Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 99 Luns, 27 de maio de 2019 Páx. 25802

IV. Oposicións e concursos

Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza

ORDE do 16 de maio de 2019 pola que se modifica a Orde do 25 de marzo de 2019 pola que se aproban as bases xerais reguladoras e se convoca o proceso selectivo unitario para a provisión, mediante contrato laboral temporal, de postos de auxiliares de policía local.

Conforme o establecido no Decreto 115/2017, do 17 de novembro, polo que se regula a cooperación da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia cos concellos na selección dos membros dos corpos de policía local, vixilantes municipais e auxiliares de policía local (Diario Oficial de Galicia núm. 222, do 22 de novembro), esta vicepresidencia, en virtude da delegación conferida para o efecto polos concellos interesados, convocou o proceso selectivo unitario para a provisión, mediante contrato laboral temporal, de postos de auxiliares de policía local (DOG núm. 65, do 3 de abril de 2019).

No exercicio das súas competencias, o Concello de Bueu solicitou que se modificou esta orde e que se convocasen seis (6) postos de auxiliar de policía local en lugar de 8.

Así mesmo, comprobouse que a suma total dos postos ofertados contiña un erro e que procedía tamén a súa modificación.

Por canto antecede, e por proposta da Agasp, no uso das facultades conferidas no artigo 4 do Decreto 115/2017, do 17 de novembro, esta vicepresidencia, en virtude da delegación conferida para o efecto polos concellos interesados,

DISPÓN:

Artigo único. Modificación da Orde do 25 de marzo de 2019 pola que se aproban as bases xerais reguladoras e se convoca o proceso selectivo unitario para a provisión, mediante contrato laboral temporal, de postos de auxiliares de policía local

A Orde do 25 de marzo de 2019 pola que se aproban as bases xerais reguladoras e se convoca o proceso selectivo unitario para a provisión, mediante contrato laboral temporal, de postos de auxiliares de policía local, queda modificada como segue:

No artigo 1, onde di: «O obxecto desta convocatoria é a provisión, mediante contrato laboral temporal, de 147 postos de auxiliares de policía local dos concellos que a continuación se enumeran e a creación da lista de colaboración para a súa contratación», debe dicir: «O obxecto desta convocatoria é a provisión, mediante contrato laboral temporal, de 149 postos de auxiliares de policía local dos concellos que a continuación se enumeran e a creación da lista de colaboración para a súa contratación».

A lista de concellos cos respectivos números de prazas debe quedar como segue:

Concello

Nº de prazas

A Cañiza

1

A Estrada

4

A Fonsagrada

1

A Guarda

2

A Pobra do Caramiñal

4

Barbadás

2

Bergondo

2

Betanzos

4

Bueu

6

O Carballiño

6

Cedeira

4

Malpica de Bergantiños

2

Marín

4

Meaño

1

Melide

2

Negreira

2

Nigrán

4

Ortigueira

2

Redondela

6

Rianxo

1

Salceda de Caselas

2

Sanxenxo

33

Sarria

4

Tomiño

1

Valdoviño

2

Vilagarcía de Arousa

15

O Barco de Valdeorras

2

Poio

4

A Illa de Arousa

2

Xinzo de Limia

2

Ponteareas

6

O Grove

4

A Laracha

3

Soutomaior

1

Cangas

2

Oleiros

6

Esta modificación non afecta o prazo de presentación de solicitudes desta convocatoria.

Esta orde pon fin á vía administrativa e contra ela as persoas interesadas poderán presentar recurso potestativo de reposición, ante a persoa titular da consellería competente en materia de seguridade, no prazo dun mes contado desde o día seguinte ao da súa publicación no DOG, conforme a Lei 39/2015, do 1 de outubro, ou impugnala directamente, ante a Sala do Contencioso-Administrativo do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, no prazo de dous meses, contados desde a mesma data, conforme a Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa.

Santiago de Compostela 16 de maio de 2019

Alfonso Rueda Valenzuela
Vicepresidente e conselleiro de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza