Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 165 Xoves, 31 de agosto de 2017 Páx. 41185

III. Outras disposicións

Consellería de Economía, Emprego e Industria

EXTRACTO da Orde do 22 de agosto de 2017 pola que se convocan subvencións para o financiamento de programas de formación dirixidos prioritariamente a persoas traballadoras ocupadas, en materia de formación de oferta, e se establecen as bases reguladoras para a súa concesión (código de procedemento TR302A).

BDNS (Identif.): 360215.

De conformidade co previsto nos artigos 17.3.b) e 20.8.a) da Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións, publícase o extracto da convocatoria cuxo texto completo pode consultarse na Base de datos nacional de subvencións (http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index).

Primeiro. Entidades beneficiarias

1. Poderán ser beneficiarias das subvencións reguladas nesta orde os centros e as entidades de formación privadas, acreditadas e/ou inscritas pola administración pública competente, para impartir formación profesional para o emprego no ámbito laboral en Galicia nas especialidades formativas obxecto da formación.

2. Igualmente poderán ser beneficiarios os centros e entidades de formación, que presentaran a declaración responsable sobre o cumprimento dos requisitos exixidos para a súa inscrición no rexistro para impartir especialidades formativas non dirixidas á obtención de certificados de profesionalidade, consonte o disposto no artigo 15 da Lei 30/2015, do 9 de setembro, pola que se regula o sistema de formación profesional para o emprego no ámbito laboral.

Segundo. Obxecto e ámbito de aplicación

As subvencións teñen como finalidade financiar os programas de formación dirixidos prioritariamente a persoas traballadoras ocupadas, que ofrezan unha formación que atenda aos requirimentos de produtividade e competitividade das empresas, ás necesidades de adaptación aos cambios operados no posto de traballo e ás aspiracións de promoción profesional e desenvolvemento persoal das persoas traballadoras, de forma que as capacite para o desenvolvemento cualificado das distintas profesións e lles permita mellorar a súa empregabilidade.

A concesión das subvencións realizarase en réxime de concorrencia competitiva nos termos establecidos no artigo 19.1 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, respectando os principios de obxectividade, igualdade, transparencia e publicidade.

Terceiro. Bases reguladoras

As bases reguladoras establécense nesta orde.

Cuarto. Importe

Ás subvencións obxecto desta convocatoria destínase un crédito por importe total de 22.500.000 €, distribuído en dúas anualidades, que se imputarán ás aplicacións orzamentarias seguintes, co código de proxecto 201300493:

Aplicación orzamentaria

Anualidade 2017

Anualidade 2018

Importe total

09.41.323B.471.0

9.500.000,00 €

4.750.000,00 €

14.250.000,00 €

09.41.323B.481.0

5.500.000,00 €

2.750.000,00 €

8.250.000,00 €

Total

15.000.000,00 €

7.500.000,00 €

22.500.000,00 €

Quinto. Prazo de presentación de solicitudes

O prazo de presentación de solicitudes será de un mes, contado desde o día seguinte á publicación desta orde no Diario Oficial de Galicia.

Santiago de Compostela, 22 de agosto de 2017

Francisco José Conde López
Conselleiro de Economía, Emprego e Industria