Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 43 Venres, 1 de marzo de 2019 Páx. 11788

III. Outras disposicións

Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza

DECRETO 16/2019, do 28 de febreiro, polo que se ditan normas para garantir os servizos esenciais durante a folga convocada para o día 8 de marzo de 2019.

O artigo 28.2 da Constitución española recoñece, como dereito fundamental da persoa, o dereito á folga. O exercicio deste dereito queda condicionado ao mantemento dos servizos esenciais definidos no artigo 2 do Decreto 155/1988, do 9 de xuño (DOG nº 116, do 20 de xuño).

A Confederación Intersindical (CI), o Sindicato Comisións de Base (CO.BAS), Alternativa Sindical de Trabajadores (AST), Intersindical de Aragón (IA), Sindicato Asambleario de Sanidade la Comunidad de Madrid (SAS), Sindicato Único de Trabajadores Solidaridad Obrera (SUTSO), a Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), a Confederación General del Trabrajo (CGT), a Confederación Nacional del Trabajo (CNT) e o Sindicato de Oficios Varios daquela confederación en Vigo, a Unión General de Trabajadores (UGT), o Sindicato Nacional de Comisiones Obreras, a súas federacións de Enseñanza e Servicios y Sindicato Nacional de Comisiones Obreras de Galicia (CC.OO.), a Unión Sindical Obrera (USO), a Central Unitaria de Traballadores (CUT), o Sindicato Labrego Galego, o Sindicato Ferroviario-Intersindical, a Confederación Intersindical Galega (CIG), Erguer Estudantes da Galiza, e o Sindicato de Traballadoras e Traballadores do Ensino de Galiza (STEG), comunicaron diversas convocatorias de folga xeral con diversos tramos horarios para o día 8 de marzo de 2019, e que afectará todas as actividades e centros de traballo, tanto de empresas privadas como do sector público, con vínculo funcionarial, estatuario ou laboral, no ámbito territorial da Comunidade Autónoma de Galicia ou na Administración Exterior, e que se desenvolverá desde as 00.00 horas do 8 de marzo ata as 24.00 do mesmo día.

Non obstante, naquelas empresas, administracións e organismos que teñan varias quendas de traballo, o comezo da folga efectuarase na primeira quenda, aínda que empece antes das 00.00 horas do día 8 de marzo, e a súa finalización terá lugar unha vez rematada a última quenda, aínda que se prolongue despois das 24.00 horas do día 8 de marzo. Así mesmo, naquelas empresas, administracións e organismos que teñan unha única quenda de traballo pero que comence antes das 00.00 horas do día 8 de marzo, o paro iniciarase á hora de comezo da actividade laboral e finalizará o día 8 de marzo na hora en que conclúa esta.

Así pois, a necesaria conciliación entre o exercicio do dereito constitucional de folga e o mantemento dos servizos esenciais obriga esta Administración autonómica galega, de acordo coa normativa vixente, a fixar uns servizos mínimos indispensables para o funcionamento dos servizos esenciais, que se concretan neste decreto.

Desta forma, establécense servizos mínimos respecto dos sectores e actividades cuxa regulación é competencia dalgunha das consellerías da Xunta de Galicia e que poden afectar o desenvolvemento ordinario da actividade cidadá, no sentido do artigo 2 do Decreto 155/1988, do 9 de xuño, é dicir, sanidade, seguridade, protección civil, transportes e comunicacións, medios de comunicación social, rexistros públicos, edificios, bens e instalacións públicas, asistencia social e educación, servizos de vixilancia e extinción de incendios e bombeiros.

Os criterios determinantes para a fixación dos servizos mínimos establecidos no presente decreto tiveron en conta os distintos pronunciamentos do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia en relación cos servizos esenciais fixados nas xornadas das anteriores folgas do 8 de xuño de 2010, do 29 de setembro de 2010, do 27 de xaneiro de 2011, do 29 de marzo de 2012, o 14 de novembro de 2012 e do 8 de marzo de 2018.

Aínda que é certo que o dito tribunal ditou sentenzas que anulaban as normas polas que se establecían os referidos servizos mínimos, non é menos certo que as ditas sentenzas viñeron motivadas fundamentalmente polo déficit de expresión da ponderación dos factores e criterios tidos en conta para a súa fixación, considerando insuficiente a motivación na determinación das prestacións mínimas garantidas.

Por todo isto, no caso concreto e tendo en conta os pronunciamentos anteriores, preténdense dar a coñecer máis xustificadamente, se cabe, os criterios en virtude dos cales se procedeu a identificar os servizos mínimos como esenciais e a determinar os efectivos necesarios para aseguralos á luz da presente convocatoria de folga. Todo isto observando a necesaria proporción entre o sacrificio para o dereito dos traballadores e os bens e intereses que se teñen que salvagardar.

Ademais da xustificación concreta e pormenorizada que se establece nos parágrafos seguintes, debe sinalarse que, con carácter residual e atendendo ás circunstancias particulares concorrentes en que se desenvolve esta convocatoria de folga, determínanse nalgún caso como servizos mínimos aqueles que non exceden o número de persoas que normalmente permanecen neles con ocasión dun domingo ou día festivo, salvo que se trate de órganos que tales días permanezan pechados, caso en que se terá que atender ás quendas establecidas para os sábados. Este criterio, é incorporado e tido en conta, como xa se sinalou, con carácter residual en ámbitos concretos de actividade á hora de garantir os servizos esenciais para o vindeiro 8 de marzo, tal e como se particulariza e xustifica en relación cos servizos fixados a través desta norma reguladora.

Tense en conta, igualmente, o feito de que a folga se desenvolverá unicamente durante un período dun día, coas matizacións correspondentes ás quendas de traballo que comecen antes das 00.00 horas e rematen despois das 24.00 horas.

• No ámbito da Presidencia da Xunta de Galicia, e dependendo da Secretaría Xeral para o Deporte, o Centro Galego de Tecnificación Deportiva ten ao seu cargo diariamente 94 deportistas residentes menores de idade e baixo a responsabilidade directa da Xunta de Galicia, e entre as súas obrigas con eles/elas está darlles o almorzo, o xantar, a cea e o coidado durante a súa pernoita. Xunto a estes/as deportistas, tamén comen no CGTD 60 deportistas externos, 12 deportistas residentes maiores de 18 anos e 21 adestradores/as.

A atención indispensable que é debida a estes/estas residentes menores de idade xustifica plenamente os servizos mínimos necesarios para o mantemento das instalacións operativas e accesibles aos/ás menores residentes, a preparación do almorzo, xantar e cea e o coidado dos/das menores polo menos fóra do horario de clase.

Á vista dos tramos horarios das distintas convocatorias de folga o vindeiro 8 de marzo, tívose en conta para o establecemento dos servizos mínimos indispensables a circunstancia de que a actividade desenvolvida os venres pola tarde non é a mesma que o resto dos días da semana. Os venres pola tarde marchan para a súa casa os residentes menores de idade, e é precisa a supervisión da recollida destes e que se verifique e se asinen as súas saídas. En consecuencia, polo que se refire á xornada de tarde, estabécense os servizos mínimos imprescindibles para o desenvolvemento desta actividade de supervisión e non se considera indispensable a presenza de persoal de cociña ou de limpeza durante a xornada de tarde.

Redes de Telecomunicación Galegas Retegal, S.A. garante a atención de emisores e reemisores para conseguir a cobertura do sinal de comunicación audiovisual, a continuidade da rede de emerxencias e a conectividade da Xunta de Galicia.

Redes de Telecomunicación Galegas Retegal, S.A. é a sociedade mercantil pública autonómica cuxo obxecto social, de acordo cos seus estatutos, é:

«1. […] a realización de actividades dirixidas á prestación de servizos en materia de telecomunicacións na Comunidade Autónoma de Galicia, para as que obterá os títulos habilitantes que sexan necesarios en cada caso.

Así mesmo, terá por obxecto tanto a planificación, instalación, xestión, mantemento e explotación de infraestruturas, sistemas e servizos de telecomunicacións en Galicia, como a elaboración de propostas, análises e estudos relacionados coas telecomunicacións que correspondan á Comunidade Autónoma de Galicia.

2. En particular constituirán parte do obxecto social as seguintes actividades:

a) A promoción, planificación, deseño, construción, conservación, mantemento, dotación de equipamento e explotación, por si mesma ou mediante terceiros, de toda clase de infraestruturas e servizos de telecomunicacións que sexan promovidas pola Comunidade Autónoma de Galicia ou en que esta participe, vinculadas ao ámbito das telecomunicacións».

Para o desenvolvemento das súas funcións, Retegal conta con seis (6) centros emisores-San Marcos-O Pedroso-Santiago de Compostela (A Coruña), A Bailadora-Ares (A Coruña), Domaio-Moaña (Vigo), Xistral-Vilalba (Lugo), O Páramo-Sarria (Lugo), Meda-Montederramo (Ourense)-e cun Centro de Xestión e Atención de Rede –CEXAR–.

Os traballadores prestan servizos nestes centros, ininterrompidamente, 24 horas ao día, os 365 días do ano, en horario presencial no CEXAR. Nos centros emisores, préstanse servizos ininterrompidamente as 24 horas do día, os 365 días do ano, e parte é en horario presencial e parte en dispoñibilidade (gardas).

Resulta necesaria a presenza ou atendemento (dispoñiblidade) dos referidos centros permanentemente, coa finalidade de asegurar as prestacións de servizos contratadas.

Polo exposto, Retegal debe asegurar a presenza dun traballador, polo menos, en cada centro emisor e no CEXAR.

Polos servizos esenciais que presta Retegal, que non son obxecto de discrepancia, no centro de San Marcos, nas oficinas centrais de Retegal, en todo momento debe haber, ao menos, un enxeñeiro/a do departamento técnico de garda (soporte nivel 2), imprescindible para atender as incidencias que non poden ser resoltas polo persoal dos centros emisores.

A inclusión de catro técnicos/as no CEXAR obedece a que o horario da xornada de folga comeza ás 00.00 horas, e inclúese, polo tanto, o persoal que inicia a súa xornada o día 7 de marzo ás 22.30 horas.

• No ámbito da Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza cómpre a fixación de servizos mínimos no funcionamento dos rexistros administrativos, tanto nos servizos centrais como nos servizos periféricos, garantindo as actuacións da cidadanía cuxo incumprimento pode supor a perda ou prexuízo dos seus dereitos. Considérase, así mesmo, esencial o mantemento dos edificios administrativos co obxecto de garantir o correcto funcionamento das súas instalacións nas posibles situacións de emerxencia que puideren acontecer.

No ámbito da Administración de xustiza, de conformidade coa doutrina do Tribunal Constitucional e coa xurisprudencia ditada na materia, e en particular coa Sentenza 463/2018, do 7 de novembro, do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, considéranse servizos esenciais necesarios para garantir o servizo público:

1. Servizos de garda de xulgados, fiscalías e Instituto de Medicina Legal.

2. Xuízos orais na orde penal de causas con preso.

3. Medidas precautorias ou provisionais en materia de familia, de violencia sobre a muller e de liberdade provisional, entre outras.

4. Actuacións relativas á violencia de xénero nos xulgados de violencia sobre a muller, sexan ou non exclusivos.

5. Actuacións urxentes do Rexistro Civil, tales como a expedición de licenzas de enterramento, entre outras.

6. Rexistro de asuntos e documentos en que venza un prazo preestablecido por lei e cuxo vencemento poida deparar perda de dereitos á cidadanía, así como a atención daquelas actuacións en que venza un prazo improrrogable establecido na lei cuxo incumprimento poida afectar o dereito da tutela xudicial efectiva e aquelas cuxa urxencia veña determinada polas leis procesuais ou polos bens xurídicos en xogo.

Así mesmo, a Administración ten en conta igualmente, para a fixación dos servizos mínimos, os criterios determinantes que establece a doutrina do Tribunal Constitucional e a xurisprudencia contencioso-administrativa.

Para garantir a prestación dos anteditos servizos esenciais, por tanto, establécense os servizos mínimos que se concretan no articulado, para o que se ten en conta a extensión territorial e temporal da folga convocada, as distintas funcións dos distintos corpos, así como a existencia de órganos especializados nalgunhas cidades, entre outros.

Así mesmo, debe terse en conta que, de producirse durante a xornada de folga algunha das actuacións urxentes ou esenciais das establecidas polo artigo 42 do Regulamento 1/2005, do Consello Xeral do Poder Xudicial, dos aspectos accesorios para as actuacións xudiciais ou pola normativa procesual correspondente, estas non poderían ser atendidas polo xulgado de garda, dado que o xulgado competente está en horas de audiencia, motivo este polo que é preciso dispoñer dun mínimo de persoal nos distintos órganos xudiciais que figuran no articulado para atender ás actuacións urxentes e inaprazables, sen vulnerar a atribución de competencias previstas nas correspondentes leis procesuais e no citado Regulamento 1/2005. Cómpre sinalar, a modo de exemplo, as seguintes: autorización de medias precautorias ou de permisos extraordinarios polo Xulgado de Menores; medidas sanitarias urxentes de saúde pública, medidas precautorias en materia de estranxeiría, asilo político e refuxiado que impliquen expulsión, devolución ou retorno polos xulgados do contencioso-administrativo; a celebración de vistas que poidan afectar os dereitos dos traballadores e traballadoras, tales como as demandas de tutela de dereitos fundamentais e liberdades públicas, e as actuacións declaradas urxentes pola lexislación procesual, tales como medidas cautelares necesarias para asegurar a efectividade da tutela xudicial polos xulgados do social.

Por outra banda, e na determinación do concreto número de efectivos de servizos mínimos que se establecen no articulado, téñense en conta as distintas funcións que corresponden a cada corpo funcionarial, establecidas polos artigos 476 e seguintes da Lei orgánica 6/1985, do 1 de xullo, do poder xudicial, que fan necesaria, na determinación dos efectivos que deben atender os servizos esenciais en cada órgano, a concorrencia de persoal dos distintos corpos, imprescindible para garantir estes servizos esenciais.

Neste sentido, o persoal funcionario do corpo de auxilio xudicial, polas súas funcións, non se considera preciso para garantir os servizos esenciais en determinados órganos, como no caso do Imelga ou rexistros civís principais ou delegados, ou ben esta Administración entende suficiente, noutros supostos, que a persoa funcionaria designada servizo mínimo sexa compartida por distintos xulgados ou seccións dos tribunais. Só naquel suposto en que exista un único órgano por xurisdición, como sucede nos xulgados exclusivos de violencia sobre a muller, se considera necesaria a fixación dun auxilio xudicial en cada órgano.

Por outra banda, e para a maior protección do dereito fundamental de folga, esta Administración considera, con respecto ao persoal funcionario do corpo de xestión e tramitación, que os servizos esenciais que se produzan nesta única xornada de folga poden ser atendidos coa presenza dunha única persoa funcionaria, que poderá designarse, en consecuencia, tanto dun corpo como doutro.

Respecto dos órganos xudiciais que estean de garda, e polo carácter esencial do servizo prestado nas citadas circunstancias, esta Administración entende que a dotación mínima necesaria é o equipo de persoal que presta o servizo de garda.

En conclusión, por tanto, no ámbito da Administración de xustiza, como regra xeral, e en prol da protección do dereito de folga, non se fixan servizos mínimos naqueles órganos que non atenden servizos esenciais nesta xornada única de folga, e sí se establecen naqueles que si os atenden, as dotacións mínimas de persoal necesario para que os poidan garantir e, neste sentido, non se designa persoal funcionario do corpo de auxilio xudicial nalgúns órganos nin comparten estas persoas funcionarias dos distintos órganos xudiciais e, con respecto ao persoal funcionario dos corpos de xestión ou tramitación, establécese a suficiencia dunha persoa funcionaria dos citados corpos por órgano, de forma alternativa. Finalmente, nesta mesma liña, naqueles órganos que prestan servizo de garda estableceuse que sexan estes equipos de garda os que atendan tamén os servizos mínimos.

Entrando xa na concreta xustificación que motiva o número de efectivos establecidos para cada tipo de órgano ou xurisdición, sinálase que:

Na Secretaría de Goberno do Tribunal Superior de Xustiza, a xustificación da necesidade de establecer servizos mínimos radica, particularmente, no feito de ser o órgano que se encarga das apostilas. Polo que respecta ao número de efectivos establecido, é o mínimo indispensable para garantir a atención do servizo esencial, unha única persoa funcionaria, que ben pode ser do corpo de xestión ou ben de tramitación.

Polo que respecta ás seccións penais e mixtas das audiencias provinciais, a xustificación estriba na necesidade de atender, entre outras, as seguintes cuestións que se relacionan a título non exhaustivo: rexistro de asuntos en que venza un prazo preestablecido por lei cuxo incumprimento poida supor perda ou prexuízo de dereitos á cidadanía, actuacións en que venza un prazo improrrogable e preestablecido na lei cuxo incumprimento poida afectar a tutela xudicial efectiva, atención de sala en causas con preso, medidas cautelares (prisión provisional, liberdade provisional), en materia de dereito de familia, incluídas as derivadas dos xulgados de violencia sobre a muller, ou actuacións en execución de sentenza que afecten dereitos fundamentais (liberdades).

No caso dos xulgados do penal, a xustificación fundaméntase na necesidade de garantir, entre outras, as actuacións que se describen a seguir a título exemplificativo: a celebración de xuízos orais en causas con preso, asegurando deste xeito as vistas con preso sinaladas, así como atender aquelas actuacións en que venza un prazo preestablecido na lei cuxo incumprimento poida supor perda ou prexuízo de dereitos aos cidadáns, dilixencias urxentes e asuntos de violencia de xénero.

O número de efectivos establecido, tanto nas seccións penais e mixtas das audiencias provinciais como nos xulgados do penal é o mínimo indispensable para garantir a atención do servizo esencial nun órgano xudicial, dado que se designa unha única persoa funcionaria por sección/xulgado, que ben pode ser do corpo de xestión ou ben de tramitación, e unha persoa funcionaria de auxilio, compartido, por cada dúas seccións/dous xulgados.

Nos xulgados de menores, a xustificación estriba na necesidade de atender, entre outras, as seguintes cuestións que se relacionan a título non exhaustivo: actuacións en que venza un prazo preestablecido na lei cuxo incumprimento poida supor perda ou prexuízo de dereitos aos menores, adopción de medidas cautelares ou provisionais urxentes (internamentos de menores…), celebración de vistas con un/unha menor suxeita a medida de internamento ou tramitación de permisos extraordinarios. Respecto da concreta dotación dos servizos mínimos, establécese neste suposto a dotación mínima: 1 persoa funcionaria, que ben pode ser de xestión ou ben de tramitación.

Nos xulgados de violencia sobre a muller, a xustificación fundaméntase na necesidade de atender, entre outras, as cuestións que se describen a seguir a título exemplificativo: actuacións en que venza un prazo preestablecido na lei cuxo incumprimento poida supor perda ou prexuízo de dereitos á cidadanía, adopción de medidas cautelares ou provisionais urxentes en materia de familia ou de violencia sobre a muller, ou causas con detido na materia. O número de efectivos establecido é o mínimo indispensable para garantir a atención do servizo esencial nun órgano xudicial, dado que se designa unha única persoa funcionaria por órgano, que ben pode ser do corpo de xestión ou ben de tramitación e, no tocante ao persoal funcionario de auxilio xudicial, establécese unha persoa funcionaria como servizo mínimo, dado que non existe máis dun xulgado deste tipo na mesma localidade.

Nos xulgados de instrución de garda, así como nos xulgados de primeira instancia e instrución de garda, establécese que os servizos mínimos estarán atendidos polo equipo de persoal que presta o servizo de garda, dado que a xustificación estriba precisamente na necesidade de atender as actuacións que xorden durante o servizo de garda que teñen carácter esencial como, entre outras, as seguintes a modo de exemplo: actuacións con detido ou actuacións inaprazables, como a adopción de medidas cautelares urxentes.

Nos xulgados do contencioso-administrativo, a motivación reside na necesidade de atender, entre outras, as seguintes cuestións que se relacionan a modo de exemplo: actuacións en que venza un prazo preestablecido na lei cuxo incumprimento poida supor perda ou prexuízo de dereitos á cidadanía, adopción de medidas cautelares ou provisionais urxentes como medidas sanitarias urxentes de saúde pública, medidas precautorias en materia de estranxeiría, asilo político e refuxiado que impliquen expulsión, devolución ou retorno, procesos de tramitación preferente ou en materia de dereitos fundamentais.

Nos xulgados do social, a xustificación radica na necesidade de atender, entre outras, as cuestións que se relacionan a seguir sen ánimo exhaustivo: actuacións en que venza un prazo preestablecido na lei cuxo incumprimento poida supor perda ou prexuízo de dereitos á cidadanía, asegurando desta forma a celebración de vistas que poidan afectar os dereitos dos traballadores e das traballadoras, tales como as demandas de tutela de dereitos fundamentais e liberdades públicas, actuacións declaradas urxentes pola lexislación procesual, tales como medidas cautelares necesarias para asegurar a efectividade da tutela xudicial.

Nos xulgados de familia exclusivos e xulgados de primeira instancia con competencia en materia de familia, a motivación descansa na necesidade de atender, entre outras, as cuestións que se relacionan a seguir a título exemplificativo: actuacións en que venza un prazo preestablecido na lei cuxo incumprimento poida supor perda ou prexuízo de dereitos á cidadanía, internamentos urxentes, medidas cautelares ou outras actuacións inaprazables, como as medidas de protección de menores.

Nos xulgados do mercantil exclusivos e xulgados de primeira instancia con competencia en materia mercantil, a xustificación radica na necesidade de atender, entre outras, as cuestións que se relacionan a seguir sen ánimo exhaustivo: rexistro de asuntos en que venza un prazo preestablecido por lei cuxo incumprimento poida supor perda ou prexuízo de dereitos á cidadanía, actuacións en que venza un prazo improrrogable preestablecido na lei cuxo incumprimento poida afectar a tutela xudicial efectiva, tales como medidas cautelares ou provisionais urxentes en materia mercantil, embargos preventivos de buques, medidas cautelares cuxa demora dificulte a efectividade da tutela xudicial, tales como en materia de patentes e relacionadas coa propiedade intelectual e industrial, ou despedimentos colectivos en sede concursal.

Respecto da concreta dotación dos servizos mínimos dos anteditos xulgados do contencioso-administrativo, do social, de familia exclusivos e de primeira instancia con competencia en materia de familia, así como os mercantís exclusivos ou xulgados de primeira instancia con competencia en materia mercantil; a dotación establecida é a mínima de que se parte naqueles órganos que atenden servizos esenciais: un funcionario por órgano, que ben pode ser de xestión ou ben de tramitación, para garantir o dereito de folga do persoal, e un auxilio xudicial compartido por cada dous xulgados ou fracción.

Nos xulgados de vixilancia penitenciaria, a xustificación estriba na necesidade de atender entre outras, as cuestións que se relacionan a seguir a título non exhaustivo: actuacións en que venza un prazo preestablecido na lei cuxo incumprimento poida supor perda ou prexuízo de dereitos aos internos, tutelar os dereitos das persoas presas, administración forzosa de medicación ou alimentación, intervencións corporais coactivas, permisos extraordinarios ou libertade condicional en caso de perigo de morte. Respecto do número de efectivos establecido é o mínimo indispensable para garantir a atención do servizo esencial nun órgano xudicial, unha única persoa funcionaria por órgano, que ben pode ser do corpo de xestión ou ben de tramitación e, no tocante ao persoal funcionario de auxilio xudicial, establécese unha persoa funcionaria como servizo mínimo, dado que non existe máis dun xulgado deste tipo na mesma localidade.

Nas oficinas de fiscalías, así como nas subdireccións territoriais do Instituto de Medicina Legal, a dotación que prestarán os servizos mínimos serán os/as funcionarios/as que presten o servizo de garda. No caso das oficinas de fiscalías, esta decisión fundaméntase na necesidade de atender as actuacións que xorden durante o servizo de garda que teñen carácter esencial como, entre outras, as seguintes a título de exemplo: garantir as medidas cautelares ou provisionais urxentes en materia de familia, de menores, de violencia sobre a muller e de liberdade provisional. No caso das subdireccións territoriais do Instituto de Medicina Legal, fundaméntase na necesidade de garantir o servizo que lles é propio na materia, a prestación do servizo de garda, a asistencia médico-forense ao xulgado de garda, o levantamento de cadáveres, a asistencia a detidos e a vítimas de violencia de xénero ou asistir nos internamentos, entre outros.

Nos rexistros civís principais e delegados, e coa finalidade de atender as actuacións que teñan carácter esencial, como as que se describen a seguir a título exemplificativo: as inscricións de defunción, inscricións de nacemento en prazo perentorio ou os certificados de defuncións; establécese o número de efectivos mínimo indispensable, designando unha única persoa funcionaria por órgano, que ben pode ser do corpo de xestión ou ben de tramitación.

Por último, e tanto nas oficinas de rexistro e repartición e nos decanatos dos xulgados que realizan as ditas funcións, como nos servizos comúns de atención á cidadanía e á vítima, establécese que atenderán os servizos mínimos a dotación mínima indispensable para garantir a atención do servizo esencial nun órgano xudicial: 1 xestor/a ou 1 tramitador/a. A xustificación nas oficinas de rexistro e repartición e nos decanatos dos xulgados que realizan as ditas funcións radica no feito de que se trata dun servizo que ten encomendada, entre outras funcións principais, a da recepción de demandas e escritos dirixidos a todos os órganos xudiciais do partido xudicial, o que podería afectar a tutela xudicial efectiva, especialmente se se trata do vencemento dun prazo preestablecido na lei. No caso do servizos comúns de atención á cidadanía e á vítima, a decisión vén motivada polo feito de que se trata dun servizo que ten encomendada, entre outras funcións principais, a da asistencia ás vítimas de delitos.

Posto que a Dirección Xeral de Emerxencias e Interior presta servizo ao Centro de Atención ás Emerxencias 112, os mínimos propostos establécense coa mesma intensidade ca un domingo ou festivo.

Na Dirección Xeral de Avaliación e Reforma Administrativa permanecerá 1 auxiliar administrativo/a para efectos da captura dos datos de seguimento da folga.

Polo que respecta ao servizo prestado desde o Centro Integrado de Atención ás Emerxencias 112 Galicia (en diante, CIAE 112) ten carácter fundamental e esencial para a cidadanía. O volume de chamadas ou atención requirida depende das emerxencias acaecidas, catástrofes, accidentes e demais situacións de urxencia que teñen, por definición, carácter imprevisible, polo que o servizo debe estar suficientemente dimensionado para atendelas.

O número de traballadores/as que se establece como servizos mínimos, dadas as características do servizo dispensado polo CIAE 112 de Galicia, resulta imprescindible para manter a axeitada cobertura na atención das emerxencias e para evitar que se produzan graves prexuízos á poboación.

Na fixación dos servizos mínimos pártese do feito de que o CIAE 112 funciona as 24 horas do día, 7 días á semana e os 365 días do ano. A carga de traballo ao longo dunha xornada vén determinada, en primeiro lugar, polo número de incidencias que se produzan e a cantidade de chamadas que efectúe a cidadanía ao número 1-1-2 ante as cales o servizo, como se sinalou, debe contar co número de profesionais suficiente para prestar a atención que se demanda.

Tívose en conta para o dimensionamento o feito de que o día 8 de marzo é un venres, sendo este o día intersemanal en que se rexistra un maior número de requirimentos ao 112 (os venres son días en que se producen maior número de saídas coincidindo co comezo da fin de semana, así como un incremento de desprazamentos en coche, co aumento do risco de accidentes e incidencias nas estradas etc.), así no ano 2018 rexistráronse de media 2.747 chamadas e atenderonse 643 incidencias, mentres que un martes rexistráronse de media 2.617 e 589 respectivamente.

Ao anterior engádese o feito de que unha xornada de folga non é como calquera día habitual desde o punto de vista das emerxencias que poidan acontecer, posto que pode incrementarse o número de incidencias con respecto a un día laborable común (maior concentración de persoas en determinados puntos e actividades diferentes ás de calquera outra xornada).

Igualmente, tívose en conta que actualmente se atopan integrados no CIAE 112, na súa sede da Estrada, a Fundación Pública Urxencias Sanitarias de Galicia-061 (que se trasladou no mes de outubro de 2018) e a Unidade de Policía Adscrita á Comunidade Autonóma-UPA (desde xullo de 2018), o que incide nos labores de xestión tecnolóxica.

Tendo en conta estas circunstancias, no seu conxunto, na área do 112 establécense uns servizos mínimos que son mesmo inferiores ao dimensionamento dun sábado ou un domingo.

Cómpre sinalar ademais que desde o 112, ademais da prestación de asistencia ás persoas que a requiren ante situacións de urxencia, desenvólvense outros servizos como a difusión de información á cidadanía por exemplo ante situacións de risco, sendo un medio fundamental as redes sociais e a web do 112, que permiten trasladar información dotada de inmediatez, veraz e contrastada, o que constitúe unha ferramenta de autoprotección das persoas ante situacións de emerxencia que poidan acontecer.

Por canto antecede, e atendido o carácter esencial deste servizo público, establécense os servizos mínimos, determinados en función das diversas categorías do persoal en cada quenda de traballo, posto que as funcións e traballo que cada unha leva a cabo, pola súa especialidade, non é substituíble ou intercambiable por outra. Neste senso cómpre salientar que:

O persoal de estrutura do CIAE 112 está composto polas seguintes categorías de persoal: xefatura de xestión operativa; formación; comunicación, prensa e imaxe; calidade, protocolos e documentación.

En primeiro lugar, dentro do denominado persoal de estrutura, atopamos os efectivos da xefatura de xestión operativa. Debemos salientar que esta figura é fundamental na prestación do servizo, posto que está relacionada coa xestión de recursos humanos). No caso de producirse calquera tipo de problema durante as xuntanzas ou concentracións que se leven a cabo durante o día 8 de marzo (organizadas en horarios de mañá e tarde), se resultase preciso incrementar o número de operadores na sala por un incremento de chamadas por situacións de emerxencia, entraría esta figura do persoal de xefatura de xestión operativa, facendo en primeira instancia tamén labores de apoio á operación ata que cheguen os reforzos necesarios. Ademais, levan o control de actuación e incidencias do CIAE 112, así como a dirección e avaliación dos resultados. Esta categoría debe contar con presenza no centro durante a mañá e a tarde, por se resultar preciso levar a cabo un redimensionamento na sala ante unha situación de emerxencia que o faga necesario (máis tendo en conta que se trata dunha xornada de folga en que, como se dixo previamente, se desenvolven concentracións de persoas e demais circunstancias que fan necesario atoparse preparados para calquera posible eventualidade que se poida producir relativa á seguridade das persoas. A xefatura de xestión operativa realiza a coordinación, o control e a supervisión das tarefas realizadas polo persoal de sala e encárgase de verificar o adecuado dimensionamento. Entre as súas funcións podemos destacar o control de cumprimento das funcións; a detección da necesidade de activación de recursos extraordinarios aos previstos, elevándoa á decisión da Xerencia da AXEGA; a modificación dos procedementos de actuación da sala de operacións do CIAE 112; a xestión das solicitudes de particulares, organismos e/ou colaboradores externos (xulgados, forzas e corpos de seguridade etc); e a adecuación dos recursos materiais e humanos necesarios para garantir o correcto servizo á cidadanía. As funcións do persoal de xefatura de xestión operativa non poden ser desenvolvidas por ningún outro persoal.

Dentro do persoal de estrutura atopamos tamén a área de Comunicación, Prensa e Imaxe. A tarefa principal deste departamento céntrase na relación do CIAE 112 Galicia cos medios de comunicación, para os efectos de facilitar a información necesaria requirida por eles. As súas funcións non son intercambiables con outra categoría de persoal. O persoal de prensa e comunicación encárgase, entre outras tarefas, da actualización de información a través das redes sociais do 112 (actividade nova que comezou o seu funcionamento no mes de maio de 2018). As redes sociais son unha canle fundamental para facer chegar a información á cidadanía, sendo especialmente relevante nunha xornada de folga, na cal se ten que dar puntual conta de datos relacionados con posibles incidencias de seguridade ou situacións de urxencia que poidan acaecer, e é ademais, a canle mais axeitada pola súa inmediatez para informar a aquelas persoas que se atopen participando en manifestacións ou concentracións convocadas nesa xornada. A xestión das redes como vías directas de transmisión de información á cidadanía, así como a atención a medios no caso de que suceda algunha incidencia, supón que deba contarse cunha persoa localizada en cada quenda de traballo, posto que pode ser preciso atender a demanda de información sobre mobilización de recursos ou informacións sobre asistencias que poidan ser precisas ante situacións ou eventualidades que teñan lugar durante as manifestacións, concentracións, etc. As anteditas funcións xustifican os servizos mínimos establecidos para o persoal desta categoría do CIAE 112.

Finalmente, dentro do persoal de estrutura atópanse tanto os efectivos de Calidade, Protocolos e Documentación, como o correspondente a área de Formación, respecto dos cales non se sinalan servizos mínimos, atendido o carácter das súas funcións.

Respecto da área de Coordinación, debemos sinalar que o/a coordinador/a ten por finalidade o control da correcta xestión telefónica por parte da área de operación telefónica do CIAE 112. Supervisa e asesora os/as operadores/as se a emerxencia é de certa entidade e, en atención á súa cualificación, leva a cabo a coordinación, supervisión e seguimento directo da actividade dos/das operadores/as, aos/ás cales presta o seu asesoramento cando a situación o require. Deste xeito, non contar con esta figura dificultaría o correcto desenvolvemento do servizo e afectaría o labor dos/das operadores/as, que non poderían tomar determinadas decisións ante unha emerxencia nas debidas condicións de rapidez e eficacia. Entre as súas funcións podemos destacar: o seguimento das incidencias e dos recursos mobilizados pola sala de operacións do CIAE 112, en especial daquelas situacións de emerxencia que poidan dar lugar á activación dalgún plan; o control da recepción, resposta e atención de chamadas recibidas; o control da tipificación e xestión das chamadas, así como a confirmación da aplicación dos procedementos e das tácticas operativas; seguimento das incidencias ata o seu peche. Os/as coordinadores/as toman a decisión da conversión da actividade de xestión na sala ao modelo de «sala partida» en momentos de alta actividade, creando grupos de traballo compartimentados dentro dos/as operadores/as e aumentando as súas función e tarefas de xeito propocional a este incremento. Por canto antecede, atendendo á súa cualificación e especialización, a figura do coordinador/a non resulta substituíble por outra categoría de persoal do CIAE 112.

Os/as operadores/as de enlace son persoal cualificado ao cal lle corresponde recibir as chamadas dos/das xefes/as dos servizos de emerxencias e demais organismos e autoridades públicas para coordinar actuacións, evitando que estas chamadas pasen ao resto de operadores/as que están recibindo as chamadas da cidadanía. A iso súmase que lles corresponde facer o seguimento dos fenómenos meteorolóxicos adversos e da documentación precisa para o envío das distintas alertas ou avisos. O enlace tamén informa e asiste o técnico de garda do CIAE 112, non só nas emerxencias ordinarias de certa envergadura, senón tamén naquelas que acadan niveis de gravidade importante en que sexa necesaria a activación de plans e toma de medidas extraordinarias, de acordo cos procedementos daquel. Os/as operadores/as de enlace son persoal con especialización nas súas funcións, que non poden ser desempeñadas por ningún outro/a operador/a.

Os/as operadores/as de atención telefónica constitúen a peza básica do sistema de xestión de chamadas de emerxencia. A súa función consiste na recepción das chamadas, a recollida dos datos precisos, a tipificación das incidencias e a súa transmisión aos organismos implicados na mobilización de recursos. Son os/as operadores/as os que, a través da aplicación de xestión de emerxencias, teñen que conseguir xestionar no menor tempo posible unha situación de emerxencia, desde a chamada inicial. De non contar co suficiente persoal desta categoría, poríase en risco o funcionamento do servizo. Se non existisen operadores/as telefónicos/as suficientes, o servizo prestado polo 112 carecería do primeiro e fundamental elo da cadea. Sería imposible funcionar segundo os estándares mínimos de rapidez e eficacia exixibles nun centro desta natureza cun dimensionamento inferior ao establecido, atendendo ao número diario de chamadas que, de media, se reciben no número 112. Neste caso, redúcense os efectivos ao 80%, o que supón un número de efectivos incluso inferior ao establecidos para un domingo.

Por último, o persoal de soporte técnico (Área de Informática do CIAE 112) resulta fundamental, dada a especificidade e criticidade dun centro como o CIAE 112 e atendidas as características e complexidade da plataforma de xestión de emerxencia. Trátase de persoal formado e especializado e é imprescindible, cando menos, a súa dispoñibilidade (estar localizables) para resolver calquera incidencia, avaría ou eventualidade de tipo técnico que poida xurdir, máxime tendo en conta que actualmente no CIAE 112 se integraron novos servizos no edificio da Estrada (a do 061, que tivo lugar no mes de outubro de 2018, e a da UPA).

Por tanto, no seu conxunto, na área do 112 establécense unhs servizos mínimos que son mesmo inferiores ao dimensionamento dun sábado ou un domingo.

• No ámbito da Consellería de Facenda, no Centro Informático para a Xestión Tributaria, Económico-Financeira e Contable (Cixtec) a designación de servizos mínimos vén exixida pola necesidade de poder solucionar posibles incidencias técnicas co suficiente grao de eficacia que permite o mantemento básico dos servizos.

O Cixtec é o órgano encargado de prestar apoio informático aos servizos da Consellería de Facenda e, especialmente, ten asignadas as funcións de xestión dos procesos de natureza informática, tributaria, contable, orzamentaria e económico-financeira.

Todos os sistemas de información deben ser mantidos operativos as 24 horas do día, pero especialmente críticos son os de natureza tributaria, a que no caso de que se paralizasen, repercutiría moi gravosamente nos cidadáns que se verían impedidos para presentar dentro dos prazos establecidos calquera escrito, alegación ou recurso ante os órganos tributarios da Comunidade Autónoma.

Isto implicaría un grave prexuízo para o cidadán, xa que afectaría o seu dereito fundamental de defensa, que repercutiría, así mesmo, na responsabilidade patrimonial da Administración ante as posibles reclamacións dos usuarios.

De igual forma, é imprescindible que o Sistema informático de licitación electrónica da Xunta de Galicia (Silex), como medio necesario para a presentación de propostas nos expedientes de contratación que xestiona a Xunta de Galicia, estea en todo momento en condicións óptimas de funcionamento, xa que os licitadores poderían verse afectados por incidencias nos trámites de prazos preclusivos, que afectarían de forma grave e irrecuperable a presentación das ofertas.

De acordo co exposto, os servicios mínimos do Cixtec establécense para dar o máis esencial cumprimento ás posibles incidencias nos diferentes sistemas de información da Consellería de Facenda, de tal xeito que se poida atender aos requirimentos máis básicos respectando o dereito á folga dos traballadores.

Neste sentido, cabe sinalar que os servizos mínimos establecidos supoñen un 0,9 % respecto ao total de traballadores do centro, polo que se fixa como servizos mínimos
un/unha analista-programador/a.

• No marco das competencias atribuídas á Consellería de Medio Ambiente Territorio e Vivenda en materia de xestión de residuos, cómpre a fixación de servizos mínimos na Sociedade Galega de Medio Ambiente, empresa que ten encomendada a xestión dos residuos sólidos urbanos a partir do seu depósito nas estacións de transferencia ou plantas de tratamento, conforme sinala o artigo 10 da Lei 10/2008, do 3 de novembro, de residuos de Galicia, xa que a parada das instalacións centrais de Sogama (motores, caldeiras e turbinas) e plantas de transferencia, en caso de non se fixaren servizos mínimos, imposibilitaría directamente a prestación dos servizos esenciais, o que ocasionaría graves consecuencias ambientais e de saúde pública, e desde a base de que estes servizos mínimos afectan o menor persoal que o que estaría operativo en sábados, domingos ou festivos.

No ámbito de competencias da conservación da natureza, cómpre a fixación duns servizos mínimos que garantan o adecuado desenvolvemento da xestión dos recursos naturais e cinexéticos, considerando indispensable a presenza de persoal dos espazos naturais protexidos e da biodiversidade, dada a especial protección que requiren tanto os bens como os recursos naturais existentes nestes espazos. Así mesmo, tamén se tiveron en conta as necesidades mínimas de funcionamento, sen colapso, dos centros de recuperación da fauna salvaxe, piscifactorías e demais centros de fauna. Constitúe esta proposta o persoal mínimo para poder cubrir as continxencias que poidan acontecer en cada distrito, parque natural e nos centros de traballo da Dirección Xeral que, polas súas características especiais, precisen dunha atención instantánea.

No que atinxe ao ámbito concreto do Parque Nacional Marítimo Terrestre das Illas Atlánticas de Galicia, cómpre fixar uns servizos mínimos que poidan atender unha eventual situación de urxencia nas illas, tendo en conta que son catro arquipélagos (Cíes, Ons, Sálvora e Cortegada).

• No marco das competencias atribuídas á Consellería de Infraestruturas e Mobilidade no sector do transporte, cómpre distinguir:

A) Servizos públicos de transporte regular de viaxeiros de uso xeral por estrada:

Neste tipo de servizos cómpre ter en consideración que a Lei 2/2017, do 8 de febreiro, de medidas fiscais, administrativas e de ordenación, previu a integración de diferentes tipos de servizos da competencia da Xunta de Galicia.

No marco desta previsión legal, a Xunta de Galicia procedeu, nunha primeira fase da planificación do sistema de transporte público, a un primeiro paso na integración da prestación do servizo de transporte de escolares no sistema de transporte público de uso xeral. Xa que logo, este último sistema dá servizo actualmente a un elevado número de escolares nos seus desprazamentos habituais para accederen aos seus centros educativos e, por tanto, ao dereito á educación.

Por tal motivo, establécese unha regulación dos servizos mínimos dos servizos públicos de transporte regular de uso xeral de viaxeiros/as por estrada que diferencia, por unha parte, os servizos correspondentes a expedicións «integradas», nas cales existe unha reserva de prazas a favor de escolares, e que, consonte coa citada Lei 2/2017, do 8 de febreiro, a súa prestación se considera prioritaria.

Por outra parte, respecto do resto das expedicións, cómpre incidir especialmente na mobilidade que se produce cara aos principais centros urbanos, nos cales se localizan servizos esenciais aos cales cómpre garantir o dereito a acceder ás persoas usuarias, e cara aos cales se presentan pautas de mobilidade cotiá recorrente en transporte público, vinculada co desenvolvemento ordinario das persoas. Neste sentido, diferenciarase a mobilidade que ten como orixe e/ou destino algunha das sete principais cidades galegas, tanto en servizos de curto percorrido, normalmente vinculados coa mobilidade máis recorrente, como en servizos de máis longo percorrido, vinculados cunha mobilidade dirixida fundamentalmente a acceder a servizos xerais radicados nas ditas entidades de poboación.

