Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 81 Venres, 30 de abril de 2021 Páx. 21602

III. Outras disposicións

Consellería de Emprego e Igualdade

ORDE do 16 de abril de 2021 pola que se establecen as bases reguladoras para as accións formativas do Plan formativo para o emprego (persoas traballadoras desempregadas) da Comunidade Autónoma de Galicia para o período 2021-2023, e se realiza a súa primeira convocatoria para os exercicios 2021 e 2022 (código de procedemento TR301K).

A presente orde, pola que se establecen as bases reguladoras do procedemento TR301K para o período 2021-2023, ten por obxecto concretar os principios xerais contidos na Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, no relativo aos criterios que rexerán a concesión de axudas para realizar de cursos de formación profesional para o emprego dirixidos prioritariamente á cualificación profesional das persoas traballadoras desempregadas.

A Lei 30/2015, do 9 de setembro, pola que se regula o Sistema de formación profesional para o emprego no ámbito laboral, estableceu un marco normativo que trata de consolidar no sistema produtivo unha cultura de formación profesional favorecedora da creación de emprego estable e de calidade.

A dita lei regula a planificación e o financiamento do sistema de formación profesional para o emprego no ámbito laboral, así como a programación e execución das accións formativas, o seu control e seguimento, o réxime sancionador e o sistema de información, avaliación, xestión da calidade e gobernanza.

Entre as iniciativas de formación para o emprego que regula a antedita lei, considérase a oferta formativa das administracións competentes para persoas traballadoras desempregadas, que inclúe os programas de formación dirixidos a cubrir as necesidades detectadas polos servizos públicos de emprego.

O Real decreto 694/2017, do 3 de xullo, polo que se desenvolve a Lei 30/2015, do 9 de setembro, pola que se regula o Sistema de formación profesional para o emprego no ámbito laboral, detalla, entre outros aspectos, o procedemento que se deberá seguir na planificación e avaliación do sistema, as accións formativas e áreas prioritarias, as modalidades e límites de impartición, e as diferentes persoas destinatarias da formación. En concreto, no seu capítulo IV, regúlase a oferta formativa para persoas traballadoras desempregadas.

A Orde TMS/368/2019, do 28 de marzo, pola que se desenvolve o Real decreto 694/2017, do 3 de xullo, polo que se desenvolve a Lei 30/2015, do 9 de setembro, pola que se regula o Sistema de formación profesional para o emprego no ámbito laboral, en relación coa oferta formativa das administracións competentes e o seu financiamento, e se establecen as bases reguladoras para a concesión de subvencións públicas destinadas ao seu financiamento, regula a iniciativa de oferta formativa das administracións públicas para persoas traballadoras desempregadas.

A Comunidade Autónoma de Galicia, en aplicación do Decreto 69/1993, do 10 de marzo, asume as funcións e servizos transferidos pola Administración do Estado en materia de formación profesional ocupacional.

O Decreto 215/2020, do 3 de decembro, polo que se establece a estrutura orgánica da Consellería de Emprego e Igualdade, atribúelle á Dirección Xeral de Formación e Colocación, entre outras materias, as competencias relativas á dirección e xestión da formación profesional para o emprego.

A presente disposición axústase ao disposto na Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, que, no seu artigo 5.2, relativo aos seu principios xerais, establece que a concesión de axudas e subvencións se axustará aos principios de publicidade, transparencia, concorrencia, obxectividade, igualdade e non discriminación, aos cales se axusta esta disposición. Tamén será de aplicación o Decreto 11/2009, do 8 de xaneiro, polo que se aproba o Regulamento da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.

A Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións, regula os requisitos de concesión e xustificación das subvencións concedidas na Administración do Estado, incluíndo aqueles de carácter básico que son de aplicación na normativa desta comunidade autónoma e, en consecuencia, a esta orde.

Ao abeiro das bases reguladoras establecidas na presente orde e durante o seu período de aplicación e vixencia, poderán aprobarse sucesivas convocatorias.

A Axenda da competitividade Galicia Industria 4.0, aprobada polo Consello da Xunta de Galicia o 13 de maio de 2015, recolle a necesidade de que a formación das persoas traballadoras, entendida esta como un dos compoñentes necesarios do programa de reforzo das persoas e das organizacións, dea resposta ás necesidades da industria mediante a realización de accións formativas dirixidas á obtención de certificados de profesionalidade vencellados coa denominada Industria 4.0.

A Xunta de Galicia está a desenvolver iniciativas destinadas a impulsar o emprego estable e de calidade e a acadar un novo modelo produtivo de Galicia baseado no crecemento e no coñecemento e que teñen como obxectivo reforzar a formación e especialización das persoas traballadoras ao longo da vida laboral, aumentando as súas competencias profesionais, e mellorar os servizos públicos na atención ás persoas demandantes e ás empresas.

A presente orde consolida os criterios incorporadas na anterior Orde de bases reguladoras do 17 de abril de 2019, pola que se establecían as bases reguladoras do procedemento TR301K, polo que se subvencionaban as accións formativas do Plan formativo para o emprego (persoas traballadoras desempregadas) da Comunidade Autónoma de Galicia para o período 2019-2021. Non obstante, a entrada en vigor do Acordo do Consello da Xunta, do 12 de marzo de 2020, polo que se adoptan medidas preventivas en materia de saúde pública na Comunidade Autónoma de Galicia, como consecuencia da evolución da epidemia do coronavirus COVID-19, a situación excepcional creada pola pandemia e as sucesivas medidas adoptadas pola Xunta de Galicia e o Goberno de España requiren a adopción de novas medidas que se adapten á actual situación laboral e faciliten o normal desenvolvemento das accións formativas no marco dun escenario incerto.

Nesta liña, a Orde TES/1109/2020, do 25 de novembro, pola que se modifica a Orde TMS/368/2019, do 28 de marzo, pola que se desenvolve o Real decreto 694/2017, do 3 de xullo, polo que se desenvolve a Lei 30/2015, do 9 de setembro, pola que se regula o Sistema de formación profesional para o emprego no ámbito laboral, en relación coa oferta formativa das administracións competentes e o seu financiamento, e se establecen as bases reguladoras para a concesión de subvencións públicas destinadas ao seu financiamento, incorpora unha nova disposición adicional sétima relativa á participación das persoas traballadoras afectadas por expedientes de regulación temporal de emprego en accións de formación profesional para o emprego.

Como novidades da nova orde de bases reguladoras, cómpre salientar que as entidades, nos termos que se establecen na norma, poderán impartir as accións formativas mediante aula virtual, que terá a consideración de formación complementaria e adicional de carácter presencial en canto que a persoa titora-formadora e o alumnado interactúan de forma concorrente e en tempo real; a incorporación da teleformación e da formación mixta como modalidades de impartición da formación; a inclusión como posibles beneficiarias da formación das persoas traballadoras que fosen afectadas por expedientes temporais de regulación de emprego (ERTE); a convivencia, no relativo ao control de asistencia do alumnado e do persoal docente, de alternativas que, xunto co control biométrico baseado na pegada dixital, acrediten e garantan o control de presenza das persoas participantes, e finalmente, pero sen tratarse dunha relación pormenorizada ou exhaustiva, a posibilidade de determinar a contía e importe dos módulos económicos por familia profesional ou por especialidade formativa.

Consecuentemente con todo o anterior, logo de consultar a Federación Galega de Municipios e Provincias, o Consello Galego de Formación Profesional e o Consello Galego de Relacións Laborais, en exercicio das facultades que me confire o artigo 34 da Lei 1/1983, do 22 de febreiro, de normas reguladoras da Xunta e da súa Presidencia.

DISPOÑO:

CAPÍTULO I

Disposicións xerais

Artigo 1. Obxecto e ámbito de aplicación

1. Esta orde ten por obxecto o establecemento das bases reguladoras e as condicións polas que se rexerán, no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia, tanto as convocatorias públicas como a execución das accións formativas dirixidas prioritariamente ás persoas traballadoras desempregadas, xestionadas pola Consellería de Emprego e Igualdade, a través das súas xefaturas territoriais (procedemento TR301K).

Tamén poderán participar nas referidas accións formativas aqueles colectivos que para tales efectos se determinan no artigo 32 da orde.

2. As bases reguladoras terán vixencia temporal para o período 2021-2023.

Así mesmo, coa publicación desta orde realízase a súa primeira convocatoria para o período 2021-2022.

3. Para o exercicio das funcións que lle corresponden segundo estas bases reguladoras, as xefaturas territoriais poderán actuar a través das unidades administrativas competentes en materia de formación profesional para o emprego, das oficinas de emprego e dos centros de formación profesional para o emprego adscritos a elas.

4. As convocatorias das subvencións previstas nesta norma realizaranse mediante réxime de concorrencia competitiva e regularán, con relación aos exercicios orzamentarios que referencien e respectando o disposto nesta orde de bases reguladoras, aspectos do financiamento e da execución das accións formativas que se subvencionen.

Artigo 2. Programación e financiamento. Reservas de crédito

As accións formativas para as cales se pode solicitar financiamento mediante subvención son as da modalidade de programación da oferta formativa para persoas traballadoras desempregadas, en que poderán participar as entidades a que se refire o artigo 3.

Poderán ser obxecto de financiamento aquelas especialidades formativas que se determinen no anexo II de cada convocatoria, así como os módulos transversais e complementarios que se impartan asociados a estas.

Cada convocatoria, ademais de cumprir o que ao respecto dispón o capítulo IV da presente orde, especificará as accións formativas que se consideran prioritarias, o financiamento e as reservas de crédito que, de ser o caso, se establezan para determinadas accións formativas que se detallarán no correspondente anexo, e fixará, de ser o caso, o número límite de edicións de accións formativas que se financien por centro e/ou entidade de formación, así como o modelo de formulario de solicitude para os efectos informativos e as listaxes de especialidades formativas que se conteñan nos anexos que repercuten no procedemento de valoración recollido nos artigos 9 e 10.

CAPÍTULO II

Bases reguladoras

Sección 1ª. Da tramitación das subvencións

Artigo 3. Entidades beneficiarias

1. Poderán obter a condición de beneficiarias das subvencións a que se refiren estas bases as entidades que, na data de entrada en vigor da correspondente convocatoria, sexan titulares de centros ou entidades de formación acreditados e/ou inscritos para impartir formación profesional para o emprego no ámbito laboral da Comunidade Autónoma de Galicia naquelas especialidades formativas para as cales soliciten subvención, xa sexa na modalidade presencial, de teleformación ou mixta.

As entidades deberán dispor, no ámbito territorial de Galicia, das instalacións debidamente acreditadas e/ou inscritas que permitan a impartición das acciones formativas solicitadas.

Así mesmo, os centros presenciais vencellados a entidades acreditadas e/ou inscritas para impartir especialidades formativas na modalidade de teleformación deberán estar homologados na correspondente especialidade na data de entrada en vigor da convocatoria e localizados na Comunidade Autónoma de Galicia.

No caso de que a convocatoria o recolla, poderase impartir formación «á porta». Para estes efectos, entenderase como tal a realización de accións formativas a través de centros móbiles e/ou homologacións provisionais naqueles concellos da Comunidade Autónoma de Galicia que non conten con centros acreditados ou inscritos.

