Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 206 Martes, 13 de outubro de 2020 Páx. 39551

III. Outras disposicións

Consellería de Facenda e Administración Pública

ORDE do 9 de outubro de 2020 pola que se ditan instrucións para a elaboración dos orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2021.

A senda de crecemento estable en que se atopaba Galicia a comezos de ano viuse interrompida de xeito abrupto pola expansión da pandemia COVID-19 e as medidas de confinamento e restrición da mobilidade que houbo que tomar para enfrontala. A crise causada pola pandemia está a caracterizarse pola rapidez e alcance dos seus efectos, o que obrigou o Goberno galego a se adaptar axiña e de xeito flexible á realidade en cada intre.

En efecto, a declaración da situación de emerxencia sanitaria o pasado 13 de marzo e as medidas de confinamento tomadas durante o estado de alarma implicaron que, xa co orzamento en execución, houbese que tomar medidas de amplo alcance, primeiro para garantir o financiamento da emerxencia sociosanitaria e logo a económica.

Como é sabido, o impacto da pandemia suporá unha importante baixa do PIB neste 2020, do cal boa parte se recuperará cunha volta gradual á normalidade no ano 2021, polo que se experimentaría un forte rebote en 2021. A aceleración da prevista saída en V aberta que prognostican os principais centros de prospectiva económica marcan as prioridades de actuación dos orzamentos nesa senda de recuperación, coa intención de que sexa o máis curta no tempo posible e de mitigar os seus efectos nas familias e empresas.

Por outra banda, o reforzo da recuperación da capacidade produtiva e do emprego da nosa economía débese realizar nun contexto de reformas estruturais que acaden ganancias de competitividade con base nunha modernización do noso tecido produtivo a partir da transición ecolóxica e dixital previstas. Ademais, o desenvolvemento dunha economía máis verde e circular, a innovación e o deseño deben colaborar a establecer unha mellor imaxe de marca das empresas galegas, que se posicionarán mellor no mercado mundial, aumentando o seu tamaño e a súa capacidade para enfrontar con solvencia vindeiras crises.

Esta modernización e aumento do tecido empresarial debe colaborar a un ensanchamento do mercado laboral, que suporá máis oferta de empregos e de mellor calidade. A iso debe colaborar a potenciación do investimento en habilidades dos traballadores e na formación profesional.

Por tanto, as contas de 2021 terán como obxectivo, en primeiro lugar, seguir a garantir a seguridade sociosanitaria e paliar os efectos da pandemia, en especial sobre aqueles que máis o precisan, os galegos en risco de exclusión social e os que perderon o seu traballo ou negocio polo shock económico que están a supor os meses de baixa actividade dimanantes da situación de confinamento e progresiva volta á normalidade; e, en segundo lugar, volver aos niveis de emprego e actividade prepandemia o máis axiña posible, realizando as reformas estruturais precisas para contar cun tecido económico máis moderno, produtivo e sustentable.

Con base no sinalado, dada a previsible baixa de recadación tributaria dimanante dos axustes de prezos e rendas que seguen a todo shock económico, os fondos propios dispoñibles non serán superiores aos do exercicio precedente; ademais, o vixente sistema de financiamento autonómico precisa ser complementado en primeira instancia para manter as contías do presente exercicio con recurso ao endebedamento, e en segunda e na medida en que non está deseñado para financiar episodios de carácter extraordinario como o vivido, con fortes impactos nas políticas de gasto de competencia autonómica (sanidade, política social, educación e dinamización económica), polo que segue a ser precisa unha achega adicional de recursos, en liña co fondo COVID 2020.

Adicionalmente aos recursos do sistema de financiamento e ao fondo COVID extraordinario para 2021, a Unión Europea, consciente do alcance dos efectos económicos da pandemia, mobilizará un importante continxente de fondos ao redor do programa Next Generation UE, que está chamado a ser a fonte de financiamento que debe colaborar a financiar gran parte das reformas previstas en ausencia de fondos propios adicionais. Parte destes fondos recolleranse xa no orzamento xunto co fin da programación do marco 2014-2020 dos fondos europeos, tanto estruturais (Feder e FSE) coma sectoriais (Femp e Feader), que contribuirán de xeito acelerado á consecución dos seus obxectivos e execución dos programas operativos. Todo isto, nun exercicio en que se elaborarán e negociarán os programas operativos do marco 2021-2027.

Ben que as liñas de actuación prioritarias do noso modelo de crecemento económico estaban recollidas no plan estratéxico da Comunidade Autónoma, que está a ser obxecto de actualización, a gravidade dos efectos da pandemia aconsella, co asesoramento dunha comisión de expertos, o lanzamento inmediato dun plan de choque xa na primavera de 2020, cuxos efectos abranguen os exercicios 2020 e 2021, polo que unha contía importante das ditas actuacións contará con cobertura orzamentaria nas contas de 2021.

Por tanto, as contas orzamentarias priorizarán as políticas de gasto encamiñadas ao reforzo da sanidade e a educación e ao apoio aos máis vulnerables fronte á crise, todo iso sen desbotar as actuacións de fomento dos principais sectores da nosa economía.

O esforzo de gasto que supón a dita priorización, nun contexto marcado pola escaseza de recursos, afectará o nesgo da política fiscal e fará preciso xerar espazo fiscal, priorizando o gasto máis eficiente desde o punto de vista económico e social e aproveitando os recursos extraordinarios que chegan a través do fondo COVID 2021, por unha banda, e dos fondos next Generation UE, pola outra.

Os esforzos reformistas dirixidos á recuperación da actividade produtiva tamén deben aplicarse á propia Administración autonómica, que mediante o seu propio plan de reforma realizará unha revisión dos procedementos e estruturas para lle facilitar unhas xestións máis rápidas, sinxelas e transparentes ao cidadán, afondará na súa propia transición dixital e realizará revisións sistemáticas de gasto para identificar as actuacións de gasto non eficientes ou con unha rendibilidade social insuficiente para mudalas por outras con mellores resultados.

Como en exercicios anteriores, os orzamentos recollerán unha visión transversal das políticas de gasto con perspectiva de xénero e do orzamento en clave de infancia; así mesmo, por vez primeira recollerase un informe co orzamento en clave de obxectivos da Axenda 2030 para o desenvolvemento sustentable.

A clasificación orgánica do orzamento 2021 artéllase ao abeiro do Decreto 110/2020, do 6 de setembro, polo que se establece a estrutura orgánica da Xunta de Galicia, e do Decreto 130/2020, do 17 de setembro, polo que se fixa a estrutura orgánica das vicepresidencias e das consellerías da Xunta de Galicia.

Por ultimo, a presentación e a elaboración dos orzamentos avanzan na transparencia e rendición de contas, mellorando a renovada páxina web de orzamentos da consellería con novas gráficas e fichas máis visuais e exportables das principais magnitudes orzamentarias.

Por medio desta orde dítanse as normas para a elaboración dos orzamentos da Comunidade Autónoma para 2021, ao abeiro do disposto no artigo 51 do texto refundido da Lei de réxime financeiro e orzamentario de Galicia.

Polo exposto, e en virtude das competencias atribuídas polo artigo 7.c) do texto refundido da Lei de réxime financeiro e orzamentario de Galicia, aprobado polo Decreto lexislativo 1/1999, do 7 de outubro,

DISPOÑO:

Artigo 1. Directrices para o establecemento do marco orzamentario 2021

Os orzamentos xerais da Comunidade Autónoma para 2021 orientaranse a desenvolver as liñas de actuación encamiñadas a impulsar a recuperación da actividade económica e o emprego, partindo da estratexia definida no Plan estratéxico de Galicia (PEG) e no Plan de reactivación e dinamización 2020/2021, baseados no crecemento sustentable e cohesionado social e territorialmente, impulsado na innovación e o coñecemento.

A Dirección Xeral de Planificación e Orzamentos elaborará un escenario financeiro para o vindeiro 2021, que concretará as dispoñibilidades financeiras para a elaboración do orzamento da Comunidade Autónoma e adaptarase á taxa de referencia de déficit para as comunidades autónomas sometida a informe do Consello de Política Fiscal e Financeira.

Artigo 2. Criterios xerais de orzamentación

Os orzamentos da Comunidade Autónoma de Galicia para 2021 priorizarán os seguintes criterios de asignación de recursos como base para a volta a unha senda de crecemento estable, sustentable e cohesionado social e territorialmente.

a) Garantir os medios e o persoal precisos no eido sociosanitario para que Galicia sexa un territorio que manteña controlada a evolución da pandemia e os seus efectos. Garantir, así mesmo, o funcionamento duns servizos educativos seguros e de calidade.

b) Paliar os efectos da crise nos máis desfavorecidos

c) Dar continuidade ás políticas de dinamización económica. Concretamente, apoiar os sectores produtivos estratéxicos salientados no Plan de reactivación e dinamización 2020/2021 e no PEG, a través da modernización da estrutura económica de Galicia, fomentando un tecido produtivo moderno, eficiente, innovador, internacionalizado e sustentable que xere máis empregos de máis calidade, aproveitando as necesarias reformas para impulsar as transicións verde e dixital. Especialmente, impulsar un Xacobeo 2021 que se desenvolva con éxito nas actuais condicións.

d) Abordar unha reforma da Administración pública autonómica de cara a un servizo ao cidadán máis accesible, áxil e de máis calidade, e máis eficiente, dixital e transparente.

Artigo 3. Ámbito de aplicación

Un. As disposicións contidas nesta orde serán de aplicación á elaboración do anteproxecto de Lei dos orzamentos xerais da Comunidade Autónoma para o ano 2021, que abrangue os orzamentos dos seguintes entes:

1. Entidades con orzamento limitativo

a) A Administración xeral da Comunidade Autónoma e os órganos estatutarios e consultivos.

b) Os organismos autónomos.

c) As axencias públicas autonómicas.

d) As entidades públicas instrumentais de asesoramento ou consulta que, consonte a disposición adicional sexta da Lei 16/2010, do 17 de decembro, de organización e funcionamento da Administración xeral e do sector público de Galicia (Lofaxga), terán a consideración de organismos autónomos para efectos orzamentarios.

e) Os orzamentos das demais entidades cuxa normativa específica lles confire carácter limitativo aos créditos do orzamento de gastos.

2. Entidades con orzamento estimativo

a) Os orzamentos de explotación e capital das entidades públicas empresariais a que fai referencia o artigo 89 da Lofaxga.

b) Os orzamentos de explotación e capital das sociedades mercantís públicas autonómicas a que fai referencia o artigo 102 da Lofaxga.

c) Os orzamentos de explotación e capital das fundacións do sector público autonómico a que se refire o artigo 113 da Lofaxga.

d) Os orzamentos dos consorcios autonómicos a que fai referencia o artigo 95 da Lofaxga.

Dous. En todo caso, os orzamentos incluirán os de todas as entidades que estean clasificadas como subsector Administración rexional (S.1312), segundo o SEC-2010, consonte a información contida no inventario de entes da Intervención Xeral da Administración do Estado, aínda que non estean participadas maioritariamente pola Comunidade Autónoma, agás as universidades públicas e as entidades que dependan delas. Tamén formarán parte dos orzamentos xerais da Comunidade Autónoma os dos entes pertencentes ao sector de sociedades non financeiras e financeiras participadas maioritariamente directa ou indirectamente pola Xunta de Galicia.

Tres. Os fondos carentes de personalidade xurídica, existentes na data de elaboración dos orzamentos, presentarán a documentación orzamentaria de acordo coas instrucións que estableza a Dirección Xeral de Planificación e Orzamentos.

Artigo 4. Unidade de orzamentación

Os orzamentos xerais da Comunidade Autónoma elaboraranse tendo como unidade de conta o euro.

Artigo 5. Órganos participantes na elaboración dos orzamentos

De xeito xeneralizado, todas as comisións orzamentarias artellaranse en réxime de videochamada, agás os casos en que pola documentación que se deba manexar ou polo número de participantes o seu presidente a convoque presencialmente.

Un. Comisión de análise e avaliación dos obxectivos dos programas de gasto.

É o grupo de traballo encargado de avaliar os obxectivos estratéxicos e operativos asignados aos distintos programas de gasto e os seus indicadores de resultado, así como a coherencia dos indicadores de produtividade asignados a cada proxecto orzamentario. Estes obxectivos coincidirán cos do Plan estratéxico de Galicia.

Constituirase unha comisión por cada sección e formarán parte dela:

• O director xeral de Planificación e Orzamentos, que a presidirá.

• O subdirector xeral de Planificación.

• A secretaria xeral de Igualdade ou persoa en quen delegue.

• O secretario xeral técnico da respectiva sección orzamentaria e os responsables de gasto que xulgue necesarios.

O presidente da comisión poderá convocar outros xestores de gasto, así como o persoal asesor que xulgue conveniente.

No seo destas comisións haberá tres grupos de traballo, que desenvolverán as actuacións precisas para elaborar o seu respectivo informe orzamentario.

1. Grupo de análise de xénero, que analizará o impacto dos programas de gasto na erradicación das fendas de xénero detectadas e realizará as recomendacións precisas para a incorporación da perspectiva de xénero aos orzamentos.

2. Grupo de orzamento da infancia e adolescencia, que analizará a achega ás necesidades da infancia e adolescencia dos diferentes proxectos de gasto.

3. Grupo de traballo ODS 2030, que asignará os proxectos de gasto coa lóxica de estratexia de sustentabilidade 2030.

Dous. Comisión de ingresos propios e finalistas.

Por cada sección constituirase unha comisión, á cal lle corresponderán as tarefas de determinación, análise e agregación dos datos precisos para a elaboración das previsións dos seguintes ingresos:

– Os relativos ás taxas, prezos e demais ingresos de dereito público xestionados pola sección.