Deste xeito, nas expedicións de curto percorrido, de ata 25 km, manterase ata un 50 % do servizo nas franxas horarias da primeira e última hora do día (das 6.00 ás 9.00 e das 18.00 ás 21.00 horas), co que se garante a posibilidade de acceder e retornar aos centros de traballo ou de educación, entre outros, aínda que as persoas usuarias poderían ter que adaptar as súas pautas habituais de mobilidade.

En canto ás expedicións de máis longo percorrido, garantirase con elas o acceso aos principais núcleos de poboación, ben na xornada de mañá ben na de tarde, mais limitando a súa prestación a un servizo de ida e volta antes das 14.00 horas e outro despois das 18.00 horas, o que fai un total de 2 servizos diarios de ida e outros tantos de volta.

Deste xeito, o total de servizos que se establecen, con criterios equivalentes aos doutras situacións anteriores, sitúanse entre os que deberían prestarse un sábado ou domingo, sen prexuízo de resaltar que, excluíndo do cómputo os servizos integrados, o resto de servizos que se establecen non alcanzaría o 50 % dos que se prestan en domingo ou festivo, nin o 35 % dos que teñen lugar en sábado.

B) Servizos regulares de uso especial para transporte de escolares: o campo destes servizos resulta especialmente sensible, tanto por ser o transporte un mecanismo auxiliar para o exercicio dun dereito fundamental como é o da educación como polas especiais exixencias que implica a protección dos menores.

Do mesmo xeito, a dispersión poboacional en Galicia determina que, diariamente, se teña que realizar unha significativa cantidade de desprazamentos para os cales non existe alternativa real de mobilidade, polo que o mantemento dos servizos de transporte público resulta fundamental.

Coa finalidade de, garantindo o esencial dereito á folga dos traballadores e traballadoras, manter a garantía do igualmente elemental dereito de acceso ao sistema educativo, deberán manterse aqueles servizos sen os cales se presentaría unha clara dificultade para o acceso ao sistema educativo.

C) Servizos regulares de uso especial para transporte de traballadores: co fin de garantir o acceso e a saída dos postos de traballo naqueles servizos de carácter interurbano en que a ausencia dunha previsión mínima crebaría toda posibilidade de acceso ao traballo, propóñense como mínimos todos os servizos nas expedicións anteriores ás 9.00 horas e e posteriores ás 18.00 horas.

D) Transporte de mercadorías: neste ámbito debe terse en conta a dependencia que deste tipo de transporte teñen os servizos de asistencia sanitaria, que non poden afrontar unha falta de subministración suficiente dos produtos precisos para a atención á cidadanía.

En consecuencia, proponse manter a totalidade dos transportes de toda clase de mercadorías para e desde os establecementos sanitarios.

E) Transporte funerario: polas necesidades sociais inaprazables que atende esta modalidade de transporte, proponse manter a totalidade dos servizos de transporte funerario.

No ámbito da materia de infraestruturas viarias, a Comunidade galega caracterízase pola dispersión da súa poboación e pola existencia de innumerables asentamentos de poboación (máis de 30.000 entidades de poboación no conxunto dos 315 municipios galegos) distribuídos nun territorio caracterizado pola súa difusión xeográfica e atendidos por unha extensa rede de infraestruturas de diversa escala.

Garantir a súa utilización polos cidadáns en condicións de normalidade exixe, por un lado, manter as estradas nunhas condicións mínimas que garantan o funcionamento das infraestruturas coas debidas condicións de seguridade para os seus usuarios, e doutro, permitir a súa utilización de acordo cos principios de igualdade, universalidade e non discriminación, posibilitando, deste xeito, a liberdade de circulación, e, xunto a esta, o acceso ao exercicio doutros dereitos fundamentais, como o acceso aos servizos de saúde ou a liberdade de elección entre o exercicio ao dereito de folga e o dereito ao traballo.

Neste marco, é nas vías de alta capacidade en réxime de concesión e naquelas cuxa contraprestación sexa o pagamento dunha tarifa por parte da Administración onde debe prestarse o servizo nunhas condicións mínimas que garantan o funcionamento das infraestruturas coas debidas condicións de seguridade e considérase indispensable a presenza de persoal nos centros de control, así como a existencia de persoal que actuará cando se prevexan circunstancias adversas de calquera tipo: emerxencias ou situacións excepcionais derivadas de accidentes, posibilidade de obstáculos na estrada ou desprendementos, presenza de animais na vía, circulación de vehículos con cargas perigosas, fenómenos meteorolóxicos (neve, xeo, sarabia, chuvia) etc.

Pola súa banda, e ao respecto da conservación ordinaria das estradas de titularidade autonómica que se xestionen baixo o réxime de concesión, por parte das empresas adxudicatarias dos contratos de servizo para a realización da vialidade invernal e da conservación ordinaria tamén se considera indispensable a existencia de persoal que actuará cando se prevexan circunstancias adversas de calquera tipo: emerxencias ou situacións excepcionais derivadas de accidentes, posibilidade de obstáculos na estrada ou desprendementos, presenza de animais na vía, circulación de vehículos con cargas perigosas, fenómenos meteorolóxicos (xeo, sarabia, chuvia) etc. Ademais, dado que está operativo o dispositivo para garantir a vialidade nas estradas autonómicas en circunstancias meteorolóxicas adversas propias do inverno, considérase en calquera caso indispensable a presenza do persoal necesario para a realización da vialidade invernal.

En ambos os casos, tanto as empresas concesionarias como as empresas adxudicatarias de servizo en vías explotadas pola Administración, atenderán as necesidades, establecendo as medidas preventivas e correctivas, e a transmisión de información sobre elas, adoptando para iso as medidas precisas para atender axeitadamente as incidencias acaecidas durante as horas en que teña lugar a folga convocada.

Asemade, considérase necesario que nas áreas de peaxe das autoestradas A Coruña-Carballo (AG-55) e Puxeiros-Val Miñor (AG-57) en que non existen vías automáticas (Paiosaco e A Laracha na AG-55 e Vincios ramal na AG-57) permaneza operativa unha vía manual, dado que doutra forma se impediría a circulación de vehículos por eses treitos.

• No ámbito da Consellería de Economía, Emprego e Industria tómase en consideración, para determinar os servizos mínimos, a necesidade da presenza efectiva que garanta, por un lado, a defensa dos intereses e dereitos das persoas consumidoras e usuarias na posta de manifesto de situación que poidan representar un risco para a seguridade ou a saúde colectiva; e por outro, a seguridade e saúde laboral de persoal empregado no ámbito da prevención de riscos laborais.

En canto á seguridade e saúde laboral, o mínimo imprescindible para cubrir as necesidades urxentes é contar con 1 técnico/a de prevención de riscos laborais por cada un dos centros provinciais do Instituto Galego de Saúde e Seguridade Laboral. Así mesmo, para garantir os dereitos das persoas consumidoras, o Instituto Galego do Consumo e da Competencia atenderá cunha persoa funcionaria do rexistro específico de servizos centrais, as situacións especiais derivadas das alertas que se poidan producir.

• No ámbito da Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional, polo que se refire ao servizo esencial da educación, este non pode ser reducido exclusivamente á actividade docente, xa que xunto a esta actividade se realizan outras funcións como son a vixilancia e coidado dos nenos e nenas, menores de idade, que acoden aos centros docentes públicos, así como o coidado, mantemento e vixilancia das instalacións destinadas ao servizo público educativo.

Con carácter xeral, o artigo 39 da Constitución depara unha protección especial aos menores; dun xeito máis específico, a Lei 4/2011, do 30 de xuño, de convivencia e participación da comunidade educativa (DOG do 15 de xullo), dispón no seu artigo 7 que o alumnado ten dereito a que se respecte a súa identidade, integridade e dignidade persoal, e á protección integral contra toda agresión física e moral. Por tanto, a custodia e seguridade dos menores de idade que accedan a un centro docente, o cumprimento dos principios constitucionais mencionados e dos dereitos citados é responsabilidade ineludible da Administración educativa e parte indivisible do dereito esencial á educación.

O dereito á seguridade e o correlativo deber de protección dos menores, dada a súa entidade, debe exercerse continuamente. Como servizo mínimo para garantilos establécese que os centros docentes permanezan abertos no seu horario habitual, coa necesaria presenza nos ditos centros do/da director/a, ou, de ser o caso, doutro membro do equipo directivo que o/a substitúa, xa que tales membros do equipo directivo teñen a representación do centro e garanten o cumprimento das leis e demais disposicións vixentes, como sinalan as alíneas a) e d) do artigo 132 da Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación, publicada no BOE do 4 de maio e, por tanto, están capacitados e facultados para resolver calquera incidencia respecto da seguridade dos menores de idade. Así mesmo, consonte a normativa citada, o director tamén está facultado e capacitado para resolver calquera incidencia que se poida producir respecto do conxunto dos bens que integran un centro docente.

A presenza dun subalterno ou subalterna deriva das funcións que a este tipo de persoal competen respecto do coidado e vixilancia das instalacións e do control de entrada e saída do centro educativo, tanto para evitar a entrada de persoas alleas ao centro como para evitar a saída dos menores de idade cando non corresponda.

Dentro do deber de outorgar protección básica ao menor de idade debemos incluír a súa alimentación, así, cando un servizo público asume esta responsabilidade, non pode desatendela, o que motiva que unha persoa con funcións de cociña deba permanecer nos centros educativos ordinarios con servizo de comedor.

O dereito á seguridade e o correlativo deber de protección dos menores que, como se dixo, non pode ser paralizado, inclúe a actividade básica de coidar a integridade física e hixiene daqueles que, por teren diminuídas as súas capacidades, necesitan unha constante vixilancia e atención (artigo 49 da Constitución) por parte de coidadores de alumnado con necesidades educativas especiais presentes nos centros docentes ordinarios. O alumnado dos centros de educación especial ten unhas necesidades relativas á súa atención aínda máis reforzadas, polo que debe haber unha presenza mínima de persoal sanitario, persoal coidador, de comedores e de limpeza. A determinación dos anteditos servizos mínimos por porcentaxes nos centros de educación especial considérase como criterio máis apropiado para a fixación do persoal que debe prestalos, dada a diversidade existente na dimensión e tamaño dos diferentes centros desa tipoloxía que hai na nosa comunidade.

Os centros residenciais docentes teñen como característica propia a presenza do alumnado fóra do horario lectivo para realizar actos da vida cotiá que o resto fai no seu domicilio particular, como estudar, durmir ou comer. Nestes centros debe quedar garantida, xa que logo, a atención mínima para que esas actividades non se poidan ver alteradas con risco ou desatención para os usuarios do servizo; trátase de garantir minimamente a hixiene, a alimentación e a seguridade, razón pola cal resulta necesaria a presenza dun membro do equipo directivo, así como de parte do persoal de limpeza, de comedor e subalternos.

Polo que se refire ás universidades, cos servizos mínimos que se fixan garántase a asistencia do alumnado e do persoal que non exerza o seu dereito á folga. A presenza mínima do persoal de conserxaría resulta precisa para a seguridade das instalacións. O persoal previsto para os rexistros busca garantir a actuación das persoas que puideren necesitalo e cuxo incumprimento poida supor perda ou prexuízo nos seus dereitos.

• No ámbito da Consellería de Cultura e Turismo.

O Centro Superior de Hostalaría de Galicia (CSHG), integrado como área na Dirección de Profesionalización da Axencia turismo de Galicia, é un centro de ensinanza superior que forma directivos hostaleiros e xestores en cociña, impartindo dúas titulacións: o Diploma Superior en Xestión Hoteleira e o Diploma de Gastronomía e Xestión en Cociña.

O CSHG ofrece residencia aos/ás seus/súas alumnos/as, e conta, neste curso 2018/19, cun total de 58 alumnos que residen no Centro.

Os centros residenciais docentes teñen como característica propia a presenza do alumnado fóra do horario lectivo para realizar actos da vida cotiá que o resto fai no seu domicilio particular, como estudar, durmir ou comer. Nestes centros debe quedar garantida, xa que logo, a atención mínima para que esas actividades non se poidan ver alteradas con risco ou desatención para os usuarios do servizo, polo que se require a presenza mínima do persoal de conserxaría para atender as instalacións e o alumnado. O servizo de conserxería está externalizado, a través do correspondente contrato de servizos. A proposta que se formula respecta o criterio de fixar como servizos mínimos os que normalmente prestan con ocasión dun domingo ou día festivo.

No eido da Consellería de Sanidade os servizos mínimos que se establecen resultan totalmente necesarios para manter a adecuada cobertura dos servizos esenciais que presta a Consellería de Sanidade, evitando que se produzan graves prexuízos para a saúde da cidadanía e permitindo cumprir coa normativa vixente.

Estes servizos mínimos responden á necesidade de compatibilizar o respecto ineludible ao exercicio do dereito á folga co mantemento dunha serie de servizos á poboación que, baixo ningún concepto, poden quedar desasistidos, xa que se realizan no eido da protección da saúde, cun carácter marcademente preventivo, e deberán ser prestados tendo en conta as obrigas que o marco normativo vixente, no contexto europeo, nacional ou autonómico, establece en materia ambiental e alimentaria co obxectivo de protexer a saúde da cidadanía. No ámbito sanitario, os servizos deben garantir o cumprimento das normas esenciais para asegurar o control de calquera incidencia que se poida producir nos establecementos e servizos de sanidade ambiental ou alimentaria.

En canto aos/ás inspectores/as veterinarios/as oficiais de saúde pública de comarca, cubriranse as necesidades urxentes ou de perentoria necesidade, entre as cales se encontran alertas nivel I, intoxicacións alimentarias, abrochos e actuacións especiais en establecementos e servizos no marco das competencias da Consellería de Sanidade.

Os/as inspectores/as veterinarios/as de saúde pública de matadoiro cubrirán as situacións especiais derivadas das urxencias que se poidan producir, entre as cales se atopan as de benestar animal, as de desabastecemento que se poidan producir por festividades locais, no día anterior ou posterior ao día da folga, e outras de semellante natureza.

Os/as inspectores/as veterinarios/as de saúde pública de lonxa asegurarán a calidade sanitaria dos produtos que son obxecto de inspección.

Os/as inspectores/as farmacéuticos/as de saúde pública cubrirán as necesidades urxentes ou de perentoria necesidade, entre as cales se encontran alertas, casos illados de lexionela, abrochos e actuacións especiais en establecementos e servizos no marco das súas competencias.

En canto ás alertas epidemiolóxicas, o obxectivo principal é o de detectar rapidamente aquelas ameazas e situacións que poidan ter un impacto grave na saúde da poboación e requiran a toma de medidas de xeito rápido, coa finalidade de dar una resposta de saúde pública adaptada á situación, polo que a persoa que estea de garda nesta data cubrirá os servizos mínimos

• No ámbito da Consellería de Política Social tómase en consideración para a determinación dos servizos mínimos a necesidade da presenza efectiva que garanta o funcionamento dos centros, tendo como referencia para os centros asistenciais o número de efectivos presentes nun domingo ou nun día festivo por seren estes os días en que a prestación de servizos e realización de actividades, así como o número de usuarios, acada os seus niveis mínimos, limitándose ao mantemento básico e esencial dos centros, o cal non pode ser desatendido. Estes servizos mínimos fixados no ámbito dos servizos sociais considéranse imprescindibles para garantir unha atención adecuada ás persoas residentes ou usuarias destes centros, máxime cando é necesario dar unha resposta inmediata ás diferentes situacións de emerxencia social.

• No que respecta á Consellería do Medio Rural e debido á época de baixo risco de incendio en que nos atopamos, redúcense os servizos mínimos fixando unicamente como imprescindible o persoal previsto para un domingo ou festivo, no dispositivo de prevención e extinción de incendios. O dito dispositivo comprende tanto os servizos prestados nos centros de coordinación central e nos catro centros de coordinación provincial de cada unha das catro provincias como os servizos prestados en cada un dos dezanove distritos forestais.

Os servizos fixados na Dirección Xeral de Gandaría, Agricultura e Industrias Agroalimentarias permitirán responder á necesidade imperiosa de manter activo o sistema de alerta sanitaria veterinaria e son os determinados no menor grao posible para asegurar a sanidade animal.

Así, nos servizos de sanidade de servizos centrais, a presenza dun veterinario/a para realizar os labores de coordinación no casos de aparición dunha grave epizootia, tanto cos servizos provinciais coma co Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación. Unha única persoa veterinaria nos servizos provinciais, con ámbito de actuación provincial para, se for o caso, realizar a oportuna coordinación a nivel provincial, cos servizos veterinarios comarcais, como cos servizos centrais. Un veterinario/a por área, para, se for o caso, realizar as oportunas actuacións nas explotacións afectadas. Así mesmo, é necesario unha persoa veterinaria no Laboratorio de Sanidade e Produción Animal para cubrir a necesidade de recibir mostras que puideren existir nunha alerta sanitaria e, en caso de urxente necesidade, se for preciso, derivalas aos laboratorios nacionais de referencia.

En todos os centros de formación da dita Consellería do Medio Rural se designa un efectivo para a apertura dos centros que imparten formación regrada. Naqueles centros que, polo seu carácter, teñen gando ao seu coidado, para non desatendelo, desígnase o persoal necesario para o mantemento de cultivos e gando, manténdose así os servizos dun domingo.

Así mesmo, no caso dos centros de formación de Sergude e Lourizán, que teñen réxime de internado, desígnanse os servizos que permiten atender minimamente os seus usuarios e que se prestan en domingo, polo que se establece un cociñeiro de 1ª.

En relación cos centros de investigación, naqueles centros que, polo seu carácter, teñen gando ao seu coidado, para non desatendelo, desígnase o persoal necesario para o mantemento de cultivos e gando; desta forma mantéñense así os servizos dun domingo.

• Respecto da Consellería do Mar, nos centros educativos con alumnos/as en réxime de internado é preciso un mínimo de persoal que manteña a atención que se debe prestar aos residentes.

Os dous centros de ensino dependentes desta consellería nos cales se propón fixar servizos mínimos, o IPMP de Vigo e a EONP de Ferrol, teñen durante os días lectivos da semana servizo de residencia e comedor, pero os sábados, domingos e festivos permanecen pechados. Existe un servizo de vixilancia exclusivamente de dúas horas os domingos e os festivos que son vésperas de días lectivos, que teñen como misión abrir o centro e permanecer nel para recibir os residentes mentres non empeza a quenda do/da educador/a.

Os/as educadores/as (persoal laboral) desenvolven o seu traballo a quendas, de luns a venres en horario de mañá, tarde e noite. En ausencia dun servizo de vixilancia faise necesario garantir que ao menos un/unha educador/a estea presente de maneira permanente para control e servizo dos/das alumnos/as residentes.

A vixilancia pesqueira non só é necesaria para manter o control do sector, coa finalidade de ofrecer unha efectiva protección dos recursos mariños, senón que tamén colabora en tarefas e actuacións de salvamento e rescate marítimo cando as necesidades así o exixen. Así, os servizos mínimos deben cubrir de xeito efectivo a área de busca e salvamento marítimo e loita contra a contaminación do mar en Galicia, dada a imposibilidade de que tal servizo quede desatendido, pola transcendencia que esta actividade ten no salvamento de vidas e na protección e prevención de contaminacións mariñas.

O Servizo de Gardacostas de Galicia está operativo as 24 horas do día, os 365 días do ano, sen que se diferencien os servizos establecidos para festivos, sábados e domingos dos programados para o resto do días laborables. As emerxencias, de producirse, poden ser atendidas garantindo unha tripulación (composta por un/unha patrón/oa, un/unha mecánico/a e un/unha vixilante mariñeiro/a) por provincia, nas bases operativas da Coruña, Celeiro e Vigo.

Portos de Galicia non ten servizos ordinarios (nin de oficinas nin nos portos) os sábados e domingos; aínda que para casos de incidencias nos portos en días de festivo, sábado ou domingo si se acostuma actuar desde os cargos de goberno do organismo a través de instrucións aos tres xefes/as de zona territorial de Portos, que pola súa vez, dispoñen a actuación dos gardapeiraos adscritos a cada zona de Portos.

Na súa virtude, por proposta conxunta das persoas titulares de todas as consellerías da Xunta de Galicia, co refrendo do vicepresidente e conselleiro de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza, oídos os comités de folga e logo de deliberación do Consello da Xunta de Galicia na súa reunión do vinte e oito un de febreiro de dous mil dezanove,

DISPOÑO:

Artigo único

1) Terán a consideración de servizos mínimos os que se relacionan a seguir:

1.1. Presidencia da Xunta de Galicia.

1.1.1. Secretaría Xeral para o Deporte.

Centro Galego de Tecnificación Deportiva (Pontevedra).

1 garda/ordenanza na quenda de noite, que inicia a súa xornada o día 7 de marzo ás 22.00 horas e remata ás 5.30 horas.

1 preceptor/a na quenda de noite, que inicia a súa xornada o día 7 de marzo ás 22.00 horas e remata ás 5.30 horas.

1 oficial cociña na quenda de mañá de 8.00 a 15.30 horas.

1 garda/ordenanza na quenda de mañá de 7.30 a 15.00 horas.

1 camareiro/a-limpador/a na quenda de mañá de 8.00 a 15.30 horas.

1 preceptor/a na quenda de mañá de 8.00 a 15.30 horas.

2 gardas/ordenanzas na quenda de tarde de 14.30 a 22.00 horas.

1.1.2. Redes de Telecomunicación Galegas Retegal, S.A, adscrita á Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia.

San Marcos: 1 enxeñeiro/a do Departamento técnico (soporte nivel 2).

Centro emisor de San Marcos-O Pedroso: 2 oficiais técnicos electrónicos (1 de mañá e 1 de tarde).

Centro emisor de Bailadora: 2 oficiais técnicos electrónicos (1 de mañá e 1 de tarde).

Centro emisor de Domaio: 2 oficiais técnicos electrónicos (1 de mañá e 1 de tarde).

Centro emisor do Xistral: 2 oficiais técnicos electrónicos (1 de mañá e 1 de tarde).

Centro emisor do Páramo: 2 oficiais técnicos electrónicos (1 de mañá e 1 de tarde).

Centro emisor da Meda: 2 oficiais técnicos electrónicos (1 de mañá e 1 de tarde).

CEXAR: 4 oficiais de comunicación (1 por quenda de 8 horas).

1.2. Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza.

1.2.1. Servizos centrais:

1.2.1.1 Secretaría Xeral Técnica:

1 funcionario/a da Oficina Técnica.

1 persoa no Rexistro Xeral.

1.2.1.2. Dirección Xeral de Xustiza:

Na Secretaría de Goberno do Tribunal Superior de Xustiza: 1 xestor/a ou 1 tramitador/a.

Nas seccións penais e mixtas das audiencias provinciais e nos xulgados do penal: 1 xestor/a ou 1 tramitador/a, e 1 funcionario/a de auxilio por cada dúas seccións ou xulgados.

Nos xulgados de menores: 1 xestor/a ou 1 tramitador/a.

Nos xulgados de violencia sobre a muller: 1 xestor/a ou 1 tramitador/a e 1 funcionario/a de auxilio.

Nos xulgados de instrución de garda: o equipo de persoal que presta o servizo de garda.

Nos xulgados de primeira instancia e instrución de garda: o equipo de persoal que presta o servizo de garda.

Xulgados do contencioso-administrativo: 1 xestor/a ou 1 tramitador/a e 1 funcionario/a de auxilio por cada dous xulgados ou fracción.

Xulgados do social: 1 xestor/a ou 1 tramitador/a e 1 funcionario/a de auxilio por cada dous xulgados ou fracción.

Xulgados de familia exclusivos e xulgados de primeira instancia con competencia en materia de familia: 1 xestor/a ou 1 tramitador/a e 1 funcionario/a de auxilio por cada dous xulgados ou fracción.

Xulgados do mercantil exclusivos e xulgados de primeira instancia con competencia en materia mercantil: 1 xestor/a ou 1 tramitador/a e 1 funcionario/a de auxilio por cada dous xulgados ou fracción.

Xulgados de vixilancia penitenciaria: 1 xestor/a ou 1 tramitador/a e 1 auxilio.

Nas oficinas de fiscalías: os/as funcionarios/as que presten o servizo de garda.

Nas subdireccións territoriais do Instituto de Medicina Legal: o equipo de persoal que presta o servizo de garda.

Nos rexistros civís principais e delegados: 1 xestor/a ou 1 tramitador/a.

Nas oficinas de rexistro e repartición e nos decanatos dos xulgados que realizan as ditas funcións: 1 xestor/a ou 1 tramitador/a.

Nos servizos comúns de atención ao cidadán e á vítima: 1 xestor/a ou 1 tramitador/a.

1.2.1.3. Dirección Xeral de Emerxencias e Interior: 2 técnicos/as do sistema integrado de protección civil e emerxencias con tarefas de garda do sistema.

1.2.1.4. Dirección Xeral de Avaliación e Reforma Administrativa: 1 auxiliar administrativo/a para efectos da captura dos datos de seguimento da folga.

1.2.1.5. Centro de Atención de Emerxencias 112:

– Persoal de estrutura:

Xefatura xestión operativa.

Quenda de mañá: 1 persoa.

Quenda de tarde: 1 persoa.

Quenda de noite: 1 persoa localizada.

Comunicación, prensa e imaxe.

1 persoa localizada en cada quenda de traballo.

– Coordinación:

1 coordinadores/as en cada quenda de traballo.

– Operadores/as de enlace:

1 operador/a de enlace en cada quenda de traballo.

– Operadores/as de atención telefónica:

Quenda de mañá: 6 operadores/as de atención telefónica.

Quenda de tarde: 7 operadores/as de atención telefónica.

Quenda de noite: 5 operadores/as de atención telefónica.

– Persoal de soporte técnico (Informática CIAE 112).

1 informático/a localizado/a en cada quenda de traballo.

1.2.2. Servizos periféricos:

1.2.2.1. Delegación Territorial da Coruña.

1 funcionario/a para o Rexistro Xeral do Edificio Administrativo da Coruña.

1 persoa para o mantemento do Edificio Administrativo da Coruña.

1 funcionario/a para o Rexistro da Oficina de Ferrol.

1 persoa para o mantemento do Edificio Administrativo de Ferrol.

1.2.2.2. Delegación Territorial de Lugo.

1 funcionario/a no Rexistro Xeral.

1 persoa para o mantemento do Edificio Administrativo de Lugo.

1.2.2.3. Delegación Territorial de Ourense.

1 funcionario/a no Rexistro Xeral.

1 persoa para o mantemento do Edificio Administrativo de Ourense.

1.2.2.4. Delegación Territorial de Pontevedra.

1 funcionario/a no Rexistro Xeral.

1 persoa para o mantemento do Edificio Administrativo de Pontevedra.

1.2.2.5. Delegación Territorial de Vigo.

1 funcionario/a no Rexistro Xeral.

1 persoa para o mantemento do Edificio Administrativo de Vigo.

1.3. Consellería de Facenda.

1.3.1. Servizos centrais:

1.3.1.a) Cixtec.

1 analista-programador/a.

1.4. Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda.

1.4.1. Servizos mínimos en materia de xestión de residuos:

a) Complexo Medioambiental de Cerceda (CMC):

– Servizos xerais:

1 operario/a por quenda, control de accesos.

1 operario/a por quenda, pesaxe.

1 operario/a por quenda, limpeza de vestiarios e local de descanso.

1 operario/a por quenda, depuradoras CMC.

1 DUE por quenda (enfermaría).

– Planta termoeléctrica e coxeración:

1 xefe/a de quenda por quenda.

2 operadores/as por quenda.

1 roldista por quenda.

1 auxiliar de roldista por quenda.

1 camioneiro/a de escouras por quenda.

1 ensacadores/as por quenda en ensaca de cinzas.

1 camioneiro/a de cinzas por quenda en ensaca de cinzas.

1 enganchador/a por quenda en ensaca de cinzas.

– Planta de Clasificación de Materiales (PCM):

1 xefe/a de quenda por quenda.

1 axente de circulación por quenda.

2 camioneiro/a por quenda.

3 operadores/as de guindastre por quenda. (descarga de tren, alimentación de residuos e alimentación de finos a secadoiro).

4 triadores/as por quenda (control de calidade e triaxe).

1 operador/a por quenda.

1 operador/a de pa por quenda.

2 roldistas por quenda.

1 oficial de secadoiro por quenda.

1 oficial de trituradora por quenda.

1 oficial de prensa por quenda.

1 oficial de carretilla por quenda.

b) Vertedoiro de Areosa:

1 xefe/a de quenda por quenda.

1 operador/a de pa por quenda.

1 operario/a de control de accesos por quenda.

1 operario/a de depuradoras por quenda.

c) Plantas de transferencia:

A Rúa: 1 operario/a.

Barreiros: 1 operario/a.

Becerreá: 1 operario/a.

Boiro: 1 operario/a.

Cee: 1 operario/a.

Chantada: 1 operario/a.

Lugo: 1 condutor/a de camión por quenda.

Monforte de Lemos: 1 operario.

Narón: quenda de día: 1 condutor/a de camión + 1 operario/a de compactación. Quenda de noite: 1 condutor/a de camión.

O Rosal: 1 operario/a.

Ortigueira: 1 operario/a.

Ourense: 1 condutor/a de camión por quenda.

O Porriño: 1 operario/a de compactación por quenda.

Ribadumia: 1 operario/a de compactación por quenda + 1 condutor/a de camión por quenda.

Santa Comba: 1 operario/a.

Santiago: 1 condutor/a de camión por quenda.

Sarria: 1 operario/a.

Silleda: 1 operario/a.

Vigo: 1 operario/a de compactación por quenda + 1 condutor/a de camión por quenda.

Viveiro: 1 operario/a.

1.4.2. Servizos mínimos en materia de conservación da natureza:

a) A Coruña:

1 axente por distrito en quenda de mañá e outro/a en quenda de tarde:

Distrito ambiental I-Ferrol

Distrito ambiental II-Bergantiños/As Mariñas Coruñesas

Distrito ambiental III-Santiago/Meseta Interior:

Distrito ambiental IV-Noia:

Distrito ambiental V-Fisterra:

Parque Natural Fragas Eume:

Un/unha vixilante en quenda mañá e un/unha axente en quenda de tarde.

Parque Natural de Corrubedo e Lagoas de Carregal e Vixán:

Un/unha vixilante en quenda mañá e un/unha axente en quenda tarde.

Centro de Recuperación de Fauna en Oleiros:

Un/unha vixilante en quenda mañá e 1 peón en quenda de tarde.

b) Lugo:

1 axente por distrito en quenda de mañá e outra en quenda de tarde:

Distrito ambiental VI-A Mariña Lucense

Distrito ambiental VII-A Fonsagrada/Os Ancares

Distrito ambiental VIII-Terra de Lemos

Distrito ambiental-Sarria/Lugo

Distrito ambiental X-A Terra Chá

Complexo Ambiental O Veral:

1 capataz e 1 peón.

c) Ourense:

1 axente por distrito en quenda de mañá e outra en quenda de tarde:

Distrito ambiental XI-Ribeiro/Arenteiro

Distrito ambiental XII-Miño/Arnoia

Distrito ambiental XIII-Valdeorras/Trives

Distrito ambiental XIV-Verín/Viana

Distrito ambiental XV-A Limia

Parque Natural Baixa Limia-Serra do Xurés: 1 axente.

Parque Natural da Serra da Enciña e da Lastra: 1 axente.

Parque Natural do Invernadeiro: 1 axente.

Piscifactoría Carballiño: 1 capataz e 1 peón.

Centro de Recuperación da Fauna Rodicio: 1 capataz e 1 peón.

d) Pontevedra:

1 axente ou vixilante por distrito en quenda de mañá e outro/a en quenda de tarde:

Distrito ambiental XVI-Deza/Tabeirós

Distrito ambiental XVII-Condado/A Paradanta

Distrito ambiental XVIII-Vigo/Baixo Miño

Distrito ambiental XIX-Caldas/O Salnés

Parque Natural Monte Aloia-L.I.C. Gándaras de Budiño:

1 axente ou vixilante.

Centro Piscifactoría Carballedo:

1 capataz e 1 peón.

Complexo Ambiental Coutorredondo:

1 capataz e 1 peón.

e) Parque Nacional das Illas Atlánticas de Galicia:

4 axentes.

1 mecánico/a (tripulación).

1 patrón/patroa (tripulación).

1 mariñeiro/a (tripulación).

1.5. Consellería de Infraestruturas e Mobilidade.

1.5.1. Servizos mínimos en materia de infraestruturas viarias:

– Por parte das empresas concesionarias nas vías de alta capacidade en réxime de concesión e naquelas cuxa contraprestación sexa o pagamento dunha tarifa, deberá garantirse o funcionamento das infraestruturas nas debidas condicións de seguridade, mantendo o persoal correspondente a un domingo ou a un día festivo en materia de conservación e mantemento.

– Por parte das empresas adxudicatarias dos contratos de servizo para a realización da vialidade invernal e da conservación ordinaria das estradas de titularidade autonómica, deberá manterse o persoal necesario para a realización da vialidade invernal, así como do persoal correspondente a un domingo ou a un día festivo en materia de conservación e mantemento a maiores do especificamente destinado á vialidade invernal.

– Nas áreas de peaxe das autoestradas A Coruña-Carballo (AG-55) e Puxeiros-Val Miñor (AG-57) en que non existen vías automáticas (Paiosaco e A Laracha na AG-55 e Vincios Ramal na AG-57) permanecerá operativa unha vía manual.

1.5.2. Servizos mínimos en materia de transporte público regular de viaxeiros de uso xeral por estrada:

– Servizos mínimos en materia de transporte público regular de viaxeiros/as de uso xeral por estrada:

CÓD.

CONTRATO

CÓD.
RUTA

EXPEDICIÓN

SAÍDA

ORIXE

DESTINO

SERVIZO INTEGRADO

V-0052

V-005201

PRAIA DA FROUXEIRA-PRAZA DE GALICIA

7.40

PRAIA DA FROUXEIRA

FERROL E.A.

NON

V-0052

V-005201

PRAZA DE GALICIA-PRAIA DA FROUXEIRA

20.15

FERROL E.A.

PRAIA DA FROUXEIRA

NON

V-0052

V-005201

PRAIA DA FROUXEIRA-PRAZA DE GALICIA

21.00

PRAIA DA FROUXEIRA

FERROL E.A.

NON

V-0052

V-005201

PRAZA DE GALICIA-PRAIA DA FROUXEIRA

7.00

FERROL E.A.

PRAIA DA FROUXEIRA

NON

V-0065

V-00650102

SANTIAGO E.A.-MELIDE

13.30

SANTIAGO E.A.

MELIDE

NON

V-0065

V-00650103

ARZÚA-SANTIAGO E.A.

7.30

ARZÚA

SANTIAGO E.A.

NON

V-0065

V-00650103

SANTIAGO E.A.-ARZÚA

13.30

SANTIAGO E.A.

ARZÚA

NON

V-0065

V-00650101

SANTIAGO E.A.-LUGO E.A.

20.00

SANTIAGO E.A.

LUGO E.A.

NON

V-0065

V-00650101

LUGO E.A.-SANTIAGO E.A.

19.30

LUGO E.A.

SANTIAGO E.A.

NON

V-0065

V-00650101

SANTIAGO E.A.-LUGO E.A.

7.00

SANTIAGO E.A.

LUGO E.A.

NON

V-0065

V-00650101

LUGO E.A.-SANTIAGO E.A.

7.00

LUGO E.A.

SANTIAGO E.A.

NON

V-0065

V-00650301

LUGO-SANTIAGO DE COMPOSTELA POLA C-547

21.00

LUGO E.A.

SANTIAGO E.A.

NON

V-0065

V-00650601

MARCO DAS PÍAS-SANTIAGO E.A.

7.00

MARCO DAS PÍAS

SANTIAGO E.A.

NON

V-0065

V-00650601

SANTIAGO E.A.-MARCO DAS PÍAS

18.00

SANTIAGO E.A.

MARCO DAS PÍAS

NON

V-0065

V-00650801

AEROPORTO DE LAVACOLLA-AEROPORTO DE LAVACOLLA

8.30

AEROPORTO DE LAVACOLLA

AEROPORTO DE LAVACOLLA

NON

V-0065

V-00650801

AEROPORTO DE LAVACOLLA-AEROPORTO DE LAVACOLLA

7.30

AEROPORTO DE LAVACOLLA

AEROPORTO DE LAVACOLLA

NON

V-0065

V-00650801

AEROPORTO DE LAVACOLLA-AEROPORTO DE LAVACOLLA

20.30

AEROPORTO DE LAVACOLLA

AEROPORTO DE LAVACOLLA

NON

V-0065

V-00650801

AEROPORTO DE LAVACOLLA-AEROPORTO DE LAVACOLLA

19.30

AEROPORTO DE LAVACOLLA

AEROPORTO DE LAVACOLLA

NON

V-0065

V-00650801

AEROPORTO DE LAVACOLLA-AEROPORTO DE LAVACOLLA

18.30

AEROPORTO DE LAVACOLLA

AEROPORTO DE LAVACOLLA

NON

V-0065

V-00650802

AVDA. DE LUGO-AEROPORTO DE LAVACOLLA

6.26

AVDA. DE LUGO

AEROPORTO DE LAVACOLLA

NON

V-0152

V-015201

RÚA DA ROSA-FIRMISTÁNS

7.30

RÚA DA ROSA

FIRMISTÁNS

NON

V-0152

V-015201

RÚA DA ROSA-FIRMISTÁNS

8.30

RÚA DA ROSA

FIRMISTÁNS

NON

V-0152

V-015201

RÚA DA ROSA-FIRMISTÁNS

18.30

RÚA DA ROSA

FIRMISTÁNS

NON

V-0152

V-015201

RÚA DA ROSA-FIRMISTÁNS

19.30

RÚA DA ROSA

FIRMISTÁNS

NON

V-0152

V-015201

RÚA DA ROSA-FIRMISTÁNS

20.30

RÚA DA ROSA

FIRMISTÁNS

NON

V-0152

V-015201

FIRMISTÁNS-RÚA DA ROSA

7.00

FIRMISTÁNS

RÚA DA ROSA

NON

V-0152

V-015201

FIRMISTÁNS-RÚA DA ROSA

8.00

FIRMISTÁNS

RÚA DA ROSA

NON

V-0152

V-015201

FIRMISTÁNS-RÚA DA ROSA

18.00

FIRMISTÁNS

RÚA DA ROSA

NON

V-0152

V-015201

FIRMISTÁNS-RÚA DA ROSA

19.00

FIRMISTÁNS

RÚA DA ROSA

NON

V-0152

V-015201

FIRMISTÁNS-RÚA DA ROSA

20.00

FIRMISTÁNS

RÚA DA ROSA

NON

V-0152

V-015202

MILLADOIRO-RÚA DA ROSA

7.00

MILLADOIRO

RÚA DA ROSA

NON

V-0152

V-015202

MILLADOIRO-RÚA DA ROSA

8.00

MILLADOIRO

RÚA DA ROSA

NON

V-0152

V-015201

A SILVA-SANTIAGO E.A.

7.45

A SILVA

SANTIAGO E.A.

NON

V-0152

V-015201

SANTIAGO E.A.-A SILVA

13.10

SANTIAGO E.A.

A SILVA

NON

V-0152

V-015201

SANTIAGO E.A.-A SILVA

20.10

SANTIAGO E.A.

A SILVA

NON

V-0152

V-015201

LUOU-LUOU

8.15

LUOU

LUOU

NON

V-0152

V-015201

LUOU-LUOU

19.15

LUOU

LUOU

NON

V-0152

V-015201

ROTONDA AS VIÑAS-RÚA DA ROSA

7.10

ROTONDA AS VIÑAS

RÚA DA ROSA

NON

V-0152

V-015201

RÚA DA ROSA-ROTONDA AS VIÑAS

7.40

RÚA DA ROSA

ROTONDA AS VIÑAS

NON

V-0152

V-015201

ROTONDA AS VIÑAS-RÚA DA ROSA

19.10

ROTONDA AS VIÑAS

RÚA DA ROSA

NON

V-0152

V-015201

RÚA DA ROSA-ROTONDA AS VIÑAS

19.40

RÚA DA ROSA

ROTONDA AS VIÑAS

NON

V-0387

V-03870101

AUGASANTAS-PONTEVEDRA E.A.

7.20

AUGASANTAS

PONTEVEDRA E.A.

NON

V-0387

V-03870101

PONTEVEDRA E.A.-AUGASANTAS

19.00

PONTEVEDRA E.A.

AUGASANTAS

NON

V-0387

V-03870101

PONTEVEDRA E.A.-AUGASANTAS

13.00

PONTEVEDRA E.A.

AUGASANTAS

NON

V-0448

V-04480101

PONTEVEDRA E.A.-CAMBADOS E.A.

13.30

PONTEVEDRA E.A.

CAMBADOS E.A.

NON

V-0448

V-04480101

PONTEVEDRA E.A.-CAMBADOS E.A.

19.30

PONTEVEDRA E.A.

CAMBADOS E.A.

NON

V-0448

V-04480201

CAMBADOS E.A.-PONTEVEDRA E.A.

19.00

CAMBADOS E.A.

PONTEVEDRA E.A.

NON

V-0448

V-04480401

CAMBADOS E.A.-PONTEVEDRA E.A.

7.45

CAMBADOS E.A.

PONTEVEDRA E.A.

NON

V-0533

V-05330101

A LAMA (CENTRO MÉDICO)-PONTEVEDRA E.A.

7.30

A LAMA (CENTRO MÉDICO)

PONTEVEDRA E.A.

NON

V-0533

V-05330101

PONTEVEDRA E.A.-A LAMA (CENTRO MÉDICO)

13.00

PONTEVEDRA E.A.

A LAMA (CENTRO MÉDICO)

NON

V-0533

V-05330101

PONTEVEDRA E.A.-A LAMA (CENTRO MÉDICO)

20.00

PONTEVEDRA E.A.

A LAMA (CENTRO MÉDICO)

NON

V-1110

V-111001

HORTAS-SANTIAGO E.A.

8.00

HORTAS

SANTIAGO E.A.

NON

V-1110

V-111001

SANTIAGO E.A.-HORTAS

13.00

SANTIAGO E.A.

HORTAS

NON

V-1110

V-111002

TOURO-SANTIAGO E.A.

10.00

TOURO

SANTIAGO E.A.

NON

V-1110

V-111002

SANTIAGO E.A.-TOURO

11.30

SANTIAGO E.A.

TOURO

NON

V-1110

V-111001

MERES-SANTIAGO E.A.