2. Non poderán obter a condición de entidades beneficiarias das subvencións previstas nesta orde aquelas nas cales concorran algunhas das circunstancias establecidas no artigo 10 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, e no artigo 6.7 da Orde TMS/368/2019, do 28 de marzo.

A xustificación por parte das entidades solicitantes de non estar incursos en ningunha das anteditas circunstancias realizarase mediante unha declaración responsable, que deberá incluírse no modelo de solicitude que se contén no anexo VII de cada convocatoria, cuxo contido deberá respectar o que establece o artigo 69 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, así como referirse á capacidade suficiente, en termos económicos, técnicos, de recursos humanos, materiais e organizativos, e de aulas, talleres e instalacións en xeral, para asumir a xestión da totalidade dos cursos que solicita, que dispón da documentación que acredita tal cumprimento e que a porá á disposición da Administración cando lle sexa requirida, ademais de que se compromete a manter os ditos requisitos durante todo o período de tempo inherente ao recoñecemento de tal dereito.

3. Coa finalidade de garantir o cumprimento das exixencias deste artigo, as aplicacións informáticas de Rexistro de Centros e Entidades de Formación para o emprego e SIFO contarán con controis específicos que permitan detectar posibles incumprimentos.

Así mesmo, poderán realizarse comprobacións por mostra estatística durante calquera das fases do procedemento por parte do persoal técnico das xefaturas territoriais ou do Servizo de Verificación de Fondos da Consellería de Emprego e Igualdade, das cales poderán derivar, de ser o caso, as consecuencias sinaladas no artigo 5.2 para os supostos de falseamento do contido das declaracións responsables.

De ser o caso, estas actuacións de comprobación poderán efectuarse a través dunha entidade contratada para o efecto.

4. Será requisito para conceder subvencións a entidades locais titulares de entidades ou centros de formación que teñan cumprido o deber de remisión ao Consello de Contas das contas xerais de cada exercicio.

Artigo 4. Forma e lugar de presentación das solicitudes e da documentación complementaria

1. As solicitudes presentaranse obrigatoriamente por medios electrónicos a través do formulario electrónico normalizado dispoñible na aplicación SIFO, anexo VII, accesible a través da sede electrónica da Xunta de Galicia, no enderezo https://sede.xunta.gal ou no enderezo directo https://emprego.xunta.es/sifo-solicitudes.

De conformidade co artigo 68.4 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, se algunha das persoas interesadas presenta a súa solicitude ou a documentación presencialmente, será requirida para que a emende mediante a súa presentación electrónica. Para estes efectos, considerarase como data de presentación da solicitude aquela en que fose realizada a emenda.

No suposto de que a solicitude non cumpra os requisitos sinalados nas bases reguladoras e/ou na correspondente convocatoria, ou a documentación presentada conteña erros ou sexa insuficiente, requirirase a persoa solicitante para que, nun prazo de 10 días hábiles, emende a falta ou achegue os documentos preceptivos, con indicación de que, se así non o fixer, se considerará desistida da súa solicitude, logo de resolución que así o declare.

2. As solicitudes dirixiranse á xefatura territorial en cuxa provincia se imparta a correspondente acción formativa.

No suposto de que a formación se imparta na modalidade mixta ou de teleformación, a solicitude deberá dirixirse á xefatura territorial da provincia en que estea localizado o centro en que se impartirá a parte presencial da acción formativa.

Cada entidade de formación só poderá formular un máximo dunha solicitude en cada unha das provincias do territorio galego, e incluirá nela, dentro da súa capacidade real de execución e con respecto aos límites e requisitos que se determinan nas bases reguladoras e na correspondente convocatoria, todas e cada unha das accións formativas para as cales solicita subvención nos correspondentes centros de cada provincia.

Para os posibles efectos de desempate, as accións formativas para as cales se solicita subvención deberán ir ordenadas en función da prioridade de impartición que lles outorgue a entidade solicitante, de xeito que os centros que se consideren prioritarios figuren en primeiro lugar na solicitude e que, dentro de cada centro, as accións formativas se ordenen tamén de maior a menor priorización.

Para cada número de censo poderase solicitar, como máximo, o número de edicións por especialidade que, de ser o caso, se determinen na correspondente convocatoria, na cal tamén poderán indicarse excepcións ao dito límite.

Na modalidade presencial e na parte presencial da modalidade de teleformación ou mixta, no caso de que se solicite impartir máis dunha especialidade por aula, deberá manifestarse expresamente na declaración responsable que, de acordo co disposto no artigo 5.3 do Decreto 106/2011, do 19 de maio, polo que se crea o Rexistro de Centros e Entidades de Formación para o emprego e se regula o procedementos para a súa inscrición e, de ser o caso, a acreditación dos centros e entidades que impartan formación para o emprego no territorio da Comunidade Autónoma de Galicia, a aula dispón dos medios exixidos e cumpre cos requisitos establecidos para impartir as especialidades solicitadas.

3. A solicitude deberá presentarse xunto coa documentación complementaria indicada no artigo 6 desta orde.

4. A documentación complementaria deberá presentarse electronicamente.

Se algunha das persoas interesadas presenta a documentación complementaria presencialmente, será requirida para que a emende a través da súa presentación electrónica. Para estes efectos, considerarase como data de presentación aquela en que fose realizada a emenda.

As persoas interesadas responsabilizaranse da veracidade dos documentos que presenten. Excepcionalmente, cando a relevancia do documento no procedemento o exixa ou existan dúbidas derivadas da calidade da copia, a Administración poderá solicitar de maneira motivada o cotexo das copias achegadas pola persoa interesada, para o cal poderán requirir a exhibición do documento ou da información orixinal.

A documentación complementaria, tanto a presentada na solicitude como noutras fases do procedemento, achegarase electronicamente mediante a presentación do documento orixinal, de se tratar dun documento dixital, ou da imaxe electrónica do documento orixinal, de se tratar dun documento en papel. Neste último caso, a imaxe electrónica adaptarase ao previsto do Real decreto 4/2010, do 8 de xaneiro, polo que se regula o Esquema nacional de interoperabilidade no ámbito da Administración electrónica, e na Resolución do 19 de xullo de 2011, da Secretaría de Estado para a Función Pública, pola que se aproba a Norma técnica de interoperabilidade de dixitalización de documentos.

5. As imaxes electrónicas aplicarán os formatos establecidos para ficheiros de imaxe na Norma técnica de interoperabilidade do catálogo de estándares; o nivel de resolución mínimo para imaxes electrónicas será de 200 píxeles por polgada, tanto para as imaxes obtidas en branco e negro, cor ou gradación de grises; a imaxe electrónica será fiel ao documento orixe (respectará a xeometría do documento orixe en tamaños e proporcións, non conterá caracteres ou gráficos que non figurasen no documento de orixe e a súa xeración realizarase por un medio fotoeléctrico).

As imaxes electrónicas que acheguen as entidades interesadas ao procedemento administrativo terán eficacia, exclusivamente, no ámbito da actividade das administracións públicas.

As imaxes electrónicas presentadas garantirán a fidelidade co orixinal baixo a responsabilidade da persoa solicitante ou representante. A Administración poderá requirir a exhibición do documento orixinal para o cotexo da copia electrónica presentada segundo o disposto na Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas.

Para estes efectos, a entidade interesada deberá conservar o documento orixinal durante un prazo de 5 anos desde a presentación da imaxe electrónica.

6. Sempre que se realice a presentación de documentos separadamente da solicitude, deberase indicar o código e o órgano responsable do procedemento, o número de rexistro de entrada da solicitude e o número de expediente, se se dispón del.

No caso de que algún dos documentos que se vaia presentar de forma electrónica supere os tamaños máximos establecidos ou teña un formato non admitido pola sede electrónica da Xunta de Galicia, permitirase a presentación deste de forma presencial dentro dos prazos previstos e na forma indicada no número anterior.

A información actualizada sobre o tamaño máximo e os formatos admitidos pode consultarse na sede electrónica da Xunta de Galicia.

7. De conformidade co artigo 28.3 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común, non será necesario achegar os documentos que xa foran presentados anteriormente pola persoa interesada ante calquera Administración. Neste caso, a persoa interesada deberá indicar en que momento e ante que órgano administrativo presentou os ditos documentos, que serán obtidos electronicamente a través das redes corporativas ou mediante consulta ás plataformas de intermediación de datos ou outros sistemas electrónicos habilitados para o efecto, agás que conste no procedemento a oposición expresa da persoa interesada.

De forma excepcional, se non se puidesen obter os citados documentos, poderáselle solicitar novamente á persoa interesada a súa achega.

Artigo 5. Declaración responsable que forma parte da solicitude

1. Forma parte da solicitude a declaración responsable que se contén nela e na cal se farán constar os aspectos seguintes:

a) Que, en relación con outras axudas concedidas ou solicitadas:

• Non se solicitou nin se concedeu ningunha outra axuda para este mesmo proxecto e conceptos para os cales se solicita esta subvención.

• De se solicitaren e/ou concederen outras axudas para este mesmo proxecto e conceptos para os cales se solicita esta subvención, deberán relacionarse estas.

b) Que todos os datos contidos na solicitude e nos documentos que se xuntan son certos.

c) Que non está incursa en ningunha das circunstancias previstas no número 2 do artigo 13 da Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións.

d) Que non está incursa en ningunha clase de inhabilitación para a obtención de axudas previstas nos números 2 e 3 do artigo 10 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, e no artigo 6.7 da Orde TMS/368/2019, do 28 de marzo.

e) Que está ao día no pagamento de obrigas por reintegro de subvencións, conforme o artigo 10.2.g) da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, e o artigo 9 do Regulamento de subvencións de Galicia, aprobado polo Decreto 11/2009, do 8 de xaneiro.

f) Que os lugares e modalidades de impartición das accións formativas serán aqueles para os cales están inscritas ou acreditadas para tal fin, nos termos do artigo 15 da Lei 30/2015, do 9 de setembro, e do artigo 6 da Orde TMS/368/2019, do 28 de marzo, pola que se regula o Sistema de formación profesional para o emprego no ámbito laboral, e que son aptos e cumpren e manterán as condicións e requisitos que exixe a normativa aplicable á correspondente especialidade formativa, concretamente, a obriga de impartir a formación nos espazos e cos medios formativos acreditados e/ou inscritos para tal fin, así como a de manter as exixencias técnico-pedagóxicas, de instalacións, equipamento e medios humanos e tecnolóxicos tidos en conta para a acreditación ou inscrición da especialidade.

g) Que coñece as estipulacións da presente orde, que cumpre cos requisitos sinalados nela e que se compromete a destinar o importe da axuda ao obxecto da subvención indicada.

h) Que a entidade conta con capacidade suficiente, en termos económicos, técnicos, de recursos humanos, materiais e organizativos, así como de aulas, talleres e instalacións en xeral, para asumir na súa totalidade a execución completa das accións formativas que solicita.

i) Que a entidade dispón da documentación que acredita o cumprimento dos anteriores aspectos e que a porá á disposición da Administración cando lle sexa requirida, ademais de que se compromete a manter os ditos requisitos durante todo o período de tempo inherente ao recoñecemento de tal dereito.

j) Que, de ser o caso e de acordo co disposto no artigo 18 da presente orde, as pegadas dixitais do alumnado e persoal docente rexistradas pola propia entidade formadora se corresponden coas das persoas que din ser.

