Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 242 Xoves, 20 de decembro de 2018 Páx. 53076

III. Outras disposicións

Consellería de Política Social

RESOLUCIÓN do 4 de decembro de 2018, da Dirección Xeral de Familia, Infancia e Dinamización Demográfica, pola que se publica a Resolución do 25 de outubro de 2018 das axudas convocadas na Orde do 27 de xuño de 2018 pola que se regulan as bases que rexerán o procedemento de concesión de axudas para o investimento na mellora das infraestruturas e do equipamento das escolas infantís 0-3 e dos puntos de atención á infancia (PAI) dependentes de corporacións locais, e se convocan para o ano 2018 (cofinanciadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional no marco do programa operativo Feder Galicia 2014-2020).

Mediante a Orde do 27 de xuño de 2018 (DOG núm. 131, do 10 de xullo), publicáronse as bases reguladoras das axudas da Consellería de Política Social para o investimento na mellora das infraestruturas e do equipamento das escolas infantís 0-3 e puntos de atención á infancia (PAI) dependentes de corporacións locais e convocáronse para o ano 2018.

De conformidade co artigo 13 da antedita orde, a resolución dos expedientes de axuda, logo da fiscalización da proposta facendo uso do previsto no artigo 7.3 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, corresponde, por delegación, á directora xeral de Familia, Infancia e Dinamización Demográfica da Consellería de Política Social, que deberá resolver no prazo de quince días desde a data de elevación da proposta.

Así mesmo, o artigo 14 da mesma orde, establece que se publicarán no Diario Oficial de Galicia de conformidade co artigo 45 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, entre outras, as correspondentes resolucións. Esta publicación producirá os efectos de notificación.

Polo exposto,

RESOLVO:

Primeiro. Ordenar a publicación no Diario Oficial de Galicia do contido íntegro da Resolución do 25 de outubro de 2018, ditada no procedemento BS403E, de concesión de axudas para o investimento na mellora das infraestruturas e do equipamento das escolas infantís 0-3 e os puntos de atención á infancia dependentes das corporacións locais, cofinanciadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional no marco do programa operativo Feder Galicia (2014-2020), que se xunta á presente resolución no anexo.

Segundo. Comunicar que a Resolución do 25 de outubro de 2018 que finaliza este procedemento esgota a vía administrativa e contra ela poderá interpoñerse recurso potestativo de reposición ante o mesmo órgano que a ditou, no prazo dun mes contado a partir da publicación desta resolución no Diario Oficial de Galicia, ou ben directamente recurso contencioso-administrativo ante a Sala do Contencioso-Administrativo do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia no prazo de dous meses contados a partir do día seguinte da súa publicación no Diario Oficial de Galicia.

Terceiro. Notificada a resolución polo órgano competente, as entidades propostas como beneficiarias dispoñerán dun prazo de 10 días computado a partir do día seguinte da publicación para a súa aceptación, transcorrido o cal sen que se producise manifestación expresa se entenderá tacitamente aceptada.

Santiago de Compostela, 4 de decembro de 2018

María Amparo González Méndez
Directora xeral de Familia, Infancia e Dinamización Demográfica

ANEXO

Resolución do 25 de outubro de 2018 ditada no procedemento BS403E de concesión de axudas para o investimento na mellora das infraestruturas e do equipamento das escolas infantís 0-3 e puntos de atención á infancia dependentes das corporacións locais, cofinanciadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional no marco do programa operativo Feder Galicia (2014-2020)

Vista a proposta de resolución da Subdirección Xeral de Demografía e Conciliación de conformidade co disposto no artigo 11.2 da Orde do 27 de xuño de 2018, pola que se regulan as bases que rexerán o procedemento de concesión de axudas para o investimento na mellora das infraestruturas e do equipamento das escolas infantís 0-3 e puntos de atención á infancia dependentes das corporacións locais, e se convocan para o ano 2018 (cofinanciada polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional no marco do programa operativo Feder Galicia 2014-2020), e fiscalizada esta, facendo uso do previsto no artigo 7.3 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia,

RESOLVO:

Primeiro. Conceder ás corporacións locais que se relacionan no anexo I as axudas convocadas na dita orde de convocatoria, como consecuencia da aplicación dos criterios de prelación previstos no artigo 12, e segundo o establecido nos artigos 3 e 4 das bases reguladoras, por un importe total de 712.000 €, con cargo á aplicación orzamentaria 12.02.312B.760.0.