7.15

MERES

SANTIAGO E.A.

NON

V-1110

V-111001

SANTIAGO E.A.-TURCES

19.00

SANTIAGO E.A.

TURCES

NON

V-1110

V-111001

FORTE-SANTIAGO E.A.

7.40

FORTE

SANTIAGO E.A.

NON

V-1110

V-111001

TURCES-SANTIAGO E.A.

7.15

TURCES

FONTIÑAS

NON

V-1129

V-112901

SADA-ENTREXARDÍNS

7.25

SADA

ENTREXARDÍNS

NON

V-1129

V-112901

SADA-ENTREXARDÍNS

19.30

SADA

ENTREXARDÍNS

NON

V-1129

V-112901

ENTREXARDÍNS-SADA

7.20

ENTREXARDÍNS

SADA

NON

V-1129

V-112901

ENTREXARDÍNS-SADA

19.30

ENTREXARDÍNS

SADA

NON

V-1293

V-12930201

PRAIA DE CANIDO-BOUZAS-ALTO DA ENCARNACIÓN

7.25

PRAIA DE CANIDO Nº 201

ALTO DA ENCARNACIÓN

NON

V-1293

V-12930301

ALTO DA ENCARNACIÓN-BOUZAS

8.22

ALTO DA ENCARNACIÓN Nº 4

BOUZAS Nº 8

NON

V-1293

V-12930301

ALTO DA ENCARNACIÓN-BOUZAS

18.22

ALTO DA ENCARNACIÓN Nº 4

BOUZAS Nº 8

NON

V-1293

V-12930401

BOUZAS-ALTO DA ENCARNACIÓN

8.07

BOUZAS Nº 8

ALTO DA ENCARNACIÓN

NON

V-1293

V-12930401

BOUZAS-ALTO DA ENCARNACIÓN

18.07

BOUZAS Nº 8

ALTO DA ENCARNACIÓN

NON

V-1598

V-159802

ABELLA-SANTIAGO E.A.

7.22

ABELLA

SANTIAGO E.A.

NON

V-1598

V-159802

FRADES-SANTIAGO E.A.

7.25

FRADES

SANTIAGO E.A.

NON

V-1598

V-159802

SANTIAGO E.A.-FRADES

13.00

SANTIAGO E.A.

FRADES

NON

V-1598

V-159802

SANTIAGO E.A.-FRADES

20.00

SANTIAGO E.A.

FRADES

NON

V-1598

V-159801

RÚA TRAVESA-SANTIAGO E.A.

7.45

RÚA TRAVESA

SANTIAGO E.A.

NON

V-1598

V-159801

SANTIAGO E.A.-RÚA TRAVESA

19.10

SANTIAGO E.A.

RÚA TRAVESA

NON

V-1598

V-159801

PORTO AVIEIRA-RÚA DA ROSA

7.20

PORTO AVIEIRA

RÚA DA ROSA

NON

V-1598

V-159801

RÚA DA ROSA-PORTO AVIEIRA

19.00

RÚA DA ROSA

PORTO AVIEIRA

NON

V-1682

V-16820101

CORUÑA E.A.-BOEDO

20.30

CORUÑA E.A.

BOEDO

NON

V-1682

V-16820201

BOEDO-CORUÑA E.A.

6.30

BOEDO

CORUÑA E.A.

NON

V-2006

V-20060103

LUGO-BECERREA

19.00

LUGO E.A.

BECERREÁ

NON

V-2006

V-20060103

BECERREA-LUGO

10.30

BECERREÁ

LUGO E.A.

NON

V-2006

V-20060201

LUGO-PEDRAFITA

13.15

LUGO E.A.

PEDRAFITA DO CEBREIRO

NON

V-2006

V-20060201

PEDRAFITA-LUGO

9.00

PEDRAFITA DO CEBREIRO

LUGO E.A.

NON

V-2006

V-20060301

BECERREÁ-HOSPITAL HULA

7.30

BECERREÁ

HOSPITAL HULA

NON

V-2006

V-20060401

LUGO-BECERREÁ

12.08

LUGO E.A.

BECERREÁ

NON

V-2115

V-21150201

SANTO ESTEVO DE NEGROS-LAMOSA-BOUZAS

19.15

BOUZAS

SANTO ESTEVO DE NEGROS

NON

V-2115

V-21150201

SANTO ESTEVO DE NEGROS-LAMOSA-BOUZAS

8.52

SANTO ESTEVO DE NEGROS

BOUZAS

NON

V-2115

V-21150201

SANTO ESTEVO DE NEGROS-LAMOSA-BOUZAS

13.30

BOUZAS

SANTO ESTEVO DE NEGROS

NON

V-2289

V-22890101

SILLEDA-PONTEVEDRA E.A.

7.00

SILLEDA

PONTEVEDRA E.A.

NON

V-2289

V-22890102

CAMPO LAMEIRO-FAROLA-PONTEVEDRA E.A.

7.25

CAMPO LAMEIRO-FAROLA

PONTEVEDRA E.A.

NON

V-2289

V-22890102

CAMPO LAMEIRO-FAROLA-PONTEVEDRA E.A.

19.05

CAMPO LAMEIRO-FAROLA

PONTEVEDRA E.A.

NON

V-2289

V-22890102

PONTEVEDRA E.A.-CAMPO LAMEIRO-FAROLA

20.00

PONTEVEDRA E.A.

CAMPO LAMEIRO-FAROLA

NON

V-2289

V-22890103

MAUNZO-PONTEVEDRA E.A.

12.27

MAUNZO

PONTEVEDRA E.A.

NON

V-2289

V-22890302

MAUNZO-PONTEVEDRA E.A

12.00

PONTEVEDRA E.A.

MAUNZO

NON

V-2613

V-26131001

PONTEVEDRA E.A.-MONTEPORREIRO (ALEMANIA-1)

7.30

PONTEVEDRA E.A.

MONTEPORREIRO (ALEMANIA-1)

NON

V-2613

V-26131001

PONTEVEDRA E.A.-MONTEPORREIRO (ALEMANIA-1)

8.30

PONTEVEDRA E.A.

MONTEPORREIRO (ALEMANIA-1)

NON

V-2613

V-26131001

PONTEVEDRA E.A.-MONTEPORREIRO (ALEMANIA-1)

18.30

PONTEVEDRA E.A.

MONTEPORREIRO (ALEMANIA-1)

NON

V-2613

V-26131001

PONTEVEDRA E.A.-MONTEPORREIRO (ALEMANIA-1)

19.30

PONTEVEDRA E.A.

MONTEPORREIRO (ALEMANIA-1)

NON

V-2613

V-26131001

PONTEVEDRA E.A.-MONTEPORREIRO (ALEMANIA-1)

20.30

PONTEVEDRA E.A.

MONTEPORREIRO (ALEMANIA-1)

NON

V-2613

V-26131001

MONTEPORREIRO (ALEMANIA-1)-PONTEVEDRA E.A.

7.30

MONTEPORREIRO (ALEMANIA-1)

PONTEVEDRA E.A.

NON

V-2613

V-26131001

MONTEPORREIRO (ALEMANIA-1)-PONTEVEDRA E.A.

8.30

MONTEPORREIRO (ALEMANIA-1)

PONTEVEDRA E.A.

NON

V-2613

V-26131001

MONTEPORREIRO (ALEMANIA-1)-PONTEVEDRA E.A.

18.30

MONTEPORREIRO (ALEMANIA-1)

PONTEVEDRA E.A.

NON

V-2613

V-26131001

MONTEPORREIRO (ALEMANIA-1)-PONTEVEDRA E.A.

19.30

MONTEPORREIRO (ALEMANIA-1)

PONTEVEDRA E.A.

NON

V-2613

V-26131001

MONTEPORREIRO (ALEMANIA-1)-PONTEVEDRA E.A.

20.30

MONTEPORREIRO (ALEMANIA-1)

PONTEVEDRA E.A.

NON

V-2613

V-26131101

XOFRE DE TENORIO-XOFRE DE TENORIO

8.30

XOFRE DE TENORIO

XOFRE DE TENORIO

NON

V-2613

V-26131101

XOFRE DE TENORIO-XOFRE DE TENORIO

18.30

XOFRE DE TENORIO

XOFRE DE TENORIO

NON

V-2613

V-26131101

XOFRE DE TENORIO-XOFRE DE TENORIO

19.30

XOFRE DE TENORIO

XOFRE DE TENORIO

NON

V-3013

V-301301

SANTIAGO E.A.-A GRAÑA

13.00

SANTIAGO E.A.

A GRAÑA

NON

V-3013

V-301301

SANTIAGO E.A.-A GRAÑA

19.10

SANTIAGO E.A.

A GRAÑA

NON

V-3013

V-301301

A GRAÑA-SANTIAGO E.A.

10.00

A GRAÑA

SANTIAGO E.A.

NON

V-3050

V-305001

SILLEDA-SANTIAGO E.A.

6.40

SILLEDA

SANTIAGO E.A.

NON

V-3050

V-305001

SANTIAGO E.A.-SILLEDA

19.30

SANTIAGO E.A.

SILLEDA

NON

V-3050

V-305001

SANTIAGO E.A.-MERZA

18.30

SANTIAGO E.A.

MERZA

NON

V-3050

V-305001

MERZA-SANTIAGO E.A.

9.55

MERZA

SANTIAGO E.A.

NON

V-3050

V-305001

PONTE LEDESMA-SANTIAGO E.A.

7.50

PONTE LEDESMA

SANTIAGO E.A.

NON

V-3050

V-305001

SANTIAGO E.A.-PONTE LEDESMA

18.30

SANTIAGO E.A.

PONTE LEDESMA

NON

V-3050

V-305001

SANTIAGO E.A.-MONTERROSO

10.00

SANTIAGO E.A.

MONTERROSO

NON

V-3050

V-305001

MONTERROSO-SANTIAGO E.A.

7.45

MONTERROSO

SANTIAGO E.A.

NON

V-3050

V-305002

SANTIAGO E.A.-VILA DE CRUCES

13.00

SANTIAGO E.A.

VILA DE CRUCES

NON

V-3216

V-3216 0101

VIGO E.A.-VILA DE CRUCES

18.30

VIGO E.A.

VILA DE CRUCES

NON

V-3216

V-3216 0102

SILLEDA-VIGO E.A.

7.10

SILLEDA

VIGO E.A.

NON

V-3216

V-3216 0103

VIGO E.A.-A ESTRADA E.A.

11.25

VIGO E.A.

A ESTRADA E.A.

NON

V-3216

V-3216 0104

A ESTRADA E.A.-PONTEVEDRA E.A.

6.50

A ESTRADA E.A.

PONTEVEDRA E.A.

NON

V-3216

V-3216 0104

A ESTRADA E.A.-PONTEVEDRA E.A.

18.45

A ESTRADA E.A.

PONTEVEDRA E.A.

NON

V-3216

V-3216 0104

PONTEVEDRA E.A.-A ESTRADA E.A.

13.15

PONTEVEDRA E.A.

A ESTRADA E.A.

NON

V-3216

V-3216 0104

PONTEVEDRA E.A.-A ESTRADA E.A.

20.00

PONTEVEDRA E.A.

A ESTRADA E.A.

NON

V-3216

V-3216 0201

PONTEVEDRA-LALÍN

8.00

PONTEVEDRA E.A.

LALÍN E.A.

NON

V-3216

V-3216 1001

SOUTELO-SANTIAGO E.A.

7.39

SOUTELO

SANTIAGO E.A.

NON

V-3216

V-3216 1002

A ESTRADA-SANTIAGO E.A.

6.55

A ESTRADA E.A.

SANTIAGO E.A.

NON

V-3216

V-3216 1002

A ESTRADA-SANTIAGO E.A.

18.10

A ESTRADA E.A.

SANTIAGO E.A.

NON

V-3216

V-3216 1002

SANTIAGO E.A.-A ESTRADA

13.30

SANTIAGO E.A.

A ESTRADA E.A.

NON

V-3216

V-3216 1002

SANTIAGO E.A.-A ESTRADA

19.00

SANTIAGO E.A.

A ESTRADA E.A.

NON

V-3216

V-3216 1401

SANTIAGO E.A.-PONTEVEDRA E.A.

9.00

SANTIAGO E.A.

PONTEVEDRA E.A.

NON

V-3216

V-3216 1401

PONTEVEDRA E.A.-SANTIAGO E.A.

10.50

PONTEVEDRA E.A.

SANTIAGO E.A.

NON

V-7002

V-70020101

CORUÑA-AEROPORTO DE LAVACOLLA

19.00

CORUÑA E.A.

AEROPORTO DE LAVACOLLA

NON

V-7002

V-70020101

CORUÑA-AEROPORTO DE LAVACOLLA

6.15

CORUÑA E.A.

AEROPORTO DE LAVACOLLA

NON

V-7002

V-70020101

AEROPORTO DE LAVACOLLA-CORUÑA

22.15

AEROPORTO DE LAVACOLLA

CORUÑA E.A.

NON

V-7002

V-70020101

AEROPORTO DE LAVACOLLA-CORUÑA

10.30

AEROPORTO DE LAVACOLLA

CORUÑA E.A.

NON

V-7008

V-70080101

CAMPOSANCOS-H. ÁLVARO CUNQUEIRO

8.20

CAMPOSANCOS

HOSPITAL ÁLVARO CUNQUEIRO

NON

V-7008

V-70080102

A GUARDA-H. ÁLVARO CUNQUEIRO

9.30

A GUARDA

HOSPITAL ÁLVARO CUNQUEIRO

NON

V-7008

V-70080102

A GUARDA-H. ÁLVARO CUNQUEIRO

12.00

A GUARDA

HOSPITAL ÁLVARO CUNQUEIRO

NON

V-7008

V-70080102

A GUARDA-H. ÁLVARO CUNQUEIRO

12.40

HOSPITAL ÁLVARO CUNQUEIRO

A GUARDA

NON

V-7008

V-70080102

H. ÁLVARO CUNQUEIRO-A GUARDA

13.40

HOSPITAL ÁLVARO CUNQUEIRO

A GUARDA

NON

V-7008

V-70080302

A GUARDA-VIGO E.A.

8.00

A GUARDA

VIGO E.A.

NON

V-7008

V-70080104

VIGO E.A.-A GUARDA

11.00

VIGO E.A.

A GUARDA

NON

V-7008

V-70080401

VIGO E.A.-A GUARDA

19.30

VIGO E.A.

A GUARDA

NON

V-7008

V-70080103

VIGO E.A.-CAMPOSANCOS

13.30

VIGO E.A.

CAMPOSANCOS

NON

V-7008

V-70081701

BAREDO-VIGO E.A.

6.50

BAREDO

VIGO E.A.

NON

V-7008

V-70081701

VIGO E.A.-BAREDO

20.30

VIGO E.A.

BAREDO

NON

V-7008

V-70082301

VIGO E.A.-BAREDO

11.45

VIGO E.A.

BAREDO

NON

V-7008

V-70081901

GONDOMAR-VIGO E.A.

7.00

GONDOMAR E.A.

VIGO E.A.

NON

V-7008

V-70081901

GONDOMAR-VIGO E.A.

18.00

GONDOMAR E.A.

VIGO E.A.

NON

V-7008

V-70081901

VIGO E.A.-GONDOMAR

9.00

VIGO E.A.

GONDOMAR E.A.

NON

V-7008

V-70081901

VIGO E.A.-GONDOMAR

19.00

VIGO E.A.

GONDOMAR E.A.

NON

V-7008

V-70080703

BAIONA-VIGO E.A.

7.30

BAIONA

VIGO E.A.

NON

V-7008

V-70080703

BAIONA-VIGO E.A.

19.30

BAIONA

VIGO E.A.

NON

V-7008

V-70080703

VIGO E.A.-BAIONA

7.00

VIGO E.A.

BAIONA

NON

V-7008

V-70081201

VIGO E.A.-BAIONA

20.00

VIGO E.A.

BAIONA

NON

V-7014

V-70140103

VALEIXE-HOSPITAL A.CUNQUEIRO

7.20

VALEIXE

HOSPITAL ÁLVARO CUNQUEIRO

NON

V-7014

V-70140104

VALEIXE-VIGO E.A.

18.30

VALEIXE

VIGO E.A.

NON

V-7014

V-70140104

VIGO E.A.-VALEIXE

19.00

VIGO E.A.

VALEIXE

NON

V-7014

V-70140101

A CAÑIZA-HOSPITAL A.CUNQUEIRO

11.45

A CAÑIZA

HOSPITAL ÁLVARO CUNQUEIRO

NON

V-7014

V-70140101

HOSPITAL A.CUNQUEIRO-A CAÑIZA

9.40

HOSPITAL ÁLVARO CUNQUEIRO

A CAÑIZA

NON

V-7014

V-70140201

RIBADAVIA E.A.-HOSPITAL DE VIGO

7.20

RIBADAVIA E.A.

HOSPITAL ÁLVARO CUNQUEIRO

NON

V-7014

V-70140206

ARBO BAR CASTRO-VIGO E.A.

6.00

ARBO BAR CASTRO

VIGO E.A.

NON

V-7014

V-70140206

VIGO E.A.-ARBO BAR CASTRO

19.30

VIGO E.A.

ARBO BAR CASTRO

NON

V-7014

V-70140602

VIGO E.A.-AS NEVES

12.00

VIGO E.A.

AS NEVES

NON

V-7014

V-70140401

HERMIDA-VIGO E.A.

8.25

HERMIDA

VIGO E.A.

NON

V-7014

V-70140208

LEIRADO-VIGO E.A.

11.15

LEIRADO

VIGO E.A.

NON

V-7014

V-70140208

VIGO E.A.-LEIRADO

21.00

VIGO E.A.

LEIRADO

NON

V-7014

V-70140601

RIBARTEME (SAN XOSÉ)-VIGO E.A.

7.45

RIBARTEME (SAN XOSÉ)

VIGO E.A.

NON

V-7014

V-70140203

VIDE-VIGO E.A.

13.15

VIDE

VIGO E.A.

NON

V-7014

V-70140209

PONTEAREAS E.A.-HOSPITAL DE VIGO

10.00

PONTEAREAS E.A.

HOSPITAL ÁLVARO CUNQUEIRO

NON

V-7014

V-70140210

PONTEAREAS E.A.-VIGO E.A.

8.00

PONTEAREAS E.A.

VIGO E.A.

NON

V-7014

V-70140210

PONTEAREAS E.A.-VIGO E.A.

20.15

PONTEAREAS E.A.

VIGO E.A.

NON

V-7014

V-70140210

VIGO E.A.-PONTEAREAS E.A.

9.00

VIGO E.A.

PONTEAREAS E.A.

NON

V-7014

V-70140210

VIGO E.A.-PONTEAREAS E.A.

20.00

VIGO E.A.

PONTEAREAS E.A.

NON

V-7014

V-70140703

CUVI-PONTEAREAS E.A.

21.05

CUVI

PONTEAREAS E.A.

NON

V-7026

V-702601

SANTIAGO E.A.-SAN MAMEDE DE PIÑEIRO

6.20

SANTIAGO E.A.

SAN MAMEDE DE PIÑEIRO

NON

V-7026

V-702601

SANTIAGO E.A.-SAN MAMEDE DE PIÑEIRO

19.15

SANTIAGO E.A.

SAN MAMEDE DE PIÑEIRO

NON

V-7026

V-702601

SAN MAMEDE DE PIÑEIRO-SANTIAGO E.A.

7.50

SAN MAMEDE DE PIÑEIRO

SANTIAGO E.A.

NON

V-7026

V-702601

SERRA DE OUTES-SANTIAGO E.A.

6.45

SERRA DE OUTES

SANTIAGO E.A.

NON

V-7026

V-702601

SANTIAGO E.A.-SANTA COMBA

19.15

SANTIAGO E.A.

SANTA COMBA

NON

V-7026

V-702601

SANTA COMBA-SANTIAGO E.A.

7.15

SANTA COMBA

SANTIAGO E.A.

NON

V-7026

V-702601

SANTIAGO E.A.-MUXÍA

7.45

SANTIAGO E.A.

MUXÍA

NON

V-7026

V-702601

SANTIAGO E.A.-MUXÍA

20.45

SANTIAGO E.A.

MUXÍA

NON

V-7026

V-702601

MUXÍA-SANTIAGO E.A.

7.30

MUXÍA

SANTIAGO E.A.

NON

V-7026

V-702601

SANTIAGO E.A.-NEGREIRA

13.45

SANTIAGO E.A.

NEGREIRA

NON

V-7026

V-702601

SANTIAGO E.A.-NEGREIRA

19.45

SANTIAGO E.A.

NEGREIRA

NON

V-7026

V-702601

NEGREIRA-SANTIAGO E.A.

6.45

NEGREIRA

SANTIAGO E.A.

NON

V-7026

V-702601

NEGREIRA-SANTIAGO E.A.

19.45

NEGREIRA

SANTIAGO E.A.

NON

V-7026

V-702601

RÚA DA ROSA-BRIÓN

20.00

RÚA DA ROSA

BRIÓN

NON

V-7026

V-702601

GÁNDARA-RÚA DA ROSA

7.45

GÁNDARA

RÚA DA ROSA

NON

V-7026

V-702601

GÁNDARA-RÚA DA ROSA

18.45

GÁNDARA

RÚA DA ROSA

NON

V-7026

V-702601

RÚA DA ROSA-GÁNDARA

7.15

RÚA DA ROSA

GÁNDARA

NON

V-7026

V-702601

RÚA DA ROSA-GÁNDARA

20.15

RÚA DA ROSA

GÁNDARA

NON

V-7027

V-70270101

SANTIAGO E.A.-LAXE (PORTO)

19.00

SANTIAGO E.A.

LAXE (PORTO)

NON

V-7027

V-70270102

SANTIAGO E.A.-CARBALLO E.A.

13.00

SANTIAGO E.A.

CARBALLO E.A.

NON

V-7027

V-70270102

CARBALLO E.A.-SANTIAGO E.A.

10.00

CARBALLO E.A.

SANTIAGO E.A.

NON

V-7027

V-70270102

CARBALLO E.A.-SANTIAGO E.A.

19.15

CARBALLO E.A.

SANTIAGO E.A.

NON

V-7027

V-70270103

FOXO-SANTIAGO E.A.

7.45

FOXO

SANTIAGO E.A.

NON

V-7027

V-70270301

BUXÁN-SANTIAGO E.A.

7.30

BUXÁN

SANTIAGO E.A.

NON

V-7027

V-70270402

PONTEPEDRA-SANTIAGO E.A.

7.20

PONTEPEDRA

SANTIAGO E.A.

NON

V-7032

V-703201

VILA DE CRUCES-CORUÑA E.A.

7.30

VILA DE CRUCES

CORUÑA E.A.

NON

V-7032

V-703201

CORUÑA E.A.-MESÍA

6.40

CORUÑA E.A.

MESÍA

NON

V-7032

V-703201

CORUÑA E.A.-MESÍA

14.40

CORUÑA E.A.

MESÍA

NON

V-7032

V-703201

MESÍA-CORUÑA E.A.

19.40

MESÍA

CORUÑA E.A.

NON

V-7034

V-70340101

H. ABENTE Y LAGO-AEROPORTO DE ALVEDRO

7.15

HOSPITAL ABENTE Y LAGO

AEROPORTO DE ALVEDRO

NON

V-7034

V-70340101

H. ABENTE Y LAGO-AEROPORTO DE ALVEDRO

8.15

HOSPITAL ABENTE Y LAGO

AEROPORTO DE ALVEDRO

NON

V-7034

V-70340101

H. ABENTE Y LAGO-AEROPORTO DE ALVEDRO

18.45

HOSPITAL ABENTE Y LAGO

AEROPORTO DE ALVEDRO

NON

V-7034

V-70340101

H. ABENTE Y LAGO-AEROPORTO DE ALVEDRO

19.45

HOSPITAL ABENTE Y LAGO

AEROPORTO DE ALVEDRO

NON

V-7034

V-70340101

H. ABENTE Y LAGO-AEROPORTO DE ALVEDRO

20.45

HOSPITAL ABENTE Y LAGO

AEROPORTO DE ALVEDRO

NON

V-7034

V-70340101

AEROPORTO DE ALVEDRO-H. ABENTE Y LAGO

7.45

AEROPORTO DE ALVEDRO

HOSPITAL ABENTE Y LAGO

NON

V-7034

V-70340101

AEROPORTO DE ALVEDRO-H. ABENTE Y LAGO

8.45

AEROPORTO DE ALVEDRO

HOSPITAL ABENTE Y LAGO

NON

V-7034

V-70340101

AEROPORTO DE ALVEDRO-H. ABENTE Y LAGO

18.45

AEROPORTO DE ALVEDRO

HOSPITAL ABENTE Y LAGO

NON

V-7034

V-70340101

AEROPORTO DE ALVEDRO-H. ABENTE Y LAGO

19.45

AEROPORTO DE ALVEDRO

HOSPITAL ABENTE Y LAGO

NON

V-7034

V-70340101

AEROPORTO DE ALVEDRO-H. ABENTE Y LAGO

20.45

AEROPORTO DE ALVEDRO

HOSPITAL ABENTE Y LAGO

NON

V-7034

V-70341201

ENTREXARDÍNS-PATIÑA-LEMA

6.10

ENTREXARDÍNS

LEMA

NON

V-7034

V-70341201

ENTREXARDÍNS-PATIÑA-LEMA

18.10

ENTREXARDÍNS

LEMA

NON

V-7034

V-70341201

LEMA-PATIÑA-ENTREXARDÍNS

6.55

LEMA

ENTREXARDÍNS

NON

V-7034

V-70341201

LEMA-PATIÑA-ENTREXARDÍNS

18.55

LEMA

ENTREXARDÍNS

NON

V-7034

V-70340203

CAÑAS ASERRADERO-CORUÑA E.A.

19.10

CAÑAS ASERRADERO

ENTREXARDÍNS

NON

V-7034

V-70341002

A SILVA-A CORUÑA E.A.

7.00

A SILVA

ENTREXARDÍNS

NON

V-7034

V-70340301

CORUÑA E.A.-HORTA DO CONDE

7.50

ENTREXARDÍNS

HORTA DO CONDE

NON

V-7034

V-70340301

HORTA DO CONDE-CORUÑA E.A.

6.55

HORTA DO CONDE

ENTREXARDÍNS

NON

V-7034

V-70341202

ENTREXARDÍNS-PATIÑA II

7.10

ENTREXARDÍNS

A PATIÑA II

NON

V-7034

V-70341202

ENTREXARDÍNS-PATIÑA II

19.10

ENTREXARDÍNS

A PATIÑA II

NON

V-7034

V-70341301

ENTREXARDÍNS-PATIÑA II

8.40

ENTREXARDÍNS

A PATIÑA II

NON

V-7034

V-70341301

ENTREXARDÍNS-PATIÑA II

19.40

ENTREXARDÍNS

A PATIÑA II

NON

V-7034

V-70341202

PATIÑA II-ENTREXARDÍNS

9.00

A PATIÑA II

ENTREXARDÍNS

NON

V-7034

V-70341301

PATIÑA II-ENTREXADÍNS

20.30

A PATIÑA II

ENTREXARDÍNS

NON

V-7038

V-703801

PONTEVEDRA E.A.-VILAGARCÍA DE AROUSA

8.00

VILAGARCÍA (ROTONDA INFORMACIÓN TURÍSTICA)

PONTEVEDRA E.A.

NON

V-7038

V-703801

PONTEVEDRA E.A.-VILAGARCÍA DE AROUSA

19.00

VILAGARCÍA (ROTONDA INFORMACIÓN TURÍSTICA)

PONTEVEDRA E.A.

NON

V-7038

V-703801

PONTEVEDRA E.A.-VILAGARCÍA DE AROUSA

7.00

PONTEVEDRA E.A.

VILAGARCÍA (ROTONDA INFORMACIÓN TURÍSTICA)

NON

V-7038

V-703801

PONTEVEDRA E.A.-VILAGARCÍA DE AROUSA

20.00

PONTEVEDRA E.A.

VILAGARCÍA (ROTONDA INFORMACIÓN TURÍSTICA)

NON

V-7044

V-704401

MELIDE-CORUÑA E.A.

7.15

MELIDE

CORUÑA E.A.

NON

V-7045

V-70450103

CORUÑA E.A.-CASTRILLÓN

20.15

CORUÑA E.A.

CASTRILLÓN

NON

V-7045

V-70450201

CASTRILLÓN-ENTREXARDÍNS

9.30

CASTRILLÓN

ENTREXARDÍNS

NON

V-7045

V-70450202

ENTREXARDÍNS-CAIÓN

18.20

ENTREXARDÍNS

CAIÓN

NON

V-7045

V-70450202

ENTREXARDÍNS-CAIÓN

10.50

ENTREXARDÍNS

CAIÓN

NON

V-7045

V-70450202

CAIÓN-ENTREXARDÍNS

13.30

CAIÓN

ENTREXARDÍNS

NON

V-7045

V-70450202

CAIÓN-ENTREXARDÍNS

19.15

CAIÓN

ENTREXARDÍNS

NON

V-7047

V-70470101

FORNELOS-VIGO E.A.

6.15

FORNELOS

VIGO E.A.

NON

V-7047

V-70470101

VIGO E.A.-FORNELOS

20.00

VIGO E.A.

FORNELOS

NON

V-7047

V-70470102

VIGO-TOMIÑO

18.00

VIGO E.A.

TOMIÑO-SAN BIEITO

NON

V-7047

V-70470201

TOMIÑO-VIGO

6.00

TOMIÑO-SAN BENITO

VIGO E.A.

NON

V-7047

V-70470103

GONDOMAR-VIGO

20.00

GONDOMAR E.A.

VIGO E.A.

NON

V-7047

V-70470103

GONDOMAR-VIGO

10.00

GONDOMAR E.A.

VIGO E.A.

NON

V-7047

V-70470103

GONDOMAR-VIGO

13.00

VIGO E.A.

GONDOMAR E.A.

NON

V-7047

V-70470301

GONDOMAR-VIGO

19.00

VIGO E.A.

GONDOMAR E.A.

NON

V-7047

V-70470401

PONTE INTERNACIONAL-VIGO

7.00

PONTE INTERNACIONAL

VIGO E.A.

NON

V-7047

V-70470501

PONTE INTERNACIONAL-VIGO

19.30

VIGO E.A.

PONTE INTERNACIONAL

NON

V-7047

V-70470601

ALTO DE SAN COLMADO-VIGO

13.00

VIGO E.A.

ALTO SAN COLMADO

NON

V-7049

V-70490201

REDONDELA-N-550-VIGO (AREAL)-VIGO (BOUZAS)-HOSPITAL

7.00

REDONDELA (AV ERNESTINA OTERO,24)

HOSPITAL ÁLVARO CUNQUEIRO

NON

V-7049

V-70490201

HOSPITAL-BOUZAS-REDONDELA (A FAROLA)

22.15

HOSPITAL ÁLVARO CUNQUEIRO

REDONDELA (AV ERNESTINA OTERO,24)

NON

V-7049

V-70490202

REDONDELA (A FAROLA)-BOUZAS

8.15

REDONDELA (AV ERNESTINA OTERO,24)

BOUZAS

NON

V-7049

V-70490202

BOUZAS-REDONDELA (A FAROLA)

7.35

BOUZAS

REDONDELA (AV ERNESTINA OTERO,24)

NON

V-7049

V-70490203

REDONDELA (AV. ERNESTINA OTERO, 24)-VIGO RÚA AREAL

7.55

REDONDELA (AV ERNESTINA OTERO,24)

VIGO RÚA AREAL

NON

V-7049

V-70490203

REDONDELA (AV. ERNESTINA OTERO, 24)-VIGO RÚA AREAL

18.25

REDONDELA (AV ERNESTINA OTERO,24)

VIGO RÚA AREAL

NON

V-7049

V-70490203

VIGO RÚA AREAL-REDONDELA (A FAROLA)

11.45

VIGO RÚA AREAL

REDONDELA (AV ERNESTINA OTERO,24)

NON

V-7049

V-70490203

VIGO RÚA AREAL-REDONDELA (A FAROLA)

20.30

VIGO RÚA AREAL

REDONDELA (AV ERNESTINA OTERO,24)

NON

V-7049

V-70490101

FORNELOS DE MONTES-VIGO E.A.-HOSPITAL

7.30

FORNELOS DE MONTES

HOSPITAL ÁLVARO CUNQUEIRO

NON

V-7049

V-70490101

HOSPITAL-VIGO E.A.-FORNELOS DE MONTES

18.35

HOSPITAL ÁLVARO CUNQUEIRO

FORNELOS DE MONTES

NON

V-7062

V-706201

ESTRAMUNDI DE ENRIBA-SANTIAGO E.A.

20.00

ESTRAMUNDI DE ENRIBA

SANTIAGO E.A.

NON

V-7062

V-706201

ESTRAMUNDI DE ENRIBA-SANTIAGO E.A.

7.25

ESTRAMUNDI DE ENRIBA

SANTIAGO E.A.

NON

V-7062

V-706201

SANTIAGO E.A.-ESTRAMUNDI DE ENRIBA

12.00

SANTIAGO E.A.

ESTRAMUNDI DE ENRIBA

NON

V-7062

V-706201

SANTIAGO E.A.-ESTRAMUNDI DE ENRIBA

19.00

SANTIAGO E.A.

ESTRAMUNDI DE ENRIBA

NON

V-7077

V-707702

SAN CRISTOVO MERÍN-RÚA DA ROSA

7.40

SAN CRISTOVO MERÍN

RÚA DA ROSA

NON

V-7077

V-707702

RÚA DA ROSA-SAN CRISTOVO MERÍN

19.30

RÚA DA ROSA

SAN CRISTOVO MERÍN

NON

V-7077

V-707701

RÚA DA ROSA-VEDRA COLE-FONTAO

21.10

RÚA DA ROSA

VEDRA COLE-FONTAO

NON

V-7077

V-707701

VEDRA COLE-FONTAO-RÚA DA ROSA

9.50

VEDRA COLE-FONTAO

RÚA DA ROSA

NON

V-7077

V-707701

S. MAMEDE 1 (RIBADULLA)-RÚA DA ROSA

7.20

S.MAMEDE 1 (RIBADULLA)

RÚA DA ROSA

NON

V-7077

V-707701

RÚA DA ROSA-S.MAMEDE 1 (RIBADULLA)

19.30

RÚA DA ROSA

S.MAMEDE 1 (RIBADULLA)

NON

V-7077

V-707701

RÚA DA ROSA-CRUZAMENTO DE SARANDÓN.

12.30

RÚA DA ROSA

CRUZAMENTO DE SARANDÓN.

NON

V-7077

V-707702

RÚA DA ROSA-CAMPOS-CASA PAZ

13.40

RÚA DA ROSA

CAMPOS-CASA PAZ

NON

V-7077

V-707702

CAMPOS-CASA PAZ-RÚA DA ROSA

8.45

CAMPOS-CASA PAZ

RÚA DA ROSA

NON

V-7074

V-70740101

ENTREXARDÍNS-CARBALLO E.A.

12.50

ENTREXARDÍNS

CARBALLO E.A.

NON

V-7074

V-70740101

ENTREXARDÍNS-CARBALLO E.A.

19.50

ENTREXARDÍNS

CARBALLO E.A.

NON

V-7074

V-70740101

CARBALLO E.A.-ENTREXARDÍNS

21.15

CARBALLO E.A.

ENTREXARDÍNS

NON

V-7074

V-70740101

CARBALLO E.A.-ENTREXARDÍNS

6.45

CARBALLO E.A.

ENTREXARDÍNS

NON

V-7074

V-70740201

CORUÑA E.A.-CARBALLO E.A.

7.50

CORUÑA E.A.

CARBALLO E.A.

NON

V-7074

V-70740404

CARBALLO E.A.-CORUÑA E.A.

9.15

CARBALLO E.A.

CORUÑA E.A.

NON

V-7074

V-70740404

CORUÑA E.A.-CARBALLO E.A.

19.25

CORUÑA E.A.

CARBALLO E.A.

NON

V-7074

V-70740405

CORUÑA E.A.-ARTEIXO

6.30

CORUÑA E.A.

ARTEIXO

NON

V-7074

V-70740405

CORUÑA E.A.-ARTEIXO

18.15

CORUÑA E.A.

ARTEIXO

NON

V-7074

V-70740405

CORUÑA E.A.-ARTEIXO

19.00

CORUÑA E.A.

ARTEIXO

NON

V-7074

V-70740405

CORUÑA E.A.-ARTEIXO

20.15

CORUÑA E.A.

ARTEIXO

NON

V-7074

V-70740405

ARTEIXO-CORUÑA E.A.

18.30

ARTEIXO

CORUÑA E.A.

NON

V-7074

V-70740405

ARTEIXO-CORUÑA E.A.

19.30

ARTEIXO

CORUÑA E.A.

NON

V-7074

V-70740405

ARTEIXO-CORUÑA E.A.

20.30

ARTEIXO

CORUÑA E.A.

NON

V-7074

V-70740501

POLÍGONO DE SABÓN-CORUÑA E.A.

8.30

POLÍGONO DE SABÓN

CORUÑA E.A.

NON

V-7074

V-70740601

LAXE-CORUÑA E.A.

12.45

LAXE

CORUÑA E.A.

NON

V-7074

V-70740701

CORUÑA E.A.-LAXE

18.15

CORUÑA E.A.

LAXE

NON

V-7074

V-70740801

CORUÑA E.A.-MALPICA

11.25

CORUÑA E.A.

MALPICA

NON

V-7074

V-70741401

MUXÍA-CORUÑA E.A.

6.00

MUXÍA

CORUÑA E.A.

NON

V-7074

V-70741501

CORUÑA E.A.-CABO FISTERRA

8.15

CORUÑA E.A.

CABO FISTERRA

NON

V-7074

V-70741501

CABO FISTERRA-CORUÑA E.A.

13.45

CABO FISTERRA

CORUÑA E.A.

NON

V-7074

V-70741502

FISTERRA-CORUÑA E.A.

7.10

FISTERRA

CORUÑA E.A.

NON

V-7074

V-70741502

CORUÑA E.A.-FISTERRA

19.45

CORUÑA E.A.

FISTERRA

NON

V-7074

V-70741502

CORUÑA E.A.-FISTERRA

11.45

CORUÑA E.A.

FISTERRA

NON

V-7074

V-70741701

SUEVOS (ZONA MUROS)-CORUÑA E.A.

7.00

SUEVOS (ZONA MUROS)

CORUÑA E.A.

NON

V-7074

V-70741703

CORUÑA E.A.-CARBALLO E.A.

12.00

CORUÑA E.A.

CARBALLO E.A.

NON

V-7072

V-70720101

ENTREXARDÍNS-MONTOUTO

7.25

ENTREXARDÍNS

MONTOUTO

NON

V-7072

V-70720101

ENTREXARDÍNS-MONTOUTO

18.05

ENTREXARDÍNS

MONTOUTO

NON

V-7072

V-70721001

MONTOUTO-ENTREXARDÍNS

18.30

MONTOUTO

ENTREXARDÍNS

NON

V-7072

V-70721101

MONTOUTO-ENTREXARDÍNS

9.00

MONTOUTO

ENTREXARDÍNS

NON

V-7072

V-70720701

CORUÑA E.A.-MEZONZO

20.00

CORUÑA E.A.

MEZONZO

NON

V-7072

V-70720601

ENTREXARDÍNS-CURTIS

19.50

ENTREXARDÍNS

CURTIS

NON

V-7072

V-70720601

CURTIS-ENTREXARDÍNS

7.00

CURTIS

ENTREXARDÍNS

NON

V-7053

V-705302

PORTO-NEDA

6.25

PORTO DE FERROL

NEDA

NON

V-7053

V-705302

PORTO-NEDA

7.35

PORTO DE FERROL

NEDA

NON

V-7053

V-705302

PORTO-NEDA

8.10

PORTO DE FERROL

NEDA

NON

V-7053

V-705302

PORTO DE FERROL-NEDA

8.30

PORTO DE FERROL

NEDA

NON

V-7053

V-705302

PORTO DE FERROL-NEDA

18.10

PORTO DE FERROL

NEDA

NON

V-7053

V-705302

PORTO DE FERROL-NEDA

18.50

PORTO DE FERROL

NEDA

NON

V-7053

V-705302

PORTO DE FERROL-NEDA

19.30

PORTO DE FERROL

NEDA

NON

V-7053

V-705302

PORTO DE FERROL-NEDA

20.10

PORTO DE FERROL

NEDA

NON

V-7053

V-705302

PORTO DE FERROL-NEDA

20.50

PORTO DE FERROL

NEDA

NON

V-7053

V-705302

NEDA-PORTO DE FERROL

6.30

NEDA

PORTO DE FERROL

NON

V-7053

V-705302

NEDA-PORTO DE FERROL

7.20

NEDA

PORTO DE FERROL

NON

V-7053

V-705302

NEDA-PORTO DE FERROL

8.20

NEDA

PORTO DE FERROL

NON

V-7053

V-705302

NEDA-PORTO DE FERROL

8.40

NEDA

PORTO DE FERROL

NON

V-7053

V-705302

NEDA-PORTO DE FERROL

18.20

NEDA

PORTO DE FERROL

NON

V-7053

V-705302

NEDA-PORTO DE FERROL

19.00

NEDA

PORTO DE FERROL

NON

V-7053

V-705302

NEDA-PORTO DE FERROL

19.40

NEDA

PORTO DE FERROL

NON

V-7053

V-705302

NEDA-PORTO DE FERROL

20.20

NEDA

PORTO DE FERROL

NON

V-7053

V-705302

NEDA-PORTO DE FERROL

21.00

NEDA

PORTO DE FERROL

NON

V-7053

V-705301

RESIDENCIA A. M.-PORTO DE FERROL

7.40

RESIDENCIA A. M.

PORTO DE FERROL

NON

V-7053

V-705302

RESIDENCIA A. M.-PRAZA DE GALICIA

19.40

RESIDENCIA A. M.

FERROL E.A.

NON

V-7053

V-705301

PORTO DE FERROL-RESIDENCIA A. M.

19.15

PORTO DE FERROL

RESIDENCIA A. M.

NON

V-7053

V-705301

FOGAR DO PENSIONISTA-PORTO DE FERROL

6.55

FOGAR DO PENSIONISTA

PORTO DE FERROL

NON

V-7053

V-705301

CANIDO-A GRAÑA

8.00

CANIDO

A GRAÑA

NON

V-7053

V-705301

CANIDO-A GRAÑA

19.00

CANIDO

A GRAÑA

NON

V-7053

V-705301

A GRAÑA-CANIDO

7.30

A GRAÑA

CANIDO

NON

V-7053

V-705301

A GRAÑA-CANIDO

19.30

A GRAÑA

CANIDO

NON

V-7053

V-705301

A FAÍSCA-PRAZA DE GALICIA

8.00

A FAÍSCA

FERROL E.A.