2. A presentación dunha declaración responsable que falsee ou oculte circunstancias que impidan ou limiten a concesión da subvención ou o seu pagamento, así como que alteren a puntuación obtida na baremación, terá a consideración dunha infracción moi grave nos termos do artigo 56 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, coas posibles consecuencias sancionadoras que se recollen na dita norma e no texto refundido da Lei sobre infraccións e sancións na orde social, aprobado polo Real decreto lexislativo 5/2000, do 4 de agosto.

Artigo 6. Documentación complementaria necesaria para tramitar o procedemento

1. As entidades interesadas deberán achegar coa solicitude, anexo VII, a seguinte documentación:

a) Ficha do curso de formación profesional para o emprego no anexo VIII de cada convocatoria.

b) De ser o caso, no anexo VIII, acreditación documental de dispor dun sistema de calidade vixente no correspondente centro de formación na data límite de presentación das solicitudes relativo á súa actividade de formación profesional para o emprego.

c) De ser o caso, xustificación documental de ter cumprido na execución das accións formativas concedidas nas convocatorias correspondentes co compromiso de inserción laboral, para os efectos do establecido no artigo 10 desta orde.

No suposto de que o 100 % do alumnado que se propuxo inserir laboralmente sexan persoas con discapacidade física, psíquica ou sensorial recoñecida polo organismo competente, con esta documentación xuntarase unha declaración responsable de que o 100 % das persoas inseridas sexan persoas con discapacidade.

d) Acreditación da capacidade legal suficiente para asinar a solicitude (escritura notarial de poderes ou calquera outro medio válido en dereito).

e) De ser o caso, cando as especialidades formativas que se solicitan correspondan a certificados de profesionalidade, as entidades deberán achegar no anexo VIII de cada convocatoria o compromiso da subscrición do convenio ou acordo coa empresa ou empresas en que realizará o módulo de prácticas profesionais non laborais en empresas incluído no certificado de profesionalidade.

f) Naquelas accións formativas en que estea previsto o uso de aula virtual como medio complementario e adicional para desenvolver o proceso formativo, memoria explicativa detallada que acredite, de acordo co disposto no artigo 31.5 da presente orde, a viabilidade de impartir mediante aula virtual aqueles contidos do programa formativo que estea previsto realizar utilizando este medio.

A memoria deberá indicar expresamente que contidos se impartirán mediante aula virtual, a súa duración e datas de realización, o calendario de sesións presenciais e de exames que se van realizar, así como os medios tecnolóxicos que se utilizarán para garantir, de acordo co disposto na presente orde, o correcto desenvolvemento, seguimento e control da actividade.

g) De ser o caso, e para os efectos do disposto no artigo 10.1.9º sobre a non aplicación de penalizacións por incumprimento do compromiso de inserción laboral, solicitude de recoñecemento pola persoa titular da Dirección Xeral de Formación e Colocación de que a familia profesional a que pertence a especialidade impartida corresponde a un sector afectado negativamente pola COVID-19.

h) Xustificación documental de ter remitido ao Consello de Contas as contas xerais do último exercicio a que estean obrigadas segundo o establecido no artigo 223 do Real decreto lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, polo que se aproba o texto refundido da Lei reguladora das facendas locais, no caso de tratarse de entidades locais.

2. A documentación complementaria presentarase electronicamente e de acordo co disposto no artigo 4 desta orde.

Artigo 7. Comprobación de datos

1. Para tramitar este procedemento consultaranse automaticamente os datos incluídos nos seguintes documentos en poder da Administración actuante ou elaborados polas administracións públicas, agás que a persoa interesada se opoña a súa consulta:

a) DNI ou NIE da persoa representante.

b) NIF da entidade solicitante.

c) Certificado de estar ao día no pagamento de obrigas tributarias coa AEAT.

d) Certificado de estar ao día no pagamento coa Seguridade Social.

e) Certificado de estar ao día no pagamento de obrigas tributarias coa Atriga.

2. No caso de que as persoas interesadas se opoñan a esta consulta, deberán indicalo no recadro correspondente habilitado no formulario de inicio e achegar os correspondentes documentos.

Cando así o exixa a normativa aplicable, solicitarase o consentimento expreso da persoa interesada para realizar a consulta.

3. Excepcionalmente, no caso de que algunha circunstancia imposibilite a obtención dos citados datos, poderáselles solicitar ás persoas interesadas que presenten os documentos correspondentes.

Artigo 8. Trámites posteriores á presentación da solicitude e documentación complementaria

Todos os trámites administrativos que as persoas interesadas deban efectuar durante a tramitación deste procedemento deberán ser realizados electronicamente a través da aplicación informática SIFO, e deberá adecuarse a presentación de documentación derivada das notificacións practicadas pola Administración ao disposto no artigo 13.6 da presente orde.

Artigo 9. Procedemento

1. Os órganos instrutores do procedemento serán os servizos de Formación e Colocación de cada unha das xefaturas territoriais da Consellería de Emprego e Igualdade, correspondentes á provincia do enderezo do centro ou entidade onde se vai impartir a formación presencial.

2. A relación dos expedientes que cumpren os requisitos para a baremación reflectirá a inclusión dos expedientes completos na aplicación SIFO e será remitida por cada órgano instrutor, xunto co informe técnico emitido pola xefatura territorial, á Comisión Central de Valoración para que poida proceder ao seu estudo conxunto e informe nunha única fase.

3. Para estes efectos, a Comisión Central de Valoración estará composta pola persoa titular da Subdirección Xeral de Formación para o Emprego, que a presidirá, e serán vogais as persoas responsables das xefaturas territoriais da Consellería de Emprego e Igualdade.

Actuará como secretario/a, con voz pero sen voto, a persoa titular do Servizo de Planificación da Formación para o Emprego.

Cada compoñente poderá incorporar persoas asesoras e técnicas expertas na materia que se vai tratar, que non terán a condición de membros da Comisión.

Se, por calquera causa, no momento en que a Comisión Central de Valoración teña que reunirse para examinar as solicitudes algunha das persoas que a compoñen non puidese asistir, será substituída pola persoa que para tales efectos designe a persoa titular da Dirección Xeral de Formación e Colocación.

4. A Comisión de Valoración empregará os criterios de baremación establecidos no artigo 10 desta orde e contará para tal fin co apoio dos medios e recursos tecnolóxicos dispoñibles e da aplicación informática SIFO.

Do resultado da reunión emitirase unha acta, que conterá os anexos coas puntuacións obtidas en cada provincia polas accións formativas que cumprisen cos requisitos para ser avaliadas.

5. Unha mesma entidade beneficiaria non poderá ser adxudicataria de accións formativas que, na modalidade presencial ou na parte presencial da modalidade de teleformación ou mixta, superen as 10 horas diarias por aula e/ou taller.

No formulario de solicitude do aplicativo SIFO, cada entidade solicitante deberá detallar as características dos cursos que solicita para cada unha das súas aulas, priorizando a orde en que os solicita, con especial referencia ao número de horas, a planificación temporal e a contía, e indicando o total de horas por aula e taller.

Non serán obxecto de adxudicación as accións formativas contidas en solicitudes en que se supere o referido límite de horas por aula.

A aplicación informática SIFO contará con controis específicos para garantir que se cumpran os requisitos sinalados nesta epígrafe e realizaranse verificacións por mostras estatísticas por parte de persoal técnico das xefaturas territoriais durante calquera das fases do procedemento.

6. Nas accións formativas impartidas na modalidade presencial e na parte presencial da modalidade de teleformación ou mixta, ou cando a formación se desenvolva mediante aula virtual, o número de horas por acción formativa non poderá superar as 5 horas por día, nin as 25 horas semanais.

Nas prácticas non laborais o límite será de 8 horas por día e de 40 horas semanais.

Logo da notificación da resolución de concesión das subvencións, a xefatura territorial competente, de maneira excepcional e mediante resolución motivada, especialmente naqueles casos derivados de necesidades de recalendarización ou reprogramación horaria da acción formativa consecuencia da ausencia de alumnado, así como por mor de atrasos na notificación da resolución de concesión da subvención, poderá ampliar o referido límite de horas diarias e semanais ata un máximo de 7 horas por día e 35 horas semanais. Esta resolución deberá comunicárselle á entidade beneficiaria.

7. Os servizos de Formación e Colocación das xefaturas territoriais, á vista do contido da acta e dos anexos emitidos pola Comisión Central de Valoración, elaborarán a elaborar a proposta das accións formativas que serán obxecto de concesión da subvención.

A proposta xerarase en función da puntuación obtida e do proceso de selección por comarcas que se detalla no anexo I, proceso que deberá ter en consideración a porcentaxe de persoas desempregadas por comarca sobre o total de persoas desempregadas na correspondente provincia respecto á última enquisa da cal se teñan datos.

En calquera caso, o procedemento de selección garantirá que en cada unha das comarcas da provincia en que existan solicitudes que superen o mínimo de puntuación establecida se seleccione, cando menos, unha acción formativa, que, de ser o caso, será a que obteña maior puntuación á marxe da listaxe en que estea encadrada.

No procedemento de selección evitarase que un mesmo número de censo poida acadar máis do 1,5 % do crédito orzamentario global da convocatoria, salvo nos casos en que se programen especialidades formativas obxecto de reserva de crédito, para as cales se permitirá acadar un 2 % do crédito orzamentario global da convocatoria. Estes límites porcentuais non son acumulativos.

Finalmente, as especialidades dunha mesma familia profesional non poderán superar, no seu conxunto, o 25 % do importe global que se subvenciona en cada comarca, con excepción do establecido no segundo parágrafo desta epígrafe e das especialidades formativas obxecto de reserva de crédito.

Para o desenvolvemento do referido proceso de selección por comarcas, os servizos periféricos contarán co apoio dos medios e recursos tecnolóxicos de soporte dispoñibles e da aplicación informática SIFO.

Nos supostos en que no referido procedemento de selección das accións formativas se esgote o crédito dalgunha anualidade orzamentaria da correspondente convocatoria, entenderase que se poderán seleccionar as accións formativas para ser impartidas noutro exercicio orzamentario diferente do solicitado, salvo que na súa solicitude a entidade manifeste expresamente que non se acepta cambio de anualidade, caso en que se entenderá que desisten da súa solicitude de axuda para a acción formativa afectada, polo que quedará excluída da selección con independencia da puntuación obtida.

8. Á vista das propostas emitidas polos respectivos servizos de Formación e Colocación, o órgano competente ditará as resolucións correspondentes ao seu ámbito territorial.

9. De se produciren dispoñibilidades de crédito como consecuencia da asignación ou da redistribución de fondos para o financiamento dos programas de formación para o emprego, nos supostos e nas condicións previstos nos artigos 30 e 31 do Decreto 11/2009, do 8 de xaneiro, polo que se aproba o Regulamento de subvencións de Galicia, ou como consecuencia de posibles minoracións, renuncias ou modificacións nas subvencións concedidas, o órgano instrutor poderá realizar novas propostas de concesión de proxectos continuando coa orde de prelación fixada pola Comisión de Valoración ata esgotar o novo crédito.

