Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 237 Xoves, 13 de decembro de 2018 Páx. 52231

VI. Anuncios

c) Outros anuncios

Corporación Radio e Televisión de Galicia, S.A.

RESOLUCIÓN do 11 de decembro de 2018, da Dirección Xeral da Corporación Radio Televisión de Galicia, S.A., pola que se determinan os servizos mínimos dirixidos a garantir os servizos esenciais ante a convocatoria de folga total do día 19 e de folga parcial o día 22 de decembro de 2018 nos centros de traballo da Corporación Radio Televisión de Galicia.

O artigo 28.2 da Constitución española recoñece o dereito á folga dos/das traballadores/as para a defensa dos seus intereses. O exercicio deste dereito queda condicionado ao mantemento dos servizos esenciais da comunidade recollidos no artigo 2 do Decreto 155/1988, do 9 de xuño (DOG núm. 116, do 20 de xuño).

O Comité Intercentros da Corporación Radio Televisión de Galicia, S.A. (CRTVG), formada polos sindicatos Confederación Intersindical Galega (CIG), a Central Unitaria de Traballadores (CUT), o Sindicato Nacional de Comisións Obreiras en Galicia (CC.OO.), a Unión Xeral de Traballadores Galicia (UGT) e a Unión Sindical Obrera (USO), comunicou unha convocatoria de folga que afecta todos os traballadores e traballadoras da CRTVG nos seus centros de traballo: San Marcos (Santiago de Compostela), delegación da Coruña, delegación de Vigo, delegación de Ourense e delegación de Lugo. Esta convocatoria de folga desenvolveuse xa en diferentes días de paros parciais da seguinte maneira:

– Paros parciais en franxas horarias de 2 horas por quenda durante os días martes 20 de novembro, xoves 22 de novembro, sábado 24 de novembro, luns 26 de novembro, mércores 28 de novembro, venres 30 de novembro e domingo 2 de decembro, concretándose especificamente durante todos estes días nos seguintes paros para cada unha das franxas:

• Quendas de mañá: das 12.30 ás 14.30 horas.

• Quendas de tarde: das 18.30 ás 20.30 horas.

• Quendas de noite: as dúas últimas horas da súa franxa horaria.

• Quendas partidas: das 12.30 ás 14.30 horas.

• Quendas de fin de semana: sábado das 12.30 ás 14.30 horas e das 18.30 ás 20.30 horas, e domingo das 12.30 ás 14.30 horas e das 18.30 ás 20.30 horas.

O Comité Intercentros da Corporación Radio Televisión de Galicia, S.A. (CRTVG) convocou, así mesmo, conxuntamente cos devanditos, os seguintes paros, aínda non levados a termo cando se dita esta resolución e aos que esta se refire:

• Mércores 19 de decembro, folga total de 24 horas, das 00.00 ás 24.00 horas.

• Sábado 22 de decembro, folga parcial de 6 horas, das 8.00 ás 14.00 horas.

Así pois, a necesaria conciliación entre o exercicio do dereito constitucional de folga e o mantemento dos servizos esenciais obriga a CRTVG, de acordo coa normativa vixente, a fixar uns servizos mínimos indispensables para o funcionamento dos servizos esenciais da comunidade, que se concretan nesta resolución, que, por outra parte, se formula en continuidade cos criterios que informaron a do 16 de novembro deste ano relativa a esta mesma cuestión a respecto daqueloutros paros parciais xa levados a termo.

Desta forma, establécense servizos mínimos respecto ao sector dos medios de comunicación que poden afectar o desenvolvemento ordinario da comunicación audiovisual pública, no sentido do artigo 2 do Decreto 155/1988, do 9 de xuño.

Os criterios determinantes para a fixación dos servizos mínimos establecidos na presente resolución tiveron en conta os distintos pronunciamentos do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia en relación cos servizos esenciais fixados nas xornadas das anteriores folgas do 8 de xuño de 2010, do 29 de setembro de 2010, do 27 de xaneiro de 2011, do 29 de marzo de 2012 e do 14 de novembro de 2012.

Aínda que é certo que o devandito tribunal ditou sentenzas que determinaban as normas polas que se establecían os referidos servizos mínimos, non é menos certo que as sentenzas citadas viñeron motivadas polo déficit de expresión da ponderación dos factores e criterios tidos en conta.