Esta axuda pública, está cofinanciada nun 80 % polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional, no marco do programa operativo Feder Galicia 2014-2020, e en particular:

Obxectivo temático 10. Investir en educación, formación e formación profesional para a adquisición de capacidades e aprendizaxe permanente.

Prioridade de investimento 10.5. Investir en educación, formación e formación profesional para a adquisición de capacidades e aprendizaxe permanente, mediante o desenvolvemento de infraestruturas en educación e formación.

Obxectivo específico 10.5.1. Mellorar as infraestruturas de educación e formación.

Actuación 10.5.1.4b. Axudas ao investimento en centros de atención á primeira infancia de 0-3 anos e casas niño.

Categoría de intervención CE052. Infraestruturas para a atención e a educación da primeira infancia.

O que exixe o cumprimento da normativa aplicable a este fondo, en particular, o Regulamento (UE) nº 1303/2013, do Parlamento e do Consello, do 17 de decembro de 2013, e o Regulamento (UE) nº 1301/2013, do Parlamento Europeo e do Consello, do 17 de decembro de 2013, sobre o Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional, a Orde HPF/1979/2016, do 29 de decembro, pola que se aproban as normas sobre os gastos subvencionables dos programas operativos do Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional para o período 2014-2020, así como a súa normativa comunitaria, estatal e autonómica de desenvolvemento.

A concesión desta axuda supón que o beneficiario acepta ser incluído na lista pública de operacións prevista no artigo 115.2 do Regulamento (UE) nº 1303/2013. Así mesmo, o beneficiario deberá cumprir os requisitos de publicación e comunicación en relación coa publicidade do financiamento, de conformidade co previsto no anexo XII, punto 2.2, do devandito Regulamento (UE) nº 1303/2013.

O método aplicado para determinar o importe subvencionable e o importe da subvención é o de custos reais.

As axudas concedidas condicionaranse ao cumprimento de todas as obrigas establecidas na Orde do 27 de xuño de 2018.

A xustificación da subvención realizarase de acordo co establecido no artigo 18 da orde de convocatoria.

Coa solicitude de pagamento a entidade beneficiaria deberá informar sobre o nivel de logro dos indicadores de produtividade asociados a esta convocatoria de axudas.

O pagamento da subvención realizarase de acordo co establecido no artigo 19 da Orde do 27 de xuño de 2018.

Segundo. Relacionar no anexo II as solicitudes que non poden se atendidas por terse esgotado o crédito orzamentario e que quedan en reserva para ser atendidas no caso de que quedase crédito libre, ben por producirse algunha renuncia ou ben por incremento de crédito orzamentario destinado a esta subvención, sempre que como consecuencia desta circunstancia se teña liberado crédito suficiente para a correspondente concesión.

Terceiro. Denegar e/ou inadmitir as solicitudes que se relacionan no anexo III, con indicación da causa concreta que motivou a denegación ou inadmisión.

Cuarto. Esta resolución que finaliza o procedemento esgota a vía administrativa e contra ela poderá interpoñerse recurso potestativo de reposición ante o mesmo órgano que a ditou, no prazo dun mes contado a partir da súa publicación no Diario Oficial de Galicia, ou ben directamente recurso contencioso-administrativo ante a Sala do Contencioso-Administrativo do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia no prazo de dous meses contados a partir do día seguinte da publicación no Diario Oficial de Galicia.

Santiago de Compostela, 25 de outubro de 2018. A conselleira de Política Social. P.D. artigo 13 da Orde do 27.6.2018. DOG núm. 131, do 10.7.2018. A directora xeral de Familia, Infancia e Dinamización Demográfica. Mª Amparo González Méndez.

ANEXO I

Axudas concedidas

Núm.