– Os ingresos de carácter finalista procedentes da Administración do Estado ou doutras administracións públicas, agás os recollidos na Comisión de Fondos Europeos. Para a súa determinación será requisito imprescindible a xustificación do dereito á súa percepción por parte das consellerías afectadas.

– Os correspondentes aos organismos autónomos, axencias ou entidades con orzamento limitativo recollidos no artigo 3 que estivesen adscritos á sección.

As comisións estarán integradas:

– Polos representantes que designe a Dirección Xeral de Planificación e Orzamentos, un dos cales actuará como presidente e outro como secretario da comisión.

– Por un representante designado pola Axencia Tributaria de Galicia.

– Por un representante que se designará por cada sección orzamentaria, que actuará no nome da sección e das entidades que teña adscritas; logo de solicitude poderá vir acompañado doutros membros da sección, que actuarán como asesores.

No seo desta comisión realizaranse as tarefas necesarias para a determinación das modificacións normativas que ten que incorporar o anteproxecto de lei de orzamentos ou de medidas fiscais en relación coas taxas. Estas modificacións deberán ampararse nunha memoria económica que conteña os custos da prestación do servizo, o número de servizos que se espera realizar anualmente, as tarifas que se propoñen e, de ser o caso, os instrumentos reguladores que para elas se propoñan. Esta memoria será elaborada pola sección orzamentaria a que corresponda a xestión da taxa e deberá confeccionarse e pórse ao dispor dos restantes membros da comisión, con carácter previo á reunión en que se analice a modificación normativa que se pretenda.

Ademais, corresponderá a esta comisión a realización dos cálculos necesarios para determinar os beneficios fiscais e as subvencións reguladoras que afectan as taxas e os prezos que xestiona cada sección orzamentaria.

O presidente da comisión poderá convocar outros xestores de ingresos, así como o persoal asesor que xulgue conveniente.

Tres. Comisión de fondos europeos e Fondo de Compensación Interterritorial (FCI).

Paralelamente á anterior comisión, para cada sección constituirase unha comisión á cal corresponderán as tarefas de determinación, análise e agregación dos datos precisos para a elaboración das previsións dos seguintes ingresos:

– Os ingresos previstos de certificacións de gastos cofinanciados con fondos europeos xestionados pola Comunidade Autónoma.

– Os ingresos finalistas doutras administracións previstos, financiados con fondos europeos plurirrexionais e de cooperación.

– Os ingresos previstos de partidas financiadas co FCI.

– Os ingresos que lle corresponde xestionar á Xunta de Galicia no 2021 correspondentes ao fondo REACT UE.

A Comisión de fondos estará integrada:

– Polo director xeral de Planificación e Orzamentos, que actuará como presidente.

– Polo subdirector xeral de Orzamentos.

– Polo subdirector xeral de Planificación.

– Polo subdirector xeral de Programación Financeira do Sector Público Autonómico e de Seguimento de Políticas de Gasto, que actuará como secretario.

– Por dous representantes designados pola Dirección Xeral de Política Financeira, Tesouro e Fondos Europeos, en concepto de organismo intermedio do Feder, do FSE e organismo coordinador do FCI.

– Por un representante designado pola Secretaría Xeral Técnica da Consellería do Medio Rural, en calidade de autoridade de xestión do Feader.

– Por un representante designado pola Secretaría Xeral Técnica da Consellería do Mar, en calidade de órgano coordinador e xestor do Femp en Galicia.

– Por último, formará parte un representante da Dirección Xeral de Relacións Exteriores para establecer as previsións de ingresos do Poctep.

O presidente da comisión poderá convocar outros xestores de gasto, así como o persoal asesor que xulgue conveniente.

No seo desta comisión realizaranse as tarefas precisas para a estimación das certificacións previstas dos anteriores fondos, en función do establecido nos programas operativos e dos negocios xurídicos que vehiculen a execución de fondos plurirrexionais que vaian ser executados polo sector público autonómico; do mesmo xeito, trataranse as partidas que deben figurar nos estados de gastos para posibilitar as ditas certificacións.

Catro. Comisión funcional do gasto.

A Comisión funcional do gasto determinará, en función dos obxectivos e das prioridades de gasto establecidas nas liñas estratéxicas de gasto antes referenciadas e dos recursos dispoñibles, a distribución do orzamento por programas, capítulos e proxectos de gasto.

No seo desta comisión realizarase unha análise dos diferentes proxectos de gasto en que se concretan as actuacións que se van desenvolver no vindeiro exercicio, de cara a acreditar a súa adecuada definición, necesidade, prioridade e cuantificación.

A comisión estará formada:

– Pola persoa titular da Consellería de Facenda e Administración Pública, que a presidirá.

– Polos titulares das distintas seccións orzamentarias ou persoas en que estes deleguen.

– Polo director xeral de Planificación e Orzamentos, que actuará como vicepresidente.

– Polo titular da Subdirección Xeral de Orzamentos, que actuará como secretario.

Por proposta de calquera dos seus membros, poderanse convocar representantes de calquera dos centros directivos cuxa presenza se considere oportuna, así como os outros subdirectores da Dirección Xeral de Planificación e Orzamentos en función da materia que se vaia tratar.

Para o cumprimento das súas funcións, a comisión poderá actuar en pleno ou mediante as subcomisións que para cada sección orzamentaria se decida establecer.

O traballo desta comisión desenvolverase a partir do orzamento básico elaborado pola Subdirección Xeral de Orzamentos, así como das propostas gravadas na aplicación de orzamentos por cada sección orzamentaria na data fixada no número 5 do artigo 7. Para o desenvolvemento dos seus traballos, analizará e pechará separadamente, por unha banda, os proxectos de gasto corrente, nos cales se prestará especial atención aos gastos extraordinarios dimanantes da crise COVID; e por outra, a programación dos proxectos de investimento partindo de cero.

Non se terán en conta propostas non rexistradas na dita aplicación en tempo e forma.

Artigo 6. Proceso de elaboración do proxecto de orzamentos

Un. Información que se vai subministrar en relación con determinados ingresos.

A Dirección Xeral de Planificación e Orzamentos da Consellería de Facenda e Administración Pública levará a cabo as tarefas de determinación dos ingresos correspondentes ao sistema de financiamento da Comunidade Autónoma. Esta estimación basearase nos datos comunicados polo Ministerio de Facenda ao respecto.

Ademais, corresponderalle a tarefa de realizar a análise e agregación dos datos que, conforme o sinalado tanto na presente epígrafe como nos números dous a catro deste artigo, sexan precisos para elaborar o anteproxecto de ingresos.

A información necesaria para establecer as previsións correspondentes a impostos directos e indirectos, tanto propios da Comunidade Autónoma como os cedidos xestionados por ela, será facilitada pola Axencia Tributaria de Galicia.

A información precisa para establecer as previsións dos ingresos correspondentes aos capítulos V e IX da sección 22 achegarana, en función das competencias que a cada un deles lles corresponda, a Secretaría Xeral Técnica e do Patrimonio e a Dirección Xeral de Política Financeira, Tesouro e Fondos Europeos.

Dous. Beneficios fiscais.

Os datos coa estimación e elaboración do orzamento de beneficios fiscais serán facilitados pola Axencia Tributaria de Galicia para a súa incorporación ao proxecto de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma.

A referida estimación deberá constar na Dirección Xeral de Planificación e Orzamentos antes do 6 de novembro.

Tres. Ingresos correspondentes ás distintas seccións orzamentarias.

As previsións dos ingresos que determinen as comisións das correspondentes seccións orzamentarias a que se refire o número dous do artigo 5 deberán estar á disposición da Dirección Xeral de Planificación e Orzamentos antes do 15 de outubro.

Catro. Fondos Europeos e FCI.

A Dirección Xeral de Política Financeira, Tesouro e Fondos Europeos facilitaralle á Dirección Xeral de Planificación e Orzamentos a estimación global de financiamento con FCI para o vindeiro exercicio, que será confirmada cos datos do Ministerio de Facenda.

Posteriormente, a Dirección Xeral de Planificación e Orzamentos determinará os proxectos financiados con cargo ao FCI, acordados con cada unha das consellerías para o seu financiamento co crédito recollido na sección 33 do anteproxecto de orzamentos xerais do Estado para o ano 2021, correspondentes a esta comunidade autónoma.

As direccións integrantes da Subcomisión de ingresos de fondos europeos achegarán a información precisa para a dotación de partidas correspondentes ás actuacións recollidas nos programas operativos Feder, FSE, Emprego xuvenil, Feader, Femp e Poctep.

A anterior información, no que atinxe ás previsións de ingresos, deberá remitirse á Dirección Xeral de Planificación e Orzamentos antes do 14 de outubro.

Cinco. Propostas de gasto.

As distintas consellerías e órganos xestores remitirán, polo sistema informático establecido para o efecto, as propostas de gasto plurianuais, desagregándose as actuacións contidas en cada proxecto para 2021, que incluirán as referentes aos organismos, entes e sociedades a eles adscritos, antes do 28 de outubro. Os parámetros de evolución do gasto non financeiro de cada sección deberán axustarse aos xerais establecidos no seo da Comisión funcional do gasto.

A Dirección Xeral de Planificación e Orzamentos examinará, no seo da Comisión funcional do gasto, a documentación orzamentaria recibida, para os efectos de verificar o axuste dos créditos ás previsións de financiamento realizadas e ao establecido nesta orde e na restante normativa aplicable.

Seis. Regras de validación.

As dotacións de partidas propostas e aceptadas son vinculantes para cada sección orzamentaria.

Tras as reunións das comisións funcionais de gasto e de ingreso que procedan, a Consellería de Facenda e Administración Pública determinará, consonte os criterios financeiros, resultados pretendidos e demais directrices aprobadas polo Consello da Xunta, os importes dos orzamentos correspondentes a cada servizo orzamentario ou equivalente, e fixará as regras de validación que se deben incluír no programa informático de elaboración dos orzamentos.

As ditas validacións deberán estar cargadas na aplicación de elaboración de orzamentos antes do 12 de novembro.

Sete. Orzamentos dos organismos estatutarios e consultivos.

As propostas de anteproxectos dos estados de gastos dos órganos estatutarios e consultivos da Comunidade Autónoma elaboraranse consonte os criterios establecidos e remitiranse, antes do día 6 de novembro, á Dirección Xeral de Planificación e Orzamentos.

A Dirección Xeral de Planificación e Orzamentos mecanizará no soporte informático de elaboración de orzamentos os anteditos orzamentos.

Oito. Anexo de persoal.

O anexo de persoal obterase directamente no programa de xestión de persoal no caso das seccións orzamentarias, organismos autónomos e axencias públicas autonómicas incluídas no sistema.

Para os casos en que as dotacións do capítulo I se financien con fondos europeos ou con outros fondos finalistas, os distintos servizos orzamentarios (direccións xerais ou equivalentes) deberán remitir, a través do programa informático de elaboración de orzamentos, a información referida a estes por código de proxecto e fonte de financiamento.

Nove. Anteproxecto de lei de orzamentos.

Tendo en conta as análises e as propostas de ingresos e gastos resultantes, e consonte as directrices do marco orzamentario plurianual da Comunidade Autónoma, a Consellería de Facenda e Administración Pública formulará o anteproxecto de lei de orzamentos xerais e someterao á aprobación do Consello da Xunta.

Ademais, se for o caso, a Consellería de Facenda e Administración Pública formulará o anteproxecto de lei de medidas fiscais e administrativas que acompañe o de orzamentos, o cal tamén se someterá á aprobación do Consello da Xunta.

Dez. Sociedades públicas mercantís autonómicas, fundacións do sector público autonómico, consorcios autonómicos e entidades públicas empresariais.

Os entes instrumentais sinalados no artigo 3 desta orde remitiranlle á Dirección Xeral de Planificación e Orzamentos, a través da aplicación informática especialmente habilitada para iso, a documentación que oportunamente se determinará a través da correspondente resolución.

Os órganos de goberno de cada ente instrumental aprobarán a actualización do seu PAIF e actualizarán o seu catálogo de obxectivos de acordo co establecido no artigo 84 do texto refundido da Lei de réxime financeiro e orzamentario de Galicia, e acordarán a súa remisión á Dirección Xeral de Planificación e Orzamentos antes do 2 de novembro.

A Dirección Xeral de Planificación e Orzamentos poderá, para os efectos da presentación de datos agregados, homoxeneizar as estruturas orzamentarias das sociedades e entes clasificados como Administración pública da Comunidade Autónoma consonte as normas do Sistema europeo de contas (SEC-2010). Esta homoxeneización realizarase sobre a base da estrutura de ingresos e gastos establecida no artigo 4 desta orde.

Os datos de gastos de persoal recolleraos na aplicación de custos de persoal a Subdirección de Custos de Persoal, con base nos modelos autorizados para cada ente.

No caso de que non tivesen remitida a documentación anterior completa e nos prazos establecidos, o orzamento do ente instrumental será elaborado de oficio pola Dirección Xeral de Planificación e Orzamentos aplicando os criterios da prórroga establecidos no artigo 54 do texto refundido da Lei de réxime financeiro e orzamentario de Galicia; do mesmo xeito, axustaranse as transferencias de financiamento correspondentes.

Artigo 7. Estrutura orzamentaria

Un. Orzamento consolidado.

O orzamento consolidado da Comunidade Autónoma comprende o das entidades con orzamento limitativo (Administración xeral, organismos autónomos e axencias públicas autonómicas e entidades públicas instrumentais de asesoramento ou consulta) e recollerá a seguinte estrutura.

I. Orzamento de ingresos.

a) Estrutura orgánica.

O orzamento de ingresos elaborarase de acordo coa clasificación orgánica, que se corresponde cun único centro xestor na Administración xeral e con centros de xestión diferenciados para cada un dos organismos autónomos e axencias públicas autonómicas.

b) Estrutura económica.

