Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 55 Martes, 23 de marzo de 2021 Páx. 15921

III. Outras disposicións

Consellería do Medio Rural

ORDE do 18 de marzo de 2021 pola que se procede á ampliación do prazo de presentación de solicitudes da Orde do 31 de decembro de 2020 pola que se establecen as bases reguladoras e a convocatoria para o ano 2021 das axudas, en concorrencia competitiva, destinadas ao impulso á boa gobernanza nas comunidades de montes veciñais en man común, cofinanciadas polo Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do Programa de desenvolvemento rural (PDR) de Galicia 2014-2020 (código de procedemento MR651C).

O día 9 de febreiro de 2021 publicouse no Diario Oficial de Galicia número 26 a Orde do 31 de decembro de 2020 pola que se establecen as bases reguladoras e a convocatoria para o ano 2021 das axudas, en concorrencia competitiva, destinadas ao impulso á boa gobernanza nas comunidades de montes veciñais en man común, cofinanciadas polo Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do Programa de desenvolvemento rural (PDR) de Galicia 2014-2020 (código de procedemento MR651C).

O prazo para a presentación de solicitudes era de trinta días hábiles contados a partir do día seguinte ao da publicación desta orde no Diario Oficial de Galicia, remata o vindeiro día 24 de marzo de 2021.

A expansión do SARS-Cov-2 xerou unha crise sanitaria sen precedentes recentes que motivou a declaración dun novo estado de alarma para conter a propagación de infeccións causadas por este virus mediante o Real decreto 926/2020, do 25 de outubro, que se prorrogou ata o 9 de maio de 2021 conforme o artigo 2 do Real decreto 956/2020, do 3 de novembro.

No momento actual, a situación epidemiolóxica e sanitaria de Galicia determina a adopción e o mantemento de medidas no territorio da Comunidade Autónoma para conter a propagación de infeccións causadas polo SARS-Cov-2. De feito, no Decreto 31/2021, do 25 de febreiro, da Presidencia da Xunta de Galicia, e na Orde do 25 de febreiro de 2021, da Consellería de Sanidade, mantéñense a maioría das medidas de prevención específicas que abranguen, entre outras, a limitación de reunións.

Debido a estas circunstancias, e tendo en conta, que a devandita convocatoria vai dirixida exclusivamente a comunidades de montes veciñais en man común (CMVMC), que constitúen unha forma de propiedade en común de natureza xermánica que require reunións de persoas non conviventes para a toma de decisións, dificulta moito a presentación de solicitudes de axuda por parte das CMVMC.

En consecuencia, de conformidade co previsto no artigo 30.1.3 do Estatuto de autonomía de Galicia, e en uso das facultades que confiren os artigos 7 e 14 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, e de acordo co disposto na Lei 1/1983, do 22 de febreiro, de normas reguladoras da Xunta e da súa presidencia, e demais normativa concorrente,

DISPOÑO:

Artigo único. Modificación do prazo de presentación de solicitudes

Modificar o número 1 do artigo 10 no referente ao prazo de presentación de solicitudes, que pasa a ser de corenta e cinco días hábiles.

Disposición derradeira única. Entrada en vigor

Esta orde entrará en vigor o día da súa publicación no Diario Oficial de Galicia.

Santiago de Compostela, 18 de marzo de 2021

José González Vázquez
Conselleiro do Medio Rural