Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 25 Luns, 5 de febreiro de 2018 Páx. 7994

III. Outras disposicións

Consellería de Economía, Emprego e Industria

ORDE do 31 de decembro de 2017 pola que se establecen as bases reguladoras e se procede á primeira convocatoria das subvencións para o financiamento das accións formativas con compromiso de contratación en unidades formativas das empresas e dos incentivos á contratación (códigos de procedemento TR301P e TR349X).

Os números 1 e 2 do artigo 29 do Estatuto de autonomía de Galicia, aprobado mediante a Lei orgánica 1/1981, do 6 de abril, atribúelle á Comunidade Autónoma galega a execución da lexislación do Estado en materia laboral e de fondos de ámbito nacional e de emprego.

A disposición transitoria segunda do Decreto 177/2016, do 15 de decembro, polo que se fixa a estrutura orgánica da Vicepresidencia e das consellerías da Xunta de Galicia, e o Decreto 175/2015, do 3 de decembro, polo que se establece a estrutura orgánica da Consellería de Economía, Emprego e Industria, dispón que esta é o órgano da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia ao cal lle corresponde o exercicio das competencias e funcións, entre outras, de proposta e execución das directrices xerais do Goberno no ámbito laboral, o que engloba as competencias en materia de políticas activas de emprego e política laboral, así como promoción laboral, de conformidade co Estatuto de autonomía e coa Constitución.

A Lei 30/2015, do 9 de setembro, pola que se regula o Sistema de formación profesional para o emprego no ámbito laboral, regula a planificación e o financiamento do sistema de formación profesional para o emprego no ámbito laboral, a programación e a execución das accións formativas, o control, o seguimento e o réxime sancionador, así como o sistema de información, a avaliación, a calidade e a gobernanza do sistema.

Entre as iniciativas de formación para o emprego que regula a antedita lei considérase a oferta formativa das administracións competentes para persoas traballadoras desempregadas, que inclúe os programas formativos con compromiso de contratación.

Coa aprobación do Real decreto 694/2017, do 3 de xullo, polo que se desenvolve a Lei 30/2015, do 9 de setembro, pola que se regula o Sistema de formación profesional para o emprego no ámbito laboral, establécese unha nova regulación dos programas formativos que inclúan compromisos de contratación, a través do seu artigo 28 que, entre outras novas cuestións, reduce a porcentaxe mínima de contratación do total de persoas traballadoras formadas ao 40 %, fronte ao 60 % anterior.

Na Axenda da competitividade «Galicia Industria 4.0», aprobada polo Consello da Xunta de Galicia o 13 de maio de 2015, prevese a formación das persoas como un dos compoñentes necesarios do programa de reforzo das persoas e das organizacións, así como a necesidade de que o sistema formativo se oriente ás necesidades da industria, de maneira que cómpre que se impartan accións formativas vinculadas con certificados de profesionalidade vinculados coa Industria 4.0.

No informe sobre a Axenda 20 para o emprego, que se abordou no Consello de Goberno da Xunta de Galicia do 3 de marzo de 2016, incluíuse, dentro do reto 2 (Formación e capacitación como pancas de cambio) a medida de «Impulsar a creación de unidades de formación na empresa para impulsar dentro do tecido empresarial a especialización e capacitación con compromiso de contratación».

A tales obxectivos e, en concreto, á implantación das medidas previstas na Axenda 20 para o emprego, responde a creación de unidades de formación nas empresas mediante, por unha banda, a formación con compromiso de contratación e, por outra, os incentivos á inserción laboral das persoas traballadoras desempregadas que se forman nas ditas unidades.

Trátase de xuntar a necesidade da empresa de contar con persoas traballadoras cualificadas e adaptadas ás súas formas de produción, coa procura activa de emprego por parte das persoas traballadoras desempregadas. A empresa, por un lado, pode atender as súas necesidades máis inmediatas, determinadas pola ampliación da súa actividade ou a apertura de novas liñas de negocio, cubrindo esa ausencia de persoal o desempeño dun posto de traballo na empresa. Deste xeito, existe unha gran vinculación entre a formación e o emprego.

Pola súa vez, o Plan estratéxico de Galicia 2015-2020, aprobado polo Parlamento galego o 11 de maio de 2016, fixa como eixe 1 a «Empregabilidade e crecemento intelixente», que recolle un modelo integral de desenvolvemento coa finalidade de superar a situación laboral previa á crise e a creación de postos de traballo sustentables. Dentro do dito eixe 1 recóllese como prioridade de actuación o aumento da empregabilidade e produtividade das persoas traballadoras de Galicia a través da formación e innovación constante, que pola súa vez marca como un dos seus obxectivos estratéxicos ou prioritarios o da mellora da calidade da formación profesional para o emprego, e como un dos eixes que agrupa os obxectivos estruturais o da formación e o das oportunidades de emprego.

No caso do eixe da formación, prevense, entre outros obxectivos estruturais:

2.1. Incrementar o esforzo formativo na formación profesional para o emprego: incrementar a taxa de cobertura, o número de horas de formación por alumno ou alumna e facilitar a accesibilidade á formación de persoas desempregadas e ocupadas.

2.2. Promover un mellor axuste da formación profesional para o emprego ás necesidades do mercado de traballo: revisión e adecuación da formación profesional para o emprego, establecéndose unha oferta que teña en conta as peculiaridades do mercado laboral en eidos concretos.

2.3. Promover a formación acreditable oficialmente: adecuación da formación profesional para o emprego, establecéndose unha oferta con especial prioridade á formación conducente a certificados de profesionalidade.

2.4. Promover a formación en alternancia: promover a formación en alternancia co emprego e a experiencia laboral.

2.5. Avanzar e consolidar a avaliación e recoñecemento das competencias profesionais.

2.6. Promover unha oferta formativa dirixida especialmente aos colectivos con maiores dificultades de inserción no mercado laboral.

2.7. Mellorar os sistemas de seguimento e avaliación da calidade da formación profesional para o emprego.

Polo que atinxe ao eixe das oportunidades de emprego, os obxectivos estruturais que se recollen son:

3.1. Fomentar e soster a contratación de colectivos e sectores con dificultades, para proporcionar traballo, experiencia e soster a actividade económica: fomentar a contratación de persoas desempregadas, en especial aquelas con maiores dificultades de inserción no mercado laboral. Proporcionar traballo ou experiencia profesional ás persoas desempregadas, en especial con maiores dificultades de inserción no mercado laboral.

3.2. Fomentar a contratación de persoas desempregadas en sectores emerxentes con perspectivas de crecemento de emprego.

3.3. Aflorar emprego en economía somerxida: fomentar as oportunidades de emprego para persoas que se encontran en situación de emprego non declarado.

3.4. Fomentar a inserción laboral de persoas desempregadas perceptoras de prestacións por desemprego: fomentar a activación para o emprego das persoas beneficiarias de prestacións para axilizar a súa incorporación ao mercado de traballo antes do esgotamento das prestacións, evitando con iso a desprotección do desempregado.

A convocatoria pretende tamén atender prioritariamente as necesidades dos sectores estratéxicos e sectores emerxentes de Galicia definidos na Axenda de competitividade «Galicia Industria 4.0», así como as especialidades vinculadas a familias profesionais con maior relación coa Industria 4.0, é dicir, 1) electricidade e electrónica, 2) fabricación mecánica, 3) instalación e mantemento, e 4) transporte e mantemento de vehículos que foron identificadas conxuntamente polo Igape e o Instituto Galego de Cualificacións.

A Orde TAS/718/2008, do 7 de marzo, pola que se desenvolve o Real decreto 395/2007, do 23 de marzo, en materia de formación de oferta, modificada parcialmente pola Orde ESS/1727/2012, do 2 de agosto, establece as bases reguladoras para a concesión de subvencións públicas destinadas ao seu financiamento, e segue vixente en todo o que non contradiga a Lei 30/2015 e o Real decreto 694/2017, que a desenvolve.

Entre as distintas modalidades de formación de oferta que regula a antedita orde recóllense as accións formativas dirixidas ás persoas traballadoras desempregadas, cuxa execución se realizará mediante a convocatoria do órgano competente de cada comunidade autónoma conforme ás bases que na orde se establecen.

As bases que rexen o programa de incentivos á actividade laboral vinculada ás accións formativas con compromiso de contratación inmediata (procedemento TR349X) establecen un procedemento de concesión que non ten a consideración de concorrencia competitiva, dado que, de acordo coa finalidade e obxecto do programa, non resulta necesario realizar a comparación e prelación das solicitudes presentadas nun único procedemento, senón que a concesión da axuda se realiza pola comprobación da concorrencia na entidade solicitante dos requisitos establecidos ata o esgotamento do crédito orzamentario.

Consecuentemente con todo o anterior, logo de consultar ao Consello Galego de Formación Profesional e o Consello Galego de Relacións Laborais, no exercicio das facultades que me confire o artigo 34 da Lei 1/1983, do 22 de febreiro, de normas reguladoras da Xunta e da súa Presidencia,

DISPOÑO:

CAPÍTULO I
Disposicións xerais

Artigo 1. Obxecto, finalidade e principios de xestión

1. Esta orde ten por obxecto establecer as bases reguladoras polas cales se rexerá, no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia, a convocatoria pública das subvencións para o financiamento das accións formativas para o emprego en unidades formativas nas empresas con compromiso de contratación e da actividade laboral asociada, dirixidas ás persoas traballadoras desempregadas, a través dos seguintes programas:

a) Programa de financiamento de accións formativas con compromiso de contratación inmediata (TR301P).

b) Programa de incentivos á actividade laboral vinculada ás accións formativas con compromiso de contratación inmediata (TR349X).

2. As solicitudes, tramitación e concesión das subvencións axustaranse ao disposto na Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia; no Decreto 11/2009, do 8 de xaneiro, polo que se aproba o Regulamento da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia; no texto refundido da Lei de réxime financeiro e orzamentario de Galicia, aprobado polo Decreto lexislativo 1/1999, do 7 de outubro; no proxecto de Lei de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2018; no que resulte de aplicación a Lei 38/2003, do 27 de novembro, xeral de subvencións, e o seu regulamento de desenvolvemento, aprobado polo Real decreto 887/2006, do 21 de xullo, e ao disposto nesta orde.

3. A xestión destes programas realizarase de acordo cos seguintes principios:

a) Publicidade, concorrencia, obxectividade, transparencia, igualdade e non discriminación.

b) Eficacia no cumprimento dos obxectivos fixados pola Consellería de Economía, Emprego e Industria.

c) Eficiencia na asignación e na utilización dos recursos públicos.

4. É obxecto desta orde proceder á convocatoria para o ano 2018 dos seguintes programas:

• Programa de financiamento de accións formativas con compromiso de contratación inmediata (TR301P).

• Programa de incentivos á actividade laboral vinculada ás accións formativas con compromiso de contratación inmediata (TR349X).

5. Nas anualidades 2018 e 2019 poderanse efectuar novas convocatorias de ambos programas baixo as mesmas bases reguladoras.

Artigo 2. Orzamentos

1. A concesión das subvencións previstas no capítulo II desta orde queda sometida ao réxime de concorrencia competitiva, nos termos establecidos no artigo 19.1 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, e no artigo 6.5.b) da Lei 30/2015, do 9 de setembro, pola que se regula o sistema de formación profesional para o emprego no ámbito laboral.

2. A concesión das subvencións previstas no capítulo III desta orde estará suxeita á existencia de crédito orzamentario. Se é o caso, e de acordo co disposto no artigo 31.4 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, publicarase mediante resolución da persoa titular da Secretaría Xeral de Emprego o esgotamento das partidas orzamentarias asignadas.

Se o orzamento asignado non é suficiente para proceder ao pagamento de todas as axudas solicitadas, aplicarase como criterio de prioridade a data de presentación. Para estes efectos, terase en conta a data en que se presentase a correspondente solicitude. No caso de coincidencia na data de presentación entre dúas o máis solicitudes presentadas, a orde de prioridade verá determinada pola hora de presentación.

3. As axudas recollidas no capítulo II desta orde de convocatoria financiaranse con cargo á aplicación orzamentaria 09.41.323A.471.0, código de proxecto 2013 00545, cun crédito de 600.000 euros para o ano 2018, e de 150.000 euros para o ano 2019. As axudas recollidas no capítulo III desta orde de convocatoria financiaranse con cargo á aplicación orzamentaria 09.40.322C.470.1, código de proxecto 2017 00020, cun crédito de 250.000 euros para o ano 2018. Estes créditos figuran nos estados de gastos do proxecto de orzamentos da Comunidade Autónoma de Galicia para o exercicio de 2018.

A presente orde tramítase ao abeiro do disposto no artigo 1.1 da Orde da Consellería de Economía e Facenda do 11 de febreiro de 1998, pola que se regula a tramitación anticipada de expedientes de gasto, na redacción dada pola Orde do 27 de novembro de 2000, modificada pola Orde do 25 de outubro de 2001, e queda a concesión das subvencións sometida á condición suspensiva de existencia de crédito adecuado e suficiente no momento da resolución.

O crédito excedente dunha convocatoria poderá incorporarse ao crédito asignado a convocatorias futuras.

Estas contías están recollidas no proxecto de Lei de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2018.

Estes créditos poderán ser obxecto de modificacións como consecuencia da asignación ou da redistribución de fondos para o financiamento dos programas de fomento do emprego, coas limitacións que estableza a Conferencia Sectorial de Emprego e Asuntos Laborais.

Poderase ampliar a contía máxima dos créditos dispoñibles para esta convocatoria. O incremento de crédito estará condicionado á declaración de dispoñibilidade do crédito como consecuencia dunha xeración, ampliación, incorporación de crédito ou da existencia de remanentes doutras convocatorias financiadas con cargo ao mesmo crédito ou créditos incluídos no mesmo programa ou en programas do mesmo servizo.

Artigo 3. Definicións

Para os efectos desta orde, entenderase:

a) Persoa desempregada: aquela que estea inscrita como demandante de emprego no Servizo Público de Emprego de Galicia no momento da súa contratación e que, pola súa vez, careza de ocupación segundo o informe de vida laboral da Tesouraría Xeral da Seguridade Social.

b) Unidade formativa da empresa: a formación con compromiso de contratación impartida con medios propios da entidade beneficiaria, ou a través dunha entidade contratada nos termos desta orde, que teña por obxecto a impartición de unidades de formación solicitadas pola dita empresa beneficiaria e en relación coa súa actividade empresarial no marco do programa de financiamento de accións formativas con compromiso de contratación inmediata que se recolle no capítulo II.

c) Alumnado formado: o conxunto do alumnado que asistise, cando menos, ao 75 % da duración total da acción formativa.

d) Alumnado liquidable: número de persoas alumnas que resulte logo de aplicar a media do alumnado asistente no primeiro cuarto de duración temporal do curso, de acordo co disposto no artigo 43.2 da orde.

e) Custo salarial: o importe mensual que lle vai supor á empresa ter unha persoa traballadora contratada. Nel están incluídos única e exclusivamente o salario bruto e os custos sociais a cargo da empresa.

f) Emigrante retornado: de acordo co establecido nos artigos 53 e 54 da Lei 7/2013, do 13 de xuño, da galeguidade, terán a condición de galego retornado as persoas galegas e nadas en Galicia que, residindo fóra de España, retornen á Comunidade Autónoma galega. Para os efectos previstos nesa lei, asimílanse a persoas galegas retornadas os cónxuxes ou persoas con unión análoga á conxugal e os/as fillos/as das persoas galegas e nadas en Galicia con residencia no estranxeiro que, residindo fóra de España, se establezan na Comunidade Autónoma de Galicia.

Os requisitos, con carácter xeral, para adquirir a condición de galego/a retornado/a son os seguintes:

i) Ser galego/a e nado/a en Galicia.

ii) Acreditar ou ter relación filial, conxugal ou análoga á conxugal.

iii) Estar en posesión da nacionalidade española e estar vinculado/a un concello galego no padrón de residentes no exterior antes do retorno.

iv) Estar empadroado/a nun municipio da Comunidade Autónoma de Galicia.

Para adquirir esta condición de emigrante retornado non deben transcorrer máis de dous anos entre a data do seu retorno a España e a data de presentación da solicitude de axuda ao abeiro desta orde.

Artigo 4. Entidades beneficiarias

1. Poderán ser entidades beneficiarias as empresas, calquera que sexa a forma xurídica que adopten, e as agrupacións temporais de empresas que presenten solicitude conxunta, mediante un convenio que acredite a correspondente agrupación.

No caso das agrupacións temporais de empresa que presenten solicitude conxunta, deberanse facer constar expresamente, tanto na solicitude como na resolución de concesión, os compromisos de execución asumidos por cada membro da agrupación, así como o importe de subvención que se vai aplicar para cada un deles, que terán igualmente a consideración de persoas beneficiarias. En calquera caso, deberán nomear unha persoa representante ou apoderada única da agrupación, con poderes bastantes para cumprir as obrigas que, como beneficiaria, lle correspondan á agrupación. Cada empresa que forme parte desta agrupación temporal deberá reunir os requisitos exixidos para acceder ás axudas.

2. De conformidade co artigo 28.1 do Real decreto 694/2017, do 3 de xullo, polo que se desenvolve a Lei 30/2015, do 9 de setembro, pola que se regula o Sistema de formación profesional para o emprego no ámbito laboral, poderán ser beneficiarias desta convocatoria as entidades de formación acreditadas e/ou inscritas pola Administración pública competente para impartir formación profesional para o emprego no ámbito laboral en Galicia, caso en que poderán asumir o compromiso de contratación mediante acordos ou convenios con outras empresas que efectuarán a contratación laboral. Nestes supostos, será a entidade de formación beneficiaria a que asuma a responsabilidade da execución da actividade formativa subvencionada e do cumprimento do compromiso de contratación.

3. Non poderán ser entidades beneficiarias destas axudas as administracións públicas, as sociedades públicas nin as entidades vinculadas ou dependentes de calquera delas.

4. Non poderán obter a condición de entidade beneficiaria das subvencións establecidas nesta orde as persoas ou entidades en que concorra algunha das circunstancias previstas no artigo 10 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia:

a) Ser condenadas mediante sentenza firme á pena de perda da posibilidade de obter subvencións ou axudas públicas.

b) Solicitar a declaración de concurso, ser declaradas insolventes en calquera procedemento, acharse declaradas en concurso, salvo que neste adquirise a eficacia un convenio, estar suxeitas a intervención xudicial ou ser inhabilitadas conforme a Lei concursal, sen que conclúa o período de inhabilitación fixado na sentenza de cualificación do concurso.

c) Dar lugar, por causa da cal fosen declaradas culpables, á resolución firme de calquera contrato subscrito coa Administración.

d) Estar incursa a persoa física, os administradores das sociedades mercantís ou aqueles que exerzan a representación legal doutras persoas xurídicas nalgún dos supostos de incompatibilidades que estableza a normativa vixente.

e) Non estar ao día no cumprimento das obrigas tributarias ou fronte á Seguridade Social ou ter pendente de pagamento algunha outra débeda coa Administración pública da Comunidade Autónoma nos termos regulamentariamente establecidos.

f) Ter a residencia fiscal nun país ou territorio cualificado regulamentariamente como paraíso fiscal.

g) Non estar ao día no pagamento de obrigas por reintegro de subvencións nos termos regulamentariamente establecidos.

h) Ser sancionada mediante resolución firme coa perda da posibilidade de obter subvencións segundo a Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, ou a Lei xeral tributaria.

i) Non poderán acceder á condición de entidade beneficiaria as agrupacións de persoas físicas ou xurídicas, públicas ou privadas sen personalidade, cando concorra algunha das prohibicións anteriores en calquera dos seus membros.

j) En ningún caso poderán obter a condición de entidade beneficiaria as asociacións incursas nas causas de prohibición previstas nos números 5 e 6 do artigo 4 da Lei orgánica 1/2002, do 22 de marzo, reguladora do dereito de asociación, nin as asociacións respecto das cales se suspendeu o procedemento administrativo de inscrición por se atoparen indicios racionais de ilicitude penal, en aplicación do disposto no artigo 30.4 da Lei orgánica 1/2002, mentres non se dite resolución xudicial firme en cuxa virtude se poida practicar a inscrición no correspondente rexistro.

5. Non poderán obter a condición de entidade beneficiaria as persoas solicitantes que estean excluídas do acceso aos beneficios derivados da aplicación dos programas de emprego, conforme o establecido no artigo 46 e 46 bis do texto refundido da Lei de infraccións e sancións na orde social, aprobado polo Real decreto lexislativo 5/2000, do 4 de agosto.

6. A xustificación por parte das persoas ou entidades solicitantes de non estaren incursas nas prohibicións contidas nos números 4 e 5 anteriores para obter a condición de entidade beneficiaria, así como do número de persoas traballadoras con que conten no momento de presentar a súa solicitude, realizarase mediante declaración responsable.