Os recursos incluídos nos estados de ingresos do orzamento ordenaranse segundo a súa natureza económica, conforme a clasificación por capítulos, artigos, conceptos e subconceptos, que figura no anexo I desta orde.

A creación de conceptos, nos capítulos que non aparezan tipificados no anexo I, seralle solicitada á Dirección Xeral de Planificación e Orzamentos polos centros xestores.

c) Orzamento dos ingresos procedentes doutras administracións nos organismos e entes instrumentais.

Todos os ingresos que os distintos organismos e entes propoñan consignar no orzamento inicial, procedentes doutras administracións públicas, salvo os que se exceptúe a Dirección Xeral de Planificación e Orzamentos, deberán consignarse no orzamento de ingresos da Administración xeral. Simultaneamente, a sección de adscrición deberá consignar no seu estado de gastos as correspondentes partidas de transferencia.

d) Remanentes de tesourería.

Salvo informe favorable da Dirección Xeral de Planificación e Orzamentos, non se consignará ningunha dotación no concepto de ingresos 870 (remanente de tesouraría).

II. Orzamento de gastos.

a) Estrutura económica.

Os créditos incluídos nos estados de gastos do orzamento ordenaranse segundo a súa natureza económica, de acordo coa clasificación por capítulos, artigos, conceptos e subconceptos, detallados no anexo II desta orde, e agruparanse separando as operacións correntes, as de capital, as financeiras e o fondo de continxencia de execución orzamentaria.

A creación de conceptos e subconceptos, nos capítulos que non aparezan tipificados no anexo II, require informe favorable da Dirección Xeral de Planificación e Orzamentos logo de proposta motivada dos centros xestores interesados.

b) Estrutura funcional por programas.

A asignación dos recursos efectuarase segundo a estrutura funcional por programas de gasto, que se detalla no anexo III, e que será adecuada aos contidos das políticas de gasto que delimitan e concretan as áreas de actuación do orzamento, relacionadas co PEG 2015-2020, e permitiralles aos centros xestores agrupar os créditos orzamentarios atendendo aos obxectivos que se deban acadar.

A Dirección Xeral de Planificación e Orzamentos poderá autorizar, por propia iniciativa ou por proposta dos centros xestores, modificacións no código, denominación e contido dos programas, así como a supresión de determinados programas de gasto ou creación doutros, para adaptar a clasificación por programas á estrutura da planificación estratéxica de Galicia.

Cada programa orzamentario contará cun obxectivo estratéxico que responderá aos fixados no Plan estratéxico de Galicia, que pola súa vez responden á súa lóxica de planificación. O antedito plan xerarquízase ao redor dunha estrutura de catro niveis: eixes, prioridades de actuación, obxectivos estratéxicos e obxectivos operativos, que figurarán na aplicación informática de elaboración de orzamentos.

A nivel de obxectivo estratéxico asimílanse as estruturas do PEG e a funcional do orzamento, e corresponde polo xeral un obxectivo estratéxico a cada programa de gasto. Porén, de xeito extraordinario, un obxectivo estratéxico pode abranguer varios programas orzamentarios.

A totalidade dos créditos de cada programa configúrase por códigos de proxecto (anexo V) baixo os cales se identifican os obxectivos operativos que se prevén acadar.

A creación dos códigos de proxecto realizaraa a Dirección Xeral de Planificación e Orzamentos, a través da aplicación informática de elaboración dos orzamentos xerais da Comunidade Autónoma, de oficio ou por proposta dos órganos xestores, e de acordo coas instrucións para a elaboración dos orzamentos.

Os proxectos de gasto deberán asociar os indicadores de produtividade que permitan avaliar a eficacia e a eficiencia do gasto. Por regra xeral, sempre que estean relacionados coas actuacións que se vaian desenvolver no proxecto, deberán incluír os indicadores clave de produtividade, definidos tras o proceso de análise coas consellerías.

c) Estrutura orgánica.

As dotacións consignadas nos programas de gasto distribuiranse por servizos orzamentarios, unidades orgánicas con rango de dirección xeral ou equivalente, co detalle que figura no anexo IV desta orde.

d) Distribución territorial.

As dotacións orzamentarias dos proxectos de gasto deberán concretar a súa distribución territorial por concello, agás cando pola natureza do gasto non poida identificarse, a priori, o destinatario.

e) Os proxectos de gasto deberán concretar, ademais da vinculación ao PEG, os plans de actuación de carácter sectorial ou transversal que desenvolven, que posibilitará o encaixe da planificación global e xeral prevista no PEG coa planificación particular de cada sección orzamentaria.

III. Estados financeiros dos organismos autónomos e das axencias públicas autonómicas.

Ademais da estrutura establecida con carácter xeral, os orzamentos de ingresos e gastos dos organismos autónomos, axencias públicas autonómicas e demais entes recollidos no artigo 3 que estean suxeitos a orzamento limitativo de gasto incluirán os estados financeiros que están obrigados a presentar, de acordo coas súas normas específicas de carácter contable e, en especial, as recollidas no capítulo IV do texto refundido da Lei de réxime financeiro e orzamentario de Galicia que lles son de aplicación; en particular, deberán presentar a súa conta financeira calculada con criterios de contabilidade nacional.

Estes entes deberán revisar ou definir, se é o caso, os obxectivos estratéxicos e operativos que perseguen cos seus programas orzamentarios vinculados ao Plan estratéxico de Galicia.

Dous. Orzamentos dos entes instrumentais.

Os orzamentos de explotación e capital e demais estados financeiros das sociedades mercantís públicas autonómicas, fundacións do sector público autonómico e dos demais entes recollidos no artigo 3 non suxeitos a orzamento limitativo estrutúranse de acordo coas súas normas específicas e, en particular, as recollidas no capítulo V do texto refundido da Lei de réxime financeiro e orzamentario de Galicia que lles son de aplicación.

Na formulación do programa de actuacións, investimentos e financiamento (PAIF) que estes entes deben presentar deberán ter en conta os obxectivos considerados no Plan estratéxico de Galicia e nos plans xerais, sectoriais e transversais que os poidan afectar e, polo miúdo, os obxectivos que recolla o programa orzamentario consolidado que conteña, se é o caso, as transferencias correntes e de capital para financiar as actividades e os proxectos do ente.

I. Transferencias de financiamento.

As transferencias internas, achegas e, en xeral, as operacións entre diversos entes que se definen no artigo 3 desta orde orzaranse de modo nominativo para os efectos da consolidación dos estados orzamentarios.

Artigo 8. Texto articulado

Un. Coordinación das propostas e elaboración do texto articulado.

Corresponderalle á Dirección Xeral de Planificación e Orzamentos coordinar a redacción do articulado do anteproxecto de lei de orzamentos e a presentación do seu texto definitivo.

Dous. Remisión de propostas normativas.

As consellerías, e a través delas os organismos e demais entes recollidos no artigo 3 desta orde, poderán formular, a través do aplicativo de elaboración de orzamentos, antes do 23 de outubro, as propostas normativas con encaixe na lei de orzamentos que consideren precisas.

As propostas deberán estar acompañadas dos seguintes documentos:

• Memoria xustificativa da súa oportunidade.

• Táboa de vixencias e de disposicións afectadas.

• Informe económico sobre a súa repercusión nos ingresos e gastos, segundo as instrucións que dite a Dirección Xeral de Planificación e Orzamentos.

Tres. Obxecto e contido das propostas normativas.

As propostas normativas que se refiran exclusivamente á modificación de taxas xa existentes ou a creación doutras novas terán que contar necesariamente co visto e prace da Comisión funcional de ingresos a que se refire o punto dous do artigo 5 desta orde, logo da análise de viabilidade que se realice ao abeiro da memoria económica especialmente elaborada para xustificar a proposta. Esta proposta deberá formularse no prazo previsto no número dous deste artigo.

Artigo 9. Documentación e prazos

Un. Memoria I.

A redacción da memoria xeral será levada a cabo pola Dirección Xeral de Planificación e Orzamentos da Consellería de Facenda e Administración Pública.

Dous. Memoria II.

As memorias correspondentes a cada unha das consellerías serán elaboradas por estas segundo o contido e as instrucións que deberá emitir a Dirección Xeral de Planificación e Orzamentos, e deberán remitirse, mediante o programa informático desenvolvido para a súa xestión, antes do 12 de novembro.

Tres. Memoria de obxectivos e programas.

A memoria de obxectivos e programas será elaborada pola Dirección Xeral de Planificación e Orzamentos e reflectirá os orzamentos en termos de Plan estratéxico de Galicia, cuxa estrutura e liñas estratéxicas se toman como referencia malia que se está a elaborar a súa actualización para o período 2021-2030. Tamén contará coa análise do orzamento cuxas fontes de financiamento sexan os fondos europeos, en especial dos fondos estruturais (Feder e FSE) e sectoriais (Femp e Feader).

Catro. Informe económico-financeiro.

A Dirección Xeral de Planificación e Orzamentos coordinará a elaboración do informe económico-financeiro que acompaña o proxecto de lei de orzamentos xerais baseándose, de ser o caso, nos informes e previsións de conxuntura económica elaborados polo Instituto Galego de Estatística e pola Dirección Xeral de Política Financeira, Tesouro e Fondos Europeos.

Cinco. Memoria de orzamentos das deputacións.

A Dirección Xeral de Planificación e Orzamentos elaborará a memoria de orzamentos das deputacións provinciais, de acordo coa disposición adicional terceira do Estatuto de autonomía de Galicia.

Seis. Informe de impacto de xénero.

A Secretaría Xeral de Igualdade, en colaboración coa Dirección Xeral de Planificación e Orzamentos e o Instituto Galego de Estatística (IGE), elaborará un informe que permita coñecer a situación diferencial de mulleres e homes en relación cos distintos ámbitos prioritarios de intervención e a análise do impacto de xénero dos diferentes programas de gasto.

Sete. Informe de impacto na infancia e na xuventude.

A Dirección Xeral de Familia, Infancia e Dinamización Demográfica elaborará un informe que permita apreciar o grao de contribución de cada política de gasto recollida nos orzamentos consolidados á infancia e adolescencia.

Oito. Informe de orzamento consolidado en clave de obxectivos de desenvolvemento sustentable.

A Dirección Xeral de Calidade Ambiental, Sostibilidade e Cambio Climático elaborará un informe que permita explicar as magnitudes orzamentarias en termos da súa contribución aos obxectivos de desenvolvemento sustentable 2030.

Nove. Liquidación dos orzamentos do exercicio anterior e avance do actual.

Tamén se achegará xunto co anteproxecto de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma a liquidación dos orzamentos do exercicio anterior e un avance dos do exercicio corrente, que serán elaborados pola Intervención Xeral da Comunidade Autónoma.

Disposición adicional primeira. Tratamento extraorzamentario na xestión do Feaga

Co obxecto de adecuar os estados orzamentarios á natureza da función de intermediación que desenvolve o Fondo Galego de Garantía Agraria na xestión do Fondo Europeo Agrícola de Garantía (Feaga), nos orzamentos xerais da Comunidade Autónoma non se consignarán os créditos destinados ao pagamento deste fondo, o cal se xestionará conforme o sinalado no punto 4 do artigo 46 do texto refundido da Lei de réxime financeiro e orzamentario de Galicia, aprobado polo Decreto lexislativo 1/1999, do 7 de outubro.

Disposición adicional segunda. Elaboración de proxectos da lei de medidas

No suposto de que a Consellería de Facenda e Administración Pública considere conveniente a elaboración de proxectos de lei que requiran a súa tramitación simultánea co proxecto de lei de orzamentos, constituirase unha comisión específica, que estará formada por:

– Dous representantes designados pola Dirección Xeral de Planificación e Orzamentos, que exercerán, respectivamente, a presidencia e a secretaría da comisión.

– Un representante designado pola Asesoría Xurídica Xeral, que exercerá a vicepresidencia da comisión.

– Un representante designado por cada consellería.

As tarefas desta comisión desenvolveranse nos prazos e trámites recollidos na instrución de desenvolvemento de esta orde.

Disposición derradeira primeira

Autorízase a Dirección Xeral de Planificación e Orzamentos para desenvolver as normas contidas nesta orde, especialmente as relativas ás datas de presentación da documentación e á definición, normalización e contido da clasificación económica e por programas, así como para adecuar, se é o caso, a documentación que se indica no seu artigo 4, creando ou substituíndo os que se consideren precisos en función das necesidades resultantes do proceso de elaboración.

Disposición derradeira segunda

Esta orde entrará en vigor o día da súa publicación no Diario Oficial de Galicia.

Santiago de Compostela, 9 de outubro de 2020

Valeriano Martínez García
Conselleiro de Facenda e Administración Pública

ANEXO I

Clasificación económica dos ingresos públicos

Código da clasificación económica dos ingresos públicos comprendidos nos orzamentos da Comunidade Autónoma e dos seus organismos autónomos e axencias públicas.

Os recursos que prevé liquidar, segundo a súa natureza económica, clasificaranse por capítulos, artigos, conceptos e subconceptos, tal como se detalla no seguinte sistema de codificación.

Esta estrutura de clasificación inicial por artigos, conceptos e subconceptos considérase aberta, polo que se poderán propor os novos elementos que se consideren necesarios en calidade de atípicos, cando non figuren incluídos na codificación inicial.

A clasificación económica, co detalle antes definido, terá carácter informativo para os efectos de lograr unha adecuada identificación dos dereitos económicos da facenda pública no momento do seu rexistro contable. Para os efectos da súa inclusión nos orzamentos, a desagregación das previsións nos distintos niveis da clasificación por categorías económicas será elaborada polos distintos centros xestores dos ingresos en función da información dispoñible por eles.

CAPÍTULO I

Impostos directos

1

Impostos directos.

