Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 41 Martes, 1 de marzo de 2016 Páx. 7823

VI. Anuncios

a) Administración autonómica

Consellería de Política Social

ANUNCIO do 8 de febreiro de 2016, da Xefatura Territorial da Coruña, de notificación de actos administrativos derivados do procedemento BS210A.

Logo de intentar en tempo e forma a práctica das notificacións que se relacionan no anexo sen que fose posible por causas non imputables á Administración, e tendo en conta que a publicación do seu contido íntegro pode lesionar dereitos e intereses lexítimos, en aplicación do disposto nos artigos 59.5 e 61 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común, por medio deste anuncio emprázanse as persoas interesadas que se sinalan no anexo, ou os seus representantes, para seren notificados por comparecencia dos requirimentos de emenda das solicitudes e de documentación que se indican.

Para estes efectos, así como para coñecer o contido íntegro do acto que se notifica, os interesados, ou os seus representantes debidamente acreditados, poderán comparecer, no prazo de dez días contados desde o seguinte ao da publicación deste anuncio no Boletín Oficial del Estado, nas dependencias do Servizo de Dependencia e Autonomía Persoal da Xefatura Territorial da Consellería de Política Social, sitas na rúa Concepción Arenal, número 7 da Coruña, das 9.00 ás 14.00 horas, de luns a venres. Transcorrido o devandito prazo sen efectuarse a comparecencia, a notificación entenderase producida para todos os efectos legais a partir do día seguinte ao do vencemento do prazo indicado para comparecer.

Advírteselles que, no caso de requirimentos de documentación necesaria, de conformidade co disposto no artigo 24 do Decreto 15/2010, do 4 de febreiro, polo que se regula o procedemento para o recoñecemento da situación de dependencia e do dereito ás prestacións do sistema para a autonomía e atención á dependencia, o procedemento para a elaboración do Programa individual de atención e a organización e funcionamento dos órganos técnicos competentes, e no artigo 71 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común, a documentación solicitada deberá ser achegado no prazo de 10 días desde a notificación do requirimento, entendéndose, en caso contrario, que o interesado desiste da súa petición, logo de resolución que deberá ser ditada nos termos previstos no artigo 42 da citada lei.

No caso de requirimentos de documentación necesaria e complementaria, de non cumplir co requerido, e de conformidade co establecido no artigo 35.2 do Decreto 15/2010, do 4 de febreiro, e no artigo 92 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, terase por interrompido o prazo para resolver e notificar. Transcorridos tres meses sen que a persoa requirida realice as actividades esenciais para continuar a tramitación, a Administración declarará a caducidade do procedemento, e acordarase o arquivamento das actuacións, o cal lles será notificado aos interesados.

A Coruña, 8 de febreiro de 2016

Mª Pilar Caridad Alonso
Xefa territorial da Coruña

ANEXO

Contido do acto

Nº de expediente - apelidos e nome

Requirimentos de documentación obrigatoria

CO - 0000058362 - Mosquera Outón, Nieves

Requirimentos de documentación obrigatoria

CO - 0000057710 - Pedreira Pérez, Carmen

Requirimento de documentación obrigatoria

SC - 0000021990 - Rodríguez Puyana, Luis

Requirimentos de documentación complementaria

CO - 0000013122 - Reborido Rojo, Ángel

Requirimento de documentación complementaria

CO - 0000040021 - Benavides Falcón, Alexandre

Requirimento de documentación complementaria

CO - 0000024834 - Gómez Balseiro, Antonio