Artigo 5. Competencia

1. A competencia para coñecer e resolver as solicitudes de axudas presentadas ao abeiro do capítulo II desta orde de convocatoria, por delegación da persoa titular da Consellería de Economía, Emprego e Industria, corresponderalle á persoa titular da Dirección Xeral de Orientación e Promoción Laboral.

2. A competencia para coñecer e resolver as solicitudes de axudas presentadas ao abeiro do capítulo III desta orde, por delegación da persoa titular da Consellería de Economía, Emprego e Industria, corresponderalle á persoa titular da Secretaría Xeral de Emprego.

Artigo 6. Solicitudes e prazo

1. De conformidade co establecido na Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, e no artigo 24.2 do Decreto 198/2010, do 2 de decembro, polo que se regula o desenvolvemento da Administración electrónica na Xunta de Galicia e nas entidades dela dependentes, para o programa de financiamento de accións formativas con compromiso de contratación inmediata (procedemento TR301P) a presentación das solicitudes realizarase unicamente por medios electrónicos, a través do formulario electrónico normalizado dispoñible na aplicación SIFO, accesible a través da sede electrónica da Xunta de Galicia no enderezo https://sede.xunta.gal ou no enderezo directo https://emprego.xunta.es/sifo-solicitudes, e para o programa de incentivos á actividade laboral vinculada ás accións formativas con compromiso de contratación inmediata (procedemento TR349X) as solicitudes deberanse presentar pola vía electrónica a través do formulario normalizado dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia.

Para presentar as solicitudes en ambos os procedementos (TR301P e TR349X) será necesario o documento nacional de identidade electrónico ou calquera dos certificados electrónicos recoñecidos pola sede electrónica da Xunta de Galicia.

No caso deste último procedemento (TR349X), para a presentación das solicitudes tamén se poderá empregar calquera dos mecanismos de identificación e sinatura admitidos pola sede electrónica da Xunta de Galicia, incluído o sistema de usuario e clave Chave365 (https://sede.xunta.gal/chave365).

2. A documentación complementaria, tanto a presentada na solicitude como noutras fases do procedemento e en ambos os procedementos, presentarase electronicamente, mediante a presentación do documento orixinal, de se tratar dun documento dixital, ou da imaxe electrónica do documento orixinal, de se tratar dun documento en papel. Neste último caso, a imaxe electrónica adaptarase ao previsto no Real decreto 4/2010, do 8 de xaneiro, polo que se regula o Esquema nacional de interoperabilidade no ámbito da Administración electrónica, e na Resolución do 19 de xullo de 2011, da Secretaría de Estado para a Función Pública, pola que se aproba a Norma técnica de interoperabilidade de dixitalización de documentos.

As imaxes electrónicas aplicarán os formatos establecidos para ficheiros de imaxe na Norma técnica de interoperabilidade do Catálogo de estándares; o nivel de resolución mínimo para imaxes electrónicas será de 200 píxeles por polgada, tanto para as imaxes obtidas en branco e negro, cor ou escala de grises; a imaxe electrónica será fiel ao documento de orixe (respectará a xeometría do documento orixe en tamaños e proporcións, non conterá caracteres ou gráficos que non figurasen no documento de orixe e a súa xeración realizarase por un medio fotoeléctrico).

As imaxes electrónicas que acheguen as entidades interesadas ao procedemento administrativo terán eficacia, exclusivamente no ámbito da actividade das administracións públicas.

As imaxes electrónicas presentadas garantirán a fidelidade co orixinal baixo a responsabilidade da persoa solicitante ou representante. A Administración poderá requirir a exhibición do documento orixinal para o cotexo da copia electrónica presentada segundo o disposto na Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, e no artigo 22.3 do Decreto 198/2010, do 2 de decembro, polo que se regula o desenvolvemento da Administración electrónica na Xunta de Galicia e nas entidades dela dependentes. Para estes efectos, a entidade interesada deberá conservar o documento orixinal por un prazo de 5 anos desde a presentación da imaxe electrónica.

No caso de que algún dos documentos que se vai presentar por parte da persoa solicitante, de forma electrónica, supere os tamaños límites establecidos pola sede electrónica, permitirase a presentación deste de forma presencial dentro dos prazos previstos. Para iso, e xunto co documento que se presenta, a persoa interesada deberá mencionar o código e o órgano responsable do procedemento, o número de expediente e o número ou código único de rexistro. Na sede electrónica da Xunta de Galicia publicarase a relación de formatos, protocolos e tamaño máximo admitido da documentación complementaria para cada procedemento.

Na sede electrónica encóntranse publicados os formatos admitidos para a presentación de documentación. Se o solicitante desexa presentar calquera documentación en formatos non admitidos, poderao realizar de forma presencial a través de calquera dos rexistros habilitados. A persoa interesada deberá mencionar o código e o órgano responsable do procedemento, o número do expediente e o número ou código único de rexistro.

3. Todos os trámites administrativos que as persoas interesadas deban realizar durante a tramitación deberán ser realizados electronicamente accedendo á carpeta do cidadán da persoa interesada dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia.

4. Sempre que se realice a presentación de documentos separadamente da solicitude, deberase indicar o código e o órgano responsable do procedemento, o número de rexistro de entrada da solicitude e o número de expediente, se se dispón del.

5. No suposto de que a solicitude non cumpra os requisitos sinalados na convocatoria ou a documentación presentada conteña erros ou sexa insuficiente, requirirase a persoa solicitante para que, nun prazo de 10 días, emende a falta ou achegue os documentos preceptivos, con indicación de que, se así non o fixese, se considerará desistido da súa solicitude, logo de resolución que así o declare.

6. O prazo para presentar as solicitudes das axudas establecidas no capítulo II (programa de financiamento de accións formativas con compromiso de contratación inmediata-TR301P) será de dous meses a partir do día seguinte á publicación no Diario Oficial de Galicia da presente convocatoria.

Na solicitude indicarase o horario proposto para impartir a formación.

A data de comezo das accións formativas figurará na solicitude e non poderá ser anterior á data resultado de engadir tres meses á data de finalización do prazo límite de presentación de solicitudes.

7. No caso das axudas reguladas no capítulo III (Programa de incentivos á actividade laboral vinculada ás accións formativas con compromiso de contratación inmediata-procedemento TR349X), o prazo de presentación de solicitudes será dun mes a partir da contratación laboral que se produza ao remate da acción formativa, respectando en todo caso o límite máximo do 14 de decembro de 2018.

Se o último día de prazo fose inhábil, entenderase prorrogado ao primeiro día hábil seguinte e, se no mes de vencemento non houbese día equivalente ao inicial do cómputo, entenderase que o prazo finaliza o último día do mes.

Excepcionalmente, nos supostos en que a acción formativa remate posteriormente ao 10 de decembro de 2018, o prazo de presentación de solicitudes das axudas previstas no capítulo III finalizará o 20 de decembro de 2018.

Artigo 7. Transparencia e bo goberno

1. De conformidade co artigo 17 da Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, de transparencia e bo goberno, e co artigo 15 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, a consellería responsable da iniciativa publicará na súa páxina web oficial a relación das persoas beneficiarias e o importe das axudas concedidas. Incluirá, igualmente, as referidas axudas e as sancións que, como consecuencia delas, se puideren impor nos correspondentes rexistros públicos, polo que a presentación da solicitude leva implícita a autorización para o tratamento necesario dos datos das persoas beneficiarias e a referida publicidade.

2. Por outra parte, de conformidade co previsto nos artigos 17.3.b) e 20.8.a) da Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións, transmitirase á Base de datos nacional de subvencións a información requirida por esta, o texto da convocatoria para a súa publicación na citada base e o seu extracto no Diario Oficial de Galicia.

Artigo 8. Datos de carácter persoal

1. De conformidade coa Lei orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal, os datos persoais recollidos na tramitación do procedemento regulado no capítulo II desta orde, cuxo tratamento e publicación autoricen as persoas interesadas mediante a presentación das solicitudes, serán incluídas nun ficheiro denominado «Formación (Servizo Público de Emprego)», cuxo obxecto é xestionar o presente procedemento, así como para informar as persoas interesadas sobre o seu desenvolvemento. O órgano responsable deste ficheiro é a Consellería de Economía, Emprego e Industria, Servizo Público de Emprego de Galicia. Os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición poderanse exercer ante a Consellería de Economía, Emprego e Industria, Servizo Público de Emprego de Galicia, mediante o envío dunha comunicación ao seguinte enderezo: Edificio Administrativo San Caetano, s/n, 15781 Santiago de Compostela, A Coruña, España, ou a través dun correo electrónico a lopd.industria@xunta.gal

2. De conformidade coa Lei orgánica 15/1999, do 13 decembro, de protección de datos de carácter persoal, os datos persoais recollidos na tramitación do procedemento regulado no capítulo III desta orde, cuxo tratamento e publicación autorizan as persoas interesadas mediante a presentación das solicitudes, serán incluídos nun ficheiro denominado «Relacións administrativas coa cidadanía e entidades», co obxecto de xestionar o presente procedemento, así como informar as persoas interesadas sobre o seu desenvolvemento. O órgano responsable deste ficheiro é a Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Economía, Emprego e Industria. Os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición poderanse exercer ante a Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Economía, Emprego e Industria, mediante o envío dunha comunicación ao seguinte enderezo: Consellería de Economía, Emprego e Industria, Secretaría Xeral Técnica, Edificio Administrativo San Caetano, 15781 Santiago de Compostela, ou a través dun correo electrónico a lopd.industria@xunta.gal

Artigo 9. Resolución, notificación e recursos

1. Logo de que fiscalice a Intervención delegada da Consellería de Economía, Emprego e Industria a proposta emitida polo correspondente servizo instrutor, a resolución ditaraa o órgano competente por delegación da persoa titular da Consellería de Economía, Emprego e Industria e seralle notificada á persoa interesada. As resolucións de concesión ou denegación serán sempre motivadas.

2. O prazo para resolver e notificar é de tres meses.

No caso do programa de financiamento de accións formativas con compromiso de contratación inmediata (TR301P), o dito prazo computarase desde a data de finalización do prazo de presentación de solicitudes.

No que se refire ao programa de incentivos á actividade laboral vinculada ás accións formativas con compromiso de contratación inmediata (TR349X), o cómputo do prazo de resolución e notificación comezará na data de presentación da correspondente solicitude.

Transcorrido o dito prazo sen que se dite resolución expresa, entenderase desestimada a solicitude, de acordo co artigo 23.5 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.

3. As notificacións de resolucións e actos administrativos practicaranse só por medios electrónicos, nos termos previstos na normativa reguladora do procedemento administrativo común.

As notificacións electrónicas realizaranse mediante o Sistema de notificación electrónica de Galicia-Notifica.gal, dispoñible a través da sede electrónica da Xunta de Galicia (https://sede.xunta.gal). Este sistema remitiralles ás persoas interesadas avisos da posta á disposición das notificacións ao dispositivo electrónico e/ou ao enderezo de correo electrónico que consten na solicitude. Estes avisos non terán, en ningún caso, efectos de notificación practicada e a súa falta non impedirá que a notificación sexa considerada plenamente válida.

As notificacións por medios electrónicos entenderanse practicadas no momento en que se produza o acceso ao seu contido e a notificación por medios electrónicos entenderase rexeitada cando transcorresen dez días naturais desde a posta á disposición da notificación sen que se acceda ao seu contido.

Se o envío da notificación electrónica non fose posible por problemas técnicos, a Administración xeral e as entidades do sector público autonómico practicarán a notificación polos medios previstos na normativa reguladora do procedemento administrativo común.

4. Logo de notificar a resolución definitiva o órgano competente, as entidades interesadas propostas como beneficiarias disporán dun prazo de dez días para a súa aceptación, transcorrido o cal sen que se producise manifestación expresa, se entenderá tacitamente aceptada.

A aceptación da concesión da subvención, no marco desta orde, implica que a entidade interesada recoñece que conta con capacidade suficiente, en termos económicos, técnicos, de recursos humanos, materiais e organizativos, para asumir na súa totalidade a execución completa dos cursos que solicita, así como que se compromete a dispor deles ao longo de todo o período de execución da actividade subvencionable.

No suposto de que as entidades ás cales se propoña como beneficiarias decidan renunciar á aceptación desta condición, estarán obrigadas a comunicar a súa renuncia no prazo dun mes, logo de recibiren a notificación da resolución definitiva. Nestes casos, poderanse ditar resolucións complementarias, coa finalidade de designar outra entidade beneficiaria segundo a puntuación obtida.

5. As resolucións ditadas poñen fin á vía administrativa e contra elas poderase interpor, potestativamente, recurso de reposición ante o órgano que ditou o acto, no prazo dun mes desde a súa notificación, se o acto fose expreso, ou en calquera momento a partir do día seguinte a aquel en que se produza o acto presunto, se o acto non fose expreso, de conformidade co que preceptúan os artigos 122 a 124 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, ou directamente recurso contencioso-administrativo ante o órgano xurisdicional competente, no prazo de dous meses contados desde o día seguinte ao da súa notificación, de conformidade co establecido na Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa.

Artigo 10. Modificación da resolución de concesión

Toda alteración das condicións tidas en conta para a concesión das axudas ou subvencións, así como a obtención concorrente de subvencións e axudas outorgadas por outras administracións ou outros entes públicos ou privados, estatais ou internacionais, poderá dar lugar á modificación da resolución de concesión e, eventualmente, á súa revogación.

Artigo 11. Incompatibilidades e concorrencia

1. As subvencións previstas no capítulo II desta orde son incompatibles coa percepción doutras subvencións, axudas, ingresos ou recursos para o financiamento das horas de formación procedentes de calquera Administración ou entes públicos ou privados, estatais, da Unión Europea ou de organismos internacionais.

2. As axudas previstas no capítulo III desta orde para as contratacións son incompatibles con outras que, polos mesmos conceptos, poidan outorgar as administracións públicas como medida de fomento de emprego. Non obstante, serán compatibles, se é o caso, cos incentivos en forma de bonificacións á Seguridade Social.

3. Os incentivos establecidos nesta orde serán compatibles con calquera outra axuda para distinta finalidade da Unión Europea, doutras administracións públicas ou entes públicos ou privados pero sen que en ningún caso, illadamente ou en concorrencia con outra, poidan superar os límites establecidos pola Unión Europea e os que establece o artigo 17.3 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.

Artigo 12. Obrigas das entidades beneficiarias da Orde TR301P

Son obrigas das entidades beneficiarias das axudas:

a) Someterse ás actuacións de comprobación que efectuará a Consellería de Economía, Emprego e Industria, así como a calquera outra actuación de control que poidan realizar os órganos competentes, tanto autonómicos como estatais ou comunitarios, para o cal se achegará canta información lle sexa requirida no exercicio das actuacións anteriores.

b) Comunicarlle ao órgano concedente calquera modificación das condicións tidas en conta para a concesión da subvención, así como dos compromisos e obrigas asumidos polas entidades beneficiarias e, de ser o caso, a obtención concorrente de subvencións, axudas, ingresos ou recursos que financien as actividades subvencionadas. Esta comunicación deberase efectuarse tan pronto como se coñeza e, en todo caso, con anterioridade á xustificación da aplicación dada aos fondos percibidos, tal e como establece o artigo 11.d) da Lei 9/2007, de subvencións de Galicia.

c) Estar ao día das súas obrigas tributarias estatais e autonómicas e da Seguridade Social, así como non ter pendente de pagamento ningunha outra débeda, por ningún concepto, coa Administración pública da Comunidade Autónoma, con anterioridade a ditarse a proposta de resolución de concesión e realizar a proposta de pagamento da subvención.

d) Dispor de libros contables, rexistros dilixenciados e demais documentos debidamente auditados nos termos exixidos pola lexislación mercantil e sectorial aplicable á entidade beneficiaria en cada caso, coa identificación en conta separada ou epígrafe específica da súa contabilidade de todos os ingresos e gastos de execución das accións formativas, coa referencia común en todos eles á formación para o emprego.

e) Manter un sistema de contabilidade separada ou unha codificación contable adecuada de todas as transaccións realizadas con cargo aos proxectos subvencionados ao abeiro desta orde de convocatoria, referidos a operacións da afectación da subvención á finalidade da súa concesión. Así, xunto coa documentación xustificativa, a entidade beneficiaria deberá achegar os documentos bancarios onde aparezan claramente identificados os ingresos da subvención percibida no sistema da entidade beneficiaria, agás o da liquidación final, que se remitirá no momento da súa recepción.

f) Conservar os documentos xustificativos da aplicación dos fondos recibidos por un prazo de 5 anos, incluídos os documentos electrónicos, en canto poidan ser obxecto das actuacións de comprobación e control.

g) Proceder ao reintegro dos fondos percibidos nos supostos previstos no artigo 33 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.

h) Aqueloutras obrigas establecidas no artigo 11 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.

Artigo 13. Revogación e reintegro

1. Procederá a revogación das subvencións e axudas, así como o reintegro total ou parcial das cantidades percibidas e a exixencia do xuro de demora correspondente desde o momento do pagamento da subvención ata a data en que se acorde a procedencia do reintegro, nos casos previstos no artigo 33 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, e nos termos do disposto especificamente para cada programa nos artigos 30, 57 e 64 desta orde.

2. As obrigas de reintegro establecidas nos capítulos desta orde entenderanse sen prexuízo do establecido no Real decreto lexislativo 5/2000, do 4 de agosto, polo que se aproba o texto refundido da Lei sobre infraccións e sancións na orde social.

Artigo 14. Devolución voluntaria da subvención

De acordo co establecido no artigo 64 do Regulamento da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, aprobado polo Decreto 11/2009, do 8 de xaneiro, as entidades beneficiarias poderán realizar, sen o requirimento previo da Administración, a devolución total ou parcial da subvención concedida, mediante o seu ingreso na conta ES82 2080 0300 8731 1006 3172, en concepto de devolución voluntaria da subvención.

En todo caso, a entidade beneficiaria deberá presentar ante o órgano concedente copia xustificativa da devolución voluntaria realizada, en que conste a data do ingreso, o seu importe e o número do expediente e denominación da subvención concedida.

Artigo 15. Seguimento e control

1. Sen prexuízo das facultades que teñen atribuídas outros órganos da Administración de Estado ou da Comunidade Autónoma, a Consellería de Economía, Emprego e Industria levará a cabo funcións de control, así como de avaliación e seguimento dos programas.

2. A Dirección Xeral de Orientación e Promoción Laboral, para as subvencións de programas formativos establecidas no capítulo II, e a Secretaría Xeral de Emprego, para os incentivos establecidos no capítulo III, poderán comprobar, en todo momento, a aplicación das subvencións concedidas para os fins programados. Para estes efectos, as persoas beneficiarias deberán cumprir as obrigas que se establezan nesta orde e nas resolucións de concesión.

3. Para realizar estas funcións poderanse utilizar cantos medios estean ao dispor da Consellería de Economía, Emprego e Industria para comprobar o cumprimento dos requisitos exixidos nesta orde e demais normas vixentes que resulten de aplicación.

Artigo 16. Publicidade das subvencións

1. De acordo co establecido no artigo 14, letra ñ), da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, as entidades beneficiarias quedan informadas da existencia do Rexistro Público de Subvencións e dos aspectos previstos no artigo 5 da Lei orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal.

2. Así mesmo, e tal como se recolle no artigo 15.1 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, os órganos administrativos concedentes publicarán no Diario Oficial de Galicia as subvencións concedidas, con indicación da convocatoria, do programa e do crédito orzamentario a que se imputan, a persoa beneficiaria, a cantidade concedida e a finalidade ou as finalidades da subvención.

3. Igualmente, publicaranse na páxina web oficial, nos termos previstos no artigo 17 da Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, de transparencia e bo goberno, polo que a presentación da solicitude leva implícita a autorización para o tratamento necesario dos datos das persoas beneficiarias e da súa publicación na citada páxina web.

4. As persoas beneficiarias das axudas concedidas incluiranse no Rexistro de Axudas, Subvencións e Convenios e mais no de Sancións, creados nos artigos 44 e 45 da Lei 7/2005, do 29 de decembro, de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma para o ano 2006.

Artigo 17. Réxime das axudas do procedemento TR349X

1. As axudas establecidas no capítulo III desta orde (Programa de incentivos á actividade laboral vinculada ás accións formativas con compromiso de contratación inmediata – TR349X) quedan sometidas ao réxime de minimis nos termos establecidos no Regulamento (UE) 1407/2013 da Comisión, do 18 de decembro de 2013, relativo á aplicación dos artigos 107 e 108 do Tratado de funcionamento da Unión Europea ás axudas de minimis (DOUE L352, do 24 de decembro de 2013). Esta circunstancia farase constar expresamente na resolución de concesión da subvención. Polo tanto, a axuda total de minimis concedida a unha empresa non será superior a 200.000 euros durante o período dos dous exercicios fiscais anteriores e o exercicio fiscal actual da empresa solicitante, ou a 100.000 euros no suposto dunha axuda concedida a unha empresa que opere no sector do transporte pola estrada. Para o cómputo dos límites deste réxime de axudas terase en conta o concepto de «única empresa» establecido no artigo 2 do Regulamento (UE) 1487/2013 da Comisión, do 18 de decembro de 2013.

