

Estudo dos conceptos, dos recursos e das habilidades físicas que dispoñan ao/á actor/actriz para a utilización integral do seu corpo, proxectado no espazo, como instrumento expresivo específico para a creación teatral non oral.

Competencias que se adquiren

Transversais

T1, T2, T15

Xerais

X3, X4, X5

Específicas

EI1, EI2, EI3

Mimo II

Interpretación

(Itinerario en interpretación xestual)

Descritor

Estudo dos conceptos, dos recursos e das habilidades físicas que dispoñan ao/á actor/actriz para a utilización integral do seu corpo, proxectado no espazo, como instrumento expresivo específico para a creación teatral non oral.

Competencias que se adquiren

Transversais

T1, T2, T15

Xerais

X3, X4, X5

Específicas

EI1, EI2, EI3

Movemento expresivo I

Interpretación

Descritor

Estudo da linguaxe expresiva e comunicativa non verbal do corpo. Adestramento corporal. Sensibilización psicosomática. Conciencia do corpo por medio da vivencia do movemento.

Competencias que se adquiren

Transversais

T1, T3, T7, T10

Xerais

X1, X2, X3, X5, X8

Específicas

EI1, EI2, EI3, EI5

Movemento expresivo II

Interpretación

Descritor

Estudo da linguaxe expresiva e comunicativa non verbal do corpo. Adestramento corporal. Sensibilización psicosomática. Conciencia do corpo por medio da vivencia do movemento.

Competencias que se adquiren

Transversais

T1, T3, T7, T10

Xerais

X1, X2, X3, X5, X8

Específicas

EI1, EI2, EI3, EI5

Obradoiro de interpretación I

Interpretación

(Todos os itinerarios)

Descritor

Aplicación e integración dos diferentes recursos técnicos, adquiridos no desenvolvemento da materia, nun proxecto de creación escénica.

Competencias que se adquiren

Transversais

T1, T6, T7, T11, T12, T13, T15, T16, T17

Xerais

X3, X4, X6, X7, X8

Específicas

EI1, EI2, EI3, EI5

Obradoiro de interpretación II

Interpretación

(Todos os itinerarios)

Descritor

Aplicación e integración dos diferentes recursos técnicos, adquiridos no desenvolvemento da materia, nun proxecto de creación escénica.

Competencias que se adquiren

Transversais

T1, T6, T7, T11, T12, T13, T15, T16, T17

Xerais

X3, X4, X5, X6, X7, X8

Específicas

EI1, EI2, EI3, EI5

Pedagoxía teatral I

Interpretación

Descritor

Coñecemento das teorías da educación, da aprendizaxe e da psicoloxía do desenvolvemento. Coñecemento e práctica de procesos de deseño e desenvolvemento do currículo, planificación didáctica e elaboración de materiais para a práctica educativa e a animación teatral. Coñecemento de aspectos básicos da historia da educación e da animación teatral. Educación e animación teatral na perspectiva da interpretación.

Competencias que se adquiren

Transversais

T1, T7, T9, T10, T16, T17

Xerais

X2, X3, X6, X7

Específicas

EI4

Pedagoxía teatral II

Interpretación

Descritor

Coñecemento dos principios metodolóxicos que orientan o deseño, o desenvolvemento e a avaliación de procesos de ensinanza e aprendizaxe e de programas de animación teatral, en función de diferentes espazos, tempos e persoas beneficiarias. Coñecemento, análise e práctica de métodos e estilos de ensinanza, aprendizaxe e animación. Estudos de casos e análise de boas prácticas. Educación e animación teatral na perspectiva da interpretación.

Competencias que se adquiren

Transversais

T10, T16, T17

Xerais

X6, X7

Específicas

EI4

Produción e xestión

Interpretación

Descritor

Coñecementos sobre a lexislación das artes do espectáculo (normativas comerciais, administrativas, laborais e de seguridade). Valoración do traballo en función do marco sociolaboral. Coñecemento do proceso de elaboración dun proxecto de produción desde os puntos de vista comunicativo e económico. Comprensión do marco social en que se desenvolva a creación de proxectos de xestión ou produción.

Competencias que se adquiren

Transversais

T1, T2, T3, T4, T9, T10, T13, T15, T16, T17

Xerais

X3, X7

Específicas

EI3, EI4, EI6

Recursos literarios e dramáticos

Interpretación

(Itinerario en interpretación con obxectos)

Descritor

Estudo e análise de textos literarios e dramáticos, atendendo ao momento histórico en que se crearon, ao seu contido, á forma e ao xénero, tendo en conta a súa potencialidade como pretexto en procesos de creación dramática no teatro de obxectos.

Competencias que se adquiren

Transversais

T1, T2, T3, T8, T9, T14

Xerais

X6, X7, X8

Específicas

EI5, EI6

Sistemas de interpretación I

Interpretación

(Todos os itinerarios)

Descritor

Estudo práctico e teórico dos diferentes estilos e métodos en interpretación.

Competencias que se adquiren

Transversais

T2, T3, T6, T14

Xerais

X3, X6, X8

Específicas

EI1, EI2, EI3, EI5

Sistemas de interpretación II

Interpretación

(Todos os itinerarios)

Descritor

Estudo práctico e teórico dos diferentes estilos e métodos en interpretación.