Provincia

Concello

solicitante

NIF

Escola infantil

Investimento solicitado

Achega concello

Recibiu axuda no ano 2016 e/ou 2017

Puntos

Axuda

concedida

LU-2018/9

Lugo

Trabada

P2706100A

PAI de Trabada

15.000,00 €

3.750,00 €

Non

90

11.250,00 €

CO-2018/24

A A Coruña

Vedra

P1509000D

EIM de Vedra

27.756,50 €

5.600,00 €

Non

90

19.209,96 €

OU-2018/7

Ourense

A Arnoia

P3200400D

PAI de Arnoia

34.972,82 €

3.497,29 €

Non

75

28.702,95 €

CO-2018/27

A Coruña

Neda

P1505600E

EIM Os Pelegríns

11.458,57 €

0,00 €

Non

65

11.458,57 €

CO-2018/32

A Coruña

Cariño

P1509500C

PAI de Cariño

14.953,17 €

0,00 €

Non

65

14.953,17 €

OU-2018/12

Ourense

Melón

P3204700C

EIM de Melón

35.138,24 €

0,00 €

Non

55

34.507,83 €

CO-2018/14

A Coruña

Teo

P1508300I

EIM de Calo/,EIM A Ramallosa EIM Os Tilos

29.203,26 €

7.592,84 €

Si

100

19.465,81 €

CO-2018/21

A Coruña

Arteixo

P1500500B

EIM de Arteixo

38.898,49 €

9.724,63 €

Si

100

18.888,36 €

PO-2018/13

Pontevedra

Vilagarcía de Arousa

P3606000B

EIM de Vilagarcía de Arousa

61.532,01 €

28.333,75 €

Si

100

32.554,70 €

LU-2018/1

Lugo

Vilalba

P2706500B

EIM de Vilalba

31.149,91 €

6.149,91 €

Si

80

21.262,07 €

OU-2018/2

Ourense

San Cibrao das Viñas

P3207600B

EIM de San Cibrao das Viñas

33.855,94 €

1.834,99 €

Si

75

31.637,11 €

CO-2018/7

A Coruña

Brión

P1501300F

EIM de Brión

26.275,10 €

0,00 €

Si

75

25.792,79 €

CO-2018/8

A Coruña

Ribeira

P1507400H

EIM de Ribeira

16.992,87 €

0,00 €

Si

75

16.992,87 €

CO-2018/11

A Coruña

Negreira

P1505700C

EIM de Negreira

34.327,35 €

0,00 €

Si

75

12.442,65 €

LU-2018/6

Lugo

Lugo

P2702800J

EIM San Fiz/EIM M. Wonenburger/EIM Serra de Outes/EIM Gregorio Sanz

23.887,41 €

0,00 €

Si

75

14.021,96 €

CO-2018/13

A Coruña

Melide

P1504700D

EIM de Melide

34.915,12 €

0,00 €

Si

75

34.915,12 €

CO-2018/19

A Coruña

Ordes

P1506000G

EIM de Ordes

34.637,97 €

0,00 €

Si

75

28.211,65 €

CO-2018/22

A Coruña

Ames

P1500200I

EIM O Bosque/ EIM

A Magdalena

34.971,34 €

0,00 €

Si

75

23.610,57 €

PO-2018/10

Pontevedra

Sanxenxo

P3605100A

EIM O Tombo/ EIM O Revel

18.511,39 €

0,00 €

Si

75

16.613,89 €

PO-2018/11

Pontevedra

Ribadumia

P3604600A

EIM de

Ribadumia

13.069,85 €

0,00 €

Si

75

10.450,99 €

OU-2018/11

Ourense

Barbadás

P3200900C

EIM de Barbadás

33.494,52 €

0,00 €

Si

75

27.333,53 €

OU-2018/1

Ourense

Riós

P3207200A

PAI de Riós

18.341,33 €

1.834,14 €

Si

75

5.709,37 €

OU-2018/6

Ourense

Boborás

P3201400C

PAI de Boborás

33.717,57 €

3.371,76 €

Si

75

26.069,17 €

CO-2018/17

A Coruña

Valdoviño

P1508800H

PAI de Valdoviño

22.416,87 €

2.241,69 €

Si

75

18.956,42 €

PO-2018/7

Pontevedra

Valga

P3605600J

EIM de Valga

25.117,40 €

0,00 €

Si

70

17.876,76 €

CO-2018/33

A Coruña

Miño

P1504900J

EIM A Ceboliña

35.564,78 €

564,78 €

Si

70

31.925,14 €

PO-2018/2

Pontevedra

Vilanova de Arousa

P3606100J

EIM de Vilanova de Arousa

34.800,00 €

500,00 €

Si

65

22.876,66 €

PO-2018/6

Pontevedra

A Estrada

P3601700B

EIM de A Estrada

22.607,91 €

0,00 €

Si

65

22.607,09 €

PO-2018/5

Pontevedra

Rodeiro

P3604700I

PAI de Rodeiro

2.246,40 €

561,60 €

Si

65

571,72 €

LU-2018/16

Lugo

Castro de Rei

P2701000H

EIM Manuela López

Besteiro

43.226,83 €

23.226,83 €

Si

65

20.000,00 €

LU-2018/20

Lugo

A Pastoriza

P2704400G

PAI de

A Pastoriza

24.296,55 €

3.644,49 €

Si

65

20.652,07 €

CO-2018/1

A Coruña

Boimorto

P1501000B

PAI de Boimorto

35.000,00 €

0,00 €

Si

65

35.000,00 €

PO-2018/1

Pontevedra

Catoira

P3601000G

EIM de Catoira

32.329,47 €

539,24 €

Si

65

3.519,94 €

ANEXO II

Solicitudes en reserva

Núm.