2. Por tratarse de axudas sometidas ao réxime de axudas de minimis, quedarán excluídas:

a) Empresas dos sectores de pesca e acuicultura, segundo se establece no Regulamento (CE) 1379/2013 do Consello.

b) Empresas dedicadas á produción primaria dos produtos agrícolas que figuran na lista do anexo I do tratado.

c) Empresas que operan no sector da transformación e comercialización de produtos agrícolas, nos casos seguintes:

i) Cando o importe da axuda se determine en función do prezo ou da cantidade de produtos deste tipo adquiridos a produtores primarios ou comercializados polas empresas interesadas.

ii) Cando a axuda estea supeditada a que unha parte ou a súa totalidade se repercuta aos produtores primarios.

d) As axudas ás actividades relacionadas coa exportación a países terceiros ou Estados membros cando a axuda estea vinculada directamente ás cantidades exportadas, á creación e funcionamento dunha rede de distribución ou a outros gastos de explotación vinculados á actividade de exportación.

e) As axudas condicionadas á utilización de produtos nacionais en lugar de importados.

CAPÍTULO II
Programa de financiamento de accións formativas con compromiso de contratación inmediata (TR301P)

Artigo 18. Accións subvencionables e requisitos

1. Serán subvencionables ao abeiro deste programa, e nos termos do artigo 28 do Real decreto 694/2017, do 3 de xullo, polo que se desenvolve a Lei 30/2015, do 9 de setembro, pola que se regula o Sistema de formación profesional para o emprego no ámbito laboral, as accións formativas para o emprego con compromiso de contratación que garden relación coa actividade empresarial das entidades solicitantes, dirixidas a persoas traballadoras desempregadas inscritas como demandantes de emprego no Servizo Público de Emprego de Galicia e que inclúan o compromiso de contratación na Comunidade Autónoma de Galicia nalgunha das modalidades enunciadas no capítulo III dun mínimo do 40 % do alumnado formado, por un período mínimo de seis meses a xornada completa, ou 9 meses no caso de que a contratación sexa a tempo parcial. Neste último caso, o mínimo da xornada será do 50 % da correspondente a unha persoa traballadora a tempo completo comparable. No suposto de se subscribir un contrato para a formación e a aprendizaxe, a xornada de traballo será a tempo completo e a duración mínima do contrato será de 12 meses.

Nos compromisos de contratación deberá figurar información relativa a: necesidades formativas e postos de traballo que se pretenden cubrir; proceso selectivo previo á formación, de ser o caso; perfís das persoas que se pretende contratar; número de persoas que se comprometen a contratar; tipo de contrato laboral para cada unha das ditas persoas, con detalle da duración prevista en cada caso, centro de traballo, ademais do número de persoas empregadas no cadro laboral da empresa ou entidade contratante na data de publicación da convocatoria.

No momento da selección deberá ser informado o alumnado de todos e cada un dos aspectos referidos no parágrafo anterior.

No compromiso de contratación deberase outorgar prioridade ao alumnado formado que superase a acción formativa.

Os contratos laborais en que se plasme o compromiso de contratación, de conformidade co último parágrafo do número 4 do artigo 28 do Real decreto 694/2017, poderanse beneficiar dos incentivos ou beneficios na cotización á Seguridade Social ou doutro tipo de axudas que puidesen corresponder polo mesmo contrato, de conformidade coa normativa que regule os tales incentivos ou beneficios.

2. Só poderán acudir a este procedemento aquelas empresas e entidades que cumpran os requisitos do artigo 4 desta orde e do resto da normativa aplicable, en concreto a normativa de subvencións e a que regula o sistema de formación profesional para o emprego no ámbito laboral.

3. Ademais da acreditación dos requisitos formais exixidos para o compromiso de contratación inmediata nesta orde e no resto da normativa aplicable, o órgano competente da Consellería de Economía, Emprego e Industria poderá facer as indagacións e comprobacións necesarias e solicitar da entidade solicitante ou dos organismos públicos competentes a documentación que considere adecuada para garantir a viabilidade da acción formativa, en concreto o grao de cumprimento de contratación e mantemento do emprego en proxectos formativos impartidos anteriormente, de ser o caso, balances da empresa e documentación da Seguridade Social.

Artigo 19. Documentación complementaria necesaria para tramitar o procedemento

1. As persoas interesadas deberán achegar coa solicitude referida ao programa de financiamento de accións formativas con compromiso de contratación inmediata (anexo I-A) a seguinte documentación:

a) Ficha do curso de formación profesional para o emprego (anexo I-B).

b) Documentación acreditativa da capacidade legal suficiente para asinar a solicitude, en nome e representación da entidade.

c) Compromiso de contratación do alumnado, asinado pola persoa ou persoas representantes da empresa ou empresas vinculadas inicialmente no proxecto presentado, no cal se detalle/n categoría/s profesional/ais e localidade/s en que serán obxecto de contratación laboral. Este compromiso, de conformidade co artigo 28.1 do Real decreto 694/2017, do 3 de xullo, deberano adquirir a/as empresa/s beneficiaria/s con respecto a si, salvo que se trate de entidades de formación, caso en que serán estas as que asumirán a responsabilidade do cumprimento do compromiso da contratación, así como da execución da actividade formativa subvencionada.

d) Cando as especialidades formativas que se solicitan correspondan a certificados de profesionalidade, as entidades deberán, ademais, achegar un convenio ou acordo coa empresa ou empresas en que realizarán o módulo de prácticas profesionais non laborais en empresas incluídas no certificado de profesionalidade, ou declaración de dispoñibilidade para que se fagan nas instalacións da solicitante. Nos termos do artigo 28.1 do Real decreto 694/2017, do 3 de xullo, se as empresas beneficiarias son entidades de formación, asumirán a responsabilidade, entre outros, do cumprimento deste convenio.

e) Para todas as especialidades, e salvo no caso de que a formación se desenvolva en centros xa inscritos para esa especialidade, relación detallada de dotacións e equipamentos, medios materiais que se van utilizar no seu desenvolvemento e unha descrición das aulas e talleres, con indicación dos metros cadrados e xuntando planos oficiais das instalacións onde se imparta a formación que, nos casos de certificados de profesionalidade, deberán estar visados polo técnico do colexio oficial competente.

Cando as especialidades formativas solicitadas non estean incluídas no catálogo de especialidades formativas do Servizo Público de Emprego Estatal a que se refire o artigo 20.3 da Lei 30/2015, do 9 de setembro, as entidades solicitantes deberán achegar a seguinte documentación:

f) Programa formativo elaborado pola propia entidade seguindo a maqueta que figura como anexo IV da Resolución do 12 de marzo de 2010, do Servizo Público de Emprego Estatal, pola que se establece o procedemento para a inclusión de novas especialidades no entón denominado Ficheiro de especialidades formativas (actualmente denominado Catálogo de especialidades formativas). Os programas deberán ser remitidos inescusablemente en soporte informático editable, e virán redactados en lingua galega e castelá, para o seu posterior envío ao Servizo Público de Emprego Estatal, para a súa aprobación previa ao inicio da acción formativa, seguindo o procedemento establecido na antedita resolución.

g) Informe motivado da necesidade de impartición da especialidade formativa solicitada. Deberá ser remitido inescusablemente en soporte informático e virán redactados en lingua galega e castelá, para o seu posterior envío ao Servizo Público de Emprego Estatal, para a súa aprobación previa ao inicio da acción formativa.

h) Importe da subvención económica solicitada en función do número de persoas alumnas para as cales se solicita o proxecto formativo.

No caso de solicitudes conxuntas de agrupacións temporais de empresas deberá achegarse:

i) Convenio entre as partes que fan a solicitude conxunta.

j) Comprobación de datos para pluralidade de solicitantes (anexo I-C).

k) Documentación acreditativa da capacidade legal suficiente para asinar o convenio, en nome e representación da entidade, para cada unha das entidades que formen parte da agrupación.

Non será necesario achegar os documentos que xa foran presentados anteriormente sempre que a persoa interesada expresase o seu consentimento para que sexan consultados ou obtidos eses documentos. Para estes efectos, a persoa interesada deberá indicar en que momento e ante que órgano administrativo presentou os citados documentos.

Nos supostos de imposibilidade material de obter o documento, o órgano competente poderá requirirlle á persoa interesada a súa presentación ou, no seu defecto, a acreditación por outros medios dos requisitos a que se refire o documento, con anterioridade á formulación da proposta de resolución.

2. A documentación complementaria deberase presentar electronicamente. As persoas interesadas responsabilizaranse da veracidade dos documentos que presenten. Excepcionalmente, a Administración poderá requirir a exhibición do documento orixinal para o cotexo da copia electrónica presentada.

Se algunha das persoas interesadas presenta a documentación complementaria presencialmente, será requirida para que a emende a través da súa presentación electrónica. Para estes efectos, considerarase como data de presentación aquela en que fose realizada a emenda.

3. Sempre que se realice a presentación de documentos separadamente da solicitude, deberase indicar o código e o órgano responsable do procedemento, o número de rexistro de entrada da solicitude e o número de expediente, se se dispón del.

4. No caso de que algún dos documentos que se vaia presentar de forma electrónica supere os tamaños máximos establecidos ou teña un formato non admitido pola sede electrónica da Xunta de Galicia, permitirase a presentación deste de forma presencial dentro dos prazos previstos e na forma indicada no paragrafo anterior. A información actualizada sobre o tamaño máximo e os formatos admitidos pódese consultar na sede electrónica da Xunta de Galicia.

Artigo 20. Comprobación de datos

1. Para tramitar este procedemento consultaranse automaticamente os datos incluídos nos seguintes documentos elaborados polas administracións públicas:

a) DNI/NIE da persoa representante.

b) NIF da entidade solicitante.

c) Certificado de estar ao día no pagamento de obrigas tributarias coa AEAT.

d) Certificado de estar ao día no pagamento coa Seguridade Social.

e) Certificado de estar ao día no pagamento de obrigas tributarias coa Atriga.

2. No caso de que as persoas interesadas se opoñan a esta consulta, deberano indicar no cadro correspondente habilitado no formulario de inicio e achegar os documentos.

3. Excepcionalmente, no caso de que algunha circunstancia imposibilitase a obtención dos citados datos, poderáselles solicitar ás persoas interesadas a presentación dos documentos correspondentes.

Artigo 21. Procedemento de concesión, instrución e tramitación

1. O procedemento de concesión das subvencións reguladas neste capítulo será o de concorrencia competitiva, nos termos establecidos na Lei 9/2007, do 13 de xuño.

2. O órgano instrutor do procedemento será a Subdirección Xeral de Promoción Laboral, a través das persoas funcionarias que ocupen os postos adscritos á dita unidade administrativa.

O procedemento de análise e instrución das solicitudes será levado a cabo polo Servizo de Planificación da Promoción Laboral, mentres que o procedemento de tramitación das resolucións, notificación, xestión e liquidación das accións formativas lle corresponderá ao Servizo de Xestión Administrativa.

A persoa titular da Dirección Xeral da Promoción Laboral poderá decidir, en calquera momento, reforzar as referidas unidades administrativas con persoal adscrito ao dito órgano administrativo, para facilitar o cumprimento dos prazos e a mellor eficacia da xestión.

3. O procedemento que se seguirá na tramitación e instrución dos expedientes será o establecido no artigo 21 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.

Os expedientes que cumpran os requisitos mínimos para a obtención da subvención remitiránselle á Comisión de Valoración para o seu informe que, xunto coa proposta de resolución realizada pola persoa titular da Subdirección Xeral de Promoción Laboral, será elevada ante a persoa titular da Dirección Xeral de Ordenación e Promoción Laboral para a súa resolución, por delegación da persoa titular da Consellería de Economía, Emprego e Industria.

4. A Comisión de Valoración estará composta pola persoa titular da Subdirección Xeral de Promoción Laboral, a persoa titular do Servizo de Planificación da Promoción Laboral e a persoa titular do Servizo da Xestión Administrativa.

Se, por calquera causa, no momento en que a Comisión de Valoración teña que examinar as solicitudes algunha das persoas que a compoñen non puidese asistir, será substituída pola persoa funcionaria que para o efecto designe o órgano competente para resolver, de entre o persoal funcionario cuxo posto estea adscrito á Consellería de Economía, Emprego e Industria.

5. Para avaliar as solicitudes referidas ao programa de financiamento de accións formativas con compromiso de contratación inmediata (TR301P), a Comisión de Valoración terá en conta os seguintes criterios:

1º. Accións formativas relacionadas con especialidades vinculadas a familias profesionais con maior relación coa Industria 4.0, é dicir, 1) electricidade e electrónica, 2) fabricación mecánica, 3) instalación e mantemento, e 4) transporte e mantemento de vehículos: 15 puntos.

2º. Accións formativas formuladas por empresas de sectores estratéxicos ou sectores emerxentes e de alto potencial, definidos na Axenda da competitividade «Galicia Industria 4.0», aprobada polo Consello da Xunta o 13 de maio de 2015, que pode ser consultada en http://www.igape.es/gl/ser-mais-competitivo/galiciaindustria4-0: 15 puntos.

Neste sentido, as entidades solicitantes deberán indicar na declaración responsable se pertencen ou non a algún destes sectores e, en caso afirmativo, especificar cal é o seu CNAE.

3º. Accións formativas relacionadas coas áreas prioritarias relacionadas na disposición transitoria segunda da Lei 30/2015, do 9 de setembro (competencias de idiomas, ofimática e tecnoloxías da información e comunicación, coñecementos financeiros, xurídicos e do funcionamento das administracións públicas): 5 puntos.

4º. Situación da empresa solicitante na data de publicación da presente orde respecto da implantación dun sistema ou modelo de calidade na xestión da formación interna: 5 puntos.

6. O procedemento de concesión das subvencións previstas neste capítulo será o de concorrencia competitiva, segundo o establecido polo artigo 6.5.b) da Lei 30/2015, do 9 de setembro, pola que se regula o sistema de formación profesional para o emprego no ámbito laboral, de xeito que se ditará unha soa resolución respecto das solicitudes:

7. O emprego da lingua galega na realización das accións formativas utilizarase como criterio de selección no caso de empate.

O compromiso do emprego da lingua galega deberase referir á súa utilización por parte das persoas docentes na impartición das accións formativas.

No caso de que, aínda así, persista o empate entre varias solicitudes, resolverase atendendo á puntuación obtida no criterio 1º de valoración. Se o empate continúa, resolverase tendo en conta a puntuación obtida no seguinte criterio, e así sucesivamente ata que se produza o desempate.

No suposto de continuar o empate, aplicarase como criterio de selección definitiva a data e hora de presentación da solicitude.

Artigo 22. Resolución

1. A resolución dos expedientes, logo do informe da Comisión de Valoración, do cumprimento do trámite de audiencia, cando proceda, e unha vez que fiscalice a proposta a Intervención, corresponderalle á persoa titular da Dirección Xeral de Orientación e Promoción Laboral, por delegación da persoa titular da Consellería de Economía, Emprego e Industria.

2. As resolucións dos expedientes comunicaránselle ao Consello Galego de Formación Profesional.

3. Ditarase unha soa resolución respecto das solicitudes.

4. A resolución da concesión de subvención fixará expresamente a contía total concedida, a puntuación técnica obtida e incorporará, de ser o caso, as condicións, o compromiso de inserción do alumnado asumido, as obrigas e as determinacións accesorias a que deba estar suxeita a entidade beneficiaria.

Artigo 23. Execución das accións formativas

1. As entidades beneficiarias desenvolverán as accións formativas a través de medios propios ou poderán recorrer á súa contratación, por unha soa vez, sempre que resulten adecuados para tal fin, nos termos da letra a) do número 2 do artigo 14 da Lei 30/2015, do 9 de setembro, pola que se regula o Sistema de formación profesional para o emprego no ámbito laboral.

No caso de que as entidades beneficiarias opten pola contratación para impartir a formación, que poderá ser do 100 % da actividade formativa subvencionada, deberán comunicarllo previamente á Dirección Xeral de Orientación e Promoción Laboral e subscribir un contrato por escrito cunha entidade ou centro de formación debidamente inscrito ou acreditado, segundo corresponda, para impartir a formación.

2. No suposto de que a entidade beneficiaria sexa unha entidade de formación acreditada e/ou inscrita, non poderá subcontratar con terceiros a execución da actividade formativa.

3. En todo caso, a contratación de persoal docente para a impartición da formación subvencionada por parte da entidade beneficiaria non se considerará subcontratación, ben que só se entende por contratación de persoal docente a contratación de persoas físicas.

4. A entidade beneficiaria, en calquera dos supostos, deberá contar con medios propios que lle permitan desenvolver as funcións de planificación e coordinación do proxecto e asumirá, en todo caso, a responsabilidade da execución da actividade subvencionada fronte á Consellería de Economía, Emprego e Industria.

Tanto a entidade beneficiaria como, de ser o caso, a entidade contratada, deberán asegurar o desenvolvemento satisfactorio das funcións dos órganos, unidades administrativas e/ou entidades de seguimento e control.

Artigo 24. Lugar de impartición das accións formativas

As entidades beneficiarias desenvolverán as accións formativas nas súas instalacións.

No caso de que as entidades beneficiarias carezan de instalacións adecuadas para a impartición do proxecto formativo, poderase autorizar a súa impartición nas instalacións dun centro inscrito ou acreditado en Galicia no Rexistro de Centros e Entidades de Formación para o Emprego, ou en calquera outro centro, que se deberá inscribir ou acreditar previamente con carácter provisional, de acordo cos requisitos e tramitación regulados no Decreto 106/2011, do 19 de maio.

Os centros e entidades onde se imparta a formación deberán estar en posesión da licenza municipal de apertura da actividade de que se trate. No seu defecto, este documento poderá ser substituído por unha declaración responsable da súa representación legal en que se faga constar a idoneidade dos locais de impartición.

Se os cursos teñen lugar en espazos cedidos por outras entidades, a licenza de apertura só poderá ser substituída, nos seguintes supostos, por algún destes documentos:

a) Centros de titularidade municipal: certificación da persoa titular da secretaría municipal en que se acredite que os lugares de impartición dos cursos son aptos para esta finalidade.

b) Entidades públicas (centros de formación, centros sanitarios, etc.): calquera outro documento que acredite suficientemente a súa idoneidade para impartir formación.

En calquera dos casos, esta circunstancia deberase acreditar tanto nos locais onde se imparta a parte teórica como a práctica.

Artigo 25. Obrigas das entidades beneficiarias

1. Ademais das obrigas comúns fixadas nesta orde, especialmente no artigo 12, así como das establecidas na Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, as entidades beneficiarias das axudas reguladas neste capítulo deberán achegar a documentación orixinal, de se tratar de documentos electrónicos, ou a imaxe electrónica dos documentos orixinais, de se tratar de documentación en papel, que se indica no seguinte punto, e nos prazos sinalados, tendo en conta que os datos da xestión e tramitación do curso se deberán introducir en liña a través da aplicación informática SIFO que a Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia (Amtega), coa colaboración da Dirección Xeral de Orientación e Promoción Laboral, porá á disposición das entidades beneficiarias.

2. De acordo co anterior, as entidades beneficiarias deberán:

a. Requirir de cada persoa alumna, no momento da súa incorporación, a seguinte documentación, que se deberá arquivar separadamente por cada curso:

– Copia do DNI.

– Ficha individual.

– Documentación acreditativa do cumprimento dos requisitos de acceso á formación.

– Documentación acreditativa para a exención do módulo de prácticas profesionais non laborais, se é o caso.

– Diploma do módulo transversal ou obrigatorio, de ser o caso.

– Documentos de información ao alumnado da subvención, debidamente asinados.

No caso de que existan alumnos ou alumnas que non cumpran os requisitos exixidos de acceso ao curso non se lles emitirá diploma ao finalizar a formación. Na liquidación realizarase unha minoración proporcional ao número de alumnos ou alumnas que non cumprían os requisitos.

b. Como mínimo cinco días antes do inicio do curso, introduciranse na aplicación informática na ficha de SIFO de inicio os seguintes datos e documentos, para que dispoñan deles tanto a Dirección Xeral de Orientación e Promoción Laboral como a xefatura territorial correspondente, para os efectos de supervisión e control:

– Planificación temporal.

– Programa completo, agás naquelas especialidades que teñen programación modular.

– Enderezo completo.

– A planificación temporal dos módulos do curso, con indicación da previsión das visitas didácticas ao longo do curso.

No caso de accións formativas vinculadas a certificados de profesionalidade:

• Planificación didáctica, elaborada segundo o anexo III da Orde ESS/1897/2013, do 10 de outubro.