Neste caso os servizos periféricos de Formación e Colocación das diferentes xefaturas territoriais seguirán o procedemento establecido no número 7.

Nos supostos de que as dispoñibilidades de crédito se produzan como consecuencia de renuncias ás subvencións concedidas, aplicarase o referido procedemento, en primeiro lugar, só no ámbito da comarca en que se tiña programada a acción formativa obxecto de renuncia e, para o caso de que sigan existindo dispoñibilidades de crédito, seguirase o procedemento xeral.

Artigo 10. Criterios de avaliación

1. Para avaliar as solicitudes, agás as que se refiran a competencias clave, que se relacionarán no anexo III de cada convocatoria, a Comisión de Valoración terá en conta os seguintes criterios:

1º) Accións formativas de especialidades formativas con maior relación coa Industria 4.0 e coas competencias dixitais (anexo IV): 25 puntos.

2º) Accións formativas relativas a especialidades formativas cunha maior demanda ou con maiores perspectivas de emprego (anexo V): 20 puntos.

3º) Polo compromiso de inserción laboral das persoas alumnas formadas: ata 5 puntos.

En cada acción formativa solicitada para a correspondente convocatoria, valorarase a porcentaxe que representa o alumnado que se propón inserir no mercado laboral, durante os 6 meses seguintes ao remate da acción formativa correspondente, ben como persoa traballadora por conta allea, ben como persoa traballadora autónoma ou outras modalidades de autoemprego con respecto ao total do alumnado formado, sempre que a contratación laboral, no caso de contratos temporais, se efectúe a xornada completa por un mínimo de 6 meses, ou tempo equivalente no caso de que a contratación non sexa a xornada completa ou que se trate dunha alta no réxime de persoas traballadoras autónomas.

A puntuación que se asignará será o resultado de aplicar a seguinte fórmula: (5 puntos * % de alumnado que se propón inserir sobre o total de alumnado aprobado durante a acción formativa)/100.

No suposto de que o 100 % do alumnado que se propón inserir sexan persoas con discapacidade física, psíquica ou sensorial recoñecida polo organismo competente, a fórmula de cálculo definida no parágrafo anterior realizarase sobre a base de 6 puntos.

Para os efectos de realizar o indicado cálculo, a consideración de alumnado formado virá dada pola superación da acción formativa coa consideración de apto.

A inserción deberá realizarse nunha ocupación relacionada coa familia profesional a que pertenza a especialidade impartida.

Non se considerarán inserción as baixas por colocación que tivesen lugar ao longo do curso, salvo que a persoa alumna rematase toda a formación teórica.

A realización do compromiso de inserción deberá acreditarse de maneira fidedigna por calquera medio válido xuridicamente, por exemplo, a través dunha declaración responsable en que se indique o NIF da ou das empresas onde se inseriu o alumnado durante os 12 meses seguintes ao remate da acción formativa correspondente ou, cando proceda, a alta no réxime de persoas traballadoras autónomas.

Para os efectos de realizar as oportunas verificacións, a Administración poderá efectuar as correspondentes comprobacións sobre a veracidade e idoneidade da dita información.

O cumprimento do compromiso de inserción a que se refire esta epígrafe verificarase a través de datos obtidos das aplicacións electrónicas do Servizo Público de Emprego de Galicia e da aplicación SIFO, coas conseguintes consecuencias, de ser o caso, de minoración proporcional da puntuación obtida en posteriores convocatorias nos termos do punto 1.9º) deste artigo.

4º) Accións formativas relacionadas coas competencias transversais prioritarias referenciadas na disposición transitoria segunda da Lei 30/2015, do 9 de setembro, descritas no anexo VI de cada convocatoria e relacionadas coas competencias de idiomas, ofimática e tecnoloxías da información e comunicación, e coñecementos financeiros, xurídicos e do funcionamento das administracións públicas: 15 puntos.

5º) Polo compromiso da entidade ou centro de colaborar na xestión das subvencións en concepto de bolsas e axudas a que ten dereito o alumnado que participe nas súas accións formativas: ata 10 puntos.

Este compromiso concrétase nos seguintes puntos:

• Informar adecuadamente o alumnado, en tempo e forma, dos dereitos que posúe en canto á percepción de bolsas e axudas por asistir á actividade formativa, así como dos prazos para presentar a solicitude e da documentación necesaria.

• Formular a solicitude de subvención en concepto de bolsa e axuda en representación da persoa interesada, e remitir a documentación complementaria necesaria por medios electrónicos.

• Elixir a opción de notificación por vía electrónica, así como colaborar coa Administración na contestación aos requirimentos de corrección das solicitudes e, de ser o caso, actualizar dilixentemente e antes dos límites establecidos a información para a tramitación e xestión das bolsas e axudas na aplicación informática SIFO.

A puntuación que se van asignar será o resultado de aplicar a seguinte fórmula: (10 puntos * % de alumnado a que vai xestionar electronicamente a tramitación das súas respectivas bolsas e axudas sobre o total do alumnado do curso que formula a súa solicitude para percibir bolsas e axudas)/100.

O compromiso de colaboración da xestión de bolsas e axudas deberá presentarse segundo o modelo que figura no anexo VIII de cada convocatoria.

A colaboración na xestión electrónica a que se refire esta epígrafe verificarase a través das aplicacións electrónicas do Servizo Público de Emprego de Galicia, da sede electrónica da Xunta de Galicia e da aplicación SIFO, coas conseguintes consecuencias, de ser o caso, de minoración proporcional na puntuación obtida en posteriores convocatorias, nos termos do disposto no punto 1.10º) deste artigo.

Esta colaboración non substitúe as obrigas que nesta materia, segundo a normativa estatal e a correspondente convocatoria de bolsas e axudas de aplicación, teñen os centros e entidades de formación.

6º) Polo grao de ruralidade das zonas (parroquias) onde se localicen as instalacións do centro en que se realizará a execución da parte presencial do programa da acción formativa: ata 5 puntos.

O grao de ruralidade das zonas de Galicia será o definido polo Instituto Galego de Estatística en atención á densidade de poboación segundo a clasificación en ZPP, ZIP ou ZDP do grao de urbanización, atendendo ao GU 2016.

A puntuación distribuirase segundo a urbanización, do seguinte xeito:

• As entidades que teñan os centros en zonas densamente poboadas (ZDP) definidas como conxunto contiguo de áreas locais (AL) de densidade de poboación superior 500 hab./km2 e unha poboación total para a zona de, polo menos, 50.000 habitantes: 0 puntos.

• As entidades que teñan os centros en zonas intermedias (ZIP) definidas como o conxunto de áreas locais (AL) que non pertencen a unha zona densamente poboada onde cada unha conta cunha densidade de poboación superior a 100 hab./km2 e/ou ben a poboación total da zona é superior a 50.000 habitantes ou ben é adxacente a unha zona densamente poboada: 2 puntos.

• As entidades que teñan os centros en zonas pouco poboadas (ZPP) definidas como grupos de áreas locais (AL) que non pertencen a zonas densamente poboadas ou zonas intermedias: 5 puntos.

Esta información pode ser consultada na seguinte páxina web do Instituto Galego de Estadística: http://www.ige.eu/web/mostrar_paxina.jsp?paxina=003003001&idioma=gl

7º) Atendendo á capacidade acreditada da entidade para desenvolver a formación que solicita, valorarase a situación da entidade de formación e/ou de cada un dos seus centros, incluídos os centros presenciais da modalidade de teleformación, na data límite de presentación da solicitude, con respecto á implantación dun sistema ou modelo de calidade vixente para a xestión/actividade da formación profesional para o emprego, con ata 8 puntos.

A puntuación distribuirase do seguinte xeito:

• A entidade e a totalidade dos centros para os cales solicita subvención acreditan ter implantado un sistema ou modelo de calidade na xestión/actividade da formación profesional para o emprego: 8 puntos.

• A entidade e máis do 50 % dos centros para os cales solicita subvención acreditan ter implantado un sistema ou modelo de calidade na xestión/actividade da formación profesional para o emprego: 6 puntos.

• A entidade e entre o 30 e o 50 % dos centros para os cales solicita subvención acreditan ter implantado un sistema ou modelo de calidade na xestión/actividade da formación profesional para o emprego: 4 puntos.

• A entidade e menos do 30 % dos centros para os cales solicita subvención acreditan ter implantado un sistema ou modelo de calidade na xestión/actividade da formación profesional para o emprego: 2 puntos.

8º) Polo compromiso adquirido de que o 100 % das persoas participantes na actividade formativa sexan persoas con discapacidade física, psíquica ou sensorial recoñecida polo organismo competente: 10 puntos.

9º) Puntuaranse negativamente todas as accións formativas solicitadas por aquelas entidades que non cumprisen o seu compromiso de inserción, nos termos dalgunha das 3 convocatorias previas e con cómputo dunha soa vez de cada incumprimento dunha convocatoria concreta, con ata -5 puntos.

No suposto de que a entidade asumise o compromiso de que o 100 % do alumnado para inserir sexan persoas con discapacidade física, psíquica ou sensorial recoñecida polo organismo competente, a puntuación negativa que se vai aplicar será de -6 puntos.

Non será de aplicación a penalización referida no anterior parágrafo naquelas entidades que non cumprisen o seu compromiso de inserción por mor da situación de emerxencia sanitaria ou do estado de alarma provocados pola COVID-19 durante as anualidades 2020 e 2021.

Para estes efectos, a familia profesional a que pertenza a especialidade impartida deberá corresponder a un sector afectado negativamente pola COVID-19. Esta condición determinaraa a persoa titular da Dirección Xeral de Formación e Colocación mediante indicación expresa e conxunta para todas as empresas que así o solicitasen, e de acordo cos criterios e requisitos que para a súa acreditación se establezan en cada convocatoria.

10º) Serán obxecto de puntuación negativa todas as accións formativas solicitadas por entidades que incumprisen o seu compromiso de colaboración na xestión das subvencións en concepto de bolsas e axudas do alumnado, nos termos dalgunha das 3 convocatorias previas e con cómputo dunha soa vez de cada incumprimento dunha convocatoria concreta, con ata -10 puntos.

Non será de aplicación este ordinal 10º) cando a entidade comunique que o incumprimento da colaboración está motivado pola negativa das persoas alumnas a recibir o dito apoio na xestión da súa bolsa ou axuda. Para os efectos de acreditar a dita negativa, deberá quedar constancia escrita asinada polo alumnado afectado en que se manifeste o seu rexeitamento á colaboración ofrecida pola entidade; neste caso non procederá ningunha minorización sobre a puntuación acadada.

11º) As sucesivas convocatorias publicadas ao abeiro do disposto nesta orde de bases reguladoras poderán establecer puntuacións negativas para todas as accións formativas solicitadas por aquelas entidades que renunciasen expresa ou tacitamente a accións formativas concedidas no marco da convocatoria previa, fóra dos supostos permitidos no artigo 11.4, con -15 puntos.