NON

V-7053

V-705301

A FAÍSCA-PRAZA DE GALICIA

19.00

A FAÍSCA

FERROL E.A.

NON

V-7053

V-705301

PRAZA DE GALICIA-A FAÍSCA

7.30

FERROL E.A.

A FAÍSCA

NON

V-7053

V-705301

PRAZA DE GALICIA-A FAÍSCA

19.30

FERROL E.A.

A FAÍSCA

NON

V-7053

V-705301

CARANZA-PRAZA DE GALICIA

7.15

CARANZA

FERROL E.A.

NON

V-7053

V-705301

CARANZA-PRAZA DE GALICIA

8.00

CARANZA

FERROL E.A.

NON

V-7053

V-705301

CARANZA-PRAZA DE GALICIA

8.15

CARANZA

FERROL E.A.

NON

V-7053

V-705301

CARANZA-PRAZA DE GALICIA

8.45

CARANZA

FERROL E.A.

NON

V-7053

V-705301

CARANZA-PRAZA DE GALICIA

18.45

CARANZA

FERROL E.A.

NON

V-7053

V-705301

CARANZA-PRAZA DE GALICIA

19.45

CARANZA

FERROL E.A.

NON

V-7053

V-705301

CARANZA-PRAZA DE GALICIA

20.15

CARANZA

FERROL E.A.

NON

V-7053

V-705301

CARANZA-PRAZA DE GALICIA

20.30

CARANZA

FERROL E.A.

NON

V-7053

V-705301

CARANZA-PRAZA DE GALICIA

20.45

CARANZA

FERROL E.A.

NON

V-7053

V-705301

PRAZA DE GALICIA-CARANZA

7.00

FERROL E.A.

CARANZA

NON

V-7053

V-705301

PRAZA DE GALICIA-CARANZA

7.40

FERROL E.A.

CARANZA

NON

V-7053

V-705301

PRAZA DE GALICIA-CARANZA

8.10

FERROL E.A.

CARANZA

NON

V-7053

V-705301

PRAZA DE GALICIA-CARANZA

8.40

FERROL E.A.

CARANZA

NON

V-7053

V-705301

PRAZA DE GALICIA-CARANZA

18.25

FERROL E.A.

CARANZA

NON

V-7053

V-705301

PRAZA DE GALICIA-CARANZA

18.55

FERROL E.A.

CARANZA

NON

V-7053

V-705301

PRAZA DE GALICIA-CARANZA

19.25

FERROL E.A.

CARANZA

NON

V-7053

V-705301

PRAZA DE GALICIA-CARANZA

19.55

FERROL E.A.

CARANZA

NON

V-7053

V-705301

PRAZA DE GALICIA-CARANZA

20.10

FERROL E.A.

CARANZA

NON

V-7053

V-705301

PRAZA DE GALICIA-CARANZA

20.40

FERROL E.A.

CARANZA

NON

V-7053

V-705301

PRAZA DE GALICIA-CARANZA

20.55

FERROL E.A.

CARANZA

NON

V-7053

V-705301

RESIDENCIA A. M.-PORTO

6.55

RESIDENCIA A. M.

PORTO DE FERROL

NON

V-7053

V-705301

RESIDENCIA A. M.-PORTO

7.50

RESIDENCIA A. M.

PORTO DE FERROL

NON

V-7053

V-705301

RESIDENCIA A. M.-PORTO

8.50

RESIDENCIA A. M.

PORTO DE FERROL

NON

V-7053

V-705301

RESIDENCIA A. M.-PORTO

18.50

RESIDENCIA A. M.

PORTO DE FERROL

NON

V-7053

V-705301

RESIDENCIA A. M.-PORTO

19.50

RESIDENCIA A. M.

PORTO DE FERROL

NON

V-7053

V-705301

RESIDENCIA A. M.-PORTO

20.50

RESIDENCIA A. M.

PORTO DE FERROL

NON

V-7053

V-705301

PORTO-RESIDENCIA A. M.

7.20

PORTO DE FERROL

RESIDENCIA A. M.

NON

V-7053

V-705301

PORTO-RESIDENCIA A. M.

8.20

PORTO DE FERROL

RESIDENCIA A. M.

NON

V-7053

V-705301

PORTO-RESIDENCIA A. M.

18.50

PORTO DE FERROL

RESIDENCIA A. M.

NON

V-7053

V-705301

PORTO-RESIDENCIA A. M.

19.50

PORTO DE FERROL

RESIDENCIA A. M.

NON

V-7053

V-705301

PORTO-RESIDENCIA A. M.

20.50

PORTO DE FERROL

RESIDENCIA A. M.

NON

V-7068

V-70680101

SANTIAGO E.A.-AGUIÑO (CENTRO MÉDICO)

20.00

SANTIAGO E.A.

AGUIÑO (CENTRO MÉDICO)

NON

V-7068

V-70680101

AGUIÑO (CENTRO MÉDICO)-SANTIAGO E.A.

6.50

AGUIÑO (CENTRO MÉDICO)

SANTIAGO E.A.

NON

V-7068

V-70680202

RIBEIRA-SANTIAGO E.A.

7.30

RIBEIRA

SANTIAGO E.A.

NON

V-7068

V-70680202

SANTIAGO E.A.-RIBEIRA

7.00

SANTIAGO E.A.

RIBEIRA

NON

V-7068

V-70680301

RIBEIRA-SANTIAGO E.A.

8.00

RIBEIRA

SANTIAGO E.A.

NON

V-7068

V-70680501

SANTIAGO E.A.-RIBEIRA

19.00

SANTIAGO E.A.

RIBEIRA

NON

V-7068

V-70680601

SANTIAGO E.A.-VIVEIRO E.A.

18.00

SANTIAGO E.A.

VIVEIRO E.A.

NON

V-7068

V-70680701

BURELA E.A.-SANTIAGO E.A.

6.30

BURELA E.A.

SANTIAGO E.A.

NON

V-7068

V-70680801

ENTREXARDÍNS-FERROL E.A.

8.45

ENTREXARDÍNS

FERROL E.A.

NON

V-7068

V-70680801

ENTREXARDÍNS-FERROL E.A.

20.45

ENTREXARDÍNS

FERROL E.A.

NON

V-7068

V-70680801

FERROL E.A.-ENTREXARDÍNS

11.00

FERROL E.A.

ENTREXARDÍNS

NON

V-7068

V-70680801

FERROL E.A.-ENTREXARDÍNS

19.00

FERROL E.A.

ENTREXARDÍNS

NON

V-7068

V-70680901

CORUÑA E.A.-FERROL E.A.

20.00

CORUÑA E.A.

FERROL E.A.

NON

V-7068

V-70681001

CORUÑA E.A.-FERROL E.A.

8.00

CORUÑA E.A.

FERROL E.A.

NON

V-7068

V-70681301

FERROL E.A.-CORUÑA E.A.

19.30

FERROL E.A.

CORUÑA E.A.

NON

V-7068

V-70681401

FERROL E.A.-CORUÑA E.A.

8.30

FERROL E.A.

CORUÑA E.A.

NON

V-7068

V-70680803

PONTEDEUME-FERROL E.A.

7.20

PONTEDEUME

FERROL E.A.

NON

V-7068

V-70680802

ENTREXARDÍNS-BETANZOS PRAZA

19.45

ENTREXARDÍNS

BETANZOS PRAZA

NON

V-7068

V-70680802

BETANZOS PRAZA-ENTREXARDÍNS

7.00

BETANZOS PRAZA

ENTREXARDÍNS

NON

V-7068

V-70681502

FERROL E.A.-VIVEIRO E.A.

12.30

FERROL E.A.

VIVEIRO E.A.

NON

V-7068

V-70684001

VIVEIRO E.A.-CORUÑA E.A.

6.50

VIVEIRO E.A.

CORUÑA E.A.

NON

V-7068

V-70682001

ENTREXARDÍNS-BETANZOS PRAZA

11.45

ENTREXARDÍNS

BETANZOS PRAZA

NON

V-7068

V-70682001

BETANZOS PRAZA-ENTREXARDÍNS

8.00

BETANZOS PRAZA

ENTREXARDÍNS

NON

V-7068

V-70682101

BETANZOS PRAZA-ENTREXARDÍNS

19.30

BETANZOS PRAZA

ENTREXARDÍNS

NON

V-7068

V-70682902

PRAZA DE GALICIA-MUGARDOS

8.00

PRAZA DE GALICIA

MUGARDOS

NON

V-7068

V-70682902

PRAZA DE GALICIA-MUGARDOS

19.00

PRAZA DE GALICIA

MUGARDOS

NON

V-7068

V-70683102

PRAZA DE GALICIA-ARES

19.30

PRAZA DE GALICIA

ARES

NON

V-7068

V-70683901

FERROL E.A.-LUGO E.A.

13.15

FERROL E.A.

LUGO E.A.

NON

V-7068

V-70684101

NEDA-CORUÑA (C. RIAZOR)

7.15

NEDA

CAMPUS RIAZOR

NON

V-7068

V-70684201

NEDA-CORUÑA (RDA. DE NELLE)

6.50

NEDA

RONDA DE NELLE

NON

XG501

XG5010101

TORNEIROS-IES AQUIS QUERQUERNIS

7.26

TORNEIROS

IES AQUIS QUERQUERNIS

SI

XG501

XG5010101

TORNEIROS-IES AQUIS QUERQUERNIS

14.20

IES AQUIS QUERQUERNIS

TORNEIROS

SI

XG501

XG5010501

CEIP XOAQUÍN LOURENZO XOCAS-CASAL DO BISPO

9.04

CASAL DO BISPO

CEIP XOAQUÍN LOURENZO XOCAS

SI

XG501

XG5010501

CEIP XOAQUÍN LOURENZO XOCAS-CASAL DO BISPO

15.50

CEIP XOAQUÍN LOURENZO XOCAS

CASAL DO VISPO

SI

XG501

XG5010601

CEIP SANTA MARÍA A REAL-PEREIRA (MARQUESIÑA)

9.30

PEREIRA (MARQUESIÑA)

CEIP SANTA MARÍA A REAL

SI

XG501

XG5010601

CEIP SANTA MARÍA A REAL-PEREIRA (MARQUESIÑA)

16.40

CEIP SANTA MARÍA A REAL

PEREIRA (MARQUESIÑA)

SI

XG501

XG5010701

CEIP XOAQUÍN LOURENZO XOCAS-GAIÁS (MARQUESIÑA)

8.30

GAIÁS (MARQUESIÑA)

CEIP XOAQUÍN LOURENZO XOCAS

SI

XG501

XG5010701

CEIP XOAQUÍN LOURENZO XOCAS-GAIÁS (MARQUESIÑA)

16.00

CEIP XOAQUÍN LOURENZO XOCAS

GAIÁS (MARQUESIÑA)

SI

XG501

XG5010801

IES AQUIS QUERQUERNIS-GUXINDE

7.30

GUXINDE

IES AQUIS QUERQUERNIS

SI

XG501

XG5010801

IES AQUIS QUERQUERNIS-GUXINDE

14.20

IES AQUIS QUERQUERNIS

GUXINDE

SI

XG501

XG5010901

CEIP DO XURÉS-SAMPAIO (POBOACIÓN)

9.30

SAMPAIO (POBOACIÓN)

CEIP DO XURÉS

SI

XG501

XG5010901

CEIP DO XURÉS-SAMPAIO (POBOACIÓN)

16.40

CEIP DO XURÉS

SAMPAIO (POBOACIÓN)

SI

XG501

XG5011001

VILAR DE CAS (MARQUESIÑA)-CEIP VALLE INCLÁN

8.40

VILAR DE CAS (MARQUESIÑA)

CEIP VALLE INCLÁN

SI

XG501

XG5011001

VILAR DE CAS (MARQUESIÑA)-CEIP VALLE INCLÁN

15.15

CEIP VALLE INCLÁN

VILAR DE CAS (MARQUESIÑA)

SI

XG512

XG5120201

MILLAROUSO (CENTRO POBOACIÓN)-BARCO DE VALDEORRAS, O

9.35

MILLAROUSO (CENTRO POBOACIÓN)

BARCO DE VALDEORRAS, O

SI

XG512

XG5120201

MILLAROUSO (CENTRO POBOACIÓN)-BARCO DE VALDEORRAS, O

17.00

BARCO DE VALDEORRAS, O

MILLAROUSO (CENTRO POBOACIÓN)

SI

XG512

XG5120301

CASTRO-VILARIÑO

7.57

CASTRO-VILARIÑO

BARCO DE VALDEORRAS, O

SI

XG512

XG5120301

CASTRO-VILARIÑO

14.10

BARCO DE VALDEORRAS, O

CASTRO-VILARIÑO

SI

XG512

XG5120401

VILANOVA (ANTIGA ESCOLA)-BARCO DE VALDEORRAS, O

9.36

VILANOVA (ANTIGUA ESCOLA)

BARCO DE VALDEORRAS, O

SI

XG512

XG5120401

VILANOVA (ANTIGA ESCOLA)-BARCO DE VALDEORRAS, O

17.00

BARCO DE VALDEORRAS, O

VILANOVA (ANTIGUA ESCOLA)

SI

XG512

XG5120501

SOBRADELO (CENTRO)-SOBRADELO (CENTRO)

8.41

SOBRADELO (CENTRO)

SOBRADELO (CENTRO)

SI

XG512

XG5120501

SOBRADELO (CENTRO)-SOBRADELO (CENTRO)

15.15

SOBRADELO (CENTRO)

SOBRADELO (CENTRO)

SI

XG512

XG5120601

QUEREÑO (ESTACIÓN RENFE DE QUEREÑO)-SOBRADELO (CENTRO)

8.26

QUEREÑO (ESTACIÓN RENFE DE QUEREÑO)

SOBRADELO (CENTRO)

SI

XG512

XG5120601

QUEREÑO (ESTACIÓN RENFE DE QUEREÑO)-SOBRADELO (CENTRO)

15.15

SOBRADELO (CENTRO)

QUEREÑO (ESTACIÓN RENFE DE QUEREÑO)

SI

XG512

XG5120701

XAVA-A RÚA (ESTACIÓN AUTOBUSES)

7.33

XAVA

A RÚA E.A.

SI

XG512

XG5120701

XAVA-A RÚA (ESTACIÓN AUTOBUSES)

14.10

A RÚA E.A.

XAVA

SI

XG512

XG5120801

CHANDOIRO-O BOLO (PRAZA)

9.02

CHANDOIRO

O BOLO (PRAZA)

SI

XG512

XG5120801

CHANDOIRO-O BOLO (PRAZA)

15.15

O BOLO (PRAZA)

CHANDOIRO

SI

XG512

XG5120901

STA. CRUZ (MARQUESIÑA)-SOBRADELO (CENTRO)

8.24

STA. CRUZ (MARQUESIÑA)

SOBRADELO (CENTRO)

SI

XG512

XG5120901

STA. CRUZ (MARQUESIÑA)-SOBRADELO (CENTRO)

15.15

SOBRADELO (CENTRO)

STA. CRUZ (MARQUESIÑA)

SI

XG512

XG5121001

VILARIÑO (PRAZA XUNTO A IGREXA)-BARCO DE VALDEORRAS, O

9.30

VILARIÑO (PRAZA XUNTO A IGREXA)

BARCO DE VALDEORRAS, O

SI

XG512

XG5121001

VILARIÑO (PRAZA XUNTO A IGREXA)-BARCO DE VALDEORRAS, O

17.00

BARCO DE VALDEORRAS, O

VILARIÑO (PRAZA XUNTO A IGREXA)

SI

XG512

XG5121101

LAROUCO-O BARCO DE VALDEORRAS

7.52

LAROUCO

BARCO DE VALDEORRAS, O

SI

XG512

XG5121101

LAROUCO-O BARCO DE VALDEORRAS

13.50

BARCO DE VALDEORRAS, O

LAROUCO

SI

XG512

XG5121201

BAXELES-VILAMARTÍN DE VALDEORRAS (BAR MARBELLA)

9.27

BAXELES

VILAMARTÍN DE VALDEORRAS (BAR MARBELLA)

SI

XG512

XG5121201

BAXELES-VILAMARTÍN DE VALDEORRAS (BAR MARBELLA)

16.30

VILAMARTÍN DE VALDEORRAS (BAR MARBELLA)

BAXELES

SI

XG512

XG5121301

PETÍN-A RÚA (ESTACIÓN AUTOBUSES)

8.53

PETÍN

A RÚA E.A.

SI

XG512

XG5121301

PETÍN-A RÚA (ESTACIÓN AUTOBUSES)

15.30

A RÚA E.A.

PETÍN

SI

XG512

XG5121401

PENOUTA (N120)-BARCO DE VALDEORRAS, O

7.48

PENOUTA (N120)

BARCO DE VALDEORRAS, O

SI

XG512

XG5121401

PENOUTA (N120)-BARCO DE VALDEORRAS, O

14.10

BARCO DE VALDEORRAS, O

PENOUTA (N120)

SI

XG512

XG5121501

PENOUTA (PRAZA)-VIL. DE VALDEORRAS (BAR MARBELLA)

9.31

PENOUTA (PRAZA)

VILAMARTÍN DE VALDEORRAS (BAR MARBELLA)

SI

XG512

XG5121501

PENOUTA (PRAZA)-VIL. DE VALDEORRAS (BAR MARBELLA)

16.30

VILAMARTÍN DE VALDEORRAS (BAR MARBELLA)

PENOUTA (PRAZA)

SI

XG512

XG5121601

A PORTELA DE PORTOMOURISCO-A RÚA (ESTACIÓN AUTOBUSES)

8.47

A PORTELA DE PORTOMOURISCO

A RÚA E.A.

SI

XG512

XG5121601

A PORTELA DE PORTOMOURISCO-A RÚA (ESTACIÓN AUTOBUSES)

15.30

A RÚA E.A.

A PORTELA DE PORTOMOURISCO

SI

XG512

XG5121701

HEDREIRA-A VEIGA (PRAZA CONCELLO)

9.14

HEDREIRA

A VEIGA (PRAZA CONCELLO)

SI

XG512

XG5121701

HEDREIRA-A VEIGA (PRAZA CONCELLO)

16.00

A VEIGA (PRAZA CONCELLO)

HEDREIRA

SI

XG512

XG5121801

CASTRO (CRUZAMENTO ENTRADA Á POBOACIÓN)-BARCO DE VALDEORRAS, O

9.38

CASTRO (CRUZAMENTO ENTRADA Á POBOACIÓN)

BARCO DE VALDEORRAS, O

SI

XG512

XG5121801

CASTRO (CRUZAMENTO ENTRADA Á POBOACIÓN)-BARCO DE VALDEORRAS, O

17.00

BARCO DE VALDEORRAS, O

CASTRO (CRUZAMENTO ENTRADA Á POBOACIÓN)

SI

XG512

XG5121901

AS MONXAS (XUNTO AO COLEXIO)-BARCO DE VALDEORRAS, O

9.40

AS MONXAS (XUNTO AO COLEXIO)

BARCO DE VALDEORRAS, O

SI

XG512

XG5121901

AS MONXAS (XUNTO AO COLEXIO)-BARCO DE VALDEORRAS, O

17.00

BARCO DE VALDEORRAS, O

AS MONXAS (XUNTO AO COLEXIO)

SI

XG512

XG5122001

O VAL-BARCO DE VALDEORRAS, O

8.00

O VAL

BARCO DE VALDEORRAS, O

SI

XG512

XG5122001

O VAL-BARCO DE VALDEORRAS, O

14.10

BARCO DE VALDEORRAS, O

O VAL

SI

XG512

XG5122101

CASAIO-SOBRADELO (CENTRO)

8.23

CASAIO

SOBRADELO (CENTRO)

SI

XG512

XG5122101

CASAIO-SOBRADELO (CENTRO)

15.15

SOBRADELO (CENTRO)

CASAIO

SI

XG511

XG5110101

ORDES (NORTE)-XINZO DE LIMIA E.A.

7.40

ORDES (NORTE)

XINZO DE LIMIA E.A.

SI

XG511

XG5110101

ORDES (NORTE)-XINZO DE LIMIA E.A.

14.05

XINZO DE LIMIA E.A.

ORDES (NORTE)

SI

XG511

XG5110201

XINZO DE LIMIA E.A.-XINZO DE LIMIA E.A.

8.15

XINZO DE LIMIA E.A.

XINZO DE LIMIA E.A.

SI

XG511

XG5110201

XINZO DE LIMIA E.A.-XINZO DE LIMIA E.A.

14.15

XINZO DE LIMIA E.A.

XINZO DE LIMIA E.A.

SI

XG511

XG5110401

GANADE 4 (MARQUESIÑA SE)-XINZO DE LIMIA E.A.

8.01

GANADE (MARQUESIÑA SE)

XINZO DE LIMIA E.A.

SI

XG511

XG5110401

GANADE 4 (MARQUESIÑA SE)-XINZO DE LIMIA E.A.

14.10

XINZO DE LIMIA E.A.

GANADE (MARQUESIÑA SE)

SI

XG511

XG5110501

CHAMOSIÑOS-XINZO DE LIMIA E.A.

8.30

CHAMOSIÑOS

XINZO DE LIMIA E.A.

SI

XG511

XG5110501

CHAMOSIÑOS-XINZO DE LIMIA E.A.

15.15

XINZO DE LIMIA E.A.

CHAMOSIÑOS

SI

XG511

XG5110601

COVELAS (ESTRADA)-OS BLANCOS

10.00

COVELAS (ESTRADA)

OS BLANCOS

SI

XG511

XG5110601

COVELAS (ESTRADA)-OS BLANCOS

16.30

OS BLANCOS

COVELAS (ESTRADA)

SI

XG511

XG5110701

GRANXAS (TOXAL)-XINZO DE LIMIA E.A.

8.40

GRANXAS (TOXAL)

XINZO DE LIMIA E.A.

SI

XG511

XG5110701

GRANXAS (TOXAL)-XINZO DE LIMIA E.A.

15.30

XINZO DE LIMIA E.A.

GRANXAS (TOXAL)

SI

XG511

XG5110801

RIOSECO-OS BLANCOS

9.25

RIOSECO

OS BLANCOS

SI

XG511

XG5110801

RIOSECO-OS BLANCOS

16.30

OS BLANCOS

RIOSECO

SI

XG511

XG5110901

ATÁS (MARQUESIÑA)-XINZO DE LIMIA E.A.

7.40

ATÁS (MARQUESIÑA)

XINZO DE LIMIA E.A.

SI

XG511

XG5110901

ATÁS (MARQUESIÑA)-XINZO DE LIMIA E.A.

14.10

XINZO DE LIMIA E.A.

ATÁS (MARQUESIÑA)

SI

XG511

XG5111101

SOLVEIRA (ESTRADA)-XINZO DE LIMIA E.A.

8.55

SOLVEIRA (ESTRADA)

XINZO DE LIMIA E.A.

SI

XG511

XG5111101

SOLVEIRA (ESTRADA)-XINZO DE LIMIA E.A.

15.30

XINZO DE LIMIA E.A.

SOLVEIRA (ESTRADA)

SI

XG511

XG5111201

LAMA DE PAIO-XINZO DE LIMIA E.A.

7.30

LAMA DE PAIO

XINZO DE LIMIA E.A.

SI

XG511

XG5111201

LAMA DE PAIO-XINZO DE LIMIA E.A.

14.10

XINZO DE LIMIA E.A.

LAMA DE PAIO

SI

XG511

XG5111301

VILADERREI (MARQUESIÑA)-XINZO DE LIMIA E.A.

8.30

VILADERREI (MARQUESIÑA)

XINZO DE LIMIA E.A.

SI

XG511

XG5111301

VILADERREI (MARQUESIÑA)-XINZO DE LIMIA E.A.

15.15

XINZO DE LIMIA E.A.

VILADERREI (MARQUESIÑA)

SI

XG511

XG5111401

CALVOS DE RANDÍN (MARQUESIÑA ESCOLAR)-XINZO DE LIMIA E.A.

7.15

CALVOS DE RANDÍN (MARQUESIÑA ESCOLAR)

XINZO DE LIMIA E.A.

SI

XG511

XG5111401

CALVOS DE RANDÍN (MARQUESIÑA ESCOLAR)-XINZO DE LIMIA E.A.

14.10

XINZO DE LIMIA E.A.

CALVOS DE RANDÍN (MARQUESIÑA ESCOLAR)

SI

XG511

XG5111501

LOBÁS-XINZO DE LIMIA E.A.

7.35

LOBÁS

XINZO DE LIMIA E.A.

SI

XG511

XG5111501

LOBÁS-XINZO DE LIMIA E.A.

14.10

XINZO DE LIMIA E.A.

LOBÁS

SI

XG511

XG5111601

XINZO DE LIMIA E.A.-XINZO DE LIMIA E.A.

8.15

XINZO DE LIMIA E.A.

XINZO DE LIMIA E.A.

SI

XG511

XG5111601

XINZO DE LIMIA E.A.-XINZO DE LIMIA E.A.

14.10

XINZO DE LIMIA E.A.

XINZO DE LIMIA E.A.

SI

XG511

XG5111701

XINZO DE LIMIA E.A.-XINZO DE LIMIA E.A.

8.15

XINZO DE LIMIA E.A.

XINZO DE LIMIA E.A.

SI

XG511

XG5111701

XINZO DE LIMIA E.A.-XINZO DE LIMIA E.A.

14.10

XINZO DE LIMIA E.A.

XINZO DE LIMIA E.A.

SI

XG511

XG5111801

LAMA DE PAIO-RAIRIZ DE VEIGA (CENTRO)

8.45

LAMA DE PAIO

RAIRIZ DE VEIGA (CENTRO)

SI

XG511

XG5111801

LAMA DE PAIO-RAIRIZ DE VEIGA (CENTRO)

15.30

RAIRIZ DE VEIGA (CENTRO)

LAMA DE PAIO

SI

XG511

XG5111901

FONTELA (CRUZAMENTO)-SANDIÁS (CRUZAMENTO ESTRADA COUSO)

9.40

FONTELA (CRUZAMENTO)

SANDIÁS (CRUZAMENTO ESTRADA COUSO)

SI

XG511

XG5111901

FONTELA (CRUZAMENTO)-SANDIÁS (CRUZAMENTO ESTRADA COUSO)

14.50

SANDIÁS (CRUZAMENTO ESTRADA COUSO)

FONTELA (CRUZAMENTO)

SI

XG511

XG5112001

A FONTELA (CRUZAMENTO)-XINZO DE LIMIA E.A.

7.40

A FONTELA (CRUZAMENTO)

XINZO DE LIMIA E.A.

SI

XG511

XG5112001

A FONTELA (CRUZAMENTO)-XINZO DE LIMIA E.A.

14.10

XINZO DE LIMIA E.A.

A FONTELA (CRUZAMENTO)

SI

XG511

XG5112101

QUILMELAS (CENTRO POBOACIÓN)-RAIRIZ DE VEIGA (CENTRO)

8.45

QUILMELAS (CENTRO POBOACIÓN)

RAIRIZ DE VEIGA (CENTRO)

SI

XG511

XG5112101

QUILMELAS (CENTRO POBOACIÓN)-RAIRIZ DE VEIGA (CENTRO)

15.30

RAIRIZ DE VEIGA (CENTRO)

QUILMELAS (CENTRO POBOACIÓN)

SI

XG511

XG5112201

A CANTARILLA-SANDIÁS (CRUZAMENTO ESTRADA COUSO)

9.45

A CANTARILLA

SANDIÁS (CRUZAMENTO ESTRADA COUSO)

SI

XG511

XG5112201

A CANTARILLA-SANDIÁS (CRUZAMENTO ESTRADA COUSO)

14.50

SANDIÁS (CRUZAMENTO ESTRADA COUSO)

A CANTARILLA

SI

XG511

XG5112301

XIRONDA-XINZO DE LIMIA E.A.

7.15

XIRONDA (MARQUESIÑA)

XINZO DE LIMIA E.A.

SI

XG511

XG5112301

XIRONDA-XINZO DE LIMIA E.A.

14.10

XINZO DE LIMIA E.A.

XIRONDA (MARQUESIÑA)

SI

XG511

XG5112401

VILLASANA-XINZO DE LIMIA E.A.

8.15

VILLASANA

XINZO DE LIMIA E.A.

SI

XG511

XG5112401

VILLASANA-XINZO DE LIMIA E.A.

14.10

XINZO DE LIMIA E.A.

VILLASANA

SI

XG511

XG5112501

VILLASANA-XINZO DE LIMIA E.A.

8.15

VILLASANA

XINZO DE LIMIA E.A.

SI

XG511

XG5112501

VILLASANA-XINZO DE LIMIA E.A.

14.10

XINZO DE LIMIA E.A.

VILLASANA

SI

XG511

XG5112601

OUTEIRO (PARQUE)-RAIRIZ DE VEIGA (CENTRO)

9.05

OUTEIRO (PARQUE)

RAIRIZ DE VEIGA (CENTRO)

SI

XG511

XG5112601

OUTEIRO (PARQUE)-RAIRIZ DE VEIGA (CENTRO)

15.30

RAIRIZ DE VEIGA (CENTRO)

OUTEIRO (PARQUE)

SI

XG511

XG5112701

RABAL (CRUZAMENTO)-SARREAUS (MARQUESIÑA)

9.00

RABAL (CRUZAMENTO)

SARREAUS (MARQUESIÑA-NORTE)

SI

XG511

XG5112701

RABAL (CRUZAMENTO)-SARREAUS (MARQUESIÑA)

16.00

SARREAUS (MARQUESIÑA-NORTE)

RABAL (CRUZAMENTO)

SI

XG511

XG5112801

FREANDE (PRAZA)-SARREAUS + ENLACE

8.07

FREANDE (PRAZA)

SARREAUS + ENLACE

SI

XG511

XG5112801

FREANDE (PRAZA)-SARREAUS + ENLACE

14.25

SARREAUS + ENLACE

FREANDE (PRAZA)

SI

XG511

XG5112901

SAN LOURENZO-XINZO DE LIMIA E.A.

7.35

SAN LOURENZO

XINZO DE LIMIA E.A.

SI

XG511

XG5112901

SAN LOURENZO-XINZO DE LIMIA E.A.

14.10

XINZO DE LIMIA E.A.

SAN LOURENZO

SI

XG511

XG5113001

PIÑEIRA SECA (POBOACIÓN)-SARREAUS (MARQUESIÑA)

9.10

PIÑEIRA SECA (POBOACIÓN)

SARREAUS (MARQUESIÑA-NORTE)

SI

XG511

XG5113001

PIÑEIRA SECA (POBOACIÓN)-SARREAUS (MARQUESIÑA)

16.00

SARREAUS (MARQUESIÑA-NORTE)

PIÑEIRA SECA (POBOACIÓN)

SI

XG511

XG5113101

SAN LOURENZO-XINZO DE LIMIA E.A.

8.40

SAN LOURENZO

XINZO DE LIMIA E.A.

SI

XG511

XG5113101

SAN LOURENZO-XINZO DE LIMIA E.A.

15.30

XINZO DE LIMIA E.A.

SAN LOURENZO

SI

XG511

XG5113201

PRADO-XINZO DE LIMIA E.A.

7.15

PRADO

XINZO DE LIMIA E.A.

SI

XG511

XG5113201

PRADO-XINZO DE LIMIA E.A.

14.10

XINZO DE LIMIA E.A.

PRADO

SI

XG511

XG5113401

PENA 1 (IGREXA)-XINZO DE LIMIA E.A.

8.40

PENA (IGREXA)

XINZO DE LIMIA E.A.

SI

XG511

XG5113401

PENA 1 (IGREXA)-XINZO DE LIMIA E.A.

15.30

XINZO DE LIMIA E.A.

PENA (IGREXA)

SI

XG511

XG5113601

SAN MAMEDE (ESTRADA)-XINZO DE LIMIA E.A.

8.40

SAN MAMEDE (ESTRADA)

XINZO DE LIMIA E.A.

SI

XG511

XG5113601

SAN MAMEDE (ESTRADA)-XINZO DE LIMIA E.A.

15.30

XINZO DE LIMIA E.A.

SAN MAMEDE (ESTRADA)

SI

XG511

XG5113701

TOSENDE (MARQUESIÑA)-BALTAR

9.00

TOSENDE (MARQUESIÑA)

BALTAR

SI

XG511

XG5113701

TOSENDE (MARQUESIÑA)-BALTAR

15.30

BALTAR

TOSENDE (MARQUESIÑA)

SI

XG511

XG5113901

TOSENDE (PASANDO A CRUZ)-XINZO DE LIMIA E.A.

7.20

TOSENDE (PASANDO A CRUZ)

XINZO DE LIMIA E.A.

SI

XG511

XG5113901

TOSENDE (PASANDO A CRUZ)-XINZO DE LIMIA E.A.

14.10

XINZO DE LIMIA E.A.

TOSENDE (PASANDO A CRUZ)

SI

XG511

XG5114101

RABAL (CRUZAMENTO)-XINZO DE LIMIA E.A.

7.35

RABAL (CRUZAMENTO)

XINZO DE LIMIA E.A.

SI

XG511

XG5114101

RABAL (CRUZAMENTO)-XINZO DE LIMIA E.A.

14.10

XINZO DE LIMIA E.A.

RABAL (CRUZAMENTO)

SI

XG511

XG5114201

HOTEL XINZO-XINZO DE LIMIA E.A.

8.15

HOTEL XINZO

XINZO DE LIMIA E.A.

SI

XG511

XG5114201

HOTEL XINZO-XINZO DE LIMIA E.A.

14.10

XINZO DE LIMIA E.A.

HOTEL XINZO

SI

XG511

XG5114301

SEOANE-CRUZAMENTO A GRANXA-XINZO DE LIMIA E.A.

8.25

SEOANE-CRUZAMENTO A GRANXA

XINZO DE LIMIA E.A.

SI

XG511

XG5114301

SEOANE-CRUZAMENTO A GRANXA-XINZO DE LIMIA E.A.

15.15

XINZO DE LIMIA E.A.

SEOANE-CRUZAMENTO A GRANXA

SI

XG511

XG5116101

BALDRIZ-CUALEDRO

9.45

BALDRIZ

CUALEDRO

SI

XG511

XG5116101

BALDRIZ-CUALEDRO

16.30

CUALEDRO

BALDRIZ

SI

XG510

XG5100501

TAMEIRÓN (MARQUESIÑA)-A GUDIÑA

9.25

TAMEIRÓN (MARQUESIÑA)

GUDIÑA, A

SI

XG510

XG5100501

TAMEIRÓN (MARQUESIÑA)-A GUDIÑA

16.30

GUDIÑA, A

TAMEIRÓN (MARQUESIÑA)

SI

XG510

XG5100601

CARRACEDO (MARQUESIÑA)-A GUDIÑA

9.28

CARRACEDO (MARQUESIÑA)

GUDIÑA, A

SI

XG510

XG5100601

CARRACEDO (MARQUESIÑA)-A GUDIÑA

16.30

GUDIÑA, A

CARRACEDO (MARQUESIÑA)

SI

XG510

XG5100701

BOUZAS (MARQUESIÑA)-A GUDIÑA

9.38

BOUZAS (MARQUESIÑA)

GUDIÑA, A

SI

XG510

XG5100701

BOUZAS (MARQUESIÑA)-A GUDIÑA

16.30

GUDIÑA, A

BOUZAS (MARQUESIÑA)

SI

XG510

XG5100801

CASTROMIL ZAMORA-A GUDIÑA

9.15

CASTROMIL ZAMORA

GUDIÑA, A

SI

XG510

XG5100801

CASTROMIL ZAMORA-A GUDIÑA

16.30

GUDIÑA, A

CASTROMIL ZAMORA

SI

XG510

XG5100901

CASTROMIL ZAMORA-A MEZQUITA

8.34

CASTROMIL ZAMORA

MEZQUITA, A

SI

XG510

XG5100901

CASTROMIL ZAMORA-A MEZQUITA

16.00

MEZQUITA, A

CASTROMIL ZAMORA

SI

XG510

XG5101001

CASTROMIL ZAMORA-A GUDIÑA

8.59

CASTROMIL ZAMORA

GUDIÑA, A

SI

XG510

XG5101001

CASTROMIL ZAMORA-A GUDIÑA

16.30

GUDIÑA, A

CASTROMIL ZAMORA

SI

XG510

XG5101101

CASTROMIL ZAMORA-A MEZQUITA

8.56

CASTROMIL ZAMORA

MEZQUITA, A

SI

XG510

XG5101101

CASTROMIL ZAMORA-A MEZQUITA

16.00

MEZQUITA, A

CASTROMIL ZAMORA

SI

XG510

XG5101201

VILAVELLA (GASOLINEIRA)-A GUDIÑA

9.25

VILAVELLA (GASOLINEIRA)

GUDIÑA, A

SI

XG510

XG5101201

VILAVELLA (GASOLINEIRA)-A GUDIÑA

16.30

GUDIÑA, A

VILAVELLA (GASOLINEIRA)

SI

XG510

XG5101301

VILAVELLA (GASOLINEIRA)-A MEZQUITA

9.12

VILAVELLA (GASOLINEIRA)

MEZQUITA, A

SI

XG510

XG5101301

VILAVELLA (GASOLINEIRA)-A MEZQUITA

16.00

MEZQUITA, A

VILAVELLA (GASOLINEIRA)

SI

XG510

XG5101501

VILAVELLA (GASOLINEIRA)-A MEZQUITA

9.15

VILAVELLA (GASOLINEIRA)

MEZQUITA, A

SI

XG510

XG5101501

VILAVELLA (GASOLINEIRA)-A MEZQUITA

16.00

MEZQUITA, A

VILAVELLA (GASOLINEIRA)

SI

XG510

XG5101601

PARADA DA SERRA-A GUDIÑA

9.09

PARADA DA SERRA

GUDIÑA, A

SI

XG510

XG5101601

PARADA DA SERRA-A GUDIÑA

16.30

GUDIÑA, A

PARADA DA SERRA

SI

XG510

XG5101701

VILARIÑO + ENLACE-VIANA DO BOLO E.A.

8.40

VILARIÑO + ENLACE

VIANA DO BOLO E.A.

SI

XG510

XG5101701

VILARIÑO + ENLACE-VIANA DO BOLO E.A.

15.30

VIANA DO BOLO E.A.

VILARIÑO + ENLACE

SI

XG510

XG5101801

SABUGUIDO-VIANA DO BOLO E.A.

8.27

SABUGUIDO

VIANA DO BOLO E.A.

SI

XG510

XG5101801

SABUGUIDO-VIANA DO BOLO E.A.

15.30

VIANA DO BOLO E.A.

SABUGUIDO

SI

XG510

XG5101901

ENTRECINSA-VILARIÑO DE CONSO (POBOACIÓN)

8.30

ENTRECINSA

VILARIÑO DE CONSO (POBOACIÓN)

SI

XG510

XG5101901

ENTRECINSA-VILARIÑO DE CONSO (POBOACIÓN)

14.30

VILARIÑO DE CONSO (POBOACIÓN)

ENTRECINSA

SI

XG510

XG5102001

XARES (CRUZAMENTO)-A VEIGA+ENLACE

8.13

XARES (CRUZAMENTO)

A VEIGA+ENLACE

SI

XG510

XG5102001

XARES (CRUZAMENTO)-A VEIGA+ENLACE

15.30

A VEIGA+ENLACE

XARES (CRUZAMENTO)

SI

XG510

XG5102101

O CASTRO-VIANA DO BOLO E.A.

8.27

O CASTRO

VIANA DO BOLO E.A.

SI

XG510

XG5102101

O CASTRO-VIANA DO BOLO E.A.

15.30

VIANA DO BOLO E.A.

O CASTRO

SI

XG510

XG5102201

O CASTRO-VIANA DO BOLO E.A.

8.30

O CASTRO

VIANA DO BOLO E.A.

SI

XG510

XG5102201

O CASTRO-VIANA DO BOLO E.A.

15.30

VIANA DO BOLO E.A.

O CASTRO

SI

XG510

XG5102301

FROXAIS (MARQUESIÑA)-VIANA DO BOLO E.A.

8.38

FROXAIS (MARQUESIÑA)

VIANA DO BOLO E.A.

SI

XG510

XG5102301

FROXAIS (MARQUESIÑA)-VIANA DO BOLO E.A.

15.30

VIANA DO BOLO E.A.

FROXAIS (MARQUESIÑA)

SI

XG510

XG5102401

FROXAIS (MARQUESIÑA)-VIANA DO BOLO E.A.

8.44

FROXAIS (MARQUESIÑA)

VIANA DO BOLO E.A.

SI

XG510

XG5102401

FROXAIS (MARQUESIÑA)-VIANA DO BOLO E.A.

15.30

VIANA DO BOLO E.A.

FROXAIS (MARQUESIÑA)

SI

XG510

XG5102501

LAMALONGA (MARQUESIÑA)-VIANA DO BOLO E.A.

8.07

LAMALONGA (MARQUESIÑA)

VIANA DO BOLO E.A.

SI

XG510

XG5102501

LAMALONGA (MARQUESIÑA)-VIANA DO BOLO E.A.

15.30

VIANA DO BOLO E.A.

LAMALONGA (MARQUESIÑA)

SI

XG510

XG5102601

LAMALONGA (MARQUESIÑA)-VIANA DO BOLO E.A.

8.07

LAMALONGA (MARQUESIÑA)

VIANA DO BOLO E.A.

SI

XG510

XG5102601

LAMALONGA (MARQUESIÑA)-VIANA DO BOLO E.A.

15.30

VIANA DO BOLO E.A.

LAMALONGA (MARQUESIÑA)

SI

XG510

XG5102701

VILARDEMILO (CENTRO DA POBOACIÓN)-VIANA DO BOLO E.A.

8.36

VILARDEMILO (CENTRO DA POBOACIÓN)

VIANA DO BOLO E.A.

SI

XG510

XG5102701

VILARDEMILO (CENTRO DA POBOACIÓN)-VIANA DO BOLO E.A.

15.30

VIANA DO BOLO E.A.

VILARDEMILO (CENTRO DA POBOACIÓN)

SI

XG510

XG5102801

VILARDEMILO (CENTRO DA POBOACIÓN)-VIANA DO BOLO E.A.

8.32

VILARDEMILO (CENTRO DA POBOACIÓN)

VIANA DO BOLO E.A.

SI

XG510

XG5102801

VILARDEMILO (CENTRO DA POBOACIÓN)-VIANA DO BOLO E.A.

15.30

VIANA DO BOLO E.A.

VILARDEMILO (CENTRO DA POBOACIÓN)

SI

XG510

XG5102901

PIXEIROS (ENTRADA POBOACIÓN)-VIANA DO BOLO E.A.