• Programación didáctica de cada módulo formativo e, se é o caso, unidades formativas, utilizada como guía de aprendizaxe e avaliación, elaborada segundo o anexo IV da Orde ESS/1897/2013, do 10 de outubro.

• Planificación da avaliación, formalizada de acordo co anexo V da Orde ESS/1897/2013, do 10 de outubro.

– Instrumentos da avaliación válidos e fiables, cun sistema de corrección e puntuación obxectivo.

– A relación do persoal docente que vai impartir o curso. Farase constar a súa formación metodolóxica e relación dos módulos que impartirá cada un deles.

Cada módulo formativo do certificado de profesionalidade poderá ser impartido, como máximo, por dúas persoas formadoras, que deberán acreditar o cumprimento dos requisitos que se establezan para cada módulo formativo no real decreto que regule o correspondente certificado de profesionalidade.

Para tales efectos, entenderase que unha persoa formadora cumpre cos requisitos para impartir un determinado módulo formativo no ámbito territorial dunha xefatura territorial da Consellería de Economía, Emprego e Industria se foi acreditada en tal sentido por calquera outro departamento territorial da mesma consellería. Neste sentido, entenderase que aquelas persoas docentes que foron consideradas acreditadas durante o ano 2017 cumpren cos requisitos, ao abeiro desta orde de convocatoria, agás que a normativa que regula o correspondente certificado de profesionalidade fose modificada con posterioridade á acreditación, que non se cumpran os requisitos de experiencia ou que sobreveña algunha causa que as inhabilite como formadoras.

As persoas docentes encargadas da impartición do módulo de formación sobre igualdade de oportunidades entre mulleres e homes e corresponsabilidade familiar e doméstica deberán acreditar 150 horas de formación en materia de xénero ou de experiencia profesional ou docente en materia de xénero, e seranlles de aplicación os mesmos criterios de equiparación da acreditación que se establecen no parágrafo anterior para as persoas docentes que impartan módulos dos certificados de profesionalidade.

– A documentación acreditativa da formación e experiencia do profesorado, cando esta non estea en poder da Consellería de Economía, Emprego e Industria.

– A identificación do persoal de dirección, seguimento e control da actividade docente, así como xestión, administración e execución da acción formativa.

– O seguro de accidentes das persoas participantes.

– A documentación en que se reflicta a metodoloxía utilizada para o cálculo e imputación dos gastos e a porcentaxe que se imputa, cando se trate dunha imputación parcial de gastos directos ou dunha imputación de gastos comúns a varias actividades.

– A solicitude de anticipo, de ser o caso.

c. Remitirlle á xefatura territorial correspondente e á Dirección Xeral de Orientación e Promoción Laboral, a través dos medios que se indican no número 1:

a) No momento da solicitude de candidatos/as á oficina de emprego.

As datas de inicio e de finalización do curso, que se deberán introducir na aplicación informática SIFO.

b) O día de inicio de cada curso:

– Certificación xustificativa do comezo do curso e, de ser o caso, das modificacións producidas respecto dos datos sinalados no punto anterior.

c) Quincenalmente:

– Partes diarios de asistencia asinados polo alumnado e o persoal docente.

Este documento deberá ser o xerado pola aplicación SIFO unha vez cuberta a información necesaria, e deberanse arquivar os orixinais asinados, separadamente, por cada curso.

d) No prazo dun mes desde o remate de cada curso:

– Completar a información relativa á finalización do curso na aplicación SIFO.

– Xustificar os custos de cada curso, mediante a seguinte documentación, que deberá presentarse dixitalizada:

• Solicitude de liquidación final.

• Certificación do gasto.

• Relación de nóminas e facturas.

Os tres documentos anteriores deberanse xerar na epígrafe de solicitude de pagamentos do SIFO.

– Facturas, nóminas e xustificantes de pagamento de todos os gastos imputables ao curso, segundo se detalla nos artigos 34 e seguintes desta orde.

– Declaración complementaria do conxunto de todas as axudas solicitadas (aprobadas, concedidas ou pendentes de resolución) para a mesma acción formativa ás distintas administracións públicas competentes ou a calquera dos seus organismos, entes ou sociedades.

– Extractos do libro maior en que se reflictan todas as operacións contables realizadas para a execución da acción formativa.

– Declaración responsable das empresas coas cales teñan vinculación.

– Certificado ou autorización á Administración actuante para verificar que están ao día nas súas obrigas tributarias e coa Seguridade Social e que non teñen pendente de pagamento ningunha débeda, por ningún concepto, coa Administración pública da Comunidade Autónoma de Galicia, ou están ao día no pagamento de obrigas por reintegro de acordo co disposto no artigo 9 do Decreto 11/2009, polo que se aproba o Regulamento da Lei 9/2007, de subvencións de Galicia.

A presentación das correspondentes xustificacións respectarán o prazo establecido no artigo 32 desta orde.

d. Comunicarlle á Dirección Xeral de Promoción e Orientación Laboral a obtención de subvencións ou axudas para a mesma finalidade procedentes de calquera outra Administración ou ente público.

e. Expor no taboleiro de anuncios da entidade beneficiaria ou do centro onde se imparta a formación o programa completo do curso temporizado por módulos, os dereitos e obrigas do alumnado e da entidade que imparta a formación, así como a relación do persoal docente e o horario do curso, e informar do financiamento da acción formativa formativa pola Xunta de Galicia -Consellería de Economía, Emprego e Industria e do Ministerio de Emprego e Seguridade Social-.

f. Aboar mensualmente a remuneración do profesorado a través de transferencia bancaria.

Non exime desta obriga o feito de que a entidade beneficiaria non percibise os anticipos previstos nesta orde.

g. Someterse ás actuacións de supervisión e control que, en calquera momento, poidan acordar os servizos periféricos ou centrais competentes da Consellería de Economía, Emprego e Industria, tanto no relativo ao desenvolvemento das accións formativas como á súa xestión e tramitación administrativa e someterse ás actuacións de avaliación, seguimento e control, internas e externas, segundo o Plan anual de avaliación, recollido no artigo 18.2 do Real decreto 34/2008, que regula os certificados de profesionalidade.

h. Dispor dun sistema de control biométrico para o seguimento e control do alumnado e do persoal docente, compatible co sistema establecido polo Servizo Público de Emprego de Galicia.

i. Contratar un seguro de accidentes para o alumnado que cubra tanto os riscos que poidan ter durante o desenvolvemento do curso como os do traxecto ao lugar de impartición das clases e das prácticas. A súa duración abranguerá o período do curso, incluíndo expresamente as prácticas en empresas cando estas se realicen, sen que se poida admitir restrición nin exclusión ningunha por razón do medio de transporte utilizado. Non se admitirán pólizas con franquías.

j. Contratar unha póliza de responsabilidade civil para facer fronte aos riscos que poidan derivar da súa realización para os bens e as persoas, cando se realicen prácticas en empresas ou outras actividades relacionadas co curso. Non se admitirán pólizas con franquías.

k. Comunicar, a través da aplicación informática SIFO, á Subdirección Xeral da Promoción Laboral calquera circunstancia ou eventualidade que poida afectar substancialmente a execución dos cursos programados, o primeiro día hábil en que se teña coñecemento de que se vai producir ou no día hábil en que se produza, así como comunicar ao Servizo de Xestión Administrativa, a través da mesma aplicación, con cinco días de antelación, as modificacións no desenvolvemento dos cursos que non requira autorización nin comunicación a outro órgano directivo ou superior.

l. Aceptar as modificacións que, de ser o caso, introduza o órgano encargado da resolución dos expedientes en relación cos termos de impartición sinalados na solicitude.

m. Facilitar toda a información que lles sexa requirida pola Dirección Xeral de Orientación e Promoción Laboral, pola xefatura territorial correspondente, pola Intervención Xeral da Comunidade Autónoma, polo Tribunal de Contas ou polo Consello de Contas, no exercicio das súas funcións de fiscalización e control do destino das axudas, así como someterse a todas as actuacións de comprobación e control previstas no artigo 11.c) da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.

n. Incorporar, xunto coa conta xustificativa dos gastos efectivamente realizados, un informe de revisión de conta xustificativa de subvencións, asinado por unha persoa auditora inscrita no Rexistro Oficial de Auditores de Contas (ROAC), nos termos que preceptúa a Orde EHA/1434/2007, do 17 de maio, pola que se aproba a norma de actuación dos auditores de contas na realización dos traballos de revisión de contas xustificativas de subvencións.

ñ. Para os cursos vinculados a certificados de profesionalidade, remitir un informe individualizado de cada persoa participante en que se cualifiquen os progresos acadados en cada un dos módulos profesionais da acción formativa, segundo o modelo especificado no anexo VI da Orde ESS/1897/2013, do 10 de outubro, pola que se desenvolve o Real decreto 34/2008, do 18 de xaneiro, polo que se regulan os certificados de profesionalidade, e os reais decretos polos que se establecen certificados de profesionalidade ditados na súa aplicación.

o. Para os cursos vinculados a certificados de profesionalidade, remitir a acta da avaliación do alumnado segundo o modelo especificado no anexo VII da Orde ESS/1897/2013, do 10 de outubro, pola que se desenvolve o Real decreto 34/2008, do 18 de xaneiro, polo que se regulan os certificados de profesionalidade, e os reais decretos polos que se establecen certificados de profesionalidade ditados na súa aplicación, así como a documentación que se requira para os procesos de seguimento e control da calidade das accións formativas, segundo o establecido nos artigos 14 e 18 do Real decreto 34/2008 que regula os certificados de profesionalidade, e nos capítulos I e II do título III da Orde ESS/1897/2013, do 10 de outubro.

p. Comunicarlle previamente á xefatura territorial da Consellería de Economía, Emprego e Industria correspondente a realización de viaxes ou visitas de carácter didáctico, con quince días hábiles de antelación ao día en que vaian ter lugar. A xefatura territorial só poderá denegar estas actividades mediante resolución motivada, especialmente nos casos en que se propoña máis dunha visita por módulo, cando o seu contido non supoña unha achega formativa para o alumnado ou reitere actividades xa realizadas.

q. Pedirlle ao alumnado a documentación acreditativa dos requisitos de acceso para poder participar no curso no momento da selección. Esta documentación deberán remitila, xunto coa acta de selección, á oficina de emprego para a súa validación.

r. Dispor de follas de reclamación á disposición de todas as persoas usuarias, en aplicación do disposto na Lei 2/2012, do 28 de marzo, de protección xeral das persoas consumidoras e usuarias.

s. Subscribir, con carácter previo á percepción do financiamento público, un compromiso verificable de calidade na xestión, transparencia e eficiencia na utilización de recursos públicos. Este compromiso estará referido ao seguimento da impartición e asistencia de todos os participantes, a súa satisfacción co desenvolvemento da acción formativa, os seus contidos, os seus resultados, a calidade do profesorado e as modalidades de impartición.

Artigo 26. Determinación das subvencións para a acción formativa

1. As accións formativas impartidas ao abeiro desta orde serán obxecto de subvención para compensar os custos derivados da súa execución.

2. Os módulos económicos aplicables para os efectos de determinación e xustificación das subvencións destinadas ao financiamento das accións formativas desta convocatoria son os que figuran na web da Consellería de Economía, Emprego e Industria, en cada unha das especialidades do Catálogo de especialidades formativas do Servizo Público de Emprego Estatal, a que se refire o artigo 20.3 da Lei 30/2015, do 9 de setembro, e non poderán superar os máximos determinados pola Orde TAS/718/2008, do 7 de marzo, pola que se desenvolve o Real decreto 395/2007, do 23 de marzo, polo que se regula o subsistema de formación profesional para o emprego, en materia de formación de oferta, e na Orde ESS/1897/2013, do 10 de outubro, en todo o que non contradiga o establecido pola Lei 30/2015 e polo Real decreto 694/2017 que a desenvolve.

3. O importe das accións formativas concretarase no produto de horas do curso polo número de persoas alumnas e polo importe do módulo que lle correspondan á especialidade, salvo no módulo de prácticas non laborais en empresas das accións formativas de especialidades conducentes á obtención de certificados de profesionalidade, que se financiará con 1,5 euros por persoa alumna e hora de prácticas, que se destinarán ao financiamento dos custos da actividade da persoa titora das prácticas.

4. Cando a media do alumnado subvencionado no primeiro cuarto do curso (alumnado liquidable) sexa inferior ao número de persoas alumnas incluídas na solicitude, o importe máximo da acción formativa reducirase na porcentaxe resultante de multiplicar por tres a diferenza entre o número do alumnado referido na solicitude e a media do alumnado subvencionado do primeiro cuarto.

Para estes efectos, non terá a consideración de baixa cando esta se produza por colocación ou cando unha persoa alumna, coa preceptiva autorización da xefatura territorial correspondente, cause baixa nun curso para incorporarse a outro.

5. No caso de cursos que teñan un mínimo dunha persoa alumna con certificación de discapacidade e a entidade impartidora o solicite expresamente, poderase incrementar o importe da subvención inicialmente aprobado, sempre que se xustifique axeitadamente e que se destine exclusivamente á contratación do apoio necesario para a adecuada participación na acción formativa das ditas persoas alumnas, nos seguintes conceptos:

a) Para persoal de apoio, ata un máximo de 13 euros por hora lectiva.

b) Para a adaptación curricular ou do material didáctico necesario, pola contía do gasto xustificado na correspondente memoria explicativa.

A memoria explicativa das necesidades que se pretenden cubrir deberase presentar unha vez realizada a selección de persoas alumnas e no prazo máximo de 15 días desde a incorporación ao curso da persoa con discapacidade.

Para o aboamento deste importe ditarase unha resolución complementaria co importe total dos gastos autorizados por estes conceptos.

6. As subvencións previstas nesta orde son incompatibles coa percepción doutras subvencións, axudas, ingresos ou recursos para a mesma acción formativa procedentes de calquera Administración ou entes públicos ou privados, estatais, da Unión Europea ou de organismos internacionais.

O importe das subvencións en ningún caso poderá ser de tal contía que supere o custo da actividade subvencionada.

Artigo 27. Remate das accións formativas

O remate das accións formativas terá como data límite o 28 de febreiro de 2019 e, en todo caso, respectará os prazos de xustificación establecidos no artigo 32 desta orde.

Excepcionalmente, por causas xustificadas que xurdan despois da data de resolución, e sempre logo de autorización da Dirección Xeral de Orientación e Promoción Laboral, as accións formativas poderán rematar ata o 28 de maio de 2019.

Artigo 28. Custos subvencionables

Só serán subvencionables os custos reais, efectivamente realizados, pagados e xustificados mediante facturas ou documentos contables de valor probatorio e que respondan á natureza da actividade subvencionada.

I. Custos directos da actividade formativa:

1. Docencia:

a) As retribucións do persoal formador interno e externo, que poden incluír salarios, parte proporcional das pagas extras en relación co tempo de traballo efectivo, seguros sociais, axudas de custo e gastos de locomoción e, en xeral, todos os custos imputables no exercicio das actividades de preparación, impartición, titoría e avaliación dos participantes das accións formativas.

Neste punto incluiranse os custos da actividade da persoa que titorice o módulo de formación práctica en centros de traballo.

Tamén se incluirán os custos derivados do persoal de apoio ao alumnado a que fai referencia o artigo 26.5 da orde.

A remuneración mensual habitual percibida polo persoal docente da entidade beneficiaria non poderá ser incrementada durante o período de execución da acción formativa, agás que por norma ou modificación do convenio colectivo así se estableza. Non obstante, non serán admisibles aqueles custos salariais que por vía de convenio ou acordo entre a entidade e a persoa traballadora prevexan unha maior retribución en función do importe da subvención.

Non serán subvencionables os complementos salariais non previstos na lexislación laboral, nos convenios colectivos que resulten de aplicación ou no contrato da persoa traballadora.

No suposto de baixas por IT e maternidades, non se poderán imputar as retribucións do persoal formador correspondente ao tempo que permaneza de baixa.

Tampouco serán subvencionables as vacacións pagadas pero non desfrutadas.

Todos os gastos incluídos neste punto deberanse presentar debidamente desagregados, identificados e xunto co cálculo da imputación realizada, a partir do custo/hora aplicado e o número de horas dedicadas á acción formativa correspondente.

O 35 % do custo subvencionado para a impartición da acción formativa débese empregar exclusivamente en custos de docencia, de xeito que, de non acadarse esa porcentaxe, se aboará unicamente a cantidade xustificada. En caso de non acadar a citada porcentaxe, a diferenza non se poderá imputar como custos directos, custos asociados ou outros custos. En ningún caso este custo poderá ser superior ao prezo de mercado.

Incluiranse neste punto unicamente os gastos relativos ás persoas docentes incluídas no documento de inicio da acción formativa e, de ser o caso, posteriores modificacións, inseridas na aplicación informática SIFO, ás persoas titoras de prácticas e ao persoal de apoio do alumnado a que fai referencia o artigo 26.5 da orde, debidamente comunicados.

b) Preparación e titorías: aceptaranse os custos de preparación, seguimento, control da actividade docente, avaliación da impartición e titorías imputadas polas persoas docentes da actividade formativa e/ou persoal que realice estas funcións. En ningún caso estes custos poderán superar o 20 % dos gastos xustificados no punto anterior. Así mesmo, o persoal imputado neste punto non poderá ser imputado na epígrafe de persoal de apoio dos custos asociados.

2. Gastos de medios didácticos e/ou adquisición de materiais didácticos, así como os gastos en bens consumibles utilizados na realización das accións formativas, incluíndo o material de protección e seguridade. Incluiranse aquí os gastos derivados das visitas didácticas. Non se admitirá imputación de gastos derivados das ditas visitas non autorizadas e das solicitadas fóra do prazo sinalado no artigo 25.2.p) desta orde.

Inclúense neste punto os textos e materiais dun só uso, así como os materiais de traballo funxibles utilizados durante as actividades de formación.

Estes gastos deberanse presentar debidamente desagregados por acción formativa.

3. As empresas ou grupos de empresas que impartan proxectos formativos con compromisos de contratación inmediata non poderán recoller como custo aboable gastos de amortización.

4. Os gastos de alugamento e arrendamento financeiro, excluídos os seus xuros. Estes gastos deberanse presentar debidamente desagregados por acción formativa e imputaranse polo período de duración da acción.

Están comprendidos nestes gastos todos aqueles que se deban imputar ou teñan a súa orixe na actividade da acción formativa por alugamentos ou arrendamento financeiro, tanto de instalacións como de maquinaria e equipamentos, excluídos os seus xuros.

A imputación de alugueiros entre os conceptos de instalacións e maquinaria non poderá superar o 10 % da subvención concedida para a impartición da acción formativa.

No caso de que os gastos orixinados polo alugueiros de instalacións e equipamentos se imputen a unha acción formativa ao 100 % ou se repartan integramente entre varias accións formativas das concedidas á entidade, deberase achegar cálculo detallado da imputación realizada, incluíndo a correspondente ás zonas comúns no caso de instalacións.

No caso de arrendamento financeiro (leasing ou renting) será subvencionable a parte da cota mensual, excluídos os custos financeiros.

No caso dos contratos de arrendamento que non conteñan unha opción de compra e cuxa duración sexa inferior ao período de vida útil do activo a que se refire o contrato, o arrendatario deberá poder demostrar que o arrendamento non financeiro era o método máis rendible para obter o uso dos bens. Se os custos foran máis baixos de terse utilizado un método alternativo, os custos adicionais deduciranse do gasto subvencionable.

5. Gastos de seguro de accidentes das persoas participantes e, de ser o caso, importe da póliza de responsabilidade civil para facer fronte aos riscos que para os bens e as persoas se poidan derivar da realización de actividades relacionadas co curso, incluídas as prácticas. O seguro deberá ter a seguinte cobertura mínima:

– No caso de morte: 60.000 €.

– No caso de invalidez permanente: 60.000 €.

– Asistencia médico-farmacéutica: durante un ano a partir do sinistro.

Estes gastos deberanse presentar desagregados por acción formativa e a súa imputación farase polo número de participantes.

6. Os gastos de publicidade para a organización e difusión das accións formativas.

Inclúense neste número os gastos de publicidade derivados da difusión e promoción das accións formativas por medios que utilicen distintos sistemas de comunicación, polas actividades e servizos realizados. O financiamento por parte da Xunta de Galicia e do Ministerio de Emprego e Seguridade Social deberá constar na publicidade para que este custo sexa imputable, a través de logotipos que cumpran coas especificacións técnicas que determine a normativa aplicable.

Estes gastos deberanse presentar desagregados por acción formativa.

II. Custos asociados:

1. Custos de persoal de apoio: os custos de persoal de apoio interno necesarios para a xestión e execución da actividade formativa.

Inclúense neste concepto os gastos de persoal directivo e administrativo estritamente necesarios para a preparación, xestión e execución da acción formativa; a título de exemplo, os gastos de selección de alumnado.

A entidade beneficiaria debe presentar unha folla explicativa en que se relacionen as tarefas realizadas, o tempo dedicado mensualmente por cada persoa a estas tarefas e o seu custo.