2. Para avaliar as solicitudes que se refiran a competencias clave, a Comisión de Valoración non terá en conta os criterios 1º), 2º), 3º) e 4º), e multiplicarase a puntuación obtida por 1,75.

3. O emprego preferente da lingua galega na realización das accións utilizarase como criterio de selección no caso de empate.

O compromiso do emprego da lingua galega deberá referirse, nas modalidades presencial ou mixta, á súa utilización polas persoas docentes na impartición das accións formativas. Para o suposto da modalidade de teleformación, este compromiso estará referido ao idioma en que estean redactados os contidos virtuais.

No caso de que persista o empate entre varias solicitudes, este resolverase atendendo á puntuación obtida no criterio 1º) de valoración. Se o empate continúa, resolverase tendo en conta a puntuación obtida no seguinte criterio, e así sucesivamente seguindo a orde dos distintos criterios de valoración, ata que se produza o desempate.

No suposto de continuar o empate aplicarase, como criterio de selección definitiva, a data e hora de presentación da solicitude.

Nos casos de empate entre accións formativas dunha mesma entidade de formación, este resolverase de acordo co disposto no artigo 4, atendendo á orde de priorización establecida na propia solicitude.

4. O mínimo de puntos exixibles para que unha entidade sexa beneficiaria é de 5 puntos.

Artigo 11. Resolución

1. A resolución dos expedientes de axudas a que se refire esta orde de bases reguladoras, logo do informe da Comisión de Valoración, do cumprimento do trámite de audiencia, cando proceda, e fiscalizada a proposta pola respectiva intervención, corresponderalles ás persoas titulares das xefaturas territoriais, por delegación da persoa titular da Consellería de Emprego e Igualdade.

2. As resolucións dos expedientes comunicaráselle ao Consello Galego de Formación Profesional.

3. O prazo para resolver e notificar é de tres meses, que se computarán desde a data de finalización do prazo de presentación de solicitudes de subvencións indicado na convocatoria. Transcorrido o dito prazo sen que se dite resolución expresa, entenderase desestimada a solicitude, de acordo co establecido no artigo 23.5 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, e co artigo 25 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas.

4. Logo de notificar a resolución definitiva o órgano competente, as entidades interesadas propostas como beneficiarias disporán dun prazo de dez días hábiles para a súa aceptación a través da aplicación SIFO, transcorrido o cal sen que se producise manifestación expresa se entenderá tacitamente aceptada.

A aceptación da concesión da subvención no marco desta orde implica que a entidade interesada recoñece que conta con capacidade suficiente, en termos económicos, técnicos, de recursos humanos, materiais e organizativos, para asumir na súa totalidade a execución completa dos cursos que solicita, así como que se compromete a dispor deles ao longo de todo o período de execución da actividade subvencionable.

No suposto de que as entidades que se propoñan como beneficiarias decidan renunciar de xeito sobrevido posteriormente á súa aceptación desta condición a través do aplicativo SIFO, só se considerarán causas xustificadas a imposibilidade de atopar alumnado suficiente para comezar o curso, por imposibilidade de contratar persoal docente que cumpra os requisitos exixidos para impartir a especialidade, ou por circunstancias de gravidade e excepcionalidade acreditada, e estarán obrigadas a comunicar a súa renuncia no prazo cinco días hábiles desde que se produza a circunstancia causante a través do formulario de renuncia a acción formativa na aplicación SIFO.

A xefatura territorial competente deberá ditar resolución expresa sobre a renuncia, nos termos preceptuados pola Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas.

No caso de non producirse unha renuncia expresa, se a acción formativa non dá comezo na data de inicio prevista inicialmente ou nas sucesivas solicitudes de cambio aceptadas pola Administración, transcorridos cinco días hábiles desde que debería terse iniciado, entenderase feita unha renuncia tácita, polo que o órgano xestor poderá iniciar a tramitación da dita renuncia, coas consecuencias que se establecen neste artigo.

Tanto nos supostos de rexeitamento expreso como no de renuncias sobrevidas, poderán ditarse novas resolucións nos termos da disposición adicional segunda, coa finalidade de seleccionar outras accións formativas en función da puntuación obtida. As accións formativas da entidade renunciante serán excluídas na súa totalidade do novo proceso de selección.

Se a renuncia foi tramitada de oficio por renuncia tácita como consecuencia de que o curso non comezou na data prevista ou, no caso de ser sobrevida, se esta non se motiva adecuadamente, poderá dar lugar a unha minoración da puntuación en sucesivas convocatorias, especialmente naqueles casos en que se produza por ter solicitado cursos por riba da capacidade da entidade ou centro de formación.

5. A resolución da concesión de subvención fixará expresamente a contía total concedida e a puntuación técnica obtida, así como a prohibición de subcontratación, e incorporará, de ser o caso, as condicións, o compromiso asumido de inserción do alumnado, as obrigas e as determinacións accesorias a que deba estar suxeita a entidade beneficiaria.

Artigo 12. Recursos

As resolucións ditadas poñen fin á vía administrativa e contra elas poderá interporse, potestativamente, recurso de reposición ante o órgano que ditou o acto, no prazo dun mes desde a súa notificación, se o acto fose expreso, ou en calquera momento a partir do día seguinte a aquel en que se produza o acto presunto, se o acto non fose expreso, de conformidade co que preceptúan os artigos 123 e 124 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, ou, directamente, recurso contencioso-administrativo ante o órgano xurisdicional competente, no prazo de dous meses contados desde o día seguinte ao da súa notificación, de conformidade co establecido na Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa.

Artigo 13. Réxime das notificacións

1. As notificacións de resolucións e actos administrativos practicaranse só por medios electrónicos, nos termos previstos na normativa reguladora do procedemento administrativo común.

2. De conformidade co artigo 45.2 da Lei 4/2019, do 17 de xullo, de administración dixital de Galicia, as notificacións electrónicas practicaranse mediante a comparecencia na sede electrónica da Xunta de Galicia e a través do Sistema de notificacións electrónicas de Galicia-Notifica.gal.

Este sistema remitiralles ás persoas interesadas avisos da posta á disposición das notificacións á conta de correo e/ou teléfono móbil que consten na solicitude.

Estes avisos non terán, en ningún caso, efectos de notificación practicada e a súa falta non impedirá que a notificación sexa considerada plenamente válida.

3. De conformidade co artigo 47 da Lei 4/2019, do 17 de xullo, de administración dixital de Galicia, as persoas interesadas deberán crear e manter o seu enderezo electrónico habilitado único a través do Sistema de notificación electrónica de Galicia-Notifica.gal, para todos os procedementos administrativos tramitados pola Administración xeral e as entidades instrumentais do sector público autonómico.

En todo caso, a Administración xeral e as entidades do sector público autonómico de Galicia poderán de oficio crear o indicado enderezo, para os efectos de asegurar o cumprimento por parte das persoas interesadas da súa obriga de relacionarse por medios electrónicos.

4. As notificacións entenderanse practicadas no momento en que se produza o acceso ao seu contido e, rexeitadas cando transcorran dez días naturais desde a posta á disposición da notificación sen que se acceda ao seu contido.

5. Se o envío da notificación electrónica non for posible por problemas técnicos, a Administración xeral e do sector público autonómico practicará a notificación polos medios previstos na normativa reguladora do procedemento administrativo común.

6. A presentación de documentación derivada das notificacións practicadas será realizada exclusivamente mediante o programa informático SIFO ou a través do programa de notificación xenérico da aplicación FORMAN, que disporá dun punto único para efectuar todos os envíos de documentación á Administración.

Unicamente no caso de que non for posible por problemas técnicos acreditados que imposibilitasen a presentación de documentación polos medios establecidos no parágrafo anterior, o interesado podería realizar a súa presentación por medio dos trámites ordinarios da sede electrónica da Xunta de Galicia (https://sede.xunta.gal), a través do procedemento PR004A.

Artigo 14. Transparencia e bo goberno

1. Deberá darse cumprimento ás obrigas de transparencia contidas no artigo 17 da Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, de transparencia e bo goberno, e no artigo 15 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.

2. En virtude do disposto no artigo 4 da Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, de transparencia e bo goberno, as persoas físicas e xurídicas beneficiarias de subvencións están obrigadas a subministrarlle á Administración, ao organismo ou á entidade das previstas no artigo 3.1 da Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, a que estean vinculadas, logo de requirimento, toda a información necesaria para o cumprimento por aquela das obrigas previstas no título I da citada lei.

Sección 2ª. Das obrigas das entidades beneficiarias

Artigo 15. Obrigas das entidades beneficiarias

Ademais das obrigas establecidas na Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, e das establecidas con carácter xeral para todos os centros e entidades de formación no artigo 7 do Decreto 106/2011, do 19 de maio, e sen prexuízo das obrigas establecidas na Lei 30/2015, do 9 de setembro, no Real decreto 694/2017, do 3 de xullo, e no artigo 9 da Orde TMS/368/2019, do 28 de marzo, as entidades beneficiarias das axudas deberán:

1. Requirir de cada persoa alumna, definida de conformidade co disposto no artigo 32, no momento da súa incorporación, a seguinte documentación, que deberá arquivarse separadamente por cada curso:

a) DNI.

b) Ficha individual.

c) Documentación acreditativa do cumprimento dos requisitos de acceso para realizar a formación correspondente.

d) Documentación acreditativa para a exención do módulo de prácticas profesionais non laborais, de ser o caso.

e) Documentación acreditativa necesaria para a exención dun módulo formativo ou dun módulo transversal, de ser o caso.

f) Documento informativo sobre dereitos e deberes para entregar ao alumnado debidamente asinado.

Para os efectos de posibles notificacións, envío de diplomas ou remisión de certificados emitidos por solicitude da persoa interesada, a ficha individual deberá incluír para a súa incorporación na aplicación informática de SIFO o enderezo de correo electrónico das persoas participantes na actividade formativa.

No caso de que existan alumnos ou alumnas que non cumpran os requisitos exixidos de acceso ao curso, non se lles emitirá diploma ao finalizar a formación e, no proceso de liquidación da subvención, realizarase unha minoración proporcional ao número de alumnos ou alumnas que os incumpran.

2. Como mínimo sete días hábiles antes do inicio do curso, introduciranse na aplicación informática SIFO os seguintes datos da ficha de inicio:

a) Programa completo, agás naquelas especialidades que teñen programación modular.

b) Enderezo completo do centro.

c) Os instrumentos de avaliación válidos e fiables, cun sistema de puntuación e corrección obxectivo.

d) A relación de persoal docente que vai impartir o curso coa relación dos módulos que impartirá cada un deles, facendo constar a súa formación metodolóxica e a documentación acreditativa da súa formación e experiencia cando esta non estea en poder da Consellería de Emprego e Igualdade.

e) A identificación do persoal de preparación de clases e titorías para o reforzo formativo e a impartición da docencia.

f) A identificación do persoal que asuma as tarefas de administración e dirección estritamente necesarias para a preparación, xestión e execución da acción formativa.

g) Dixitalmente, a través dos medios electrónicos a que se refire o artigo 4, facilitar á xefatura territorial correspondente a planificación temporal da acción formativa, que, no caso de especialidades de estrutura modular, deberá detallarse para cada un dos módulos do curso, incluídos os transversais, con indicación da previsión das visitas didácticas ao longo do curso.

h) No caso de accións formativas vinculadas a certificados de profesionalidade:

• Ratificación do compromiso de subscribir convenio ou acordo coa empresa ou empresas en que realizará o módulo de prácticas profesionais non laborais en empresas incluídas no certificado de profesionalidade.

