Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 244 Luns, 24 de decembro de 2018 Páx. 53452

III. Outras disposicións

Universidade de Vigo

RESOLUCIÓN do 13 de decembro de 2018 pola que se publica a oferta de emprego público (OEP) do persoal de administración e servizos para o ano 2018.

O artigo 70 do Real decreto lexislativo 5/2015, do 30 de outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei do Estatuto básico do empregado público (EBEP) e o artigo 48 da Lei 2/2015, do 29 de abril, do emprego público de Galicia (LEPG), establecen a oferta anual de emprego público como mecanismo de planificación das necesidades de selección de persoal nas administracións públicas.

Este mesmo é o instrumento previsto para tal efecto no artigo 121 dos estatutos da Universidade de Vigo, aprobados polo Decreto 7/2010, do 14 de xaneiro, da Xunta de Galicia.

A oferta anual de emprego público constitúese así, na Universidade de Vigo, como un instrumento de planificación e publicidade das necesidades en materia de recursos humanos no ámbito da administración e os servizos que ao, non poder satisfacerse mediante procedementos de provisión de postos, han de cubrirse a través de sistemas de selección de persoal de novo ingreso.

Na confección da oferta de emprego, téñense en conta as previsións do artigo 19 da Lei 6/2018, do 3 de xullo, de orzamentos xerais do Estado para o ano 2018, e dos artigos 12 e 35 da Lei 8/2017, do 26 de decembro, de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2018, polo que se inclúen prazas libres que non superan a taxa de reposición de efectivos do cen por cento prevista nesas leis. Así mesmo, figuran prazas para cubrir en procesos de promoción interna que non computan para os efectos do límite máximo de prazas derivado da taxa de reposición de efectivos e que se levarán a efecto en convocatorias independentes das de ingreso e tamén unha praza correspondente a persoal declarado indefinido non fixo mediante sentenza xudicial que tampouco se computa na taxa de reposición.

Por último, ao abeiro do artigo 19.un.9 da Lei de orzamentos xerais do Estado para o ano 2018, inclúense prazas de natureza estrutural comprendidas na taxa adicional para a estabilización de emprego temporal que están dotadas orzamentariamente, e que levan ocupadas de forma temporal e ininterrompidamente ao menos nos tres anos anteriores ao 31 de decembro de 2017.

Do mesmo xeito, nas condicións e termos previstos no artigo 48.2 da Lei 2/2015, do 29 de abril, do emprego público de Galicia, faise unha reserva dunha cota non inferior ao sete por cento das vacantes ofertadas para seren cubertas por persoas con discapacidade.

De acordo con todo o exposto e logo de negociación cos órganos de representación do persoal de administración e servizos, emitida a preceptiva autorización pola Dirección Xeral de Planificación e Orzamentos da Consellería de Facenda, e conforme o Acordo do Consello de Goberno do 12 de decembro de 2018 polo que se aproba a oferta de emprego público do persoal de administración e servizos para o ano 2018, a Reitoría da Universidade de Vigo, en uso das atribucións conferidas no artigo 58 dos estatutos desta universidade

RESOLVE:

Primeiro. Publicar a oferta de emprego público das prazas de persoal de administración e servizos da Universidade de Vigo para o ano 2018 nos termos detallados nos anexos I e II.

Segundo. Esta oferta de emprego público inclúe as necesidades de recursos humanos de carácter permanente no ámbito de administración e servizos con asignación orzamentaria, que non poden ser cubertas con efectivos de persoal existentes, orientándose á estabilización do emprego temporal.

Terceiro. As convocatorias dos procesos selectivos de acceso libre derivadas desta oferta publicaranse no Boletín Oficial del Estado e no Diario Oficial de Galicia, para garantir a publicidade exixida no artigo 75.2 da Lei orgánica 6/2001, do 21 de decembro, de universidades.

Cuarto. Esta oferta executarase dentro do prazo máximo previsto nos artigos 70 do EBEP e 48 da LEPG, tendo en conta, ademais, as previsións establecidas no vixente convenio colectivo para o persoal laboral de administración e servizos da Universidade de Vigo.

Contra a presente resolución, que esgota a vía administrativa, poderase interpor un recurso contencioso-administrativo ante o xulgado do contencioso-administrativo no prazo de dous meses contados desde o día seguinte ao da súa publicación, de conformidade co disposto na Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa.

Non obstante, as persoas interesadas poderán interpoñer recurso potestativo de reposición no prazo dun mes perante o órgano que a ditou. Neste caso non se poderá interpor o recurso contencioso-administrativo antedito mentres non se dite resolución expresa ou presunta do recurso administrativo de reposición, ao abeiro dos artigos 123 e seguintes da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas.

Vigo, 13 de decembro de 2018

Manuel Joaquín Reigosa Roger
Reitor da Universidade de Vigo

ANEXO I

Oferta de emprego público do persoal de administración e servizos da Universidade de Vigo para o ano 2018

Promoción interna

Acceso libre

Subgrupo/grupo

Categoría

Cota xeral

Cota xeral

Cota de reserva para persoas con discapacidade

Persoal laboral

I

Técnico superior de Microscopía Electrónica

1

I

Técnico superior de Análise Instrumental

1

1

1

I

Técnico superior de Biotecnoloxía

1

I

Técnico superior de Xenómica

1

I

Técnico superior de Determinación Estrutural e Proteómica

1

Estabilización

I

Técnico superior de Microscopía Electrónica

1

I

Técnico superior de Análise Instrumental

1

I

Técnico superior de Determinación Estrutural e Proteómica

1

I

Técnico superior de Calidade

2

1

1

I

Técnico superior de Relacións Institucionais

1

I

Técnico superior de Normalización Lingüística

1

1

I

Técnico superior de Xestión Ambiental

1

III

Técnico especialista Transporte e Distribución

1

2

Total prazas convocadas

8

11

2

ANEXO II

Promoción interna independente

Subgrupo/grupo

Categoría

Cota xeral

Cota de reserva para persoas con discapacidade

I

Técnico superior de Tecnoloxías da Información e Comunicación

2

II

Técnico medio de Tecnoloxías da Información e Comunicación

1

II

Técnico medio Actividades Aeroespaciais

1

III

Técnico especialista de Física

1

Total prazas convocadas

5