Por todo isto, neste caso concreto e tendo en conta os pronunciamentos anteriores, preténdese dar a coñecer máis xustificadamente, se cabe, os criterios en virtude dos cales se procedeu a identificar os servizos mínimos como esenciais e a determinar os efectivos necesarios para aseguralos á luz da presente convocatoria de folga. Todo isto observando a necesaria proporción entre o dereito dos/das traballadores/as e os bens e intereses que se teñen que salvagardar.

Os servizos mínimos que cómpre fixar para o período de folga convocado non poderán exceder en cada centro o número de persoas que normalmente permanecen neles con ocasión dun domingo ou día festivo, excepto que se trate de órganos que tales días permanezan pechados ou sen servizo, caso en que se terá que atender ás quendas establecidas para os sábados. Este criterio pode ser incorporado e tido en conta en ámbitos concretos de actividade á hora de garantir os servizos esenciais para os vindeiros días de convocatoria de folga, tal e como se particulariza e xustifica en relación cos servizos fixados a través desta norma reguladora.

A CRTVG desenvolve a súa actividade en relación cos medios públicos de comunicación audiovisual de Galicia, a Lei 9/2011, do 9 de novembro, dos medios públicos de comunicación audiovisual de Galicia, onde fai referencia na súa exposición de motivos ás actividades de prestación do servizo público de comunicación audiovisual, así como ao cumprimento dos obxectivos ligados á función de servizo público.

Neste sentido, o artigo 4, sobre a actividade de comunicación audiovisual da Corporación RTVG, di que se inspirará nos seguintes principios: a) O respecto e a defensa dos principios que informan a Constitución española (entre eles o dereito á folga) e o Estatuto de autonomía de Galicia e os dereitos e liberdades que neles se recoñecen e garanten (...) h) A obxectividade, imparcialidade, veracidade e neutralidade informativa, así como o respecto á liberdade de expresión e á formación dunha opinión pública plural (...) j) A garantía da máxima continuidade na prestación do servizo e a plena cobertura do conxunto do territorio. E remata o punto 4.2 establecendo que «a Corporación RTVG deberá cumprir coa misión de servizo público de comunicación audiovisual que lle sexa encomendada, e a súa programación inspirarase nos principios definidos na alínea precedente».

Cómpre engadir, ademais, que a CRTVG ten a obriga de emitir os comunicados oficiais necesarios para o interese público, e debe proporcionar a través daqueles mínimos unha dispoñibilidade no servizo que faga viable a continuidade da emisión e os efectivos imprescindibles que fagan posible a inmediata difusión.

Ademais, conforme as previsións da mesma Lei 9/2011, no seu artigo 32 en particular, a actividade da CRTVG responde, nos obxectivos xerais da función que debe cumprir, a un mandato marco aprobado polo Parlamento de Galicia, que fai patente así a encomenda á Corporación da prestación dun servizo público pola vontade social colectiva. Aprobado por aquel o 15 de decembro de 2015 e publicado no DOG núm. 247, do martes 29 de decembro de 2015, por Comunicación da Presidencia da Xunta de Galicia de 16 de decembro dese ano, o mandato marco vixente insiste, en obvia coherencia con ela, no sinalado pola Lei 9/2011, rubricándoo e detallándoo.

Son neste sentido particularmente elocuentes o articulado do capítulo I do título II, referido aos obxectivos programáticos; o do capítulo II do título I, referido aos principios e obxectivos xerais da función de servizo público, nomeadamente o artigo 13, que atende á garantía da máxima continuidade na prestación desta e á plena cobertura do conxunto do territorio, así como os artigos 27 e 28, do capítulo II do citado título II, que trata das liñas estratéxicas de contidos, emisión e produción. Estes últimos singularmente en canto determinan inequivocamente o carácter multimedia e multicanle das actividades en que a CRTVG concreta esa función, o que define as exixencias técnicas e operativas que a Corporación debe xestionar de ordinario e, por tanto, na escala correspondente, na circunstancia específica da restrición da actividade aos servizos mínimos.