8.33

PIXEIROS (ENTRADA POBOACIÓN)

VIANA DO BOLO E.A.

SI

XG510

XG5102901

PIXEIROS (ENTRADA POBOACIÓN)-VIANA DO BOLO E.A.

15.30

VIANA DO BOLO E.A.

PIXEIROS (ENTRADA POBOACIÓN)

SI

XG510

XG5103001

PIXEIROS (ENTRADA POBOACIÓN)-VIANA DO BOLO E.A.

8.35

PIXEIROS (ENTRADA POBOACIÓN)

VIANA DO BOLO E.A.

SI

XG510

XG5103001

PIXEIROS (ENTRADA POBOACIÓN)-VIANA DO BOLO E.A.

15.30

VIANA DO BOLO E.A.

PIXEIROS (ENTRADA POBOACIÓN)

SI

XG510

XG5103101

UMOSO (MARQUESIÑA)-VIANA DO BOLO E.A.

8.25

UMOSO (MARQUESIÑA)

VIANA DO BOLO E.A.

SI

XG510

XG5103101

UMOSO (MARQUESIÑA)-VIANA DO BOLO E.A.

15.30

VIANA DO BOLO E.A.

UMOSO (MARQUESIÑA)

SI

XG510

XG5103201

TABAZOA DE UMOSO-VIANA DO BOLO E.A.

8.15

TABAZOA DE UMOSO

VIANA DO BOLO E.A.

SI

XG510

XG5103201

TABAZOA DE UMOSO-VIANA DO BOLO E.A.

15.30

VIANA DO BOLO E.A.

TABAZOA DE UMOSO

SI

XG510

XG5103301

MORMENTELOS (CENTRO POBOACIÓN)-VILARIÑO + ENLACE

8.19

MORMENTELOS (CENTRO POBOACIÓN)

VILARIÑO + ENLACE

SI

XG510

XG5103301

MORMENTELOS (CENTRO POBOACIÓN)-VILARIÑO + ENLACE

16.10

VILARIÑO + ENLACE

MORMENTELOS (CENTRO POBOACIÓN)

SI

XG510

XG5103401

MORMENTELOS (CENTRO POBOACIÓN)-VILARIÑO DE CONSO (POBOACIÓN)

8.35

MORMENTELOS (CENTRO POBOACIÓN)

VILARIÑO DE CONSO (POBOACIÓN)

SI

XG510

XG5103401

MORMENTELOS (CENTRO POBOACIÓN)-VILARIÑO DE CONSO (POBOACIÓN)

14.30

VILARIÑO DE CONSO (POBOACIÓN)

MORMENTELOS (CENTRO POBOACIÓN)

SI

XG510

XG5104501

POUSADA-RIÓS (CONCELLO)

8.50

POUSADA

RIÓS (CONCELLO)

SI

XG510

XG5104501

POUSADA-RIÓS (CONCELLO)

15.50

RIÓS (CONCELLO)

POUSADA

SI

XG510

XG5104601

CORTEGADA-RIÓS (CONCELLO)

8.47

CORTEGADA

RIÓS (CONCELLO)

SI

XG510

XG5104601

CORTEGADA-RIÓS (CONCELLO)

15.50

RIÓS (CONCELLO)

CORTEGADA

SI

XG510

XG5104701

TREPA-RIÓS (CONCELLO)

8.44

TREPA

RIÓS (CONCELLO)

SI

XG510

XG5104701

TREPA-RIÓS (CONCELLO)

15.50

RIÓS (CONCELLO)

TREPA

SI

XG520

XG5200101

A CANDA-A ESTRADA E.A.

7.45

A CANDA

A ESTRADA E.A.

SI

XG520

XG5200101

A CANDA-A ESTRADA E.A.

14.20

A ESTRADA E.A.

A CANDA

SI

XG520

XG5200201

A ESTRADA E.A.-CEIP CABADA VÁZQUEZ

15.35

CEIP CABADA VÁZQUEZ

A ESTRADA E.A.

SI

XG520

XG5200201

A ESTRADA E.A.-CEIP CABADA VÁZQUEZ

8.58

A ESTRADA E.A.

CEIP CABADA VÁZQUEZ

SI

XG520

XG5200301

PONTECESURES-A ESTRADA E.A.

8.20

PONTECESURES

A ESTRADA E.A.

SI

XG520

XG5200301

PONTECESURES-A ESTRADA E.A.

13.10

A ESTRADA E.A.

PONTECESURES

SI

XG515

XG5150101

PONTEAMBIA-BAÑOS DE MOLGAS

8.50

PONTEAMBIA

BAÑOS DE MOLGAS

SI

XG515

XG5150101

PONTEAMBIA-BAÑOS DE MOLGAS

16.00

BAÑOS DE MOLGAS

PONTEAMBIA

SI

XG515

XG5150201

CASAL DE MAUS-ALLARIZ

7.45

CASAL DE MAUS

ALLARIZ

SI

XG515

XG5150201

CASAL DE MAUS-ALLARIZ

14.10

ALLARIZ

CASAL DE MAUS

SI

XG515

XG5150301

A CORUXEIRA-ALLARIZ

8.30

A CORUXEIRA

ALLARIZ

SI

XG515

XG5150301

A CORUXEIRA-ALLARIZ

15.30

ALLARIZ

A CORUXEIRA

SI

XG515

XG5150401

COEDO-ALLARIZ

7.51

COEDO

ALLARIZ

SI

XG515

XG5150401

COEDO-ALLARIZ

14.10

ALLARIZ

COEDO

SI

XG515

XG5150501

PEÑAFLOR-ALLARIZ

8.45

PEÑAFLOR

ALLARIZ

SI

XG515

XG5150501

PEÑAFLOR-ALLARIZ

15.30

ALLARIZ

PEÑAFLOR

SI

XG515

XG5150601

BUSTELIÑO (MARQUESIÑA)-ALLARIZ

7.40

BUSTELIÑO (MARQUESIÑA)

ALLARIZ

SI

XG515

XG5150601

BUSTELIÑO (MARQUESIÑA)-ALLARIZ

14.10

ALLARIZ

BUSTELIÑO (MARQUESIÑA)

SI

XG515

XG5150701

BRANDELA (CASA ALUMNO)-XUNQUEIRA DE AMBÍA (CRUZAMENTO O PORTELO)

8.40

BRANDELA (CASA ALUMNO)

XUNQUEIRA DE AMBÍA (CRUZAMENTO O PORTELO)

SI

XG515

XG5150701

BRANDELA (CASA ALUMNO)-XUNQUEIRA DE AMBÍA (CRUZAMENTO O PORTELO)

16.00

XUNQUEIRA DE AMBÍA (CRUZAMENTO O PORTELO)

BRANDELA (CASA ALUMNO)

SI

XG515

XG5150801

SANTA MARIÑA DE AUGAS SANTAS-ALLARIZ

7.49

SANTA MARIÑA DE AUGAS SANTAS

ALLARIZ

SI

XG515

XG5150801

SANTA MARIÑA DE AUGAS SANTAS-ALLARIZ

14.10

ALLARIZ

SANTA MARIÑA DE AUGAS SANTAS

SI

XG515

XG5150901

SANTA MARIÑA DE AUGAS SANTAS-ALLARIZ

8.35

SANTA MARIÑA DE AUGAS SANTAS

ALLARIZ

SI

XG515

XG5150901

SANTA MARIÑA DE AUGAS SANTAS-ALLARIZ

15.30

ALLARIZ

SANTA MARIÑA DE AUGAS SANTAS

SI

XG515

XG5151001

A CHOUZANA 1-XUNQUEIRA DE AMBÍA (CRUZAMENTO O PORTELO)

8.50

A CHOUZANA

XUNQUEIRA DE AMBÍA (CRUZAMENTO O PORTELO)

SI

XG515

XG5151001

A CHOUZANA 1-XUNQUEIRA DE AMBÍA (CRUZAMENTO O PORTELO)

16.00

XUNQUEIRA DE AMBÍA (CRUZAMENTO O PORTELO)

A CHOUZANA

SI

XG515

XG5151101

O PORTELO (MARQUESIÑA CRUZAMENTO CASASOA)-XUNQUEIRA DE AMBÍA (CRUZAMENTO O PORTELO)

9.05

O PORTELO (MARQUESIÑA CRUZAMENTO CASASOA)

XUNQUEIRA DE AMBÍA (CRUZAMENTO O PORTELO)

SI

XG515

XG5151101

O PORTELO (MARQUESIÑA CRUZAMENTO CASASOA)-XUNQUEIRA DE AMBÍA (CRUZAMENTO O PORTELO)

16.00

XUNQUEIRA DE AMBÍA (CRUZAMENTO O PORTELO)

O PORTELO (MARQUESIÑA CRUZAMENTO CASASOA)

SI

XG515

XG5151201

SAN FIZ (ESTRADA XERAL)-ALLARIZ

7.38

SAN FIZ (ESTRADA XERAL)

ALLARIZ

SI

XG515

XG5151201

SAN FIZ (ESTRADA XERAL)-ALLARIZ

14.10

ALLARIZ

SAN FIZ (ESTRADA XERAL)

SI

XG515

XG5151301

SAN FIZ (CRUZAMENTO ENTRADA POBOACIÓN)-ALLARIZ

8.45

SAN FIZ (CRUZAMENTO ENTRADA POBOACIÓN)

ALLARIZ

SI

XG515

XG5151301

SAN FIZ (CRUZAMENTO ENTRADA POBOACIÓN)-ALLARIZ

15.30

ALLARIZ

SAN FIZ (CRUZAMENTO ENTRADA POBOACIÓN)

SI

XG515

XG5151401

CALVELO-BAÑOS DE MOLGAS

8.55

CALVELO

BAÑOS DE MOLGAS

SI

XG515

XG5151401

CALVELO-BAÑOS DE MOLGAS

16.00

BAÑOS DE MOLGAS

CALVELO

SI

XG515

XG5151501

OS CASARES-ALLARIZ

7.49

OS CASARES

ALLARIZ

SI

XG515

XG5151501

OS CASARES-ALLARIZ

14.10

ALLARIZ

OS CASARES

SI

XG515

XG5151601

CORVILLÓN (MARQUESIÑA)-ALLARIZ

8.25

CORVILLÓN (MARQUESIÑA)

ALLARIZ

SI

XG515

XG5151601

CORVILLÓN (MARQUESIÑA)-ALLARIZ

15.30

ALLARIZ

CORVILLÓN (MARQUESIÑA)

SI

XG515

XG5152301

RABEDA (MARQUESIÑA EXPLANACIÓN)-SEIXALBO

9.25

RABEDA (MARQUESIÑA EXPLANACIÓN)

SEIXALBO

SI

XG515

XG5152301

RABEDA (MARQUESIÑA EXPLANACIÓN)-SEIXALBO

17.00

SEIXALBO

RABEDA (MARQUESIÑA EXPLANACIÓN)

SI

XG533

XG5330101

IES DE FOZ-FOZ E.A.

8.16

FOZ E.A.

IES DE FOZ

SI

XG533

XG5330101

IES DE FOZ-FOZ E.A.

15.45

IES DE FOZ

FOZ E.A.

SI

XG533

XG5330201

CEIP O CANTEL-CASA PRIMO

16.10

CEIP O CANTEL

CASA PRIMO

SI

XG533

XG5330201

CEIP O CANTEL-CASA PRIMO

8.27

CASA PRIMO

CEIP O CANTEL

SI

XG533

XG5330301

CEIP O CANTEL-XERCIDO

16.10

CEIP O CANTEL

XERCIDO

SI

XG533

XG5330301

CEIP O CANTEL-XERCIDO

8.27

XERCIDO

CEIP O CANTEL

SI

XG533

XG5330401

A SEARA-LOURENZÁ

8.24

A SEARA

LOURENZÁ

SI

XG533

XG5330501

VIVEIRO E.A.-CANDEAL, NÚM. 4

15.49

VIVEIRO E.A.

CANDEAL, NÚM. 4

SI

XG533

XG5330501

VIVEIRO E.A.-CANDEAL, NÚM. 4

8.24

CANDEAL, NÚM. 4

VIVEIRO E.A.

SI

XG533

XG5330602

SAN CIBRAO AV. DA MARIÑA-RÚA (CURUXEIRAS)

7.41

RÚA (CURUXEIRAS)

SAN CIBRAO AV. DA MARIÑA

SI

XG533

XG5330602

SAN CIBRAO AV. DA MARIÑA-RÚA (CURUXEIRAS)

14.25

SAN CIBRAO AV. DA MARIÑA

RÚA (CURUXEIRAS)

SI

XG533

XG5330603

SAN CIBRAO AV. DA MARIÑA-RÚA (CURUXEIRAS)

16.22

SAN CIBRAO AV. DA MARIÑA

AS CURUXEIRAS

SI

XG533

XG5330603

SAN CIBRAO AV. DA MARIÑA-RÚA (CURUXEIRAS)

8.55

AS CURUXEIRAS

SAN CIBRAO AV. DA MARIÑA

SI

XG533

XG5331001

SAN MIGUEL DE REINANTE-A FÓRNEA (CASAS)

16.14

SAN MIGUEL DE REINANTE

A FÓRNEA (CASAS)

SI

XG533

XG5331102

RIBADEO E.A.-A ALDEA DE BAIXO (V. PEQUENO) (IES)

7.15

A ALDEA DE BAIXO

RIBADEO E.A.

SI

XG533

XG5331102

RIBADEO E.A.-A ALDEA DE BAIXO (V. PEQUENO) (IES)

14.22

RIBADEO E.A.

A ALDEA DE BAIXO

SI

XG533

XG5331103

RIBADEO E.A.-A ALDEA DE BAIXO (V. PEQUENO) (CEIP)

15.57

RIBADEO E.A.

A ALDEA DE BAIXO (VILAMARTÍN PEQUENO)

SI

XG533

XG5331103

RIBADEO E.A.-A ALDEA DE BAIXO (V. PEQUENO) (CEIP)

8.30

A ALDEA DE BAIXO (VILAMARTÍN PEQUENO)

RIBADEO E.A.

SI

XG533

XG5331202

RIBADEO E.A.-CIMA DE VILA (ARANTE) (IES)

7.21

CIMA DE VILA (ARANTE)

RIBADEO E.A.

SI

XG533

XG5331202

RIBADEO E.A.-CIMA DE VILA (ARANTE) (IES)

14.22

RIBADEO E.A.

CIMA DE VILA (ARANTE)

SI

XG533

XG5331203

RIBADEO E.A.-CIMA DE VILA (ARANTE) (CEIP)

15.57

RIBADEO E.A.

CIMA DE VILA (ARANTE)

SI

XG533

XG5331203

RIBADEO E.A.-CIMA DE VILA (ARANTE) (CEIP)

8.36

CIMA DE VILA (ARANTE)

RIBADEO E.A.

SI

XG533

XG5331301

RIBADEO E.A.-MOZANDEO

7.39

MOZANDEO

RIBADEO E.A.

SI

XG533

XG5331301

RIBADEO E.A.-MOZANDEO

14.22

RIBADEO E.A.

MOZANDEO

SI

XG533

XG5331501

CEIP CELSO CURRÁS-IGREXA BALBOA

16.00

CEIP CELSO CURRÁS

IGREXA BALBOA

SI

XG533

XG5331501

CEIP CELSO CURRÁS-IGREXA BALBOA

8.42

IGREXA BALBOA

CEIP CELSO CURRÁS

SI

XG533

XG5331601

CEIP CELSO CURRÁS-CARREIRA CHA

16.00

CEIP CELSO CURRÁS

CARREIRA CHA

SI

XG533

XG5331601

CEIP CELSO CURRÁS-CARREIRA CHA

9.21

CARREIRA CHA

CEIP CELSO CURRÁS

SI

XG533

XG5331901

TRABADA-VILAFORMÁN (IGREXA)

15.02

TRABADA

VILAFORMÁN (IGREXA)

SI

XG533

XG5331901

TRABADA-VILAFORMÁN (IGREXA)

7.30

VILAFORMÁN (IGREXA)

TRABADA

SI

XG532

XG5320201

CPI ALCALDE XOSÉ PICHEL-AMBOADE (POBOACIÓN)

16.00

CPI ALCALDE XOSÉ PICHEL

AMBOADE (POBOACIÓN)

SI

XG532

XG5320201

CPI ALCALDE XOSÉ PICHEL-AMBOADE (POBOACIÓN)

8.05

AMBOADE (POBOACIÓN)

CPI ALCALDE XOSÉ PICHEL

SI

XG532

XG5320301

CARBALLO E.A.-O RODEIRO

13.55

CARBALLO E.A.

O RODEIRO

SI

XG532

XG5320301

CARBALLO E.A.-O RODEIRO

8.50

O RODEIRO

CARBALLO E.A.

SI

XG530

XG5300301

NOIA E.A.-ZARAMAGOSO

9.00

ZARAMAGOSO

NOIA E.A.

SI

XG530

XG5300301

NOIA E.A.-ZARAMAGOSO

15.10

NOIA E.A.

ZARAMAGOSO

SI

XG530

XG5300401

NOIA E.A.-BURSÓ

9.00

BURSÓ

NOIA E.A.

SI

XG530

XG5300401

NOIA E.A.-BURSÓ

15.10

NOIA E.A.

BURSÓ

SI

XG530

XG5300501

NOIA E.A.-MERELLE

9.05

MERELLE

NOIA E.A.

SI

XG530

XG5300501

NOIA E.A.-MERELLE

15.10

NOIA E.A.

MERELLE

SI

XG527

XG5270301

O GROVE E.A.-SAN VICENTE DO MAR

8.25

SAN VICENTE DO MAR

O GROVE E.A.

SI

XG527

XG5270301

O GROVE E.A.-SAN VICENTE DO MAR

14.25

O GROVE E.A.

SAN VICENTE DO MAR

SI

XG527

XG5270401

CRUZAMENTO AIOS-NOSA SRA. DA LANZADA

9.00

CRUZAMENTO AIOS

NOSA SRA. DA LANZADA

SI

XG527

XG5270401

CRUZAMENTO AIOS-NOSA SRA. DA LANZADA

13.45

NOSA SRA. DA LANZADA

CRUZAMENTO AIOS

SI

XG527

XG5270401

CRUZAMENTO AIOS-NOSA SRA. DA LANZADA

13.45

NOSA SRA. DA LANZADA

CRUZAMENTO AIOS

SI

XG527

XG5270601

CEIP DE SAN ROQUE-OS CASÁS

14.40

CEIP DE SAN ROQUE

OS CASÁS

SI

XG527

XG5270601

CEIP DE SAN ROQUE-OS CASÁS

9.15

OS CASÁS

CEIP DE SAN ROQUE

SI

XG527

XG5270701

O FACHO-PONTE CASTRELO

14.05

O FACHO

PONTE CASTRELO

SI

XG527

XG5270701

O FACHO-PONTE CASTRELO

8.50

PONTE CASTRELO

O FACHO

SI

XG527

XG5270801

CEIP DE COIRÓN-DENA

8.25

BAIÚCA

CEIP DE COIRÓN-DENA

SI

XG527

XG5270901

CEIP DE COIRÓN-DENA

13.45

CEIP DE COIRÓN-DENA

AGUÍS

SI

XG527

XG5271001

IES DE MEAÑO-PICÓN

14.40

IES DE MEAÑO

PICÓN

SI

XG527

XG5271101

CEIP DE VIÑAGRANDE-DEIRO

14.10

CEIP DE VIÑAGRANDE-DEIRO

PAVILLÓN VILANOVA

SI

XG527

XG5271101

CEIP DE VIÑAGRANDE-DEIRO

8.35

PAVILLÓN VILANOVA

CEIP DE VIÑAGRANDE-DEIRO

SI

XG543

XG5430201

ALEMPARTE-RODEIRO

9.00

ALEMPARTE

RODEIRO

SI

XG543

XG5430201

ALEMPARTE-RODEIRO

13.45

RODEIRO

ALEMPARTE

SI

XG543

XG5430301

RIOBÓ-RODEIRO

9.00

RIOBÓ

RODEIRO

SI

XG543

XG5430301

RIOBÓ-RODEIRO

13.45

RODEIRO

RIOBÓ

SI

XG543

XG5430401

SOUTELO DE MONTES-FORCAREI

7.30

SOUTELO DE MONTES

FORCAREI

SI

XG543

XG5430401

SOUTELO DE MONTES-FORCAREI

14.45

FORCAREI

SOUTELO DE MONTES

SI

XG543

XG5430501

ALTO DA FRAGA-CPI DE RODEIRO

8.55

ALTO DA FRAGA

CPI DE RODEIRO

SI

XG543

XG5430501

ALTO DA FRAGA-CPI DE RODEIRO

13.45

CPI DE RODEIRO

ALTO DA FRAGA

SI

XG543

XG5430601

CUÑARRO-RODEIRO

9.00

CUÑARRO

RODEIRO

SI

XG543

XG5430601

CUÑARRO-RODEIRO

13.45

RODEIRO

CUÑARRO

SI

XG543

XG5430701

ALTO DA FRAGA-RODEIRO

8.55

ALTO DA FRAGA

RODEIRO

SI

XG543

XG5430701

ALTO DA FRAGA-RODEIRO

13.45

RODEIRO

ALTO DA FRAGA

SI

XG543

XG5430801

LALÍN E.A.-CASIÑAS

8.00

CASIÑAS-BERREDO

LALÍN E.A.

SI

XG543

XG5430801

LALÍN E.A.-CASIÑAS

14.30

LALÍN E.A.

CASIÑAS-BERREDO

SI

XG543

XG5430901

LALÍN E.A.-PENA

8.00

PENA

LALÍN E.A.

SI

XG543

XG5430901

LALÍN E.A.-PENA

14.25

LALÍN E.A.

PENA

SI

XG543

XG5431001

CEIP DE SOUTELO DE MONTES-ALFONSÍN

16.30

CEIP DE SOUTELO DE MONTES

ALFONSÍN

SI

XG543

XG5431001

CEIP DE SOUTELO DE MONTES-ALFONSÍN

9.00

ALFONSÍN

CEIP DE SOUTELO DE MONTES

SI

XG539

XG5390301

A VIÑA-A AIRA VELLA

16.32

A VIÑA

A AIRA VELLA

SI

XG539

XG5390301

A VIÑA-A AIRA VELLA

9.03

A AIRA VELLA

A VIÑA

SI

XG539

XG5390401

A VIÑA-A ESPERELA

16.32

A VIÑA

A ESPERELA

SI

XG539

XG5390401

A VIÑA-A ESPERELA

8.58

A ESPERELA

A VIÑA

SI

XG539

XG5390501

A VIÑA-O BULLO

16.35

A VIÑA

O BULLO

SI

XG539

XG5390501

A VIÑA-O BULLO

9.10

O BULLO

A VIÑA

SI

XG539

XG5390601

A VIÑA-A MACEIRA

16.33

A VIÑA

A MACEIRA

SI

XG539

XG5390601

A VIÑA-A MACEIRA

9.06

A MACEIRA

A VIÑA

SI

XG539

XG5390701

A VIÑA-A CASANOVA

16.31

A VIÑA

A CASANOVA

SI

XG539

XG5390701

A VIÑA-A CASANOVA

9.08

A CASANOVA

A VIÑA

SI

XG539

XG5390801

PONTEDEUME-TABOADA

7.50

TABOADA

PONTEDEUME

SI

XG539

XG5390801

PONTEDEUME-TABOADA

14.19

PONTEDEUME

TABOADA

SI

XG549

XG5490101

CHANTADA E.A.-PAPELLE

7.20

PAPELLE

CHANTADA E.A.

SI

XG549

XG5490101

CHANTADA E.A.-PAPELLE

14.50

CHANTADA E.A.

PAPELLE

SI

XG549

XG5490201

CHANTADA E.A.-PENABOA

15.55

CHANTADA E.A.

PENABOA

SI

XG549

XG5490201

CHANTADA E.A.-PENABOA

8.27

PENABOA

CHANTADA E.A.

SI

XG549

XG5490301

CHANTADA E.A.-A LAMA

15.55

CHANTADA E.A.

A LAMA

SI

XG549

XG5490301

CHANTADA E.A.-A LAMA

8.42

A LAMA

CHANTADA E.A.

SI

XG549

XG5490401

CHANTADA E.A.-LOBELLE DE ARRIBA

7.33

LOBELLE DE ARRIBA

CHANTADA E.A.

SI

XG549

XG5490401

CHANTADA E.A.-LOBELLE DE ARRIBA

14.05

CHANTADA E.A.

LOBELLE DE ARRIBA

SI

XG549

XG5490501

CHANTADA E.A.-O VILAR

7.47

O VILAR

CHANTADA E.A.

SI

XG549

XG5490501

CHANTADA E.A.-O VILAR

14.50

CHANTADA E.A.

O VILAR

SI

XG549

XG5490601

CHANTADA E.A.-A LAMA

7.53

A LAMA

CHANTADA E.A.

SI

XG549

XG5490601

CHANTADA E.A.-A LAMA

14.10

CHANTADA E.A.

A LAMA

SI

XG549

XG5490701

CHANTADA E.A.-CHOUSO

8.15

CHOUSO

CHANTADA E.A.

SI

XG549

XG5490701

CHANTADA E.A.-CHOUSO

14.10

CHANTADA E.A.

CHOUSO

SI

XG549

XG5490801

CHANTADA E.A.-O SEIXO

15.55

CHANTADA E.A.

O SEIXO

SI

XG549

XG5490801

CHANTADA E.A.-O SEIXO

8.37

O SEIXO

CHANTADA E.A.

SI

XG549

XG5490901

CEIP ELOÍSA RIVADULLA-PEREIRA

8.22

PEREIRA

CEIP ELOÍSA RIVADULLA

SI

XG549

XG5491001

BARRELA-PRADO

9.06

PRADO

BARRELA

SI

XG549

XG5491001

BARRELA-PRADO

15.10

BARRELA

PRADO

SI

XG547

XG5470201

PEDRAFITA DO CEBREIRO-PADORNELOS

8.50

PADORNELOS

PEDRAFITA DO CEBREIRO

SI

XG547

XG5470201

PEDRAFITA DO CEBREIRO-PADORNELOS

16.30

PEDRAFITA DO CEBREIRO

PADORNELOS

SI

XG547

XG5470401

SARRIA E.A.-LOUSADA

14.30

SARRIA E.A.

LOUSADA

SI

XG547

XG5470401

SARRIA E.A.-LOUSADA

8.00

LOUSADA

SARRIA E.A.

SI

XG547

XG5470501

SARRIA E.A.-PACIOS

14.40

SARRIA E.A.

PACIOS

SI

XG547

XG5470501

SARRIA E.A.-PACIOS

7.55

PACIOS

SARRIA E.A.

SI

XG547

XG5470601

SAMOS (ALBERGUE)-O MONTE

16.30

SAMOS (ALBERGUE)

O MONTE

SI

XG547

XG5470601

SAMOS (ALBERGUE)-O MONTE

9.00

O MONTE

SAMOS (ALBERGUE)

SI

XG547

XG5470701

SARRIA E.A.-RENDAR

14.45

SARRIA E.A.

RENDAR

SI

XG547

XG5470701

SARRIA E.A.-RENDAR

8.00

RENDAR

SARRIA E.A.

SI

XG547

XG5470801

SARRIA E.A.-A PAREDE DE DELLE

14.30

SARRIA E.A.

A PAREDE DE DELLE

SI

XG547

XG5470801

SARRIA E.A.-A PAREDE DE DELLE

8.00

A PAREDE DE DELLE

SARRIA E.A.

SI

XG547

XG5470901

OURAL-VALDOCOUTO

7.30

VALDOCOUTO

OURAL

SI

XG547

XG5471001

PACIOS (PARADELA)-REGUEIRA

15.35

PACIOS (PARADELA)

REGUEIRA

SI

XG547

XG5471101

IES XOGRAR AFONSO GÓMEZ DE SARRIA-RENCHE

14.15

IES XOGRAR AFONSO GÓMEZ DE SARRIA

RENCHE

SI

XG547

XG5471101

IES XOGRAR AFONSO GÓMEZ DE SARRIA-RENCHE

7.40

RENCHE

IES XOGRAR AFONSO GÓMEZ DE SARRIA

SI

XG547

XG5471201

O PALACIO-OURAL

15.30

OURAL

O PALACIO

SI

XG547

XG5471301

CEIP ANTONIO FERNÁNDEZ LÓPEZ-BADE

15.30

CEIP ANTONIO FERNÁNDEZ LÓPEZ

BADE

SI

XG547

XG5471301

CEIP ANTONIO FERNÁNDEZ LÓPEZ-BADE

8.45

BADE

CEIP ANTONIO FERNÁNDEZ LÓPEZ

SI

XG547

XG5471401

PACIOS (PARADELA)-OUTEIRO

15.30

PACIOS (PARADELA)

OUTEIRO

SI

XG547

XG5471401

PACIOS (PARADELA)-OUTEIRO

8.45

OUTEIRO

PACIOS (PARADELA)

SI

XG546

XG5460101

SAN MARTIÑO-VARELAS

14.05

MELIDE

SAN MARTIÑO-VARELAS

SI

XG546

XG5460201

MEIRE-MELIDE

7.51

MEIRE

MELIDE

SI

XG546

XG5460201

MEIRE-MELIDE

14.15

MELIDE

MEIRE

SI

XG546

XG5460301

BOIMORTO-SOBRADO DOS MONXES

9.29

BOIMORTO

SOBRADO DOS MONXES

SI

XG546

XG5460301

BOIMORTO-SOBRADO DOS MONXES

16.30

SOBRADO DOS MONXES

BOIMORTO

SI

XG546

XG5460401

BOIMORTO-MELIDE

7.42

BOIMORTO

MELIDE

SI

XG546

XG5460401

BOIMORTO-MELIDE

14.15

MELIDE

BOIMORTO

SI

XG546

XG5460501

BOIMORTO-MELIDE

8.38

BOIMORTO

MELIDE

SI

XG546

XG5460501

BOIMORTO-MELIDE

16.15

MELIDE

BOIMORTO

SI

XG546

XG5460601

VIMIANZO-MELIDE

13.45

MELIDE

VIMIANZO

SI

XG546

XG5460701

MUNDIN-MELIDE

7.44

MUNDIN

MELIDE

SI

XG546

XG5460701

MUNDIN-MELIDE

14.15

MELIDE

MUNDIN

SI

XG546

XG5460801

BOIMORTO-MELIDE

8.40

BOIMORTO

MELIDE

SI

XG546

XG5460801

BOIMORTO-MELIDE

16.15

MELIDE

BOIMORTO

SI

XG546

XG5460901

MELIDE-MOSTEIRO

8.30

MOSTEIRO

MELIDE

SI

XG545

XG5450201

CEIP VIRXE DO CARME-CANAVAL

9.00

CANABAL

CEIP VIRXE DO CARME

SI

XG545

XG5450201

CEIP VIRXE DO CARME-CANABAL

15.45

CEIP VIRXE DO CARME

CANAVAL

SI

XG545

XG5450301

CASTRO CALDELAS-PORTELA

16.00

CASTRO CALDELAS

PORTELA

SI

XG545

XG5450301

CASTRO CALDELAS-PORTELA

8.30

PORTELA

CASTRO CALDELAS

SI

XG545

XG5450401

CASTRO CALDELAS-RABACALLOS (ESTRADA)

16.00

CASTRO CALDELAS

RABACALLOS (ESTRADA)

SI

XG545

XG5450401

CASTRO CALDELAS-RABACALLOS (ESTRADA)

8.20

RABACALLOS (ESTRADA)

CASTRO CALDELAS

SI

XG545

XG5450501

CASTRO CALDELAS-CELEIRÓS

16.00

CASTRO CALDELAS

CELEIRÓS

SI

XG545

XG5450501

CASTRO CALDELAS-CELEIRÓS

8.00

CELEIRÓS

CASTRO CALDELAS

SI

XG545

XG5450601

CASTRO CALDELAS-TRONCEDA

16.00

CASTRO CALDELAS

TRONCEDA

SI

XG545

XG5450601

CASTRO CALDELAS-TRONCEDA

8.45

TRONCEDA

CASTRO CALDELAS

SI

XG545

XG5450701

CASTRO CALDELAS-A POLA

16.00

CASTRO CALDELAS

A POLA

SI

XG545

XG5450701

CASTRO CALDELAS-A POLA

8.40

A POLA

CASTRO CALDELAS

SI

XG545

XG5450801

CASTRO CALDELAS-CASTELOAIS (ENFRONTE Á CASA DO ALUMNO)

16.00

CASTRO CALDELAS

CASTELOAIS (ENFRONTE Á CASA DO ALUMNO)

SI

XG545

XG5450801

CASTRO CALDELAS-CASTELOAIS (ENFRONTE Á CASA DO ALUMNO)

8.40

CASTELOAIS (ENFRONTE Á CASA DO ALUMNO)

CASTRO CALDELAS

SI

XG545

XG5450901

HOSPITAL MONFORTE DE LEMOS-MATAMÁ

7.55

MATAMÁ

HOSPITAL MONFORTE DE LEMOS

SI

XG545

XG5450901

HOSPITAL MONFORTE DE LEMOS-MATAMÁ

15.25

HOSPITAL MONFORTE DE LEMOS

MATAMÁ

SI

XG516

XG5160102

LUGO-LALÍN-SILLEDA-PONTEVEDRA

6.45

LUGO E.A.

PONTEVEDRA E.A.

NON

XG516

XG5160105

LALÍN-SILLEDA-PONTEVEDRA

8.05

PONTEVEDRA E.A.

LALÍN E.A.

NON

XG516

XG5160302

LUGO-LALÍN-VILATUXE-PONTEVEDRA

6.20

LUGO E.A.

PONTEVEDRA E.A.

NON

XG516

XG5160302

LUGO-LALÍN-VILATUXE-PONTEVEDRA

19.05

LUGO E.A.

PONTEVEDRA E.A.

NON

XG516

XG5160302

LUGO-LALÍN-VILATUXE-PONTEVEDRA

9.15

PONTEVEDRA E.A.

LUGO E.A.

NON

XG516

XG5160302

LUGO-LALÍN-VILATUXE-PONTEVEDRA

19.00

PONTEVEDRA E.A.

LUGO E.A.

NON

XG516

XG5160601

LALÍN-PONTEVEDRA POR VILATUXE

7.00

LALÍN E.A.

PONTEVEDRA E.A.

NON

XG516

XG5160901

LALÍN-SILLEDA-FORCAREI-FIGUEIRIDO.BRILAT

5.50

LALÍN E.A.

FIGUEIRIDO.BRILAT

NON

XG517

XG5170101

SANTIAGO-BERTAMIRÁNS-NOIA-MUROS-CEE-FISTERRA

10.00

SANTIAGO E.A.

FARO FISTERRA

NON

XG517

XG5170101

SANTIAGO-BERTAMIRÁNS-NOIA-MUROS-CEE-FISTERRA

19.00

SANTIAGO E.A.

FARO FISTERRA

NON

XG517

XG5170101

SANTIAGO-BERTAMIRÁNS-NOIA-MUROS-CEE-FISTERRA

9.45

FARO FISTERRA

SANTIAGO E.A.

NON

XG517

XG5170101

SANTIAGO-BERTAMIRÁNS-NOIA-MUROS-CEE-FISTERRA

19.00

FARO FISTERRA

SANTIAGO E.A.

NON

XG517

XG5170102

MUROS-CARNOTA-CEE

7.00

MUROS

CEE

NON

XG517

XG5170103

SANTIAGO-BERTAMIRÁNS-NOIA-MUROS-CEE

7.20

CEE

SANTIAGO E.A.

NON

XG517

XG5170104

SANTIAGO-BERTAMIRÁNS-NOIA-MUROS

10.15

MUROS

SANTIAGO E.A.

NON

XG517

XG5170105

SANTIAGO-BERTAMIRÁNS-NOIA (X)

21.30

SANTIAGO E.A.

NOIA E.A.

NON

XG517

XG5170105

SANTIAGO-BERTAMIRÁNS-NOIA (X)

10.00

NOIA E.A.

SANTIAGO E.A.

NON

XG517

XG5170201

CEE-MUXÍA-PONTE DO PORTO-CAMARIÑAS

10.05

CEE

CAMARIÑAS

NON

XG517

XG5170201

CEE-MUXÍA-PONTE DO PORTO-CAMARIÑAS

18.35

CEE

CAMARIÑAS

NON

XG517

XG5170201

CEE-MUXÍA-PONTE DO PORTO-CAMARIÑAS

7.00

CAMARIÑAS

CEE

NON

XG517

XG5170301

SANTIAGO-CAMIÑO NOVO-FREIXO-MUROS-CEE-FISTERRA

8.20

FARO FISTERRA

SANTIAGO E.A.

NON

XG517

XG5170501

SANTIAGO-NOIA-FREIXO-MUROS-CEE-FISTERRA

9.00

SANTIAGO E.A.

FARO FISTERRA

NON

XG517

XG5170701

A CORUÑA-SANTIAGO (SAN LÁZARO)-PONTEVEDRA-VIGO AREAL POR AP9

8.00

CORUÑA E.A.

VIGO E.A.

NON

XG517

XG5170701

A CORUÑA-SANTIAGO (SAN LÁZARO)-PONTEVEDRA-VIGO AREAL POR AP9

20.00

CORUÑA E.A.

VIGO E.A.

NON

XG517

XG5170701

A CORUÑA-SANTIAGO (SAN LÁZARO)-PONTEVEDRA-VIGO AREAL POR AP9

6.15

VIGO E.A.

CORUÑA E.A.

NON

XG517

XG5170701

A CORUÑA-SANTIAGO (SAN LÁZARO)-PONTEVEDRA-VIGO AREAL POR AP9

18.30

VIGO E.A.

CORUÑA E.A.

NON

XG517

XG5170703

PONTEVEDRA E.B.-VIGO (AREAL)-VIGO E.B.

7.00

PONTEVEDRA E.A.

VIGO E.A.

NON

XG517

XG5170703

PONTEVEDRA E.B.-VIGO (AREAL)-VIGO E.B.

20.05

PONTEVEDRA E.A.

VIGO E.A.

NON

XG517

XG5170802

A CORUÑA-AP9-ORDES-SIGÜEIRO-SANTIAGO

21.15

SANTIAGO E.A.

CORUÑA E.A.

NON

XG517

XG5171101

A CORUÑA-SANTIAGO (X)

6.25

PORTA REAL

SANTIAGO E.A.

NON

XG517

XG5171501

FERROL-AP9-SANTIAGO-AP9-PONTEVEDRA-AP9-AREAL-VIGO

8.40

FERROL E.A.

VIGO E.A.

NON

XG517

XG5171501

FERROL-AP9-SANTIAGO-AP9-PONTEVEDRA-AP9-AREAL-VIGO

20.40

FERROL E.A.

VIGO E.A.

NON

XG517

XG5171501

FERROL-AP9-SANTIAGO-AP9-PONTEVEDRA-AP9-AREAL-VIGO

7.30

VIGO E.A.

FERROL E.A.

NON

XG517

XG5171501

FERROL-AP9-SANTIAGO-AP9-PONTEVEDRA-AP9-AREAL-VIGO

19.00

VIGO E.A.

FERROL E.A.

NON

XG517

XG5171701

FERROL-FENE-AP9-SANTIAGO (X)

6.17

FERROL E.A.

SANTIAGO E.A.

NON

XG517

XG5171801

BETANZOS-MESÓN-ORDES-SANTIAGO

10.00

SANTIAGO E.A.

BETANZOS PRAZA

NON

XG517

XG5171802

BETANZOS-MESÓN

11.15

BETANZOS PRAZA

MESÓN DO VENTO

NON

XG517

XG5171901

A CORUÑA-AP9-SANTIAGO-NOIA-MUROS

7.05

MUROS

CORUÑA E.A.

NON

XG517

XG5172101

A CORUÑA-AP9-SANTIAGO-NOIA-PONTENAFONSO-MUROS

19.00

CORUÑA E.A.

MUROS

NON

XG517

XG5172102

SANTIAGO-BERTAMIRÁNS-NOIA-PONTENAFONSO-MUROS

12.00

SANTIAGO E.A.

MUROS

NON

XG517

XG5172102

SANTIAGO-BERTAMIRÁNS-NOIA-PONTENAFONSO-MUROS

6.35

MUROS

SANTIAGO E.A.

NON

XG517

XG5172301

SANTIAGO-BERTAMIRÁNS-CRUZAMENTO DOS ÁNXELES (GÁNDARA)

8.15

RÚA DA ROSA

GÁNDARA

NON

XG517

XG5172301

SANTIAGO-BERTAMIRÁNS-CRUZAMENTO DOS ÁNXELES (GÁNDARA)

18.15

RÚA DA ROSA

GÁNDARA

NON

XG517

XG5172301

SANTIAGO-BERTAMIRÁNS-CRUZAMENTO DOS ÁNXELES (GÁNDARA)

19.15

RÚA DA ROSA

GÁNDARA

NON

XG517

XG5172301

SANTIAGO-BERTAMIRÁNS-CRUZAMENTO DOS ÁNXELES (GÁNDARA)

20.15

RÚA DA ROSA

GÁNDARA

NON

XG517

XG5172301

SANTIAGO-BERTAMIRÁNS-CRUZAMENTO DOS ÁNXELES (GÁNDARA)

8.15

GÁNDARA

RÚA DA ROSA

NON

XG517

XG5172301

SANTIAGO-BERTAMIRÁNS-CRUZAMENTO DOS ÁNXELES (GÁNDARA)

18.15

GÁNDARA

RÚA DA ROSA

NON

XG517

XG5172301

SANTIAGO-BERTAMIRÁNS-CRUZAMENTO DOS ÁNXELES (GÁNDARA)

19.15

GÁNDARA

RÚA DA ROSA

NON

XG517

XG5172301

SANTIAGO-BERTAMIRÁNS-CRUZAMENTO DOS ÁNXELES (GÁNDARA)

20.15

GÁNDARA

RÚA DA ROSA

NON

XG517

XG5172401

NOIA-BOIRO-A POBRA DO CARAMIÑAL

7.30

NOIA E.A.

A POBRA DO CARAMIÑAL E.A.

NON

XG517

XG5172401

NOIA-BOIRO-A POBRA DO CARAMIÑAL

18.50

NOIA E.A.

A POBRA DO CARAMIÑAL E.A.

NON

XG517

XG5172401

NOIA-BOIRO-A POBRA DO CARAMIÑAL

9.45

A POBRA DO CARAMIÑAL E.A.

NOIA E.A.

NON

XG517

XG5172401

NOIA-BOIRO-A POBRA DO CARAMIÑAL

19.30

A POBRA DO CARAMIÑAL E.A.

NOIA E.A.

