Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 175 Xoves, 13 de setembro de 2018 Páx. 42068

III. Outras disposicións

Consellería de Facenda

ORDE do 5 de setembro de 2018 pola que se actualizan con efectos do 1 de xullo de 2018 a contía das retribucións do persoal ao servizo da Administración autonómica.

A disposición adicional décimo cuarta da Lei 8/2017 establece que as condicións retributivas do persoal ao servizo do sector público autonómico deberán adecuarse ás normas que, con carácter básico, se inclúan na Lei de orzamentos xerais do Estado para o ano 2018.

O artigo 18 da Lei 6/2018, do 3 de xullo, de orzamentos xerais do Estado para o ano 2018 establece que, para o ano 2018, as retribucións do persoal ao servizo do sector público non poderán experimentar un incremento global superior ao 1,5 % respecto ás vixentes en 31 de decembro de 2017, en termos de homoxeneidade para os dous períodos da comparación, tanto polo que respecta a efectivos de persoal como á súa antigüidade.

Establece, ademais, que se o incremento do produto interior bruto (PIB) a prezos constantes en 2017 alcanzase ou superase o 3,1 %, engadiríase, con efectos do 1 de xullo de 2018, outro 0,25 % de incremento salarial.

Con data do 6 de xullo de 2018, o Instituto Nacional de Estadística certifica que o valor da taxa de variación interanual do PIB a prezos de mercado correspondente ao ano 2017 acadou o 3,1 %, en consecuencia, con data do 13 de xullo de 2018 o Consello de Ministros aprobou a aplicación desde o 1 de xullo de 2018 do incremento adicional de retribucións do 0,25 % sobre as retribucións vixentes en 31 de decembro de 2017.

Coa finalidade, pois, de facilitar a confección das nóminas do persoal ao servizo da Comunidade Autónoma, esta consellería dita as seguintes instrucións, que se limitan a aplicar o incremento adicional de retribucións do 0,25 % disposto na mencionada Lei 6/2018, do 3 de xullo, segundo o previsto na disposición adicional décimo cuarta da Lei 8/2017, e no Acordo do Consello de Ministros con data do 13 de xullo de 2018.

DISPOÑO:

Artigo único

Apróbanse as seguintes instrucións sobre a confección de nóminas do persoal ao servizo da Administración autonómica para o ano 2018, para a súa actualización conforme o establecido na Lei 6/2018, e en aplicación da disposición adicional décimo cuarta da Lei 8/2017 e no Acordo do Consello de Ministros con data do 13 de xullo de 2018.

Primeira. Contía das retribucións dos altos cargos e das persoas titulares das delegacións da Xunta de Galicia no exterior

1. Con efectos do 1 de xullo de 2018, as contías das retribucións dos altos cargos da Administración da Comunidade Autónoma, dos membros do Consello de Contas de Galicia, así como as dos altos cargos do Consello Consultivo de Galicia aprobadas no artigo 18 da Lei 8/2017, do 26 de decembro, de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2018, tendo en conta o establecido no artigo 18 da Lei 6/2018 e na disposición adicional décimo cuarta da Lei 8/2017 e no Acordo do Consello de Ministros con data do 13 de xullo de 2018 son as que se reflicten no anexo I desta orde, sen prexuízo da percepción da retribución por antigüidade que lles poida corresponder pola súa previa condición de empregados públicos.

2. De conformidade co establecido no artigo 20 da Lei 8/2017, do 26 de decembro, de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2018, tendo en conta o establecido no artigo 18 da Lei 6/2018, e na disposición adicional décimo cuarta da Lei 8/2017 e no Acordo do Consello de Ministros con data do 13 de xullo de 2018, as retribucións das persoas titulares das delegacións da Xunta de Galicia no exterior son as que se reflicten no anexo I desta orde.

As retribucións a que se refire o parágrafo anterior imputaranse ao concepto orzamentario 100.00 dentro do programa correspondente.

Segunda. Contía das retribucións dos funcionarios públicos que desempeñan postos de traballo para os que o Consello da Xunta de Galicia aprobou a aplicación do réxime retributivo previsto na Lei 2/2015, do 29 de abril, do emprego público de Galicia

1. Con efectos económicos do 1 de xullo de 2018, os funcionarios públicos que desempeñen postos de traballo para os que o Consello da Xunta de Galicia aprobou a aplicación do réxime retributivo previsto na Lei 2/2015, do 29 de abril, do emprego público de Galicia, percibirán as retribucións básicas, o complemento de destino e a paga extraordinaria correspondente ao mes de decembro nas contías que se detallan nos anexos II e III desta orde.

2. A contía mensual do complemento específico, incrementárase con efectos do 1 de xullo de 2018 nun 1,75 % respecto da vixente en 31 de decembro de 2017 resultando o importe que se detalla no anexo IV desta orde.

3. As contías das retribucións do persoal docente non universitario establecidas polos acordos do Consello da Xunta de Galicia do 16 e do 23 de xaneiro de 1992, do 27 de xullo de 2006, e polo Decreto 124/2007, do 28 de xuño, polo que se regula o uso e a promoción do galego no sistema educativo, son con efectos do 1 de xullo de 2018 as que se reflicten no anexo V desta orde. Así mesmo, mediante o Decreto 120/2002, do 22 de marzo, regúlase a consolidación parcial do complemento específico dos directores dos centros escolares públicos. A porcentaxe de consolidación relaciónase no citado anexo V.

Terceira. Contía das retribucións do persoal ao servizo do Servizo Galego de Saúde e das institucións sanitarias

1. Con efectos económicos do 1 de xullo de 2018, as retribucións do persoal que desempeñe algún posto de traballo no Servizo Galego de Saúde dos dotados no seu orzamento de gastos para este ano, conforme o anexo de persoal correspondente, así como as do resto do persoal ao cal lle resulte de aplicación o sistema retributivo da Lei 55/2003, do 16 de decembro, do Estatuto marco do persoal estatutario dos servizos de saúde (transitoriamente Real decreto lei 3/1987) e o Decreto 226/1996, do 25 de abril, polo que se regula o réxime retributivo das unidades e servizos de atención primaria e normativa complementaria, serán as que se detallan no anexo VII desta orde.

As retribucións do persoal residente en formación rexeranse polo establecido no Real decreto 1146/2006, do 6 de outubro, polo que se regula a relación laboral especial de residencia para a formación de especialistas en ciencias da saúde, serán as que se detallan no anexo VII, con efectos do 1 de xullo de 2018.

2. Complementos de carreira do persoal estatutario.

a) Os complementos de carreira do persoal estatutario (categoría de licenciados sanitarios) do Servizo Galego de Saúde, recoñecidos en anos anteriores, en execución do Decreto 155/2005, con efectos do 1 de xullo de 2018, incrementaranse no 1,75 % respecto das contías vixentes en 31 de decembro de 2017.

Os complementos de carreira que se perciban no ano 2018 con efectos do 1 de xullo de 2018 como consecuencia de novos recoñecementos aboaranse nas seguintes contías:

Contía mensual por grao: 249,10 euros.

Contía mensual por grao persoal de cota: 246,51 euros.

b) Os complementos de carreira do persoal estatutario (categorías de diplomados sanitarios) que se perciban no ano 2018, con efectos do 1 de xullo de 2018 recoñecidos en anos anteriores, novos recoñecementos ou recoñecementos de novos graos en execución da Resolución conxunta do 28 de xullo de 2006, da Secretaría Xeral do Servizo Galego de Saúde e da División de Recursos Humanos e Desenvolvemento Profesional, en aplicación do punto catro, do artigo 13 da Lei 11/2011, aboaranse nas contías vixentes o 31 de decembro de 2017, incrementadas no 1,75 %.

Contía mensual por grao: 155,69 euros.

Contía mensual por grao persoal de cota: 154,07 euros.

c) Os complementos de carreira do persoal estatutario (categorías de xestión e sanitaria de formación profesional) que se perciban no ano 2018, con efectos do 1 de xullo de 2018 recoñecidos en anos anteriores, novos recoñecementos ou recoñecementos de novos graos en execución da Resolución conxunta do 25 de outubro de 2007, da Secretaría Xeral do Servizo Galego de Saúde e da División de Recursos Humanos e Desenvolvemento Profesional, en aplicación do punto catro do artigo 13 da Lei 11/2011, aboaranse nas contías vixentes en 31 de decembro de 2017, incrementadas no 1,75 %, cos seguintes importes mensuais por grao:

Grupo/subgrupo (RDL 5/2015)

Importe mensual (xullo a decembro)

A1

200,52 €

A2

140,33 €

C1

90,50 €

C2

76,81 €

E (Lei 30/1984) e agrupacións profesionais

62,07 €

3. O persoal recollido na Orde do 28 de outubro de 2008, para o acceso á carreira profesional do persoal laboral do sector sanitario público xestionado por entidades adscritas á Consellería de Sanidade e integrado no réxime estatutario polos procesos previstos no Decreto 91/2007, percibirá como complemento de carreira os seguintes importes con efectos do 1 de xullo de 2018:

a) Para o persoal licenciado sanitario, os importes vixentes en 31 de decembro de 2017 por complementos de carreira experimentarán un incremento do 1,75 %.

Os complementos de carreira que se perciban, como consecuencia de novos recoñecementos ou recoñecemento de novos graos, aboaranse na contía de 249,10 €/mes por grao.

b) O persoal diplomado sanitario percibirá como complemento de carreira no ano 2018 as mesmas contías vixentes en 31 de decembro de 2017, incrementadas no 1,75 %, coa contía de 149,46 €/mes por grao.

c) O persoal de xestión e servizos e sanitario de formación profesional, percibirá como complemento de carreira, as contías vixentes en 31 de decembro de 2017, incrementadas no 1,75 %, cos seguintes importes mensuais por grao:

Grupo/subgrupo (RDL 5/2015)

Importe mensual (xullo a decembro)

A1

196,79 €

A2

137,84 €

C1

86,77 €

C2

73,90 €

E (Lei 30/1984) e agrupacións profesionais

59,94 €

4. O persoal estatutario, sanitario non facultativo e non sanitario, ao cal lle resulte de aplicación o acordo sobre aspectos retributivos e outras condicións de traballo, publicado por Resolución conxunta do 26 de xaneiro de 1996, da Secretaría Xeral da Consellería de Sanidade e Servizos Sociais e da Dirección Xeral de Recursos Humanos do Servizo Galego de Saúde, percibirá con efectos do 1 de xullo de 2018 o complemento de penosidade, responsabilidade e dificultade, modalidade de quendas, conforme o réxime previsto na dita disposición e demais de desenvolvemento, nas contías vixentes en 31 de decembro de 2017, incrementadas no 1,75 %, cos importes que figuran no anexo VIII.

Así mesmo, o complemento de penosidade, responsabilidade e dificultade ordinario, correspondente ás categorías sinaladas no punto segundo 3) da devandita disposición, percibirase con efectos do 1 de xullo de 2018 nas contías vixentes en 31 de decembro de 2017, incrementadas no 1,75 %, en función do réxime de quendas concorrente e nos importes sinalados no anexo IX.

5. O persoal estatutario das unidades e servizos de atención primaria a que fai referencia o artigo 1 do Decreto 200/1993, do 29 de xullo, de ordenación da atención primaria na Comunidade Autónoma de Galicia, percibirá con efectos do 1 de xullo de 2018, ademais das retribucións recollidas no anexo VII, como complemento de produtividade fixa, os importes correspondentes conforme os factores e criterios recollidos na letra a) do artigo 7 do Decreto 226/1996, do 25 de abril, modificado polo Decreto 156/2005, do 9 de xuño, polo que se regula o réxime retributivo do persoal das unidades e servizos de atención primaria, nas contías vixentes en 31 de decembro de 2017, incrementadas no 1,75 %, e cos importes que figuran no anexo X.

Os médicos de familia, pediatras, odontólogos, diplomados en Enfermaría e fisioterapeutas das unidades e servizos do cadro de persoal que atendan a cota de pacientes adscritos a outros profesionais percibirán con efectos do 1 de xullo de 2018 como contía complementaria, os importes polos conceptos retributivos que se recollen no número 2 do artigo 4 do Acordo sobre determinadas condicións de traballo e retributivas do persoal das unidades e servizos de atención primaria, publicado na Orde do 4 de xuño de 2008, pola que se publican determinados acordos sobre ordenación e provisión de postos de traballo e condicións de traballo e retributivas no ámbito de atención primaria do Servizo Galego de Saúde.

6. Os médicos de urxencias hospitalarias percibirán con efectos do 1 de xullo de 2018 como retribucións complementarias, en función dos factores concorrentes no desempeño do posto de traballo, conforme o disposto no artigo 3.2 da Resolución conxunta do 17 de abril de 2007, da Secretaría Xeral do Servizo Galego de Saúde, da División de Recursos Humanos e Desenvolvemento Profesional e da División de Asistencia Sanitaria, pola que se regula a xornada, retribucións e condicións de traballo do persoal médico de urxencias hospitalarias deste organismo, e na Orde do 1 de decembro de 2008 pola que se publica o Acordo 2008-2012 para a mellora das condicións de traballo e retributivas do persoal estatutario do Servizo Galego de Saúde, en aplicación do punto catro, do artigo 13, da Lei 11/2011, as contías vixentes en 31 de decembro de 2017, incrementadas no 1,75 %, cos importes que se recollen no anexo XI.

7. As retribucións adicionais dos médicos dos puntos de atención continuada, conforme o disposto no Acordo sobre ordenación e provisión de postos de traballo, xornada, retribucións e condicións de traballo do persoal médico e diplomado en Enfermaría dos puntos de atención continuada, publicado na Orde do 4 de xuño de 2008 pola que se publican determinados acordos sobre ordenación e provisión de postos de traballo e condicións de traballo e retributivas no ámbito da atención primaria do Servizo Galego de Saúde, e na Orde do 1 de decembro de 2008 pola que se publica o Acordo 2008-2012 para a mellora das condicións de traballo e retributivas do persoal estatutario do Servizo Galego de Saúde, en aplicación do punto catro, do artigo 13, da Lei 11/2011, conforme os factores específicos no desempeño dos postos PAC, serán con efectos do 1 de xullo de 2018 as mesmas contías vixentes en 31 de decembro de 2017, incrementadas no 1,75 %, cos importes que se recollen no anexo XII.

8. As retribucións adicionais do persoal de enfermaría dos puntos de atención continuada, conforme o disposto na normativa recollida no punto anterior, en atención as características dos postos de traballo de PAC, serán con efectos do 1 de xullo de 2018 as mesmas contías vixentes en 31 de decembro de 2017, incrementadas no 1,75 %, cos importes que se recollen no anexo XIII.

9. As retribucións mensuais do persoal estatutario que percibe o seu salario polo sistema de cota incrementárase con efectos do 1 de xullo de 2018 no 1,75 % respecto das contías que se viñan percibindo no mes de decembro do ano 2017. Os premios de antigüidade correspondentes ao persoal de cota e zona rexeranse pola súa normativa específica. Estes premios de antigüidade faranse efectivos a partir do 1 de xaneiro do ano seguinte ao da data en que se complete o período de tres anos necesarios para o seu perfeccionamento.