E isto é particularmente relevante porque, como logo se sinala, agora, en razón dun cambio tecnolóxico en tránsito de consolidación, a CRTVG está en pleno axuste dos procedementos e fluxos operacionais e de asignación de recursos humanos aos labores de xeración, xestión e difusión de contidos para atinxir un óptimo, á altura do determinado no mandato marco, naquelas perspectivas multimedia e multicanle. A este respecto debe subliñarse que tal axuste afecta en especial a dimensión informativa da actividade da CRTVG e que esta, como resulta indiscutible á luz das referencias do marco normativo que se invoca, é substancial na prestación do servizo público que ten atribuído, polo que debe garantirse nos termos debidos a súa continuidade e suficiencia na circunstancia obxecto desta resolución, que é a da redución da actividade aos servizos mínimos.

Durante moitos anos, a xurisprudencia sobre esa cuestión singular foi matizando en diferentes sentenzas cal debe ser o concepto de «servizos mínimos», para que en todo momento o interese xeral da comunidade poida harmonizarse adecuadamente co dereito irrenunciable dos/das traballadores/as a facer folga e co dereito fundamental das persoas á información, de maneira que se permita ao maior número posible destes/as o exercicio dese dereito sen que prexudique desproporcionadamente a comunidade, conforme sinalan as sentenzas do Tribunal Constitucional 11/1981, do 8 de abril, e, en especial, a do 15 de marzo de 1990. Para tal efecto, garántense os servizos mínimos indispensables, nas inescusables condicións de seguridade e cos/coas traballadores/as estritamente precisos/as, na medida en que a índole do seu labor o permita, pero ofrecendo unha garantía das gravacións e rexistros de urxencia, así como o mantemento perante continxencias que poidan xurdir nos equipamentos técnicos ou en circunstancias de última hora, como poden ser accidentes de tráfico, incidencias no desenvolvemento da folga ou outros acontecementos imprevistos, e sempre pensando no interese xeral da comunidade.

Así as cousas, diante do anuncio dunha folga que afecta o persoal da CRTVG, fanse precisos, no establecemento dos servizos mínimos, os seguintes criterios a que se refire a presente resolución:

1. O carácter esencial que revisten os servizos públicos de televisión e radio de titularidade autonómica, non soamente por determinación expresa da lexislación, senón tamén pola súa incidencia no exercicio dos dereitos fundamentais a comunicar e recibir libremente información veraz por calquera medio de difusión, consagrados polo artigo 20.1.d) da Constitución española (circunstancia da cal, igualmente, derivaría o seu carácter de servizos públicos esenciais, aínda sen necesidade de declaración legal expresa, de acordo coa doutrina do Tribunal Constitucional reflectida nas sentenzas 26/1981, do 17 de xullo, e 51/1986, do 24 de abril).

2. A procedencia de precisar, dentro da total extensión da prestación destes servizos públicos esenciais e aplicando un criterio o máis estrito posible, aqueles aspectos cuxo mantemento debe considerarse indispensable (coa finalidade de asegurar a satisfacción do interese público afectado), e aqueloutros que poden quedar suspendidos temporalmente como consecuencia da folga, sen grave prexuízo do interese xeral da comunidade.

En consecuencia, considérase indispensable asegurar a produción e emisión dos espazos informativos necesarios que garantan a cobertura mínima que o dereito á información, consagrado no artigo 20 da Constitución, require, garantindo a continuidade das emisións televisivas e de radio no seu horario habitual.

Así pois, esta motivación, que supón o establecemento destes servizos esenciais, atende as concretas circunstancias concorrentes, é dicir, o ámbito territorial, temporal, tecnolóxico e de persoal da folga convocada, a determinación das prestacións esenciais que non deben ser interrompidas e as previsións técnicas que, no caso particular que nos atinxe, establezan aquelas prestacións esenciais e cantas persoas deben atendelas.

Os medios audiovisuais públicos de Galicia teñen carácter de servizo esencial, de maneira que os programas emitidos que afectan bens constitucionalmente protexidos deben ter tal consideración.

Esta folga desenvólvese para a CRTVG nun contexto innovador, antes aludido, de transformación tecnolóxica como consecuencia da implantación recente dunha nova plataforma de produción dixital, que é o cambio desa índole máis importante e decisivo que se emprendeu nos medios de comunicación públicos galegos de titularidade autonómica desde a súa creación. Centrándose nos servizos informativos, polo seu carácter crucial xa argumentado para o asunto desta resolución, esa nova plataforma permite unha plena integración produtiva dos medios –radio, televisión, rede– a prol daquela difusión multimedia e multicanle referida, así como un incremento da interactividade co público usuario baseada na actualización constante de contidos desa natureza, sendo ambos os obxectivos estratéxicos na mellora do servizo público en que está empeñada a Corporación.