10

Sobre a renda.

100

Tarifa autonómica sobre a renda das persoas físicas.

00. Entregas á conta.

01. Liquidación exercicios anteriores.

11

Sobre o capital.

110

Imposto sobre sucesións e doazóns.

111

Imposto sobre o patrimonio.

112

Imposto sobre depósitos nas entidades de crédito.

12

Outros impostos directos.

120

Imposto compensatorio ambiental mineiro.

CAPÍTULO II

Impostos indirectos

2

Impostos indirectos.

20

Sobre transmisións patrimoniais onerosas e actos xurídicos documentados.

200

Sobre transmisións inter vivos.

201

Sobre actos xurídicos documentados.

21

Sobre o valor engadido.

210

Imposto sobre o valor engadido.

00. Entregas á conta.

01. Liquidación exercicios anteriores.

22

Sobre consumos específicos.

220

Impostos especiais.

00. Sobre o alcohol e bebidas derivadas. Entregas á conta.

01. Sobre a cervexa. Entregas á conta.

03. Sobre elaborados de tabaco. Entregas á conta.

04. Sobre hidrocarburos. Entregas á conta.

05. Sobre determinados medios de transporte.

06. Sobre produtos intermedios. Entregas á conta.

07. Sobre a electricidade. Entregas á conta.

08. Liquidación exercicios anteriores.

23

Impostos sobre o xogo.

230

Taxas fiscais sobre o xogo.

01. Bingo

02. Rifas, tómbolas, apostas e combinacións aleatorias.

03. Máquinas recreativas.

04. Casinos.

05. Apostas deportivas.

231

Imposto sobre actividades de xogo.

29

Outros impostos indirectos

291

Imposto sobre a contaminación atmosférica.

292

Imposto sobre o dano ambiental, auga encorada.

293

Canon eólico.

CAPÍTULO III

Taxas, prezos e outros ingresos

3

Taxas, prezos e outros ingresos.

30

Taxas administrativas.

301

Taxas por servizos administrativos.

01. Inscrición de convocatorias para selección de persoal. Consellería de Facenda e Administración Pública.

02. Inscrición de convocatorias para selección de persoal. Consellería de Cultura, Educación e Universidade

03. Inscrición de convocatorias para selección de persoal. Resto de consellerías.

04. Outras taxas por servizos administrativos.

302

Taxas por servizos profesionais.

01. Modalidade administrativo-facultativa.

02. Modalidade actuacións profesionais.

303

Taxas por venda de bens.

304

Taxas por dominio público.

31

Prezos.

311

Prezos públicos.

312

Prezos privados.

34

Ingresos derivados de encomendas de xestión.

340

Da Comunidade Autónoma.

341

De organismos autónomos e entidades públicas de consulta ou asesoramento.

342

De axencias públicas autonómicas.

343

De sociedades públicas e outros entes públicos da Comunidade Autónoma.

35

Ingresos derivados de compensacións económicas.

353

De sociedades públicas e outros entes públicos.

354

De fundacións públicas

36

Debedores

363

Debedores varios e particulares.

364

Debedores de accidentes de tráfico.

365

Debedores mutuas patronais de accidentes de traballo.

366

Convenio Muface.

367

Convenio Isfas.

368

Convenio Muxexu

369

Convenio institucións penitenciarias.

38

Reintegros por operacións correntes.

380

De exercicios pechados.

381

Do exercicio corrente.

39

Outros ingresos.

391

Recargas e multas.

01. Xuros de demora.

02. Recarga de constrinximento.

99. Multas e sancións tributarias.

392

Sancións impostas polas consellerías.

399

Ingresos diversos.

01. Recursos eventuais.

04. Xestión recadadora executiva a outros entes.

99. Outros ingresos diversos.

CAPÍTULO IV

Transferencias correntes

Recursos condicionados ou non, recibidos pola Administración da Comunidade Autónoma e os seus organismos autónomos e axencias públicas, sen contrapartida directa por parte dos axentes que os conceden e que se destinan a financiar operacións correntes.

4

Transferencias correntes.

40

Da Administración xeral e organismos públicos do Estado.

400

Participación no sistema de financiamento.

00. Fondo de suficiencia. Entregas á conta.

01. Fondo de suficiencia. Liquidación exercicios anteriores.

09. Fondo de Garantía de Servizos Públicos Fundamentais. Entrega á conta.

10. Fondo de Garantía de Servizos Públicos Fundamentais. Liquidación exercicios anteriores.

11. Fondos de converxencia. Liquidación exercicios anteriores.

- Abriranse outros subconceptos en función dos recursos de procedencia.

401

Da Seguridade Social.

402

De organismos autónomos do Estado.

403

De empresas públicas e outros entes públicos do Estado.

404

Subvencións finalistas da Administración xeral.

- Abriranse os subconceptos que procedan segundo a consellería ou organismo a que se destinan.

- Desenvolverase en función das liñas de actuación.

409

Custo novas transferencias da Administración do Estado.

- A nivel de subconcepto indicarase o ano de procedencia da transferencia.

41

Da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia.

43

De organismos autónomos, entidades públicas instrumentais de consulta ou asesoramento e axencias públicas da Comunidade Autónoma de Galicia.

430

De organismos autónomos.

00. Escola Galega de Administración pública.

01. Academia Galega de Seguridade Pública.

02. Instituto Galego de Estatística.

04. Instituto de Estudos do Territorio.

05. Instituto Galego da Vivenda e Solo.

06. Instituto Galego do Consumo e da Competencia.

07. Servizo Galego de Saúde.

08. Instituto Galego de Seguridade e Saúde Laboral.

09. Fondo Galego de Garantía Agraria.

431

De entidades públicas instrumentais de consulta ou asesoramento.

00. Consello Económico e Social.

01. Consello Galego de Relacións Laborais.

432

De axencias públicas autonómicas.

00. Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia.

01. Axencia Galega de Emerxencias.

02. Centro Informático de Xestión Tributaria, Económico-Financeira e Contable.

03. Axencia Tributaria de Galicia.

04. Axencia Galega de Infraestruturas.

05. Instituto Galego de Promoción Económica.

06. Axencia Instituto Enerxético de Galicia.

07. Axencia Galega de Innovación.

08. Axencia Galega das Industrias Culturais.

09. Axencia Galega de Desenvolvemento Rural.

10. Axencia Galega da Calidade Alimentaria.

11. Instituto Tecnolóxico para o Control do Medio Mariño.

12. Axencia Turismo de Galicia.

13. Axencia Galega de Servizos Sociais.

14. Axencia Galega para a Xestión do Coñecemento en Saúde.

15. Axencia Galega de Sangue, Órganos e Tecidos.

16. Axencia Galega da Industria Forestal

44

De sociedades públicas e outras entidades públicas da Comunidade Autónoma.

440

De entidades públicas empresariais.

01. Entidade pública empresarial Augas de Galicia.

02. Portos de Galicia.

441

De sociedades mercantís públicas autonómicas.

00. Redes de Telecomunicación Galegas, S.A.

01. Sociedade Pública de Investimentos de Galicia.

02. Sociedade Galega de Medio Ambiente, S.A. (Sogama).

08. Xes Galicia Sociedade Xestora Entidades de Capital Risco, S.A.

09. Sodiga Galicia. Sociedade de Capital Risco.

10. Galicia Calidade.

11. Sociedade Anónima de Xestión do Xacobeo.

13. Xenética Fontao, S.A.

14. Empresa Pública de Servizos Agrarios Galegos, S.A.

15. Galaria, Empresa Pública de Servizos Sanitarios, S.A.

16. Parque Tecnolóxico de Galicia.

17. Xestión do Solo de Galicia – Xestur, S.A.

18. Sotavento Galicia, S.A.

19. Compañía Radio e Televisión de Galicia, S.A.

442

De consorcios participados maioritariamente pola Comunidade Autónoma.

01. Axencia para a Protección da Legalidade Urbanística.

02. Centro de Extensión Universitaria e Divulgación Ambiental de Galicia.

04. Axencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia.

07. Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar.

08. Consorcio para a xestión e explotación da rede básica de abastecemento aos concellos de Cervo y Burela.

18. Consorcio Casco Vello de Vigo.

19. Consorcio dos Peares.

443

De fundacións públicas autonómicas.

00. Fundación Deporte Galego.

01. Fundación Semana Verde de Galicia.

02. Fundación Galicia-Europa.

03. Fundación Rof Codina.

04. Fundación Centro Galego de Artesanía e Deseño.

05. Fundación Pública Galega Centro Tecnolóxico de Supercomputación de Galicia.

06. Fundación Exposicións e Congresos da Estrada.

07. Fundación Feiras e Exposicións de Lugo.

09. Instituto Feiral da Coruña.

10. Fundación Instituto Galego de Oftalmoloxía.

12. Urxencias Sanitarias 061.

14. Fundación Galega de Medicina Xenómica.

15. Fundación Cidade da Cultura.

17. Fundación Pública Galega para a Tutela de Persoas Adultas.

18. Fundación Galega Formación para o Traballo.

19. Centro Tecnolóxico da Carne.

20. Fundación Pública Centro Tecnolóxico do Mar (Cetmar).

21. Fundación Camilo José Cela.

22. Fundación Feiras e Exposicións de Ourense.

27. Fundación Axencia Enerxética Provincial da Coruña (Faepac).

99. Outras fundacións.

444

De universidades públicas da Comunidade Autónoma de Galicia.

445

Doutras entidades públicas instrumentais da Comunidade Autónoma.

45

De comunidades autónomas.

450

De comunidades autónomas.

46

De corporacións locais.

460

De concellos.

461

De deputacións.

469

Doutros entes locais.

47

De empresas privadas.

48

De familias e institucións sen fin de lucro.

480

De familias.

481

De institucións sen fin de lucro.

49

Do exterior.

- Abriranse distintos conceptos e subconceptos de acordo coa orixe específica dos fondos.

- Nos organismos autónomos e axencias indicarase, a nivel de subconcepto, a natureza dos fondos.

CAPÍTULO V

Ingresos patrimoniais

Recolle os ingresos procedentes de rendas de propiedade ou do patrimonio da Comunidade Autónoma e dos seus organismos autónomos e axencias públicas e das súas actividades realizadas en réxime de dereito privado.

5

Ingresos patrimoniais.

50

Xuros de títulos e valores.

51

Xuros de anticipos e préstamos concedidos.

52

Xuros de depósitos.

520

Xuros de contas bancarias.

00. De contas correntes.

99. Outros xuros bancarios.

53

Dividendos e participacións en beneficios.

533

De organismos autónomos.

534

De sociedades públicas e outras entidades públicas

537

De empresas privadas.

54

Rendas de bens inmobles.

540

Alugamento e produtos de inmobles.

541

Alugamento de predios rústicos.

544

Outras rendas.

55

Produtos de concesións e aproveitamentos especiais.

550

De concesións administrativas.

551

Aproveitamentos agrícolas e forestais.

559

Outras concesións e aproveitamentos.

57

Resultado de operacións comerciais.

58

Variación do fondo de manobra.

59

Outros ingresos patrimoniais.

591

Beneficios por realización de investimentos financeiros.

592

Comisións sobre avais.

593

Operacións de derivados

599

Outros.

CAPÍTULO VI

Alleamento de investimentos reais

Comprende os ingresos derivados da venda de bens de capital de propiedade da Comunidade Autónoma e dos seus organismos autónomos e axencias públicas.

6

Alleamento de investimentos reais.

60

De terreos.

600

Venda de soares.

00. De solo industrial.

01. De solo residencial.

601

Venda de predios rústicos.

61

Dos demais investimentos reais.

612

Venda de edificios e outras construcións

619

Venda doutros investimentos reais.

00. Alleamento de locais comerciais.

02. Amortización anticipada de vivendas.

03. Alleamento de vivendas.

05. Recadación de vivendas.

68

Reintegro por operacións de capital.

680

De exercicios pechados.

681

Do exercicio corrente.

CAPÍTULO VII

Transferencias de capital

Recursos condicionados ou non recibidos pola Comunidade Autónoma e os seus organismos autónomos e axencias públicas, sen contrapartida directa por parte dos axentes que os conceden e que se destinan a financiar operacións de capital.

7

Transferencias de capital.

70

Da Administración xeral e organismos públicos do Estado.

700

Dos fondos de compensación interterritorial.

01. Fondo de Compensación.

02. Fondo Complementario.

06. Fondo de Compensación. Exercicio pechado

701

Da Seguridade Social.

702

De organismos autónomos do Estado.

703

De empresas públicas e outros entes públicos do Estado.

704

Subvencións finalistas da Administración xeral.

- Abriranse os subconceptos que procedan segundo a consellería ou organismo a que afecte.

- Desenvolverase en función das liñas de actuación.

709

Outras transferencias.

71

Da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia.

73

De organismos autónomos, entidades públicas instrumentais de consulta ou asesoramento e axencias públicas da Comunidade Autónoma de Galicia.

730

De organismos autónomos

Mesmo desenvolvemento que no concepto 430.

731

De entidades públicas instrumentais de consulta ou asesoramento.

Mesmo desenvolvemento que no concepto 431

732

De axencias públicas autonómicas.

Mesmo desenvolvemento que no concepto 432

74

De sociedades públicas e outras entidades públicas da Comunidade Autónoma.

740

De entidades públicas empresariais.

Mesmo desenvolvemento que no concepto 440.

741

De sociedades mercantís públicas autonómicas.

Mesmo desenvolvemento que no concepto 441.

742

De consorcios participados maioritariamente pola Comunidade Autónoma.

Mesmo desenvolvemento que no concepto 442.

743

De fundacións públicas autonómicas.

Mesmo desenvolvemento que no concepto 443.

744

De universidades públicas da Comunidade Autónoma de Galicia.