10. As pagas extraordinarias do persoal do Servizo Galego de Saúde, así como as do resto do persoal o que lle resulte de aplicación o sistema retributivo da Lei 55/2003, do 16 de decembro, do Estatuto marco do persoal estatutario dos servizos de saúde (transitoriamente Real decreto lei 3/1987) e o Decreto 226/1996, do 25 de abril, polo que se regula o réxime retributivo das unidades e servizos de atención primaria e normativa complementaria, terán un importe de soldo e trienios con efectos do 1 de xullo de 2018 que se recolle para cada unha das pagas no anexo II desta orde e dunha mensualidade do complemento de destino, coas contías recollidas no anexo III.

11. As retribucións correspondentes ao complemento de atención continuada do persoal do Servizo Galego de Saúde, así como as do resto do persoal a que lle resulte de aplicación o sistema retributivo da Lei 55/2003, do 16 de decembro, do Estatuto marco do persoal estatutario dos servizos de saúde (transitoriamente Real decreto lei 3/1987) e o Decreto 226/1996, do 25 de abril, polo que se regula o réxime retributivo das unidades e servizos de atención primaria e normativa complementaria, incrementáranse con efectos do 1 de xullo de 2018 no 1,75 % respecto das vixentes en 31 de decembro de 2017, coas contías que se recollen no anexo XIV.

12. O importe das pagas extraordinarias do persoal pertencente á clase de sanitarios locais (APD), o persoal que se retribúe polo sistema de cota e zona, o persoal residente en formación, así como o persoal laboral das institucións sanitarias do Servizo Galego de Saúde non suxeito ao V Convenio colectivo único da Xunta de Galicia, incorporará no mes de decembro unha retribución adicional no importe que resulte de aplicar o 3,62 % das súas retribucións fixas na súa contía e periódicas na súa devindicación, percibidas no período en que se devindica a paga extra do mes de decembro, excluídos, de ser o caso, os conceptos derivados de antigüidade e carreira profesional.

13. O importe da paga extraordinaria do mes de decembro do persoal non recollido nos puntos anteriores, incorporará unha retribución adicional no importe que resulte de aplicar o 3,62 % das súas retribucións fixas na súa contía e periódicas na súa devindicación, percibidas no período en que se devindica a paga extra do mes de decembro, excluídos, de ser o caso, os conceptos derivados de antigüidade e carreira profesional.

No caso de que se perciban máis de dúas pagas extraordinarias, a contía adicional resultante, definida no parágrafo anterior, distribuirase entre as ditas pagas, de modo que o importe, en termos anuais, sexa idéntico ao do resto de persoal.

14. O persoal estatutario do Servizo Galego de Saúde, así coma o resto de persoal o que lle resulte de aplicación o sistema retributivo da Lei 55/2003, do 16 de decembro, do Estatuto marco do persoal estatutario dos servizos de saúde (transitoriamente Real decreto lei 3/1987), e o Decreto 226/1996, do 25 de abril, polo que se regula o réxime retributivo das unidades e servizos de atención primaria e normativa complementaria, percibirá adicionalmente no mes de decembro os importes de complemento específico, produtividade fixa e PRD, que se recollen no anexo XV.

O persoal estatutario das unidades e servizos de atención primaria a que fai referencia o artigo 1 do Decreto 200/1993, do 29 de xullo, de ordenación da atención primaria na Comunidade Autónoma de Galicia, percibirá adicionalmente no mes de decembro, ademais dos importes recollidos no anexo XV, conforme os factores e criterios recollidos na letra a) do artigo 7 do Decreto 226/1996, do 25 de abril, modificado polo Decreto 156/2005, do 9 de xuño, polo que se regula o réxime retributivo do persoal das unidades e servizos de atención primaria; e no mes de decembro, a media mensual de produtividade fixa que perciba entre os meses de xullo a decembro.

Cuarta. Retribucións do persoal funcionario ao servizo da Administración de xustiza en Galicia

1. De acordo co disposto no artigo 24 da Lei 8/2017, do 26 de decembro, de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2018, os funcionarios dos corpos ao servizo da Administración de xustiza que desempeñen as súas funcións no ámbito competencial da Comunidade Autónoma de Galicia, percibirán as retribucións previstas na Lei de orzamentos xerais do Estado para o ano 2018 e na restante normativa que lles sexa de aplicación.

2. No anexo XVI recóllense as contías das retribucións establecidas na Lei de orzamentos xerais do Estado para 2018, así como as contías dos complementos recoñecidos en virtude de normativa específica.

3. Os importes das retribucións do persoal funcionario ao servizo da Administración de xustiza que non figuren incluídos no referido anexo, pero que estean recoñecidos expresamente na normativa aplicable, experimentarán con efectos do 1 de xullo de 2018 un incremento do 1,75 % respecto das vixentes en 31 de decembro de 2017.

Quinta. Contía das retribucións do persoal laboral incluído no ámbito de aplicación do V Convenio colectivo único

Con efectos económicos do 1 de xullo de 2018 o persoal laboral incluído no ámbito de aplicación do V Convenio colectivo único, percibirá o salario base, complementos, antigüidade, pagas extraordinarias e contías adicionais nos importes que se detallan no anexo VI.

O complemento de singularidade corresponderá aos postos en que figure, se é o caso, nas relacións de postos de traballo aprobadas polos respectivos acordos do Consello da Xunta de Galicia.

Sexta. Outras instrucións

1. As retribucións do persoal contratado administrativo a que se refire a disposición transitoria oitava do Decreto lexislativo 1/2008, do 13 de marzo, experimentarán un incremento con efectos do 1 de xullo de 2018 do 1,75 % respecto das que viñan percibindo en 31 de decembro de 2017.

2. De conformidade co disposto no artigo 25 da Lei 8/2017, do 26 de decembro, de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2018, cando non sexan de aplicación as retribucións establecidas no artigo 22 da mencionada lei, estas experimentarán con efectos do 1 de xullo de 2018 un incremento do 1,75 % respecto das que viñan percibindo en 31 de decembro de 2017.

3. A contía das retribucións a percibir polo persoal laboral non incluído no ámbito de aplicación do V Convenio colectivo único e do persoal non recollido nos puntos anteriores, experimentarán con efectos do 1 de xullo de 2018 un incremento do 1,75 % respecto das que viñan percibindo en 31 de decembro de 2017.

4. A contía das retribucións a percibir polo persoal eventual de gabinete no período de xullo a decembro do ano 2018 experimentarán con efectos do 1 de xullo de 2018 un incremento do 1,75 % respecto das que viñan percibindo en 31 de decembro de 2017.

5. A regulación das retribucións dos empregados do sector público incluída na Lei de orzamentos xerais do Estado ten efectos desde o 1 de xullo do ano 2018 polo que as retribucións devindicadas nos meses de xullo e agosto deberán ser obxecto de regularización para adaptalas ao establecido na Lei e regulado nesta orde.

Os importes correspondentes aos empregados do sector público autonómico serán aboados de oficio pola consellería, organismo autónomo ou entidade ao cal lle correspondeu satisfacer as retribucións no período que o empregado estivo en situación de servizo activo, independentemente de que permanezan na situación de servizo activo no momento actual ou se modificase a súa situación.

6. Continúan en vigor as restantes instrucións recollidas na Orde do 10 de xullo de 2018 sobre a confección de nóminas do persoal ao servizo da Administración autonómica para o ano 2018 que non son obxecto de actualización na presente orde.

Santiago de Compostela, 5 de setembro de 2018

Valeriano Martínez García
Conselleiro de Facenda

ANEXO I

Retribucións dos altos cargos

a) Administración da Xunta de Galicia:

Contía mensual soldo (xullo a decembro)

Contía adicional disposición adic. décimo segunda da Lei 6/2002, do 27 de decembro

Contía adicional artigos 12.dous, 15 e 21 da Lei 16/2007, do 26 de decembro

Decembro

Decembro

Presidente

6.224,28

Vicepresidente e conselleiros

5.432,35

Secretarios xerais, directores xerais, delegados territoriais e asimilados

4.420,95

1.180,17

869,06

Contía mensual soldo (xullo a decembro)

Delegado da Xunta de Galicia en Bos Aires

4.762,47

Delegado da Xunta de Galicia en Montevideo

4.045,51

b) Consello de Contas de Galicia:

Contía mensual soldo (xullo a decembro)

Conselleiro maior

5.781,01

Conselleiros

5.432,35

c) Consello Consultivo de Galicia:

Contía mensual soldo (xullo a decembro)

Presidente

5.781,01

Conselleiros

5.432,35

ANEXO II

Funcionarios que desempeñan postos de traballo para os cales

o Consello da Xunta de Galicia aprobou a aplicación do réxime retributivo

previsto na Lei 2/2015, do 29 de abril, do emprego público de Galicia

ANEXO II-Funcionarios réxime retributivo previsto na Lei 2/2015

Retribucións básicas

 

Contía mensual

(xullo a decembro)

Paga extraordinaria decembro 

Grupo/subgrupo de clasificación

Soldo

Trienio

Soldo

Trienio

A1

1.151,17

44,29

710,36

27,33

A2

995,39

36,11

725,95

26,33

B

870,10

31,69

752,01

27,40

C1

747,37

27,33

645,94

23,60

C2

622,01

18,60

616,34

18,42

E (Lei 30/1984) e agrupacións profesionais

569,30

14,00

569,30

14,00

A paga extraordinaria do mes de decembro aboarase nunha contía igual á suma dunha mensualidade de soldo e trienios fixada para a paga extraordinaria e complemento de destino mensual, e devindicarase conforme ao disposto no número 4 da instrución segunda da Orde do 10 de xullo de 2018, pola que se ditan instrucións sobre a confección de nóminas do persoal ao servizo da Administración autonómica para o ano 2018 e se actualizan con efectos do 1 de xaneiro de 2018 a contía das súas retribucións.

ANEXO III

Funcionarios que desempeñan postos de traballo para os cales

o Consello da Xunta de Galicia aprobou a aplicación do réxime retributivo

previsto na Lei 2/2015, do 29 de abril, do emprego público de Galicia

Complemento de destino

Nivel de complemento de destino

Contía mensual (xullo a decembro)

30

1.005,54

29

901,92

28

864,01

27

826,06

26

724,73

25

642,99

24

605,05

23

567,17

22

529,21

21

491,34

20

456,41

19

433,11

18

409,79

17

386,48

16

363,23

15

339,89

14

316,61

13

293,28

12

269,96

11

246,65

10

223,38

Complemento de destino. Agrupacións profesionais (RDL 5/2015)

Nivel de complemento de destino

Contía mensual (xullo a decembro)

15

354,17

14

329,91

13

305,58

12

281,31

11

257,01

10

232,74

No ámbito da docencia universitaria, a contía do complemento de destino fixada neste anexo será modificada nos casos en que así proceda de acordo coa normativa vixente, sen que iso implique variación do nivel de complemento de destino asignado ao posto de traballo.

ANEXO IV

Complemento específico

Nivel de complemento de destino

Contía mensual (xullo a decembro)

30

1.559,12

28(A)

1.184,89

28(B)

1.082,78

26

977,00

25

873,06

24

789,88

22

644,34

20

526,20

18

478,02

16

463,83

14

443,02

12

422,24

10

401,44

Complemento específico. Agrupacións profesionais (RDL 5/2015)

Nivel de complemento de destino

Contía mensual (xullo a decembro)

14

456,86

12

435,44

10

413,99

Os complementos específicos que non teñan a súa contía relacionada neste anexo aboaranse con efectos do 1 de xullo de 2018 nas mesmas contías mensuais que as percibidas en 31 de decembro de 2017, incrementadas no 1,75 %.

O acordo do Consello da Xunta de Galicia do 17 de decembro de 2009 non será de aplicación aos niveis 14, 16 e 20, que teñan un complemento específico superior acadado mediante acordos anteriores, senón que se lles aplicará a seguinte táboa:

Nivel de complemento de destino

Contía mensual (xullo a decembro)

20

519,62

16

457,24

14

436,44

ANEXO V

Inspectores de educación, profesorado dos centros de ensino básico,

bacharelato, formación profesional, ensinanzas artísticas e idiomas

1º. Grupos de clasificación, niveis de complemento de destino e importes mensuais do compoñente xeral do complemento específico.

Grupo/subgrupo

Nivel do complemento de destino

Compoñente xeral do complemento específico euros/mes (xullo a decembro)

Inspectores de educación

A1

26

669,56

Catedráticos de música e artes escénicas e catedráticos de ensino secundario, escolas oficiais de idiomas e de artes plásticas e deseño

A1

26

611,64

Profesores de ensino secundario, de escolas oficiais de idiomas, de artes plásticas e deseño e de música e artes escénicas

A1

24

559,76

Profesores técnicos de formación profesional e mestres de taller de artes plásticas e deseño

A2

24

559,76

Mestres

A2

21

559,76

2º. Compoñente singular do complemento específico pola titularidade de órganos unipersoais de goberno e polo desempeño de postos de traballo docentes singulares. Os importes mensuais do dito compoñente son os seguintes:

Un. Desempeño de órganos de goberno unipersoais.

Cargos académicos

Tipo de centros

Centros de educación secundaria, formación profesional e asimiladas euros/mes

(xullo a decembro)

Centros de educación infantil, primaria, especial e asimilados euros/mes (xullo a decembro)

Director

A

658,99

540,07

B

567,61

488,88

C

513,83

353,81

D

465,16

261,60

Vicedirector

A

289,90

 

B

284,28

 

C

204,91

 

D

176,58

 

Xefe de estudos

A

289,90

187,92

B

284,28

176,58

C

204,91

170,92

D

176,58

125,58

Secretario

A

289,90

187,92

B

284,28

176,58

C

204,91

170,92

D

176,58

125,58

Dous. Desempeño de postos de traballo docentes singulares.

Posto

Euros/mes

(xullo a decembro)

Institutos de educación secundaria e centros públicos integrados

Xefatura de departamento

68,88

Coordinador de formación en centros de traballo

68,88

Centros integrados de formación profesional 

Xefatura de departamento

68,88

Coordinador de formación en centros de traballo

68,88

Coordinador de emprendemento

68,88

Coordinador de programas internacionais

68,88

Coordinador de tecnoloxías da información e comunicación

68,88

Coordinador de innovación e formación do profesorado

68,88

Coordinador de biblioteca de centro integrado

68,88

Coordinador de residencia

68,88

Centros de educación infantil e primaria e centros de primaria

Xefatura de departamento de orientación

68,88

Escolas oficiais de idiomas, escolas de artes aplicadas e conservatorios de música e danza

Xefatura de departamento

68,88

Centros residenciais docentes

Xefatura de residencias

289,90

Director de residencias

68,88

Responsable de menos de 3 unidades en centros de educación infantil e primaria

68,88

Membros dos equipos de orientación específicos

289,90

CAFI e CEFORES

Dirección

567,61

Asesor

289,90

Asesor técnico docente

289,90

Profesor de colexios rurais agrupados

68,88

Profesorado que imparte docencia en centros específicos de ensinanzas de adultos

68,88

Coordinador do equipo de dinamización da lingua galega

68,88

Tres. Por función de inspección educativa.

Posto

Euros/mes (xullo a decembro)

Inspector xefe provincial

972,71

Inspector coordinador de sector

759,18

Inspector de educación

727,99

3º. O importe mensual do compoñente do complemento específico por formación permanente dos funcionarios de carreira docentes é o seguinte:

Euros/mes (xullo a decembro)

1º período

61,46

2º período

79,02

3º período

105,39

4º período

149,27

5º período

43,89

4º. O importe mensual do compoñente do complemento específico por función titorial e outras funcións docentes é o seguinte:

Euros/mes (xullo a decembro)

Titoría e outras funcións docentes

45,28

5º. Consolidación parcial do complemento específico dos directores dos centros escolares públicos.

