Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 143 Venres, 27 de xullo de 2018 Páx. 35021

III. Outras disposicións

Consellería de Economía, Emprego e Industria

ORDE do 16 de xullo de 2018 pola que se fixa a data da efectiva integración dos medios persoais e materiais do centro de investigación e innovación autonómico CIS-Madeira á Axencia Galega da Industria Forestal (Xera).

O Decreto 81/2017, do 3 de agosto, polo que se crea a Axencia Galega da Industria Forestal e se aproban os seus estatutos, dispón que esta axencia asumirá os medios persoais e materiais e as competencias do centro de investigación e innovación autonómico CIS-Madeira, que se integrará mediante Orde da consellería de adscrición da Axencia.

Mediante o dito decreto adoptáronse as disposicións que determinan o destino dos bens, dos dereitos e das obrigas do dito centro, así como as medidas aplicables ao persoal empregado del, no marco da lexislación reguladora de cada tipo de persoal.

A disposición adicional terceira do Decreto 81/2017 dispón que se adscribirá á Axencia todo aquel persoal, independentemente do seu vínculo administrativo ou laboral, que no momento da entrada en funcionamento da Axencia preste servizos nas diferentes áreas do centro CIS-Madeira e conservará os mesmos dereitos e obrigas que tivesen no momento da súa incorporación.

O día 8 de novembro de 2017 tivo lugar a reunión do primeiro Consello Reitor e constitución da Axencia Galega da Industria Forestal (Xera), na cal o presidente declara «constituída a Axencia coa realización do primeiro Consello Reitor, de acordo co previsto no Decreto 81/2017».

A disposición derradeira segunda do Decreto 81/2017, do 3 de agosto, autoriza a persoa titular da consellería competente en materia de economía para ditar cantas disposicións normativas sexan necesarias para o desenvolvemento deste decreto.

Por todo isto, en virtude das atribucións que me confire a Lei 1/1983, do 22 de febreiro, de normas reguladoras da Xunta e da súa Presidencia,

DISPOÑO:

Fixar o día 2 de xullo de 2018 como data da efectiva integración dos medios persoais e materiais do centro de investigación e innovación autonómico CIS-Madeira na Axencia Galega da Industria Forestal (Xera), nos termos do Acordo asinado polas persoas responsables da Axencia Galega de Innovación-GAIN e da Axencia Galega da Industria Forestal-Xera.

Santiago de Compostela, 16 de xullo de 2018

Francisco José Conde López
Conselleiro de Economía, Emprego e Industria