• Planificación didáctica, elaborada segundo o anexo III da Orde ESS/1897/2013, do 10 de outubro.

• Programación didáctica de cada módulo formativo e, se é o caso, unidades formativas, utilizada como guía de aprendizaxe e avaliación, elaborada segundo o anexo IV da Orde ESS/1897/2013, do 10 de outubro.

• Planificación da avaliación, cuberta de acordo co anexo V da Orde ESS/1897/2013, do 10 de outubro.

i) O seguro de accidentes das persoas participantes.

j) Indicación expresa e coincidente co manifestado na solicitude e ficha de curso (anexos VII e VIII), sobre que contidos e/ou módulos que compoñen a acción formativa se van impartir en presencial, teleformación ou, de ser o caso, a través de aula virtual, con información da súa duración, datas de realización e calendario de sesións presenciais.

k) As chaves de acceso á correspondente plataforma informática e/ou aula virtual, se é o caso, para os efectos de seguimento e control do desenvolvemento do curso.

As chaves de acceso á plataforma de teleformación deberán permitir a conexión con perfil de administrador, titor-formador ou alumno.

Cada módulo formativo do certificado de profesionalidade que se vai realizar na modalidade presencial poderá ser impartido, como máximo, por dúas persoas formadoras, que deberán cumprir cos requisitos que para cada módulo formativo se establezan no real decreto que regule o correspondente certificado de profesionalidade.

Toda persoa que fose validada como formadora por unha unidade administrativa dunha Administración pública competente en materia de formación profesional para o emprego para impartir unha determinada especialidade ou módulo formativo, vinculado ou non á obtención dun certificado de profesionalidade, entenderase que cumpre cos requisitos para impartilo, na modalidade para a cal foi validada, en todo o territorio da Comunidade Autónoma de Galicia e durante o período que se determine en cada unha das convocatorias.

As persoas responsables da titorización-formación que impartan formación na modalidade de teleformación deberán acreditar o cumprimento dos requisitos de formación requiridos para cada especialidade e posuír experiencia verificable nesta modalidade, e desempeñarán, como mínimo, as funcións establecidas no artigo 17.2 da Orde TMS/368/2019.

Para acreditar a experiencia na modalidade de teleformación e na utilización das tecnoloxías da información e comunicación exixiranse, cando menos, 60 horas de impartición nesta modalidade.

As persoas docentes encargadas da impartición do módulo de formación sobre igualdade de oportunidades entre mulleres e homes e corresponsabilidade familiar e doméstica deberán acreditar 150 horas de formación en materia de xénero ou de experiencia profesional ou docente en materia de xénero, e seranlles de aplicación os mesmos criterios de equiparación da acreditación que se establecen no parágrafo anterior para as persoas docentes que impartan módulos dos certificados de profesionalidade.

O persoal formador que imparta o resto de módulos transversais que se relacionan no artigo 36 deberán tamén cumprir os requisitos docentes de titulación, experiencia profesional e capacitación docente que lles sexan de aplicación.

3. O día de inicio de cada curso introducirase no sistema informático SIFO, para coñecemento da xefatura territorial competente, a seguinte documentación:

a) Certificación xustificativa do comezo do curso e, de ser o caso, das modificacións producidas respecto dos datos sinalados no número 2 deste artigo.

b) As datas de inicio e remate do curso, así como o horario de impartición.

c) O enderezo completo do lugar de impartición.

4. Nos 5 días lectivos seguintes ao de inicio do curso, deberán incorporarse á aplicación SIFO os DNI do alumnado participante.

Esta obriga de remisión entenderase referida ao día de comezo da acción formativa ou, de ser o caso, do da incorporación da persoa participante á actividade.

5. Introduciranse mensualmente no sistema informático SIFO os partes diarios de asistencia asinados polo alumnado e persoal docente ou, de impartirse a formación mediante aula virtual, os partes diarios de conexións.

Este documento deberá ser o xerado pola aplicación informática SIFO, logo de completar a información necesaria, e deberán arquivarse os orixinais asinados separadamente por cada curso.

6. No prazo dun mes desde o remate de cada curso, e respectando os límites máis restritivos que poida impor cada convocatoria, deberase:

a) Completar a información relativa á finalización do curso na aplicación SIFO.

b) Proceder á xustificación do curso, nos termos recollidos no artigo 22.

7. Como complemento aos anteriores puntos, no momento da solicitude de persoas candidatas á oficina de emprego a entidade beneficiaria deberalle facilitar á oficina de emprego as datas de inicio e de finalización da acción formativa que se deberán introducir na aplicación informática SIFO.

Artigo 16. Sistema de pagamentos

A xustificación da subvención realizarase a través do sistema de módulos económicos conforme o previsto no artigo 7 da Lei 30/2015, do 9 de setembro, pola que se regula o sistema de formación profesional para o emprego no ámbito laboral, e no artigo 28 da Lei 9/2007, de subvencións de Galicia.

Para os efectos do previsto nos puntos seguintes, enténdese por módulo económico o custo por participante e hora de formación que poderá ser obxecto de financiamento público.

Os módulos económicos aplicaranse a todas as iniciativas de formación profesional para o emprego. As convocatorias determinarán os módulos económicos específicos para as distintas familias profesionais e/ou especialidades formativas logo do correspondente estudo da súa adecuación aos prezos de mercado en función da singularidade, especialización e características técnicas.

Unha vez xustificado o cumprimento das condicións establecidas e a realización da actividade subvencionada conforme o previsto no acto de concesión da subvención e logo da documentación segundo o establecido nas presentes bases reguladoras, realizarase o pagamento, que adoptará a forma de baremos estándar ou módulos nos termos do artigo 28 da Lei 9/2007, de subvencións de Galicia, e do artigo 52 do Decreto 11/2009, do 8 de xaneiro, que aproba o Regulamento da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.

Artigo 17. Anticipos

Con carácter xeral, o aboamento da subvención farase efectivo da seguinte forma:

1. Ata o 25 % do total do importe concedido para cada acción formativa, en concepto de anticipo con carácter previo ao comezo da dita actividade, nos termos do número 6 do artigo 6 da Lei 30/2015, do 9 de setembro, pola que se regula o sistema de formación profesional para o emprego no ámbito laboral, pode ser solicitado pola entidade beneficiaria despois de que reciba a notificación da resolución e conste aceptación tácita ou expresa da subvención nos termos do artigo 11.4.

De igual xeito, poderase solicitar por parte da entidade beneficiaria o pagamento dun segundo anticipo de ata o 35 % adicional, unha vez acreditado o inicio da acción formativa. Este 35 % adicional calcularase sobre o importe global concedido para o curso concreto a que se refira.

No caso de non existir a solicitude de anticipo do 25 % previa ao comezo da acción formativa, unha vez acreditado o inicio da acción formativa poderase solicitar de maneira conxunta un anticipo de ata o máximo do 60 % do importe concedido para ela.

A documentación que se achegue para xustificar o importe destes anticipos poderá abranguer desde o outorgamento do primeiro anticipo ata o final da acción formativa.

Nos termos do artigo 12.2 da Orde TMS/368/2019, do 28 de marzo, pola que se desenvolve o Real decreto 694/2017, do 3 de xullo, polo que se desenvolve a Lei 30/2015, do 9 de setembro, o cálculo do importe dos referidos anticipos poderá calcularse sobre a base do importe concedido para o total do programa ou proxecto formativo, entendido este como o conxunto das accións formativas obxecto da subvención, se así o solicita a entidade beneficiaria. Así mesmo, entenderase por inicio da actividade formativa o comezo da execución do primeiro curso subvencionado.

Os anticipos deberán ser solicitados a través da aplicación informática SIFO.

Nos termos do artigo 63 do Decreto 11/2009, do 8 de xaneiro, polo que se aproba o Regulamento da Lei 9/2007, os anticipos non poderán superar a anualidade prevista en cada exercicio orzamentario e, polo tanto, o pagamento poderá ser dividido en dúas anualidades para respectar este límite, para o cal se adoptarán as correspondentes medidas de xestión orzamentaria que permitan a percepción do importe total do anticipo ou suma de anticipos a que se teña dereito.

Os pagamentos dos anticipos faranse efectivos no prazo máximo de tres meses, contados desde a data de presentación por parte da persoa beneficiaria da documentación requirida para formular a solicitude de anticipo, en atención ao disposto no referido artigo 12.2 da Orde TMS/368/2019.

2. En ningún caso poderán realizarse pagamentos anticipados ás persoas beneficiarias nos supostos previstos no número 6, parágrafo terceiro, do artigo 31 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.

3. Conforme o previsto no artigo 65.4 do Decreto 11/2009, do 8 de xaneiro, polo que se aproba o Regulamento da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, as entidades locais e institucións sen fins de lucro están exoneradas de constituír garantía para a realización dos anticipos.

Así mesmo, en aplicación do artigo 67.4 do antedito Decreto 11/2009, as entidades con ánimo de lucro quedan eximidas da obriga de constituír garantías para a realización dos anticipos.

4. Os gastos realizados con cargo aos anticipos deberán referirse á anualidade orzamentaria para a cal foron concedidos e deberán xustificarse dentro do prazo que se sinale na correspondente convocatoria, que, en calquera caso, non poderá sinalar para tal efecto unha data posterior ao 31 de marzo do ano natural seguinte á anualidade orzamentaria con cargo á cal fosen outorgados.

Artigo 18. Execución da actividade por parte das entidades beneficiarias

As entidades beneficiarias están obrigadas a realizar as actividades de formación para a obtención de certificados de profesionalidade e especialidades formativas comprendidos no anexo II de cada convocatoria, así como ao resto das especialidades formativas a que se refire a presente orde, conforme o previsto na normativa aplicable e cumprindo as seguintes obrigas:

1. Comunicarlle á xefatura territorial correspondente a obtención de subvencións ou axudas para a mesma finalidade procedentes de calquera outra Administración ou ente público.

2. Expor no taboleiro de anuncios do centro e, de ser o caso, na páxina web do centro o programa completo do curso temporizado por módulos, os dereitos e obrigas do alumnado e dos centros e entidades de formación, así como a relación do persoal docente e o horario do curso.

No anuncio farase referencia expresa ao financiamento da actividade pola Administración correspondente e pola Xunta de Galicia.

3. Informar o alumnado do alcance da formación e de se esta conduce ou non á obtención dun certificado de profesionalidade.

Así mesmo, deberáselles dar información ás persoas participantes dos requisitos necesarios para poder participar na actividade formativa e, naqueles casos en que a realización da formación teña lugar mediante a modalidade de teleformación ou mixta, ou a través de aula virtual, dos medios técnicos necesarios e adecuados para poder asistir con aproveitamento á actividade.

Da comunicación ás persoas asistentes da dita información deberá quedar constancia mediante escrito asinado polo alumnado, que se incorporará ao expediente electrónico recollido en SIFO.