A porcentaxe de consolidación con referencia ao importe do compoñente singular por tarefas de dirección segundo o período de tempo de permanencia no posto, será, de forma acumulativa a seguinte:

– Primeiros catro años de permanencia: 25 %.

– Segundos catro años de permanencia: 15 %.

– Terceiros catro años de permanencia: 20 %.

O total acumulado destas porcentaxes non poderá exceder o 60 %.

6º. Profesorado e conceptos retributivos non incluídos nos puntos precedentes:

As retribucións do profesorado e dos conceptos retributivos non incluídos nos puntos precedentes deste anexo, recoñecidos expresamente pola normativa vixente aplicable en 31 de decembro de 2017, serán con efectos do 1 de xullo de 2018 as mesmas que en 31 de decembro de 2017, incrementadas no 1,75 %.

ANEXO VI

Persoal laboral acollido ao V Convenio colectivo único para o
persoal laboral da Xunta de Galicia

Táboa salarial por grupos:

Grupo

Contía soldo mensual (xullo a decembro)

Contía adicional paga extraordinaria equivalente ao complemento de destino artigo 12.un da Lei 16/2008, do 23 de decembro

Contía adicional equivalente ao complemento específico

Decembro

Decembro

I. Titulados superiores

1.853,65

456,40

509,16

II. Titulados de grao medio

1.547,63

363,22

448,81

III. Especialistas e encargados (categorías 1 a 59)

1.300,23

363,22

448,81

III. Especialistas e encargados (categorías 60 en adiante)

1.242,62

316,61

428,66

IV. Oficiais de 2ª administrativos e oficiais de 2ª

1.052,94

269,95

408,58

V. Persoal subalterno, de vixilancia e de servizos específicos non titulados

943,77

223,37

388,44

Complementos salariais (xullo a decembro):

Trienio

29,62 euros/mes

Especial dedicación

43,41 euros/mes

Complemento de perigosidade

81,53 euros/mes

Complemento de toxicidade

81,53 euros/mes

Complemento de penosidade

81,53 euros/mes

Complemento de dispoñibilidade horaria

407,70 euros/mes

Complemento de funcións

160,72 euros/mes

Persoal directivo: retribucións mensuais fixas máximas por niveis no período xullo a decembro:

Nivel 1

Nivel 2

Nivel 3

Nivel 4

Nivel 5

Grupo 1

6.247,83

5.452,90

4.780,49

4.277,75

3.696,58

Grupo 2

5.452,90

4.780,49

4.277,75

3.696,58

 

Grupo 3

4.780,49

4.277,75

3.696,58

 

 

Grupo 4

4.277,75

3.696,58

 

 

 

ANEXO VII

Contías mensuais que se percibirán no período de xullo a decembro

Categoría

Grupo

Nivel

Soldo

Compl. destino

Compl. específico

Produtividade

PRD

Compl. de grao

PERSOAL DIRECTIVO

D-A1-56

DIRECTOR/A ASISTENCIAL DO 061

A1

28

1.151,17

864,01

2.478,13

0

0

0

D-A1-57

DIRECTOR/A XESTIÓN E SS.XX. 061

A1

27

1.151,17

826,06

2.065,01

0

0

0

D-A1-58

DIRECTOR/A COORDINACIÓN 061

A1

28

1.151,17

864,01

2.476,91

0

0

0

D-A1-59

DIRECTOR/A DO 061

A1

29

1.151,17

901,92

2.650,41

0

0

0

D-A1-63

XERENTE DA AXENCIA

A1

29

1.151,17

901,92

2.140,88

0

0

0

D-A1-64

DIRECTOR/A DE ÁREA

A1

27

1.151,17

826,06

1.768,49

0

0

0

D-A1-65

DIRECTOR/A DA AXENCIA

A1

29

1.151,17

901,92

2.140,88

0

0

0

DA-A1-01

XERENTE XESTIÓN INTEGRADA

A1

29

1.151,17

901,92

2.165,69

0

0

0

DA-A1-02

XERENTE EXECUTIVO/A

A1

27

1.151,17

826,06

1.697,28

0

0

0

DA-A1-10

DIRECTOR/A PROCESOS ASISTENCIAIS

A1

28

1.151,17

864,01

2.012,09

0

0

0

DA-A1-11

DIRECTOR/A RECURSOS ECONÓMICOS

A1

27

1.151,17

826,06

2.012,09

0

0

0

DA-A1-12

DIRECTOR/A RECURSOS HUMANOS

A1

27

1.151,17

826,06

2.012,09

0

0

0

DA-A1-14

DIRECTOR/A PROCESOS SEN INGRESO E URXENCIAS

A1

28

1.151,17

864,01

1.923,38

0

0

0

DA-A1-15

DIRECTOR/A PROCESOS CON INGRESO

A1

28

1.151,17

864,01

1.923,38

0

0

0

DA-A1-16

DIRECTOR/A PROCESOS DE SOPORTE

A1

28

1.151,17

864,01

1.923,38

0

0

0

DA-A1-26

SUBDIRECTOR/A SISTEMAS DE INFORMACIÓN

A1

26

1.151,17

724,73

1.697,28

0

0

0

DA-A1-27

SUBDIRECTOR/A CALIDADE, ATENCIÓN AO PACIENTE E ADMISIÓN

A1

27

1.151,17

826,06

1.697,28

0

0

0

DA-A1-29

SUBDIRECTOR/A PROC. ASISTENCIAIS ÁREA MÉDICA

A1

27

1.151,17

826,06

1.697,28

0

0

0

DA-A1-30

SUBDIRECTOR/A ÁREA RR.EE.

A1

26

1.151,17

724,73

1.697,28

0

0

0

DA-A1-31

SUBDIRECTOR/A ÁREA RR.HH.

A1

26

1.151,17

724,73

1.697,28

0

0

0

DA-A1-32

SUBDIRECTOR/A MÉDICO/A

A1

27

1.151,17

826,06

1.056,71

0

0

0

DA-A1-34

SUBDIRECTOR/A XESTIÓN

A1

26

1.151,17

724,73

1.034,06

0

0

0

DA-A2-13

DIRECTOR/A PROCESOS DE ENFERMARÍA

A2

26

995,39

724,73

1.607,30

0

0

0

DA-A2-28

SUBDIRECTOR/A PROCESOS ASISTENCIAIS ÁREA DE ENFERMARÍA

A2

25

995,39

642,99

1.292,50

0

0

0

DA-A2-33

SUBDIRECTOR/A ENFERMARÍA

A2

25

995,39

642,99

671,27

0

0

0

DA-A2-35

SUBDIRECTOR/A SISTEMAS DE INFORMACIÓN

A2

26

995,39

724,73

1.697,28

0

0

0

DA-A2-36

SUBDIRECTOR/A ÁREA RR.EE.

A2

26

995,39

724,73

1.697,28

0

0

0

DA-A2-37

SUBDIRECTOR/A ÁREA RR.HH.

A2

26

995,39

724,73

1.697,28

0

0

0

DA-A2-38

SUBDIRECTOR/A DE XESTIÓN

A2

26

995,39

724,73

1.034,06

0

0

0

DA-A2-39

SUBDIRECTOR/A CALIDADE, ATENCIÓN AO PACIENTE E ADMISIÓN

A2

26

995,39

724,73

1.607,30

0

0

0

PERSOAL RESIDENTE EN FORMACIÓN

M-A1-01

PER. RESIDENTE FORMACIÓN SUBGRUPO A1-1º

A1

SN

1.145,10

0

0

0

0

0

M-A1-02

PER. RESIDENTE FORMACIÓN SUBGRUPO A1-2º

A1

SN

1.145,10

0

0

0

0

91,61

M-A1-03

PER. RESIDENTE FORMACIÓN SUBGRUPO A1-3º

A1

SN

1.145,10

0

0

0

0

206,13

M-A1-04

PER. RESIDENTE FORMACIÓN SUBGRUPO A1-4º

A1

SN

1.145,10

0

0

0

0

320,63

M-A1-05

PER. RESIDENTE FORMACIÓN SUBGRUPO A1-5º

A1

SN

1.145,10

0

0

0

0

435,13

M-A2-01

PER. RESIDENTE FORMACIÓN SUBGRUPO A2-1º

A2

SN

971,84

0

0

0

0

0

M-A2-02

PER. RESIDENTE FORMACIÓN SUBGRUPO A2-2º

A2

SN

971,84

0

0

0

0

77,75

PERSOAL ESTATUTARIO DE XESTIÓN E SERVIZOS

N-A1-01

XEFE/A SERVIZO-SUBGRUPO A1

A1

26

1.151,17

724,73

731,03

180,7

0

0

N-A1-02

XEFE/A SECCIÓN-SUBGRUPO A1

A1

24

1.151,17

605,05

601,52

162,62

0

0

N-A1-03

PERSOAL TÉCNICO SUPERIOR

A1

23

1.151,17

567,17

457,65

153,57

0

0

N-A1-04

ENXEÑEIRO/A SUPERIOR

A1

23

1.151,17

567,17

490,04

153,57

0

0

N-A1-05

GRUPO TÉCNICO FUNCIÓN ADMTVA.

A1

23

1.151,17

567,17

457,65

153,57

0

0

N-A1-06

PSICÓLOGO/A

A1

23

1.151,17

567,17

457,65

153,57

0

0

N-A1-07

BIBLIOTECARIO/A

A1

23

1.151,17

567,17

457,65

153,57

0

0

N-A1-08

TCO. SUPERIOR DE SISTEMAS E TECNOLOXÍAS DA INFORMACIÓN

A1

23

1.151,17

567,17

457,65

153,57

0

0

N-A1-09

PERSOAL TÉCNICO SUPERIOR EN PREVENCIÓN DE RISCOS LABORAIS

A1

23

1.151,17

567,17

457,65

153,57

0

0

N-A2-01

XEFE/A SERVIZO-SUBGRUPO A2

A2

26

995,39

724,73

731,03

220,89

0

0

N-A2-02

XEFE/A SECCIÓN-SUBGRUPO A2

A2

24

995,39

605,05

601,52

202,82

0

0

N-A2-07

TRABALLADOR/A SOCIAL HOSPITAL

A2

21

995,39

491,34

245,34

121,97

0

0

N-A2-08

ENXEÑEIRO/A TÉCNICO

A2

21

995,39

491,34

245,34

121,97

0

0

N-A2-09

GRUPO XESTIÓN FUNCIÓN ADMTVA.

A2

21

995,39

491,34

245,34

121,97

0

0

N-A2-10

ENXEÑEIRO/A TÉCNICO-XEFE/A GRUPO

A2

21

995,39

491,34

461,2

131,53

0

0

N-A2-11

MESTRE/A INDUSTRIAL-XEFE/A EQUIPO

A2

21

995,39

491,34

407,21

131,53

0

0

N-A2-12

PROFESOR/A EDUCACIÓN PRIMARIA

A2

21

995,39

491,34

245,34

121,97

0

0

N-A2-14

PERSOAL TÉCNICO DE GRAO MEDIO

A2

21

995,39

491,34

245,34

121,97

0

0

N-A2-15

TCO. XESTIÓN DE SISTEMAS E TECNOLOXÍAS DA INFORMACIÓN

A2

21

995,39

491,34

245,34

121,97

0

0

N-A2-16

TCO. DE GRAO MEDIO EN PREVENCIÓN DE RISCOS LABORAIS

A2

21

995,39

491,34

245,34

121,97

0

0

N-A2-201

TRABALLADOR/A SOCIAL A.P. A1 E1

A2

21

995,39

491,34

0

291,19

0

0

N-A2-202

TRABALLADOR/A SOCIAL A.P. A1 E2

A2

21

995,39

491,34

0

291,19

0

0

N-A2-203

TRABALLADOR/A SOCIAL A.P. A1 E3

A2

21

995,39

491,34

0

291,19

0

0

N-A2-204

TABALLADOR/A SOCIAL A.P. A2 E1

A2

21

995,39

491,34

0

215,1

0

0

N-A2-205

TRABALLADOR/A SOCIAL A.P. A2 E2

A2

21

995,39

491,34

0

215,1

0

0

N-A2-206

TRABALLADOR/A SOCIAL A.P. A2 E3

A2

21

995,39

491,34

0

215,1

0

0

N-A2-207

TRABALLADOR/A SOCIAL A.P. A3 E1

A2

21

995,39

491,34

0

177,03

0

0

N-A2-208

TRABALLADOR/A SOCIAL A.P. A3 E2

A2

21

995,39

491,34

0

177,03

0

0

N-A2-209

TRABALLADOR/A SOCIAL A.P. A3 E3

A2

21

995,39

491,34

0

177,03

0

0

N-A2-210

TRABALLADOR/A SOCIAL A.P. A4 E1

A2

21

995,39

491,34

0

138,99

0

0

N-A2-211

TRABALLADOR/A SOCIAL A.P. A4 E2

A2

21

995,39

491,34

0

138,99

0

0

N-A2-212

TRABALLADOR/A SOCIAL A.P. A4 E3

A2

21

995,39

491,34

0

138,99

0

0

N-A2-213

COORDINADOR/A DE ÁREA A.P.

A2

22

995,39

529,21

0

(*)

0

0

N-AP-01

AUXILIAR AUTOPSIAS (CELADOR/A)

AP

14

569,3

329,91

370,32

97,81

0

0

N-AP-02

CELADOR/A AUX. ANIMALARIO

AP

14

569,3

329,91

294,28

97,81

0

0

N-AP-03

CELADOR/A AT. DIRECTA AO ENFERMO

AP

14

569,3

329,91

240,61

97,81

0

0

N-AP-04

CELADOR/A QUIRÓFANO

AP

14

569,3

329,91

254,79

97,81

0

0

N-AP-05

ENCARGADO/A DE QUENDA DE CELADORES/AS

AP

15

569,3

354,17

290,02

89,99

0

0

N-AP-06

CELADOR/A ENC. LAVANDARÍA

AP

13

569,3

305,58

301,45

139,76

0

0

N-AP-07

CELADOR/A SEN AT. DIRECTA AO ENFERMO

AP

13

569,3

305,58

217,02

97,81

0

0

N-AP-08

FOGONEIRO/A

AP

13

569,3

305,58

217,02

97,81

0

0

N-AP-09

LAVANDEIRO/A

AP

13

569,3

305,58

217,02

97,81

0

0

N-AP-10

LIMPADOR/A

AP

13

569,3

305,58

217,02

97,81

0

0

N-AP-11

PEÓN

AP

13

569,3

305,58

217,02

97,81

0

0

N-AP-12

PINCHE

AP

13

569,3

305,58

217,02

97,81

0

0

N-AP-13

PASADOR/A DE FERRO

AP

13

569,3

305,58

217,02

97,81

0

0

N-C1-01

XEFE/A SECCIÓN-SUBGRUPO C1

C1

24

747,37

605,05

530,28

202,82

0

0

N-C1-02

XEFE/A GRUPO-SUBGRUPO C1

C1

20

747,37

456,41

357,6

135,53

0

0

N-C1-04

CONTROLADOR/A SUBMINISTRACIÓNS

C1

19

747,37

433,11

308,85

108,42

0

0

N-C1-05

GRUPO ADMINISTRATIVO FUNCIÓN ADMTVA.