A entidade beneficiaria deberá crear, documentar e custodiar un sistema con valor probatorio suficiente acerca da realidade das horas imputadas, tales como partes de traballo referendados pola persoa traballadora que permita sustentar a declaración da entidade beneficiaria.

2. Gastos financeiros: os gastos financeiros directamente relacionados coa actividade subvencionada e que resulten indispensables para a súa adecuada preparación ou execución. Non serán subvencionables os xuros debedores das contas bancarias.

Neste número poderanse incluír os seguintes gastos:

a) Gastos de apertura dunha conta bancaria e o seu mantemento.

b) Gastos de asesoramento legal, notaría, asesoramento técnico ou financeiro que estean ligados á preparación e execución da actividade formativa.

c) Aval bancario.

3. Outros custos: electricidade, auga, calefacción, mensaxaría, correo, limpeza e vixilancia asociados á execución da actividade formativa.

4. A suma do conxunto dos custos asociados non poderá superar o 10 % do custo total da actividade formativa realizada e xustificada.

III. Outros custos subvencionables:

1. Os custos de avaliación e control da calidade da formación, ata o 5 % do custo xustificado nos puntos I e II.

Inclúense custos internos e externos de persoal derivados da realización das accións de avaliación e control da calidade da formación.

Poderanse considerar accións de avaliación e control as enquisas ao profesorado e ao alumnado, a identificación de áreas de mellora e a elaboración de plan de mellora.

As funcións de control de calidade da docencia poderán ser desempeñadas por persoal non docente.

2. Os custos derivados da realización da conta xustificativa con informe asinado por unha persoa auditora rexistrada.

IV. Non serán subvencionables:

Con carácter xeral, non serán financiables os seguintes gastos:

1. Os que non sexan reais, que non fosen efectivamente realizados e pagados.

2. Os que non estean xustificados debidamente.

3. Os que superen o valor de mercado.

4. Os realizados ou pagados antes da data de notificación da resolución ou acordo de concesión da subvención ou despois da finalización do prazo de xustificación, sen prexuízo do disposto sobre os xustificantes de gastos anteriores ou posteriores á acción formativa que lle sexan aplicables ao período de execución da actividade subvencionada.

5. Os gastos das contratacións, cando estas estivesen prohibidas ou non se realizasen cos requisitos exixibles, en especial sempre que exista vinculación entre a persoa perceptora e a persoa pagadora e os custos superen o valor de mercado.

6. Os impostos indirectos cando sexan susceptibles de recuperación ou compensación.

7. Os xuros debedores de débedas bancarias.

8. Os xuros, recargas, sancións administrativas e penais.

9. En contías de exceso, os custos indirectos ou asociados que superen os limites previstos na presente orde, conforme corresponda, dos gastos da actividade formativa subvencionada.

10. Os custos de administración e dirección, cando se refiran exclusivamente a tarefas de xestión da subvención.

11. O custo imputable do arrendamento de equipamentos didácticos na parte que exceda a contía que resulte de multiplicar por 1,5 o importe de amortización, obtido de aplicar o coeficiente lineal máximo permitido pola Lei do imposto de sociedades, para o equipamento de que se trate.

V. Rastrexabilidade dos pagamentos: para aceptar os gastos como xustificados é necesario que se identifique claramente a correspondencia entre a factura/nómina e o xustificante de pagamento, e aparecerá especificado o número de factura no concepto do xustificante bancario, posto que a simple coincidencia de provedor e importe non é garantía suficiente. Se o xustificante inclúe o pagamento de varias facturas e non se especificaron todas no concepto de xustificante bancario, o antedito xustificante deberá ir acompañado do total das facturas que estean afectadas por el. Así mesmo, en ningún caso se darán por válidos os xustificantes de pagamentos corrixidos con notas á man que rectifiquen calquera equivocación.

Artigo 29. Pagamento

1. Aboarase ata o 25 por 100 do total do importe concedido para o programa de formación, en concepto de anticipo con carácter previo ao comezo da actividade formativa, nos termos do número 8 do artigo 6 da Lei 30/2015, do 9 de setembro, pola que se regula o Sistema de formación profesional para o emprego no ámbito laboral, que a entidade beneficiaria poderá solicitar entre un mes antes do comezo da actividade formativa e o día hábil anterior ao dito comezo, e sempre despois de que reciba a notificación da resolución.

2. Logo de solicitude da entidade beneficiaria, realizarase o pagamento dun segundo anticipo de ata o 35 por cento adicional, unha vez acreditado o inicio da actividade formativa.

3. Para percibir os anticipos a que se refiren os anteriores puntos, as entidades beneficiarias deberán constituír garantía a favor da Consellería de Economía, Emprego e Industria (Xunta de Galicia), mediante seguro de caución prestado por entidade aseguradora ou mediante aval solidario da entidade de crédito ou sociedade de garantía recíproca, nos termos establecidos nos números 2 e 3 do artigo 67 do Decreto 11/2009, do 8 de xaneiro, polo que se aproba o Regulamento da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.

A estas garantías aplicaráselles o réxime de constitución, execución e cancelación previsto nos artigos 69, 70 e 71 do referido Regulamento da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.

4. En ningún caso se poderán realizar pagamentos anticipados ás persoas beneficiarias nos supostos previstos no número 6, parágrafo terceiro, do artigo 31 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.

5. O resto do importe concedido farase efectivo unha vez finalizada a acción formativa subvencionada e logo de xustificados os gastos realmente efectuados. Para o cálculo do importe que se deberá aboar terase en consideración a xustificación presentada.

6. A xustificación do cumprimento do compromiso de contratación inmediata realizarase no momento en que se proceda á xustificación final dos custos do curso mediante a presentación dos correspondentes contratos laborais visados polo Servizo Público de Emprego. As entidades beneficiarias deberán acreditar a situación de alta da persoa traballadora na Seguridade Social polo tempo estipulado no contrato. Para iso deberán achegar a RNT (Relación nominal de persoas traballadoras).

Artigo 30. Contratos de traballo

1. A contratación comprometida realizarase no prazo dun mes desde o remate da acción formativa e, en todo caso antes do 31 de marzo de 2019.

2. Non se aboará a liquidación final en canto a empresa non remita as copias dos contratos de traballo.

3. No caso de extinción do contrato de traballo do persoal obxecto de compromiso polas causas previstas na normativa laboral vixente con anterioridade á finalización do período exixible, a entidade beneficiaria deberá comunicar esta circunstancia á Dirección Xeral de Orientación e Promoción Laboral no prazo de sete días desde que se produza e proceder á súa substitución, atendendo á seguinte orde:

1º. Deberá ofertar a cobertura do posto de traballo vacante ao alumnado formado e aprobado que non foi contratado inicialmente.

2º. No caso de non ser posible a contratación anterior, deberá ofertar a cobertura do posto ao resto do alumnado formado.

3º. De non se poder realizar a cobertura do posto vacante a través das ofertas dos puntos 1º e 2º, a entidade beneficiaria deberá solicitar da oficina de emprego unha listaxe de persoas candidatas que posúa e acredite unha formación igual ou equivalente para o correcto desenvolvemento do posto de traballo.

4. As causas de extinción do contrato de traballo e, de ser o caso, da imposibilidade de facer efectiva a contratación de alumnado formado aprobado ou formado, segundo o sinalado nos puntos 1º e 2º do número 3, deberanse acreditar documentalmente ante a Dirección Xeral de Orientación e Promoción Laboral.

5. Excepcionalmente, a entidade poderá solicitar á Subdirección Xeral da Promoción Laboral a autorización para a selección directa de persoas candidatas, sempre e cando acrediten unha formación igual ou equivalente á que se require para o correcto desenvolvemento do posto de traballo.

6. A Dirección Xeral de Orientación e Promoción Laboral, a través do persoal que ten adscrito nos servizos centrais e periféricos da Consellería de Economía, Emprego e Industria, efectuará as comprobacións que considere necesarias coa finalidade de verificar a efectividade do cumprimento do período de duración da contratación realizada.

Artigo 31. Incumprimento de obrigas e reintegro

1. O incumprimento das obrigas establecidas na presente orde e demais normas aplicables, así como das condicións que se establecesen na correspondente resolución de concesión dará lugar á perda total ou parcial do dereito ao cobramento da subvención ou, logo do oportuno procedemento de reintegro, á obriga de devolver total ou parcialmente a subvención percibida e os xuros de demora correspondentes.

2. Con carácter xeral, a gradación dos posibles incumprimentos a que se fai referencia no número anterior determinarase de acordo cos seguintes criterios:

a) No suposto de incumprimento total:

O incumprimento total dos fins para os cales se concedeu a subvención ou da obriga da súa xustificación dará lugar ao reintegro do 100 % da subvención concedida. Igualmente, considerarase que concorre o incumprimento total se a realización da actividade subvencionada non acada o 35 % dos seus obxectivos, medidos co indicador de número de horas de formación multiplicado por número de persoas alumnas formadas.

b) No suposto de incumprimento parcial:

O incumprimento parcial dos fins para os cales se concedeu a subvención ou da obriga da súa xustificación dará lugar ao reintegro parcial da subvención concedida. Cando a execución do indicador mencionado no parágrafo anterior estea comprendida entre o 35 % e o 100 % da subvención concedida, minorarase na porcentaxe que se deixase de cumprir, sempre que os gastos fosen debidamente xustificados.

c) O incumprimento do compromiso do emprego da lingua galega na realización das accións formativas dará lugar ao reintegro do 5 % da subvención concedida.

d) O incumprimento do período de 1 mes desde o remate da acción formativa para facer efectivo o contrato laboral dará lugar a un reintegro dun 2 % do importe do gasto xustificado por cada un dos incumprimentos.

e) O incumprimento da priorización na contratación ao alumnado formado que aprobou a acción formativa dará lugar a un reintegro do 5 % do importe do gasto xustificado.

3. No que se refire a posibles incumprimentos relativos á porcentaxe de compromiso de contratación, adoptaranse os seguintes criterios de gradación:

a) Se a contratación efectiva é inferior ao 40 % do alumnado formado, o reintegro será proporcional ao grao de incumprimento sempre que dito incumprimento sexa igual ou inferior ao 50 % do compromiso asumido e calcularase sobre o importe do gasto xustificado.

b) Se o incumprimento sobre o compromiso de contratación efectiva é superior ao 50 % do compromiso asumido, o reintegro será total.

Artigo 32. Infraccións e sancións

A obriga de reintegro establecida no artigo 30 entenderase sen prexuízo do previsto na Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, se concorresen as accións e omisións tipificadas na antedita lei.

As infraccións poderán ser cualificadas como leves, graves ou moi graves e levarán aparelladas as sancións que en cada caso correspondan de acordo co previsto na antedita lei.

Artigo 33. Prazo de xustificación

1. A xustificación final dos gastos subvencionables deberase realizar dentro do prazo dun mes desde o remate de cada curso.

Os prazos para a xustificación final dos gastos axustarase, en calquera caso, aos seguintes límites:

a) Nas accións formativas que rematen ata o 30 de novembro de 2018, a data límite para presentar a xustificación final dos cursos será o 14 de decembro de 2018.

b) As accións formativas que rematen no mes de decembro de 2018 deberanse xustificar do seguinte modo:

b.1. Xustificación parcial: os gastos producidos ata o 30 de novembro de 2018 deberanse xustificarse con data límite do 14 de decembro de 2018.

b.2. Xustificación final: os gastos producidos no mes de decembro de 2018 xustificaranse antes do 16 de xaneiro de 2019.

c) As accións formativas que rematen en 2019 deberanse xustificar do seguinte modo:

c.1. Xustificación parcial: os gastos producidos ata o 30 de novembro de 2018 deberanse xustificar con data límite do 14 de decembro de 2018.

c.2. Xustificación final: os gastos producidos a partir do mes de decembro de 2018 e ata o 28 de febreiro de 2019 xustificaranse antes do 1 de abril de 2019. En caso da ampliación excepcional do parágrafo segundo do artigo 27, a xustificación deberase facer no prazo dun mes a partir do día seguinte de remate do curso.

2. Non se poderán imputar gastos xustificados con facturas de data anterior en máis dun mes ao inicio da actividade formativa. En todo caso, os gastos financiados deberán ser posteriores á concesión da subvención.

Artigo 34. Xustificación dos custos directos

Os documentos necesarios para a xustificación son os que se relacionan a continuación:

1. Docencia.

A xustificación do pagamento das retribucións ao persoal docente e da persoa titora do módulo de formación práctica en centros de traballo deberase facer en todo caso mediante apuntamento bancario e teranse en conta as seguintes indicacións:

a) Persoal docente contratado por conta allea:

– Nómina do persoal docente.

– Documento bancario que acredite a transferencia da nómina abonada.

– Boletíns de cotización á Seguridade Social: recibo de liquidacións de cotizacións, a RNT e os documentos bancarios que acrediten o seu pagamento.

– Resolución de alta no réxime xeral da Seguridade Social

– Xustificante bancario do ingreso do modelo 111 do IRPF.

– Informe de datos de cotización (IDC), correspondentes ao período de desenvolvemento da acción formativa.

– No caso de que a imputación á acción formativa sexa do 100 %:

• Contrato laboral do persoal docente en que constará o seu obxecto, especificando a acción formativa de que se trate.

– No caso de que a imputación á acción formativa sexa menor do 100 %:

• Contrato laboral.

• Anexo ao contrato, asinado polas dúas partes, que recolla o seu obxecto, con especificación da acción formativa de que se trate, así como a súa duración.

Se a contratación non foi efectuada para a realización exclusiva da acción formativa, deberase xustificar a imputación total da nómina.

A cantidade que se vai imputar á acción formativa será proporcional ao número de horas efectivamente impartidas pola persoa formadora. Se non se atopa diferenciada na nómina e nesta se inclúen outros conceptos retributivos, achegarase cálculo xustificativo da imputación efectuada segundo o criterio de horas da acción formativa impartidas en relación co total de horas traballadas.

O custo bruto por hora para imputar calcularase coa seguinte fórmula:

Masa salarial da persoa formadora/nº de horas anuais segundo convenio= custo hora persoa formadora

Custo para imputar: nº de horas impartidas X custo/hora da persoa formadora

Na masa salarial inclúense: a retribución bruta anual (incluída pro rata de pagas extra) máis o custo de Seguridade Social a cargo da entidade.

b) Persoa docente contratada por contrato mercantil.

– Contrato realizado en que figure o seu obxecto (impartición da acción formativa de que se trate) e a súa duración.

– Factura correspondente á acción formativa como xustificante de gasto, na cal se inclúa a denominación da acción formativa, a actividade realizada, o número de horas impartidas, o custo por hora, a retención efectuada polo profesional e o importe total correspondente.

– Xustificante de pagamento.

– Xustificante bancario do ingreso do modelo 111 do IRPF do período mensual ou trimestral xustificativo do ingreso da retención practicada.

c) Docente que conste como persoa socia da entidade.

Cando un socio ou socia da entidade beneficiaria impute custos como docente, será necesario achegar:

– Factura que recolla a denominación da acción formativa, número de horas impartidas, custo por horas e importe para percibir.

– Xustificante de pagamento da factura.

– Alta do socio ou socia no IAE.

– Recibo de liquidación de cotización ao réxime especial de traballadores autónomos do período de execución da acción formativa.

– En caso de cotizar no réxime xeral da Seguridade Social, deberá presentar as nóminas percibidas no período formativo e os documentos da Seguridade Social (recibo de liquidacións de cotizacións e a RNT) do antedito período, así como os seus correspondentes xustificantes de pagamento.

d) Para o caso de que sexan autorizadas as entidades beneficiarias para que a impartición da formación se efectúe a través da contratación con centros ou entidades de formación, nos termos do artigo 23 desta orde:

– Tres ofertas, como mínimo, de diferentes provedores non vinculados entre si, con carácter previo á contratación do servizo. As ofertas presentadas deberán conter os mesmos conceptos ofertados.

No caso de renuncia dunha ou máis das entidades que presentasen as ofertas, estas deberán ser substituídas por outras ata acadar o mínimo de tres exixido.

A elección entre as tres ofertas presentadas realizarase conforme criterios de eficiencia e economía, e deberase xustificar expresamente nunha memoria a elección cando non recaia na proposición económica máis vantaxosa.

– Contrato realizado coa empresa docente, onde se detalle a acción formativa, período ou número de horas que se van impartir, persoal docente interveniente, custo da acción e forma de pagamento.

– Facturas emitidas pola empresa docente, nas cales se inclúa a denominación da acción formativa, o número de horas impartidas, o custo por hora e o importe total correspondente xunto co seu xustificante de pagamento

– Nóminas ou facturas do pagamento ao persoal docente e xustificantes do pagamento das mesmas.

– De ser o caso, boletíns de cotización á Seguridade Social: recibo de liquidación de cotizacións e a RNT, documentos bancarios que acrediten o seu pagamento e a resolución de alta no réxime xeral da Seguridade Social.

En canto aos criterios aplicables para establecer límites na imputación de custos relativos á subcontratación da docencia a través dun servizo externo, aplicarase o disposto na normativa vixente en materia de contratación pública, no sentido de fixar como límites máximos as porcentaxes recollidas no artigo 131.1. letras a) e b) (gastos xerais de estrutura) do Real decreto 1098/2001, do 12 de outubro, polo que se aproba o Regulamento xeral da Lei de contratos das administracións públicas.

e) Preparación e titorías.

Os criterios de xustificación deste punto seguirán as mesmas directrices establecidas para o persoal docente nos puntos anteriores, reflectindo de maneira separada nos xustificantes de gasto os custos derivados dos diferentes conceptos imputables.

2. Gastos de medios didácticos, materiais didácticos e bens consumibles:

– Facturas xunto cos seus correspondentes xustificantes de pagamento.

– Xustificante de recepción detallado e asinado polo alumnado do material dun só uso que lle fose entregado de xeito individualizado e cuxo custo sexa imputado. No caso de materiais de traballo funxibles, a Subdirección Xeral da Promoción Laboral poderá exixir que se achegue memoria xustificativa en que se detallen as actividades desenvolvidas e a súa relación cos consumos imputados.

– Xustificante de recepción detallado e asinado polo alumnado do material didáctico, material de protección ou seguridade que lles entregasen; cando sexa precisa a reposición de tales materiais, deberán achegar tantos xustificantes de recepción como fosen asinados.

3. Os gastos de alugamento e arrendamento financeiro, excluídos os seus xuros. Estes gastos deberanse presentar debidamente desagregados por acción formativa e imputaranse polo período de duración da acción.

Están comprendidos nestes gastos todos aqueles que se deban imputar ou teñan a súa orixe na actividade da acción formativa por alugamentos ou arrendamento financeiro, tanto de instalacións como de maquinaria e equipamentos, excluídos os seus xuros.

A imputación de alugamentos entre os conceptos de instalacións e maquinaria non poderá superar o 10 % da subvención concedida para a impartición da acción formativa.

No caso de que os gastos orixinados polo alugamento de instalacións e equipamentos se imputen a unha acción formativa ao 100 % ou se repartan integramente entre varias accións formativas das concedidas á entidade, deberase achegar cálculo detallado da imputación realizada, incluíndo a correspondente ás zonas comúns no caso de instalacións.

No caso de arrendamento financeiro (leasing ou renting) será subvencionable a parte da cota mensual, excluídos os custos financeiros.

No caso dos contratos de arrendamento que non conteñan unha opción de compra e cuxa duración sexa inferior ao período de vida útil do activo a que se refire o contrato, o arrendatario deberá poder demostrar que o arrendamento non financeiro era o método máis rendible para obter o uso dos bens. Se os custos fosen máis baixos de terse utilizado un método alternativo, os custos adicionais deduciranse do gasto subvencionable.

4. Gastos de seguro de accidente das persoas participantes. Este gasto xustificarase coa presentación dos seguintes documentos:

– O contrato subscrito entre a beneficiaria e a compañía de seguros, debidamente asinado por ambas as dúas partes e no cal conste debidamente identificada a descrición do curso, as coberturas contratadas, o período de cobertura, o número de persoas alumnas aseguradas e a prima satisfeita.

– O recibo da prima satisfeita e o seu xustificante de pagamento. Non se admitirán pólizas con franquías.

Non deben existir diverxencias entre o recibo da prima e o contrato de seguro no que se refire á duración do curso, ao número de póliza ou a calquera outro dato que figure nos documentos.

5. Gastos de publicidade.

Estes gastos deberanse presentar debidamente desagregados por acción formativa e xustificaranse da seguinte forma:

– De se tratar dun anuncio publicitario en prensa, deberase presentar, ademais da factura e do seu correspondente xustificante de pagamento, a páxina do xornal, e deberá ser visible a data de publicación e o medio de comunicación.

– Cando o gasto publicitario para a organización e difusión da acción formativa consista na elaboración de folletos ou carteis, xustificarase e acreditarase na forma establecida para os anuncios en prensa, e achegarase un exemplar deles.