No momento actual, estase, pois, nunha fase de estabilización do sistema que require o axuste, validación e adecuación dos procesos técnicos, a solución das incidencias que están xurdindo e a adaptación dos procedementos de traballo á nova ferramenta.

No nivel do necesario concurso dos recursos humanos, excedendo o ámbito dos informativos pero con singular impacto nel, o que acaba de describirse implica como consecuencia unha serie de cambios que afectan tanto os procedementos como a adaptación das tarefas que estaba desenvolvendo historicamente el persoal de cada unha das categorías laborais, exixindo unha maior, ou cando menos diferente, especialización acorde coas novas necesidades que demanda a evolución global dos medios de comunicación.

Así mesmo, nesta fase de inicio da implantación, as tarefas coas novas ferramentas exixen un período de adaptación no que os prazos de produción de cada acción implican un tempo maior que no fluxo de traballo anterior. Tamén exixe un cambio nos fluxos de traballo, nas rutinas e protocolos que os fixan e na xestión operacional mesma do persoal afectado. En concreto, obriga a destinar efectivos a determinadas funcións que non existían cando tiveron lugar convocatorias pasadas de folga como, por exemplo:

– A necesidade de especializar os/as operadores/as montadores/as de vídeo en tarefas singularizadas nun proceso de produción dixital. Este colectivo de traballadores fue especializado e formado en diferentes ámbitos, polo que na actualidade existen especialistas en inxesta, inxesta PAM, inxesta MAM e de media. Isto implica que teñen que participar nos servizos mínimos efectivos de cada especialización para poder asegurar os mínimos técnicos na produción do labor informativo.

– Ou ben non acadaban o grao de importancia que agora si se precisa para garantir un funcionamento básico continuado. Exemplo desta circunstancia é a configuración recente dun grupo interdisciplinar de categorías laborais que dean soporte á nova plataforma tecnolóxica, denominado grupo soporte, que agora é parte esencial do mantemento tecnolóxico, máxime nun momento de estabilización da nova plataforma.

– A maioría das categorías profesionais técnicas vense afectadas pola nova plataforma dixital e as súas necesidades tecnolóxicas, como os grafistas e ilustradores que fan a infografía dos informativos desde o departamento de deseño gráfico e que a deben engadir no seu propio sistema, o que supón unha dilatación dos tempos considerable, ao ampliarse o código que se utiliza e a facelo en HD (high definition), a velocidade de subida de datos é considerablemente maior.

Ademais, na dinámica actual de transición en adaptación ás novas circunstancias ditadas polas novas posibilidades tecnolóxicas que se expuxo, resulta que agora, circunstancialmente, o tempo de traballo para redactar e editar unha noticia é máis dilatado que o que era preciso na situación anterior, pero tamén maior que o previsto cando o novo sistema estea optimizado no seu rendemento. Por iso, neste intre singular cómpre considerar particularmente á hora de determinar os servizos mínimos para garantir a emisión de espazos informativos o maior tempo efectivo que se precisa para a elaboración das unidades de contido desa natureza. Así sucede con categorías profesionais como redactor, locutor e auxiliar de redacción.

Polo tanto, a diferenza de establecemento de servizos mínimos en folgas anteriores, neste contexto de transformación, implantación e adaptación a un cambio dixital tan innovador, faise imprescindible establecer un modelo diferente, onde nalgunhas categorías cómpre reforzar o número de efectivos e noutras é posible designar un menor número de traballadores/as porque os procesos están máis automatizados.

En atención a todo o exposto, por proposta do Departamento de Recursos Humanos da CRTVG, establécense os servizos mínimos para os días alternos de convocatoria de folga total do día 19 e parcial do 22 de decembro de 2018. Debe notarse a este respecto que, pola diferente duración e emprazamento horario que os paros citados da mesma convocatoria de folga do martes 20 de novembro, xoves 22 de novembro, sábado 24 de novembro, luns 26 de novembro, mércores 28 de novembro, venres 30 de novembro e domingo 2 de decembro, sendo a valoración de necesidades distinta, é así tamén distinta a determinación resultante, como foi advertido na Resolución a propósito deles do pasado día 16 de novembro. A dita data non se publicaron os servizos mínimos do 19 e 22 de decembro debido a que se encontraban en fase de negociación co Comité de Folga.