C1

18

747,37

409,79

164,98

108,42

0

0

N-C1-06

XEFE/A EQUIPO-SUBGRUPO C1

C1

18

747,37

409,79

333,62

135,53

0

0

N-C1-07

COCIÑEIRO/A

C1

18

747,37

409,79

164,98

162,62

0

0

N-C1-09

TÉCNICO/A ORTOPÉDICO/A

C1

18

747,37

409,79

243,21

108,42

0

0

N-C1-10

XEFE/A TALLER

C1

18

747,37

409,79

326,86

135,53

0

0

N-C1-11

PERSOAL TÉCNICO NON TITULADO

C1

18

747,37

409,79

164,98

108,42

0

0

N-C1-12

TCO. ESPECIALISTA EN SISTEMAS E TECNOLOXÍAS DA INFORMACIÓN

C1

18

747,37

409,79

164,98

108,42

0

0

N-C1-13

XEFE/A DE COCIÑA

C1

24

747,37

605,05

530,28

202,82

0

0

N-C1-14

PROMOTOR/A DE DOAZÓN

C1

20

747,37

456,41

343,46

135,53

0

0

N-C2-01

XEFE/A GRUPO-SUBGRUPO C2

C2

20

622,01

456,41

335,66

135,53

0

0

N-C2-02

XEFE/A PERSOAL SUBALTERNO HOSPITAL

C2

19

622,01

433,11

307,14

162,62

0

0

N-C2-03

GOBERNANTE/A

C2

19

622,01

433,11

269,22

99,38

0

0

N-C2-04

XEFE/A EQUIPO-SUBGRUPO C2

C2

18

622,01

409,79

311,65

135,53

0

0

N-C2-05

XEFE/A EQUIPO HOSP. E SERVIZO URXENCIAS

C2

18

622,01

409,79

311,65

135,53

0

0

N-C2-06

XEFE/A PERSOAL SUBALTERNO II.AA.

C2

17

622,01

386,48

274,52

162,62

0

0

N-C2-07

ALBANEL

C2

16

622,01

363,23

165,8

99,38

0

0

N-C2-08

GRUPO AUXILIAR DA FUNCIÓN ADMTVA.

C2

16

622,01

363,23

165,8

99,38

0

0

N-C2-09

GRUPO AUXILIAR DA FUNCIÓN ADMTVA. EQUIPO MECANIZADO

C2

16

622,01

363,23

200,01

99,38

0

0

N-C2-10

AUX. ORTOPÉDICO/A

C2

16

622,01

363,23

165,8

99,38

0

0

N-C2-11

CALEFACTOR/A

C2

16

622,01

363,23

165,8

99,38

0

0

N-C2-12

CALEFACTOR/A FORNO CREMATORIO

C2

16

622,01

363,23

228,06

99,38

0

0

N-C2-13

CARPINTEIRO/A

C2

16

622,01

363,23

165,8

99,38

0

0

N-C2-14

CONDUTOR/A VEHÍCULOS ESPECIAIS

C2

16

622,01

363,23

223,61

99,38

0

0

N-C2-15

CONDUTOR/A

C2

16

622,01

363,23

165,8

99,38

0

0

N-C2-16

CONDUTOR/A INSTALACIÓNS

C2

16

622,01

363,23

261,88

99,38

0

0

N-C2-17

CONDUTOR/A ENC. PARQUE MÓBIL

C2

16

622,01

363,23

246,61

99,38

0

0

N-C2-18

COSTUREIRO/A

C2

16

622,01

363,23

165,8

99,38

0

0

N-C2-19

ELECTRICISTA

C2

16

622,01

363,23

165,8

99,38

0

0

N-C2-20

FONTANEIRO/A

C2

16

622,01

363,23

165,8

99,38

0

0

N-C2-21

FOTÓGRAFO/A

C2

16

622,01

363,23

165,8

99,38

0

0

N-C2-22

MONITOR/A

C2

16

622,01

363,23

187,18

99,38

0

0

N-C2-24

PERRUQUEIRO/A

C2

16

622,01

363,23

165,8

99,38

0

0

N-C2-25

PINTOR/A

C2

16

622,01

363,23

165,8

99,38

0

0

N-C2-27

TELEFONISTA

C2

16

622,01

363,23

165,8

99,38

0

0

N-C2-28

XARDINEIRO/A

C2

16

622,01

363,23

165,8

99,38

0

0

N-C2-29

MECÁNICO/A

C2

16

622,01

363,23

165,8

99,38

0

0

N-C2-30

ENCARGADO/A EQUIPO PERSOAL OFICIOS

C2

18

622,01

409,79

255,12

135,53

0

0

N-C2-31

AZAFATO/A

C2

16

622,01

363,23

165,8

99,38

0

0

N-C2-35

PERSOAL SERVIZOS XERAIS

C2

16

622,01

363,23

200,01

99,38

0

0

N-C2-36

CONDUTOR/A VEHÍCULOS ESP. TRANSP. ENF.

C2

16

622,01

363,23

293,64

99,38

0

0

(*) A cantidade que resulte de minorar en 39,23 euros a produtividade que lle correspondería polo posto asistencial que desempeña

PERSOAL ESTATUTARIO SANITARIO NON FACULTATIVO

S-A2-01

DTOR/A. TCO. ESCOLA ENFERMARÍA

A2

24

995,39

605,05

477,8

162,62

0

0

S-A2-02

SUPERVISOR/A ÁREA FUNCIONAL

A2

24

995,39

605,05

536,88

162,62

0

0

S-A2-03

SUPERVISOR/A UNIDADE

A2

23

995,39

567,17

455,35

158,09

0

0

S-A2-10

ENFERMEIRO/A-XEFE/A A.E.

A2

23

995,39

567,17

423,84

158,09

0

0

S-A2-12

MATRÓN/A HOSPITAL

A2

23

995,39

567,17

272,39

153,57

0

0

S-A2-13

SECRETARIO/A ESTUDOS ESCOLA ENFERMARÍA

A2

23

995,39

567,17

423,84

162,62

0

0

S-A2-18

ENFERMEIRO/A SERVIZO NORMAL URXENCIAS

A2

22

995,39

529,21

273,88

140,03

0

0

S-A2-19

ENFERMEIRO/A SERVIZOS CENTRAIS

A2

22

995,39

529,21

263,53

140,03

0

0

S-A2-20

ENFERMEIRO/A UNIDADE HOSPITAL

A2

22

995,39

529,21

263,53

140,03

0

0

S-A2-205

ENFERMEIRO/A A.P. A1 B1 E2 F1 G1

A2

22

995,39

529,21

0

45,19

0

0

S-A2-206

ENFERMEIRO/A A.P. A1 B1 E2 F1 G2

A2

22

995,39

529,21

0

45,19

0

0

S-A2-21

FISIOTERAPEUTA ÁREA

A2

22

995,39

529,21

244,26

179,42

0

0

S-A2-210

ENFERMEIRO/A A.P. A1 B1 E3 F1 G2

A2

22

995,39

529,21

0

45,19

0

0

S-A2-212

ENFERMEIRO/A A.P. A1 B1 E3 F2 G2

A2

22

995,39

529,21

0

45,19

0

0

S-A2-22

PROFESOR/A ESCOLA ENFERMARÍA

A2

22

995,39

529,21

263,53

158,09

0

0

S-A2-23

TERAPEUTA OCUPACIONAL

A2

22

995,39

529,21

263,53

140,03

0

0

S-A2-235

ENFERMEIRO/A A.P. A4 B2 E2 F1 G1

A2

22

995,39

529,21

0

45,19

0

0

S-A2-237

ENFERMEIRO/A A.P. A2 B1 E1 F1 G1

A2

22

995,39

529,21

0

45,19

0

0

S-A2-238

ENFERMEIRO/A A.P. A2 B1 E1 F1 G2

A2

22

995,39

529,21

0

45,19

0

0

S-A2-24

ENFERMEIRO/A CONSULTA II. A.A.

A2

22

995,39

529,21

186,48

140,03

0

0

S-A2-241

ENFERMEIRO/A A.P. A2 B1 E2 F1 G1

A2

22

995,39

529,21

0

45,19

0

0

S-A2-242

ENFERMEIRO/A A.P. A2 B1 E2 F1 G2

A2

22

995,39

529,21

0

45,19

0

0

S-A2-244

ENFERMEIRO/A A.P. A2 B1 E2 F2 G2

A2

22

995,39

529,21

0

45,19

0

0

S-A2-245

ENFERMEIRO/A A.P. A2 B1 E3 F1 G1

A2

22

995,39

529,21

0

45,19

0

0

S-A2-246

ENFERMEIRO/A A.P. A2 B1 E3 F1 G2

A2

22

995,39

529,21

0

45,19

0

0

S-A2-247

ENFERMEIRO/A A.P. A2 B1 E3 F2 G1

A2

22

995,39

529,21

0

45,19

0

0

S-A2-248

ENFERMEIRO/A A.P. A2 B1 E3 F2 G2

A2

22

995,39

529,21

0

45,19

0

0

S-A2-25

ENFERMEIRO/A CONSULTA EXTERNA HOSPITAL

A2

22

995,39

529,21

200,11

140,03

0

0

S-A2-253

ENFERMEIRO/A A.P. A2 B2 E2 F1 G1

A2

22

995,39

529,21

0

45,19

0

0

S-A2-254

ENFERMEIRO/A A.P. A2 B2 E2 F1 G2

A2

22

995,39

529,21

0

45,19

0

0

S-A2-255

ENFERMEIRO/A A.P. A2 B2 E2 F2 G1

A2

22

995,39

529,21

0

45,19

0

0

S-A2-257

ENFERMEIRO/A A.P. A2 B2 E3 F1 G1

A2

22

995,39

529,21

0

45,19

0

0

S-A2-258

ENFERMEIRO/A A.P. A2 B2 E3 F1 G2

A2

22

995,39

529,21

0

45,19

0

0

S-A2-259

ENFERMEIRO/A A.P. A2 B2 E3 F2 G1

A2

22

995,39

529,21

0

45,19

0

0

S-A2-26

MATRÓN/A ÁREA, ZONA BÁSICA 1

A2

23

995,39

567,17

262,45

108,53

0

0

S-A2-260

ENFERMEIRO/A A.P. A2 B2 E3 F2 G2

A2

22

995,39

529,21

0

45,19

0

0

S-A2-27

MATRÓN/A ÁREA, ZONA BÁSICA 2

A2

23

995,39

567,17

372,7

149,61

0

0

S-A2-273

ENFERMEIRO/A A.P. A3 B1 E1 F1 G1

A2

22

995,39

529,21

0

45,19

0

0

S-A2-277

ENFERMEIRO/A A.P. A3 B1 E2 F1 G1

A2

22

995,39

529,21

0

45,19

0

0

S-A2-28

MATRÓN/A ÁREA, ZONA BÁSICA 3

A2

23

995,39

567,17

486,74

149,61

0

0

S-A2-285

ENFERMEIRO/A A.P. A3 B2 E1 F1 G1

A2

22

995,39

529,21

0

45,19

0

0

S-A2-289

ENFERMEIRO/A A.P. A3 B2 E2 F1 G1

A2

22

995,39

529,21

0

45,19

0

0

S-A2-29

FISIOTERAPEUTA HOSPITAL

A2

22

995,39

529,21

283,65

140,03

0

0

S-A2-290

ENFERMEIRO/A A.P. A3 B2 E2 F1 G2

A2

22

995,39

529,21

0

45,19

0

0

S-A2-293

ENFERMEIRO/A A.P. A3 B2 E3 F1 G1

A2

22

995,39

529,21

0

45,19

0

0

S-A2-294

ENFERMEIRO/A A.P. A3 B2 E3 F1 G2

A2

22

995,39

529,21

0

45,19

0

0

S-A2-295

ENFERMEIRO/A A.P. A3 B2 E3 F2 G1

A2

22

995,39

529,21

0

45,19

0

0

S-A2-296

ENFERMEIRO/A A.P. A3 B2 E3 F2 G2

A2

22

995,39

529,21

0

45,19

0

0

S-A2-301

ENFERMEIRO/A A.P. A3 B3 E2 F1 G1

A2

22

995,39

529,21

0

45,19

0

0

S-A2-302

ENFERMEIRO/A A.P. A3 B3 E2 F1 G2

A2

22

995,39

529,21

0

45,19

0

0

S-A2-306

ENFERMEIRO/A A.P. A3 B3 E3 F1 G2

A2

22

995,39

529,21

0

45,19

0

0

S-A2-308

ENFERMEIRO/A A.P. A3 B3 E3 F2 G2

A2

22

995,39

529,21

0

45,19

0

0

S-A2-32

FISIOTERAPEUTA ÁREA 1

A2

22

995,39

529,21

262,45

161,21

0

0

S-A2-325

ENFERMEIRO/A A.P. A4 B2 E2 F1 G1

A2

22

995,39

529,21

0

45,19

0

0

S-A2-33

ENFERMEIRO/A ESPECIALISTA EN SAÚDE MENTAL

A2

23

995,39

567,17

272,39

153,57

0

0

S-A2-345

FISIOTERAPEUTA A.P. A1 E1

A2

22

995,39

529,21

0

347,57

0

0

S-A2-346

FISIOTERAPEUTA A.P. A1 E2

A2

22

995,39

529,21

0

347,57

0

0

S-A2-347

FISIOTERAPEUTA A.P. A1 E3

A2

22

995,39

529,21

0

347,57

0

0

S-A2-348

FISIOTERAPEUTA A.P. A2 E1

A2

22

995,39

529,21

0

271,47

0

0

S-A2-349

FISIOTERAPEUTA A.P. A2 E2

A2

22

995,39

529,21

0

271,47

0

0

S-A2-350

FISIOTERAPEUTA A.P. A2 E3

A2

22

995,39

529,21

0

271,47

0

0

S-A2-351

FISIOTERAPEUTA A.P. A3 E1

A2

22

995,39

529,21

0

233,41

0

0

S-A2-352

FISIOTERAPEUTA A.P. A3 E2

A2

22

995,39

529,21

0

233,41

0

0

S-A2-353

FISIOTERAPEUTA A.P. A3 E3

A2

22

995,39

529,21

0

233,41

0

0

S-A2-354

FISIOTERAPEUTA A.P. A4 E1

A2

22

995,39

529,21

0

195,36

0

0

S-A2-355

FISIOTERAPEUTA A.P. A4 E2

A2

22

995,39

529,21

0

195,36

0

0

S-A2-356

FISIOTERAPEUTA A.P. A4 E3

A2

22

995,39

529,21

0

195,36

0

0

S-A2-357

COORDINADOR/A DE SERVIZO

A2

23

995,39

567,17

161,9

45,19

0

0

S-A2-358

COORDINADOR/A DE ÁREA

A2

23

995,39

567,17

0

(**)

0

0

S-A2-361

ENFERMEIRO/A URXENCIAS EXTRAHOSPITALARIAS E2

A2

22

995,39

529,21

0

45,19

0

0

S-A2-37

ENFERMEIRO/A ESPECIALISTA DO TRABALLO

A2

23

995,39

567,17

272,39

153,57

0

0

S-A2-38

ENFERMEIRO/A ESPECIALISTA

A2

23

995,39

567,17

272,39

153,57

0

0

S-A2-381

ENFERMEIRO/A ESPECIALISTA A.P.