NON

XG517

XG5172601

A CORUÑA-AP9-SANTIAGO-BANDEIRA-SILLEDA-LALÍN-AG53-OURENSE

21.00

CORUÑA E.A.

OURENSE E.A.

NON

XG517

XG5172602

SANTIAGO-BANDEIRA-SILLEDA-LALÍN-AG53-OURENSE

12.00

OURENSE E.A.

SANTIAGO E.A.

NON

XG517

XG5172702

SANTIAGO-LALÍN-OURENSE

9.15

SANTIAGO E.A.

OURENSE E.A.

NON

XG517

XG5172702

SANTIAGO-LALÍN-OURENSE

20.00

SANTIAGO E.A.

OURENSE E.A.

NON

XG517

XG5172704

ENTREXARDÍNS-ORDES-SANTIAGO

6.40

ENTREXARDÍNS

SANTIAGO E.A.

NON

XG517

XG5172704

ENTREXARDÍNS-ORDES-SANTIAGO

19.30

ENTREXARDÍNS

SANTIAGO E.A.

NON

XG517

XG5172902

PONTEVEDRA-REDONDELA-AREAL-VIGO

9.00

PONTEVEDRA E.A.

VIGO E.A.

NON

XG517

XG5172902

PONTEVEDRA-REDONDELA-AREAL-VIGO

20.45

PONTEVEDRA E.A.

VIGO E.A.

NON

XG517

XG5172902

PONTEVEDRA-REDONDELA-AREAL-VIGO

7.00

VIGO E.A.

PONTEVEDRA E.A.

NON

XG517

XG5172902

PONTEVEDRA-REDONDELA-AREAL-VIGO

22.30

VIGO E.A.

PONTEVEDRA E.A.

NON

XG517

XG5173001

SANTIAGO-PADRÓN-CALDAS DE REIS-PONTEVEDRA

8.55

SANTIAGO E.A.

PONTEVEDRA E.A.

NON

XG517

XG5173001

SANTIAGO-PADRÓN-CALDAS DE REIS-PONTEVEDRA

19.00

SANTIAGO E.A.

PONTEVEDRA E.A.

NON

XG517

XG5173001

SANTIAGO-PADRÓN-CALDAS DE REIS-PONTEVEDRA

6.45

PONTEVEDRA E.A.

SANTIAGO E.A.

NON

XG517

XG5173101

SANTIAGO-PADRÓN-PONTEVEDRA-AP9-VIGO (AREAL)-VIGO (ESTACIÓN BUS)

6.50

SANTIAGO E.A.

VIGO E.A.

NON

XG517

XG5173101

SANTIAGO-PADRÓN-PONTEVEDRA-AP9-VIGO (AREAL)-VIGO (ESTACIÓN BUS)

13.15

VIGO E.A.

SANTIAGO E.A.

NON

XG517

XG5173201

SANTIAGO-PONTEVEDRA-VIGO POR AP9 (X)

6.15

VIGO E.A.

SANTIAGO E.A.

NON

XG517

XG5173401

XUNQUEIRA-PONTEVEDRA-AP9-VIGO

13.05

A XUNQUEIRA

VIGO E.A.

NON

XG517

XG5173401

XUNQUEIRA-PONTEVEDRA-AP9-VIGO

7.50

VIGO E.A.

A XUNQUEIRA

NON

XG517

XG5173402

PONTEVEDRA-AP9-VIGO

8.55

PONTEVEDRA E.A.

VIGO E.A.

NON

XG517

XG5173402

PONTEVEDRA-AP9-VIGO

19.30

PONTEVEDRA E.A.

VIGO E.A.

NON

XG517

XG5173402

PONTEVEDRA-AP9-VIGO

11.35

VIGO E.A.

PONTEVEDRA E.A.

NON

XG517

XG5173402

PONTEVEDRA-AP9-VIGO

19.15

VIGO E.A.

PONTEVEDRA E.A.

NON

XG517

XG5173502

SANTIAGO-VILAGARCÍA-O GROVE-A TOXA

11.00

SANTIAGO E.A.

A TOXA

NON

XG517

XG5173502

SANTIAGO-VILAGARCÍA-O GROVE-A TOXA

7.30

A TOXA

SANTIAGO E.A.

NON

XG517

XG5173601

SANTIAGO-VILAGARCÍA-SANXENXO-GROVE-A TOXA

20.30

SANTIAGO E.A.

A TOXA

NON

XG517

XG5173602

SANTIAGO-MILLADOIRO-VILAGARCÍA-CAMBADOS (X)

6.20

CAMBADOS E.A.

SANTIAGO E.A.

NON

XG517

XG5173801

SANTIAGO-PONTEVEA-CUNTIS-MORAÑA

12.00

SANTIAGO E.A.

MORAÑA (SANTA LUCÍA)

NON

XG517

XG5173801

SANTIAGO-PONTEVEA-CUNTIS-MORAÑA

18.30

SANTIAGO E.A.

MORAÑA (SANTA LUCÍA)

NON

XG517

XG5173801

SANTIAGO-PONTEVEA-CUNTIS-MORAÑA

7.05

MORAÑA (SANTA LUCÍA)

SANTIAGO E.A.

NON

XG517

XG5173802

SANTIAGO-CACHEIRAS-PONTEVEA

8.45

PONTEVEA

SANTIAGO E.A.

NON

XG517

XG5174401

CUNTIS-MORAÑA-PORRÁNS-PONTEVEDRA

7.05

CUNTIS

PONTEVEDRA E.A.

NON

XG517

XG5174401

CUNTIS-MORAÑA-PORRÁNS-PONTEVEDRA

18.30

CUNTIS

PONTEVEDRA E.A.

NON

XG517

XG5174401

CUNTIS-MORAÑA-PORRÁNS-PONTEVEDRA

12.15

PONTEVEDRA E.A.

CUNTIS

NON

XG517

XG5174401

CUNTIS-MORAÑA-PORRÁNS-PONTEVEDRA

20.00

PONTEVEDRA E.A.

CUNTIS

NON

XG517

XG5174901

SANTIAGO-AG53-LALÍN-AG53-CEA-OURENSE

9.45

OURENSE E.A.

SANTIAGO E.A.

NON

XG517

XG5175001

A CORUÑA-SANTIAGO-PONTEVEDRA-VIGO POR AP9

13.45

VIGO E.A.

CORUÑA E.A.

NON

XG517

XG5175201

BETANZOS-A6-AP9-SANTIAGO (X)

6.45

BAR O CRUCEIRO

SANTIAGO E.A.

NON

XG517

XG5175901

SANTIAGO-AG53-SILLEDA-LALÍN-AG53-CEA-OURENSE

18.00

SANTIAGO E.A.

OURENSE E.A.

NON

XG517

XG5176101

A CORUÑA-O TEMPLE (O PARAGUAS)-AP9 (ACCESO 7, O BURGO)-SANTIAGO (X)

6.30

CORUÑA E.A.

SANTIAGO E.A.

NON

XG517

XG5176201

SANTIAGO-AP-53-SILLEDA-AP-53-LALÍN (X)

6.50

LALÍN E.A.

SANTIAGO E.A.

NON

XG517

XG5176301

SANTIAGO-AP9-PONTEVEDRA (X)

6.45

PONTEVEDRA E.A.

SANTIAGO E.A.

NON

XG517

XG5176601

SANTIAGO-OURENSE (X)

6.00

SANTO CRISTO

SANTIAGO E.A.

NON

XG517

XG5176701

A CORUÑA-A-9-SANTIAGO-A-9-PONTEVEDRA-N-550-FIGUEIRIDO-FIGUEIRIDO. BRILAT

5.30

SALESIANOS

FIGUEIRIDO.BRILAT

NON

XG517

XG5176801

FERROL-A-9-SANTIAGO-A-9-PONTEVEDRA-N-550-FIGUEIRIDO-FIGUEIRIDO. BRILAT

5.10

CATABOIS

FIGUEIRIDO.BRILAT

NON

XG517

XG5176901

VILAGARCÍA-PONTEVEDRA-FIGUEIRIDO-FIGUEIRIDO. BRILAT

6.25

VILAGARCÍA-ESTACIÓN BUS

FIGUEIRIDO.BRILAT

NON

XG517

XG5177001

VIGO-FIGUEIRIDO. BRILAT

6.35

VIGO E.A.

FIGUEIRIDO.BRILAT

NON

XG517

XG5177401

PONTEVEDRA-VIGO (TORRECEDEIRA)

7.35

PONTEVEDRA (PRAZA DE GALICIA)

VIGO (TORRECEDEIRA)

NON

XG517

XG5177401

PONTEVEDRA-VIGO (TORRECEDEIRA)

13.15

VIGO (TORRECEDEIRA)

PONTEVEDRA (PRAZA DE GALICIA)

NON

XG517

XG5177401

PONTEVEDRA-VIGO (TORRECEDEIRA)

19.15

VIGO (TORRECEDEIRA)

PONTEVEDRA (PRAZA DE GALICIA)

NON

XG517

XG5177601

MARÍN-PONTEVEDRA-VIGO

6.40

MARÍN

VIGO (HOSPITAL ÁLVARO CUNQUEIRO)

NON

XG517

XG5177601

MARÍN-PONTEVEDRA-VIGO

20.40

MARÍN

VIGO (HOSPITAL ÁLVARO CUNQUEIRO)

NON

XG517

XG5177601

MARÍN-PONTEVEDRA-VIGO

8.10

VIGO (HOSPITAL ÁLVARO CUNQUEIRO)

MARÍN

NON

XG517

XG5177601

MARÍN-PONTEVEDRA-VIGO

22.10

VIGO (HOSPITAL ÁLVARO CUNQUEIRO)

MARÍN

NON

XG534

XG5340101

IES A FONSAGRADA-LUGO E.A.

7.15

IES A FONSAGRADA

LUGO E.A.

NON

XG534

XG5340101

IES A FONSAGRADA-LUGO E.A.

10.00

LUGO E.A.

IES A FONSAGRADA

NON

XG534

XG5340101

IES A FONSAGRADA-LUGO E.A.

18.45

LUGO E.A.

IES A FONSAGRADA

NON

XG534

XG5340101

IES A FONSAGRADA-LUGO E.A.

18.15

IES A FONSAGRADA

LUGO E.A.

NON

XG534

XG5340501

FONTE DOS POIOS-LUGO E.A.

7.20

SOBRADO DE PICATO (ESTRADA)

LUGO E.A.

NON

XG534

XG5340501

FONTE DOS POIOS-LUGO E.A.

19.30

LUGO E.A.

SOBRADO DE PICATO (ESTRADA)

NON

XG534

XG5340901

CÁDAVO-LUGO E.A.

7.25

CÁDAVO

LUGO E.A.

NON

XG534

XG5341001

SOBRADO DE PICATO (CAMPO DA FEIRA)-LUGO E.A.

10.10

SOBRADO DE PICATO (CAMPO DA FEIRA)

LUGO E.A.

NON

XG534

XG5341101

LAMOUZAN-LUGO E.A.

9.45

CPI CASTROVERDE

LUGO E.A.

NON

XG534

XG5340201

IES PLURILINGÜE FONTEM ALBEI-BIDUEDO

8.20

BIDUEDO-AS CABANAS

IES PLURILINGÜE FONTEM ALBEI

SI

XG534

XG5340201

IES PLURILINGÜE FONTEM ALBEI-BIDUEDO

14.10

IES PLURILINGÜE FONTEM ALBEI

BIDUEDO-AS CABANAS

SI

XG534

XG5340301

IES PLURILINGÜE FONTEM ALBEI-RIO DE SABUGOS

8.15

RIO DE SABUGOS

IES PLURILINGÜE FONTEM ALBEI

SI

XG534

XG5340301

IES PLURILINGÜE FONTEM ALBEI-RIO DE SABUGOS

14.10

IES PLURILINGÜE FONTEM ALBEI

RIO DE SABUGOS

SI

XG534

XG5340401

CASTROVERDE-FONTE DOS POIOS

8.56

FONTE DOS POIOS

CASTROVERDE

SI

XG534

XG5340401

CASTROVERDE-FONTE DOS POIOS

15.30

CASTROVERDE

FONTE DOS POIOS

SI

XG534

XG5340601

CPI CASTROVERDE-MIRANDELA

8.43

MIRANDELA

CASTROVERDE

SI

XG534

XG5340601

CPI CASTROVERDE-MIRANDELA

15.30

CASTROVERDE

MIRANDELA

SI

XG534

XG5340701

ENLACES O CORGO-A ERMIDA

14.25

ENLACES O CORGO

A ERMIDA

SI

XG534

XG5340801

FONTOIRA-CPI LUÍS DÍAZ MORENO

15.00

CPI LUÍS DÍAZ MORENO

FONTOIRA

SI

XG536

XG5360401

BRETOÑA-LUGO E.A.

7.00

BRETOÑA

LUGO E.A.

NON

XG536

XG5360501

MEIRA-LUGO E.A.

11.00

MEIRA

LUGO E.A.

NON

XG536

XG5360501

MEIRA-LUGO E.A.

19.30

LUGO E.A.

MEIRA

NON

XG536

XG5360601

VILALBA E.A.-LUGO E.A.

12.00

VILALBA E.A.

LUGO E.A.

NON

XG536

XG5360601

VILALBA E.A.-LUGO E.A.

10.00

LUGO E.A.

VILALBA E.A.

NON

XG536

XG5360601

VILALBA E.A.-LUGO E.A.

19.00

LUGO E.A.

VILALBA E.A.

NON

XG536

XG5361401

LUGO E.A.-URBANIZACIÓN O SALETE

20.00

LUGO E.A.

URBANIZACIÓN O SALETE

NON

XG536

XG5362001

LUGO E.A.-FRIOL

10.00

FRIOL

LUGO E.A.

NON

XG536

XG5362101

LUGO E.A.-PARGA

19.15

LUGO E.A.

PARGA

NON

XG536

XG5362101

LUGO E.A.-PARGA

7.15

PARGA

LUGO E.A.

NON

XG536

XG5362201

MUIMENTA-LUGO E.A.

7.00

MUIMENTA

LUGO E.A.

NON

XG536

XG5362301

O SANTO-LUGO E.A.

8.00

O SANTO

LUGO E.A.

NON

XG536

XG5362401

URBANIZACIÓN O SALETE-LUGO E.A.

7.45

URBANIZACIÓN O SALETE

LUGO E.A.

NON

XG536

XG5360201

RÁBADE-A ESTRADA

7.21

A ESTRADA

RÁBADE

SI

XG536

XG5360201

RÁBADE-A ESTRADA

14.29

RÁBADE

A ESTRADA

SI

XG536

XG5360301

CANDAMIL-CRUZAMENTO A PÍA (DÁRSENA)

16.05

CANDAMIL

CRUZAMENTO A PÍA (DÁRSENA)

SI

XG536

XG5360301

CANDAMIL-CRUZAMENTO A PÍA (DÁRSENA)

9.10

CRUZAMENTO A PÍA (DÁRSENA)

CANDAMIL

SI

XG536

XG5360701

CASTRO RESIDENCIA-FONTELA

7.30

FONTELA

CASTRO RESIDENCIA

SI

XG536

XG5360701

CASTRO RESIDENCIA-FONTELA

14.10

CASTRO RESIDENCIA

FONTELA

SI

XG536

XG5360801

FEIRA DO MONTE-A VEIGA DA ACEA

15.54

FEIRA DO MONTE

A VEIGA DA ACEA

SI

XG536

XG5360801

FEIRA DO MONTE-A VEIGA DA ACEA

8.31

A VEIGA DA ACEA

FEIRA DO MONTE

SI

XG536

XG5360901

CASTRO RESIDENCIA-A BOUZA

8.11

A BOUZA

CASTRO RESIDENCIA

SI

XG536

XG5360901

CASTRO RESIDENCIA-A BOUZA

15.08

CASTRO RESIDENCIA

A BOUZA

SI

XG536

XG5361001

CASTRO DE REI (CENTRO)-CASTRO DE REI (CENTRO)

16.24

CASTRO DE REI (CENTRO)

CASTRO DE REI (CENTRO)

SI

XG536

XG5361001

CASTRO DE REI (CENTRO)-CASTRO DE REI (CENTRO)

8.51

CASTRO DE REI (CENTRO)

CASTRO DE REI (CENTRO)

SI

XG536

XG5361101

CPI VIRXE DO MONTE-CRUZAMENTO XESTO

15.55

CPI VIRXE DO MONTE

CRUZAMENTO XESTO

SI

XG536

XG5361101

CPI VIRXE DO MONTE-CRUZAMENTO XESTO

8.08

CRUZAMENTO XESTO

FEIRA DO MONTE

SI

XG536

XG5361201

FEIRA DO MONTE-CPI VIRXE DO MONTE

15.55

CPI VIRXE DO MONTE

FEIRA DO MONTE

SI

XG536

XG5361201

FEIRA DO MONTE-CPI VIRXE DO MONTE

8.10

FEIRA DO MONTE

CPI VIRXE DO MONTE

SI

XG536

XG5361301

FEIRA DO MONTE-VILAESTER

15.55

FEIRA DO MONTE

VILAESTER

SI

XG536

XG5361301

FEIRA DO MONTE-VILAESTER

8.35

VILAESTER

FEIRA DO MONTE

SI

XG536

XG5361501

CEIP VELEIRO-DOCAMPO-ANGROBA

15.10

CEIP VELEIRO-DOCAMPO

ANGROBA

SI

XG536

XG5361601

CRUZAMENTO XESTO-PISTA REGUEIRIÑO

13.54

CRUZAMENTO XESTO

PISTA REGUEIRIÑO

SI

XG536

XG5361601

CRUZAMENTO XESTO-PISTA REGUEIRIÑO

8.18

PISTA REGUEIRIÑO

CRUZAMENTO XESTO

SI

XG536

XG5361701

CASTRO RESIDENCIA-FEIRA DO MONTE

7.37

FEIRA DO MONTE

CASTRO RESIDENCIA

SI

XG536

XG5361701

CASTRO RESIDENCIA-FEIRA DO MONTE

14.09

CASTRO RESIDENCIA

FEIRA DO MONTE

SI

XG536

XG5361801

CEIP TERRA CHÁ-FONTEVELLA

16.25

CEIP TERRA CHÁ

FONTEVELLA

SI

XG536

XG5361801

CEIP TERRA CHÁ-FONTEVELLA

8.49

FONTEVELLA

CEIP TERRA CHÁ

SI

XG536

XG5361901

IES SANTIAGO BASANTA SILVA-O SANTO

7.43

O SANTO

IES SANTIAGO BASANTA SILVA

SI

XG536

XG5361901

IES SANTIAGO BASANTA SILVA-O SANTO

14.25

IES SANTIAGO BASANTA SILVA

O SANTO

SI

XG535

XG5350101

FERROL E.A.-HOSPITAL DA COSTA

9.00

FERROL E.A.

HOSPITAL DA COSTA-BURELA

NON

XG535

XG5350101

FERROL E.A.-HOSPITAL DA COSTA

19.00

FERROL E.A.

HOSPITAL DA COSTA-BURELA

NON

XG535

XG5350101

FERROL E.A.-HOSPITAL DA COSTA

6.30

HOSPITAL DA COSTA-BURELA

FERROL E.A.

NON

XG535

XG5350201

LUGO E.A.-RIBADEO E.A.

13.30

LUGO E.A.

RIBADEO E.A.

NON

XG535

XG5350201

LUGO E.A.-RIBADEO E.A.

20.30

LUGO E.A.

RIBADEO E.A.

NON

XG535

XG5350201

LUGO E.A.-RIBADEO E.A.

6.45

RIBADEO E.A.

LUGO E.A.

NON

XG535

XG5350201

LUGO E.A.-RIBADEO E.A.

18.00

RIBADEO E.A.

LUGO E.A.

NON

XG535

XG5350301

CORUÑA E.A.-LUGO E.A.

6.30

CORUÑA E.A.

LUGO E.A.

NON

XG535

XG5350301

CORUÑA E.A.-LUGO E.A.

20.30

CORUÑA E.A.

LUGO E.A.

NON

XG535

XG5350301

CORUÑA E.A.-LUGO E.A.

6.30

LUGO E.A.

CORUÑA E.A.

NON

XG535

XG5350301

CORUÑA E.A.-LUGO E.A.

20.00

LUGO E.A.

CORUÑA E.A.

NON

XG535

XG5350401

CORUÑA E.A.-LUGO E.A.

11.00

CORUÑA E.A.

LUGO E.A.

NON

XG535

XG5350401

CORUÑA E.A.-LUGO E.A.

19.00

CORUÑA E.A.

LUGO E.A.

NON

XG535

XG5350401

CORUÑA E.A.-LUGO E.A.

8.30

LUGO E.A.

CORUÑA E.A.

NON

XG535

XG5350401

CORUÑA E.A.-LUGO E.A.

21.15

LUGO E.A.

CORUÑA E.A.

NON

XG535

XG5350601

CORUÑA E.A.-VIVEIRO E.A.

7.30

VIVEIRO E.A.

CORUÑA E.A.

NON

XG535

XG5350701

LUGO E.A.-VILALBA E.A.

11.15

LUGO E.A.

VILALBA E.A.

NON

XG535

XG5350701

LUGO E.A.-VILALBA E.A.

12.00

VILALBA E.A.

LUGO E.A.

NON

XG535

XG5350801

LUGO E.A.-VIVEIRO E.A.

6.45

VIVEIRO E.A.

LUGO E.A.

NON

XG535

XG5350901

LUGO E.A.-VIVEIRO E.A.

18.15

LUGO E.A.

VIVEIRO E.A.

NON

XG535

XG5350901

LUGO E.A.-VIVEIRO E.A.

6.00

VIVEIRO E.A.

LUGO E.A.

NON

XG535

XG5350901

LUGO E.A.-VIVEIRO E.A.

9.00

LUGO E.A.

VIVEIRO E.A.

NON

XG535

XG5351101

GUITIRIZ CAMPO DA FEIRA-LUGO E.A.

7.30

GUITIRIZ CAMPO DA FEIRA

LUGO E.A.

NON

XG528

XG5280101

MARÍN-RESIDENCIA MONTECELO

7.00

MARÍN

RESIDENCIA MONTECELO

NON

XG528

XG5280101

MARÍN-RESIDENCIA MONTECELO

20.20

RESIDENCIA MONTECELO

MARÍN

NON

XG528

XG5280401

CANICOUVA-ALBA

6.00

CANICOUVA

ALBA

NON

XG528

XG5280401

CANICOUVA-ALBA

20.30

CANICOUVA

ALBA

NON

XG528

XG5280401

CANICOUVA-ALBA

6.55

ALBA

CANICOUVA

NON

XG528

XG5280701

PONTEVEDRA E.A.-RESIDENCIA MONTECELO

7.10

PONTEVEDRA E.A.

RESIDENCIA MONTECELO

NON

XG528

XG5280701

PONTEVEDRA E.A.-RESIDENCIA MONTECELO

20.30

RESIDENCIA MONTECELO

PONTEVEDRA E.A.

NON

XG528

XG5280601

MARÍN-PRAZA DE GALICIA (MARQUESIÑA)

18.00

MARÍN

PRAZA DE GALICIA (MARQUESIÑA)

NON

XG528

XG5280601

MARÍN-PRAZA DE GALICIA (MARQUESIÑA)

18.40

MARÍN

PRAZA DE GALICIA (MARQUESIÑA)

NON

XG528

XG5280601

MARÍN-PRAZA DE GALICIA (MARQUESIÑA)

19.20

MARÍN

PRAZA DE GALICIA (MARQUESIÑA)

NON

XG528

XG5280601

MARÍN-PRAZA DE GALICIA (MARQUESIÑA)

20.00

MARÍN

PRAZA DE GALICIA (MARQUESIÑA)

NON

XG528

XG5280601

MARÍN-PRAZA DE GALICIA (MARQUESIÑA)

7.00

MARÍN

PRAZA DE GALICIA (MARQUESIÑA)

NON

XG528

XG5280601

MARÍN-PRAZA DE GALICIA (MARQUESIÑA)

7.40

MARÍN

PRAZA DE GALICIA (MARQUESIÑA)

NON

XG528

XG5280601

MARÍN-PRAZA DE GALICIA (MARQUESIÑA)

8.40

MARÍN

PRAZA DE GALICIA (MARQUESIÑA)

NON

XG528

XG5280601

MARÍN-PRAZA DE GALICIA (MARQUESIÑA)

6.30

PRAZA DE GALICIA (MARQUESIÑA)

MARÍN

NON

XG528

XG5280601

MARÍN-PRAZA DE GALICIA (MARQUESIÑA)

7.50

PRAZA DE GALICIA (MARQUESIÑA)

MARÍN

NON

XG528

XG5280601

MARÍN-PRAZA DE GALICIA (MARQUESIÑA)

8.30

PRAZA DE GALICIA (MARQUESIÑA)

MARÍN

NON

XG528

XG5280601

MARÍN-PRAZA DE GALICIA (MARQUESIÑA)

18.10

PRAZA DE GALICIA (MARQUESIÑA)

MARÍN

NON

XG528

XG5280601

MARÍN-PRAZA DE GALICIA (MARQUESIÑA)

18.50

PRAZA DE GALICIA (MARQUESIÑA)

MARÍN

NON

XG528

XG5280601

MARÍN-PRAZA DE GALICIA (MARQUESIÑA)

19.30

PRAZA DE GALICIA (MARQUESIÑA)

MARÍN

NON

XG528

XG5280601

MARÍN-PRAZA DE GALICIA (MARQUESIÑA)

20.10

PRAZA DE GALICIA (MARQUESIÑA)

MARÍN

NON

XG527

XG5270301

O GROVE E.A.-SAN VICENTE DO MAR

8.25

SAN VICENTE DO MAR

O GROVE E.A.

SI

XG527

XG5270301

O GROVE E.A.-SAN VICENTE DO MAR

14.25

O GROVE E.A.

SAN VICENTE DO MAR

SI

XG527

XG5270401

CRUZAMENTO AIOS-NOSA SRA. DA LANZADA

9.00

CRUZAMENTO AIOS

NOSA SRA. DA LANZADA

SI

XG527

XG5270401

CRUZAMENTO AIOS-NOSA SRA. DA LANZADA

13.45

NOSA SRA. DA LANZADA

CRUZAMENTO AIOS

SI

XG527

XG5270401

CRUZAMENTO AIOS-NOSA SRA. DA LANZADA

13.45

NOSA SRA. DA LANZADA

CRUZAMENTO AIOS

SI

XG527

XG5270601

CEIP DE SAN ROQUE-OS CASÁS

14.40

CEIP DE SAN ROQUE

OS CASÁS

SI

XG527

XG5270601

CEIP DE SAN ROQUE-OS CASÁS

9.15

OS CASÁS

CEIP DE SAN ROQUE

SI

XG527

XG5270701

O FACHO-PONTE CASTRELO

14.05

O FACHO

PONTE CASTRELO

SI

XG527

XG5270701

O FACHO-PONTE CASTRELO

8.50

PONTE CASTRELO

O FACHO

SI

XG527

XG5270801

CEIP DE COIRÓN-DENA

8.25

BAIUCA

CEIP DE COIRÓN-DENA

SI

XG527

XG5270901

CEIP DE COIRÓN-DENA

13.45

CEIP DE COIRÓN-DENA

AGUÍS

SI

XG527

XG5271001

IES DE MEAÑO-PICÓN

14.40

IES DE MEAÑO

PICÓN

SI

XG527

XG5271101

CEIP DE VIÑAGRANDE-DEIRO

14.10

CEIP DE VIÑAGRANDE-DEIRO

PAVILLÓN VILANOVA

SI

XG527

XG5271101

CEIP DE VIÑAGRANDE-DEIRO

8.35

PAVILLÓN VILANOVA

CEIP DE VIÑAGRANDE-DEIRO

SI

XG526

XG5261901

VILALONGA-PONTEVEDRA E.A.

7.15

VILLALONGA GASOL.OUTÓN

PONTEVEDRA E.A.

NON

XG526

XG5261901

VILALONGA-PONTEVEDRA E.A.

20.00

PONTEVEDRA E.A.

VILLALONGA GASOL.OUTÓN

NON

XG526

XG5260301

SANATORIO DA LANZADA-PONTEVEDRA E.A.

6.30

SANATORIO DA LANZADA

PONTEVEDRA E.A.

NON

XG526

XG5260301

SANATORIO DA LANZADA-PONTEVEDRA E.A.

12.00

PONTEVEDRA E.A.

SANATORIO DA LANZADA

NON

XG526

XG5260301

SANATORIO DA LANZADA-PONTEVEDRA E.A.

22.00

PONTEVEDRA E.A.

SANATORIO DA LANZADA

NON

XG526

XG5260101

O GROVE E.A.-PONTEVEDRA E.A.

6.30

O GROVE E.A.

PONTEVEDRA E.A.

NON

XG526

XG5260101

O GROVE E.A.-PONTEVEDRA E.A.

20.00

O GROVE E.A.

PONTEVEDRA E.A.

NON

XG526

XG5260101

O GROVE E.A.-PONTEVEDRA E.A.

7.30

PONTEVEDRA E.A.

O GROVE E.A.

NON

XG526

XG5260101

O GROVE E.A.-PONTEVEDRA E.A.

21.10

PONTEVEDRA E.A.

O GROVE E.A.

NON

XG526

XG5260201

O GROVE E.A.-PONTEVEDRA E.A.

9.45

O GROVE E.A.

PONTEVEDRA E.A.

NON

XG526

XG5260201

O GROVE E.A.-PONTEVEDRA E.A.

19.00

O GROVE E.A.

PONTEVEDRA E.A.

NON

XG526

XG5260201

O GROVE E.A.-PONTEVEDRA E.A.

9.00

PONTEVEDRA E.A.

O GROVE E.A.

NON

XG526

XG5260401

PORTONOVO (FRONTE Á PRAZA DE ABASTOS)-CRUZAMENTO COTOS (DORRÓN)

9.05

CRUZAMENTO COTOS (DORRÓN)

PORTONOVO (FRONTE Á PRAZA DE ABASTOS)

SI

XG526

XG5260401

PORTONOVO (FRONTE Á PRAZA DE ABASTOS)-CRUZAMENTO COTOS (DORRÓN)

14.55

PORTONOVO (FRONTE Á PRAZA DE ABASTOS)

CRUZAMENTO COTOS (DORRÓN)

SI

XG526

XG5260501

PORTONOVO (FRONTE Á PRAZA DE ABASTOS)-NANÍN

9.10

NANÍN

PORTONOVO (FRONTE Á PRAZA DE ABASTOS)

SI

XG526

XG5260501

PORTONOVO (FRONTE Á PRAZA DE ABASTOS)-NANÍN

14.55

PORTONOVO (FRONTE Á PRAZA DE ABASTOS)

NANÍN

SI

XG526

XG5260601

PORTONOVO (FRONTE Á PRAZA DE ABASTOS)-NOSA SRA. DA LANZADA

9.05

NOSA SRA. DA LANZADA

PORTONOVO (FRONTE Á PRAZA DE ABASTOS)

SI

XG526

XG5260601

PORTONOVO (FRONTE Á PRAZA DE ABASTOS)-NOSA SRA. DA LANZADA

14.55

PORTONOVO (FRONTE Á PRAZA DE ABASTOS)

NOSA SRA. DA LANZADA

SI

XG526

XG5260701

CRUZAMENTO COTOS (DORRÓN)-FREIXEIRO

14.05

CRUZAMENTO COTOS (DORRÓN)

FREIXEIRO

SI

XG526

XG5260701

CRUZAMENTO COTOS (DORRÓN)-FREIXEIRO

8.50

FREIXEIRO

CRUZAMENTO COTOS (DORRÓN)

SI

XG526

XG5260801

IES DE SANXENXO-ENXIDO

9.20

ENXIDO

IES SANXENXO

SI

XG526

XG5260801

IES DE SANXENXO-ENXIDO

14.55

IES SANXENXO

ENXIDO

SI

XG526

XG5260901

SAN XOÁN DE POIO-CAMPAÑÓ DE ARRIBA

8.20

CAMPAÑÓ DE ARRIBA

SAN XOÁN DE POIO

SI

XG526

XG5260901

SAN XOÁN DE POIO-CAMPAÑÓ DE ARRIBA

14.30

SAN XOÁN DE POIO

CAMPAÑÓ DE ARRIBA

SI

XG526

XG5261001

SAN XOÁN DE POIO-O PUMAR

8.25

O PUMAR

SAN XOÁN DE POIO

SI

XG526

XG5261001

SAN XOÁN DE POIO-O PUMAR

14.30

SAN XOÁN DE POIO

O PUMAR

SI

XG526

XG5261101

SAN XOÁN DE POIO-VILAR

8.35

VILAR

SAN XOÁN DE POIO

SI

XG526

XG5261101

SAN XOÁN DE POIO-VILAR

14.30

SAN XOÁN DE POIO

VILAR

SI

XG526

XG5261201

VILALONGA (CAMPO FÚTBOL)-PORTONOVO (FRONTE Á PRAZA DE ABASTOS)

7.55

PORTONOVO (FRONTE Á PRAZA DE ABASTOS)

VILALONGA (CAMPO FÚTBOL)

SI

XG526

XG5261201

VILALONGA (CAMPO FÚTBOL)-PORTONOVO (FRONTE Á PRAZA DE ABASTOS)

14.10

VILALONGA (CAMPO FÚTBOL)

PORTONOVO (FRONTE Á PRAZA DE ABASTOS)

SI

XG526

XG5261301

IES DE VILALONGA-COSTIÑA

8.00

COSTIÑA

IES DE VILALONGA

SI

XG526

XG5261301

IES DE VILALONGA-COSTIÑA

14.10

IES DE VILALONGA

COSTIÑA

SI

XG526

XG5261401

RAXÓ-PORTONOVO (FRONTE Á PRAZA DE ABASTOS)

14.00

RAXÓ

PORTONOVO (FRONTE Á PRAZA DE ABASTOS)

SI

XG526

XG5261401

RAXÓ-PORTONOVO (FRONTE Á PRAZA DE ABASTOS)

8.40

PORTONOVO (FRONTE Á PRAZA DE ABASTOS)

RAXÓ

SI

XG526

XG5261501

PORTONOVO (FRONTE Á PRAZA DE ABASTOS)-TELLEIRO

9.00

PORTONOVO (FRONTE Á PRAZA DE ABASTOS)

TELLEIRO

SI

XG526

XG5261501

PORTONOVO (FRONTE Á PRAZA DE ABASTOS)-TELLEIRO

13.45

TELLEIRO

PORTONOVO (FRONTE Á PRAZA DE ABASTOS)

SI

XG526

XG5261601

VILALONGA (CAMPO FÚTBOL)-SIMES (IGREXA)

7.40

SIMES-IGREXA

VILALONGA (CAMPO FÚTBOL)

SI

XG526

XG5261601

VILALONGA (CAMPO FÚTBOL)-SIMES (IGREXA)

14.10

VILALONGA (CAMPO FÚTBOL)

SIMES-IGREXA

SI

XG526

XG5261801

IES DE VILALONGA-O GROVE E.A.

7.55

O GROVE E.A.

IES DE VILALONGA

SI

XG526

XG5261801

IES DE VILALONGA-O GROVE E.A.

14.10

IES DE VILALONGA

O GROVE E.A.

SI

XG526

XG5262101

IES DE VILALONGA-MERCADO PORTONOVO

7.45

MERCADO PORTONOVO (2º E 4º)

IES DE VILALONGA

SI

XG526

XG5262101

IES DE VILALONGA-MERCADO PORTONOVO

14.10

IES DE VILALONGA

MERCADO PORTONOVO (2º E 4º)

SI

XG526

XG5262201

IES DE VILALONGA-VILIQUÍN

8.00

VILIQUÍN

IES DE VILALONGA

SI

XG526

XG5262201

IES DE VILALONGA-VILIQUÍN

14.10

IES DE VILALONGA

VILIQUÍN

SI

XG525

XG5250101

CANGAS E.A.-BOUZAS

6.45

CANGAS E.A.

BOUZAS

NON

XG525

XG5250101

CANGAS E.A.-BOUZAS

19.00

CANGAS E.A.

BOUZAS

NON

XG525

XG5250101

CANGAS E.A.-BOUZAS

7.30

BOUZAS

CANGAS E.A.

NON

XG525

XG5250101

CANGAS E.A.-BOUZAS

19.40

BOUZAS

CANGAS E.A.

NON

XG525

XG5250201

CANGAS E.A.-HOSPITAL ÁLVARO CUNQUEIRO

9.30

CANGAS E.A.

HOSPITAL ÁLVARO CUNQUEIRO

NON

XG525

XG5250201

CANGAS E.A.-HOSPITAL ÁLVARO CUNQUEIRO

11.40

HOSPITAL ÁLVARO CUNQUEIRO

CANGAS E.A.

NON

XG525

XG5250201

CANGAS E.A.-HOSPITAL ÁLVARO CUNQUEIRO

18.40

HOSPITAL ÁLVARO CUNQUEIRO

CANGAS E.A.

NON

XG525

XG5250301

CANGAS E.A.-PONTEVEDRA E.A.

6.45

CANGAS E.A.

PONTEVEDRA E.A.

NON

XG525

XG5250301

CANGAS E.A.-PONTEVEDRA E.A.

19.30

CANGAS E.A.

PONTEVEDRA E.A.

NON

XG525

XG5250301

CANGAS E.A.-PONTEVEDRA E.A.

7.35

PONTEVEDRA E.A.

CANGAS E.A.

NON

XG525

XG5250301

CANGAS E.A.-PONTEVEDRA E.A.

20.30

PONTEVEDRA E.A.

CANGAS E.A.

NON

XG525

XG5250401

PONTEVEDRA E.A.-CANGAS E.A.

7.15

PONTEVEDRA E.A.

CANGAS E.A.

NON

XG525

XG5250401

PONTEVEDRA E.A.-CANGAS E.A.

20.30

CANGAS E.A.

PONTEVEDRA E.A.

NON

XG525

XG5252801

PONTEVEDRA E.A.-MOAÑA ESTRADA

9.30

MOAÑA ESTRADA

PONTEVEDRA E.A.

NON

XG525

XG5250501

PONTEVEDRA E.A.-MARÍN

8.00

MARÍN

PONTEVEDRA E.A.

SI

XG525

XG5250501

PONTEVEDRA E.A.-MARÍN

14.20

PONTEVEDRA E.A.

MARÍN

SI

XG525

XG5250601

PONTEVEDRA E.A.-CRUZAMENTO VILABOA

7.55

CRUZAMENTO VILABOA

PONTEVEDRA E.A.

SI

XG525

XG5250601

PONTEVEDRA E.A.-CRUZAMENTO VILABOA

14.20

PONTEVEDRA E.A.

CRUZAMENTO VILABOA

SI

XG525

XG5250701

VERDEAL-VILA ROSA

8.25

VERDEAL

VILA ROSA

SI

XG525

XG5250701

VERDEAL-VILA ROSA

14.35

VILA ROSA

VERDEAL

SI

XG525

XG5250801

SEARA-O CASAL

8.27

O CASAL

SEARA

SI

XG525

XG5250801

SEARA-O CASAL

14.35

SEARA

O CASAL

SI

XG525

XG5250901

CPI DO TOURAL-AS CERNADAS

13.45

CPI DO TOURAL

AS CERNADAS

SI

XG525

XG5250901

CPI DO TOURAL-AS CERNADAS

8.25

AS CERNADAS

CPI DO TOURAL

SI

XG525

XG5250901

CPI DO TOURAL-AS CERNADAS

13.45

CPI DO TOURAL

AS CERNADAS

SI

XG525

XG5251001

CEIP A CARBALLEIRA-A RUIBAL

14.00

CEIP A CARBALLEIRA

A RUIBAL

SI

XG525

XG5251001

CEIP A CARBALLEIRA-A RUIBAL

8.30

A RUIBAL

CEIP A CARBALLEIRA

SI

XG525

XG5251101

SEARA-O CASAL

8.00

O CASAL

SEARA

SI

XG525

XG5251101

SEARA-O CASAL

14.00

SEARA

O CASAL

SI

XG525

XG5251201

IES A PARALAIA-O CON

8.00

O CON

IES A PARALAIA

SI

XG525

XG5251201

IES A PARALAIA-O CON

14.00

IES A PARALAIA

O CON

SI

XG525

XG5251301

CEIP DE SEIXO-MARÍN (ALAMEDA)

14.30

CEIP DE SEIXO

MARÍN (ALAMEDA)

SI

XG525

XG5251301

CEIP DE SEIXO-MARÍN (ALAMEDA)

9.05

MARÍN (ALAMEDA)

CEIP DE SEIXO

SI

XG525

XG5251401

MARÍN-PASTORIZA

14.30

MARÍN

PASTORIZA

SI

XG525

XG5251401

MARÍN-PASTORIZA

9.00

PASTORIZA

MARÍN

SI

XG525

XG5251501

CEIP DE ARDÁN-AGUETE (POBOACIÓN)

14.00

CEIP DE ARDÁN

AGUETE (POBOACIÓN)

SI

XG525

XG5251501

CEIP DE ARDÁN-AGUETE (POBOACIÓN)

8.35

AGUETE (POBOACIÓN)

CEIP DE ARDÁN

SI

XG525

XG5251601

SEARA-MOAÑA CENTRO

7.50

MOAÑA CENTRO

SEARA

SI

XG525

XG5251601

SEARA-MOAÑA CENTRO

14.00

SEARA

MOAÑA CENTRO

SI

XG525

XG5251801

CEIP DE REIBÓN-PEIRAO

14.15

CEIP DE REIBÓN

PEIRAO-CON

SI

XG525

XG5251801

CEIP DE REIBÓN-PEIRAO

8.50

PEIRAO-CON

CEIP DE REIBÓN

SI

XG525

XG5251901

IES AS BARXAS-SAN LOURENZO

8.25

SAN LOURENZO

IES AS BARXAS

SI

XG525

XG5251901

IES AS BARXAS-SAN LOURENZO

14.35

IES AS BARXAS

SAN LOURENZO

SI

XG525

XG5252001

CEIP DE SEARA-PEIRAO

14.15

CEIP DE SEARA

PEIRAO

SI

XG525

XG5252001

CEIP DE SEARA-PEIRAO

8.50

PEIRAO

CEIP DE SEARA

SI

XG524

XG5240101

A XUNQUEIRA-CASTELO DE SOUTOMAIOR

11.47

A XUNQUEIRA

CASTELO DE SOUTOMAIOR

NON

XG524

XG5240101

A XUNQUEIRA-CASTELO DE SOUTOMAIOR

19.30

A XUNQUEIRA

CASTELO DE SOUTOMAIOR

NON

XG524

XG5240101

A XUNQUEIRA-CASTELO DE SOUTOMAIOR

7.15

CASTELO DE SOUTOMAIOR

A XUNQUEIRA

NON

XG524

XG5240201

ANTAS (RAMALLAL)-VIGO E.A.