4. Realizar a actividade formativa que fundamenta a concesión da subvención, de acordo coas condicións e requisitos formais e materiais que se establezan na orde de bases e na correspondente convocatoria, así como coas condicións de aprobación que serviron de base para determinar a avaliación técnica e a subvención concedida.

Non poderá comezar ningunha acción formativa que non conte coa validación previa do persoal técnico da unidade administrativa competente, a través da aplicación informática SIFO.

5. Aboar mensualmente a remuneración do persoal formador a través de transferencia bancaria.

Non exime desta obriga o feito de que o centro ou entidade impartidora non percibise os anticipos previstos nesta orde.

6. Someterse ás actuacións de supervisión e control que, en calquera momento, poidan acordar os servizos competentes da Consellería de Emprego e Igualdade, tanto no relativo ao desenvolvemento das accións formativas como á súa xestión e tramitación administrativa e someterse ás actuacións de avaliación, seguimento e control, internas e externas, segundo o Plan anual de avaliación, previsto no artigo 18.2 do Real decreto 34/2008, do 18 de xaneiro, que regula os certificados de profesionalidade.

7. As entidades deberán dispor dun sistema de control biométrico para o seguimento e control do alumnado e do persoal docente compatible co sistema establecido polo Servizo Público de Emprego de Galicia.

En función da modalidade en que teña lugar a realización da acción formativa, presencial ou teleformación, e de se a especialidade formativa está dirixida ou non á obtención dun certificado de profesionalidade, serán de aplicación os seguintes criterios:

a) Na modalidade presencial e na parte presencial da modalidade de teleformación ou mixta, o control de asistencia realizarase mediante control biométrico e controis de asistencia, que deberán asinar diariamente ao iniciar e ao finalizar a actividade (de ser a acción formativa en horario de mañá ou de tarde), e catro veces ao día, de impartirse a acción formativa en xornada partida: ao inicio e ao fin da xornada de mañá e ao inicio e ao remate da xornada de tarde.

Tanto o conxunto do alumnado como o persoal docente estarán obrigados a efectuar o referido control de presenza, de entrada e saída diaria, mediante o control biométrico e, simultaneamente e con carácter subsidiario, mediante partes de asistencia.

Para os efectos de poder efectuar o dito control de asistencia, o alumnado participante, tanto o ocupado como o desempregado, e o persoal docente poderán rexistrar a súa pegada dixital na propia entidade formadora con carácter previo á data de inicio ou de incorporación á acción formativa.

A correspondencia entre as impresións dixitais e a persoa que identifican acreditarase mediante declaración responsable, cuxo contido deberá respectar o disposto no artigo 69 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas.

Esta declaración responsable deberase presentar a través da aplicación SIFO. A presentación dunha declaración responsable que falsee as condicións requiridas para a concesión da subvención ou oculte as circunstancias que a impedisen ou limitasen terá os efectos recollidos no artigo 5.2 da presente orde.

b) No cursos que se vaian impartir na modalidade de teleformación ou na parte de teleformación da modalidade mixta, e naqueles casos en que a formación presencial se desenvolva mediante aula virtual, o control de asistencia deberá efectuarse a través dos instrumentos previstos na Orde TMS/368/2019, do 28 de marzo, pola que se desenvolve o Real decreto 694/2017, do 3 de xullo, polo que se desenvolve a Lei 30/2015, do 9 de setembro, pola que se regula o Sistema de formación profesional para o emprego no ámbito laboral, en relación coa oferta formativa das administracións competentes e o seu financiamento, e se establecen as bases reguladoras para a concesión de subvencións públicas destinadas ao seu financiamento, e na Orde TMS/369/2019, do 28 de marzo, pola que se regula o Rexistro Estatal de Entidades de Formación do Sistema de formación profesional para o emprego no ámbito laboral, así como os procesos comúns de acreditación e inscrición das entidades de formación para impartir especialidades formativas incluídas no Catálogo de especialidades formativas.

As entidades deberán dispor da tecnoloxía necesaria para verificar e acreditar a participación ou asistencia do alumnado e do persoal docente, segundo o caso, mediante o uso de control biométrico, DNI electrónico, sinatura dixital ou calquera outro método que garanta a identificación correcta e inequívoca dos participantes.

Na modalidade de teleformación será admisible unha declaración responsable, que se presentará a través da aplicación SIFO, na cal se determine a correspondencia entre o código de usuario e a persoa alumna e permita o adecuado seguimento e control da participación do alumnado e titores-formadores na acción formativa, o número de horas de conexión, a realización de exercicios prácticos e a superación dos controis periódicos.

Na formación presencial desenvolvida mediante aula virtual, esta deberá contar cun rexistro de conexións xerado pola aplicación da aula virtual en que se identifiquen as persoas participantes na aula e as súas datas e tempos de conexión, así como contar cun mecanismo que posibilite a conexión durante o tempo de realización da aula por parte dos órganos de control para os efectos de permitir realizar aquelas actuacións de seguimento e control que procedan.

Os datos de asistencia do alumnado na formación presencial desenvolvida mediante aula virtual deberán ser mecanizados pola entidade beneficiaria na aplicación Cobipe, no prazo improrrogable de 3 días hábiles desde a impartición da sesión a que se refiran.

Así mesmo, a través do sistema informático SIFO e no momento de solicitar a liquidación, deberán incluír os xustificantes e/ou partes de asistencia ou facilitar os medios de acceso ás aplicacións correspondentes, para os efectos do oportuno control por parte da unidade administrativa competente.

c) Nos certificados de profesionalidade, no relativo á realización do módulo de prácticas non laborais en empresas, o control de asistencia non requirirá o control biométrico, e estará limitado a controis de asistencia que deberán asinar diariamente (de ser a acción formativa en horario de mañá ou tarde) ao iniciar e ao finalizar a actividade, e catro veces ao día de ser a acción formativa en xornada partida (ao inicio e á fin da xornada de mañá e ao inicio e á fin da xornada de tarde).

8. As accións formativas presenciais e as realizadas mediante aula virtual poderanse impartir de luns a sábado, e non está permitida a súa realización en horario nocturno.

Para os efectos desta orde, enténdese como horario nocturno o período de tempo comprendido entre as 22.00 e as 6.00 horas.

Con carácter excepcional e logo de solicitude da entidade beneficiaria debidamente xustificada mediante memoria explicativa, as xefaturas territoriais competentes poderán autorizar a realización de accións formativas que, total ou parcialmente, se impartan dentro do horario nocturno establecido no anterior parágrafo.

9. Contratar un seguro de accidentes para o alumnado, para o caso das accións formativas que se van impartir na modalidade presencial, así como para a parte presencial da modalidade de teleformación e/ou mixta, que cubra tanto os riscos que poidan ter durante o desenvolvemento do curso como os do traxecto en concepto de desprazamento ao lugar de impartición das clases teóricas, prácticas, visitas didácticas, titorías e probas presenciais.

A súa duración abranguerá o período do curso, incluíndo expresamente as prácticas en empresas cando estas se realicen sen que poida admitirse restrición nin exclusión ningunha por razón do medio de transporte utilizado. Non se admitirán pólizas con franquías.

O seguro deberá ter a seguinte cobertura mínima:

a) No caso de morte: 60.000 €.

b) No caso de invalidez permanente: 60.000 €.

c) Asistencia médico-farmacéutica: durante un ano a partir do sinistro.

10. Contratar unha póliza de responsabilidade civil para facer fronte aos riscos que poidan derivarse para os bens e as persoas cando se realicen prácticas en empresas ou outras actividades relacionadas co curso. Non se admitirán pólizas con franquías.

11. Pór á disposición das persoas alumnas os materiais didácticos que se precisen de forma indubitada para a axeitada realización da formación, así como os equipamentos axeitados tanto para a realización das prácticas como para a súa protección e seguridade, do cal deberá quedar constancia documental asinada por cada un dos alumnos e alumnas.

12. Comunicarlles ás xefaturas territoriais da Consellería de Emprego e Igualdade calquera circunstancia ou eventualidade que poida afectar substancialmente a execución dos cursos programados. Esta comunicación deberá realizarse no prazo de dous días hábiles desde que se teña coñecemento de que se vai producir ou dun día hábil desde que se produza.

13. Solicitarlles ás xefaturas territoriais, con cinco días hábiles de antelación, autorización para realizar calquera modificación no desenvolvemento dos cursos.

14. Aceptar as modificacións que, de ser o caso, introduza o órgano encargado da resolución dos expedientes en relación cos termos de impartición sinalados na solicitude.

15. Facilitar toda a información que lles sexa requirida pola Dirección Xeral de Formación e Colocación, polas xefaturas territoriais competentes da Consellería de Emprego e Igualdade, pola Intervención Xeral da Comunidade Autónoma, polo Tribunal de Contas ou polo Consello de Contas, no exercicio das súas funcións de fiscalización e control do destino das axudas, así como someterse a todas as actuacións de comprobación e control previstas no artigo 11.c) da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.

16. Dispor de libros contables, rexistros dilixenciados e demais documentos debidamente auditados nos termos exixidos pola lexislación mercantil e sectorial aplicable á entidade beneficiaria en cada caso, coa identificación en conta separada ou epígrafe específica da súa contabilidade de todos os ingresos e gastos de execución das accións formativas, coa referencia común en todos eles á formación para o emprego.

17. Comunicarlle previamente á xefatura territorial da Consellería de Emprego e Igualdade correspondente, con quince días hábiles de antelación ao día en que vaian ter lugar, a realización de viaxes ou visitas de carácter didáctico.

A xefatura territorial só poderá denegar estas actividades mediante resolución motivada, especialmente nos casos en que se propoña máis dunha visita por módulo, cando o seu contido non supoña unha achega formativa para o alumnado ou reitere actividades xa realizadas.

18. Pedirlle ao alumnado a documentación acreditativa dos requisitos de acceso para poder participar no curso no momento da selección, tanto nas accións formativas de especialidades vencelladas a certificados de profesionalidade como noutras especialidades, no caso de existiren.

Esta documentación deberán remitila, xunto coa acta de selección, á oficina de emprego para a súa validación.

19. Dispor de follas de reclamación á disposición de todos os usuarios e usuarias, en aplicación do disposto na Lei 2/2012, do 28 de marzo, galega de protección xeral das persoas consumidoras e usuarias.

20. Realizar, polo menos, dous cuestionarios sobre a valoración da acción formativa por parte do alumnado, durante o primeiro cuarto do curso e ao finalizar este.

Para esta finalidade, a Dirección Xeral de Formación e Colocación poderá implementar un sistema telemático para realizar as enquisas de avaliación e captura de resultados.

21. Subscribir, con carácter previo á percepción do financiamento público, un compromiso verificable de calidade na xestión, transparencia e eficiencia na utilización de recursos públicos. Este compromiso estará referido ao seguimento da impartición e asistencia de todas as persoas que participan na acción, á súa satisfacción co desenvolvemento da acción formativa, aos seus contidos, aos seus resultados, á calidade do profesorado e ás modalidades de impartición.

22. Cumprir as obrigas de información e comunicación establecidas nesta orde.

A entidade beneficiaria deberá verificar que no momento do comezo da acción formativa a especialidade segue en alta no Catálogo de especialidades formativas do Servizo Público de Emprego Estatal e que o programa de alta non difire do programa autorizado.