A2

23

995,39

567,17

0

45,19

0

0

S-A2-50

ENFERMEIRO/A DE BASE SIMPLE 061

A2

22

995,39

529,21

269,63

201,15

0

0

S-A2-51

ENFERMEIRO/A DE BASE DOBRE 061

A2

22

995,39

529,21

452,19

201,15

0

0

S-A2-52

ENFERMEIRO/A DE UNIDADE CTG

A2

22

995,39

529,21

283,01

140,03

0

0

S-A2-53

ENFERMEIRO/A DE CONSULTA SANITARIA 061

A2

22

995,39

529,21

269,63

201,15

0

0

S-A2-95

ENFERMEIRO/A PAC

A2

22

995,39

529,21

273,89

45,19

0

0

S-A2-99

LOGOPEDA

A2

22

995,39

529,21

263,53

140,03

0

0

S-C1-01

TÉCNICO/A ESPECIALISTA

C1

18

747,37

409,79

172,96

108,42

0

0

S-C1-02

COORDINADOR/A TÉCNICOS/AS ESPECIALISTAS

C1

19

747,37

433,11

172,96

161,05

0

0

S-C2-01

TCO/A. EN COIDADOS AUX. DE ENFERMARÍA EN FUNCIÓNS TCO. ESPECIALISTA

C2

18

622,01

409,79

170,02

99,38

0

0

S-C2-02

TCO/A. EN COIDADOS AUX. DE ENFERMARÍA EN II.AA.

C2

16

622,01

363,23

165,8

99,38

0

0

S-C2-03

TCO/A. EN COIDADOS AUX. DE ENFERMARÍA UNIDADE HOSPITAL

C2

16

622,01

363,23

187,18

99,38

0

0

S-C2-04

TCO/A. EN COIDADOS AUX. DE ENFERMARÍA SERVIZOS CENTRAIS

C2

16

622,01

363,23

187,18

99,38

0

0

S-C2-05

TCO/A. EN COIDADOS AUX. DE ENFERMARÍA CONSULTA EXTERNA HOSPITAL

C2

16

622,01

363,23

165,8

99,38

0

0

S-C2-06

TCO/A. EN COIDADOS AUX. DE ENFERMARÍA FUNCIÓNS SAÚDE MENTAL

C2

16

622,01

363,23

187,18

99,38

0

0

S-C2-07

COORDINADOR/A TCO. EN COIDADOS AUX. DE ENFERMARÍA

C2

17

622,01

386,48

187,18

152,1

0

0

S-C2-08

PERSOAL TÉCNICO/A EN FARMACIA

C2

16

622,01

363,23

187,18

99,38

0

0

(**) A cantidade que resulte de minorar en 39,30 euros a produtividade que lle correspondería polo posto asistencial que desempeña

PERSOAL ESTATUTARIO FACULTATIVO

SF-A1-01

COORDINADOR/A ADMISIÓN

A1

28

1.151,17

864,01

989,43

1.272,82

88,9

0

SF-A1-02

COORDINADOR/A URXENCIAS

A1

28

1.151,17

864,01

989,43

1.272,82

88,9

0

SF-A1-04

XEFE/A SERVIZO CON C.E.

A1

28

1.151,17

864,01

989,43

1.272,82

88,9

0

SF-A1-05

XEFE/A SERVIZO SEN C.E.

A1

28

1.151,17

864,01

0

1.272,82

88,9

0

SF-A1-06

XEFE/A DE ÁREA

A1

28

1.151,17

864,01

989,43

1.272,82

88,9

0

SF-A1-10

XEFE/A UNIDADE ADMISIÓN

A1

26

1.151,17

724,73

899,47

1.000,38

87,24

0

SF-A1-11

XEFE/A UNIDADE URXENCIAS

A1

26

1.151,17

724,73

899,47

1.000,38

87,24

0

SF-A1-12

XEFE/A SECCIÓN CON C.E.

A1

26

1.151,17

724,73

899,47

1.000,38

87,24

0

SF-A1-13

XEFE/A SECCIÓN SEN C.E.

A1

26

1.151,17

724,73

0

1.000,38

87,24

0

SF-A1-14

ADXUNTO/A ESPECIALISTA ÁREA CON C.E.

A1

24

1.151,17

605,05

809,54

711,77

83,09

0

SF-A1-15

ADXUNTO/A ESPECIALISTA ÁREA SEN C.E.

A1

24

1.151,17

605,05

0

711,77

83,09

0

SF-A1-16

MÉDICO/A URXENCIAS HOSPITALARIAS CON C.E.

A1

24

1.151,17

605,05

809,54

711,77

83,09

0

SF-A1-17

MÉDICO/A DE URXENCIAS HOSPITALARIAS SEN C.E.

A1

24

1.151,17

605,05

0

711,77

83,09

0

SF-A1-18

MÉDICO/A ADMISIÓN E DOCUMENTACIÓN CON C.E.

A1

24

1.151,17

605,05

809,54

711,77

83,09

0

SF-A1-19

MÉDICO/A ADMISIÓN E DOCUMENTACIÓN SEN C.E.

A1

24

1.151,17

605,05

0

711,77

83,09

0

SF-A1-201

MÉDICO/A DE FAMILIA A.P. C1 E1 F1 G1

A1

24

1.151,17

605,05

809,54

284,57

0

0

SF-A1-202

MÉDICO/A DE FAMILIA A.P. C1 E1 F1 G2

A1

24

1.151,17

605,05

809,54

284,57

0

0

SF-A1-207

MÉDICO/A DE FAMILIA A.P. C1 E2 F1 G1

A1

24

1.151,17

605,05

809,54

284,57

0

0

SF-A1-208

MÉDICO/A DE FAMILIA A.P. C1 E2 F1 G2

A1

24

1.151,17

605,05

809,54

284,57

0

0

SF-A1-210

MÉDICO/A DE FAMILIA A.P. C1 E2 F2 G1

A1

24

1.151,17

605,05

809,54

284,57

0

0

SF-A1-213

MÉDICO/A DE FAMILIA A.P. C1 E3 F1 G1

A1

24

1.151,17

605,05

809,54

284,57

0

0

SF-A1-214

MÉDICO/A DE FAMILIA A.P. C1 E3 F1 G2

A1

24

1.151,17

605,05

809,54

284,57

0

0

SF-A1-216

MÉDICO/A DE FAMILIA A.P. C1 E3 F2 G1

A1

24

1.151,17

605,05

809,54

284,57

0

0

SF-A1-219

MÉDICO/A DE FAMILIA A.P. C2 E1 F1 G1

A1

24

1.151,17

605,05

809,54

284,57

0

0

SF-A1-220

MÉDICO/A DE FAMILIA A.P. C2 E1 F1 G2

A1

24

1.151,17

605,05

809,54

284,57

0

0

SF-A1-225

MÉDICO/A DE FAMILIA A.P. C2 E2 F1 G1

A1

24

1.151,17

605,05

809,54

284,57

0

0

SF-A1-226

MÉDICO/A DE FAMILIA A.P. C2 E2 F1 G2

A1

24

1.151,17

605,05

809,54

284,57

0

0

SF-A1-227

MÉDICO/A DE FAMILIA A.P. C2 E2 F1 G3

A1

24

1.151,17

605,05

809,54

284,57

0

0

SF-A1-228

MÉDICO/A DE FAMILIA A.P. C2 E2 F2 G1

A1

24

1.151,17

605,05

809,54

284,57

0

0

SF-A1-230

MÉDICO/A DE FAMILIA A.P. C2 E2 F2 G3

A1

24

1.151,17

605,05

809,54

284,57

0

0

SF-A1-231

MÉDICO/A DE FAMILIA A.P. C2 E3 F1 G1

A1

24

1.151,17

605,05

809,54

284,57

0

0

SF-A1-232

MÉDICO/A DE FAMILIA A.P. C2 E3 F1 G2

A1

24

1.151,17

605,05

809,54

284,57

0

0

SF-A1-233

MÉDICO/A DE FAMILIA A.P. C2 E3 F1 G3

A1

24

1.151,17

605,05

809,54

284,57

0

0

SF-A1-234

MÉDICO/A DE FAMILIA A.P. C2 E3 F2 G1

A1

24

1.151,17

605,05

809,54

284,57

0

0

SF-A1-235

MÉDICO/A DE FAMILIA A.P. C2 E3 F2 G2

A1

24

1.151,17

605,05

809,54

284,57

0

0

SF-A1-236

MÉDICO/A DE FAMILIA A.P. C2 E3 F2 G3

A1

24

1.151,17

605,05

809,54

284,57

0

0

SF-A1-237

PEDIATRA A.P. E1 F1

A1

24

1.151,17

605,05

809,54

284,57

0

0

SF-A1-239

PEDIATRA A.P. E2 F1

A1

24

1.151,17

605,05

809,54

284,57

0

0

SF-A1-240

PEDIATRA A.P. E2 F2

A1

24

1.151,17

605,05

809,54

284,57

0

0

SF-A1-241

PEDIATRA A.P. E3 F1

A1

24

1.151,17

605,05

809,54

284,57

0

0

SF-A1-242

PEDIATRA A.P. E3 F2

A1

24

1.151,17

605,05

809,54

284,57

0

0

SF-A1-243

ODONTOESTOMATÓLOGO/A A.P.

A1

24

1.151,17

605,05

809,54

284,57

0

0

SF-A1-250

XEFE/A DE SERVIZO A.P.

A1

26

1.151,17

724,73

899,47

284,57

0

0

SF-A1-251

XEFE/A DE UNIDADE A.P.

A1

24

1.151,17

605,05

809,54

284,57

0

0

SF-A1-252

COORDINADOR/A DE ÁREA A.P.

A1

24

1.151,17

605,05

809,54

284,57

0

0

SF-A1-30

XEFE/A DE BASE SIMPLE 061

A1

26

1.151,17

724,73

1.587,58

284,57

0

0

SF-A1-31

XEFE/A DE BASE DOBRE 061

A1

26

1.151,17

724,73

1.896,92

284,57

0

0

SF-A1-32

MÉDICO/A ASISTENCIAL DE BASE SIMPLE 061

A1

24

1.151,17

605,05

1.179,46

284,57

0

0

SF-A1-33

MÉDICO/A ASISTENCIAL DE BASE DOBRE 061

A1

24

1.151,17

605,05

1.488,80

284,57

0

0

SF-A1-34

XEFE/A DE SALA 061

A1

26

1.151,17

724,73

2.109,02

284,57

0

0

SF-A1-35

MÉDICO/A COORDINADOR/A 061

A1

26

1.151,17

724,73

1.419,04

284,57

0

0

SF-A1-36

MÉDICO/A XERAL DO CTG

A1

24

1.151,17

605,05

727,22

284,57

0

0

SF-A1-81

TÉCNICO/A SAÚDE PÚBLICA

A1

24

1.151,17

605,05

809,54

284,57

83,09

0

SF-A1-82

MÉDICO/A SERVIZO NORMAL URXENCIAS

A1

24

1.151,17

605,05

0

514,33

83,09

0

SF-A1-83

MÉDICO/A SERVIZO ESPECIAL URXENCIAS

A1

24

1.151,17

605,05

0

514,33

83,09

0

SF-A1-87

FACULTATIVO/A XERARQUIZADO MEDICINA XERAL CON C.E.

A1

24

1.151,17

605,05

809,54

711,77

83,09

0

SF-A1-89

FARMACÉUTICO/A DE A.P.

A1

24

1.151,17

605,05

809,54

284,57

83,09

0

SF-A1-95

MÉDICO/A P.A.C. CON C.E.

A1

24

1.151,17

605,05

809,54

284,57

0

0

SF-A1-96

MÉDICO/A P.A.C. SEN C.E.

A1

24

1.151,17

605,05

0

284,57

0

0

ANEXO VIII

P.R.D. quendas

Importes correspondentes ao período xullo a decembro

Grupo/subgrupo (RDL 5/2015)

Quenda rot. simple

Quenda rot. completa

A2

27,56 €/mes

55,13 €/mes

C1

21,64 €/mes

43,31 €/mes

C2

19,69 €/mes

39,38 €/mes

A. prof.

16,26 €/mes

32,48 €/mes

ANEXO IX

Importes correspondentes ao período xullo a decembro

Código

Denominación

Quenda

P.R.D.

S-A2-25

Enfermeiro/a consulta ext. hospital

R. simple

27,56 €/mes

S-A2-24

Enfermeiro/a consulta II.AA.

R. simple

27,56 €/mes

ANEXO X

Importes correspondentes ao período xullo a decembro

Mod.

Factores

Médico xeral

Pediatra

Odontólogo

Enfermeiro/a

Fisioterapeuta

Asistente social

A

Ordinaria

0,312007 €/mes/aseg.

 

 

 

 

 

De 0 a 500 aseg.

 

 

 

76,09 €/mes

 

 

De 501 a 1.500 aseg.

 

 

 

228,31 €/mes

 

 

De 1.501 a 2.500 aseg.

 

 

 

304,41 €/mes

 

 

Máis de 2.500 aseg.

 

 

 

380,51 €/mes

 

 

Menos de 20.000 hab.

 

 

 

 

76,09 €/mes

76,09 €/mes

De 20.000 a 25.000 hab.

 

 

 

 

152,21 €/mes

152,21 €/mes

De 25.000 a 30.000 hab.

 

 

 

 

190,25 €/mes

190,25 €/mes

Máis de 30.000 hab.

 

 

 

 

228,31 €/mes

228,31 €/mes

B

Ordinaria

0,312007 €/mes/aseg.

 

 

 

 

 

De 0 a 500 aseg.

 

 

 

152,21 €/mes

 

 

De 501 a 1.000 aseg.

 

 

 

190,25 €/mes

 

 

Máis de 1.000 aseg.

 

 

 

228,31 €/mes

 

 

C

 

0,114120 €/mes/aseg.

 

 

 

 

 

D

 

(Dif. con 1.050×0,312007 €/mes/aseg.)

 

 

 

E

I

40 % da mod. A

159,48 €/mes

 

40 % da mod. A

 

 

II

50 % da mod. A

297,81 €/mes

 

50 % da mod. A

 

 

III

60 % da mod. A

375,30 €/mes

 

60 % da mod. A

 

 

1 municipio

 

 

 

 

38,05 €/mes

68,49 €/mes

De 2 a 3 municipios

 

 

 

 

76,09 €/mes

106,55 €/mes

Máis de 3 municipios

 

 

 

152,21 €/mes

182,65 €/mes

F

152,21 €/mes

152,21 €/mes

 

76,09 €/mes

 

 

G

 

228,31 €/mes

 

 

114,16 €/mes

 

 

H

Xefe Unidade

76,09 €/mes

76,09 €/mes

 

 

 

 

Xefe Servizo

228,31 €/mes

228,31 €/mes

228,31 €/mes

 

 

 

Coord. de Área

190,25 €/mes

190,25 €/mes

190,25 €/mes

76,09 €/mes

76,09 €/mes

76,09 €/mes

Coord. de Servizo

 

 

 

114,16 €/mes

114,16 €/mes

 

I

 

228,31 €/mes

90,14 €/mes

 

 

 

J

 

(*)

(*)

(*)

(*)

(*)

 (*)

(*) En función do disposto no Decreto 156/2005, do 9 de xuño, e no Acordo sobre determinadas condicións de traballo e retributivas do persoal das unidades e servizos de atención primaria, publicado pola Orde do 4 de xuño de 2008, pola que se publican determinados acordos sobre a ordenación e previsión de postos de traballo e retributivas no ámbito da atención primaria do Servizo Galego de Saúde.