745

Doutras entidades públicas instrumentais da Comunidade Autónoma.

75

De comunidades autónomas.

750

Transferencias de capital de comunidades autónomas.

76

De corporacións locais.

760

De concellos.

761

De deputacións.

769

Doutros entes locais.

77

De empresas privadas.

78

De familias e institucións sen fin de lucro.

780

De familias.

781

De institucións sen fin de lucro.

79

Do exterior.

- Abriranse distintos conceptos e subconceptos segundo a orixe específica dos fondos.

- No caso de organismos autónomos e axencias indicarase, a nivel de subconcepto, a natureza dos fondos.

CAPÍTULO VIII

Activos financeiros

Recolle os ingresos procedentes da venda de activos financeiros, así como os ingresos procedentes de reintegros de préstamos concedidos e os reintegros de depósitos e fianzas constituídas.

8

Activos financeiros.

80

Alleamento de débeda do sector público.

800

A curto prazo.

801

A longo prazo.

81

Alleamento de obrigacións e bonos fóra do sector público.

810

A curto prazo.

811

A longo prazo.

82

Reintegros de préstamos concedidos ao sector público.

820

A curto prazo.

821

A longo prazo.

83

Reintegro de préstamos concedidos fóra do sector público.

830

A curto prazo.

831

A longo prazo.

84

Devolución de depósitos e fianzas.

840

Devolución de depósitos.

841

Devolución de fianzas.

85

Alleamento de accións do sector público.

850

Alleamento de accións do sector público.

86

Alleamento de accións fóra do sector público.

860

Alleamento de accións fóra do sector público.

87

Remanente de tesouraría.

870

Remanente de tesouraría.

CAPÍTULO IX

Pasivos financeiros

Imputaranse a este concepto os ingresos obtidos pola Comunidade Autónoma e os seus organismos autónomos procedentes da emisión de débeda e a obtención de préstamos tanto no interior como no exterior, en moeda nacional ou estranxeira, a curto, medio e longo prazo, os depósitos e fianzas recibidas.

9

Pasivos financeiros.

94

Depósitos e fianzas recibidos.

940

Depósitos recibidos.

941

Fianzas recibidas.

95

Préstamos recibidos e emisión de débeda.

950

Préstamos recibidos e emisión de débeda.

96

Conversión, negociación, transformación ou substitución de operacións de endebedamento.

960

Conversión, negociación, transformación ou substitución de operacións de endebedamento.

ANEXO II

Clasificación económica do gasto

Código da clasificación económica dos gastos públicos comprendidos nos orzamentos da Comunidade Autónoma e nos seus organismos autónomos.

A desagregación da clasificación económica, en conceptos e subconceptos, ten carácter informativo para aqueles casos en que a vinculación se estableza a nivel máis agregado.

Os centros xestores presentarán o detalle dos créditos en función da información dispoñible, e deberase descender a nivel de subconcepto naqueles conceptos que así se detallan nesta orde.

Naqueles supostos en que se prevexa o desenvolvemento por sectores dun concepto, estes identificaranse polos seguintes díxitos:

0

Administración xeral e organismos públicos do Estado.

00

Administración do Estado.

01

Seguridade Social.

02

Organismos autónomos do Estado.

03

Axencias estatais e outros organismos públicos do Estado.

1

Administración xeral da Comunidade Autónoma.

11

Administración xeral da Comunidade Autónoma.

3

Organismos autónomos, entidades públicas instrumentais de consulta ou asesoramento e axencias públicas da Comunidade Autónoma de Galicia.

30

Organismos autónomos.

31

Entidades públicas instrumentais de consulta ou asesoramento.

32

Axencias públicas autonómicas.

4

Sociedades mercantís, entidades públicas empresariais, fundacións e resto de entidades do sector público autonómico.

40

Entidades públicas empresariais.

41

Sociedades mercantís públicas autonómicas.

42

Consorcios autonómicos.

43

Fundacións do sector público autonómico.

44

Universidades públicas galegas.

45

Outros entes públicos da Comunidade Autónoma.

5

Comunidades autónomas.

50

Comunidades autónomas.

6

Corporacións locais.

60

Corporacións locais.

7

Empresas privadas.

70

Empresas privadas.

8

Familias e institucións sen fin de lucro.

80

Familias.

81

Institucións sen fin de lucro.

9

Exterior.

90

Exterior.

CAPÍTULO I

Gastos de persoal

1

Gastos de persoal.

10

Altos cargos e delegados.

100

Retribucións básicas e outras remuneracións de altos cargos e delegados.

00. Retribucións básicas.

01. Outras remuneracións.

08. IPC galego

16. Prestacións económicas por incapacidade temporal para compensar

17. Prestacións por diferenzas retributivas en incapacidade temporal e maternidade

11

Persoal eventual de gabinete.

110

Persoal eventual de gabinete.

00. Retribucións básicas e outras remuneracións.

16. Prestacións económicas por incapacidade temporal para compensar

17. Prestacións por diferenzas retributivas en incapacidade temporal e maternidade

12

Funcionarios.

120

Retribucións básicas.

00. Soldos subgrupo A1.

01. Soldos subgrupo A2.

02. Soldos subgrupo C1.

03. Soldos subgrupo C2.

04. Soldos agrupacións profesionais.

05. Trienios.

06. Outras retribucións básicas.

07. Prestacións por maternidade.

09. Vacacións persoal interino docente.

10. Soldos subgrupo A1. Persoal de cota.

11. Soldos subgrupo A2. Persoal de cota.

12. Substitucións médicos APD.

13. Substitucións practicantes APD.

14. Substitucións matronas APD.

20. Substitucións de persoal non docente.

21. Substitucións de persoal docente.

22. Regulación da parte proporcional das vacacións de substitutos docentes.

23. Vacacións non gozadas.

24. Acumulación de tarefas de persoal funcionario.

25. Persoal interino. Programas extraordinarios de carácter temporal.

26. Substitución persoal ao servizo da Administración de Xustiza.

121

Retribucións complementarias.

00. Complemento de destino.

01. Complemento específico.

02. Outros complementos.

03. Complementos de atención continuada persoal facultativo.

04. Complementos de atención continuada persoal non facultativo.

05. Complementos de atención continuada outro persoal.

06. Complemento de penosidade, responsabilidade e dificultade.

07. Sexenios.

08. IPC galego.

09. Revisión retribucións complementarias.

16. Prestacións económicas por incapacidade temporal, para compensar.

17. Prestacións por diferenzas retributivas en incapacidade temporal e maternidade.

41. Complementos transitorios absorbibles.

42. Retribucións complementarias de cota.

43. Complemento de carreira.

44. Complemento persoal.

122

Outras retribucións.

09. Outras retribucións en especie.

123

Indemnización por destino no estranxeiro

00. Indemnización por destino no estranxeiro

124

Funcionarios en prácticas.

00. Soldos subgrupo A1.

01. Soldos subgrupo A2.

02. Soldos subgrupo C1.

03. Soldos subgrupo C2.

04. Soldos agrupacións profesionais.

05. Trienios.

06. Outras retribucións básicas.

13

Laborais.

130

Laboral fixo.

00. Retribucións básicas.

01. Outras remuneracións.

02. Complementos de perigosidade, penosidade e toxicidade.

04. Indemnización e salarios de tramitación

05. Trienios.

07. Diferenzas prestacións por maternidade.

08. IPC galego.

09. Vacacións non gozadas.

16. Prestacións económicas por incapacidade temporal, para compensar.

17. Prestacións por diferenzas retributivas en incapacidade temporal e maternidade.

90. Traballo a quendas e noites.

131

Laboral eventual.

00. Retribucións básicas.

01. Outras remuneracións.

02. Complementos de perigosidade, penosidade e toxicidade.

04. Indemnización e salarios de tramitación.

05. Trienios.

07. Diferenzas prestacións por maternidade.

08. IPC galego.

09. Vacacións non gozadas.

16. Prestacións económicas por incapacidade temporal, para compensar.

17. Prestacións por diferenzas retributivas en incapacidade temporal e maternidade.

24. Acumulación de tarefas de persoal laboral temporal.

90. Traballo a quendas e noites.

132

Laboral eventual. Profesores de relixión.

00. Retribucións básicas.

01. Outras retribucións.

05. Trienios.

07. Sexenios. P. laboral temporal. P. de relixión

08. IPC galego.

16. Prestacións económicas por incapacidade temporal, para compensar.

17. Prestacións por diferenzas retributivas en incapacidade temporal e maternidade.

133

Temporal indefinido.

00. Retribucións básicas.

01. Outras remuneracións.

02. Complementos de perigosidade, penosidade e toxicidade.

04. Indemnizacións e salarios de tramitación.

05. Trienios.

08. IPC galego.

16. Prestacións económicas por incapacidade temporal, para compensar.

17. Prestacións por diferenzas retributivas en incapacidade temporal e maternidade.

134

Persoal laboral disposición transitoria 9ª bis IV Convenio colectivo. Sen sentenza.

00. Retribucións básicas.

01. Outras remuneracións.

02. Complementos de perigosidade, penosidade e toxicidade.

05. Trienios.

08. IPC galego.

16. Prestacións económicas por incapacidade temporal, para compensar.

17. Prestacións por diferenzas retributivas en incapacidade temporal e maternidade.

136

Persoal investigador en formación

00. Retribucións básicas

08. IPC galego.

14

Outro persoal.

140

Outro persoal.

00. Outro persoal.

15

Incentivos ao rendemento.

150

Produtividade de persoal non estatutario.

00. Produtividade de persoal no estatutario.

10. Produtividade variable. Policía Nacional adscrita

151

Gratificacións.

152

Produtividade persoal estatutario. Factor fixo.

00. Produtividade persoal estatutario. Factor fixo.

153

Produtividade persoal estatutario. Factor variable.

01. Produtividade factor variable. Persoal directivo.

02. Produtividade factor variable. Persoal non directivo.

03. Produtividade factor variable. Programa de extracción e transplantes.

04. Produtividade factor variable. Programas especiais.

05. Produtividade factor variable. Actividades non programadas.

16

Cotas, prestacións e gastos sociais por conta do empregador.

160

Cotas sociais.

00. Seguridade Social.

01. Muface.

02. Isfas.

03. Munpal.

09. Outras.

12. Seguridade Social proxectos de investigación.

24. Seguridade Social. Acumulación de tarefas.

25. Seguridade Social. Programas extraordinarios de carácter temporal.

33. Seguridade Social. Persoal laboral temporal indefinido.

34. Seguridade Social. Disposición transitoria 9ª bis. IV Convenio colectivo sen sentenza.

36. Seguridade Social. Persoal investigador.

39. Indemnización e salarios de tramitación.

161

Complemento familiar.

05. Complemento de prestación.

162

Gastos sociais do persoal.

00. Formación e perfeccionamento do persoal.

01. Economatos e comedores.

02. Transportes do persoal.

03. Bonificacións.

04. Acción social.

05. Seguros.

06. Recoñecementos médicos.

09. Outros.

18

Fondo retributivo

180

Fondo retributivo

CAPÍTULO II

Gastos en bens correntes e servizos

2

Gastos en bens correntes e servizos.

20

Alugamentos e canons.

200

Terreos e bens naturais.

202

Edificios e outras construcións.

203

Maquinaria, instalacións e utensilios.

204

Material de transporte.

205

Mobiliario e enxoval.

206

Equipamentos para procesos de información.

208

Outro inmobilizado material.

209

Canons.

21

Reparacións, mantemento e conservación.

210

Infraestrutura e bens naturais.

212

Edificios e outras construcións.

213

Maquinaria, instalacións e utensilios.

214

Material de transporte.

215

Mobiliario e enxoval.

216

Equipamentos para procesos de información.

219

Outro inmobilizado material.

22

Material, subministracións e outros.

220

Material de oficina.

00. Ordinario non inventariable.

01. Prensa, revistas, libros e outras publicacións.

02. Material informático non inventariable.

03. DOG.

04. BOPG e DOPG.

221

Subministración.

00. Enerxía eléctrica.

01. Auga.

02. Gas.

03. Combustibles.

04. Vestiario.

05. Produtos alimenticios.

06. Produtos farmacéuticos e material sanitario.

07. Comedores escolares.

08. Subministracións de recambios de maquinaria, utensilios e elementos de transporte.

09. Subministracións de material electrónico, eléctrico e de comunicacións.

10. Irmandade de doadores de sangue.

11. Extracción de sangue.

12. Hemoderivados.

13. Instrumental e pequenos utensilios sanitarios.

14. Instrumental e pequenos utensilios non sanitarios.

15. Implantes.

16. Outro material sanitario.

17. Material non sanitario para consumo e reposición.

18. Produtos farmacéuticos de dispensación ambulatoria.

19. Material de laboratorio.

20. Material de radioloxía.

21. Material de medicina nuclear.

22. Subministración de material deportivo, didáctico e cultural.

23. Tarxeta de transporte.

24. Subministración de material médico, cirúrxico e outras subministracións

99. Outras subministracións.

222

Comunicacións.

00. Telefónicas.

01. Postais.

02. Telegráficas.

03. Télex e fax.

04. Informáticas.

99. Outras.

223

Transportes.

08. Transporte escolar.

224

Primas de seguros.

225

Tributos.

226

Gastos diversos.

01. Atencións protocolarias e representativas.

02. Publicidade e propaganda.

03. Xurídicos, contenciosos.

06. Reunións, conferencias e cursos.

07. Actuacións derivadas da Lei de galeguidade.

08. Cobertura informativa.

10. Actividades deportivas.

11. Consello Escolar de Galicia.

13. Gastos de funcionamento de tribunais de oposicións e de probas selectivas.

16. Consello Galego de Estatística.

17. Cursos de formación.

19. Museo Pedagóxico de Galicia

50. Outros gastos T.S.X.

99. Outros.

227

Traballos realizados por outras empresas ou profesionais.