– Cando o gasto publicitario consista no envío de cartas, xustificarase mediante factura detallada expedida polo servizo de Correos empregado, así como o seu correspondente xustificante de pagamento. Tamén se deberá presentar unha memoria por cada acción formativa do número de cartas remitidas e o prezo unitario de cada un dos envíos, xunto cun exemplar de cada tipo de carta remitida.

– Se o gasto publicitario se realiza por calquera outro medio distinto do descrito neste artigo, xustificarase mediante as facturas en que apareza claramente identificado o medio utilizado, o seu obxecto e o seu contido.

Os distintos tipos de publicidade utilizados, agás os expresamente regulados no artigo 43 desta orde para a selección do alumnado, deberán ser previamente autorizados pola xefatura territorial correspondente e será preciso que conste expresamente o financiamento da Xunta de Galicia e do Ministerio de Emprego e Seguridade Social.

Artigo 35. Xustificación dos custos asociados

1. Custos de persoal de apoio:

O gasto será xustificado segundo os criterios e directrices definidos para as retribucións do persoal docente interno.

2. Gastos financeiros:

– No caso de comisións, xuros e demais gastos que se produzan pola constitución da garantía bancaria, deberase achegar copia compulsada dos documentos de constitución da dita garantía e dos gastos asociados a ela.

– Contrato coa empresa asesora ou notaría no caso de gastos de asesoramento legal, así como facturas ou documentos contables de valor probatorio correspondentes.

– Documentos constitutivos do aval bancario, de ser o caso, ou contrato e cotas deste.

3. Outros custos:

– Factura correspondente, que deberá cumprir coas prescricións establecidas regulamentariamente, e xustificante do seu pagamento efectivo.

– Documento que recolla os criterios e cálculos realizados para a súa imputación, no caso de gastos compartidos con outras actividades, de conformidade co artigo 29.9 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, e en todo caso na medida en que tales custos correspondan ao período en que efectivamente se realiza a actividade.

Artigo 36. Xustificación dos custos de avaliación e control da calidade da formación

Os custos de avaliación e control, cando se refiran a persoal propio, xustificaranse segundo os criterios e directrices definidos para as retribucións do persoal docente interno.

Cando se refiran a persoal alleo, xustificaranse segundo os criterios e directrices definidos para o persoal externo docente.

Artigo 37. Forma de xustificar o pagamento

1. Pagamentos realizados mediante cheque: este deberá ser nominativo e achegarase copia deste xunto co xustificante bancario do movemento orixinado polo seu cobramento.

2. Pagamento mediante transferencia bancaria ou ingresos en conta: acreditarase mediante a correspondente orde de transferencia con ordenante e entidade beneficiaria claramente identificados, xunto co selo identificativo da entidade bancaria ou, no seu defecto, copia do extracto bancario acreditativo do cargo, o importe e a data en que tivo lugar.

A xustificación do pagamento das retribucións en concepto de nómina deberase facer, en todo caso, mediante apuntamento bancario. No caso de que os xustificantes de pagamento estean polo total das persoas traballadoras, deberase presentar desagregación por cada persoa traballadora.

3. Pagamento mediante domiciliación bancaria: acreditarase mediante o cargo por domiciliación ou certificación da entidade financeira, acreditativo dos documentos de gasto que se saldan.

4. Pagamento en efectivo: a forma de acreditar os pagamentos en efectivo será mediante factura ou documento contable de valor probatorio equivalente, conforme o Real decreto 1619/2012, do 30 de novembro, que aproba o Regulamento polo que se regulan as obrigas de facturación. No suposto de que o pagamento se acredite mediante factura simplificada (recibín) consignado no mesmo documento que soporta o gasto, este deberá conter a sinatura e o selo do provedor e o selo de pagado. En ambos os dous casos será precisa a achega do apuntamento contable correspondente. A xustificación do pagamento mediante efectivo só se poderá aceptar para gastos por importe inferior a trescentos euros (300 €).

En ningún caso se aceptarán pagamentos en efectivo para o persoal, con independencia do concepto retributivo (docencia, preparación, titorías...).

5. O IVE será un gasto subvencionable sempre e cando sexa real e definitivamente soportado pola entidade beneficiaria. O IVE recuperable non será subvencionable. Para a comprobación deste aspecto deberase presentar coa liquidación o modelo 390 (declaración anual do IVE) correspondente ao último exercicio en que figure, se é o caso, a porcentaxe de redución (rateo) que aplicará a Axencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT).

As entidades non suxeitas ou exentas do IVE acreditarán documentalmente tal circunstancia mediante certificado actualizado emitido pola AEAT.

Artigo 38. Xustificación do valor de mercado

Cando o custo subvencionado supere as contías previstas na normativa vixente de contratación do sector público para o contrato menor, a entidade beneficiaria deberá solicitar, como mínimo, tres ofertas de diferentes provedores, con carácter previo á contratación do compromiso para obra, prestación do servizo ou entrega do ben, salvo que polas súas características non exista no mercado suficiente número de entidades que as realicen, presten ou subministren.

Este aspecto deberá ser suficientemente xustificado pola entidade beneficiaria. A suficiencia da xustificación presentada será valorada pola Administración actuante.

Non se admitirá o fraccionamento dun contrato co obxecto de eludir o cumprimento do disposto no punto precedente.

A elección entre as ofertas presentadas, que se deberá achegar na xustificación ou, de ser o caso, na solicitude da subvención, realizarase conforme criterios de economía e eficacia, e deberase xustificar expresamente nunha memoria a elección cando non se escolla a oferta economicamente máis vantaxosa.

En ningún caso o custo de adquisición dos gastos subvencionables poderá ser superior ao valor de mercado.

A Administración poderá comprobar o custo e o valor de mercado das actividades subvencionadas a través de prezos de mercado, valores establecidos en taxacións oficiais ou referencias legais, ditames de peritos da Administración ou, en xeral, por calquera medio de proba admitido en dereito.

A constatación por parte da Administración da existencia dun sobrecusto dará lugar á dedución da parte proporcional afectada polo sobrecusto da actividade subvencionada.

Artigo 39. Subcontratación e contratación con empresas vinculadas

1. As entidades beneficiarias non poderán subcontratar con terceiros a execución da actividade formativa adxudicada.

Non se considerará subcontratación, para os efectos desta prohibición, os supostos recollidos no número 1 do artigo 28 do Real decreto 694/2017, do 3 de xullo, nin a contratación a que se refire o artigo 22 desta orde.

Tampouco será obxecto de prohibición, para estes efectos, a contratación de persoal docente sempre que se realice baixo as seguintes formas:

a) Contratación realizada directamente pola beneficiaria de docente por conta allea.

b) Contratación realizada directamente pola beneficiaria de profesionais docentes ou que sexan persoas traballadoras por conta propia. A actividade de avaliación e control non se considera actividade formativa para estes efectos, polo que se pode encomendar a súa realización a terceiros.

2. En ningún caso se poderá concertar, total ou parcialmente, a prestación ou adquisición de servizos ou subministracións necesarios para a execución da actividade subvencionada cunha persoa ou entidade vinculada coa entidade beneficiaria, salvo que concorran as seguintes circunstancias:

1ª. Que a contratación se realice de acordo coas condicións normais de mercado.

2ª. Que se obteña a autorización previa da Dirección Xeral de Orientación e Promoción Laboral.

Entenderanse por empresas vinculadas aquelas que se encontren nalgunha das situacións previstas no artigo 43 do Decreto 11/2009, do 8 de xaneiro, polo que se aproba o Regulamento da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.

3. As entidades beneficiarias serán responsables de que na execución da actividade subvencionada concertada sexan respectados os límites establecidos na normativa reguladora da subvención en canto á natureza e á contía dos custos subvencionables. A persoa contratista estará suxeita ao deber de colaboración para permitir a axeitada verificación do cumprimento dos ditos límites.

A carga de proba de que a contratación se realiza en condicións normais de mercado corresponderá á entidade beneficiaria. A Administración actuante determinará a suficiencia ou insuficiencia da xustificación presentada.

O incumprimento da obriga de solicitar a autorización da Administración actuante con carácter previo á contratación con empresas vinculadas comportará a perda do dereito á percepción da subvención en relación cos custos derivados da prestación ou adquisición dos servizos ou subministracións contratados e non autorizados.

Artigo 40. Liquidación

Revisada a xustificación efectuada polas entidades beneficiarias e sempre que esta se axuste ao disposto nesta orde, o Servizo de Xestión Administrativa, da Subdirección Xeral da Promoción Laboral, emitirá certificación para poder facer efectiva a correspondente liquidación da axuda concedida.

Artigo 41. Accións formativas

1. O obxectivo prioritario das accións formativas reguladas na presente orde é a inserción e reinserción laboral das persoas traballadoras desempregadas naqueles empregos que require o sistema produtivo.

2. As accións formativas estarán constituídas polas especialidades formativas e polo/s módulo/s transversais.

3. As accións formativas deberán estar inscritas no Catálogo de especialidades formativas do Servizo Público de Emprego Estatal e non estaren destinadas prioritariamente a ocupados, que integra toda a oferta formativa desenvolvida no marco do Sistema de formación profesional para o emprego no ámbito laboral, incluídas as dirixidas á obtención de certificados de profesionalidade, e cumprir cos requirimentos mínimos tanto do persoal docente como dos participantes e das instalacións para cada especialidade formativa.

Para o caso de que no momento da presentación da solicitude as especialidades formativas non formen parte do antedito catálogo, as entidades solicitantes deberán actuar de conformidade co que establece o artigo 19.1.h) desta orde e a Resolución do 12 de marzo de 2010, do Servizo Público de Emprego Estatal, pola que se establece o procedemento para a inclusión de novas especialidades no entón denominado ficheiro de especialidades formativas.

A entidade beneficiaria deberá verificar que no momento do comezo da acción formativa a especialidade segue en alta no Catálogo de especialidades formativas do Servizo Público de Emprego Estatal e que o programa de alta non difira do programa autorizado. De non estar de alta, non se poderá realizar a acción formativa, e non será posible a subvención nin a emisión de diplomas. No caso de haber diferenzas deberá adaptar o programa que se vai impartir ao programa vixente. Esta adaptación non poderá supor un incremento na subvención.

Artigo 42. Persoas destinatarias da formación

As accións formativas irán dirixidas ás persoas traballadoras desempregadas. Para tal efecto, a consideración de persoa desempregada virá determinada pola súa inscrición como demandante no Servizo Público de Emprego de Galicia con data anterior á súa incorporación ao curso. Se durante o desenvolvemento dun curso algunha persoa alumna é contratada, poderá continuar asistindo á acción formativa sempre que haxa total compatibilidade entre o horario formativo e o laboral.

A comprobación da inscrición no Servizo Público de Emprego como demandante de emprego na data de alta na Seguridade Social realizaraa directamente o órgano xestor das axudas.

O órgano xestor comprobará directamente que a persoa traballadora desempregada por quen se solicita subvención carece de ocupación segundo o informe da vida laboral da Tesouraría Xeral da Seguridade Social na data da súa alta no réxime xeral da Seguridade Social.

Terán preferencia para a participación nos cursos as persoas desempregadas que demanden emprego para postos de traballo semellantes ou análogos a aqueles a que se dirixe a formación obxecto de financiamento, e entre estas as que leven máis tempo sen participar en accións formativas no marco da formación profesional para o emprego e máis tempo inscritas como demandantes de emprego.

Artigo 43. Selección do alumnado

1. A selección do alumnado que asista ás accións formativas a que se refire esta orde realizarase a través do seguinte procedemento ordinario, salvo no suposto alternativo recollido no número 5:

a) Con 15 días hábiles de antelación á realización da proba de selección, as entidades beneficiarias solicitarán directamente á oficina de emprego que corresponda, mediante o impreso normalizado establecido para o efecto, unha listaxe de persoas desempregadas que se adecuen ao perfil requirido para a realización de cada curso, en función dos requisitos de acceso do alumnado ao curso, especificados na normativa aplicable ou na programación correspondente.

b) A oficina de emprego, mediante sondaxe entre as persoas demandantes de emprego inscritas no Servizo Público de Emprego, seleccionará dúas persoas por praza vacante en cada curso e convocará, mediante calquera medio que acredite a súa recepción, de conformidade coa Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, as persoas demandantes preseleccionadas para que asistan á proba de selección, que deberá realizar a entidade beneficiaria. Esta proba de selección deberá ser visada previamente pola oficina de emprego. A entidade beneficiaria non debe predeterminar o colectivo a que vai dirixido o curso, limitarase a identificar os requisitos de acceso do alumnado.

c) Remitida a listaxe á entidade solicitante, esta procederá á selección do alumnado preseleccionado mediante a realización das probas que considere pertinentes, de conformidade cos criterios predeterminados na solicitude, que se deberán pór en coñecemento das persoas candidatas antes da súa realización. Da selección levantarase a correspondente acta no modelo normalizado establecido para o efecto.

Na realización das probas poderá estar presente unha persoa representante do correspondente servizo periférico da Consellería de Economía, Emprego e Industria.

A acta de selección, cuberta en todas os epígrafes do modelo normalizado, remitirase á oficina de emprego, xunto coa documentación que acredite o cumprimento dos criterios de acceso, nos supostos de especialidades correspondentes a certificados de profesionalidade de nivel 2 e 3, e non será posible iniciar o curso ata que a antedita oficina dea o visto e prace á selección realizada.

Se se detecta o inicio dun curso sen que a selección do alumnado fose autorizada pola oficina de emprego, este será cancelado.

d) No caso de que ningunha persoa demandante proposta pola oficina de emprego superase as anteditas probas, ou transcorran 15 días naturais desde a petición de persoas candidatas por parte da entidade beneficiaria e a oficina de emprego non remita persoas demandantes de emprego, ou as persoas demandantes enviadas sexan insuficientes, a oficina de emprego deberá intentar novas sondaxes entre persoas demandantes de emprego inscritas no Servizo Público de Emprego que non respondan aos criterios que empregou na sondaxe inicial.

Se a pesar do anterior non se cobren as prazas, a entidade beneficiaria poderá realizar a correspondente convocatoria pública ou optar pola selección directa a que se refire o número 5.

Os anuncios da convocatoria pública deberán cumprir cos seguintes requisitos:

i. As convocatorias públicas para a selección de alumnado que se fagan mediante anuncio en prensa deberanse publicar en domingo. Excepcionalmente, estes anuncios poderanse publicar en día distinto a domingo, logo de autorización da correspondente oficina de emprego en función da localización da sede ou centro de traballo da empresa beneficiaria.

ii. Os anuncios cubriranse en modelo normalizado, no cal necesariamente se deberá facer constar o financiamento da acción por parte da Dirección Xeral de Orientación e Promoción Laboral da Consellería de Economía, Emprego e Industria. Deberán figurar neles os logotipos da Xunta de Galicia e do Ministerio de Emprego e Seguridade Social. Especificarase claramente, como mínimo: a entidade beneficiaria, as vacantes existentes, o curso de que se trata, o perfil requirido do alumnado, o enderezo e teléfono do lugar de realización das probas de selección, así como a data e a hora.

iii. O custo dos anuncios que non se adapten aos requisitos establecidos nesta orde, ou a calquera outro que puidese establecer a Dirección Xeral de Orientación e Promoción Laboral, non será aboado con cargo ás axudas previstas.

iv. Todos os anuncios deberán ser visados e autorizados pola oficina de emprego correspondente. Calquera excepción a esta norma deberá ser autorizada pola correspondente xefatura territorial da Consellería de Economía, Emprego e Industria.

f) Da selección darase conta á oficina de emprego encargada da preselección do alumnado.

g) O alumnado que realizase un curso e teña dereito a diploma non poderá volver realizar outro curso da mesma especialidade. No caso de detectarse esta circunstancia, deberá ser dado de baixa.

2. O alumnado en cada curso poderá variar entre un mínimo de 10 e un máximo de 15, e non poderá iniciarse a acción formativa se non se reúne un mínimo de 10 persoas alumnas presentes o primeiro día.

No suposto de que o curso se inicie cun número de persoas alumnas igual ou superior a 10 pero inferior ao número referido na solicitude, deberase completar o dito número ata o solicitado dentro do primeiro cuarto de duración temporal da acción formativa; no caso contrario, deduciranse do cómputo da subvención as persoas alumnas que falten para completar o número de alumnado que se indicou na solicitude.

Para os efectos do anterior parágrafo, considerarase como número de persoas alumnas con que se inicia o curso o número máis alto de persoas alumnas asistentes acadado nos tres primeiros días do curso.

3. Se non se incorpora o alumnado seleccionado ou se producen baixas dentro do primeiro cuarto do curso, poderanse substituír por novas persoas alumnas, sempre que, a xuízo dos responsables da entidade beneficiaria, as persoas que se incorporen poidan seguir as clases con aproveitamento, unha vez superadas as probas de nivel correspondente, e non dificulten a aprendizaxe do grupo inicial. Cada nova alta ou baixa de alumnado que se produza no curso deberá ser comunicada á oficina de emprego correspondente no prazo máximo de 3 días hábiles desde que se produza.

Se se trata de accións formativas vinculadas a certificados de profesionalidade unicamente se poderá incorporar alumnado durante os primeiros 5 días lectivos desde o inicio da acción formativa, sempre que non se superase o primeiro cuarto. Superados os primeiros 5 días, só se poderán incorporar ao curso aquelas persoas alumnas que teñan pendentes un ou varios módulos formativos para finalizar a súa formación. A súa incorporación só se poderá realizar dentro dos cinco primeiros días do/s módulo/s formativo/s que teña/n pendente/s, sempre que non se superase o primeiro cuarto deste módulo. A persoa responsable da súa impartición deberá comprobar, mediante as probas e/ou a xustificación documental pertinente, o nivel da persoa alumna.

Para estes efectos, naqueles casos en que os módulos transversais se impartan con anterioridade aos módulos formativos integrantes do certificado de profesionalidade, os primeiros cinco días lectivos entenderanse referidos aos cinco primeiros días lectivos do módulo formativo integrante do certificado, non aos cinco primeiros días lectivos do módulo transversal.

4. Os cursos en que, malia intentar completarse o número de persoas alumnas segundo o establecido no número 2, diminúa o número de participantes ata unha cantidade inferior ao 50 por 100 do número referido na solicitude, agás que as baixas se produzan por colocación do alumnado, poderán ser cancelados mediante resolución da persoa titular da Dirección Xeral de Orientación e Promoción Laboral. A entidade beneficiaria deberao notificar á Subdirección Xeral de Promoción Laboral en caso de producirse esta diminución.

5. A entidade beneficiaria poderá solicitar á Subdirección Xeral de Promoción Laboral a autorización para a selección directa do alumnado sempre que se trate de persoas desempregadas, nos termos desta orde. A autorización eximirá de seguir o procedemento do número 1 deste artigo.

Artigo 44. Calidade, avaliación, seguimento e control dos cursos

1. As entidades beneficiarias deberán realizar unha avaliación e control de calidade da formación que executen. Deberán destinar a esa finalidade ata un 5 % do custo xustificado nas epígrafes de custos directos e asociados da acción formativa.

As actuacións realizadas en materia de avaliación polas entidades deberanse comunicar á Dirección Xeral no momento en que se efectúen, e darase traslado de copia da documentación e dos resultados obtidos a través dun informe en que queden reflectidas, así como da verificación das condiciones de impartición do curso e as actuacións de mellora que se teñan realizado a raíz dos resultados das accións de avaliación e control.

Deberán facer un seguimento continuo que permita a identificación de áreas de mellora e a elaboración de plans de mellora, detectando debilidades que poidan ser emendadas dentro do período de realización do curso, e quedarán reflectidas as actuacións levadas a cabo para tal fin na memoria final.

2. Para verificar o cumprimento do disposto nesta orde, as xefaturas territoriais da consellería correspondentes en función da provincia en que se desenvolva a formación aplicarán un sistema de seguimento e control propio. Cada acción formativa será obxecto de 3 visitas, como mínimo.

3. As entidades beneficiarias deberanlle remitir á Subdirección Xeral de Promoción Laboral, xunto co resto da documentación exixida nesta orde, a folla de control de asistencia debidamente asinada polo persoal de seguimento que visite o curso. No caso de que non coincida a folla de control de asistencia que conste en poder deste persoal coa remitida posteriormente polas entidades, presumirase a veracidade da primeira.

Artigo 45. Especialidades formativas

1. Os cursos serán de carácter presencial e a súa duración e horario non se poderán modificar respecto do solicitado no anexo I-B, salvo autorización expresa da persoa titular da Subdirección Xeral de Promoción Laboral.

2. As especialidades formativas poderanse programar ben completas, ben por módulos formativos no caso de especialidades incluídas polo Servizo Público de Emprego Estatal na programación modular. Nas especialidades formativas que dean lugar á obtención de certificados de profesionalidade, cando se programen todos os módulos dun certificado, deberase incluír obrigatoriamente o módulo de prácticas non laborais en empresas, e non se poderá impartir o módulo de prácticas profesionais non laborais en empresas se non vai asociado a algún outro módulo formativo do curso.