Eses servizos mínimos propostos son os que se relacionan a seguir:

Servizos mínimos aplicables para os días 19, mércores, e 22, sábado, de decembro de 2018.

* Mércores, día 19 de decembro de 2018.

I. Centro de traballo de San Marcos.

1. Área de soporte tecnolóxico:

1.1. Sistemas e aplicacións:

1 analista programador/técnico de sistemas de mañá.

analista programador/técnico de sistemas de tarde.

Grupo soporte:

2 integrantes de grupo soporte de mañá.

2 integrantes de grupo soporte de tarde.

1 integrante de grupo soporte de noite.

1.2. Servizo de instalacións:

1 oficial técnico electricista de mañá.

1 oficial técnico electricista de tarde.

1 oficial técnico electricista de noite.

1 almacenista de mañá.

1 almacenista de tarde.

1.3. Operacións técnicas, emisións e mantemento técnico:

Operacións técnicas:

2 técnicos electrónicos/técnico electrónico de 1ª de mañá.

2 técnicos electrónicos/técnico electrónico de 1ª de tarde.

1 técnico electrónico/técnico electrónico de 1ª de noite.

Control central:

2 técnicos electrónicos/técnico electrónico de 1ª de mañá.

1 axudante de realización de tarde.

1.4. Medios de produción:

a) Televisión de Galicia:

Iluminación:

1 técnico iluminador de mañá.

1 técnico iluminador de tarde.

1 iluminador de mañá.

1 iluminador de tarde.

Produción:

1 produtor de mañá.

1 produtor de tarde.

2 axudantes de produción de mañá.

1 axudante de produción de tarde.

Cámaras:

1 control de cámaras de mañá.

1 control de cámaras de tarde.

1 cámara de 1ª/operador de cámara de mañá.

1 cámara de 1ª/operador de cámara de tarde.

Son:

2 técnicos de son/operador produtor de son de mañá.

2 técnicos de son/operador produtor de son de tarde.

Realización:

3 realizadores de mañá.

1 realizador de tarde.

5 axudantes de realización de mañá.

3 axudantes de realización de tarde.

Grafismo:

2 deseñadores gráficos de mañá.

1 deseñador gráfico de tarde.

3 grafistas tituladores de mañá.

3 grafistas tituladores de tarde.

Maquillaxe:

1 maquillador de mañá.

1 maquillador de tarde.

Operadores-montadores de vídeo:

Inxesta PAM:

2 operadores montadores de vídeo de mañá.

2 operadores montadores de vídeo de tarde.

Inxesta MAM:

2 operadores montadores de vídeo de mañá.

1 operador montador de vídeo de tarde.

Edición avanzada:

1 operador montador de vídeo de mañá.

1 operador montador de vídeo de tarde.

Media:

2 operadores montadores de vídeo de mañá.

2 operadores montadores de vídeo de tarde.

Posprodución:

1 operador montador de vídeo de mañá.

1 operador montador de vídeo de tarde.

b) Radio Galega:

Técnicos de control:

3 técnicos de control de mañá.

1 técnico de control de tarde.

1 técnico de control de noite.

2. Área de contidos:

2.1. Continuidade:

1 operador montador de vídeo de noite.

1 operador montador de vídeo de mañá.

2 operadores montadores de vídeo de tarde (1 é de tarde/noite).

2.2. Retransmisións:

1 axudante de produción de mañá.

1 axudante de produción de tarde.

2.3. Emisións:

2 produtores de quenda partida.

1 operador montador de vídeo de quenda partida.

3. Área de información e documentación:

3.1. Informativos:

Televisión de Galicia:

1 locutor de tv de mañá.

11 redactores/auxiliares de redacción de mañá.

6 reporteiros gráficos de mañá.

4 redactores/auxiliares de redacción de tarde.

1 reporteiro gráfico de tarde.

Radio Galega:

1 redactor de noite.

3 redactores de mañá.

2 redactores de tarde.

3.2. Documentación:

1 documentalista de mañá.

1 documentalista de tarde.

1 almacenista de mañá.

II. Centro de traballo da Coruña:

1. Área de soporte tecnolóxico:

Televisión de Galicia:

1 operador montador de vídeo de mañá.

1 operador montador de vídeo de tarde.

2. Área de información e documentación:

Televisión de Galicia:

1 reporteiro de mañá.

1 reporteiro de tarde.

1 redactor de mañá.