00. Limpeza e aseo.

01. Seguridade.

02. Valoracións e peritaxes.

03. Postais.

04. Custodia, depósito e almacenaxe.

05. Procesos electorais.

06. Estudos e traballos técnicos.

07. Remuneración a axentes mediadores independentes.

08. Premios de cobranza.

09. Servizo de prevención de riscos laborais.

10. Servizos contratados de comedor.

13. Servizo de restauración e anexos xuventude.

14.Contratos CAT e dixitalización de oficinas de emprego.

16. Servizos funerarios para a Administración de xustiza.

65. Servizo de mobilidade

99. Outros.

228

Gastos de funcionamento de centros e servizos sociais.

1. Funcionamento dos centros públicos para maiores.

2. Funcionamento dos centros públicos para discapacitados.

229

Gastos de funcionamento dos centros docentes non universitarios.

15. Mellora bibliotecas escolares.

23

Indemnizacións por razóns do servizo.

230

Axudas de custo.

231

Locomoción.

232

Traslados.

233

Outras indemnizacións.

24

Encomendas de xestión.

241

A Axencias públicas autonómicas.

01. Á Axencia Galega de Sangue, Órganos e Tecidos.

242

De organismos autónomos e doutros entes públicos de consulta ou asesoramento

243

Doutras entidades públicas

25

Asistencia sanitaria con medios alleos.

251

Concertos con institucións de atención primaria.

02. Concertos con entes territoriais.

252

Concertos con institucións de atención especializada.

01. Concertos con institucións da Comunidade Autónoma.

02. Concertos con entes territoriais.

03. Concertos con entidades privadas.

253

Concertos por programas especiais de hemodiálise.

01. Hemodiálise en centros hospitalarios.

02. Club de diálise.

03. Outras hemodiálises en centros non hospitalarios.

254

Concertos con centros de diagnóstico e tratamento.

01. Concertos para litotricias extracorpóreas.

02. Terapia da insuficiencia respiratoria a domicilio.

03. Concertos para resonancia magnética e medicina nuclear.

04. Concertos para TAC.

05. Concertos para rehabilitación-fisioterapia.

06. Concertos para alerxias.

07. Outros servizos especiais.

255

Concertos polo programa especial de transporte.

01. Servizos concertados de ambulancias.

02. Traslados de enfermos con outros medios de transporte.

258

Outros servizos de asistencia sanitaria.

01. Reintegros de asistencia sanitaria.

02. Outros servizos de asistencia sanitaria.

03. Convenios con universidades. Prazas vinculadas.

27

Publicacións.

270

Edicións e distribucións.

CAPÍTULO III

Gastos financeiros

3

Gastos financeiros.

30

Débeda pública e préstamos.

300

Xuros de débeda pública e préstamos.

302

Diferenzas de cambio.

31

Gastos de emisión, formalización, modificación e cancelación de débeda pública e préstamos.

310

Gastos de emisión, modificación e cancelación.

34

De depósitos e fianzas.

340

Xuros de depósitos.

341

Xuros de fianzas.

35

Xuros de demora e outros gastos financeiros.

352

Xuros de demora.

353

Diferenzas de cambio por pagamentos en divisas.

359

Outros gastos financeiros.

CAPÍTULO IV

Transferencias correntes

4

Transferencias correntes.

40

Á Administración xeral e organismos públicos do Estado.

400

Á Administración do Estado.

401

Á Seguridade Social.

402

A organismos autónomos do Estado.

403

A empresas públicas e outros entes públicos do Estado.

41

Á Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia.

43

A organismos autónomos, entidades públicas instrumentais de consulta ou asesoramento e axencias públicas da Comunidade Autónoma de Galicia.

430

A organismos autónomos.

00. Escola Galega de Administración Pública

01. Academia Galega de Seguridade Pública

02. Instituto Galego de Estatística

04. Instituto de Estudos do Territorio

05. Instituto Galego da Vivenda e Solo

06. Instituto Galego do Consumo e da Competencia

07. Servizo Galego de Saúde

08. Instituto Galego de Seguridade e Saúde Laboral

09. Fondo Galego de Garantía Agraria

431

A entidades públicas instrumentais de consulta ou asesoramento.

00. Consello Económico e Social

01. Consello Galego de Relacións Laborais

432

A Axencias públicas autonómicas.

00. Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia

01. Axencia Galega de Emerxencias

02. Centro Informático de Xestión Tributaria, Económico-Financeira e Contable

03. Axencia Tributaria de Galicia

04. Axencia Galega de Infraestruturas

05. Instituto Galego de Promoción Económica

06. Instituto Enerxético de Galicia

07. Axencia Galega de Innovación

08. Axencia Galega das Industrias Culturais

09. Axencia Galega de Desenvolvemento Rural

10. Axencia Galega da Calidade Alimentaria

11. Instituto Tecnolóxico para o Control do Medio Mariño

12. Axencia Turismo de Galicia

13. Axencia Galega de Servizos Sociais

14. Axencia Galega para a Xestión do Coñecemento en Saúde

15. Axencia Galega de Sangue, Órganos e Tecidos.

16. Axencia Galega da Industria Forestal

44

A sociedades públicas e outras entidades públicas da Comunidade Autónoma.

440

A entidades públicas empresariais.

01. Entidade pública empresarial Augas de Galicia.

02. Portos de Galicia.

441

A sociedades mercantís públicas autonómicas.

00. Redes de Telecomunicación Galegas, Retegal, S.A.

01. Sociedade Pública de Investimentos de Galicia.

02. Sociedade Galega de Medio Ambiente, S.A. (Sogama).

08. Xes Galicia Sociedade Xestora Entidades de Capital Risco, S.A.

09. Sodiga Galicia. Sociedade de capital risco.

10. Galicia Calidade.

11. Sociedade Anónima de Xestión do Xacobeo.

13. Xenética Fontao, S.A.

14. Empresa Pública de Servizos Agrarios Galegos, S.A.

15. Galaria, Empresa Pública de Servizos Sanitarios, S.A.

16. Parque Tecnolóxico de Galicia

17. Xestión do Solo de Galicia-Xestur, S.A.

18. Sotavento Galicia, S.A.

19. Corporación Radio e Televisión de Galicia, S.A.

442

A consorcios participados maioritariamente pola Comunidade Autónoma.

01. Axencia para a Protección da Legalidade Urbanística

02. Centro de Extensión Universitaria e Divulgación Ambiental de Galicia.

04. Axencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia

05. Consorcio Bibliotecas Universitarias.

07. Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar.

08. Consorcio para a xestión e explotación da rede básica de abastecemento aos concellos de Cervo e Burela

18. Consorcio Casco Vello de Vigo

19. Consorcio dos Peares

443

A fundación públicas autonómicas.

00. Fundación Deporte Galego.

01. Fundación Semana Verde de Galicia.

02. Fundación Galicia-Europa.

03. Fundación Rof Codina

04. Fundación Centro Galego de Artesanía e Deseño.

05. Fundación Pública Galega Centro Tecnolóxico de Supercomputación de Galicia.

06. Fundación Exposicións e Congresos da Estrada

07. Fundación Feiras e Exposicións de Lugo

09. Instituto Feiral da Coruña

10. Fundación Instituto Galego de Oftalmoloxía.

12. Urxencias Sanitarias 061

14. Fundación Galega de Medicina Xenómica

15. Fundación Cidade da Cultura.

17. Fundación Pública Galega para a Tutela de Persoas Adultas.

18. Fundación Galega Formación para o Traballo

19. Centro Tecnolóxico da Carne

20. Fundación Pública Centro Tecnolóxico do Mar (Cetmar)

21. Fundación Camilo José Cela

22. Fundación Feiras e Exposicións de Ourense

27. Fundación Axencia Enerxética Provincial da Coruña (Faepac)

99. Outras fundacións.

444

A universidades públicas da Comunidade Autónoma de Galicia.

445

A outras entidade públicas instrumentais da Comunidade Autónoma.

45

A comunidades autónomas.

46

A corporacións locais.

47

A empresas privadas.

48

A familias e institucións sen fin de lucro.

480

A familias.

481

A institucións sen fin de lucro

482

A concertos educativos

484

Cotas Seguridade Social bolseiros

489

A farmacias (receitas médicas)

49

Ao exterior

CAPÍTULO V

Fondo de continxencia

5

Fondo de continxencia.

50

Fondo de continxencia.

500

Fondo de continxencia.

520

Imprevistos

CAPÍTULO VI

Investimentos reais

6

Investimentos reais.

60

Investimento novo en infraestruturas e bens destinados ao uso xeral.

600

Infraestruturas de mellora da accesibilidade (estradas, ferrocarrís, portos, aeroportos e transportes).

03. Expropiacións.

04. Obra nova por concesión.

601

Infraestruturas de saneamento, protección e mellora do medio natural (obras hidráulicas e medio natural).

602

Infraestruturas para subministración de enerxía (minaría, electricidade, gas).

603

Infraestruturas para o desenvolvemento das tecnoloxías da información e as telecomunicacións.

604

Infraestruturas básicas de apoio ao desenvolvemento do sector primario (infraestruturas agrícolas, pesqueiras e forestais).

605

Infraestruturas e equipamentos de apoio ao desenvolvemento empresarial (solo industrial, I+D, novas tecnoloxías).

606

Infraestruturas e equipamentos de apoio ao desenvolvemento do turismo e os servizos (turismo, comercio).

607

Infraestruturas e equipamentos sociais en materia de vivenda e urbanismo.

608

Outros investimentos.

- Reservarase o subconcepto 9 para achegas á SPI.

61

Investimento de reposición en infraestrutura e bens destinados ao uso xeral.

- Mesmo desenvolvemento a nivel de concepto ca o artigo 60 (agás 600.3 e 600.4).

- Reservarase o subconcepto 9 para achegas á SPI.

62

Investimento novo asociado ao funcionamento operativo dos servizos.

620

Investimentos en terreos e bens naturais.

621

Infraestrutura e equipamentos sociais en materia de sanidade.

622

Edificios e outras construcións.

623

Maquinaria, instalacións e utensilios.

624

Material de transporte.

625

Mobiliario e enxoval.

626

Equipamentos para procesos de información.

628

Outro inmobilizado material.

- Reservarase o subconcepto 9 para achegas á SPI.

63

Investimento de reposición asociado ao funcionamento operativo dos servizos.

630

Investimento en terreos e bens naturais.

631

Equipamento centros sanitarios (plans de necesidades).

- O resto do artigo 63 ten o mesmo desenvolvemento que o 62.

- Reservarase o subconcepto 9 para achegas á SPI.

64

Gastos en investimentos de carácter inmaterial

640

Gastos en investimentos de carácter inmaterial

65

Infraestrutura básica de apoio aos sectores produtivos

650

Infraestrutura básica de apoio aos sectores produtivos

66

Investimentos derivados de encomendas de xestión

660

Á Comunidade Autónoma

661

A axencias públicas autonómicas

662

A organismos autónomos e outros entes públicos de consulta ou asesoramento

663

A outras entidades públicas

CAPÍTULO VII

Transferencias de capital

7

Transferencias de capital

70

Á Administración xeral e organismos públicos do Estado

700

Á Administración do Estado

701

Á Seguridade Social

702

A organismos autónomos do Estado

703

A empresas públicas e outros entes públicos do Estado

71

Á Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia

73

A organismos autónomos, entidades públicas instrumentais de consulta ou asesoramento e axencias públicas da Comunidade Autónoma de Galicia

730

A organismos autónomos. (mesma desagregación que no concepto 430)

731

A entidades públicas instrumentais de consulta ou asesoramento (mesma desagregación que no concepto 431)

732

A axencias públicas autonómicas (mesma desagregación que no concepto 432)

74

A sociedades públicas e outras entidades públicas instrumentais da Comunidade Autónoma.

740

A entidades públicas empresariais

Mesmo desenvolvemento que o concepto 440.

741

A sociedades mercantís públicas autonómicas

Mesmo desenvolvemento que o concepto 441.

742

A consorcios participados maioritariamente pola Comunidade Autónoma

Mesmo desenvolvemento que o concepto 442.

743

A fundacións públicas autonómicas.

Mesmo desenvolvemento que o concepto 443.

744

A universidades públicas da Comunidade Autónoma de Galicia

745

A outras entidades públicas instrumentais da Comunidade Autónoma

75

A comunidades autónomas

76

A corporacións locais

77

A empresas privadas

78

A familias e institucións sen fin de lucro

780

A familias

781

A institucións sen fin de lucro

79

Ao exterior

CAPÍTULO VIII

Activos financeiros

8

Activos financeiros

80

Adquisición de débeda do sector público

800

A curto prazo

- Desenvolvemento por sectores

801

A longo prazo.

- Desenvolvemento por sectores

81

Adquisición de obrigacións e bonos fóra do sector público.

810

A curto prazo

- Desenvolvemento por sectores

811

A longo prazo

- Desenvolvemento por sectores

82

Concesión de préstamos ao sector público

820

Préstamos a curto prazo

- Desenvolvemento por sectores

821

Préstamos a longo prazo.

- Desenvolvemento por sectores

83

Concesión de préstamos fóra do sector público

830

Préstamos a curto prazo

831

Préstamos a longo prazo

- Desenvolvemento por sectores

84

Constitución de depósitos e fianzas.

840

Depósitos

00. A curto prazo

01. A longo prazo

841

Fianzas

00. A curto prazo

01. A longo prazo

85

Adquisición de accións dentro do sector público.

- Desenvolvemento por sectores.

86

Adquisición de accións fóra do sector público

860

De empresas españolas

861

De empresas estranxeiras

87

Achegas á conta de capital.

870

Achega ao capital de entes de dereito público.

871

Achegas á conta de capital de sociedades mercantís.

