Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 183 Mércores, 9 de setembro de 2020 Páx. 35447

III. Outras disposicións

Consellería de Política Social

RESOLUCIÓN do 31 de agosto de 2020, da Dirección Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado, pola que se publica a Resolución do 26 de agosto de 2020, ditada no procedemento BS306B, de concesión de subvencións convocadas ao abeiro da Orde do 20 de decembro de 2019 pola que se establecen as bases que rexen as axudas enmarcadas no programa Iniciativa Xove durante o ano 2020 e se procede á súa convocatoria.

A Consellería de Política Social convocou para o ano 2020, a través da Orde do 20 de decembro de 2019 (DOG núm. 27, do 10 de febreiro), as axudas enmarcadas no programa Iniciativa Xove.

De conformidade coa disposición adicional cuarta, apróbase a delegación de atribucións da persoa titular da Consellería de Política Social na persoa titular da Dirección Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado para resolver a concesión, denegación, modificación ou outras incidencias das axudas previstas nesta orde, así como para autorizar e dispoñer os gastos, o recoñecemento das obrigas e a proposta de pagamento, en relación co disposto no artigo 73.a) do Decreto lexislativo 1/1999, do 7 de outubro.

Así mesmo, o artigo 12 da orde indica que se publicarán no Diario Oficial de Galicia, de conformidade co artigo 45 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, os actos administrativos e as resolucións deste procedemento. Esta publicación producirá os efectos da notificación.

Con data do 15 de xullo de 2020 ditouse a primeira resolución de concesión de subvencións respecto das axudas convocadas ao abeiro da Orde do 20 de decembro de 2019. A resolución publicouse no Diario Oficial de Galicia o 31 de xullo de 2020 (DOG núm. 153), incluíndo a lista de reserva.

No artigo 18.3 da orde establécese que no caso de se produciren renuncias a estas axudas por parte das persoas beneficiarias, o órgano instrutor poderá realizar, se o considera oportuno, novas propostas de resolución de concesión da axuda ás persoas solicitantes incluídas na lista de reserva prevista no número anterior, con atención rigorosa á orde establecida nela.

A contía global da convocatoria recollida no artigo 3 da orde é de 400.000,00 €.

Debido ás renuncias á subvención de 18 entidades e grupos informais de mozos e mozas incrementouse a aplicación orzamentaria na cantidade de 72.665,01 €. Como consecuencia disto, ditouse unha nova resolución de concesión o 26 de agosto de 2020.

Polo exposto,

RESOLVO:

Primeiro. Ordenar a publicación no Diario Oficial de Galicia do contido íntegro da Resolución do 26 de agosto de 2020, ditada no procedemento BS306B, de concesión de subvencións convocadas ao abeiro da Orde do 20 de decembro de 2019 pola que se establecen as bases que rexen as axudas enmarcadas no programa Iniciativa Xove durante o ano 2020 e se procede á súa convocatoria.

Segundo. Comunicar que a Resolución do 26 de agosto de 2020 esgota a vía administrativa e contra ela poderá interpoñerse recurso potestativo de reposición ante o mesmo órgano que a ditou, no prazo dun (1) mes contado a partir do día seguinte á publicación desta resolución no Diario Oficial de Galicia, ou ben directamente recurso contencioso-administrativo ante a Sala do Contencioso-Administrativo do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia no prazo de dous (2) meses contados a partir do día seguinte da publicación desta resolución no Diario Oficial de Galicia.

Santiago de Compostela, 31 de agosto de 2020

Cristina Pichel Toimil
Directora xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado

ANEXO

Resolución do 26 de agosto de 2020, ditada no procedemento BS306B, de concesión de subvencións convocadas ao abeiro da Orde do 20 de decembro de 2019 pola que se establecen as bases que rexen as axudas enmarcadas no programa Iniciativa Xove durante o ano 2020 e se procede á súa convocatoria.

Con data do 15 de xullo de 2020 ditouse a primeira resolución de concesión de subvencións respecto das axudas convocadas ao abeiro da Orde do 20 de decembro de 2019. A resolución publicouse no Diario Oficial de Galicia o 31 de xullo de 2020 (DOG núm. 153), incluíndo a lista de reserva.

No artigo 18.3 das bases reguladoras establécese que «no caso de se produciren renuncias a estas axudas por parte das persoas beneficiarias, o órgano instrutor poderá realizar, se o considera oportuno, novas propostas de resolución de concesión da axuda ás persoas solicitantes incluídas na lista de reserva prevista no número anterior, con atención rigorosa á orde establecida nela».

A contía global da convocatoria recollida no artigo 3 das bases é de 400.000,00 €.

Debido ás renuncias á subvención de 18 entidades e grupos informais de mozos e mozas incrementouse a aplicación orzamentaria na cantidade de 72.665,01 €.

Polo anterior,

RESOLVO:

Primeiro. Aceptar as seguintes renuncias da lista de persoas beneficiarias:

Orde prelación

Exp.