Competencias que se adquiren

Transversais

T2, T3, T6, T14

Xerais

X3, X6, X8

Específicas

EI1, EI2, EI3, EI5

Técnica vocal I

Interpretación

Descritor

Dominio de todos os aspectos da técnica vocal (respiración, resoadores, articulación, emisión, etc.). A voz como instrumento creativo. Estudio da dicción: elementos técnicos e expresivos (ortofonía, prosodia, verso, etc.). Dominio das técnicas expresivas aplicadas aos diversos xéneros, estilos, formas de representación e medios audiovisuais.

Competencias que se adquiren

Transversais

T1, T6, T8, T15

Xerais

X1, X2, X3, X5, X7

Específicas

EI1, EI2, EI3, EI5

Técnica vocal II

Interpretación

Descritor

Dominio de todos os aspectos da técnica vocal (respiración, resoadores, articulación, emisión, etc.). A voz como instrumento creativo. Estudio da dicción: elementos técnicos e expresivos (ortofonía, prosodia, verso, etc.). Dominio das técnicas expresivas aplicadas aos diversos xéneros, estilos, formas de representación e medios audiovisuais. Dominio da comunicación verbal.

Competencias que se adquiren

Transversais

T1, T6, T8, T13, T17

Xerais

X1, X2, X3, X5, X6, X7

Específicas

EI1, EI2, EI3, EI5

Teoría e análise dramática

Interpretación

Descritor

Estudo teórico e aplicado dos conceptos instrumentais e teorías básicas para a análise dos textos da literatura dramática, afondando na interpretación dos seus trazos formais, estilísticos e de xénero e atendendo á especificidade das competencias do perfil profesional do/da intérprete.

Competencias que se adquiren

Transversais

T1, T2, T3, T8, T14, T15

Xerais

X1, X3, X5, X6, X7

Específicas

EI5, EI6

Teoría e historia da arte I

Interpretación

Descritor

Estudo dos principais movementos artísticos, das obras e dos/das artistas do período da historia da arte universal considerado, atendendo ao momento histórico en que se crearon. Análise das obras desde un punto de vista formal e iconográfico. Análise comparada e estudo de casos prácticos vinculados coa creación escénica e a interpretación.

Competencias que se adquiren

Transversais

T8, T11, T12, T15, T16, T17

Xerais

X1, X2, X3, X5, X6, X8

Específicas

EI1, EI3, EI5, EI6

Teoría e historia da arte II

Interpretación

Descritor

Estudo dos principais movementos artísticos, das obras e dos/das artistas do período da historia da arte universal considerado, atendendo ao momento histórico en que se crearon. Análise das obras desde un punto de vista formal e iconográfico. Análise comparada e estudo de casos prácticos vinculados coa creación escénica e a interpretación.

Competencias que se adquiren

Transversais

T8, T11, T12, T15, T16, T17

Xerais

X1, X2, X3, X5, X6, X8

Específicas

EI1, EI3, EI5, EI6

Teorías do espectáculo I

Interpretación

Descritor

Principios teóricos e dimensión práctica da comunicación escénica e audiovisual no ámbito da interpretación. Estudo práctico dos principios da linguaxe escénica e audiovisual. Análise práctica da creación escénica e audiovisual como fenómenos comunicativos: aspectos antropolóxicos e sociolóxicos. Análise práctica de espectáculos e procesos metodolóxicos da crítica.

Competencias que se adquiren

Transversais

T1, T2, T3, T4

Xerais

X1, X2, X3, X8

Específicas

EI1, EI3, EI5, EI6

Teorías do espectáculo II

Interpretación

Descritor

Principios teóricos e dimensión práctica da comunicación escénica e audiovisual no ámbito da interpretación. Estudo práctico dos principios da linguaxe escénica e audiovisual. Análise práctica da creación escénica e audiovisual como fenómenos comunicativos: aspectos estéticos e semiolóxicos. Análise práctica de espectáculos e procesos metodolóxicos da crítica.

Competencias que se adquiren

Transversais

T3, T8, T14

Xerais

X5, X6, X7

Específicas

EI1, EI3, EI5, EI6

Traballo fin de estudos

Interpretación

Elaboración, e posterior defensa, diante dun tribunal, dun traballo de carácter escénico, coa correspondente memoria, que permita unha demostración empírica de ter adquirido as competencias transversais, xerais e específicas da titulación.

Competencias que se adquiren

Transversais

T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10, T11, T12, T13, T14, T15, T16, T17

Xerais

X1, X2, X3, X4, X5, X6, X7, X8

Específicas

EI1, EI2, EI3, EI4, EI5, EI6

Verso I

Interpretación

(Itinerario en interpretación textual)

Descritor

Estudo da métrica. Coñecemento e aplicación das graduais. Análise do acento (na palabra, no verso, de intención,…), da rima e do ritmo (de cantidade, intensidade,…). Recursos literarios. Percepción e melodía do discurso.

Competencias que se adquiren

Transversais

T2, T3, T11, T13

Xerais

X2, X5, X6, X7

Específicas

EI1, EI3, EI5, EI6

Verso II

Interpretación

(Itinerario en interpretación textual)

Descritor

Estudo da métrica. Coñecemento e aplicación das graduais. Análise do acento (na palabra, no verso, de intención, …), da rima e do ritmo (de cantidade, intensidade,…). Recursos literarios. Percepción e melodía do discurso. Relación corpo-texto. Aprendizaxe e práctica da relación entre o son, a palabra e as atmosferas na transmisión de emocións e sensacións.

Competencias que se adquiren

Transversais

T2, T3, T11, T13

Xerais

X2, X5, X6, X8

Específicas

EI1, EI3, EI5, EI6