872

Achegas á conta de capital de consorcios participados maioritariamente.

873

Achegas á conta de capital de fundacións públicas da Comunidade Autónoma.

874

Achegas á conta de capital doutros entes públicos.

88

Fondo capital risco.

880

Fondo capital risco.

89

Fondo garantía de avais.

890

Fondo garantía de avais.

CAPÍTULO IX

Pasivos financeiros

9

Pasivos financeiros.

94

Devolución de depósitos e fianzas.

940

Devolución de depósitos.

941

Devolución de fianzas.

95

Amortización de débeda pública e préstamos.

950

Amortización de débeda pública e préstamos.

951

Amortización débeda pública e préstamos diferenzas de cambio.

952

Devolución de préstamos.

96

Outras operacións financeiras.

960

Conversión, negociación, transformación ou substitución de operacións de endebedamento.

ANEXO III

Estrutura funcional e de programas

Grupo I. Actuacións de carácter xeral.

Función

Subfunción

Programa

1.1

Alta dirección da Comunidade Autónoma

1.1.1

Alta dirección da Comunidade Autónoma

111A

Presidencia da Xunta de Galicia

111B

Actividade lexislativa

111C

Control externo do sector público

111D

Alto asesoramento da Comunidade Autónoma de Galicia

111E

Relacións exteriores

1.2

Administración xeral

1.2.1

Xestión da Administración xeral

121A

Dirección e servizos xerais da Administración xeral

121B

Asesoramento e defensa dos intereses da Comunidade Autónoma

121C

Relacións institucionais

1.2.2

Modernización e calidade da Administración autónoma

122A

Avaliación e calidade da Administración pública

122B

Formación e perfeccionamento do persoal da Administración da Comunidade Autónoma

1.2.3

Acción social en favor do persoal da Administración

123A

Acción social en favor do persoal da
Administración

1.2.4

Dirección, modernización e xestión da función pública

124A

Dirección, modernización e xestión da función pública

1.3

Xustiza

1.3.1

Xustiza

131A

Administración de xustiza

1.4

Administración local

1.4.1

Administración local

141A

Administración local

1.5

Normalización lingüística

1.5.1

Fomento da lingua galega

151A

Fomento da lingua galega

1.6

Procesos electorais e órganos de representación política e institucións democráticas

1.6.1

Eleccións e partidos políticos

161A

Eleccións e partidos políticos

Grupo II. Protección civil e seguridade cidadá.

Función

Subfunción

Programa

2.1

Protección civil e seguridade

2.1.2

Protección civil

212A

Protección civil e seguridade da Comunidade Autónoma

Grupo III. Protección e promoción social.

Función

Subfunción

Programa

3.1

Acción social e promoción social

3.1.1

Xestión e administración de servizos sociais de promoción social

311A

Dirección e servizos xerais de promoción social

3.1.2

Acción social e integración social

312A

Protección e inserción social

312B

Programas de prestacións ás familias e á infancia

312C

Servizos sociais relativos ás migracións

312D

Programa de atención á dependencia

312E

Promoción da autonomía persoal e prevención da dependencia para persoas con discapacidade e as persoas maiores

312F

Programas de solidariedade

312G

Apoio á conciliación da vida laboral e persoal e outros servizos de protección social

3.1.3

Promoción social

313A

Servizos á xuventude

313B

Accións para a igualdade, protección e promoción da muller

313C

Servizos sociais comunitarios

313D

Protección e apoio das mulleres que sofren violencia de xénero

3.2

Promoción do emprego e institucións do mercado de traballo

3.2.1

Xestión e servizos xerais de emprego

321A

Dirección e servizos xerais de emprego

3.2.2

Emprego estable e de calidade

322A

Mellora e fomento da empregabilidade

322B

Intermediación e inserción laboral

322C

Promoción do emprego, do emprego autónomo e do mercado de traballo inclusivo

3.2.3

Formación para o emprego

323A

Formación profesional desempregados

323B

Formación profesional dos ocupados

3.2.4

Institucións do mercado de traballo, riscos laborais e economía social

324A

Mellora da organización e administración das relacións laborais e da prevención de riscos laborais

324B

Mellora dos sistemas de saúde e seguridade no traballo

324C

Promoción da economía social

3.3

Cooperación exterior e ao desenvolvemento

3.3.1

Cooperación exterior e ao desenvolvemento

331A

Cooperación exterior e ao desenvolvemento

Grupo IV. Produción de bens públicos de carácter social.

Función

Subfunción

Programa

4.1

Sanidade

4.1.1

Administración xeral

411A

Dirección e servizos xerais de sanidade

4.1.2

Asistencia sanitaria

412A

Atención hospitalaria

412B

Atención primaria

4.1.3

Protección e promoción da saúde

413A

Protección e promoción da saúde pública

4.1.4

Formación e calidade do persoal

414A

Formación de graduados e posgraduados

4.2

Educación

4.2.1

Administración xeral

421A

Dirección e servizos xerais de educación

4.2.2

Ensino e formación

422A

Educación infantil, primaria e ESO

422C

Ensinanzas universitarias

422D

Educación especial

422E

Ensinanzas artísticas

422G

Ensinanzas especiais

422I

Formación e perfeccionamento do profesorado

422K

Ensinanzas pesqueiras

422L

Capacitación e extensión agroforestal

422M

Ensinanza secundaria, formación profesional e outras ensinanzas

4.2.3

Promoción educativa

423A

Servizos e axudas complementarias das ensinanzas

423B

Prevención do abandono escolar

4.3

Cultura

4.3.1

Administración xeral

431A

Dirección e servizos xerais de cultura

4.3.2

Creación, promoción e difusión cultural e infraestruturas

432A

Bibliotecas, arquivos, museos e equipamentos culturais

432B

Fomento das actividades culturais

432C

Fomento do audiovisual

4.3.3

Protección e promoción do patrimonio histórico, artístico e cultural

433A

Protección e promoción do patrimonio histórico, artístico e cultural

4.4

Deportes

4.4.1

Promoción da actividade deportiva

441A

Promoción da actividade deportiva

4.5

Vivenda

4.5.1

Acceso e calidade da vivenda

451A

Fomento da rehabilitación e da calidade da vivenda

451B

Acceso á vivenda

4.6

Outros servizos comunitarios e sociais

4.6.1

Comunicación social

461A

Cobertura informativa e apoio á comunicación social

461B

Radiodifusión e TVG

Grupo V. Produción de bens públicos de carácter económico.

Función

Subfunción

Programa

5.1

Infraestruturas

5.1.1

Administración xeral

511A

Dirección e servizos xerais de territorio e infraestruturas

5.1.2

Infraestruturas do transporte

512A

Ordenación e inspección do transporte

512B

Construción, conservación e explotación de estradas

5.1.3

Portos

513A

Construción, conservación e explotación portuaria

5.1.4

Infraestruturas pesqueiras

514A

Infraestruturas pesqueiras

5.2

Ordenación do territorio

5.2.1

Urbanismo e ordenación do territorio

521A

Urbanismo

5.3

Promoción de solo para actividades económicas

5.3.1

Promoción de solo para actividades económicas

531A

Promoción de solo para actividades económicas

5.4

Actuacións ambientais

5.4.1

Ambiente

541A

Dirección e servizos xerais de ambiente

541B

Conservación da biodiversidade e posta en valor do medio natural

Función

Subfunción

Programa

541C

Protección, control técnico-sanitario dos produtos do mar, mellora do medio natural mariño e salvamento marítimo

541D

Control ambiental e xestión de residuos

541E

Coñecemento do ambiente e fomento da sustentabilidade

5.4.2

Ciclo da auga

542A

Planificación e xestión hidrolóxica

542B

Infraestruturas e xestión de abastecemento e saneamento

5.5

Actuacións e valorización do medio rural

5.5.1

Infraestruturas, equipamento e prevención

551A

Infraestruturas e equipamentos no medio rural

551B

Accións preventivas e infraestrutura forestal

5.6

Investigación, desenvolvemento e innovación

5.6.1

Investigación, desenvolvemento e innovación

561A

Plan galego de investigación, desenvolvemento e innovación tecnolóxica

561B

Investigación universitaria

561C

Investigación sanitaria

5.7

Sociedade da información e do coñecemento

5.7.1

Fomento da sociedade da información e do coñecemento

571A

Fomento da sociedade da información e do coñecemento

5.8

Información estatística básica

5.8.1

Soportes estatísticos

581A

Elaboración e difusión estatística

Grupo VI. Regulación económica de carácter xeral.

Función

Subfunción

Programa

6.1

Actuacións económicas xerais

6.1.1

Administración xeral

611A

Dirección e servizos xerais de facenda

6.1.2

Regulación económica xeral

612A

Planificación, elaboración de orzamentos e coordinación económica.

6.1.3

Defensa da competencia

613A

Ordenación, información e defensa do consumidor e da competencia

6.2

Actividades financeiras

6.2.1

Administración financeira

621A

Administración financeira, tributaria, patrimonial e de control

621B

Imprevistos e funcións non clasificadas

Grupo VII. Regulación económica de sectores produtivos e desenvolvemento empresarial.

 

Función

 

Subfunción

 

Programa

7.1

Dinamización económica do medio rural

 

 

 

7.1.1

Administración xeral

711A

Dirección e servizos xerais do medio rural

7.1.2

Desenvolvemento rural

712A

Fixación de poboación no medio rural

712B

Modernización e diversificación do tecido produtivo rural

712C

Fomento do asociacionismo agrario e divulgación da tecnoloxía agraria

 

 

 

 

7.1.3

 

 

 

Reforma das estruturas agrarias

 

 

 

713A

Mobilidade de terras agrarias improdutivas

713B

Ordenación das producións forestais

713C

Implantación de sistemas produtivos agrarios sustentables

713D

Mellora da calidade na produción agroalimentaria

713E

Benestar animal e sanidade vexetal

713F

Regulación das producións agrarias e apoio á renda dos agricultores

7.2

Pesca

 

7.2.1

Administración xeral

721A

Dirección e servizos xerais de políticas pesqueiras

7.2.2

Desenvolvemento da pesca

722A

Promoción social e divulgación da tecnoloxía pesqueira

7.2.3

Modernización e transformación das estruturas pesqueiras

723A

Competitividade e mellora da calidade da produción pesqueira e da acuicultura

723B

Regulación das producións e dos mercados da pesca

723C

Desenvolvemento sustentable zonas de pesca

7.3

Industria, enerxía e minaría

 

 

 

7.3.1

Administración xeral

731A

Dirección e servizos xerais de industria

7.3.2

Soporte da actividade industrial

732A

Regulación e soporte da actividade industrial

7.3.3

Planificación e produción enerxética

733A

Eficiencia enerxética e enerxías renovables

7.3.4

Fomento da minaría

734A

Fomento da minaría

7.4

Desenvolvemento empresarial

7.4.1

Desenvolvemento empresarial

741A

Apoio á modernización, internacionalización e mellora da competitividade, innovación e produtividade empresarial

7.5

Comercio

7.5.1

Comercio

751A

Ordenación, regulación e promoción do comercio interior de Galicia

7.6

Turismo

7.6.1

Turismo

761A

Potenciación e promoción do turismo

Grupo VIII. Transferencias a entidades locais.

Función

Subfunción

Programa

8.1

Transferencias a entidades locais

8.1.1

Transferencias a entidades locais

811B

Transferencias a entidades locais por participación nos ingresos da Comunidade Autónoma

811C

Outros soportes financeiros ás entidades locais

Grupo IX. Débeda pública.

Función

Subfunción

Programa

9.1

Débeda pública

9.1.1

Débeda interior e exterior

911A

Amortización e gastos financeiros da débeda pública

ANEXO IV

Clasificación orgánica

Estrutura por departamentos e centros xestores

Ademais das entidades que se sinalan a continuación, poderanse incluír aquelas outras que expresamente determine a Dirección Xeral de Planificación e Orzamentos.

Seccións:

Sección 01. Parlamento.

Servizo 01. Parlamento.

Servizo 02. Valedor do Pobo.

Sección 02. Consello de Contas.

Servizo 01. Consello de Contas.

Sección 03. Consello da Cultura Galega.

Servizo 01. Consello da Cultura Galega.

Sección 04. Presidencia da Xunta de Galicia.

Servizo 10. Secretaría Xeral da Presidencia.

Servizo 11. Dirección Xeral do Gabinete da Presidencia.

Servizo 20. Secretaría Xeral de Medios.

Servizo 21. Dirección Xeral de Comunicación.

Servizo 30. Secretaría Xeral de Emigración.

Servizo 40. Secretaría Xeral para o Deporte.

Servizo A1. Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia.

Sociedade mercantil Corporación Radio e Televisión de Galicia, S.A.

Sociedade mercantil Redes de Telecomunicación Galegas, Retegal, S.A.

Fundación Deporte Galego.

Sección 05. Vicepresidencia primeira e Consellería de Presidencia, Xustiza e Turismo.

Servizo 10. Vicepresidencia primeira.

Servizo 11. Asesoría Xurídica Xeral.

Servizo 20. Consellería de Presidencia, Xustiza e Turismo.

Servizo 21. Secretaria Xeral Técnica.

Servizo 22. Dirección Xeral de Xustiza.

Servizo 23. Dirección Xeral de Administración Local.

Servizo 24. Dirección Xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias.

Servizo 25. Dirección Xeral de Emerxencias e Interior.

Servizo 26. Dirección Xeral de Relacións Exteriores e coa Unión Europea.

Servizo 27. Delegacións territoriais da Xunta de Galicia.

Servizo 81. Academia Galega de Seguridade Pública.

Servizo A1. Axencia Galega de Emerxencias.

Servizo A2. Axencia de Turismo de Galicia.

Sociedade mercantil Sociedade Anónima de Xestión do Plan Xacobeo, S.A.