Solicitante

Representante do grupo informal

NIF

Puntos

Importe concedido

8

2020/075

San Xulián

Rubén Ricardo Pereira Castrillón

***2718**

72,5

3.653,00 €

12

2020/073

Colectivo Empodera Rural

Lidia Arcas Pérez

***4409**

70

3.770,13 €

14

2020/086

Pesquedellas

Catuxa Gómez Teijo

***4533**

70

3.470,00 €

19

2020/055

Asociación Xuvenil Os Gaiteiros

G32270423

67,5

4.965,00 €

21

2020/030

Down Vigo: Asociación para Síndrome de Down

G36697324

67,5

5.000,00 €

23

2020/081

Impulso de las mujeres en el emprendimiento rural

Laura Iglesias Salvador

***8448**

65

4.900,00 €

25

2020/094

Magma

Alma da Luz Fernández

***6505**

65

3.058,68 €

30

2020/034

As xoias do Alén

Daniel Atán Romar

***9714**

62,5

700,00 €

31

2020/115

Jóvenes Tui-Vigo

Luis José Boullosa Martínez

***6734**

62,5

5.000,00 €

32

2020/009

Cáritas Diocesana de Santiago de Compostela

R1500053B

62,5

5.000,00 €

39

2020/013

Organización Juvenil Española

G28556728

60

4.996,00 €

40

2020/045

Federación de Asociacións de Persoas Xordas de Galicia (FAXPG)

G15068091

60

3.544,50 €

53

2020/016

Asociación de Pais de Persoas con Discapacidade Intelectual ASPAS

G15031537

57,5

5.000,00 €

55

2020/063

Asociación Centro xuvenil Abeiro

G15456700

57,5

2.400,00 €

63

2020/113

LZU Producciones

Gabriel Varela Vales

***0869**

55

4.992,70 €

71

2020/042

ASPNAIS Asociación de Padres o Tutores de Personas con Discapacidad de Lugo

G27018365

55

2.215,00 €

73

2020/137

Mocidade cabaqueira

José Alonso Martínez

***7415**

55

5.000,00 €

76

2020/118

Esfeir@s

Marc Romero Estonllo

***8442**

55

5.000,00 €

Segundo. Conceder ás seguintes persoas da lista de reserva a subvención convocada pola Orde do 20 de decembro de 2019 con cargo á aplicación orzamentaria 13.05.313A.481.0:

Orde

prelación

Exp.

Solicitante

NIF

Puntos

Importe concedido

1

2020/064

Asociación Érguete Baixo Miño

G36124279

52,5

5.000,00 €

2

2020/014

Down Pontevedra «Xuntos»

G36164887

52,5

4.930,00 €

3

2020/092

Asociación CIOR Galicia

G27497619

52,5

5.000,00 €

4

2020/007

Agrupación folklórica Santiaguiños de Boimorto

G15223936

50

5.000,00 €

5

2020/003

Sagrado Corazón

G27118934

50

5.000,00 €

6

2020/005

Asociación Apader

G15051741

50

3.015,00 €

7

2020/019

Censea

G70529920

50

5.000,00 €

8

2020/077

Asdegal (Acción solidaria de Galicia)

G27727593

50

5.000,00 €

9

2020/020

Asociación Cultural e Xuvenil Río Gallo de Cuntis

G36405769

50

5.000,00 €

10

2020/044

Asociación Periodística, Estudios y Comunicación

G70448345

50

5.000,00 €

Terceiro. De conformidade co artigo 19.3 das bases reguladoras, as entidades ou grupos beneficiarios disporán dun prazo de dez (10) días, desde a publicación da resolución de concesión, para realizar algún dos seguintes trámites mediante a presentación do anexo V:

a) Renunciar á subvención concedida se por calquera circunstancia non puidese realizar o proxecto subvencionado, tendo en conta o establecido no artigo 5.4.

b) Solicitar o anticipo previsto no artigo 21.2. Para iso deberá presentar, ademais:

1º. O anexo X debidamente cuberto. No caso dos grupos informais, todas as persoas que o compoñen deberán ser titulares da conta bancaria e asinar este anexo.

2º. As certificacións de estar ao día nas obrigas coa AEAT, a TXSS e a consellería competente en materia de facenda da Xunta de Galicia, só no caso de que se opuxesen expresamente á súa consulta automática no trámite de solicitude.

Transcorrido o prazo de dez (10) días, non se admitirán máis solicitudes de anticipo.

Cuarto. Esta resolución esgota a vía administrativa e contra ela poderá interpoñerse recurso potestativo de reposición ante o mesmo órgano que a ditou, no prazo dun (1) mes contado a partir do día seguinte á súa publicación no Diario Oficial de Galicia, ou ben directamente recurso contencioso-administrativo ante a Sala do Contencioso-Administrativo do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia no prazo de dous (2) meses contados a partir do día seguinte ao da publicación no Diario Oficial de Galicia, de conformidade co disposto na Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa.

Santiago de Compostela, 26 de agosto de 2020. A conselleira de Política Social, P.D. (Orde do 20.12.2019), Cristina Pichel Toimil, directora xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado.