Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 250 Luns, 14 de decembro de 2020 Páx. 48825

III. Outras disposicións

Consellería de Emprego e Igualdade

ORDE do 11 de decembro de 2020 pola que se amplía a dotación orzamentaria para a concesión das axudas establecidas na Orde do 9 de xullo de 2020 pola que se establecen as bases reguladoras de axudas a centros especiais de emprego co fin de promover a integración laboral das persoas con discapacidade, e se procede á súa convocatoria para as anualidades 2020-2021.

No DOG núm. 147, do 23 de xullo de 2020, publicouse a Orde do 9 de xullo 2020 pola que se establecen as bases reguladoras de axudas a centros especiais de emprego (CEE) co fin de promover a integración laboral das persoas con discapacidade, e se procede á súa convocatoria para as anualidades 2020-2021 (códigos de procedemento TR341K, TR341E, TR341N e TR341M).

A dita Orde do 9 de xullo de 2020, de conformidade co estipulado no artigo 30 do Regulamento da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, aprobado polo Decreto 11/2009, do 8 de xaneiro, establece a posibilidade de ampliar a contía máxima dos créditos dispoñibles. O incremento do crédito está condicionado á declaración de dispoñibilidade como consecuencia dunha xeración, ampliación ou incorporación de crédito, da existencia de remanentes doutras convocatorias financiadas con cargo ao mesmo crédito ou créditos incluídos no mesmo programa ou en programas do mesmo servizo.

En consecuencia, como existen outras dotacións que poden ser utilizadas para os mesmos fins, procedentes de créditos incorporados de fondos finalistas do Servizo Público de Emprego estatal, e coa finalidade de facer chegar as axudas ao maior número posible de centros especiais de emprego, é conveniente ampliar os créditos consignados no artigo 50.1 da dita Orde do 9 de xullo de 2020.

As axudas a centros especiais de emprego, reguladas na devandita Orde do 9 de xullo de 2020, estrutúranse en tres programas. Mediante Resolución da Dirección Xeral de Emprego, Traballo Autónomo e Economía Social reasignáronse créditos sobrantes do programa II (anualidade 2020) aos programas I e III. Os créditos que se amplían mediante esta orde teñen en conta as cantidades reasignadas.

Por todo o exposto, logo da aprobación do Consello da Xunta e no uso das facultades que me foron conferidas,

DISPOÑO:

Artigo 1. Ampliación do crédito orzamentario

Amplíase o crédito consignado no artigo 50.1 para os programas I, II e III da Orde do 9 de xullo de 2020 pola que se establecen as bases reguladoras de axudas a centros especiais de emprego (CEE) co fin de promover a integración laboral das persoas con discapacidade, e se procede á súa convocatoria para as anualidades 2020-2021, nas seguintes contías:

Procedementos

Aplicacións

por programas de axudas

Importe da ampliación

2020

2021

Total 2020-21

TR341K

09.40.324C.470.3

75.000,00

75.000,00

09.40.324C.481.3

5.000,00

5.000,00

Programa I (axudas ás unidades de apoio á actividade profesional )

80.000,00

80.000,00

TR341E

TR341N

09.40.324C.470.3

0,00

09.40.324C.481.3

75.000,00

75.000,00

Programa II (axudas á creación de postos estables, adaptación de postos e asistencia técnica)

75.000,00

75.000,00

TR341M

09.40.324C.470.4

400.000,00

1.500.000,00

1.900.000,00

09.40.324C.481.4

10.000,00

220.000,00

230.000,00

Programa III (axudas ao custo salarial das persoas con discapacidade)

410.000,00

1.720.000,00

2.130.000,00

Total CEE 2020-2021

410.000,00

1.875.000,00

2.285.000,00

Na seguinte táboa reprodúcense os importes dos créditos da convocatoria de axudas a centros especiais de emprego para as anualidades 2020-2021, indicando os importes iniciais, a reasignación de crédito da anualidade 2020, a ampliación das anualidades 2020 e 2021 e os importes finais para cada programa de axudas, pormenorizados por anualidades e aplicacións orzamentarias.

Código de proxecto 2018 00099. Sección: 09. Servicio: 40. Programa de gasto: 324C.

Aplicacións

Crédito inicial

Reasignación

Ampliación

Importe final

2020

2021

Total

2020-2021

2020

2020

2021

2020

2021

Total

2020-2021

Progr. I

470.3

324.000

569.000

893.000

 

75.000

324.000

644.000

968.000

481.3

40.000

74.000

114.000

5.000

 

5.000

45.000

79.000

124.000

Total

364.000

643.000

1.007.000

5.000

80.000

369.000

723.000

1.092.000

Progr. II

470.3

303.000

707.700

1.010.700

-150.000

 

 

153.000

707.700

860.700

481.3

28.000

49.300

77.300

-15.000

 

75.000

13.000

124.300

137.300

Total

331.000

757.000

1.088.000

-165.000

75.000

166.000

832.000

998.000

Progr. III

470.4

4.985.000

9.100.000

14.085.000

150.000

400.000

1.500.000

5.535.000

10.600.000

16.135.000

481.4

400.000

600.000

1.000.000

10.000

10.000

220.000

420.000

820.000

1.240.000

Total

5.385.000

9.700.000

15.085.000

160.000

410.000

1.720.000

5.955.000

11.420.000

17.375.000

Total CEE 2020-2021

6.080.000

11.100.000

17.180.000

0

410.000

1.875.000

6.490.000

12.975.000

19.465.000

Artigo 2. Prazo de solicitudes

Esta modificación non afecta o prazo establecido na referida orde para a presentación de solicitudes.

Disposición derradeira única. Entrada en vigor

Esta orde entrará en vigor o día seguinte ao da súa publicación no Diario Oficial de Galicia.

Santiago de Compostela, 11 de decembro de 2020

María Jesús Lorenzana Somoza
Conselleira de Emprego e Igualdade