Fundación Semana Verde de Galicia.

Fundación Galicia-Europa.

Consorcio Local Os Peares.

Sección 06. Vicepresidencia segunda e Consellería de Economía, Empresa e Innovación.

Servizo 01. Secretaría Xeral Técnica.

Servizo 02. Dirección Xeral de Planificación Enerxética e Recursos Naturais.

Servizo 03. Dirección Xeral de Comercio e Consumo.

Servizo 80. Instituto Galego do Consumo e da Competencia.

Servizo A1. Instituto Galego de Promoción Económica.

Servizo A2. Axencia Galega de Innovación.

Servizo A3. Axencia Instituto Enerxético de Galicia.

Servizo A4. Axencia Galega da Industria Forestal.

Sociedade mercantil Xes Galicia S. Xestora Entidades de Capital Risco, S.A.

Sociedade mercantil Sodiga Galicia. Sociedade de Capital Risco, S.A.

Sociedade mercantil Galicia Calidade, S.A.

Empresa participada Parque Tecnolóxico de Galicia, S.A.

Fundación Feiras e Exposicións de Lugo.

Fundación Feiras e Exposicións de Ourense.

Fundación Pública Galega Centro Tecnolóxico de Supercomputación de Galicia.

Fundación de Exposicións e Congresos da Estrada.

Fundación Instituto Feiral da Coruña.

Fundación Centro Galego de Artesanía e Deseño.

Fundación Pública Galega da Formación para o Traballo.

Sección 07. Consellería de Facenda e Administración Pública.

Servizo 01. Secretaría Xeral Técnica e do Patrimonio.

Servizo 02. Intervención Xeral da Comunidade Autónoma.

Servizo 03. Dirección Xeral de Planificación e Orzamentos.

Servizo 04. Dirección Xeral de Política Financeira, Tesouro e Fondos Europeos.

Servizo 05. Dirección Xeral da Función Pública.

Servizo 06. Dirección Xeral de Avaliación e Reforma Administrativa.

Servizo 80. Instituto Galego de Estatística.

Servizo 81. Escola Galega de Administración Pública.

Servizo A1. Centro Informático de Xestión Tributaria, Económico-Financeira e Contable.

Servizo A2. Axencia Tributaria de Galicia.

Servizo B1. Consello Económico e Social.

Sección 08. Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda.

Servizo 01. Secretaría Xeral Técnica.

Servizo 02. Dirección Xeral de Calidade Ambiental, Sostibilidade e Cambio Climático.

Servizo 03. Dirección Xeral de Patrimonio Natural.

Servizo 04. Dirección Xeral de Ordenación do Territorio e Urbanismo.

Servizo 80. Instituto de Estudos do Territorio.

Servizo 81. Instituto Galego da Vivenda e Solo.

Consorcio Extensión Universitaria e Divulgación Ambiental de Galicia.

Consorcio Axencia de Protección da Legalidade Urbanística.

Consorcio Casco Vello de Vigo.

Sociedade mercantil Sociedade Galega do Medio Ambiente, S.A.

Sociedade mercantil Xestión do Solo de Galicia-Xestur, S.A.

Sección 09. Consellería de Infraestruturas e Mobilidade.

Servizo 01. Secretaría Xeral Técnica.

Servizo 02. Dirección Xeral de Mobilidade.

Servizo 03. Xurado de Expropiación de Galicia.

Servizo A1. Axencia Galega de Infraestruturas.

Servizo 82. Augas de Galicia.

Consorcio para a xestión e explotación da rede básica de abastecemento aos concellos de Cervo e Burela.

Sociedade mercantil Sociedade Pública de Investimentos de Galicia, S.A.

Sección 10. Consellería de Cultura, Educación e Universidade.

Servizo 10. Secretaría Xeral Técnica.

Servizo 20. Secretaría Xeral de Universidades.

Servizo 30. Secretaría Xeral de Educación e Formación Profesional.

Servizo 31. Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos.

Servizo 40. Secretaría Xeral de Cultura.

Servizo 41. Dirección Xeral de Patrimonio Cultural.

Servizo 50. Secretaría Xeral de Política Lingüística.

Servizo A1. Axencia Galega das Industrias Culturais.

Consorcio Axencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia.

Fundación Pública Galega Rof Codina.

Fundación Cidade da Cultura de Galicia.

Fundación Camilo José Cela.

Sección 11. Consellería de Emprego e Igualdade.

Servizo 01. Secretaría Xeral Técnica.

Servizo 02. Secretaría Xeral da Igualdade.

Servizo 03. Dirección Xeral de Relacións Laborais.

Servizo 04. Dirección Xeral de Emprego, Traballo Autónomo e Economía Social.

Servizo 05. Dirección Xeral de Formación e Colocación.

Servizo 81. Instituto Galego de Seguridade e Saúde Laboral.

Servizo B1. Consello Galego de Relacións Laborais.

Sección 12. Consellería de Sanidade.

Servizo 01. Secretaría Xeral Técnica.

Servizo 02. Dirección Xeral de Saúde Pública.

Servizo 80. Servizo Galego de Saúde.

Servizo A1. Axencia Galega para a Xestión do Coñecemento da Saúde.

Servizo A2. Axencia Galega de Sangue, Órganos e Tecidos.

Sociedade mercantil Galaria, Empresa Pública de Servizos Sanitarios, S.A.

Fundación Instituto Galego de Oftalmoloxía.

Fundación Pública Urxencias Sanitarias de Galicia 061.

Fundación Pública Galega de Medicina Xenómica.

Sección 13. Consellería de Política Social.

Servizo 01. Secretaría Xeral Técnica.

Servizo 02. Dirección Xeral de Familia, Infancia e Dinamización Demográfica.

Servizo 03. Dirección Xeral de Inclusión Social.

Servizo 04. Dirección Xeral de Maiores e Persoas con Discapacidade.

Servizo 05. Dirección Xeral de Atención Integral Sociosanitaria.

Servizo 06. Dirección Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado.

Servizo 90. Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar.

Servizo A1. Axencia Galega de Servizos Sociais.

Fundación Pública Galega para a Tutela de Persoas Adultas.

Sección 14. Consellería do Medio Rural.

Servizo 01. Secretaría Xeral Técnica.

Servizo 02. Dirección Xeral de Defensa do Monte.

Servizo 03. Dirección Xeral de Planificación e Ordenación Forestal.

Servizo 04. Dirección Xeral de Gandaría, Agricultura e Industrias Agroalimentarias.

Servizo 05. Dirección Xeral de Desenvolvemento Rural.

Servizo 80. Fondo Galego de Garantía Agraria.

Servizo A1. Axencia Galega de Desenvolvemento Rural.

Servizo A2. Axencia Galega da Calidade Alimentaria.

Sociedade mercantil Empresa Pública de Servizos Agrarios Galegos, S.A.

Sociedade mercantil Xenética Fontao, S.A.

Fundación Centro Tecnolóxico da Carne.

Sección 15. Consellería do Mar.

Servizo 01. Secretaría Xeral Técnica.

Servizo 02. Dirección Xeral de Pesca, Acuicultura e Innovación Tecnolóxica.

Servizo 03. Dirección Xeral de Desenvolvemento Pesqueiro.

Servizo A1. Instituto Tecnolóxico para o Control do Medio Mariño de Galicia.

Entidade pública empresarial Portos de Galicia.

Fundación Centro Tecnolóxico do Mar (Cetmar).

Sección 20. Consello Consultivo de Galicia.

Servizo 01. Consello Consultivo de Galicia.

Sección 21. Transferencias a corporacións locais.

Servizo 01. Transferencias a corporacións locais.

Sección 22. Débeda pública da Comunidade Autónoma.

Servizo 01. Débeda pública da Comunidade Autónoma.

Sección 23. Gastos de diversas consellerías.

Servizo 01. Secretaría Xeral Técnica e do Patrimonio da Consellería de Facenda e Administración Pública.

Servizo 02. Dirección Xeral de Planificación e Orzamentos.

Servizo 03. Dirección Xeral de Política Financeira, Tesouro e Fondos Europeos.

Servizo 04. Dirección Xeral da Función Pública.

ANEXO V

Estrutura dos proxectos de gasto

A totalidade dos créditos recollidos en cada programa de gasto deben configurarse por códigos de proxecto de gasto, baixo os cales se identifican as unidades básicas de custo das diferentes seccións orzamentarias.

Cada xestor deberá concretar todas as actuacións que se deberán desenvolver dentro de cada programa de gasto mediante proxectos, agrupando operacións que serven a unha liña de actuación identificables e representativas dentro dos fins dos programas de gasto, que permita a asignación de indicadores de produtividade significativos para a medición da súa eficacia e eficiencia.

Enténdese por proxecto de gasto a unidade básica de orzamentación e comprende unha pluralidade de gastos de igual ou distinta natureza económica, que perseguen a mesma finalidade. Ao tratarse de varios gastos que poidan ter diferente natureza económica, poden abranguer partidas con diferente clasificación económica.

Todos os proxectos de gasto se asociarán ao PEG 2015-2020, ao nivel de obxectivo operativo.

Tipos de proxecto:

Proxectos que abranguen os gastos destinados a cubrir o custo de funcionamento.

Neste caso os proxectos conterán gastos vinculados ao funcionamento operativo dos servizos (con carácter xeral gastos de persoal e gastos correntes). Deberá definirse como mínimo un proxecto por cada sección e programa, o que permitirá identificar os centros de custo asociados a este.

Correspóndelle á Dirección Xeral de Planificación e Orzamentos asociar a este tipo de proxectos os diferentes centros de custo, nos cales se individualice a xestión de cada sección orzamentaria. Por regra xeral, este tipo de proxectos irá asociado aos obxectivos operativos do PEG 2015-2020 «Actuacións de soporte e apoio (gastos de funcionamento)».

Proxectos que financian actuacións recorrentes.

Son proxectos que abranguen os gastos que de forma repetitiva veñen desenvolvendo os diferentes xestores para a consecución dos obxectivos fixados, pero que teñen carácter discrecional tanto na cuantificación como na periodicidade.

Resto dos proxectos.

Os proxectos de gasto restantes, destinados basicamente a actuacións de fomento ou investimento, deberán concretar as actuacións que se deberán desenvolver, indicarán a vixencia destas e agruparán os gastos que integran as diferentes actuacións que perseguen unha mesma finalidade. No caso de que se trate de actuacións que teñan unha duración superior ao ano, deberán manter a codificación para permitir o seguimento e avaliación do custo desta.

Na medida do posible deberá evitarse a existencia de proxectos que financien gastos con cargo a varios programas de gasto.

No caso de proxectos que conteñan gastos financiados con cargo aos programas operativos de fondos procedentes da Unión Europea, deberán establecerse con base nas diferentes actuacións, eixes e medidas previstos na respectiva programación. Estes proxectos deberán conter o crédito necesario para o financiamento tanto dos gastos elixibles coma dos non elixibles necesarios para a súa realización.

Elementos do código de proxecto:

Código. Cada proxecto de gasto identificarase por un código numérico que posibilitará o seguimento da súa execución orzamentaria, razón pola cal non poderá variarse durante a súa vida. Constará de nove díxitos: os catro primeiros determinarán o ano de orixe do proxecto e os cinco seguintes serán un número secuencial que asigna automaticamente o sistema informático.

Denominación. A denominación do proxecto deberá ser concreta, sintética e precisa, e deberase deducir desta o tipo de actuación que financia.

Obxectivo operativo. Debe identificarse o obxectivo operativo do PEG 2015-2020 cuxos resultados posibilitará acadar, acorde coa estrutura do PEG a catro niveis (eixe/PA/obxectivo estratéxico ou instrumental/obxectivo operativo). Un proxecto só poderá asociarse a un obxectivo operativo, pero para acadar o resultado pretendido cun obxectivo operativo pode ser preciso desenvolver varios proxectos de gasto.

Indicadores de produtividade. Para medir a consecución dos resultados pretendidos por cada obxectivo operativo, existen definidos indicadores de produtividade no PEG 2015-2020, polo que cada proxecto deberá ter asociados indicadores, nos cales se estimará o valor previsto, de xeito que permita avaliar o seu grao de realización, así como a contribución á consecución do obxectivo operativo a que está asociado.

Vixencia do proxecto. Determinará o ámbito temporal a que se estende a execución orzamentaria deste, que poderá ser anual ou ter unha duración superior.

Responsable do proxecto. Determinará o centro xestor (sección) que executa o proxecto.

Financiamento do proxecto. Indicará a fonte de financiamento do proxecto.

Fondos finalistas. A través da liña de financiamento.

Fondos europeos. Con indicación do tipo de fondo a que se refire (eixe, medida).

Fondo de Compensación Interterritorial.

Fondos propios.

Ficha de plurianualidades dun proxecto: naqueles proxectos de investimento con anualidades futuras significativas xuntarase unha ficha descritiva individualizada da obra ou servizo no modelo que indicará a Dirección Xeral de Planificación e Orzamentos nas instrucións de desenvolvemento desta orde.

Territorialización do proxecto. Estimarase a previsible localización a nivel de concello, sempre que sexa posible, do investimento ou gasto que conteña o proxecto.

Plan sectorial ou transversal. Nos casos en que o proxecto de gasto desenvolva liñas de actuación xa contidas nun plan de actuación sectorial ou transversal, en liña co PEG 2015-2020, engadirase este plan.

Creación dos códigos de proxecto:

A creación dos códigos de proxecto realizaraa a Subdirección Xeral de Orzamentos, no momento da elaboración do anteproxecto de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma. Este realizarase mediante a aplicación de elaboración dos orzamentos xerais da Comunidade Autónoma, de oficio ou por pedimento do xestor, e de acordo coas instrucións que dite para o efecto o servizo competente en materia de orzamentos.