Provincia

Concello

solicitante

NIF

Escola infantil

Investimento solicitado

Achega concello

Recibiu axuda no ano 2016 e/ou 2017

Puntos

Investimento subvencionable

PO-2018/1

Pontevedra

Catoira

P3601000G

EIM de Catoira

32.329,47 €

539,24 €

Si

65

13.155,84 €

OU-2018/4

Ourense

Maceda

P3204400J

EIM Contacontos

29.533,06 €

 0,00 €

Si

65

29.533,06 €

LU-2018/8

Lugo

Lourenzá

P2702700B

PAI de Lourenzá

17.612,92 €

0,00 €

Si

65

9.581,54 €

CO-2018/12

A Coruña

Tordoia

P1508500D

PAI de Tordoia

12.825,05 €

0,00 €

Si

65

3.857,53 €

OU-2018/9

Ourense

Vilariño de Conso

P3209300G

PAI de Vilariño de Conso

34.912,38 €

 0,00 €

Si

65

20.314,98 €

CO-2018/18

A Coruña

A Baña

P1500700H

PAI da Baña

34.994,76 €

0,00 €

Si

65

28.074,60 €

LU-2018/14

Lugo

O Vicedo

P2706400E

PAI de O Vicedo

34.963,91 €

0,00 €

Si

65

30.569,71 €

CO-2018/28

A Coruña

Val do Dubra

P1508900F

EIM de Val do Dubra

24.022,72 €

0,00 €

Si

65

14.861,02 €

CO-2018/30

A Coruña

Cabanas

P1501500A

PAI As Viñas

34.814,24 €

0,00 €

Si

65

16.583,99 €

CO-2018/31

A Coruña

Cerceda

P1502400C

EIM Os Pillabáns

34.992,23 €

0,00 €

Si

65

31.315,90 €

LU-2018/19

Lugo

Muras

P2703300J

PAI de Muras

14.246,44 €

0,00 €

Si

65

14.236,62 €

CO-2018/10

A Coruña

Bergondo

P1500800F

EIM de Bergondo

7.391,65 €

1.478,33 €

Si

60

5.913,32 €

CO-2018/15

A Coruña

Cabana de Bergantiños

P1501400D

EIM A Casa dos Títeres

31.806,82 €

0,00 €

Si

60

25.435,48 €

LU-2018/11

Lugo

Cospeito

P2701500G

EIM de Cospeito

34.269,98 €

0,00 €

Si

60

26.208,99 €

CO-2018/6

A Coruña

Santa Comba

P1507800I

EIM de Santa Comba

23.213,37 €

3.213,37 €

Si

55

20.000,00 €

PO-2018/12

Pontevedra

A Cañiza

p3600900i

EIM de A Cañiza

34.993,86 €

0,00 €

Si

55

31.576,34 €

CO-2018/34

A Coruña

San Sadurniño

P1507700A

EIM A Rolada

6.188,00 €

0,00 €

Si

55

6.188,00 €

CO-2018/2

A Coruña

Corcubión

P1502800D

EIM de Corcubión

31.817,75 €

0,00 €

Si

55

24.520,48 €

PO-2018/4

Pontevedra

Ponteareas

p3604200J

EIM de Ponteareas

17.666,00 €

2.666,00 €

Si

50

15.000,00 €

CO-2018/9

A Coruña

Padrón

P1506600D

EIM de Padrón

16.931,20 €

0,00 €

Si

50

5.250,86 €

LU-2018/2

Lugo

Viveiro

P2706700H

EIM de Viveiro

4.308,74 €

0,00 €

Si

50

1.896,14 €

CO-2018/3

A Coruña

Narón

P1505500G

EIM A Gándara/EIM Os Piñeiros/ EIM A Solaina

15.669,11 €

0,00 €

Si

50

931,94 €

CO-2018/4

A Coruña

As Pontes de García Rodríguez

P1507100D

EIM Barosa

14.207,83 €

0,00 €

Si

50

5.841,10 €

LU-2018/7

Lugo

Monforte de Lemos

P2703100D

EIM de Monforte de Lemos

4.209,95 €

421,00 €

Si

50

3.788,95 €

OU-2018/8

Ourense

Vilar de Santos

P3209100A

PAI de Vilar de Santos

10.159,89 €

 0,00€

Si

50

8.061,70

CO-2018/20

A Coruña

Trazo

P1508700J

PAI de Trazo

5.715,51 €

0,00 €

Si

50

5.177,06 €

LU-2018/10