3. Todas as especialidades formativas que se impartan dentro da programación de formación para o emprego deberán estar incluídas no Catálogo de especialidades formativas do Servizo Público de Emprego Estatal previsto no artigo 20 da Lei 30/2015, do 9 de setembro, e a súa duración, contidos e requisitos de impartición serán os establecidos nel, así como, nos casos en que corresponda, nos reais decretos de aprobación dos certificados de profesionalidade respecto das accións formativas dirixidas á obtención destes, e comprenderán as especificacións técnico-docentes e o contido formativo adecuado, de acordo co nivel e o grao de dificultade establecido.

4. O programa que se impartirá en cada curso será o incluído no referido catálogo de especialidades formativas do Servizo Público de Emprego Estatal que, tal e como estipula o número 3 do artigo 20 da Lei 30/2015, do 9 de setembro, contén toda a oferta formativa que se desenvolve no marco do sistema de formación profesional para o emprego no ámbito laboral, incluída, entre outras, a dirixida á obtención de certificados de profesionalidade.

Artigo 46. Módulos transversais

1. En todos os cursos subvencionados ao abeiro da presente orde será obrigatoria a impartición do módulo transversal «Inserción laboral, sensibilización ambiental e na igualdade de xénero» (FCOO03), de dez horas de duración, das cales cando menos dúas horas se deberán referir á igualdade de xénero, vinculada coa igualdade de oportunidades entre homes e mulleres e corresponsabilidade familiar e doméstica, coa finalidade de dar cumprimento ao que preceptúa a disposición a que se refire o seguinte parágrafo.

Ademais, de conformidade co establecido no artigo 26 do Decreto lexislativo 2/2015, do 12 de febreiro, polo que se aproba o texto refundido das disposicións legais da Comunidade Autónoma en materia de igualdade, impartirase un módulo formativo sobre igualdade de oportunidades entre mulleres e homes e sobre corresponsabilidade familiar e doméstica, cunha duración de tres horas nos cursos de duración menor ou igual a cincuenta horas (FCOXXX01), e de oito horas nos cursos de duración superior a cincuenta horas (FCOXXX05).

2. A valoración económica dos módulos transversais será a mesma dos módulos do curso de formación en que se inclúan.

3. O alumnado que, segundo conste na aplicación informática SIFO, teña xa cursado algún módulo transversal da Dirección Xeral de Orientación e Promoción Laboral non o poderá volver realizar.

No suposto de que non figure recollida na aplicación informática SIFO a súa realización, poderán non realizalo, sempre e cando o xustifiquen documentalmente.

4. O alumnado que acredite documentalmente ter recibido formación en materia de igualdade de xénero e de igualdade de oportunidades entre homes e mulleres e corresponsabilidade familiar e doméstica, nos termos e polas horas referidos no número 1, quedará exento da realización dos módulos transversais correspondentes, en función das horas acreditadas.

5. Os módulos transversais deberanse impartir ao final da acción formativa e o módulo de igualdade será o último en impartirse. A persoa titular da Subdirección Xeral da Promoción Laboral poderá autorizar a modificación da orde de impartición.

Artigo 47. Dereitos e obrigas do alumnado

1. A formación será gratuíta para todo o alumnado das accións formativas derivadas desta orde.

2. O alumnado terá dereito a percibir as axudas ou bolsas que estableza a Consellería de Economía, Emprego e Industria. A tramitación destas axudas farase na xefatura territorial que corresponda.

3. Dentro da programación de formación profesional para o emprego financiada con fondos públicos, o alumnado que resulte seleccionado para un curso non poderá asistir en ningún caso a outro simultaneamente. Tampouco poderá causar baixa nun curso para acceder a outro, salvo autorización expresa da persoa titular da correspondente xefatura territorial da Consellería de Economía, Emprego e Industria, por causas excepcionais debidamente xustificadas.

4. Terán a obriga de asistir e de seguir con aproveitamento os cursos, asinar os controis de asistencia, rexistrar a súa entrada e saída do curso no sistema de control biométrico e facilitar a documentación que lles sexa solicitada pola entidade beneficiaria, nos termos desta orde, dentro dos 10 primeiros días lectivos.

5. Nos cursos de especialidades formativas correspondentes a certificados de profesionalidade de nivel 2 e 3, ou de calquera outra especialidade con requisitos de acceso específicos, terán a obriga de presentar copia da documentación acreditativa dos requisitos de acceso para poder participar no curso. De ser o caso, tamén deben presentar a documentación acreditativa para a exención do módulo de prácticas profesionais non laborais.

6. Será causa de exclusión incorrer en máis de dúas faltas de asistencia non xustificadas nun mes ou non seguir o curso con aproveitamento segundo criterio da persoa responsable da acción formativa.

A xustificación das faltas deberase facer mediante documentos ou calquera outro medio que acredite de modo fidedigno o motivo da non asistencia. Os alumnos e as alumnas disporán dun prazo de tres días hábiles para presentar na entidade beneficiaria os xustificantes das súas faltas de asistencia. Unha vez transcorrido este prazo sen que os presentasen, a falta será considerada como sen xustificar. As faltas de asistencia por actividade laboral, cun máximo de cinco ao mes, xustificaranse cunha copia do contrato de traballo.

Igualmente, será causa de exclusión incorrer en cinco incumprimentos horarios nun mes sen xustificación. Enténdese por incumprimento horario tanto o atraso na hora de entrada como o adianto na saída ou as ausencias durante parte das horas lectivas.

Mediante resolución da persoa titular da Dirección Xeral de Orientación e Promoción Laboral, os alumnos e as alumnas, logo de audiencia, poderán ser excluídos das accións formativas, por petición da entidade beneficiaria, cando non sigan con suficiente aproveitamento a acción formativa ou dificulten o seu normal desenvolvemento. Contra esta resolución, que non pon fin á vía administrativa, poderán interpor recurso de alzada.

7. O alumnado deberá acudir á súa oficina de emprego, unha vez rematado o curso, para cancelar a suspensión da demanda.

8. Nas accións formativas de especialidades vinculadas a certificados de profesionalidade, as persoas alumnas que teñan xa cursado con aproveitamento algún módulo formativo dos que integran a especialidade que estean cursando non o poderán volver realizar, sempre que esa formación sexa acreditable para os efectos da obtención dos certificados de profesionalidade.

Artigo 48. Diplomas

O alumnado terá dereito ao correspondente diploma, nos seguintes termos:

1. Cursos non modulados.

Os alumnos e as alumnas que rematen os cursos con aproveitamento, sempre que asistisen como mínimo ao 75 % da especialidade formativa, recibirán un diploma oficial, no modelo que se elaborará na Dirección Xeral de Orientación e Promoción Laboral.

Así mesmo, terán dereito ao diploma os alumnos e as alumnas que causen baixa no curso por colocación, cando a persoa docente coide que teñen os coñecementos equivalentes ao nivel do curso e asistisen, como mínimo, ao 75 por 100 das horas lectivas.

2. Cursos modulados.

Os alumnos e as alumnas que rematen con aproveitamento un ou varios módulos formativos dun curso, independentemente de que se programase a especialidade completa ou modularmente, e sempre que asistan como mínimo ao 75 % das súas horas lectivas, recibirán un diploma oficial acreditativo desta circunstancia, que será elaborado pola Dirección Xeral de Orientación e Promoción Laboral.

Así mesmo, terán dereito ao diploma os alumnos e as alumnas que causen baixa no curso por colocación, cando o persoal docente coide que teñen os coñecementos e capacidades correspondentes ao nivel de cada módulo formativo e asistisen, como mínimo, ao 75 por 100 das horas lectivas do mesmo. No caso dos certificados de profesionalidade tamén terá que ter superado coa cualificación de apto a avaliación continuada do módulo formativo realizada polo persoal docente e o exame previsto no artigo 19 da Orde ESS/1897/2013, do 10 de outubro.

3. Nos dous casos anteriores, os alumnos e as alumnas que non teñan dereito a diploma poderán recibir, se o solicitan, unha certificación polas horas e/ou módulos a que asistisen.

4. Dentro do programa do curso, que debe figurar na parte posterior do diploma, figurarán separadamente do resto do programa os módulos de formación complementaria impartidos pola entidade beneficiaria en cada curso, así como a súa duración e horas, no caso de que o alumno ou alumna teña a obriga de facer estes módulos.

Artigo 49. Prácticas non laborais

1. Disposicións comúns:

1.1. As prácticas incluídas no programa formativo poderanse desenvolver, de acordo cos requisitos do programa e respectando a súa duración, en centros de traballo da entidade beneficiaria ou nos lugares en que esta desenvolva a súa actividade. Os gastos que deriven da súa realización deberanse imputar ao orzamento do curso en que están incluídas.

1.2. O procedemento que se deberá seguir para a súa xestión é o seguinte:

Con dez días hábiles de antelación á data prevista para a realización das prácticas, a entidade beneficiaria presentará a correspondente comunicación á correspondente xefatura territorial da Consellería de Economía, Emprego e Industria, e deberá xuntar a seguinte documentación:

– Sistema de titorías para o seu seguimento e avaliación.

– Datas, lugar de realización, horario e duración.

– Documento que acredite a vixencia do seguro de accidentes do alumnado que cubra os riscos do curso. Deberá incluír os riscos do traxecto ao lugar de realización das prácticas e contraerase estritamente durante o período de duración das prácticas.

– Documento que acredite a contratación por parte da entidade beneficiaria dunha póliza de responsabilidade civil para facer fronte aos riscos que para os bens e as persoas se poidan derivar da realización das prácticas en empresas. Non se admitirán pólizas con franquías.

– Licenza municipal de apertura da actividade de que se trate ou, no seu defecto, declaración responsable da persoa representante legal en que se faga constar a idoneidade dos locais de impartición onde se van desenvolver as prácticas.

– Xustificación de que o centro en que se realizarán as prácticas cumpre coa normativa de prevención de riscos laborais.

A entidade beneficiaria deberá introducir no SIFO os datos relativos ao alumnado que desenvolva o módulo de prácticas.

1.3. As empresas onde teñan lugar as prácticas deberán reunir os requisitos establecidos no programa da especialidade da cal se van realizar as prácticas.

1.4. As entidades beneficiarias deberán imputar os gastos por este concepto como custos directos.

1.5. A duración das prácticas non pode exceder en ningún caso a duración da parte práctica que se fixa no programa formativo e non poderán rematar con posterioridade á finalización do curso. O horario das prácticas non poderá superar as 8 horas diarias nin as 40 semanais.

1.6. Antes do comezo das prácticas a entidade beneficiaria da subvención porá en coñecemento da Inspección de Traballo unha relación do alumnado que vai realizar as prácticas e os nomes dos centros en que realizarán as prácticas, localidades, datas e horario de realización.

1.7. As empresas en que se realicen as prácticas comunicaranlle á representación legal das persoas traballadoras na empresa unha relación do alumnado que vai realizar as prácticas, as datas e horario de realización.

1.8. As prácticas que realice o alumnado de formación profesional para o emprego non suporán en ningún caso a existencia de relación laboral entre as persoas alumnas e as empresas.

1.9. Unha vez comunicadas as prácticas, os centros e entidades deberán comunicar ao órgano competente calquera incidencia que se produza no seu desenvolvemento.

2. Módulo de formación práctica en centros de traballo nas accións formativas vinculadas á obtención dos certificados de profesionalidade:

2.1. A impartición do módulo de formación práctica en centros de traballo nas accións formativas vinculadas á obtención dos certificados de profesionalidade axustarase aos requisitos antes mencionados, ao establecido na Orde ESS/1897/2013, do 10 de outubro, e ao estipulado no Real decreto regulador de cada certificado de profesionalidade.

2.2. O alumnado só poderá realizar o modulo de prácticas unha vez superado o resto dos módulos formativos do certificado de profesionalidade. O módulo de formación práctica en centros de traballo deberá iniciarse nun prazo non superior a catro meses naturais desde a finalización do último módulo formativo. Para determinados certificados de profesionalidade que pola súa natureza presenten dificultades para o cumprimento do antedito prazo, poderáselle solicitar á Administración competente unha autorización para a súa ampliación, e, en todo caso, deberá estar finalizado o 28 de febreiro de 2019.

2.3. A persoa titora deste módulo será a designada pola entidade beneficiaria entre o persoal formador ou as persoas titoras formadoras que impartiran os módulos formativos do certificado de profesionalidade correspondente.

2.4. Se as persoas responsables da titorización das prácticas e do resto dos módulos fosen distintas, acordarán o programa formativo deste módulo. Para establecer o programa formativo consideraranse as capacidades, criterios de avaliación e contidos establecidos para este módulo no certificado de profesionalidade. O dito programa debe incluír criterios para a avaliación, observables e medibles e recoller, polo menos, a información que se indica no anexo VIII da Orde ESS/1897/2013, do 10 de outubro, pola que se desenvolve o Real decreto 34/2008, do 18 de xaneiro, polo que se regulan os certificados de profesionalidade, e os reais decretos polos que se establecen certificados de profesionalidade ditados na súa aplicación.

2.5. O seguimento e a avaliación do alumnado será realizado conxuntamente pola/s persoa/s responsable/s da titorización das prácticas e do resto dos módulos, se fosen distintas, e reflectirase documentalmente para os efectos da certificación da formación.

2.6. O alumnado que supere o módulo de prácticas recibirá unha certificación asinada pola persoa titora da formación e a persoa titora das prácticas, segundo o modelo que figura no anexo IX da Orde ESS/1897/2013, do 10 de outubro.

CAPÍTULO III
Programa de incentivos á actividade laboral vinculada ás accións formativas con compromiso de contratación inmediata (TR349X)

Sección 1ª. Disposicións xerais

Artigo 50. Ámbito temporal de aplicación e contratacións subvencionables

1. Serán subvencionables ao abeiro deste programa as contratacións realizadas polas entidades beneficiarias das subvencións reguladas no capítulo II que superen o compromiso de contratación do 40 % do alumnado formado segundo se define no artigo 3.c) desta orde.

2. Os incentivos previstos neste programa serán de aplicación ás contratacións indefinidas iniciais e temporais que realicen as empresas e as persoas empregadoras con persoas desempregadas participantes nos proxectos de acción formativa con compromiso de contratación, formalizadas ata o 14 de decembro de 2018.

Artigo 51. Procedemento de instrución e concesión

1. O procedemento de concesión das solicitudes presentadas ao abeiro deste programa axustarase ao disposto no artigo 19.2 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, dado que polo obxecto e finalidade da subvención non resulta necesario realizar a comparación e prelación das solicitudes presentadas nun único procedemento.

2. O órgano instrutor dos expedientes será o Servizo de Emprego por conta allea da Secretaría Xeral de Emprego.

3. Se a solicitude non estivese debidamente cuberta ou non se achegase a documentación exixida, a unidade administrativa encargada da tramitación do expediente requirirá a persoa interesada para que, nun prazo máximo e improrrogable de 10 días, emende a falta ou presente os documentos preceptivos, coa advertencia de que, se así non o fixese, se considerará que desiste da súa petición, logo de resolución, que será ditada nos termos previstos no artigo 21 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas.

4. Entenderase que a empresa desiste da súa solicitude cando a persoa traballadora por quen se solicita subvención cause baixa na empresa solicitante en data anterior á resolución da concesión da axuda. A empresa solicitante está obrigada a comunicar esta situación ao órgano ante o que solicitou a axuda.

Artigo 52. Documentación complementaria necesaria para a tramitación do procedemento

1. As persoas interesadas deberán achegar coa solicitude a seguinte documentación:

a) Cando se actúe mediante representación, esta atribución expresa acreditarase por calquera medio válido en dereito que deixe constancia fidedigna, e deberase achegar declaración ante un notario ou secretario municipal. Adquirirá esta a categoría de documento público e poderá ser substituída por declaración en comparecencia persoal do representado ante o órgano xestor.

b) Informe de vida laboral dun código conta de cotización correspondente ao mes anterior ao mes en que se realiza a contratación pola cal se solicita subvención, máis o correspondente ao mes en que se realiza a dita contratación.

c) Declaración do cadro de persoal de todos os centros de traballo da empresa en Galicia no mes anterior ao mes de inicio da relación laboral da persoa traballadora contratada pola cal se solicita a subvención, segundo o modelo anexo II-B, cando se trate de contratacións indefinidas iniciais, e segundo o modelo anexo II-C, cando se trate de contratacións temporais. De ser o caso, TA2 de baixa das persoas traballadoras que causaron baixa polas causas previstas nos artigos 54.3 e 60.3 da orde de convocatoria.

d) Relación nominal das persoas traballadoras polas cales se solicita subvención, onde se inclúan os custos salariais totais anuais de cada persoa traballadora por quen se solicita subvención, anexo II-D e a nómina do mes de contratación.

e) Documentación acreditativa do colectivo polo cal se opta (para os casos de exclusión social ou discapacidade recoñecida fóra de Galicia).

f) Comprobación de datos da persoa traballadora contratada, anexo II-E.

g) Documentos xustificativos do nacemento en Galicia da persoa traballadora contratada e, ademais, no caso de alegar algunha relación de parentesco coa persoa nacida en Galicia, documentación que acredite o vinculo con esta, no caso de solicitar o incremento de emigrante retornado.

h) Certificado de emigrante retornado, expedido polas delegacións ou subdelegacións do Goberno, baixa consular ou calquera outra documentación que acredite fidedignamente a residencia no exterior e a data de retorno a España, no caso de solicitar o incremento de emigrante retornado.

2. Non será necesario achegar os documentos que xa foran presentados anteriormente, sempre que a persoa interesada exprese o seu consentimento para que sexan consultados ou obtidos eses documentos. Para estes efectos, a persoa interesada deberá indicar en que momento e ante que órgano administrativo presentou os citados documentos.

Nos supostos de imposibilidade material de obter o documento, o órgano competente poderá requirirlle á persoa interesada a súa presentación ou, no seu defecto, a acreditación por outros medios dos requisitos a que se refire o documento, con anterioridade á formulación da proposta de resolución.

3. A documentación complementaria presentarase por vía electrónica. As persoas interesadas responsabilizaranse da veracidade dos documentos que presenten. Excepcionalmente, a Administración poderá requirir a exhibición do documento orixinal para o cotexo da copia electrónica presentada.

Se algunha das persoas interesadas presenta a documentación complementaria presencialmente, será requirida para que a emende a través da súa presentación electrónica. Para estes efectos, considerarase como data de presentación aquela en que fose realizada a emenda.

Sempre que se realice a presentación de documentos separadamente da solicitude, deberase indicar o código e o órgano responsable do procedemento, o número de rexistro de entrada da solicitude e o número de expediente, se se dispón del.

Artigo 53. Comprobación de datos

1. Para tramitar este procedemento consultaranse automaticamente os datos incluídos nos seguintes documentos elaborados polas administracións públicas:

a) DNI ou NIE da persoa solicitante ou representante.

b) NIF da empresa solicitante.

c) Certificación de estar ao día nas súas obrigas coa Seguridade Social.

d) Certificación de estar ao día nas súas obrigas coa Administración da Comunidade Autónoma de Galicia.

e) Certificación de estar ao día nas súas obrigas coa Axencia Estatal da Administración Tributaria.

f) DNI ou NIE da persoa traballadora contratada.

g) Certificado de discapacidade da persoa traballadora contratada emitido pola Xunta de Galicia.

h) Certificado de empadroamento da persoa traballadora contratada, de ser o caso.

i) Certificado de inscrición no Servizo Público de Emprego da persoa traballadora contratada.

j) Informe da vida laboral da persoa traballadora contratada.

k) Contratos de traballo.

2. No caso de que as persoas interesadas se opoñan a esta consulta, deberano indicar no cadro indicado no formulario de solicitude, como figura no anexo II-A e anexo II-E e achegar os documentos.

3. Excepcionalmente, no caso de que algunha circunstancia imposibilitase a obtención dos citados datos, poderáselles solicitar ás persoas interesadas a presentación dos documentos correspondentes.

Sección 2ª. Contratación indefinida inicial

Artigo 54. Requisitos

1. Como consecuencia da contratación indefinida inicial pola cal se solicita subvención, ten que incrementarse o cadro de persoal fixo da empresa, no ámbito territorial de Galicia, respecto ao mes anterior ao mes de realización da contratación pola que se solicita subvención.

2. Como consecuencia da contratación indefinida que se fomenta, ten que incrementarse o emprego neto da empresa no ámbito territorial de Galicia, respecto ao mes anterior ao mes de realización da contratación pola que se solicita subvención.

3. Para o cálculo do incremento do cadro de persoal fixo e neto, non se computarán as persoas traballadoras fixas cuxo contrato de traballo se extinga por causas obxectivas ou por despedimento disciplinario que non sexan declarados improcedentes ou cuxas baixas se producisen por dimisión da persoa traballadora ou por morte, xubilación, incapacidade permanente total ou absoluta ou grande invalidez legalmente recoñecidas ou por resolución durante o período de proba.