ANEXO XI

Retribucións complementarias dos médicos de urxencias hospitalarias

Período xullo a decembro

Traballo a quendas

74,99 €/mes

Nocturnidade

4,95 €/hora

Festividade

11,78 €/hora

Xornada complementaria

27,04 €/hora

Atención urxente

164,00 €/mes

ANEXO XII

Retribucións adicionais dos médicos dos puntos de atención continuada

Período xullo a decembro

Nocturnidade

3,97 €/hora

Festividade

9,42 €/hora

Xornada complementaria

24,94 €/hora

ANEXO XIII

Retribucións adicionais do persoal de enfermaría dos puntos

de atención continuada

Período xullo a decembro

Nocturnidade

2,53 €/hora

Nocturnidade de sábado e véspera de festivo

7,57 €/hora

Festividade

7,57 €/hora

Xornada complementaria

16,34 €/hora

ANEXO XIV

(Atención continuada)

Gardas médicas servizos xerarquizados

Modalidade prest. de servizo

Módulo horario

Período xullo a decembro

Valor módulo euros

Euros/hora

Presenza física

17 horas

394,23

23,19

Presenza física

24 horas

556,56

23,19

Localizada

17 horas

196,69

11,57

Localizada

24 horas

277,68

11,57

Enfermeiro/a equipos transpl. perfusión, hemodi. e his.

Modalidade prest. de servizo

Período xullo a decembro

Módulo horario

Valor módulo euros/mes

Presenza física

67 horas/mes

690,63

Localizada

134 horas/mes

690,63

Atención continuada urxencias extrahospitalarias

Modalidade prest. de servizo

Período xullo a decembro

Valor módulo euros/hora

Presenza física persoal facultativo

23,19

Localizada persoal facultativo

11,57

Presenza física enfermeiro/a

18,45

Localizada enfermeiro/a

9,22

Atención continuada residentes en formación

Residentes licenciados

Modalidade prest. de servizo

Presenza física

Período xullo a decembro

Módulo horario

Importe euros

Primeiro ano

Hora garda

12,78

17 horas

217,26

24 horas

306,72

Segundo ano

Hora garda

14,63

17 horas

248,71

24 horas

351,12

Terceiro ano

Hora garda

16,47

17 horas

279,99

24 horas

395,28

Cuarto e quinto ano

Hora garda

18,24

17 horas

310,08

24 horas

437,76

Residentes diplomados

Modalidade prest. de servizo

Período xullo a decembro

Módulo horario

Importe euros

Enfermeira/o en formación 1º ano

Hora garda

10,42

17 horas

177,14

24 horas

250,08

Enfermeira/o en formación 2º ano

Hora garda

11,51

17 horas

195,67

24 horas

276,24

Atención continuada persoal non facultativo

Modalidade prest. de servizo

Grupo/subgrupo (RDL 5/2015)

Período xullo

a decembro

Valor

módulo €

€/hora

A: Serv. noite (10 horas)

A2

39,70

3,97

A: Serv. noite (10 horas)

C1

32,30

3,23

A: Serv. noite (10 horas)

C2 e a. prof.

28,40

2,84

B: Serv. domingos e festivos (7 horas)

A2

66,22

9,46

B: Serv. domingos e festivos (7 horas)

C1

51,94

7,42

B: Serv. domingos e festivos (7 horas)

C2 e a. prof.

47,25

6,75

C: Serv. noite de sábados e véspera de festivos (10 horas)

A2

66,10

6,61

C: Serv. noite de sábados e véspera de festivos (10 horas)

C1

52,10

5,21

C: Serv. noite de sábados e véspera de festivos (10 horas)

C2 e a. prof.

47,30

4,73

Módulos atención continuada facultativos exentos de gardas de atención especializada

Modalidade prest. de servizo

Período xullo a decembro

Módulo horario

Valor módulo

importe euros

Presenza física

4 horas

164,18

ANEXO XV

Contía adicional que se percibirá no mes de decembro

Categoría

Grupo

Nivel

Compl. específico

Produtividade

PRD

PERSOAL DIRECTIVO

D-A1-56

DIRECTOR/A ASISTENCIAL DO 061

A1

28

2.478,13

0

0

D-A1-57

DIRECTOR/A XESTIÓN E SS.XX. 061

A1

27

2.065,01

0

0

D-A1-58

DIRECTOR/A COORDINACIÓN 061

A1

28

2.476,91

0

0

D-A1-59

DIRECTOR/A DO 061

A1

29

2.650,41

0

0

D-A1-63

XERENTE DA AXENCIA

A1

29

2.140,88

0

0

D-A1-64

DIRECTOR/A DE ÁREA

A1

27

1.768,49

0

0

D-A1-65

DIRECTOR/A DA AXENCIA

A1

29

2.140,88

0

0

DA-A1-01

XERENTE XESTIÓN INTEGRADA

A1

29

2.165,69

0

0

DA-A1-02

XERENTE EXECUTIVO/A

A1

27

1.697,28

0

0

DA-A1-10

DIRECTOR/A PROCESOS ASISTENCIAIS

A1

28

2.012,09

0

0

DA-A1-11

DIRECTOR/A RECURSOS ECONÓMICOS

A1

27

2.012,09

0

0

DA-A1-12

DIRECTOR/A RECURSOS HUMANOS

A1

27

2.012,09

0

0

DA-A1-14

DIRECTOR/A PROCESOS SEN INGRESO E URXENCIAS

A1

28

1.923,38

0

0

DA-A1-15

DIRECTOR/A PROCESOS CON INGRESO

A1

28

1.923,38

0

0

DA-A1-16

DIRECTOR/A PROCESOS DE SOPORTE

A1

28

1.923,38

0

0

DA-A1-26

SUBDIRECTOR/A SISTEMAS DE INFORMACIÓN

A1

26

1.697,28

0

0

DA-A1-27

SUBDIRECTOR/A CALIDADE, ATENCIÓN AO PACIENTE E ADMISIÓN

A1

27

1.697,28

0

0

DA-A1-29

SUBDIRECTOR/A PROC. ASISTENCIAIS ÁREA MÉDICA

A1

27

1.697,28

0

0

DA-A1-30

SUBDIRECTOR/A ÁREA RR.EE.

A1

26

1.697,28

0

0

DA-A1-31

SUBDIRECTOR/A ÁREA RR.HH.

A1

26

1.697,28

0

0

DA-A1-32

SUBDIRECTOR/A MÉDICO/A

A1

27

1.056,71

0

0

DA-A1-34

SUBDIRECTOR/A XESTIÓN

A1

26

1.034,06

0

0

DA-A2-13

DIRECTOR/A PROCESOS DE ENFERMARÍA

A2

26

1.607,30

0

0

DA-A2-28

SUBDIRECTOR/A PROCESOS ASISTENCIAIS ÁREA DE ENFERMARÍA

A2

25

1.292,50

0

0

DA-A2-33

SUBDIRECTOR/A ENFERMARÍA

A2

25

671,27

0

0

DA-A2-35

SUBDIRECTOR/A SISTEMAS DE INFORMACIÓN

A2

26

1.697,28

0

0

DA-A2-36

SUBDIRECTOR/A ÁREA RR.EE.

A2

26

1.697,28

0

0

DA-A2-37

SUBDIRECTOR/A ÁREA RR.HH.

A2

26

1.697,28

0

0

DA-A2-38

SUBDIRECTOR/A DE XESTIÓN

A2

26

1.034,06

0

0

DA-A2-39

SUBDIRECTOR/A CALIDADE, ATENCIÓN AO PACIENTE E ADMISIÓN

A2

26

1.607,30

0

0

PERSOAL ESTATUTARIO DE XESTIÓN E SERVIZOS

N-A1-01

XEFE/A SERVIZO-SUBGRUPO A1

A1

26

731,03

180,7

0

N-A1-02

XEFE/A SECCIÓN-SUBGRUPO A1

A1

24

601,52

162,62

0

N-A1-03

PERSOAL TÉCNICO SUPERIOR

A1

23

457,65

153,57

0

N-A1-04

ENXEÑEIRO/A SUPERIOR

A1

23

490,04

153,57

0

N-A1-05

GRUPO TÉCNICO FUNCIÓN ADMTVA.

A1

23

457,65

153,57

0

N-A1-06

PSICÓLOGO/A

A1

23

457,65

153,57

0

N-A1-07

BIBLIOTECARIO/A

A1

23

457,65

153,57

0

N-A1-08

TCO. SUPERIOR DE SISTEMAS E TECNOLOXÍAS DA INFORMACIÓN

A1

23

457,65

153,57

0

N-A1-09

PERSOAL TÉCNICO SUPERIOR EN PREVENCIÓN DE RISCOS LABORAIS

A1

23

457,65

153,57

0

N-A2-01

XEFE/A SERVIZO-SUBGRUPO A2

A2

26

731,03

220,89

0

N-A2-02

XEFE/A SECCIÓN-SUBGRUPO A2

A2

24

601,52

202,82

0

N-A2-07

TRABALLADOR/A SOCIAL HOSPITAL

A2

21

245,34

121,97

0

N-A2-08

ENXEÑEIRO/A TÉCNICO

A2

21

245,34

121,97

0

N-A2-09

GRUPO XESTIÓN FUNCIÓN ADMTVA.

A2

21

245,34

121,97

0

N-A2-10

ENXEÑEIRO/A TÉCNICO-XEFE/A GRUPO

A2

21

461,2

131,53

0

N-A2-11

MESTRE/A INDUSTRIAL-XEFE/A EQUIPO

A2

21

407,21

131,53

0

N-A2-12

PROFESOR/A EDUCACIÓN PRIMARIA

A2

21

245,34

121,97

0

N-A2-14

PERSOAL TÉCNICO DE GRAO MEDIO

A2

21

245,34

121,97

0

N-A2-15

TCO. XESTIÓN DE SISTEMAS E TECNOLOXÍAS DA INFORMACIÓN

A2

21

245,34

121,97

0

N-A2-16

TCO. DE GRAO MEDIO EN PREVENCIÓN DE RISCOS LABORAIS

A2

21

245,34

121,97

0

N-A2-201

TRABALLADOR/A SOCIAL A.P. A1 E1

A2

21

0

291,19

0

N-A2-202

TRABALLADOR/A SOCIAL A.P. A1 E2

A2

21

0

291,19

0

N-A2-203

TRABALLADOR/A SOCIAL A.P. A1 E3

A2

21

0

291,19

0

N-A2-204

TABALLADOR/A SOCIAL A.P. A2 E1

A2

21

0

215,1

0

N-A2-205

TRABALLADOR/A SOCIAL A.P. A2 E2

A2

21

0

215,1

0

N-A2-206

TRABALLADOR/A SOCIAL A.P. A2 E3

A2

21

0

215,1

0

N-A2-207

TRABALLADOR/A SOCIAL A.P. A3 E1

A2

21

0

177,03

0

N-A2-208

TRABALLADOR/A SOCIAL A.P. A3 E2

A2

21

0

177,03

0

N-A2-209

TRABALLADOR/A SOCIAL A.P. A3 E3

A2

21

0

177,03

0

N-A2-210

TRABALLADOR/A SOCIAL A.P. A4 E1

A2

21

0

138,99

0

N-A2-211

TRABALLADOR/A SOCIAL A.P. A4 E2

A2

21

0

138,99

0

N-A2-212

TRABALLADOR/A SOCIAL A.P. A4 E3

A2

21

0

138,99

0

N-A2-213

COORDINADOR/A DE ÁREA A.P.

A2

22

0

(*)

0

N-AP-01

AUXILIAR AUTOPSIAS (CELADOR/A)

AP

14

370,32

97,81

0

N-AP-02

CELADOR/A AUX. ANIMALARIO

AP

14

294,28

97,81

0

N-AP-03

CELADOR/A AT. DIRECTA AO ENFERMO

AP

14

240,61

97,81

0

N-AP-04

CELADOR/A QUIRÓFANO

AP

14

254,79

97,81

0

N-AP-05

ENCARGADO/A DE QUENDA DE CELADORES/AS

AP

15

290,02

89,99

0

N-AP-06

CELADOR/A ENC. LAVANDARÍA

AP

13

301,45

139,76

0

N-AP-07

CELADOR/A SEN AT. DIRECTA AO ENFERMO

AP

13

217,02

97,81

0

N-AP-08

FOGONEIRO/A

AP

13

217,02

97,81

0

N-AP-09

LAVANDEIRO/A

AP

13

217,02

97,81

0

N-AP-10

LIMPADOR/A

AP

13

217,02

97,81

0

N-AP-11

PEÓN

AP

13

217,02

97,81

0

N-AP-12

PINCHE

AP

13

217,02

97,81

0

N-AP-13

PASADOR/A DE FERRO

AP

13

217,02

97,81

0

N-C1-01

XEFE/A SECCIÓN-SUBGRUPO C1

C1

24

530,28

202,82

0

N-C1-02

XEFE/A GRUPO-SUBGRUPO C1

C1

20

357,6

135,53

0

N-C1-04

CONTROLADOR/A SUBMINISTRACIÓNS

C1

19

308,85

108,42

0

N-C1-05

GRUPO ADMINISTRATIVO FUNCIÓN ADMTVA.

C1

18

164,98

108,42

0

N-C1-06

XEFE/A EQUIPO-SUBGRUPO C1

C1

18

333,62

135,53

0

N-C1-07

COCIÑEIRO/A

C1

18

164,98

162,62

0

N-C1-09

TÉCNICO/A ORTOPÉDICO/A

C1

18

243,21

108,42

0

N-C1-10

XEFE/A TALLER

C1

18

326,86

135,53

0

N-C1-11

PERSOAL TÉCNICO NON TITULADO

C1

18

164,98

108,42

0

N-C1-12

TCO. ESPECIALISTA EN SISTEMAS E TECNOLOXÍAS DA INFORMACIÓN

C1

18

164,98

108,42

0

N-C1-13

XEFE/A DE COCIÑA

C1

24

530,28

202,82

0

N-C1-14

PROMOTOR/A DE DOAZÓN

C1

20

343,46

135,53

0

N-C2-01

XEFE/A GRUPO-SUBGRUPO C2

C2

20

335,66

135,53

0

N-C2-02

XEFE/A PERSOAL SUBALTERNO HOSPITAL

C2

19

307,14

162,62

0

N-C2-03

GOBERNANTE/A

C2

19

269,22

99,38

0

N-C2-04

XEFE/A EQUIPO-SUBGRUPO C2

C2

18

311,65

135,53

0

N-C2-05

XEFE/A EQUIPO HOSP. E SERVIZO URXENCIAS

C2

18

311,65

135,53

0

N-C2-06

XEFE/A PERSOAL SUBALTERNO II.AA.

C2

17

274,52

162,62

0

N-C2-07

ALBANEL

C2

16

165,8

99,38

0

N-C2-08

GRUPO AUXILIAR DA FUNCIÓN ADMTVA.

