Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 136 Xoves, 18 de xullo de 2019 Páx. 33642

V. Administración de xustiza

Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (Sala do Social)

EDICTO (RSU 809/2019).

Tipo e nº de recurso: RSU recurso suplicación 809/2019

Xulgado de orixe/autos: procedemento ordinario 493/2016 Xulgado do Social número 4 de Vigo

Recorrente: Saturnino Rivero Rodríguez

Avogado: Alfredo Briales Porcioles

Recorridos: Fernández Contreras Granitos, S.A., Bilbao Compañía Anónima de Seguros y Reaseguros, Grupo Ingemar, S.L., Construcciones Sagrobes, S.L.

Avogados: Gema García Gómez, José Manuel Rodríguez Álvarez

Eu, María Isabel Freire Corzo letrada da Administración de xustiza da Sala do Social do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, fago saber que no procedemento de recurso de suplicación 809/2019 seguido por instancia de Saturnino Rivero Rodríguez contra Fernández Contreras Granitos, S.A., Bilbao Compañía Anónima de Seguros y Reaseguros, Grupo Ingemar, S.L., Construcciones Sagrobes, S.L., sobre outros dereitos da Seguridade Social, se ditou a seguinte resolución:

Decidimos

Que estimando parcialmente o recurso de suplicación formulado polo letrado Alfredo Briales de Porcioles, en nome e representación de Saturnino Rivero Rodríguez, contra a sentenza do 18 de outubro de 2018, ditada polo Xulgado do Social número catro dos de Vigo, en autos seguidos por instancia do recorrente fronte ás empresas Fernández Contreras Granitos, S.A., Grupo Ingemar, S.L., e Construcciones Sagrobes, S.L., e a compañía de seguros Bilbao Compañía Anónima de Seguros y Reaseguros, S.A., sobre indemnización de danos e prexuízos, debemos revogar e revogamos parcialmente a sentenza ditada, estimamos parcialmente a demanda e condenamos a empresa Fernández Contreras Granitos, S.A., a que aboe ao demandante a cantidade de cento corenta e tres mil setecentos noventa e catro euros cun céntimo (143.794,01 euros), así como os xuros legais da citada cantidade, desestimamos a demanda formulada en canto á diferenza de contía reclamada e absolvemos do devandito pedimento a citada demandada, e mantemos igualmente os pronunciamentos absolutorios contidos na sentenza impugnada, respecto ao resto dos codemandados.

Notifíquese esta resolución ás partes e á Fiscalía do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia.

Modo de impugnación: faise saber ás partes que contra esta sentenza cabe interpoñer recurso de casación para unificación de doutrina que se debe preparar mediante escrito presentado ante esta sala dentro do improrrogable prazo de dez días hábiles inmediatos seguintes á data de notificación da sentenza. Se o recorrente non tivese a condición de traballador ou beneficiario do réxime público da Seguridade Social deberá efectuar:

– O depósito de 600 € na conta de 16 díxitos desta sala, aberta no Banco de Santander (Banesto) co nº 1552 0000 37 seguida de catro díxitos correspondentes ao nº do recurso e dous díxitos do ano deste.

– Así mesmo, se hai cantidade de condena deberá consignala na mesma conta, pero co código 80 en vez do 37 ou ben presentar aval bancario solidario en forma.

– Se o ingreso se fai mediante transferencia bancaria desde unha conta aberta en calquera entidade bancaria distinta, haberá que emitila á conta de vinte díxitos 0049 3569 92 0005001274 e facer constar no campo “Observacións ou Concepto da transferencia” os 16 díxitos que corresponden ao procedemento (1552 0000 80 ou 37 **** ++).

E para que sirva de notificación en legal forma a Construcciones Sagrobes, S.L., actualmente en ignorado paradoiro, expido o presente edicto para a súa inserción no Diario Oficial de Galicia e advírtese o destinatario de que as seguintes comunicacións se farán fixando copia da resolución ou da cédula no taboleiro de anuncios da oficina xudicial, salvo o suposto da comunicación das resolucións que deban revestir forma de auto ou sentenza, ou cando se trate de emprazamento.

A Coruña, 21 de xuño de 2019

A letrada da Administración de xustiza