6.10

ANTAS 1 (RAMALLAL)

VIGO E.A.

NON

XG524

XG5240201

ANTAS (RAMALLAL)-VIGO E.A.

19.00

VIGO E.A.

ANTAS 1 (RAMALLAL)

NON

XG524

XG5240201

ANTAS (RAMALLAL)-VIGO E.A.

12.00

VIGO E.A.

ANTAS 1 (RAMALLAL)

NON

XG524

XG5240301

PONTEVEDRA E.A.-PONTE INTERNACIONAL

12.00

PONTEVEDRA E.A.

PONTE INTERNACIONAL

NON

XG524

XG5240301

PONTEVEDRA E.A.-PONTE INTERNACIONAL

19.00

PONTEVEDRA E.A.

PONTE INTERNACIONAL

NON

XG524

XG5240301

PONTEVEDRA E.A.-PONTE INTERNACIONAL

6.45

PONTE INTERNACIONAL

PONTEVEDRA E.A.

NON

XG524

XG5240401

A LAMA-CAÑO SIFÓN-VERDUCIDO

16.30

A LAMA

CAÑO SIFÓN-VERDUCIDO

SI

XG524

XG5240401

A LAMA-CAÑO SIFÓN-VERDUCIDO

9.15

CAÑO SIFÓN-VERDUCIDO

A LAMA

SI

XG524

XG5240501

CEIP MANUEL PADÍN TRUITEIRO-RIAL

14.20

CEIP MANUEL PADÍN TRUITEIRO

RIAL

SI

XG524

XG5240501

CEIP MANUEL PADÍN TRUITEIRO-RIAL

8.54

RIAL

CEIP MANUEL PADÍN TRUITEIRO

SI

XG524

XG5240601

CEIP MANUEL PADÍN TRUITEIRO-VELA

14.20

CEIP MANUEL PADÍN TRUITEIRO

VELA

SI

XG524

XG5240601

CEIP MANUEL PADÍN TRUITEIRO-VELA

8.48

VELA

CEIP MANUEL PADÍN TRUITEIRO

SI

XG524

XG5240701

A CALLE-ARANZA

14.20

A CALLE

ARANZA

SI

XG524

XG5240701

A CALLE-ARANZA

8.50

ARANZA

A CALLE

SI

XG524

XG5240801

ARCADE (CAIXANOVA)-PAREDES (CENTRO)

14.10

ARCADE (CAIXANOVA)

PAREDES (CENTRO)

SI

XG524

XG5240801

ARCADE (CAIXANOVA)-PAREDES (CENTRO)

8.40

PAREDES (CENTRO)

ARCADE (CAIXANOVA)

SI

XG524

XG5240901

ARCADE (CAIXANOVA)-VILAR

14.10

ARCADE (CAIXANOVA)

VILAR

SI

XG524

XG5240901

ARCADE (CAIXANOVA)-VILAR

8.40

VILAR

ARCADE (CAIXANOVA)

SI

XG524

XG5241101

CEP DE RIOMAIOR-VILAR

13.45

CEP DE RIOMAIOR

VILAR

SI

XG524

XG5241101

CEP DE RIOMAIOR-VILAR

8.20

VILAR

CEP DE RIOMAIOR

SI

XG524

XG5241201

IES DE PONTE CALDELAS-A GRIFA

8.15

A GRIFA

IES DE PONTE CALDELAS

SI

XG524

XG5241201

IES DE PONTE CALDELAS-A GRIFA

14.35

IES DE PONTE CALDELAS

A GRIFA

SI

XG524

XG5241301

CEP DE RIOMAIOR-POUSADA

13.45

CEP DE RIOMAIOR

POUSADA

SI

XG524

XG5241301

CEP DE RIOMAIOR-POUSADA

8.40

POUSADA

CEP DE RIOMAIOR

SI

XG524

XG5241501

CPI DO TOURAL-CAPELA CACHEIRO

13.45

CPI DO TOURAL

CAPELA CACHEIRO

SI

XG524

XG5241501

CPI DO TOURAL-CAPELA CACHEIRO

8.20

CAPELA CACHEIRO

CPI DO TOURAL

SI

XG524

XG5241501

CPI DO TOURAL-CAPELA CACHEIRO

14.20

CPI DO TOURAL

CAPELA CACHEIRO

SI

XG524

XG5241801

REDONDELA-RAÍNS

13.45

REDONDELA

RAÍNS

SI

XG524

XG5241801

REDONDELA-RAÍNS

8.20

RAÍNS

REDONDELA

SI

XG524

XG5241901

REDONDELA-PAZOS

13.45

REDONDELA

PAZOS

SI

XG524

XG5241901

REDONDELA-PAZOS

8.20

PAZOS

REDONDELA

SI

XG524

XG5242001

IES DE SOUTOMAIOR-CACHEIRO

8.20

CACHEIRO

IES DE SOUTOMAIOR

SI

XG524

XG5242101

ARCADE (CRUZAMENTO COLEXIO)-ARANZA

14.20

ARCADE (CRUZAMENTO COLEXIO)

ARANZA

SI

XG524

XG5242101

ARCADE (CRUZAMENTO COLEXIO)-ARANZA

8.20

ARANZA

ARCADE (CRUZAMENTO COLEXIO)

SI

XG523

XG5230101

LUGO E.A.-OURENSE E.A.

9.35

LUGO E.A.

OURENSE E.A.

NON

XG523

XG5230101

LUGO E.A.-OURENSE E.A.

18.45

LUGO E.A.

OURENSE E.A.

NON

XG523

XG5230101

LUGO E.A.-OURENSE E.A.

6.45

OURENSE E.A.

LUGO E.A.

NON

XG523

XG5230101

LUGO E.A.-OURENSE E.A.

19.20

OURENSE E.A.

LUGO E.A.

NON

XG523

XG5230201

VIGO E.A.-OURENSE E.A.

8.30

VIGO E.A.

OURENSE E.A.

NON

XG523

XG5230201

VIGO E.A.-OURENSE E.A.

19.00

VIGO E.A.

OURENSE E.A.

NON

XG523

XG5230201

VIGO E.A.-OURENSE E.A.

9.00

OURENSE E.A.

VIGO E.A.

NON

XG523

XG5230201

VIGO E.A.-OURENSE E.A.

20.45

OURENSE E.A.

VIGO E.A.

NON

XG523

XG5230301

OURENSE E.A.-PONTEVEDRA E.A.

13.00

OURENSE E.A.

PONTEVEDRA E.A.

NON

XG523

XG5230301

OURENSE E.A.-PONTEVEDRA E.A.

9.15

PONTEVEDRA E.A.

OURENSE E.A.

NON

XG523

XG5230301

OURENSE E.A.-PONTEVEDRA E.A.

19.10

PONTEVEDRA E.A.

OURENSE E.A.

NON

XG522

XG5220101

A CAÑIZA-HOSPITAL ÁLVARO CUNQUEIRO

13.45

HOSPITAL ÁLVARO CUNQUEIRO

A CAÑIZA

NON

XG522

XG5220201

MACEIRA-HOSPITAL ÁLVARO CUNQUEIRO

7.30

MACEIRA

HOSPITAL ÁLVARO CUNQUEIRO

NON

XG522

XG5220201

MACEIRA-HOSPITAL ÁLVARO CUNQUEIRO

10.15

HOSPITAL ÁLVARO CUNQUEIRO

MACEIRA

NON

XG522

XG5220201

MACEIRA-HOSPITAL ÁLVARO CUNQUEIRO

19.30

HOSPITAL ÁLVARO CUNQUEIRO

MACEIRA

NON

XG522

XG5220301

MONDARIZ-HOSPITAL ÁLVARO CUNQUEIRO

10.30

MONDARIZ

HOSPITAL ÁLVARO CUNQUEIRO

NON

XG522

XG5220301

MONDARIZ-HOSPITAL ÁLVARO CUNQUEIRO

12.00

HOSPITAL ÁLVARO CUNQUEIRO

MONDARIZ

NON

XG522

XG5221901

PONTEAREAS E.A.-HOSPITAL ÁLVARO CUNQUEIRO

7.00

PONTEAREAS E.A.

HOSPITAL ÁLVARO-CUNQUEIRO

NON

XG522

XG5220401

TOUMILLO-O MONXIDOIRO

16.11

TOUMILLO

O MONXIDOIRO

SI

XG522

XG5220401

TOUMILLO-O MONXIDOIRO

9.06

O MONXIDOIRO

TOUMILLO

SI

XG522

XG5220501

TOUMILLO-BUGARIÑA

16.10

TOUMILLO

BUGARIÑA

SI

XG522

XG5220501

TOUMILLO-BUGARIÑA

9.02

BUGARIÑA

TOUMILLO

SI

XG522

XG5220701

PONTEAREAS E.A.-PRADO DE CANDA

8.11

PRADO DE CANDA

PONTEAREAS E.A.

SI

XG522

XG5220701

PONTEAREAS E.A.-PRADO DE CANDA

14.38

PONTEAREAS E.A.

PRADO DE CANDA

SI

XG522

XG5220801

COVELO-A ALDEA DE BAIXO

16.15

COVELO

A ALDEA DE BAIXO

SI

XG522

XG5220801

COVELO-A ALDEA DE BAIXO

8.54

A ALDEA DE BAIXO

COVELO

SI

XG522

XG5220901

CPI DA CAÑIZA-A CARREIRA

7.42

A CARREIRA

CPI DA CAÑIZA

SI

XG522

XG5220901

CPI DA CAÑIZA-A CARREIRA

15.25

CPI DA CAÑIZA

A CARREIRA

SI

XG522

XG5221001

CPI DE MONDARIZ-CABIRTALLO

8.45

CABIRTALLO

CPI DE MONDARIZ

SI

XG522

XG5221001

CPI DE MONDARIZ-CABIRTALLO

15.15

CPI DE MONDARIZ

CABIRTALLO

SI

XG522

XG5221101

MONDARIZ-BOENTE

8.35

BOENTE

MONDARIZ

SI

XG522

XG5221101

MONDARIZ-BOENTE

15.11

MONDARIZ

BOENTE

SI

XG522

XG5221201

CPI DE MONDARIZ-CRESPOS

8.30

CRESPOS

CPI DE MONDARIZ

SI

XG522

XG5221201

CPI DE MONDARIZ-CRESPOS

15.15

CPI DE MONDARIZ

CRESPOS

SI

XG522

XG5221301

PONTEAREAS E.A.-PRADO

7.57

PRADO

PONTEAREAS E.A.

SI

XG522

XG5221301

PONTEAREAS E.A.-PRADO

14.38

PONTEAREAS E.A.

PRADO

SI

XG522

XG5221401

CEIP MANUEL SIEIRO-A CAÑIZA

16.10

CEIP MANUEL SIEIRO

A CAÑIZA

SI

XG522

XG5221401

CEIP MANUEL SIEIRO-A CAÑIZA

8.38

A CAÑIZA

CEIP MANUEL SIEIRO

SI

XG522

XG5221501

A CAÑIZA-CEIP OTERO NOVAS

9.32

A CAÑIZA

CEIP OTERO NOVAS

SI

XG522

XG5221501

A CAÑIZA-CEIP OTERO NOVAS

16.55

CEIP OTERO NOVAS

A CAÑIZA

SI

XG522

XG5221601

VILA NOVA-LOUGARES

8.29

VILA NOVA

LOUGARES

SI

XG522

XG5221601

VILA NOVA-LOUGARES

15.25

LOUGARES

VILA NOVA

SI

XG522

XG5221701

PONTEAREAS E.A.-PAZOS

8.10

PAZOS

PONTEAREAS E.A.

SI

XG522

XG5221701

PONTEAREAS E.A.-PAZOS

14.38

PONTEAREAS E.A.

PAZOS

SI

XG521

XG5212201

PORRIÑO (AVDA. DE GALICIA)-VIGO E.A.

6.30

PORRIÑO (AVDA. DE GALICIA)

VIGO E.A.

NON

XG521

XG5212201

PORRIÑO (AVDA. DE GALICIA)-VIGO E.A.

19.30

PORRIÑO (AVDA. DE GALICIA)

VIGO E.A.

NON

XG521

XG5212201

PORRIÑO (AVDA. DE GALICIA)-VIGO E.A.

7.00

VIGO E.A.

PORRIÑO (AVDA. DE GALICIA)

NON

XG521

XG5212201

PORRIÑO (AVDA. DE GALICIA)-VIGO E.A.

19.00

VIGO E.A.

PORRIÑO (AVDA. DE GALICIA)

NON

XG521

XG5213901

SALVATERRA-VIGO E.A.

6.45

SALVATERRA

VIGO E.A.

NON

XG521

XG5213901

SALVATERRA-VIGO E.A.

20.45

SALVATERRA

VIGO E.A.

NON

XG521

XG5213901

SALVATERRA-VIGO E.A.

8.00

VIGO E.A.

SALVATERRA

NON

XG521

XG5213901

SALVATERRA-VIGO E.A.

22.00

VIGO E.A.

SALVATERRA

NON

XG521

XG5214101

SALVATERRA-HOSPITAL ÁLVARO CUNQUEIRO

8.05

SALVATERRA

HOSPITAL ÁLVARO-CUNQUEIRO

NON

XG521

XG5214201

SALVATERRA-HOSPITAL ÁLVARO CUNQUEIRO

9.30

HOSPITAL ÁLVARO-CUNQUEIRO

SALVATERRA

NON

XG521

XG5214401

SALVATERRA-HOSPITAL ÁLVARO CUNQUEIRO

19.05

SALVATERRA

HOSPITAL ÁLVARO-CUNQUEIRO

NON

XG521

XG5214401

SALVATERRA-HOSPITAL ÁLVARO CUNQUEIRO

20.45

HOSPITAL ÁLVARO-CUNQUEIRO

SALVATERRA

NON

XG521

XG5214001

PAVILLÓN-HOSPITAL ÁLVARO CUNQUEIRO

6.55

PAVILLÓN

HOSPITAL ÁLVARO-CUNQUEIRO

NON

XG521

XG5214001

PAVILLÓN-HOSPITAL ÁLVARO CUNQUEIRO

21.15

HOSPITAL ÁLVARO-CUNQUEIRO

PAVILLÓN

NON

XG521

XG5214301

PAVILLÓN-HOSPITAL ÁLVARO CUNQUEIRO

9.00

HOSPITAL ÁLVARO-CUNQUEIRO

PAVILLÓN

NON

XG521

XG5214501

PAVILLÓN-HOSPITAL ÁLVARO CUNQUEIRO

18.25

PAVILLÓN

HOSPITAL ÁLVARO-CUNQUEIRO

NON

XG521

XG5210301

SALVATERRA-A AGRELA

7.31

A AGRELA

SALVATERRA

SI

XG521

XG5210301

SALVATERRA-A AGRELA

14.07

SALVATERRA

A AGRELA

SI

XG521

XG5210401

SALVATERRA-SAN ROQUE

7.45

SAN ROQUE

SALVATERRA

SI

XG521

XG5210401

SALVATERRA-SAN ROQUE

14.06

SALVATERRA

SAN ROQUE

SI

XG521

XG5210601

SALVATERRA-A PENELA

7.36

A PENELA

SALVATERRA

SI

XG521

XG5210601

SALVATERRA-A PENELA

14.08

SALVATERRA

A PENELA

SI

XG521

XG5210801

SALVATERRA-A FRAGA

13.57

SALVATERRA

A FRAGA

SI

XG521

XG5210801

SALVATERRA-A FRAGA

7.54

A FRAGA

SALVATERRA

SI

XG521

XG5210901

SALVATERRA-A CRUZ

13.57

SALVATERRA

A CRUZ

SI

XG521

XG5210901

SALVATERRA-A CRUZ

7.59

A CRUZ

SALVATERRA

SI

XG521

XG5211001

CEIP INFANTE FELIPE DE BORBÓN-VILANOVA

14.00

CEIP INFANTE FELIPE DE BORBÓN

VILANOVA

SI

XG521

XG5211001

CEIP INFANTE FELIPE DE BORBÓN-VILANOVA

7.59

VILANOVA

CEIP INFANTE FELIPE DE BORBÓN

SI

XG521

XG5211201

AGRO (ESTRADA)-O MOSTEIRO

7.25

O MOSTEIRO

AGRO (ESTRADA)

SI

XG521

XG5211201

AGRO (ESTRADA)-O MOSTEIRO

14.08

AGRO (ESTRADA)

O MOSTEIRO

SI

XG521

XG5211301

A REVOLTA-FONTÁN

7.56

FONTÁN

A REVOLTA

SI

XG521

XG5211301

A REVOLTA-FONTÁN

14.03

A REVOLTA

FONTÁN

SI

XG521

XG5211601

SALCEDA-A LAXE

14.38

SALCEDA

A LAXE

SI

XG521

XG5211601

SALCEDA-A LAXE

9.08

A LAXE

SALCEDA

SI

XG521

XG5211701

SALCEDA-A BECERREIRA

14.38

SALCEDA

A BECERREIRA

SI

XG521

XG5211701

SALCEDA-A BECERREIRA

8.41

A BECERREIRA

SALCEDA

SI

XG521

XG5212501

PORRIÑO (AVDA. DE GALICIA)-O PICOUZO

8.12

O PICOUZO

PORRIÑO (AVDA. DE GALICIA)

SI

XG521

XG5212501

PORRIÑO (AVDA. DE GALICIA)-O PICOUZO

14.21

PORRIÑO (AVDA. DE GALICIA)

O PICOUZO

SI

XG521

XG5212601

PORRIÑO (AVDA. DE GALICIA)-A QUINTA

7.41

A QUINTA

PORRIÑO (AVDA. DE GALICIA)

SI

XG521

XG5212601

PORRIÑO (AVDA. DE GALICIA)-A QUINTA

14.01

PORRIÑO (AVDA. DE GALICIA)

A QUINTA

SI

XG521

XG5212701

PUXEIROS-O POMBAL

14.05

PUXEIROS

O POMBAL

SI

XG521

XG5212701

PUXEIROS-O POMBAL

8.01

O POMBAL

PUXEIROS

SI

XG521

XG5212801

PORRIÑO (AVDA. DE GALICIA)-A COSTEIRA

14.29

PORRIÑO (AVDA. DE GALICIA)

A COSTEIRA

SI

XG521

XG5212801

PORRIÑO (AVDA. DE GALICIA)-A COSTEIRA

8.37

A COSTEIRA

PORRIÑO (AVDA. DE GALICIA)

SI

XG521

XG5212901

CEIP M. VALVERDE MAYO-CAMPO ALERTA (CERQUEIRÁS)

14.15

CEIP MESTRE VALVERDE MAYO

CAMPO ALERTA (CERQUEIRÁS)

SI

XG521

XG5212901

CEIP M. VALVERDE MAYO-CAMPO ALERTA (CERQUEIRÁS)

8.34

CAMPO ALERTA (CERQUEIRÁS)

CEIP MESTRE VALVERDE MAYO

SI

XG521

XG5213001

CEP CARLOS CASARES-GANDARACHÁN

14.50

CEP CARLOS CASARES

GANDARACHÁN

SI

XG521

XG5213001

CEP CARLOS CASARES-GANDARACHÁN

8.59

GANDARACHÁN

CEP CARLOS CASARES

SI

XG521

XG5213101

CEIP DE LEIRADO-CRUZAMENTO PESQUEIRAS

14.40

CEIP DE LEIRADO

CRUZAMENTO PESQUEIRAS

SI

XG521

XG5213101

CEIP DE LEIRADO-CRUZAMENTO PESQUEIRAS

9.20

CRUZAMENTO PESQUEIRAS

CEIP DE LEIRADO

SI

XG521

XG5213201

CEIP DE LEIRADO-A LUZ

14.40

CEIP DE LEIRADO

A LUZ

SI

XG521

XG5213201

CEIP DE LEIRADO-A LUZ

8.56

A LUZ

CEIP DE LEIRADO

SI

XG548

XG5480201

MAÑENTE (ESTRADA)-MONFORTE E.A.

7.45

MAÑENTE (ESTRADA)

MONFORTE E.A.

SI

XG548

XG5480201

MAÑENTE (ESTRADA)-MONFORTE E.A.

15.15

MONFORTE E.A.

MAÑENTE (ESTRADA)

SI

XG548

XG5480301

MONFORTE E.A.-MEDA

8.01

MEDA

MONFORTE E.A.

SI

XG548

XG5480301

MONFORTE E.A.-MEDA

15.09

MONFORTE E.A.

MEDA

SI

XG548

XG5480401

CEIP DE MONFORTE DE LEMOS-O MORADE PEQUENO

17.10

CEIP DE MONFORTE DE LEMOS

O MORADE PEQUENO

SI

XG548

XG5480401

CEIP DE MONFORTE DE LEMOS-O MORADE PEQUENO

8.59

O MORADE PEQUENO

CEIP DE MONFORTE DE LEMOS

SI

XG548

XG5480501

MONFORTE E.A.-VILAR DE MOUROS

7.48

VILAR DE MOUROS

MONFORTE E.A.

SI

XG548

XG5480501

MONFORTE E.A.-VILAR DE MOUROS

15.30

MONFORTE E.A.

VILAR DE MOUROS

SI

XG548

XG5481001

MONFORTE E.A.-SUSAO

17.09

MONFORTE E.A.

SUSAO

SI

XG548

XG5481001

MONFORTE E.A.-SUSAO

9.23

SUSAO

MONFORTE E.A.

SI

XG548

XG5481101

MONFORTE E.A.-OUTEIRO

9.21

OUTEIRO

MONFORTE E.A.

SI

XG548

XG5481101

MONFORTE E.A.-OUTEIRO

16.49

MONFORTE E.A.

OUTEIRO

SI

XG548

XG5481201

CEIP MONTE BALIÑO-MAÑENTE (POBOACIÓN)

9.00

MAÑENTE (POBOACIÓN)

CEIP MONTE BALIÑO

SI

XG548

XG5481201

CEIP MONTE BALIÑO-MAÑENTE (POBOACIÓN)

15.45

CEIP MONTE BALIÑO

MAÑENTE (POBOACIÓN)

SI

XG548

XG5481301

CEIP VIRXE DO CARME-DOADE

8.55

DOADE

CEIP VIRXE DO CARME

SI

XG548

XG5481301

CEIP VIRXE DO CARME-DOADE

15.55

CEIP VIRXE DO CARME

DOADE

SI

XG548

XG5480101

LALÍN E.A.-LUGO E.A.

7.00

LALÍN E.A.

LUGO E.A.

NON

XG548

XG5480101

LALÍN E.A.-LUGO E.A.

6.45

LUGO E.A.

LALÍN E.A.

NON

XG548

XG5480801

MONFORTE E.A.-SANTIAGO E.A.

7.50

MONFORTE E.A.

SANTIAGO E.A.

NON

XG548

XG5480801

MONFORTE E.A.-SANTIAGO E.A.

18.00

SANTIAGO E.A.

MONFORTE E.A.

NON

XG548

XG5480901

MONFORTE E.A.-LUGO E.A.

10.30

LUGO E.A.

MONFORTE E.A.

NON

XG548

XG5480901

MONFORTE E.A.-LUGO E.A.

7.00

MONFORTE E.A.

LUGO E.A.

NON

XG548

XG5480904

HOSPITAL MONFORTE DE LEMOS-LUGO E.A.

8.15

HOSPITAL MONFORTE DE LEMOS

LUGO E.A.

NON

XG548

XG5480905

MONFORTE E.A.-HOSPITAL MONFORTE-LUGO E.A.

22.05

MONFORTE E.A.

LUGO E.A.

NON

XG548

XG5480906

MONFORTE E.A.-AVDA. DA CORUÑA, Nº 411

6.35

AVDA. DA CORUÑA, Nº 411

MONFORTE E.A.

NON

XG548

XG5480906

MONFORTE E.A.-AVDA. DA CORUÑA, Nº 411

20.20

AVDA. DA CORUÑA, Nº 411

MONFORTE E.A.

NON

XG544

XG5440201

A RÚA (CONCELLO)-VIANA DO BOLO E.A.

7.15

VIANA DO BOLO E.A.

A RÚA E.A.

SI

XG544

XG5440201

A RÚA (CONCELLO)-VIANA DO BOLO E.A.

14.10

A RÚA E.A.

VIANA DO BOLO E.A.

SI

XG544

XG5440301

A RÚA (CONCELLO)-CELAVENTE

15.40

A RÚA E.A.

CELAVENTE

SI

XG544

XG5440301

A RÚA (CONCELLO)-CELAVENTE

8.33

CELAVENTE

A RÚA E.A.

SI

XG544

XG5440401

A RÚA (CONCELLO)-CELAVENTE

7.15

CELAVENTE

A RÚA E.A.

SI

XG544

XG5440401

A RÚA (CONCELLO)-CELAVENTE

14.10

A RÚA E.A.

CELAVENTE

SI

XG544

XG5440501

A RÚA (CONCELLO)-A VACARIZA

15.37

A RÚA E.A.

A VACARIZA

SI

XG544

XG5440501

A RÚA (CONCELLO)-A VACARIZA

8.37

A VACARIZA

A RÚA E.A.

SI

XG544

XG5440601

QUIROGA-BUSTELO DE LOR

7.55

BUSTELO DO LOR

QUIROGA

SI

XG544

XG5440601

QUIROGA-BUSTELO DE LOR

14.25

QUIROGA

BUSTELO DO LOR

SI

XG544

XG5440701

QUIROGA-QUIROGA

9.05

QUIROGA

QUIROGA

SI

XG544

XG5440701

QUIROGA-QUIROGA

15.25

QUIROGA

QUIROGA

SI

XG544

XG5440801

CEIP DE QUIROGA-BUSTELO DO LOR

9.00

BUSTELO DO LOR

CEIP DE QUIROGA

SI

XG544

XG5440801

CEIP DE QUIROGA-BUSTELO DO LOR

15.25

CEIP DE QUIROGA

BUSTELO DO LOR

SI

XG544

XG5440901

IES COSME LÓPEZ RODRÍGUEZ-VALENCIA DO SIL (PRAZA)

14.10

IES COSME LÓPEZ RODRÍGUEZ

VALENCIA DO SIL (PRAZA)

SI

XG544

XG5440901

IES COSME LÓPEZ RODRÍGUEZ-VALENCIA DO SIL (PRAZA)

7.50

VALENCIA DO SIL (PRAZA)

IES COSME LÓPEZ RODRÍGUEZ

SI

XG544

XG5441001

IES COSME LÓPEZ RODRÍGUEZ-A RÚA (CONCELLO)

8.15

A RÚA E.A.

IES COSME LÓPEZ RODRÍGUEZ

SI

XG544

XG5441001

IES COSME LÓPEZ RODRÍGUEZ-A RÚA (CONCELLO)

14.20

IES COSME LÓPEZ RODRÍGUEZ

A RÚA E.A.

SI

XG544

XG5441101

A RÚA (CONCELLO)-BUXÁN (MARQUESIÑA)

15.15

A RÚA E.A.

BUXÁN (MARQUESIÑA)

SI

XG544

XG5441101

A RÚA (CONCELLO)-BUXÁN (MARQUESIÑA)

8.35

BUXÁN (MARQUESIÑA)

A RÚA E.A.

SI

XG544

XG5440101

BARCO DE VALDEORRAS, O-OURENSE E.A.

8.00

BARCO DE VALDEORRAS, O

OURENSE E.A.

NON

XG544

XG5440101

BARCO DE VALDEORRAS, O-OURENSE E.A.

22.00

BARCO DE VALDEORRAS, O

OURENSE E.A.

NON

XG544

XG5440101

BARCO DE VALDEORRAS, O-OURENSE E.A.

6.00

OURENSE E.A.

BARCO DE VALDEORRAS, O

NON

XG544

XG5440101

BARCO DE VALDEORRAS, O-OURENSE E.A.

20.00

OURENSE E.A.

BARCO DE VALDEORRAS, O

NON

XG540

XG5400101

FERROL E.A.-CEDEIRA E.A.

7.15

FERROL E.A.

CEDEIRA E.A.

NON

XG540

XG5400101

FERROL E.A.-CEDEIRA E.A.

20.30

FERROL E.A.

CEDEIRA E.A.

NON

XG540

XG5400101

FERROL E.A.-CEDEIRA E.A.

6.20

CEDEIRA E.A.

FERROL E.A.

NON

XG540

XG5400101

FERROL E.A.-CEDEIRA E.A.

18.00

CEDEIRA E.A.

FERROL E.A.

NON

XG540

XG5400201

FERROL E.A.-CEDEIRA E.A.

9.30

FERROL E.A.

CEDEIRA E.A.

NON

XG540

XG5400201

FERROL E.A.-CEDEIRA E.A.

8.15

CEDEIRA E.A.

FERROL E.A.

NON

XG540

XG5400301

FERROL E.A.-VILABOA

19.10

FERROL E.A.

VILABOA

NON

XG540

XG5400301

FERROL E.A.-VILABOA

7.00

VILABOA

FERROL E.A.

NON

XG540

XG5400401

CPI DE ATIOS-A CAVADA

8.33

A CAVADA

CPI DE ATIOS

SI

XG540

XG5400501

CPI DE ATIOS-O CASAL

14.45

CPI DE ATIOS

O CASAL

SI

XG540

XG5400601

CPI DO FEAL-OS BICÁS

14.10

CPI DO FEAL

OS BICÁS

SI

XG540

XG5400601

CPI DO FEAL-OS BICÁS

8.23

OS BICÁS

CPI DO FEAL

SI

XG540

XG5400601

CPI DO FEAL-OS BICÁS

14.10

CPI DO FEAL

OS BICÁS

SI

XG540

XG5400701

PORTA DO SOL (MARQUESIÑA)-A PORTA DE NOVO

15.14

PORTA DO SOL (MARQUESIÑA)

A PORTA DE NOVO

SI

XG540

XG5400701

PORTA DO SOL (MARQUESIÑA)-A PORTA DE NOVO

8.51

A PORTA DE NOVO

PORTA DO SOL (MARQUESIÑA)

SI

XG540

XG5400701

PORTA DO SOL (MARQUESIÑA)-A PORTA DE NOVO

15.14

PORTA DO SOL (MARQUESIÑA)

A PORTA DE NOVO

SI

XG540

XG5400801

CPI DE ATIOS-CASTRO

14.45

CPI DE ATIOS

CASTRO

SI

XG540

XG5400901

CPI DE ATIOS-OS OUTEIROS

15.15

CPI DE ATIOS

OS OUTEIROS

SI

XG540

XG5400901

CPI DE ATIOS-OS OUTEIROS

15.15

CPI DE ATIOS

OS OUTEIROS

SI

XG540

XG5401001

CPI DE ATIOS-OS OUTEIROS

8.42

OS OUTEIROS

CPI DE ATIOS

SI

XG540

XG5401101

CPI DO FEAL-AUTOS PACO EC

14.10

CPI DO FEAL

AUTOS PACO EC

SI

XG540

XG5401101

CPI DO FEAL-AUTOS PACO EC

8.37

AUTOS PACO EC

CPI DO FEAL

SI

XG540

XG5401201

CPI DE ATIOS-LAVACERIDO (COSTA)

14.45

CPI DE ATIOS

LAVACERIDO (COSTA)

SI

XG540

XG5401301

CPI DO FEAL-PEDROSO

14.10

CPI DO FEAL

PEDROSO

SI

XG540

XG5401301

CPI DO FEAL-PEDROSO

8.06

PEDROSO

CPI DO FEAL

SI

XG540

XG5401301

CPI DO FEAL-PEDROSO

14.10

CPI DO FEAL

PEDROSO

SI

XG540

XG5401401

FREIXEIRO EC-DOMIRÓN

8.02

DOMIRÓN

FREIXEIRO EC

SI

XG540

XG5401401

FREIXEIRO EC-DOMIRÓN

14.16

FREIXEIRO EC

DOMIRÓN

SI

XG540

XG5401501

COVAL-SEQUEIRO

15.08

COBAL

SEQUEIRO

SI

XG540

XG5401601

PORTA DO SOL (MARQUESIÑA)-SABÍN

8.47

SABÍN

PORTA DO SOL (MARQUESIÑA)

SI

XG538

XG5380101

MEIRA-LUGO E.A.

7.00

MEIRA

LUGO E.A.

NON

XG538

XG5380101

MEIRA-LUGO E.A.

13.00

LUGO E.A.

MEIRA

NON

XG538

XG5380201

MEIRA-BARANGÓN

15.44

MEIRA

BARANGÓN

SI

XG538

XG5380201

MEIRA-BARANGÓN

8.20

BARANGÓN

MEIRA

SI

XG538

XG5380301

MEIRA-ROIS

15.44

MEIRA

ROIS

SI

XG538

XG5380301

MEIRA-ROIS

8.34

ROIS

MEIRA

SI

XG538

XG5380401

MOSTEIRO-VALÍN DAS TRABAS

16.20

MOSTEIRO

VALÍN DAS TRABAS

SI

XG538

XG5380401

MOSTEIRO-VALÍN DAS TRABAS

9.02

VALÍN DAS TRABAS

MOSTEIRO

SI

XG537

XG5370101

SARRIA E.A.-LUGO E.A.

8.45

SARRIA E.A.

LUGO E.A.

NON

XG537

XG5370101

SARRIA E.A.-LUGO E.A.

13.00

LUGO E.A.

SARRIA E.A.

NON

XG537

XG5370101

SARRIA E.A.-LUGO E.A.

19.30

LUGO E.A.

SARRIA E.A.

NON

XG537

XG5370201

PALAS DE REI-LUGO E.A.

7.00

PALAS DE REI

LUGO E.A.

NON

XG537

XG5370201

PALAS DE REI-LUGO E.A.

14.30

LUGO E.A.

PALAS DE REI

NON

XG537

XG5370301

LOUSADA-TOSENDE

15.40

LOUSADA

TOSENDE

SI

XG537

XG5370301

LOUSADA-TOSENDE

16.25

LOUSADA

TOSENDE

SI

XG537

XG5370301

LOUSADA-TOSENDE

8.26

TOSENDE

LOUSADA

SI

XG537

XG5370401

CEIP SAN MIGUEL-GRALLÁS

15.40

CEIP SAN MIGUEL

GRALLÁS

SI

XG537

XG5370401

CEIP SAN MIGUEL-GRALLÁS

8.55

GRALLÁS

CEIP SAN MIGUEL

SI

XG537

XG5370501

CPI TINO GRANDÍO-FRANCOS

16.25

CPI TINO GRANDÍO

FRANCOS

SI

XG537

XG5370501

CPI TINO GRANDÍO-FRANCOS

8.36

FRANCOS

CPI TINO GRANDÍO

SI

XG537

XG5370601

CEIP SAN MIGUEL-O VILAR

15.30

CEIP SAN MIGUEL

O VILAR

SI

XG537

XG5370601

CEIP SAN MIGUEL-O VILAR

8.35

O VILAR

CEIP SAN MIGUEL

SI

XG537

XG5370701

OUTEIRO-PACIOS (PARADELA)

8.50

OUTEIRO

PACIOS (PARADELA)

SI

XG537

XG5370701

OUTEIRO-PACIOS (PARADELA)

15.30

PACIOS (PARADELA)

OUTEIRO

SI

XG537

XG5370801

IES GREGORIO FERNÁNDEZ-REGUENGA

15.10

IES GREGORIO FERNÁNDEZ

REGUENGA

SI

XG537

XG5370801

IES GREGORIO FERNÁNDEZ-REGUENGA

7.40

REGUENGA

IES GREGORIO FERNÁNDEZ

SI

XG537

XG5370901

LUGO E.A.-PORTOMARÍN (DÁRSENA) (ENLACE)

7.50

PORTOMARÍN (DÁRSENA) (ENLACE)

LUGO E.A.

SI

XG537

XG5370901

LUGO E.A.-PORTOMARÍN (DÁRSENA) (ENLACE)

14.30

LUGO E.A.

PORTOMARÍN (DÁRSENA) (ENLACE)

SI

XG514

XG5140101

OURENSE E.A.-VERÍN E.A.

13.15

OURENSE E.A.

VERÍN E.A.

NON

XG514

XG5140101

OURENSE E.A.-VERÍN E.A.

20.15

OURENSE E.A.

VERÍN E.A.

NON

XG514

XG5140101

OURENSE E.A.-VERÍN E.A.

22.00

VERÍN E.A.

OURENSE E.A.

NON

XG514

XG5140101

OURENSE E.A.-VERÍN E.A.

10.30

VERÍN E.A.

OURENSE E.A.

NON

XG514

XG5146101

OURENSE E.A.-VERÍN E.A.

6.30

OURENSE E.A.

VERÍN E.A.

NON

XG514

XG5146101

OURENSE E.A.-VERÍN E.A.

6.15

VERÍN E.A.

OURENSE E.A.

NON

XG514

XG5146101

OURENSE E.A.-VERÍN E.A.

18.00

OURENSE E.A.

VERÍN E.A.

NON

XG514

XG5146101

OURENSE E.A.-VERÍN E.A.

18.30

VERÍN E.A.

OURENSE E.A.

NON

XG514

XG5140201

CAMPOBECERROS-CASTRELO DO VAL

8.55

CAMPOBECERROS

CASTRELO DO VAL

SI

XG514

XG5140201

CAMPOBECERROS-CASTRELO DO VAL

16.00

CASTRELO DO VAL

CAMPOBECERROS

SI

XG514

XG5140301

SERVOI-VERÍN E.A.

7.45

SERVOI

VERÍN E.A.

SI

XG514

XG5140301

SERVOI-VERÍN E.A.

14.20

VERÍN E.A.

SERVOI

SI

XG514

XG5140301

SERVOI-VERÍN E.A.

15.05

SERVOI

VERÍN E.A.

SI

XG514

XG5140501

NOCEDO DO VAL (ESCOLAR MARQUESIÑA)-CASTRELO DO VAL

9.00

NOCEDO DO VAL (ESCOLAR MARQUESIÑA)

CASTRELO DO VAL

SI

XG514

XG5140501

NOCEDO DO VAL (ESCOLAR MARQUESIÑA)-CASTRELO DO VAL

16.00

CASTRELO DO VAL

NOCEDO DO VAL (ESCOLAR MARQUESIÑA)

SI

XG514

XG5140601

QUEIRUGÁS (MARQUESIÑA)-VERÍN E.A.

9.30

QUEIRUGÁS (MARQUESIÑA)

VERÍN E.A.

SI

XG514

XG5140601

QUEIRUGÁS (MARQUESIÑA)-VERÍN E.A.

15.30

VERÍN E.A.

QUEIRUGÁS (MARQUESIÑA)

SI

XG514

XG5140701

VIDEFERRE-VERÍN E.A.

7.52

VIDEFERRE

VERÍN E.A.

SI

XG514

XG5140701

VIDEFERRE-VERÍN E.A.

14.20

VERÍN E.A.

VIDEFERRE

SI

XG514

XG5140801

SAN MILLÁN (MARQUESIÑA)-MEDEIROS

8.41

SAN MILLÁN (MARQUESIÑA)

MEDEIROS

SI

XG514

XG5140801

SAN MILLÁN (MARQUESIÑA)-MEDEIROS

15.45

MEDEIROS

SAN MILLÁN (MARQUESIÑA)

SI

XG514

XG5140901

XIRONDA-CUALEDRO

9.45

XIRONDA (MARQUESIÑA)

CUALEDRO

SI

XG514

XG5140901

XIRONDA-CUALEDRO

16.30

CUALEDRO

XIRONDA (MARQUESIÑA)

SI

XG514

XG5141001

A MADANELA-VERÍN E.A.

7.30

A MADANELA

VERÍN E.A.

SI

XG514

XG5141001

A MADANELA-VERÍN E.A.

14.20

VERÍN E.A.

A MADANELA

SI

XG514

XG5141201

VEIGA DO SEIXO-VERÍN E.A.

7.30

VEIGA DE SEIXOS

VERÍN E.A.

SI

XG514

XG5141201

VEIGA DO SEIXO-VERÍN E.A.

14.20

VERÍN E.A.

VEIGA DE SEIXOS

SI

XG514

XG5141301

TORO-VERÍN E.A.

7.30

TORO

VERÍN E.A.

SI

XG514

XG5141301

TORO-VERÍN E.A.

14.20

VERÍN E.A.

TORO

SI

XG514

XG5141501

VENCES (BAR VELOSO)-VERÍN E.A.

9.40

VENCES (BAR VELOSO)

VERÍN E.A.

SI

XG514

XG5141501

VENCES (BAR VELOSO)-VERÍN E.A.

15.30

VERÍN E.A.

VENCES (BAR VELOSO)

SI

XG514

XG5141601

NAVEAUS-VERÍN E.A.

7.40

NAVEAUS

VERÍN E.A.

SI

XG514

XG5141601

NAVEAUS-VERÍN E.A.

14.20

VERÍN E.A.

NAVEAUS

SI

XG514

XG5141701

CARRAXO (SAÍDA POBOACIÓN)-VERÍN E.A.

7.40

CARRAXÓ (SAÍDA POBOACIÓN)

VERÍN E.A.

SI

XG514

XG5141701

CARRAXO (SAÍDA POBOACIÓN)-VERÍN E.A.

14.20

VERÍN E.A.

CARRAXÓ (SAÍDA POBOACIÓN)

SI

XG514

XG5141801

INFESTA (MARQUESIÑA)-VERÍN E.A.

9.40

INFESTA (MARQUESIÑA)

VERÍN E.A.

SI

XG514

XG5141801

INFESTA (MARQUESIÑA)-VERÍN E.A.

15.30

VERÍN E.A.

INFESTA (MARQUESIÑA)

SI

XG514

XG5141901

RABAL-OÍMBRA (CENTRO MÉDICO)

9.15

RABAL

OÍMBRA (CENTRO MÉDICO)

SI

XG514

XG5141901

RABAL-OÍMBRA (CENTRO MÉDICO)

16.00

OÍMBRA (CENTRO MÉDICO)

RABAL

SI

XG514

XG5142001

SAN MILLÁN (MARQUESIÑA)-VERÍN E.A.

7.50

SAN MILLÁN (MARQUESIÑA)

VERÍN E.A.

SI

XG514

XG5142001

SAN MILLÁN (MARQUESIÑA)-VERÍN E.A.

14.20

VERÍN E.A.

SAN MILLÁN (MARQUESIÑA)

SI

XG514

XG5142201

FECES (VAQUERÍA-MARQUESIÑA)

9.40

FECES (VAQUERÍA-MARQUESIÑA)

VERÍN E.A.

SI

XG514

XG5142201

FECES (VAQUERÍA-MARQUESIÑA)

15.30

VERÍN E.A.

FECES (VAQUERÍA-MARQUESIÑA)

SI

XG514

XG5142301

SAN PEDRO DE POUSADA-VERÍN E.A.

7.36

SAN PEDRO DE POUSADA

VERÍN E.A.

SI

XG514

XG5142301

SAN PEDRO DE POUSADA-VERÍN E.A.

14.20

VERÍN E.A.

SAN PEDRO DE POUSADA

SI

XG514

XG5142401

QUEIRUGÁS (MARQUESIÑA)-VERÍN E.A.

14.20

VERÍN E.A.

QUEIRUGÁS (MARQUESIÑA)

SI

XG514

XG5142401

QUEIRUGÁS (MARQUESIÑA)-VERÍN E.A.

16.10

QUEIRUGÁS (MARQUESIÑA)

VERÍN E.A.

SI

XG514

XG5142501

BOUSÉS-OÍMBRA (CENTRO MÉDICO)

9.07

BOUSÉS

OÍMBRA (CENTRO MÉDICO)

SI

XG514

XG5142501

BOUSÉS-OÍMBRA (CENTRO MÉDICO)

16.00

OÍMBRA (CENTRO MÉDICO)

BOUSÉS

SI

XG514

XG5142601

MIRÓNS-ENLACE FERREIRAS (RTE. CAMIONERO)

8.03

MIRÓNS

ENLACE FERREIRAS (RTE. CAMIONERO)

SI

XG514

XG5142601

MIRÓNS-ENLACE FERREIRAS (RTE. CAMIONERO)

15.45

ENLACE FERREIRAS (RTE. CAMIONERO)

MIRÓNS

SI

XG514

XG5142701

VILARDECERVOS (MARQUESIÑA)-VILARDEVÓS

9.01

VILARDECERVOS (MARQUESIÑA)

VILARDEVÓS

SI

XG514

XG5142701

VILARDECERVOS (MARQUESIÑA)-VILARDEVÓS

16.15

VILARDEVÓS

VILARDECERVOS (MARQUESIÑA)

SI

XG514

XG5142801

1º DE MAIO (PRAZA DO GRUPO DE VIVENDAS)-VERÍN E.A.

8.20

1º DE MAIO (PRAZA DO GRUPO DE VIVENDAS)

VERÍN E.A.

SI

XG514

XG5142801

1º DE MAIO (PRAZA DO GRUPO DE VIVENDAS)-VERÍN E.A.

14.20

VERÍN E.A.

1º DE MAIO (PRAZA DO GRUPO DE VIVENDAS)

SI

XG514

XG5142901

ÁBEDES (ESTRADA ACCESO Á POBOACIÓN)-VERÍN E.A.

9.51

ÁBEDES (ESTRADA ACCESO Á POBOACIÓN)

VERÍN E.A.

SI

XG514

XG5142901

ÁBEDES (ESTRADA ACCESO Á POBOACIÓN)-VERÍN E.A.

15.30

VERÍN E.A.

ÁBEDES (ESTRADA ACCESO Á POBOACIÓN)

SI

XG514

XG5143101

TERROSO (PRAZA DO LUGAR)-VERÍN E.A.

7.43

TERROSO (PRAZA DO LUGAR)

VERÍN E.A.

SI

XG514

XG5143101

TERROSO (PRAZA DO LUGAR)-VERÍN E.A.

14.20

VERÍN E.A.

TERROSO (PRAZA DO LUGAR)

SI

XG514

XG5143201

VILARDEVÓS-ENLACE

8.01

VILARDEVÓS-ENLACE

VERÍN E.A.

SI

XG514

XG5143201

VILARDEVÓS-ENLACE

14.20

VERÍN E.A.

VILARDEVÓS-ENLACE

SI

XG514

XG5143301

VILARELLO-VILARDEVÓS

8.48

VILARELLO

VILARDEVÓS

SI

XG514

XG5143301

VILARELLO-VILARDEVÓS

16.15

VILARDEVÓS

VILARELLO

SI

XG514

XG5143401

ÁBEDES (ESTRADA ACCESO Á POBOACIÓN)-VERÍN E.A.

8.25

ÁBEDES (ESTRADA ACCESO Á POBOACIÓN)

VERÍN E.A.

SI

XG514

XG5143401

ÁBEDES (ESTRADA ACCESO Á POBOACIÓN)-VERÍN E.A.

14.20

VERÍN E.A.

ÁBEDES (ESTRADA ACCESO Á POBOACIÓN)

SI

XG514

XG5143501

GRUPO MONTERREI-VERÍN E.A.

9.53

GRUPO MONTERREI

VERÍN E.A.

SI

XG514

XG5143501

GRUPO MONTERREI-VERÍN E.A.

15.30

VERÍN E.A.

GRUPO MONTERREI

SI

XG514

XG5143601

BERRANDE (MARQUESIÑA)-VILARDEVÓS

7.57

BERRANDE (MARQUESIÑA)

VILARDEVÓS-ENLACE

SI

XG514

XG5143601

BERRANDE (MARQUESIÑA)-VILARDEVÓS

14.45

VILARDEVÓS-ENLACE

BERRANDE (MARQUESIÑA)

SI

XG514

XG5143701

VEIGA DAS MEÁS (CRUZAMENTO ENTRADA DO LUGAR)-VILARDEVÓS

8.53

VEIGA DAS MEÁS (CRUZAMENTO ENTRADA DO LUGAR)

VILARDEVÓS

SI

XG514

XG5143701

VEIGA DAS MEÁS (CRUZAMENTO ENTRADA DO LUGAR)-VILARDEVÓS

16.15

VILARDEVÓS

VEIGA DAS MEÁS (CRUZAMENTO ENTRADA DO LUGAR)

SI

XG514

XG5143801

ARZOÁ (POBOACIÓN)-VILARDEVÓS

8.22

ARZOÁ (POBOACIÓN)

VILARDEVÓS

SI

XG514

XG5143801

ARZOÁ (POBOACIÓN)-VILARDEVÓS

16.15

VILARDEVÓS

ARZOÁ (POBOACIÓN)

SI

XG514

XG5143901

FECES DE ABAIXO (FONTE DO CRUCEIRO)-VERÍN E.A.

8.00

FECES DE ABAIXO (FONTE DO CRUCEIRO)

VERÍN E.A.

SI

XG514

XG5143901

FECES DE ABAIXO (FONTE DO CRUCEIRO)-VERÍN E.A.

14.20

VERÍN E.A.

FECES DE ABAIXO (FONTE DO CRUCEIRO)

SI

XG514

XG5144101

FECES DE CIMA (MARQUESIÑA)-VERÍN E.A.

9.32

FECES DE CIMA (MARQUESIÑA)

VERÍN E.A.

SI

XG514

XG5144101

FECES DE CIMA (MARQUESIÑA)-VERÍN E.A.

15.30

VERÍN E.A.

FECES DE CIMA (MARQUESIÑA)

SI

XG514

XG5145901

LAZA-CEIP O CASTIÑEIRO

9.05

LAZA

NAVALLO

SI

XG514

XG5145901

LAZA-CEIP O CASTIÑEIRO

16.00

NAVALLO

LAZA

SI

XG514

XG5146001

CARRAXO (SAÍDA POBOACIÓN)-LAZA

8.55

CARRAXO (CENTRO)

CEIP O CASTIÑEIRO

SI

XG514

XG5146001

CARRAXO (SAÍDA POBOACIÓN)-LAZA

16.00

CEIP O CASTIÑEIRO

CARRAXO (CENTRO)

SI

XG513

XG5130101

MANZANEDA-OURENSE E.A.

6.30

MANZANEDA

OURENSE E.A.

NON

XG513

XG5130101

MANZANEDA-OURENSE E.A.

18.30

OURENSE E.A.

MANZANEDA

NON

XG513

XG5130201

LANGULLO-A POBRA DE TRIVES

7.35

LANGULLO

POBRA DE TRIVES

SI

XG513

XG5130201

LANGULLO-A POBRA DE TRIVES

14.00

POBRA DE TRIVES

LANGULLO

SI

XG513

XG5130301

VILARMEAO (MARQUESIÑA)-MANZANEDA

9.20

VILARMEAO (MARQUESIÑA)

MANZANEDA

SI

XG513

XG5130301

VILARMEAO (MARQUESIÑA)-MANZANEDA

16.00

MANZANEDA

VILARMEAO (MARQUESIÑA)

SI

XG513

XG5130401

CELEIRÓS-A POBRA DE TRIVES

8.45

CELEIRÓS

POBRA DE TRIVES

SI

XG513

XG5130401

CELEIRÓS-A POBRA DE TRIVES

16.00

POBRA DE TRIVES

CELEIRÓS

SI

XG513

XG5130501

A CRUZ DE LUMEARES (FRENTE A CASA)-CASTRO CALDELAS

8.40

A CRUZ DE LUMEARES (FRENTE A SÚA CASA)

CASTRO CALDELAS

SI

XG513

XG5130501

A CRUZ DE LUMEARES (FRENTE A CASA)-CASTRO CALDELAS

16.00

CASTRO CALDELAS

A CRUZ DE LUMEARES (FRENTE A SÚA CASA)

SI

XG513

XG5130601

REQUEIXO-A POBRA DE TRIVES

7.15

REQUEIXO

POBRA DE TRIVES

SI

XG513

XG5130601

REQUEIXO-A POBRA DE TRIVES

14.00

POBRA DE TRIVES

REQUEIXO

SI

XG513

XG5130701

NAVEA-A POBRA DE TRIVES

8.50

NAVEA

POBRA DE TRIVES

SI

XG513

XG5130701

NAVEA-A POBRA DE TRIVES

16.00

POBRA DE TRIVES

NAVEA

SI

XG513

XG5130801

CASTRO CALDELAS-A POBRA DE TRIVES

7.15

CASTRO CALDELAS

POBRA DE TRIVES

SI

XG513

XG5130801

CASTRO CALDELAS-A POBRA DE TRIVES

14.00

POBRA DE TRIVES

CASTRO CALDELAS

SI

XG513

XG5130901

CRUZAMENTO AS RIBADAS-A POBRA DE TRIVES

8.40

CRUZAMENTO AS RIBADAS

POBRA DE TRIVES

SI

XG513

XG5130901

CRUZAMENTO AS RIBADAS-A POBRA DE TRIVES

16.00

POBRA DE TRIVES

CRUZAMENTO AS RIBADAS

SI

XG504

XG5040601

OURENSE E.A.-CEIP ALBINO NÚÑEZ-RIBADAVIA E.A.

8.30

RIBADAVIA E.A.

OURENSE E.A.

SI

XG504

XG5040601

OURENSE E.A.-CEIP ALBINO NÚÑEZ-RIBADAVIA E.A.

16.15

OURENSE E.A.

RIBADAVIA E.A.

SI

XG504

XG5040701

PONTE BARXAS-OURENSE E.A.

7.30

PONTE BARXAS

OURENSE E.A.

SI

XG504

XG5040701

PONTE BARXAS-OURENSE E.A.

13.30

OURENSE E.A.

PONTE BARXAS

SI

XG504

XG5040801

CEIP DE CASTRELO DE MIÑO-CASARDEITA

8.50

CASARDEITA

CEIP DE CASTRELO DE MIÑO

SI

XG504

XG5040801

CEIP DE CASTRELO DE MIÑO-CASARDEITA

15.45

CEIP DE CASTRELO DE MIÑO

CASARDEITA

SI

XG504

XG5040901

CEIP DE CASTRELO DE MIÑO-TRAVESO

9.00

TRAVESO

CEIP DE CASTRELO DE MIÑO

SI

XG504

XG5040901

CEIP DE CASTRELO DE MIÑO-TRAVESO

15.40

CEIP DE CASTRELO DE MIÑO

TRAVESO

SI

XG504

XG5041001

CPI PLURILINGÜE TOMÁS DE LEMOS-BARBANTES-ESTACIÓN

8.00

BARBANTES-ESTACIÓN

CPI PLURILINGÜE TOMÁS DE LEMOS

SI

XG504

XG5041001

CPI PLURILINGÜE TOMÁS DE LEMOS-BARBANTES-ESTACIÓN

14.20

CPI PLURILINGÜE TOMÁS DE LEMOS

BARBANTES-ESTACIÓN

SI

XG504

XG5041101

CEIP SAN SALVADOR-A REZA

9.00

REZA

CEIP SAN SALVADOR

SI

XG504

XG5041101

CEIP SAN SALVADOR-A REZA

16.00

CEIP SAN SALVADOR

REZA

SI

XG504

XG5041201

CEIP VIRXE DE GUADALUPE-LAGOA (PRAZA)

9.50

LAGOA (PRAZA)

CEIP VIRXE DE GUADALUPE

SI

XG504

XG5041201

CEIP VIRXE DE GUADALUPE-LAGOA (PRAZA)

16.20

CEIP VIRXE DE GUADALUPE

LAGOA (PRAZA)

SI

XG504

XG5041301

CPI PLURILINGÜE TOMÁS DE LEMOS-SANÍN (MARQUESIÑA)

8.30

SANÍN (MARQUESIÑA)

CPI PLURILINGÜE TOMÁS DE LEMOS

SI

XG504

XG5041301

CPI PLURILINGÜE TOMÁS DE LEMOS-SANÍN (MARQUESIÑA)

15.00

CPI PLURILINGÜE TOMÁS DE LEMOS

SANÍN (MARQUESIÑA)

SI

XG504

XG5041401

IES DE RIBADAVIA-REMOÍÑO

8.00

REMOÍÑO

IES RIBADAVIA

SI

XG504

XG5041401

IES DE RIBADAVIA-REMOÍÑO

14.25

IES RIBADAVIA

REMOÍÑO

SI

XG504

XG5041501

IES DE RIBADAVIA-PONTETRADO

7.38

PONTETRADO

IES RIBADAVIA

SI

XG504

XG5041501

IES DE RIBADAVIA-PONTETRADO

14.20

IES RIBADAVIA

PONTETRADO

SI

XG504

XG5041601

IES DE RIBADAVIA-CASARDEITA

7.35

CASARDEITA

IES RIBADAVIA

SI

XG504

XG5041601

IES DE RIBADAVIA-CASARDEITA

14.20

IES RIBADAVIA

CASARDEITA

SI

XG504

XG5041701

BARRAL+ENLACE-SOUTO

7.45

BARRAL+ENLACE

SOUTO

SI

XG504

XG5041701

BARRAL+ENLACE-SOUTO

14.40

SOUTO

BARRAL+ENLACE

SI

XG504

XG5041801

IES DE RIBADAVIA-BARROSO

8.00

BARROSO

IES RIBADAVIA

SI

XG504

XG5041801

IES DE RIBADAVIA-BARROSO

14.20

IES RIBADAVIA

BARROSO

SI

XG504

XG5041901

CEIP VIRXE DE GUADALUPE-ESPIÑEIRO

9.45

ESPIÑEIRO

CEIP VIRXE DE GUADALUPE

SI

XG504

XG5041901

CEIP VIRXE DE GUADALUPE-ESPIÑEIRO

16.20

CEIP VIRXE DE GUADALUPE

ESPIÑEIRO

SI

XG504

XG5042101

CEIP DE CASTRELO DE MIÑO-SANTA MARÍA

9.00

SANTA MARÍA

CEIP DE CASTRELO DE MIÑO

SI

XG504

XG5042101

CEIP DE CASTRELO DE MIÑO-SANTA MARÍA

15.45

CEIP DE CASTRELO DE MIÑO

SANTA MARÍA

SI

XG504

XG5040301

OURENSE E.A.-CORTELLA (CRUZAMENTO)

7.00

CORTELLA (CRUZAMENTO)

OURENSE E.A.

NON

XG504

XG5040301

OURENSE E.A.-CORTELLA (CRUZAMENTO)

18.30

OURENSE E.A.

CORTELLA (CRUZAMENTO)

NON

XG504

XG5040401

OURENSE E.A.-RIBADAVIA E.A.

7.45

OURENSE E.A.

RIBADAVIA E.A.

NON

XG504

XG5040401

OURENSE E.A.-RIBADAVIA E.A.

18.00

RIBADAVIA E.A.

OURENSE E.A.

NON

XG503

XG5030101

BANDE-OURENSE E.A.

7.25

BANDE

OURENSE E.A.

NON

XG503

XG5030101

BANDE-OURENSE E.A.

12.55

OURENSE E.A.

BANDE

NON

XG503

XG5030201

RIAL, O-OURENSE E.A.

7.20

RIAL, O

OURENSE E.A.

NON

XG503

XG5030201

RIAL, O-OURENSE E.A.

14.00

OURENSE E.A.

RIAL, O

NON

XG503

XG5030301

CORTEGADA (CENTRO)-OURENSE E.A.

7.00

CORTEGADA (CENTRO)

OURENSE E.A.

NON

XG503

XG5030301

CORTEGADA (CENTRO)-OURENSE E.A.

13.50

OURENSE E.A.

CORTEGADA (CENTRO)

NON

XG503

XG5030501

BAR VILLABUS-ROT. VALENZÁ

7.20

BAR VILLABUS

ROT. VALENZÁ

NON

XG503

XG5031001

CEIP SAN MARCOS-SANTA BAIA (AS REGADAS)

9.30

SANTA BAIA (AS REGADAS)

CEIP SAN MARCOS

SI

XG503

XG5031001

CEIP SAN MARCOS-SANTA BAIA (AS REGADAS)

17.00

CEIP SAN MARCOS

SANTA BAIA (AS REGADAS)

SI

XG503

XG5031101

CEIP CURROS ENRÍQUEZ-MOIMENTA

9.40

MOIMENTA

CEIP CURROS ENRÍQUEZ

SI

XG503

XG5031101

CEIP CURROS ENRÍQUEZ-MOIMENTA

17.10

CEIP CURROS ENRÍQUEZ

MOIMENTA

SI

XG503

XG5031201

CEIP CURROS ENRÍQUEZ-RABAL DE ARRIBA

9.35

RABAL DE ARRIBA

CEIP CURROS ENRÍQUEZ

SI

XG503

XG5031201

CEIP CURROS ENRÍQUEZ-RABAL DE ARRIBA

17.10

CEIP CURROS ENRÍQUEZ

RABAL DE ARRIBA

SI

XG503

XG5031301

IES DE CELANOVA-PARBÓN

7.20

PARBÓN

IES DE CELANOVA

SI

XG503

XG5031301

IES DE CELANOVA-PARBÓN

14.40

IES DE CELANOVA

PARBÓN

SI

XG503

XG5031401

CPI DE PADRENDA-CRESPOS-CONDADO (MARQUESIÑA)

9.00

CONDADO (MARQUESIÑA)

CPI DE PADRENDA-CRESPOS

SI

XG503

XG5031401

CPI DE PADRENDA-CRESPOS-CONDADO (MARQUESIÑA)

16.30

CPI DE PADRENDA-CRESPOS

CONDADO (MARQUESIÑA)

SI

XG503

XG5031501

CPI DE PADRENDA-CRESPOS-POUSAFOLES

9.10

POUSAFOLES

CPI DE PADRENDA-CRESPOS

SI

XG503

XG5031501

CPI DE PADRENDA-CRESPOS-POUSAFOLES

16.30

CPI DE PADRENDA-CRESPOS

POUSAFOLES

SI

XG503

XG5031601

IES DE CELANOVA-QUINTELA DE LEIRADO

7.47

QUINTELA DE LEIRADO

IES DE CELANOVA

SI

XG503

XG5031601

IES DE CELANOVA-QUINTELA DE LEIRADO

14.40

IES DE CELANOVA

QUINTELA DE LEIRADO

SI

XG503

XG5031701

CPI DE PADRENDA-CRESPOS-VILAR (POBOACIÓN)

9.05

VILAR (POBOACIÓN)

CPI DE PADRENDA-CRESPOS

SI

XG503

XG5031701

CPI DE PADRENDA-CRESPOS-VILAR (POBOACIÓN)

16.30

CPI DE PADRENDA-CRESPOS

VILAR (POBOACIÓN)

SI

XG502

XG5021101

ARCUCELOS-CEIP O CASTIÑEIRO

9.05

ARCUCELOS

CEIP O CASTIÑEIRO

SI

XG502

XG5021101

ARCUCELOS-CEIP O CASTIÑEIRO

16.00

CEIP O CASTIÑEIRO

ARCUCELOS

SI

XG502

XG5021401

VILAR DE BARRIO (PRAZA TOURAL)-MACEDA CRUZAMENTO OU

7.30

VILAR DE BARRIO (PRAZA TOURAL)

MACEDA CRUZAMENTO OU-103

SI

XG502

XG5021401

VILAR DE BARRIO (PRAZA TOURAL)-MACEDA CRUZAMENTO OU

14.40

MACEDA CRUZAMENTO OU-103

VILAR DE BARRIO (PRAZA TOURAL)

SI

XG502

XG5021701

CEIP DE MACEDA-ESPADANEDO

9.00

ESPADANEDO

CEIP DE MACEDA

SI

XG502

XG5021701

CEIP DE MACEDA-ESPADANEDO

15.40

CEIP DE MACEDA

ESPADANEDO

SI

XG502

XG5021801

CEIP DE MACEDA-RIOSECO (FARMACIA)

9.00

RIOSECO (FARMACIA)

CEIP DE MACEDA

SI

XG502

XG5021801

CEIP DE MACEDA-RIOSECO (FARMACIA)

15.40

CEIP DE MACEDA

RIOSECO (FARMACIA)

SI

XG502

XG5021901

IES SAN MAMEDE-AS LAGOAS (POR OU-101)

14.30

IES SAN MAMEDE

AS LAGOAS

SI

XG502

XG5022001

IES SAN MAMEDE-ESTRADA A GRANXA (BAR GALLEGO) (POR OU-101)

7.45

ESTRADA A GRANXA (BAR GALLEGO)

IES SAN MAMEDE

SI

XG502

XG5022101

IES SAN MAMEDE-PARDECONDE

8.10

PARDECONDE

IES SAN MAMEDE

SI

XG502

XG5022101

IES SAN MAMEDE-PARDECONDE

14.40

IES SAN MAMEDE

PARDECONDE

SI

XG502

XG5022201

CEIP PLURILINGÜE DE VILAR DE BARRIO-ALDEA DE ABAIXO (BAR VILAS)

9.40

ALDEA DE ABAIXO (BAR VILAS)

CEIP PLURILINGÜE DE VILAR DE BARRIO

SI

XG502

XG5022201

CEIP PLURILINGÜE DE VILAR DE BARRIO-ALDEA DE ABAIXO (BAR VILAS)

16.55

CEIP PLURILINGÜE DE VILAR DE BARRIO

ALDEA DE ABAIXO (BAR VILAS)

SI

XG502

XG5022301

CEIP DE MACEDA-RODICIO (POBOACIÓN)

8.30

RODICIO (POBOACIÓN)

CEIP DE MACEDA

SI

XG502

XG5022301

CEIP DE MACEDA-RODICIO (POBOACIÓN)

15.40

CEIP DE MACEDA

RODICIO (POBOACIÓN)

SI

XG502

XG5022401

IES SAN MAMEDE-ALTO DO RODICIO

7.50

ALTO DO RODICIO

IES SAN MAMEDE

SI

XG502

XG5022401

IES SAN MAMEDE-ALTO DO RODICIO

14.40

IES SAN MAMEDE

ALTO DO RODICIO

SI

XG502

XG5020101

OURENSE E.A.-PÍAS (POR OU-101)

12.35

OURENSE E.A.

PÍAS

NON

XG502

XG5020101

OURENSE E.A.-PÍAS (POR OU-101)

18.15

OURENSE E.A.

PÍAS

NON

XG502

XG5020201

OURENSE E.A.-MACEDA CRUZAMENTO OU-103 (POR OU-101)

19.45

OURENSE E.A.

MACEDA CRUZAMENTO OU-103

NON

XG502

XG5020301

PÍAS-OURENSE E.A. (POR OU-101)

6.40

PÍAS

OURENSE E.A.

NON

XG502

XG5020501

OURENSE E.A.-OURENSE E.A.

12.45

OURENSE E.A.

OURENSE E.A.

NON

XG502

XG5020601

OURENSE E.A.-OURENSE E.A.

7.00

OURENSE E.A.

OURENSE E.A.

NON

XG502

XG5020801

ARCUCELOS-OURENSE E.A. (POR OU-536)

6.25

ARCUCELOS

OURENSE E.A.

NON

XG502

XG5020801

ARCUCELOS-OURENSE E.A. (POR OU-536)

18.00

OURENSE E.A.

ARCUCELOS

NON

XG502

XG5020901

VILAR DE BARRIO (PRAZA TOURAL)-OURENSE E.A. (POR OU-536)

13.10

OURENSE E.A.

VILAR DE BARRIO (PRAZA TOURAL)

NON

XG502

XG5021501

OURENSE E.A.-MACEDA CRUZAMENTO OU

13.00

OURENSE E.A.

MACEDA CRUZAMENTO OU-103

NON

XG502

XG5021501

OURENSE E.A.-MACEDA CRUZAMENTO OU

6.40

MACEDA CRUZAMENTO OU-103

OURENSE E.A.

NON

XG502

XG5022501

OURENSE E.A.-SANTABAIA-MACEDA CRUZAMENTO OU (POR OU-536)

7.50

OURENSE E.A.

MACEDA CRUZAMENTO OU-103

NON

XG500

XG5000101

ABELEIRA-IES CHAMOSO LAMAS

7.20

ABELEIRA

IES CHAMOSO LAMAS

SI

XG500

XG5000101

ABELEIRA-IES CHAMOSO LAMAS

12.10

IES CHAMOSO LAMAS

ABELEIRA

SI

XG500

XG5002301

VILARIÑOFRÍO-CPI VIRXE DA SALETA

9.30

VILARIÑOFRÍO

CPI VIRXE DA SALETA

SI

XG500

XG5002301

VILARIÑOFRÍO-CPI VIRXE DA SALETA

17.15

CPI VIRXE DA SALETA

VILARIÑOFRÍO

SI

XG500

XG5002701

BETAR-CPI VIRXE DA SALETA

9.40

BETAR

CPI VIRXE DA SALETA

SI

XG500

XG5002701

BETAR-CPI VIRXE DA SALETA

17.15

CPI VIRXE DA SALETA

BETAR

SI

XG500

XG5003801

TORRE-CEIP EULOGIO GÓMEZ FRANQUEIRA

9.00

TORRE

CEIP EULOGIO GÓMEZ FRANQUEIRA

SI

XG500

XG5003801

TORRE-CEIP EULOGIO GÓMEZ FRANQUEIRA

16.00

CEIP EULOGIO GÓMEZ FRANQUEIRA

TORRE

SI

XG500

XG5003901

ANLLO (MARQUESIÑA)-CEIP EULOGIO GÓMEZ FRANQUEIRA

9.00

ANLLO (MARQUESIÑA)

CEIP EULOGIO GÓMEZ FRANQUEIRA

SI

XG500

XG5003901

ANLLO (MARQUESIÑA)-CEIP EULOGIO GÓMEZ FRANQUEIRA

16.00

CEIP EULOGIO GÓMEZ FRANQUEIRA

ANLLO (MARQUESIÑA)

SI

XG500

XG5004001

ANLLO (MARQUESIÑA)-CPI TERRAS DE MASIDE

8.50

ANLLO (MARQUESIÑA)

CPI TERRAS DE MASIDE

SI

XG500

XG5004001

ANLLO (MARQUESIÑA)-CPI TERRAS DE MASIDE

15.05

CPI TERRAS DE MASIDE

ANLLO (MARQUESIÑA)

SI

XG500

XG5004101

SANTE-CPI TERRAS DE MASIDE

8.40

SANTE

CPI TERRAS DE MASIDE

SI

XG500

XG5004101

SANTE-CPI TERRAS DE MASIDE

14.45

CPI TERRAS DE MASIDE

SANTE

SI

XG500

XG5004201

O CHAO-CPI TERRAS DE MASIDE

8.45

O CHAO

CPI TERRAS DE MASIDE

SI

XG500

XG5004201

O CHAO-CPI TERRAS DE MASIDE

14.45

CPI TERRAS DE MASIDE

O CHAO

SI

XG500

XG5004301

VARÓN DE SAN FÉLIX-CEIP PLURILINGÜE CALVO SOTELO

9.46

VARÓN DE SAN FELIX

CEIP PLURILINGÜE CALVO SOTELO

SI

XG500

XG5004301

VARÓN DE SAN FÉLIX-CEIP PLURILINGÜE CALVO SOTELO

14.00

CEIP PLURILINGÜE CALVO SOTELO

VARÓN DE SAN FELIX

SI

XG500

XG5004401

CARBALLIÑO E.A.-CEIP PLURILINGÜE CALVO SOTELO

10.02

CARBALLIÑO E.A.

CEIP PLURILINGÜE CALVO SOTELO

SI

XG500

XG5004401

CARBALLIÑO E.A.-CEIP PLURILINGÜE CALVO SOTELO

13.15

CEIP PLURILINGÜE CALVO SOTELO

CARBALLIÑO E.A.

SI

XG500

XG5004401

CARBALLIÑO E.A.-CEIP PLURILINGÜE CALVO SOTELO

14.00

CEIP PLURILINGÜE CALVO SOTELO

CARBALLIÑO E.A.

SI

XG500

XG5004501

SEÑORIN-CEIP PLURILINGÜE CALVO SOTELO

10.02

SEÑORÍN

CEIP PLURILINGÜE CALVO SOTELO

SI

XG500

XG5004501

SEÑORIN-CEIP PLURILINGÜE CALVO SOTELO

14.00

CEIP PLURILINGÜE CALVO SOTELO

SEÑORÍN

SI

XG500

XG5004601

CARBALLIÑO E.A.-CEIP PLURILINGÜE CALVO SOTELO

10.02

CARBALLIÑO E.A.

CEIP PLURILINGÜE CALVO SOTELO

SI

XG500

XG5004601

CARBALLIÑO E.A.-CEIP PLURILINGÜE CALVO SOTELO

14.00

CEIP PLURILINGÜE CALVO SOTELO

CARBALLIÑO E.A.

SI

XG500

XG5004701

IGREXA NOVA (EVARISTO VAAMONDE, DIANTE DA IGREXA)-CEIP PLURILINGÜE CALVO SOTELO

9.53

IGREXA NOVA (EVARISTO VAAMONDE, DIANTE DA IGREXA)

CEIP PLURILINGÜE CALVO SOTELO

SI

XG500

XG5004701

IGREXA NOVA (EVARISTO VAAMONDE, DIANTE DA IGREXA)-CEIP PLURILINGÜE CALVO SOTELO

13.15

CEIP PLURILINGÜE CALVO SOTELO

IGREXA NOVA (EVARISTO VAAMONDE, DIANTE DA IGREXA)

SI

XG500

XG5004701

IGREXA NOVA (EVARISTO VAAMONDE, DIANTE DA IGREXA)-CEIP PLURILINGÜE CALVO SOTELO

14.00

CEIP PLURILINGÜE CALVO SOTELO

IGREXA NOVA (EVARISTO VAAMONDE, DIANTE DA IGREXA)

SI

XG500

XG5004801

ALAMEDA-CEIP PLURILINGÜE CALVO SOTELO

10.02

ALAMEDA

CEIP PLURILINGÜE CALVO SOTELO

SI

XG500

XG5004801

ALAMEDA-CEIP PLURILINGÜE CALVO SOTELO

14.00

CEIP PLURILINGÜE CALVO SOTELO

ALAMEDA

SI

XG500

XG5004901

DOADE-CEIP DE BEARIZ

9.00

DOADE

CEIP DE BEARIZ

SI

XG500

XG5004901

DOADE-CEIP DE BEARIZ

15.40

CEIP DE BEARIZ

DOADE

SI

XG500

XG5005001

SUBIGLESIA-CEIP VIRXE DA PENA DA SELA

8.55

SUBIGLESIA

CEIP VIRXE DA PENA DA SELA

SI

XG500

XG5005001

SUBIGLESIA-CEIP VIRXE DA PENA DA SELA

13.15

CEIP VIRXE DA PENA DA SELA

SUBIGLESIA

SI

XG500

XG5003701

CARBALLIÑO E.A.-OURENSE E.A.

7.50

CARBALLIÑO E.A.

OURENSE E.A.

NON

XG500

XG5003701

CARBALLIÑO E.A.-OURENSE E.A.

8.55

OURENSE E.A.

CARBALLIÑO E.A.

NON

XG500

XG5003701

CARBALLIÑO E.A.-OURENSE E.A.

19.00

CARBALLIÑO E.A.

OURENSE E.A.

NON

XG500

XG5003701

CARBALLIÑO E.A.-OURENSE E.A.

19.35

OURENSE E.A.

CARBALLIÑO E.A.

NON

XG500

XG5003001

CONFURCO-OURENSE E.A.

7.45

CONFURCO

OURENSE E.A.

NON

XG541

XG5410201

AS NEVES-O AMENEIRO

8.30

O AMENEIRO

AS NEVES

SI

XG541

XG5410201

AS NEVES-O AMENEIRO

15.39

AS NEVES

O AMENEIRO

SI

XG541

XG5410301

AS NEVES-AS NEVES

8.46

AS NEVES

AS NEVES

SI

XG541

XG5410301

AS NEVES-AS NEVES

15.39

AS NEVES

AS NEVES

SI

XG541

XG5410401

AS NEVES-PRAZA DE GALICIA

7.00

AS NEVES

PRAZA DE GALICIA

NON

XG541

XG5410401

AS NEVES-PRAZA DE GALICIA

19.00

PRAZA DE GALICIA

AS NEVES

NON

XG542

XG5420101

FERROL E.A.-MANDIÁ

8.30

FERROL E.A.

MANDIÁ

NON

XG542

XG5420101

FERROL E.A.-MANDIÁ

8.00

MANDIÁ

FERROL E.A.

NON

XG542

XG5420401

MERCADO DE SAN XULIÁN-FERROL E.A.

7.20

MERCADO DE SAN XULIÁN

FERROL E.A.

NON

XG542

XG5420401

MERCADO DE SAN XULIÁN-FERROL E.A.

19.20

MERCADO DE SAN XULIÁN

FERROL E.A.

NON

XG542

XG5420401

MERCADO DE SAN XULIÁN-FERROL E.A.

8.25

FERROL E.A.

MERCADO DE SAN XULIÁN

NON

XG542

XG5420401

MERCADO DE SAN XULIÁN-FERROL E.A.

18.05

FERROL E.A.

MERCADO DE SAN XULIÁN

NON

XG542

XG5420501

DEPOSITOS STA. MARIÑA-MOUGA

7.47

MOUGÁ ESCOLAR

DEPOSITOS STA. MARIÑA

SI

XG542

XG5420501

DEPOSITOS STA. MARIÑA-MOUGA

14.29

DEPOSITOS STA. MARIÑA

MOUGÁ ESCOLAR

SI

XG542

XG5420601

SAN PABLO-RESIDENCIA A. M.

14.08

SAN PABLO

RESIDENCIA A. M.

SI

XG542

XG5420601

SAN PABLO-RESIDENCIA A. M.

8.38

RESIDENCIA A. M.

SAN PABLO

SI

XG542

XG5420701

CEMITERIO-A PEDREIRA

14.00

CEMITERIO

A PEDREIRA

SI

XG542

XG5420701

CEMITERIO-A PEDREIRA

8.07

A PEDREIRA

CEMITERIO

SI

XG542

XG5420801

PRAZA DE ESPAÑA-CLAUDINA

7.24

CLAUDINA

PRAZA DE ESPAÑA

SI

XG542

XG5420801

PRAZA DE ESPAÑA-CLAUDINA

14.17

PRAZA DE ESPAÑA

CLAUDINA

SI

XG542

XG5420901

CEIP SAN XOÁN DE FILGUEIRA-SAN PEDRO DE LEIXA

14.10

CEIP SAN XOÁN DE FILGUEIRA

SAN PEDRO DE LEIXA

SI

XG542

XG5420901

CEIP SAN XOÁN DE FILGUEIRA-SAN PEDRO DE LEIXA

8.19

SAN PEDRO DE LEIXA

CEIP SAN XOÁN DE FILGUEIRA

SI

XG542

XG5421001

VALÓN (ESTRADA)-SAN FELIPE

14.47

VALÓN (ESTRADA)

SAN FELIPE

SI

XG542

XG5421001

VALÓN (ESTRADA)-SAN FELIPE

9.06

SAN FELIPE

VALÓN (ESTRADA)

SI

XG542

XG5421101

CEMITERIO-MOUGÁ

14.02

CEMITERIO

MOUGÁ

SI

XG542

XG5421101

CEMITERIO-MOUGÁ

7.51

MOUGÁ

CEMITERIO

SI

XG542

XG5421201

CEIP DE PAZOS-O CRUCE

14.05

CEIP DE PAZOS

O CRUCE

SI

XG542

XG5421201

CEIP DE PAZOS-O CRUCE

8.17

O CRUCE

CEIP DE PAZOS

SI

XG542

XG5421301

CEE TERRA DE FERROL-CANIDO

16.10

CEE TERRA DE FERROL

CANIDO

SI

XG542

XG5421301

CEE TERRA DE FERROL-CANIDO

8.03

CANIDO

CEE TERRA DE FERROL

SI

XG542

XG5421401

VALÓN (ESTRADA)-CLAUDINA

14.48

VALÓN (ESTRADA)

CLAUDINA

SI

XG542

XG5421401

VALÓN (ESTRADA)-CLAUDINA

8.44

CLAUDINA

VALÓN (ESTRADA)

SI

XG542

XG5421501

VALÓN (POBOACIÓN)-PRAZA DA GRAÑA

14.48

VALÓN (POBOACIÓN)

PRAZA DA GRAÑA

SI

XG542

XG5421501

VALÓN (POBOACIÓN)-PRAZA DA GRAÑA

9.10

PRAZA DA GRAÑA

VALÓN (POBOACIÓN)

SI

XG505

XG5050301

AVDA. CORUÑA, 9-AVDA. CORUÑA, 9

6.45

AVDA. CORUÑA, 9

AVDA. CORUÑA, 9

NON

XG505

XG5050401

SAN TOMÉ-OURENSE E.A.

7.45

SAN TOMÉ

OURENSE E.A.

NON

XG505

XG5050401

SAN TOMÉ-OURENSE E.A.

18.45

OURENSE E.A.

SAN TOMÉ

NON

XG505

XG5051101

OURENSE E.A.-OURENSE E.A.

7.25

OURENSE E.A.

OURENSE E.A.

NON

XG505

XG5051101

OURENSE E.A.-OURENSE E.A.

21.25

OURENSE E.A.

OURENSE E.A.

NON

XG505

XG5051201

OURENSE E.A.-OURENSE E.A.

18.45

OURENSE E.A.

OURENSE E.A.

NON

XG505

XG5051301

OURENSE E.A.-OURENSE E.A.

14.00

OURENSE E.A.

OURENSE E.A.

NON

XG505

XG5051601

OURENSE E.A.-PORTAMIEIRO

13.00

OURENSE E.A.

PORTAMIEIRO

NON

XG505

XG5051601

OURENSE E.A.-PORTAMIEIRO

19.30

OURENSE E.A.

PORTAMIEIRO

NON

XG505

XG5051601

OURENSE E.A.-PORTAMIEIRO

7.15

PORTAMIEIRO

OURENSE E.A.

NON

XG505

XG5052001

OURENSE E.A.-OURENSE E.A.

13.00

OURENSE E.A.

OURENSE E.A.

NON

XG505

XG5052001

OURENSE E.A.-OURENSE E.A.

19.30

OURENSE E.A.

OURENSE E.A.

NON

XG505

XG5052301

OURENSE E.A.-PEARES OS (ZONA NORTE)

12.55

PEARES OS (ZONA NORTE)

OURENSE E.A.

NON

XG505

XG5052301

OURENSE E.A.-PEARES OS (ZONA NORTE)

13.50

OURENSE E.A.

PEARES OS (ZONA NORTE)

NON

XG505

XG5052501

OURENSE E.A.-CARRACEDO

18.30

OURENSE E.A.

CARRACEDO

NON

XG505

XG5052601

OURENSE E.A.-BESTEIROS

12.00

OURENSE E.A.

BESTEIROS

NON

XG505

XG5052601

OURENSE E.A.-BESTEIROS

7.30

BESTEIROS

OURENSE E.A.

NON

XG505

XG5052701

OURENSE E.A.-BESTEIROS

18.30

BESTEIROS

OURENSE E.A.

NON

XG505

XG5052801

OURENSE E.A.-ESGOS

18.00

ESGOS

OURENSE E.A.

NON

XG505

XG5053001

AS LAGOAS-AS LAGOAS

6.55

AS LAGOAS

AS LAGOAS

NON

XG505

XG5053001

AS LAGOAS-AS LAGOAS

20.05

AS LAGOAS

AS LAGOAS

NON

XG505

XG5055301

OURENSE E.F.-OURENSE E.F.

6.45

OURENSE E.F.

OURENSE E.F.

NON

XG505

XG5055301

OURENSE E.F.-OURENSE E.F.

13.30

OURENSE E.F.

OURENSE E.F.

NON

XG505

XG5055401

PARADA DO SIL-OURENSE E.A.

6.45

PARADA DO SIL

OURENSE E.A.

NON

XG505

XG5055401

PARADA DO SIL-OURENSE E.A.

18.30

OURENSE E.A.

PARADA DO SIL

NON

XG505

XG5055501

OURENSE E.A.-OURENSE E.A.

11.00

OURENSE E.A.

OURENSE E.A.

NON

XG505

XG5055701

A PEROXA-OURENSE E.A.

10.15

PEROXA, A

OURENSE E.A.

NON

XG505

XG5055901

OURENSE E.A.-OURENSE E.A.

6.55

OURENSE E.A.

OURENSE E.A.

NON

XG505

XG5055901

OURENSE E.A.-OURENSE E.A.

18.30

OURENSE E.A.

OURENSE E.A.

NON

XG505

XG5056101

OURENSE E.A.-OURENSE E.A.

9.30

OURENSE E.A.

OURENSE E.A.

NON

XG505

XG5056101

OURENSE E.A.-OURENSE E.A.

19.15

OURENSE E.A.

OURENSE E.A.

NON

XG505

XG5056201

AMOEIRO (ESTRADA)-OURENSE E.A.

10.00

AMOEIRO (ESTRADA)

OURENSE E.A.

NON

XG505

XG5056201

AMOEIRO (ESTRADA)-OURENSE E.A.

12.45

OURENSE E.A.

AMOEIRO (ESTRADA)

NON

XG505

XG5056301

OURENSE E.A.-OS PEARES (120)-PENALBA-OURENSE E.A.

7.45

OURENSE E.A.

OURENSE E.A.

NON

XG505

XG5053201

AS LAGOAS-A VALENZÁ

7.20

AS LAGOAS

A VALENZÁ-AUTOVÍA

NON

XG505