C2

16

165,8

99,38

0

N-C2-09

GRUPO AUXILIAR DA FUNCIÓN ADMTVA. EQUIPO MECANIZADO

C2

16

200,01

99,38

0

N-C2-10

AUX. ORTOPÉDICO/A

C2

16

165,8

99,38

0

N-C2-11

CALEFACTOR/A

C2

16

165,8

99,38

0

N-C2-12

CALEFACTOR/A FORNO CREMATORIO

C2

16

228,06

99,38

0

N-C2-13

CARPINTEIRO/A

C2

16

165,8

99,38

0

N-C2-14

CONDUTOR/A VEHÍCULOS ESPECIAIS

C2

16

223,61

99,38

0

N-C2-15

CONDUTOR/A

C2

16

165,8

99,38

0

N-C2-16

CONDUTOR/A INSTALACIÓNS

C2

16

261,88

99,38

0

N-C2-17

CONDUTOR/A ENC. PARQUE MÓBIL

C2

16

246,61

99,38

0

N-C2-18

COSTUREIRO/A

C2

16

165,8

99,38

0

N-C2-19

ELECTRICISTA

C2

16

165,8

99,38

0

N-C2-20

FONTANEIRO/A

C2

16

165,8

99,38

0

N-C2-21

FOTÓGRAFO/A

C2

16

165,8

99,38

0

N-C2-22

MONITOR/A

C2

16

187,18

99,38

0

N-C2-24

PERRUQUEIRO/A

C2

16

165,8

99,38

0

N-C2-25

PINTOR/A

C2

16

165,8

99,38

0

N-C2-27

TELEFONISTA

C2

16

165,8

99,38

0

N-C2-28

XARDINEIRO/A

C2

16

165,8

99,38

0

N-C2-29

MECÁNICO/A

C2

16

165,8

99,38

0

N-C2-30

ENCARGADO/A EQUIPO PERSOAL OFICIOS

C2

18

255,12

135,53

0

N-C2-31

AZAFATO/A

C2

16

165,8

99,38

0

N-C2-35

PERSOAL SERVIZOS XERAIS

C2

16

200,01

99,38

0

N-C2-36

CONDUTOR/A VEHÍCULOS ESP. TRANSP. ENF.

C2

16

293,64

99,38

0

(*) Nos meses de xuño e decembro, a mesma cantidade que perciba en dito mes de produtividade

PERSOAL ESTATUTARIO SANITARIO NON FACULTATIVO

S-A2-01

DTOR/A. TCO. ESCOLA ENFERMARÍA

A2

24

477,8

162,62

0

S-A2-02

SUPERVISOR/A ÁREA FUNCIONAL

A2

24

536,88

162,62

0

S-A2-03

SUPERVISOR/A UNIDADE

A2

23

455,35

158,09

0

S-A2-10

ENFERMEIRO/A-XEFE/A A.E.

A2

23

423,84

158,09

0

S-A2-12

MATRÓN/A HOSPITAL

A2

23

272,39

153,57

0

S-A2-13

SECRETARIO/A ESTUDOS ESCOLA ENFERMARÍA

A2

23

423,84

162,62

0

S-A2-18

ENFERMEIRO/A SERVIZO NORMAL URXENCIAS

A2

22

273,88

140,03

0

S-A2-19

ENFERMEIRO/A SERVIZOS CENTRAIS

A2

22

263,53

140,03

0

S-A2-20

ENFERMEIRO/A UNIDADE HOSPITAL

A2

22

263,53

140,03

0

S-A2-205

ENFERMEIRO/A A.P. A1 B1 E2 F1 G1

A2

22

0

45,19

0

S-A2-206

ENFERMEIRO/A A.P. A1 B1 E2 F1 G2

A2

22

0

45,19

0

S-A2-21

FISIOTERAPEUTA ÁREA

A2

22

244,26

179,42

0

S-A2-210

ENFERMEIRO/A A.P. A1 B1 E3 F1 G2

A2

22

0

45,19

0

S-A2-212

ENFERMEIRO/A A.P. A1 B1 E3 F2 G2

A2

22

0

45,19

0

S-A2-22

PROFESOR/A ESCOLA ENFERMARÍA

A2

22

263,53

158,09

0

S-A2-23

TERAPEUTA OCUPACIONAL

A2

22

263,53

140,03

0

S-A2-235

ENFERMEIRO/A A.P. A4 B2 E2 F1 G1

A2

22

0

45,19

0

S-A2-237

ENFERMEIRO/A A.P. A2 B1 E1 F1 G1

A2

22

0

45,19

0

S-A2-238

ENFERMEIRO/A A.P. A2 B1 E1 F1 G2

A2

22

0

45,19

0

S-A2-24

ENFERMEIRO/A CONSULTA II. A.A.

A2

22

186,48

140,03

0

S-A2-241

ENFERMEIRO/A A.P. A2 B1 E2 F1 G1

A2

22

0

45,19

0

S-A2-242

ENFERMEIRO/A A.P. A2 B1 E2 F1 G2

A2

22

0

45,19

0

S-A2-244

ENFERMEIRO/A A.P. A2 B1 E2 F2 G2

A2

22

0

45,19

0

S-A2-245

ENFERMEIRO/A A.P. A2 B1 E3 F1 G1

A2

22

0

45,19

0

S-A2-246

ENFERMEIRO/A A.P. A2 B1 E3 F1 G2

A2

22

0

45,19

0

S-A2-247

ENFERMEIRO/A A.P. A2 B1 E3 F2 G1

A2

22

0

45,19

0

S-A2-248

ENFERMEIRO/A A.P. A2 B1 E3 F2 G2

A2

22

0

45,19

0

S-A2-25

ENFERMEIRO/A CONSULTA EXTERNA HOSPITAL

A2

22

200,11

140,03

0

S-A2-253

ENFERMEIRO/A A.P. A2 B2 E2 F1 G1

A2

22

0

45,19

0

S-A2-254

ENFERMEIRO/A A.P. A2 B2 E2 F1 G2

A2

22

0

45,19

0

S-A2-255

ENFERMEIRO/A A.P. A2 B2 E2 F2 G1

A2

22

0

45,19

0

S-A2-257

ENFERMEIRO/A A.P. A2 B2 E3 F1 G1

A2

22

0

45,19

0

S-A2-258

ENFERMEIRO/A A.P. A2 B2 E3 F1 G2

A2

22

0

45,19

0

S-A2-259

ENFERMEIRO/A A.P. A2 B2 E3 F2 G1

A2

22

0

45,19

0

S-A2-26

MATRÓN/A ÁREA, ZONA BÁSICA 1

A2

23

262,45

108,53

0

S-A2-260

ENFERMEIRO/A A.P. A2 B2 E3 F2 G2

A2

22

0

45,19

0

S-A2-27

MATRÓN/A ÁREA, ZONA BÁSICA 2

A2

23

372,7

149,61

0

S-A2-273

ENFERMEIRO/A A.P. A3 B1 E1 F1 G1

A2

22

0

45,19

0

S-A2-277

ENFERMEIRO/A A.P. A3 B1 E2 F1 G1

A2

22

0

45,19

0

S-A2-28

MATRÓN/A ÁREA, ZONA BÁSICA 3

A2

23

486,74

149,61

0

S-A2-285

ENFERMEIRO/A A.P. A3 B2 E1 F1 G1

A2

22

0

45,19

0

S-A2-289

ENFERMEIRO/A A.P. A3 B2 E2 F1 G1

A2

22

0

45,19

0

S-A2-29

FISIOTERAPEUTA HOSPITAL

A2

22

283,65

140,03

0

S-A2-290

ENFERMEIRO/A A.P. A3 B2 E2 F1 G2

A2

22

0

45,19

0

S-A2-293

ENFERMEIRO/A A.P. A3 B2 E3 F1 G1

A2

22

0

45,19

0

S-A2-294

ENFERMEIRO/A A.P. A3 B2 E3 F1 G2

A2

22

0

45,19

0

S-A2-295

ENFERMEIRO/A A.P. A3 B2 E3 F2 G1

A2

22

0

45,19

0

S-A2-296

ENFERMEIRO/A A.P. A3 B2 E3 F2 G2

A2

22

0

45,19

0

S-A2-301

ENFERMEIRO/A A.P. A3 B3 E2 F1 G1

A2

22

0

45,19

0

S-A2-302

ENFERMEIRO/A A.P. A3 B3 E2 F1 G2

A2

22

0

45,19

0

S-A2-306

ENFERMEIRO/A A.P. A3 B3 E3 F1 G2

A2

22

0

45,19

0

S-A2-308

ENFERMEIRO/A A.P. A3 B3 E3 F2 G2

A2

22

0

45,19

0

S-A2-32

FISIOTERAPEUTA ÁREA 1

A2

22

262,45

161,21

0

S-A2-325

ENFERMEIRO/A A.P. A4 B2 E2 F1 G1

A2

22

0

45,19

0

S-A2-33

ENFERMEIRO/A ESPECIALISTA EN SAÚDE MENTAL

A2

23

272,39

153,57

0

S-A2-345

FISIOTERAPEUTA A.P. A1 E1

A2

22

0

347,57

0

S-A2-346

FISIOTERAPEUTA A.P. A1 E2

A2

22

0

347,57

0

S-A2-347

FISIOTERAPEUTA A.P. A1 E3

A2

22

0

347,57

0

S-A2-348

FISIOTERAPEUTA A.P. A2 E1

A2

22

0

271,47

0

S-A2-349

FISIOTERAPEUTA A.P. A2 E2

A2

22

0

271,47

0

S-A2-350

FISIOTERAPEUTA A.P. A2 E3

A2

22

0

271,47

0

S-A2-351

FISIOTERAPEUTA A.P. A3 E1

A2

22

0

233,41

0

S-A2-352

FISIOTERAPEUTA A.P. A3 E2

A2

22

0

233,41

0

S-A2-353

FISIOTERAPEUTA A.P. A3 E3

A2

22

0

233,41

0

S-A2-354

FISIOTERAPEUTA A.P. A4 E1

A2

22

0

195,36

0

S-A2-355

FISIOTERAPEUTA A.P. A4 E2

A2

22

0

195,36

0

S-A2-356

FISIOTERAPEUTA A.P. A4 E3

A2

22

0

195,36

0

S-A2-357

COORDINADOR/A DE SERVIZO

A2

23

161,9

45,19

0

S-A2-358

COORDINADOR/A DE ÁREA

A2

23

0

(**)

0

S-A2-361

ENFERMEIRO/A URXENCIAS EXTRAHOSPITALARIAS E2

A2

22

0

45,19

0

S-A2-37

ENFERMEIRO/A ESPECIALISTA DO TRABALLO

A2

23

272,39

153,57

0

S-A2-38

ENFERMEIRO/A ESPECIALISTA

A2

23

272,39

153,57

0

S-A2-381

ENFERMEIRO/A ESPECIALISTA A.P.

A2

23

0

45,19

0

S-A2-50

ENFERMEIRO/A DE BASE SIMPLE 061

A2

22

269,63

201,15

0

S-A2-51

ENFERMEIRO/A DE BASE DOBRE 061

A2

22

452,19

201,15

0

S-A2-52

ENFERMEIRO/A DE UNIDADE CTG

A2

22

283,01

140,03

0

S-A2-53

ENFERMEIRO/A DE CONSULTA SANITARIA 061

A2

22

269,63

201,15

0

S-A2-95

ENFERMEIRO/A PAC

A2

22

273,89

45,19

0

S-A2-99

LOGOPEDA

A2

22

263,53

140,03

0

S-C1-01

TÉCNICO/A ESPECIALISTA

C1

18

172,96

108,42

0

S-C1-02

COORDINADOR/A TÉCNICOS/AS ESPECIALISTAS

C1

19

172,96

161,05

0

S-C2-01

TCO/A.EN COIDADOS AUX. DE ENFERMARÍA EN FUNCIÓNS TCO. ESPECIALISTA

C2

18

170,02

99,38

0

S-C2-02

TCO/A. EN COIDADOS AUX. DE ENFERMARÍA EN II.AA.

C2

16

165,8

99,38

0

S-C2-03

TCO/A. EN COIDADOS AUX. DE ENFERMARÍA UNIDADE HOSPITAL

C2

16

187,18

99,38

0

S-C2-04

TCO/A. EN COIDADOS AUX. DE ENFERMARÍA SERVIZOS CENTRAIS

C2

16

187,18

99,38

0

S-C2-05

TCO/A. EN COIDADOS AUX. DE ENFERMARÍA CONSULTA EXTERNA HOSPITAL

C2

16

165,8

99,38

0

S-C2-06

TCO/A. EN COIDADOS AUX. DE ENFERMARÍA FUNCIÓNS SAÚDE MENTAL

C2

16

187,18

99,38

0

S-C2-07

COORDINADOR/A TCO. EN COIDADOS AUX. DE ENFERMARÍA

C2

17

187,18

152,1

0

S-C2-08

PERSOAL TÉCNICO/A EN FARMACIA

C2

16

187,18

99,38

0

(**) Nos meses de xuño e decembro, a mesma cantidade que perciba en dito mes de produtividade

PERSOAL ESTATUTARIO FACULTATIVO

SF-A1-01

COORDINADOR/A ADMISIÓN

A1

28

989,43

1.272,82

88,9

SF-A1-02

COORDINADOR/A URXENCIAS

A1

28

989,43

1.272,82

88,9

SF-A1-04

XEFE/A SERVIZO CON C.E.

A1

28

989,43

1.272,82

88,9

SF-A1-05

XEFE/A SERVIZO SEN C.E.

A1

28

0

1.272,82

88,9

SF-A1-06

XEFE/A DE ÁREA

A1

28

989,43

1.272,82

88,9

SF-A1-10

XEFE/A UNIDADE ADMISIÓN

A1

26

899,47

1.000,38

87,24

SF-A1-11

XEFE/A UNIDADE URXENCIAS

A1

26

899,47

1.000,38

87,24

SF-A1-12

XEFE/A SECCIÓN CON C.E.

A1

26

899,47

1.000,38

87,24

SF-A1-13

XEFE/A SECCIÓN SEN C.E.

A1

26

0

1.000,38

87,24

SF-A1-14

ADXUNTO/A ESPECIALISTA ÁREA CON C.E.

A1

24

809,54

711,77

83,09

SF-A1-15

ADXUNTO/A ESPECIALISTA ÁREA SEN C.E.

A1

24

0

711,77

83,09

SF-A1-16

MÉDICO/A URXENCIAS HOSPITALARIAS CON C.E.

A1

24

809,54

711,77

83,09

SF-A1-17

MÉDICO/A DE URXENCIAS HOSPITALARIAS SEN C.E.

A1

24

0

711,77

83,09

SF-A1-18

MÉDICO/A ADMISIÓN E DOCUMENTACIÓN CON C.E.

A1

24

809,54

711,77

83,09

SF-A1-19

MÉDICO/A ADMISIÓN E DOCUMENTACIÓN SEN C.E.