1 redactor de tarde.

Radio Galega:

1 redactor de mañá.

III. Centro de traballo de Lugo:

1. Área de soporte tecnolóxico:

Televisión de Galicia:

1 operador montador de vídeo de mañá.

1 operador montador de vídeo de tarde.

2. Área de información e documentación:

Televisión de Galicia:

1 reporteiro de mañá.

1 reporteiro de tarde.

1 redactor de mañá.

1 redactor de tarde.

Radio Galega:

1 redactor de mañá.

IV. Centro de traballo de Ourense:

1. Área de soporte tecnolóxico:

Televisión de Galicia:

1 operador montador de vídeo de mañá.

1 operador montador de vídeo de tarde.

2. Área de información e documentación:

Televisión de Galicia:

1 reporteiro de mañá.

1 reporteiro de tarde.

1 redactor de mañá.

1 redactor de tarde.

Radio Galega:

1 redactor de mañá.

V. Centro de traballo de Vigo:

1. Área de soporte tecnolóxico:

Televisión de Galicia:

1 operador montador de vídeo de mañá.

1 operador montador de vídeo de tarde.

2. Área de información e documentación:

Televisión de Galicia:

1 reporteiro de mañá.

1 reporteiro de tarde.

1 redactor de mañá.

1 redactor de tarde.

Radio Galega:

1 redactor de mañá.

* Sábado, 22 de decembro de 2018.

I. Centro de traballo de San Marcos:

1. Área de soporte tecnolóxico:

1.1. Sistemas e aplicacións:

1 analista programador.

Grupo soporte:

2 integrantes do grupo soporte.

1.2. Servizo de instalacións:

1 oficial técnico electricista.

1 almacenista.

1.3. Operacións técnicas, emisións e mantemento técnico:

Operacións técnicas:

2 técnicos electrónicos/técnico electrónico de 1ª.

Control central:

2 técnicos electrónicos/técnico electrónico de 1ª.

1.4. Medios de produción:

a) Televisión de Galicia:

Iluminación:

1 técnico iluminador.

1 iluminador.

Produción:

1 produtor.

Cámaras:

1 control de cámaras.

1 cámara/cámara de 1ª.

Son:

2 técnicos de son.

Realización:

3 axudantes de realización.

1 realizador.

Grafismo:

1 deseñador gráfico.

2 grafistas tituladores.

Maquillaxe:

1 maquillador.

Operadores-montadores de vídeo.

Inxesta PAM:

2 operadores montadores de vídeo.

Inxesta MAM:

1 operador montador de vídeo.

Edición avanzada:

1 operador montador de vídeo.

Media:

1 operador montador de vídeo.

Posprodución:

1 operador montador de vídeo.

b) Radio Galega:

Técnicos de control:

1 técnico de control.

1 auxiliar de programas.

2. Área de contidos:

2.1. Continuidade:

1 operador montador de vídeo.

2.2. Retransmisións:

1 axudante de produción.

3. Área de información e documentación:

3.1. Informativos:

Televisión de Galicia:

6 redactores/axudantes de redacción.

4 reporteiros gráficos.

Radio Galega:

1 locutor/a de mañá.

2 redactores.

3.2. Documentación:

1 documentalista.

II. Centro de traballo da Coruña:

1. Área de soporte tecnolóxico:

Televisión de Galicia:

1 operador montador de vídeo.

2. Área de información e documentación:

Televisión de Galicia:

1 redactor.

1 reporteiro gráfico.

III. Centro de traballo de Lugo:

1. Área de soporte tecnolóxico:

Televisión de Galicia:

1 operador montador de vídeo.

2. Área de información e documentación:

Televisión de Galicia:

1 reporteiro gráfico.

1 redactor.

IV. Centro de traballo de Ourense:

1. Área de soporte tecnolóxico:

Televisión de Galicia:

1 operador montador de vídeo.

2. Área de información e documentación:

Televisión de Galicia:

1 redactor.

1 reporteiro gráfico.

V. Centro de traballo de Vigo:

Área de soporte tecnolóxico:

Televisión de Galicia:

1 operador montador de vídeo.

2. Área de información e documentación:

Televisión de Galicia:

1 reporteiro gráfico.

1 redactor.

Santiago de Compostela, 11 de decembro de 2018

Alfonso Sánchez Izquierdo
Director xeral da Corporación Radio Televisión de Galicia, S.A.