Lugo

Palas de Rei

P2704000E

EIM de Palas de Rei

34.699,49 €

0,00 €

Si

50

17.515,46 €

PO-2018/8

Pontevedra

Meaño

P3602700A

EIM de Meaño

21.998,79 €

1.998,79 €

Si

45

20.000,00 €

CO-2018/23

A Coruña

Oroso

P1506100E

EIM A Ulloa

5.995,55 €

0,00 €

Si

45

5.995,55 €

CO-2018/29

A Coruña

Abegondo

P1500100A

EIM Pasiños

19.758,33 €

0,00 €

Si

45

18.275,24 €

LU-2018/3

Lugo

Barreiros

P2700500H

EIM O Bítere

19.747,02 €

0,00 €

Si

40

19.747,02 €

PO-2018/3

Pontevedra

A Guarda

p3602300j

EIM de A Guarda

18.761,90 €

0,00 €

Si

40

18.761,90 €

CO-2018/26

A Coruña

Touro

P1508600B

PAI de Touro

14.903,62 €

0,00 €

Si

40

14.903,62 €

CO-2018/35

A Coruña

Vimianzo

P1509300H

EIIM Os Vimianziños

3.625,77 €

0,00 €

Si

40

3.406,07 €

OU-2018/3

Ourense

Ramirás

P3206900G

PAI de Ramirás

2.391,25 €

 0,00 €

Si

40

1.945,66 €

LU-2018/4

Lugo

Sober

P2705900E

PAI de Sober

4.288,39 €

0,00 €

Si

40

1.974,05 €

OU-2018/10

Ourense

Celanova

P3202500I

EIM de Celanova

31.884,46 €

 0,00 €

Si

40

5.610,26 €

LU-2018/13

Lugo

Carballedo

P2700900J

PAI de Carballedo

966,54 €

0,00 €

Si

40

531,85 €

CO-2018/5

A Coruña

Betanzos

P1500900D

EIM Santiago de la Fuente

14.955,00 €

0,00 €

Si

35

14.955,00 €

CO-2018/25

A Coruña

Lousame

P1504300C

PAI de Lousame

11.308,15 €

0,00 €

Si

30

840,00 €

ANEXO III

Solicitudes denegadas/inadmitidas

Núm.

Provincia

Entidade solicitante

NIF

Escola infantil

Causa

CO-2018/16

A Coruña

Concello de Mañón

P1504500H

PAI de Mañón

Non ser elixibles os conceptos solicitados de acordo co establecido no artigo 4.6

LU-2018/5

Lugo

Concello de A Pontenova

P2704800H

PAI da Pontenova

Non ser elixibles os conceptos solicitados de acordo co establecido no artigo 4.6

LU-2018/12

Lugo

Concello de Antas de Ulla

P2700300C

EI de Antas de Ulla

Incumprimento do requisito para ser entidade beneficiaria establecido no artigo 3. 1.a)

LU-2018/15

Lugo

Concello de Guitiriz

P2702200C

PAI de Guitiriz

Por ter desistido da súa petición con base no establecido no artigo 7.3

LU-2018/17

Lugo

Concello de Guntín

P2702300A

PAI de Guntín

Incumprimento do requisito para ser entidade beneficiaria establecido no artigo 3. 1.b)

LU-2018/18

Lugo

Concello de Abadín

P2700100G

PAI de Abadín

Por ter desistido da súa petición con base no establecido no artigo 7.3

OU-2018/05

Ourense

Pasiño a Pasiño, S.L.

B32348898

EI Pasiño a Pasiño

Incumprimento do requisitos para ser entidade beneficiaria establecido no artigo 3.1

PO-2018/9

Pontevedra

Concello de Campo Lameiro

P3600700C

EI de Campo Lameiro

Incumprimento do requisito para ser entidade beneficiaria establecido no artigo 3. 1.a)

PO-2018/14

Pontevedra

Concello de Mos

P3603300I

EI A Porteliña, EI Coto Torrón

Incumprimento do requisito para ser entidade beneficiaria establecido no artigo 3.1.a)