A1

24

0

711,77

83,09

SF-A1-201

MÉDICO/A DE FAMILIA A.P. C1 E1 F1 G1

A1

24

809,54

284,57

0

SF-A1-202

MÉDICO/A DE FAMILIA A.P. C1 E1 F1 G2

A1

24

809,54

284,57

0

SF-A1-207

MÉDICO/A DE FAMILIA A.P. C1 E2 F1 G1

A1

24

809,54

284,57

0

SF-A1-208

MÉDICO/A DE FAMILIA A.P. C1 E2 F1 G2

A1

24

809,54

284,57

0

SF-A1-210

MÉDICO/A DE FAMILIA A.P. C1 E2 F2 G1

A1

24

809,54

284,57

0

SF-A1-213

MÉDICO/A DE FAMILIA A.P. C1 E3 F1 G1

A1

24

809,54

284,57

0

SF-A1-214

MÉDICO/A DE FAMILIA A.P. C1 E3 F1 G2

A1

24

809,54

284,57

0

SF-A1-216

MÉDICO/A DE FAMILIA A.P. C1 E3 F2 G1

A1

24

809,54

284,57

0

SF-A1-219

MÉDICO/A DE FAMILIA A.P. C2 E1 F1 G1

A1

24

809,54

284,57

0

SF-A1-220

MÉDICO/A DE FAMILIA A.P. C2 E1 F1 G2

A1

24

809,54

284,57

0

SF-A1-225

MÉDICO/A DE FAMILIA A.P. C2 E2 F1 G1

A1

24

809,54

284,57

0

SF-A1-226

MÉDICO/A DE FAMILIA A.P. C2 E2 F1 G2

A1

24

809,54

284,57

0

SF-A1-227

MÉDICO/A DE FAMILIA A.P. C2 E2 F1 G3

A1

24

809,54

284,57

0

SF-A1-228

MÉDICO/A DE FAMILIA A.P. C2 E2 F2 G1

A1

24

809,54

284,57

0

SF-A1-230

MÉDICO/A DE FAMILIA A.P. C2 E2 F2 G3

A1

24

809,54

284,57

0

SF-A1-231

MÉDICO/A DE FAMILIA A.P. C2 E3 F1 G1

A1

24

809,54

284,57

0

SF-A1-232

MÉDICO/A DE FAMILIA A.P. C2 E3 F1 G2

A1

24

809,54

284,57

0

SF-A1-233

MÉDICO/A DE FAMILIA A.P. C2 E3 F1 G3

A1

24

809,54

284,57

0

SF-A1-234

MÉDICO/A DE FAMILIA A.P. C2 E3 F2 G1

A1

24

809,54

284,57

0

SF-A1-235

MÉDICO/A DE FAMILIA A.P. C2 E3 F2 G2

A1

24

809,54

284,57

0

SF-A1-236

MÉDICO/A DE FAMILIA A.P. C2 E3 F2 G3

A1

24

809,54

284,57

0

SF-A1-237

PEDIATRA A.P. E1 F1

A1

24

809,54

284,57

0

SF-A1-239

PEDIATRA A.P. E2 F1

A1

24

809,54

284,57

0

SF-A1-240

PEDIATRA A.P. E2 F2

A1

24

809,54

284,57

0

SF-A1-241

PEDIATRA A.P. E3 F1

A1

24

809,54

284,57

0

SF-A1-242

PEDIATRA A.P. E3 F2

A1

24

809,54

284,57

0

SF-A1-243

ODONTOESTOMATÓLOGO/A A.P.

A1

24

809,54

284,57

0

SF-A1-250

XEFE/A DE SERVIZO A.P.

A1

26

899,47

284,57

0

SF-A1-251

XEFE/A DE UNIDADE A.P.

A1

24

809,54

284,57

0

SF-A1-252

COORDINADOR/A DE ÁREA A.P.

A1

24

809,54

284,57

0

SF-A1-30

XEFE/A DE BASE SIMPLE 061

A1

26

1.587,58

284,57

0

SF-A1-31

XEFE/A DE BASE DOBRE 061

A1

26

1.896,92

284,57

0

SF-A1-32

MÉDICO/A ASISTENCIAL DE BASE SIMPLE 061

A1

24

1.179,46

284,57

0

SF-A1-33

MÉDICO/A ASISTENCIAL DE BASE DOBRE 061

A1

24

1.488,80

284,57

0

SF-A1-34

XEFE/A DE SALA 061

A1

26

2.109,02

284,57

0

SF-A1-35

MÉDICO/A COORDINADOR/A 061

A1

26

1.419,04

284,57

0

SF-A1-36

MÉDICO/A XERAL DO CTG

A1

24

727,22

284,57

0

SF-A1-81

TÉCNICO/A SAÚDE PÚBLICA

A1

24

809,54

284,57

83,09

SF-A1-82

MÉDICO/A SERVIZO NORMAL URXENCIAS

A1

24

0

514,33

83,09

SF-A1-83

MÉDICO/A SERVIZO ESPECIAL URXENCIAS

A1

24

0

514,33

83,09

SF-A1-87

FACULTATIVO/A XERARQUIZADO MEDICINA XERAL CON C.E.

A1

24

809,54

711,77

83,09

SF-A1-89

FARMACÉUTICO/A DE A.P.

A1

24

809,54

284,57

83,09

SF-A1-95

MÉDICO/A P.A.C. CON C.E.

A1

24

809,54

284,57

0

SF-A1-96

MÉDICO/A P.A.C. SEN C.E.

A1

24

0

284,57

0

ANEXO XVI

Funcionarios dos corpos ao servizo da Administración de xustiza

1. Soldo.

Soldo

Corpo ou escala

Contía mensual

(xullo a decembro)

Médicos forenses

1.332,59

Xestión procesual e administrativa

1.150,70

Tramitación procesual e administrativa

945,79

Auxilio xudicial

857,87

2. Antigüidade.

a) Os trienios do corpo de médicos forenses devindicados con anterioridade ao 1 de xaneiro de 1995 quedan establecidos con efectos do 1 de xullo na contía mensual de 55,56 €.

b) Os trienios perfeccionados nos corpos ao servizo da Administración de xustiza declarados a extinguir pola Lei orgánica 19/2008, do 23 de decembro, pola que se modifica a Lei orgánica 6/1985, do 1 de xullo, do poder xudicial, teñen establecida con efectos do 1 de xullo a contía mensual que se indica a seguir:

Trienios

Corpo ou escala

Contía mensual

(xullo a decembro)

Oficiais

46,08

Auxiliares

35,53

Axentes xudiciais

30,68

Secretarios xulgados de paz municipios máis de 7.000 habitantes

51,84

c) O importe mensual dos trienios perfeccionados en datas posteriores ás anteriores queda fixado con efectos do 1 de xullo como se indica a seguir:

Trienios

Corpo ou escala

Contía mensual

(xullo a decembro)

Médicos forenses

66,64

Xestión procesual e administrativa

57,54

Tramitación procesual e administrativa

47,29

Auxilio xudicial

42,90

3. Complemento xeral de posto.

Tipo

Subtipo

Posto de traballo

Complemento xeral de posto

Pagas extraordinarias

Contía mensual período xullo a decembro

Contía paga decembro

III

 

Director do Imelga

1.584,88

814,70

Subdirector do Imelga

738,29

Xefatura de servizo do Imelga

738,29

Xefatura de sección do Imelga

700,03

Médico forense

585,38

III

A

Xestor procesual

303,57

378,62

IV

C

Xestor procesual xulgados de paz

289,93

365,03

D

Xestor procesual secretarios xulgados de paz

303,57

III

A

Tramitador procesual

258,09

342,13

B

Tramitador procesual Imelga

325,11

IV

C

Tramitador xulgado de paz

244,45

328,49

III

A

Auxilio xudicial

193,93

287,29

B

Auxilio xudicial Imelga

260,97

IV

C

Auxilio xudicial xulgado de paz

180,29

273,62

IV

-

Escala a extinguir xestión procesual e administrativa procedentes secretarios paz municipios máis de 7.000 habitantes

439,94

456,21

4. Paga adicional complementaria.

O importe da contía complementaria que se aboa xunto co cada paga extraordinaria é a que se reflicte a seguir para cada corpo ou tipo de posto:

Corpo ou tipo de posto

Contía paga decembro

Director do Imelga

734,70

Subdirector do Imelga

708,45

Xefatura de servizo do Imelga

708,45

Xefatura de sección do Imelga

708,45

Médico forense

655,96

Xestión procesual e administrativa

414,58

Tramitación procesual e administrativa

362,11

Auxilio xudicial

338,49

Secretarios xulgados de paz municipios máis de 7.000 habitantes

414,58

5. Complemento específico e complemento autonómico transitorio.

a) Con efectos do 1 de xullo a contía mensual do complemento específico é a que se reflicte para cada tipo de posto na seguinte táboa:

Tipo de posto

Complemento específico mensual período xullo a decembro

Director do Imelga (III)

837,23

Subdirector do Imelga (III)

726,62

Xefatura de servizo do Imelga (III)

698,98

Xefatura de sección do Imelga (III)

643,67

Médico forense (III)

513,42

Coordinador responsable I (A2)

754,79

Coordinador responsable II (A2)

732,62

Coordinador responsable III (A2)

710,45

Responsable estatística, rexistro e calidade I (A2)

688,27

Responsable estatística, rexistro e calidade III (A2)

643,93

Xestor procesual fiscalía (III-A)

510,92

Tramitador procesual fiscalía (III-A)

506,92

Tramitador procesual e adm. Imelga (III-B)

506,92

Auxilio xudicial fiscalía (III-A)

504,42

Auxilio xudicial Imelga (III-B)

504,42

b) A contía mensual do complemento autonómico transitorio é a que se especifica a seguir para cada tipo de posto:

Tipo de posto

Importe mensual

período xullo a decembro

Secretarios xulgados de paz municipios máis de 7.000 habitantes (IV)

510,92

Xestor procesual (III-A)

510,92

Xestor procesual servizo común de apoio (III-A)

607,70

Xestor procesual S.C.N.E. (III-A)

649,16

Xestor procesual xulgado violencia sobre a muller (III-A)

530,84

Xestor procesual secretario/a xulgado de paz (IV-D)

510,92

Xestor procesual xulgado de paz (IV-C)

510,92

Tramitador procesual (III-A)

506,92

Tramitador procesual servizo común de apoio (III-A)

603,70

Tramitador procesual S.C.N.E. (III-A)

562,22

Tramitador procesual xulgado violencia sobre a muller (III-A)

526,84

Tramitador procesual xulgado de paz (IV-C)

506,92

Auxilio xudicial (III-A)

504,42

Auxilio xudicial servizo común de apoio (III-A)

601,20

Auxilio xudicial S.C.N.E. (III-A)

642,66

Auxilio xudicial xulgado violencia sobre a muller (III-A)

524,34

Auxilio xudicial xulgado de paz (IV-C)

504,42

6. Contía das retribucións complementarias de natureza variable.

a) Servizos de garda, contías para o período xullo a decembro.

Partido xudicial/órgano

Concepto

Importe

da garda

Servizos de garda en partidos xudiciais que conten con 8 ou máis xulgados de instrución (art. 5.1 da Orde PRE/1417/2003)

Garda ordinaria de permanencia semanal

245,70

Servizos de garda en partidos xudiciais que conten con 8 ou máis xulgados de instrución (art. 5.2 da Orde PRE/1417/2003)

Garda permanencia para axuizamento inmediato de faltas

145,60

Partidos xudiciais con separación de xurisdición ou conten con 4 ou máis xulgados de primeira instancia e instrución (art. 7.1 da Orde PRE/1417/2003)

Garda permanencia de 8 días

300,28

Partidos xudiciais con separación de xurisdición ou conten con 4 ou máis xulgados de primeira instancia e instrución (art. 7.1 da Orde PRE/1417/2003)

Garda de permanencia de 8 días nos partidos xudiciais onde non haxa sede da fiscalía

150,14

Partidos xudiciais con separación de xurisdición ou conten con 4 ou máis xulgados de primeira instancia e instrución (art. 7.2 parágrafo 1 da Orde PRE/1417/2003)

Garda dispoñibilidade fiscalía de 8 días

218,39

Partidos xudiciais con 4 ou máis xulgados de primeira instancia e instrución (art. 7.2 parágrafo 2 da Orde PRE/1417/2003)

Garda dispoñibilidade de 8 días apoio á fiscalía nos partidos xudiciais onde non haxa sede da fiscalía

109,20

Partidos xudiciais con 2 ou 3 xulgados de primeira instancia e instrución (art. 8.1 parágrafo 1 da Orde PRE/1417/2003)

Garda dispoñibilidade 8 días

136,50

Partidos xudiciais con 2 ou 3 xulgados de primeira instancia e instrución (art. 8.1 parágrafo 2 da Orde PRE/1417/2003)

Garda dispoñibilidade de 8 días apoio á fiscalía nos partidos xudiciais onde non haxa sede da fiscalía

68,24

Partidos xudiciais cun único xulgado de primeira instancia e instrución (art. 9 parágrafo 1 da Orde PRE/1417/2003)

Garda dispoñibilidade semanal

54,60

Asistencia a fiscal en partidos xudiciais cun único xulgado de primeira instancia e instrución (art. 9 parágrafo 2 da Orde PRE/1417/2003)

Garda dispoñibilidade semanal nos partidos xudiciais onde non haxa sede da fiscalía

27,30

Fiscalías menores capitais de provincia (art. 12.b) da Orde PRE/1417/2003)

Garda dispoñibilidade semanal para atender incidencias que deriven da Lei orgánica reguladora da responsabilidade penal dos menores

109,20

b) Programa de actuación de fomento da produtividade, contías con efectos do 1 de xullo.

Corpo

Contía mensual

período xullo a decembro

Médicos forenses

9,97

Xestión procesual e administrativa

9,97

Tramitación procesual e administrativa

9,97

Auxilio xudicial

9,97

c) Penosidade por saídas habituais a centros penitenciarios, contías con efectos do 1 de xullo.

Corpo

Contía mensual

período xullo a decembro

Xestión procesual e administrativa

67,06

Tramitación procesual e administrativa

58,85

Auxilio xudicial

50,63

d) Penosidade do persoal do servizo común de apoio territorial que preste servizos fóra da sede do Tribunal Superior de Xustiza, contías con efectos do 1 de xullo.

Corpo

Contía mensual

período xullo a decembro

Xestión procesual e administrativa

273,71

Tramitación procesual e administrativa

218,97

Auxilio xudicial

164,22

e) Retribución compensatoria pola realización de quendas en rexistros civís da Coruña, Vigo, Santiago de Compostela, Ferrol, Lugo, Ourense e Pontevedra contías con efectos do 1 de xullo.

Xornada

Contía diaria

período xullo a decembro

Vespertina de luns a venres

47,83

Sábado

79,72

f) Retribución compensatoria pola realización de quendas de dispoñibilidade para o desempeño conxunto de funcións por parte do persoal funcionario do corpo de auxilio xudicial contías con efectos do 1 de xullo: 99,64 € por cada período de 15 días.

7. En aplicación do Acordo do 23 de maio de 2018 (DOG do 30 de maio) establecese con efectos do 1 de maio o seguinte complemento retributivo por obxectivos ao persoal funcionario destinado nos xulgados con competencias en materia de violencia sobre a muller:

a) Xulgados exclusivos violencia sobre a muller: 100 €/mes.

b) Xulgados de instrución que asumen a materia de violencia sobre a muller: 75 €/mes.

c) Xulgados de primeira instancia e instrución do resto dos partidos xudiciais que asumen a materia de violencia sobre a muller (que incoasen alo menos 75 dilixencias no ano anterior): 50 €/mes.