No caso de que no mes anterior á contratación pola que se solicita a subvención coincida con períodos de inactividade de persoas traballadoras fixas descontinuas, estas computaranse como persoal fixo.

4. A xornada da contratación indefinida inicial a tempo parcial deberá ser, como mínimo, do 50 % da xornada a tempo completo establecida no convenio colectivo de aplicación ou, no seu defecto, da xornada máxima legal.

5. As contratacións polas que se solicita subvención deberanse formalizar e comunicar á oficina pública de emprego na forma regulamentariamente establecida.

Artigo 55. Contías dos incentivos

1. As contratacións indefinidas iniciais incentivaranse cunha axuda de 7.000 euros.

2. A contía do incentivo será de 8.000 euros cando a persoa desempregada se encontre nalgún dos seguintes colectivos, que non serán acumulables:

– Persoas desempregadas de longa duración.

– Persoas desempregadas con discapacidade.

– Persoas desempregadas que estean en situación ou risco de exclusión social.

3. Estas contías incrementaranse nas porcentaxes que se sinalan a continuación, que son acumulables entre si:

a) Un 25 % se a persoa incorporada é unha muller.

b) Un 25 % no caso de que o centro de traballo (ou domicilio fiscal, no caso de carecer deste) estea situado nun concello rural.

c) Un 25 % no suposto de persoas maiores de 45 anos.

d) Un 25 % se a persoa incorporada é un emigrante retornado.

4. A contía do incentivo será proporcional ao tempo efectivo de traballo en función da xornada a tempo completo establecida no convenio colectivo de aplicación ou, no seu defecto, da xornada ordinaria máxima legal.

5. Os beneficios establecidos á contratación neste capítulo non poderán, en concorrencia con outras axudas públicas para a mesma finalidade, superar o 70 % do custo salarial de dúas anualidades correspondentes ao contrato que se subvenciona. No caso de que a contratación se realice con persoas desempregadas de longa duración, persoas desempregadas con discapacidade ou persoas desempregadas que se encontren en situación ou risco de exclusión social, os beneficios establecidos á contratación neste programa non poderán, en concorrencia con outras axudas públicas para a mesma finalidade, superar o 80 % do custo salarial das mensualidades obxecto de subvención.

Artigo 56. Exclusións

Exclúense dos beneficios regulados neste programa:

1. As relacións laborais de carácter especial previstas no artigo 2.1 do Real decreto lexislativo 2/2015, do 23 de outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei do Estatuto dos traballadores, ou noutras disposicións legais, así como as contratacións de traballadores ou traballadoras para prestaren servizos noutras empresas mediante contratos de posta á disposición.

2. Os contratos realizados co cónxuxe, os ascendentes, os descendentes e demais parentes, por consanguinidade ou afinidade, ata o segundo grao inclusive, da empresaria ou empresario ou das persoas que teñan cargos de dirección ou sexan membros dos órganos de administración das empresas que revistan a forma xurídica de sociedade, así como as que se produzan con estes últimos. Non será aplicable esta exclusión cando a persoa empregadora sexa unha persoa traballadora autónoma que contrate como persoa traballadora por conta allea os fillos e fillas menores de 30 anos, tanto se conviven ou non con ela, ou cando se trate dunha persoa traballadora autónoma sen persoas asalariadas e contrate un só familiar menor de 45 anos que non conviva no seu fogar nin estea ao seu cargo.

3. As contratacións realizadas con persoas traballadoras que nos 24 meses anteriores á data da contratación prestasen servizos na mesma empresa ou única empresa, segundo o establecido no artigo 2 do Regulamento (UE) 1407/2013 da Comisión, do 18 de decembro, mediante un contrato de carácter indefinido, ou nos últimos 3 meses mediante un contrato de carácter temporal ou mediante un contrato formativo, de remuda ou de substitución por anticipación da idade de xubilación. O disposto neste parágrafo será tamén de aplicación no suposto de vinculación laboral anterior do traballador ou da traballadora con empresas ás cales a persoa solicitante dos beneficios sucedese en virtude do establecido no artigo 44 do Real decreto lexislativo 2/2015, do 23 de outubro.

4. As persoas traballadoras que rematen unha relación laboral de carácter indefinido noutra empresa nun prazo de 3 meses previos á formalización do contrato polo que se solicita a subvención, agás que a dita relación laboral finalizase por causa dun despedimento recoñecido ou declarado improcedente ou se extinga por algunha das causas sinaladas nos artigos 49.1.g), 51 e 52.c) do Real decreto lexislativo 2/2015, do 23 de outubro.

Artigo 57. Xustificación e pagamento

1. De non achegarse con anterioridade, o pagamento das subvencións quedará condicionado á presentación no prazo, nos termos e na forma que se sinalen na resolución de concesión da seguinte documentación:

a) Informe de vida laboral dun código conta de cotización correspondente ao mes en que se realiza a contratación pola que se solicita subvención.

b) De ser o caso, a nómina do mes de contratación de cada traballador contratado polo que se solicita subvención.

c) Declaración complementaria da presentada coa solicitude, do conxunto das axudas solicitadas, tanto as aprobadas ou concedidas como as pendentes de resolución, para a mesma finalidade, das distintas administracións públicas competentes ou outros entes públicos ou, de ser o caso, unha declaración de que non solicitou nin percibiu outras axudas ou subvencións, segundo o modelo do anexo II-F.

Esta xustificación será, en todo caso, antes do 30 do decembro de 2018. Excepcionalmente e por causas debidamente xustificadas, o órgano concedente poderá outorgar unha ampliación do prazo establecido para a presentación da xustificación que non exceda a metade deste. O acordo de ampliación deberá ser notificado ás persoas ou entidades beneficiarias.

2. Non se pode realizarse o pagamento da subvención mentes a entidade beneficiaria non estea ao día no cumprimento das súas obrigas tributarias e fronte á Seguridade Social ou teña pendente de pagamento algunha outra débeda coa Administración pública da Comunidade Autónoma ou sexa debedora en virtude de resolución firme declarativa de procedencia de reintegro.

Artigo 58. Obrigas das entidades beneficiarias

1. As entidades beneficiarias estarán obrigadas a manter no seu cadro de persoal fixo as persoas traballadoras subvencionadas durante un período de 2 anos contado desde a data de realización da contratación.

No suposto de extinción da relación laboral dalgunha persoa traballadora pola que se concedeu a subvención, a empresa está obrigada a cubrir a vacante cunha nova contratación indefinida inicial, polo menos cunha xornada de traballo igual á anterior, e a persoa traballadora substituta deberá ter a condición de persoa alumna formada segundo o artigo 3.c) desta orde. Esta substitución deberase realizar ata o último día do mes seguinte ao da baixa subvencionada. Esta nova contratación deberalle ser comunicada ao órgano que concedeu a axuda e non dará lugar, en ningún caso, a unha nova subvención. No caso de non ser posible a contratación anterior, deberá ofertar a cobertura do posto ao resto do alumnado formado.

No caso de non ser posible a contratación do alumnado formado, deberá solicitar da oficina de emprego unha listaxe de persoas candidatas que posúan e acrediten unha formación igual ou equivalente para o correcto desenvolvemento do posto de traballo.

Excepcionalmente, a entidade poderá solicitar á correspondente xefatura territorial da Consellería de Economía, Emprego e Industria a autorización para a selección directa de persoas candidatas, sempre e cando acrediten unha formación igual ou equivalente á que se require para o correcto desenvolvemento do posto de traballo.

2. Unha vez finalizado o período dos dous anos do cumprimento desta obriga, corresponderalle á Secretaría Xeral de Emprego levar a cabo a función de control das subvencións concedidas, así como a avaliación e seguimento deste programa.

Para iso a beneficiaria está obrigada a presentar, nos tres meses seguintes ao remate deste prazo, as nóminas das 24 mensualidades correspondentes a cada persoa traballadora subvencionada e os documentos bancarios de transferencia acreditativos do seu pagamento.

3. As entidades beneficiarias estarán obrigadas a acreditar, con independencia da contía da subvención, tanto antes de ditarse a resolución de concesión como de proceder ao cobramento das subvencións, que están ao día nas súas obrigas tributarias e sociais e que non teñen pendente de pagamento ningunha débeda, por ningún concepto, coa Administración pública da Comunidade Autónoma de Galicia ou estar ao día no pagamento de obrigas por reintegro de acordo co disposto no artigo 9 do Decreto 11/2009, polo que se aproba o Regulamento da Lei 9/2007, de subvencións de Galicia.

Artigo 59. Reintegro

Procederá o reintegro da axuda cando se produza algunha das seguintes circunstancias:

Cando a entidade beneficiaria incumpra a obriga establecida no artigo 58.1 desta orde, por cada contratación subvencionada e non substituída conforme o establecido no antedito artigo, procederá o reintegro da axuda concedida pola persoa traballadora de que se trate.

Neste suposto hai que diferenciar entre o reintegro total, cando non se leve a cabo a substitución da persoa traballadora que causou baixa ou se substituía cunha persoa que non cumpra os requisitos do artigo 58.1, e o reintegro parcial, que procederá nos seguintes casos:

a) Se se efectuou a substitución pero esta non foi feita no prazo anteriormente indicado.

O cálculo da contía que se deberá reintegrar parcialmente farase do seguinte modo:

i. Divídese entre vinte e catro meses a subvención concedida.

ii. Calcúlase o número de meses que o posto estivo vacante, computándose para estes efectos o prazo que se concede para proceder á substitución. Así mesmo, o mes en que se leve a cabo a substitución considerarase como mes de incumprimento, sexa cal sexa o día do dito mes en que aquela se realice.

iii. E multiplícase o importe obtido na primeira operación (i) polo número de meses en que o posto de traballo estivese vacante.

b) Se se efectuou a substitución, pero esta non foi feita polo menos cunha xornada de traballo igual á da persoa que causou baixa, ou no suposto dunha modificación da xornada de traballo da persoa contratada e subvencionada.

Procederá o reintegro parcial da axuda concedida pola diferenza entre a cantidade percibida e a cantidade que correspondería pola xornada inferior e o cálculo da contía que se vai reintegrar farase do seguinte modo:

i. Divídese entre vinte e catro meses o importe concedido pola persoa traballadora de que se trate.

ii. Calcúlase a subvención que lle correspondería en función da nova xornada de traballo e divídese entre vinte e catro meses.

iii. Á contía obtida na operación primeira (i) réstaselle a contía obtida na operación segunda (ii).

iiii. O resultado multiplícase polo número de meses que resten ata cumprir os vinte e catro, tendo en conta que o mes en que se leve a cabo a substitución será computado entre os meses con xornada inferior, sexa cal sexa o día do dito mes en que aquela se realice.

Sección 3ª . Incentivos á contratación temporal

Artigo 60. Requisitos

1. Os incentivos previstos neste programa serán de aplicación a todas as modalidades contractuais de carácter temporal, excluído o contrato para a formación e aprendizaxe.

2. Os contratos temporais terán unha duración inicial mínima de 12 meses.

3. Como consecuencia da contratación temporal pola que se solicita a subvención, ten que incrementarse o emprego neto da entidade solicitante no ámbito territorial de Galicia respecto ao mes anterior ao mes de realización da contratación pola que se solicita a subvención.

Para o cálculo do incremento do cadro de persoal non se computarán as persoas traballadoras cuxo contrato de traballo se extinga por causas obxectivas ou por despedimento disciplinario que non sexa declarado improcedente, ou cuxas baixas se producisen por dimisión da persoa traballadora ou por morte, xubilación, incapacidade permanente total ou absoluta ou grande invalidez legalmente recoñecidas ou por finalización do contrato.

4. As contratacións polas que se solicita subvención deberanse formalizar e comunicar á oficina pública de emprego na forma regulamentariamente establecida.

5. A xornada da contratación temporal a tempo parcial deberá ser como mínimo do 50 % da xornada a tempo completo establecida no convenio colectivo de aplicación ou, no seu defecto, da xornada máxima legal.

Artigo 61. Contías dos incentivos

1. Os contratos temporais incentivaranse cunha axuda de 2.000 euros.

2. A contía do incentivo será de 3.000 euros cando a persoa desempregada se encontre nalgún dos seguintes colectivos, que non serán acumulables:

– Persoas desempregadas de longa duración.

– Persoas desempregadas con discapacidade.

– Persoas desempregadas que estean en situación ou risco de exclusión social.

3. Estas contías incrementaranse nas porcentaxes que se sinalan a continuación, que son acumulables entre si:

a) Un 25 % se a persoa incorporada é unha muller.

b) Un 25 % no caso de que o centro de traballo (ou domicilio fiscal, no caso de carecer deste) estea situado nun concello rural.

c) Un 25 % no suposto de persoas maiores de 45 anos.

d) Un 25 % se a persoa incorporada é un emigrante retornado.

4. Os beneficios establecidos á contratación neste programa non poderán, en concorrencia con outras axudas públicas para a mesma finalidade, superar o 70 % do custo salarial das mensualidades obxecto de subvención. No caso de que a contratación se realice con persoas desempregadas de longa duración, persoas desempregadas con discapacidade ou persoas desempregadas que estean en situación ou risco de exclusión social, os beneficios establecidos á contratación neste programa non poderán, en concorrencia con outras axudas públicas para a mesma finalidade, superar o 80 % do custo salarial das mensualidades obxecto de subvención.

Artigo 62. Exclusións

Exclúense dos beneficios regulados neste programa:

1. As relacións laborais de carácter especial previstas no artigo 2.1 do Real decreto lexislativo 2/2015, do 23 de outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei do Estatuto dos traballadores ou noutras disposicións legais, así como as contratacións de traballadores ou traballadoras para prestaren servizos noutras empresas mediante contratos de posta á disposición.

2. Os contratos realizados co cónxuxe, os ascendentes, os descendentes e demais parentes, por consanguinidade ou afinidade, ata o segundo grao inclusive, da empresaria ou empresario ou das persoas que teñan cargos de dirección ou sexan membros dos órganos de administración das empresas que revistan a forma xurídica de sociedade, así como as que se produzan con estes últimos. Non será aplicable esta exclusión cando a persoa empregadora sexa unha persoa traballadora autónoma que contrate como persoa traballadora por conta allea aos fillos e fillas menores de 30 anos, tanto se conviven ou non con ela, ou cando se trate dunha persoa traballadora autónoma sen persoas asalariadas e contrate un só familiar menor de 45 anos que non conviva no seu fogar nin estea ao seu cargo.

3. As contratacións realizadas con persoas traballadoras que nos 24 meses anteriores á data da contratación prestasen servizos na mesma empresa ou única empresa, segundo o establecido no artigo 2 do Regulamento (UE) 1407/2013 da Comisión, do 18 de decembro, mediante un contrato de carácter indefinido ou nos últimos 3 meses mediante un contrato de carácter temporal ou mediante un contrato formativo, de remuda ou de substitución por anticipación da idade de xubilación. O disposto neste parágrafo será tamén de aplicación no suposto de vinculación laboral anterior do traballador ou da traballadora con empresas ás cales a persoa solicitante dos beneficios sucedese en virtude do establecido no artigo 44 do Real decreto lexislativo 2/2015, do 23 de outubro.

4. As persoas traballadoras que rematen unha relación laboral de carácter indefinido noutra empresa nun prazo de 3 meses previos á formalización do contrato polo cal se solicita a subvención, agás que a dita relación laboral finalizase por causa dun despedimento recoñecido ou declarado improcedente ou se extinga por algunha das causas sinaladas nos artigos 49.1.g), 51 e 52.c) do Estatuto dos traballadores.

Artigo 63. Xustificación e pagamento

1. De non achegarse con anterioridade, o pagamento das subvencións quedará condicionado á presentación, no prazo, nos termos e na forma que se sinalen na resolución de concesión, da seguinte documentación:

a) Informe de vida laboral dun código conta de cotización correspondente ao mes en que se realiza a contratación pola cal se solicita subvención.

b) De ser o caso, a nómina do mes de contratación de cada traballador contratado polo cal se solicita subvención.

c) Declaración complementaria da presentada coa solicitude, do conxunto das axudas solicitadas, tanto as aprobadas ou concedidas como as pendentes de resolución, para a mesma finalidade das distintas administracións públicas competentes ou outros entes públicos ou, de ser o caso, unha declaración de que non solicitou nin percibiu outras axudas ou subvencións, segundo o modelo do anexo II-F.

Esta xustificación será, en todo caso, antes do 30 de decembro de 2018. Excepcionalmente e por causas debidamente xustificadas, o órgano concedente poderá outorgar unha ampliación do prazo establecido para presentar a xustificación que non exceda a metade deste. O acordo de ampliación deberá ser notificado ás persoas ou entidades beneficiarias.

2. Non se poderá realizar o pagamento da subvención mentres a entidade beneficiaria non estea ao día no cumprimento das súas obrigas tributarias e fronte á Seguridade Social ou teña pendente de pagamento algunha outra débeda coa Administración pública da Comunidade Autónoma, ou sexa debedora en virtude de resolución firme declarativa de procedencia de reintegro.

Artigo 64. Obrigas das entidades beneficiarias

1. Manter no seu cadro de persoal a persoa traballadora contratada polo período de duración do contrato obxecto de subvención.

No suposto de extinción da relación laboral dunha persoa traballadora por quen se concedeu a subvención, a entidade beneficiaria está obrigada a cubrir a vacante cunha nova contratación temporal, polo menos cunha xornada de traballo en tempo de dedicación igual á anterior, e a persoa traballadora substituta deberá ter a condición de persoa alumna formada e aprobada segundo o artigo 3.c) desta orde. Esta substitución deberase realizar ata o último día do mes seguinte ao da baixa subvencionada. Esta nova contratación deberá serlle comunicada ao órgano que concedeu a axuda e non dará lugar, en ningún caso, a unha nova subvención. No caso de non ser posible a contratación anterior, deberá ofertar a cobertura do posto ao resto do alumnado formado.

No caso de non ser posible a contratación do alumnado formado, deberá solicitar da oficina de emprego unha listaxe de persoas candidatas que posúa e acredite unha formación igual ou equivalente para o correcto desenvolvemento do posto de traballo.

Excepcionalmente, a entidade poderá solicitar á xefatura territorial correspondente da Consellería de Economía, Emprego e Industria a autorización para a selección directa de persoas candidatas, sempre e cando acrediten unha formación igual ou equivalente á que se require para o correcto desenvolvemento do posto de traballo.

2. Unha vez finalizado o período de cumprimento desta obriga, corresponderalle á Secretaría Xeral de Emprego levar a cabo a función de control das subvencións concedidas, así como a avaliación e seguimento deste programa.

Artigo 65. Reintegro

1. Entenderase que se produce un incumprimento parcial e, polo tanto, procederá o reintegro parcial das axudas cando a persoa traballadora non sexa substituída pola empresa unha vez que transcorrese a duración mínima do contrato para que este poida ser subvencionado. O cálculo da contía que se reintegrará farase en función dos meses en que a persoa traballadora estivo na empresa en relación coa duración total do contrato obxecto de subvención.

2. Entenderase que se produce un incumprimento total e, polo tanto, procederá o reintegro total dos incentivos cando a persoa traballadora subvencionada cese na súa relación laboral antes de que transcorra o período mínimo de subvención e a empresa non proceda a substituíla.

Disposición adicional primeira. Delegación de competencias

Apróbase a delegación de atribucións da persoa titular da Consellería de Economía, Emprego e Industria na persoa titular da Dirección Xeral de Orientación e Promoción Laboral, e na persoa titular da Secretaría Xeral de Emprego no ámbito das súas respectivas competencias, para a autorización, disposición, recoñecemento da obriga e proposta de pagamento das subvencións reguladas nesta orde, así como para resolver a súa concesión, denegación, modificación, reintegro ou outras incidencias das citadas subvencións.

Disposición adicional segunda. Información sobre a xestión de subvencións

En cumprimento do disposto no artigo 20 da Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións, o texto da convocatoria e a información requirida no ordinal oitavo do dito artigo serán comunicados á Base de datos nacional de subvencións (BDNS).

A BDNS dará traslado ao Diario Oficial de Galicia do extracto da convocatoria para a súa publicación.

Disposición derradeira primeira. Desenvolvemento da orde

Facúltase a persoa titular da Secretaría Xeral de Emprego e a persoa titular da Dirección Xeral de Orientación e Promoción Laboral para que diten, no ámbito das súas competencias, as resolucións e instrucións necesarias para o desenvolvemento e cumprimento desta orde.

Disposición derradeira segunda. Entrada en vigor

Esta orde entrará en vigor o día seguinte ao da súa publicación no Diario Oficial de Galicia.

Santiago de Compostela, 31 de decembro de 2017

Francisco José Conde López
Conselleiro de Economía, Emprego e Industria

missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file