Non serán subvencionadas as accións formativas que no momento do seu inicio non estivesen de alta no Catálogo de especialidades formativas do SEPE, e descontarase na liquidación o custo do alumnado que non reúne os requisitos exixidos para acceder á formación.

En ningún caso, nin a Dirección Xeral de Formación e Colocación nin a Consellería de Emprego e Igualdade adquirirán ningunha responsabilidade respecto daquelas persoas que puidesen participar na formación sen reunir os requisitos de acceso exixidos para as especialidades formativas, especialmente certificados de profesionalidade, de que se trate, ou se a formación se impartise sen cumprir os requisitos exixibles de conformidade coa normativa aplicable e o Catálogo de especialidades formativas do SEPE.

Neste sentido, non se expedirán diplomas nin certificados de ningún tipo ás persoas alumnas que participen na formación sen reunir os referidos requisitos, nin se asumirá ningún tipo de responsabilidade económica derivada da súa participación, o que inclúe que non terán dereito a percibir ningún tipo de bolsas e axudas e que non estarán cubertas polos seguros financiados con cargo a esta orde.

As entidades beneficiarias deberán comunicar por escrito os termos desta epígrafe, coas especificidades aplicables á correspondente especialidade formativa, a todas as persoas que participen no proceso de selección do alumnado, con constancia asinada que acredite a recepción e comprensión deste comunicado.

23. A entidade beneficiaria deberá colaborar, nos termos establecidos no artigo 10.1.5º) desta orde, na xestión das subvencións en concepto de bolsas e axudas do alumnado que participe nas accións formativas correspondentes.

Artigo 19. Especificacións de control de asistencia por razóns de saúde

1. As entidades beneficiarias que impartan accións formativas subvencionadas no marco do procedemento TR301K poderán aplicar, de ser o caso, por razóns de saúde e para os efectos de cumprir coas disposicións que limiten a capacidade como consecuencia da situación e evolución da COVID-19, o establecido neste artigo en materia de controis de asistencia e de horarios.

2. Na modalidade de impartición presencial, así como na parte presencial da modalidade de teleformación ou mixta, poderase seguir empregando o control biométrico de asistencia para persoal docente e alumnado mediante impresión dixital, sempre que se garanta a seguridade e hixiene suficiente a través do uso de xeles ou composicións hidroalcohólicas e a limpeza dos dispositivos de control conforme as disposicións sanitarias vixentes, pero tamén se poderá substituír total ou parcialmente, para todos os efectos, a través de tarxeta de fichaxe, DNI electrónico ou sinatura electrónica mediante a captura de sinatura dixitalizada con datos biométricos e por outros métodos que permitan reflectir e ter constancia da hora e dos minutos de entrada e saída.

Se a entidade acredita suficientemente que non pode pór en funcionamento algún dos ditos sistemas de control de asistencia con anterioridade ao comezo ou continuación da acción formativa (por desabastecemento do mercado da tecnoloxía necesaria, acreditado documentalmente mediante a certificación de, cando menos, 3 empresas provedoras; por negativa, acreditada documentalmente, a empregar calquera dos anteriores métodos por parte do 75 % do alumnado; ou por imposibilidade de que a Administración competente verifique os datos biométricos), poderalle solicitar á Dirección Xeral de Formación e Colocación autorización para que o control de asistencia se limite á sinatura manual do parte de asistencias, con indicación exacta de hora e minutos de entrada e saída.

Cando a Dirección Xeral de Formación e Colocación autorice este método de control, a entidade beneficiaria deberá presentar, a través da aplicación SIFO e no momento da solicitude de liquidación, as declaracións responsables individualizadas, asinadas por cada unha das persoas participantes, en que ratifiquen a súa asistencia a todas e cada unha das sesións e nos horarios reflectidos nos partes de asistencia, que deberán anexarse coa dita declaración.

Os datos de calquera dos métodos de control de asistencia a que se refire este número deberán ser mecanizados pola empresa ou entidade beneficiaria na aplicación Cobipe, no prazo improrrogable de 3 días hábiles desde a impartición da sesión a que se refiran. Así mesmo, a través do sistema informático SIFO, e no momento de solicitar a liquidación, deberán incluír os partes de asistencia e as declaracións responsables escaneadas ou facilitar os medios de acceso ás aplicacións correspondentes, para o correspondente control por parte da unidade administrativa.

O incumprimento dalgunha destas obrigas de mecanización en prazo e inclusión de documentación na aplicación suporá que se perderá o dereito a percibir a liquidación correspondente á sesión non mecanizada.

Artigo 20. Comezo e remate das accións formativas

As convocatorias que se realicen ao abeiro das presentes bases reguladoras establecerán o intervalo de datas autorizado para o comezo e remate das accións formativas.

Sección 3ª. Das subvencións á formación profesional para o emprego

Artigo 21. Subvención das accións formativas

1. As accións formativas impartidas ao abeiro desta orde serán obxecto de subvención conforme o previsto na presente norma.

O réxime de concesión e xustificación da subvención será a través de módulos segundo o previsto no Regulamento da Lei de subvencións de Galicia, aprobado polo Decreto 11/2009, do 8 de xaneiro.

2. Os baremos estándar de custos unitarios determináronse consonte a Lei 30/2015, do 9 de setembro, pola que se regula o sistema de formación profesional para o emprego no ámbito laboral, o Real decreto 694/2017, do 3 de xullo, polo que se desenvolve a Lei 30/2015, do 9 de setembro, pola que se regula o sistema de formación profesional para o emprego no ámbito laboral, e a Orde TMS/368/2019, do 28 de marzo.

3. O custo subvencionable calcularase en función do custo unitario da hora de formación por alumno ou alumna e do número de horas efectivamente realizadas por cada un deles durante o desenvolvemento da acción formativa, e tendo en conta, de ser o caso, as diferentes modalidades de impartición empregadas.

Para resultar computables tanto o alumnado participante como as horas realizadas, deberán cumprir os criterios establecidos nesta orde e figurar na certificación que a entidade beneficiaria debe achegar para a xustificación da acción formativa.

Deste modo, o custo subvencionable será o produto de multiplicar a suma do número de horas computables de cada alumno e alumna polo custo unitario de hora-alumno que corresponda para cada acción formativa, e segundo se estableza en cada convocatoria, expresado en euros por hora e por persoa alumna.

A fórmula de cálculo aplicable para determinar o custo subvencionable será:

∑ (horas de alumnado computable en modalidade presencial * custo hora-persoa alumna na modalidade presencial) + (horas de alumnado computable en modalidade teleformación * custo hora-persoa alumna na modalidade teleformación) + (horas de alumnado computable en formación mediante aula virtual * custo hora-persoa alumna mediante aula virtual).

En ningún caso o valor resultante de aplicar a dita fórmula poderá dar lugar a un custo subvencionable superior ao importe da subvención concedida para a acción formativa.

4. Para os efectos do cálculo da subvención será computable o seguinte alumnado:

• Quen asistise cando menos, na modalidade presencial, ao 75 % das horas lectivas da acción formativa, incluídas as prácticas non laborais.

Así mesmo, nas accións formativas impartidas mediante teleformación consideraranse como computables aquelas persoas participantes que realizasen, cando menos, o 75 % dos controis periódicos de seguimento da súa aprendizaxe que se establezan no proxecto formativo, con independencia das horas de conexión, e asistisen na porcentaxe requirida ás prácticas non laborais.

Para acadar esta porcentaxe non se terán en conta as horas relativas aos módulos transversais e específicos, ben que serán computables para o cálculo do custo subvencionable.

No caso de cursos modulados, o 75 % de horas lectivas necesarias calcularase para cada alumno ou alumna sobre cada un dos módulos nos que participe e consideraranse computables unicamente aqueles en que se acade a dita porcentaxe, coa excepción do alumnado que estea exento da realización dunha ou máis unidades formativas en que se divida un módulo formativo para a obtención dun certificado de profesionalidade, de acordo co establecido no artigo 6.2 do Real decreto 34/2008, do 18 de xaneiro, polo que se regulan os certificados de profesionalidade. Neste último caso, só se terán en conta, para o seu aboamento, as horas efectivamente realizadas por este alumnado.

• Tamén será computable para o cálculo da subvención, no suposto de persoas traballadoras desempregadas, quen abandonou o curso por acceder a un emprego, así como aqueles participantes que causasen baixa por accidente ou enfermidade debidamente acreditada e tivesen realizado polo menos o 10 % das horas lectivas da actividade formativa.

Para determinar o número de horas computables, unicamente se terán en conta as efectivamente realizadas polo alumnado e que consten debidamente acreditadas a través dos diferentes medios de control de asistencia admitidos, nos termos do artigo 18 e, de ser o caso, 19 desta orde. No caso de existir discrepancia entre as acreditacións achegadas, utilizarase para a determinación do custo o número de horas que resulte inferior.

Na modalidade presencial, ou na parte presencial das modalidades de teleformación ou mixta, á suma das horas computables indicadas no parágrafo anterior, sumaranse as faltas de asistencia xustificadas ata un máximo do 25 % do total de horas da acción formativa non conducente á obtención de certificado de profesionalidade, ou do 25 % de calquera dos módulos formativos que integran as accións formativas dirixidas á obtención dos ditos certificados.

Para estes efectos, consideraranse xustificadas as seguintes causas:

• Enfermidade ou accidente acreditados.

• Consulta médica propia ou de familiares ata o primeiro grao ou persoas ao seu cargo.

• Nacemento de fillo ou filla.

• Falecemento, accidente ou enfermidade grave dun familiar ata o segundo grao: ata 2 días hábiles na mesma localidade e 3 días hábiles en distinta localidade.

• Contratación laboral que permita compatibilizar a asistencia ao curso ata completar o 75 % de horas lectivas da acción formativa.

• Realización de entrevistas ou probas para acceso ao emprego.

• Asistencia a exames finais e outras probas de aptitude, de carácter oficial.

• Citación administrativa ou xudicial.

• Permiso por violencia de xénero.

• As actividades vinculadas coa conciliación familiar por coidado de fillos/as e/ou persoas acollidas menores de 12 anos ou de familiares dependentes ata o segundo grao ao cargo da persoa alumna, sempre que resulte acreditada debidamente tanto a causa como o vínculo familiar, nos termos da normativa aplicable.

• Outras causas expresamente autorizadas pola xefatura territorial da Consellería de Emprego e Igualdade que resulte competente para a concesión da subvención.

Para os efectos do cómputo do referido 25 % do total de horas da acción formativa ou do módulo, segundo os casos, para o cálculo da subvención tamén se terán en conta as faltas sen xustificar que se produzan dentro dos límites establecidos no artigo 37.6.

Así mesmo, de se produciren abandonos que dean lugar a baixas non computables nin xustificadas, con posterioridade á impartición do 25 % das horas de formación, poderase admitir unha desviación do 15 % con respecto ao número de participantes que tivesen comezado as accións formativas, nos termos sinalados polo artigo 10.3 da Orde TMS/368/2019, do 28 de marzo, de maneira que eses abandonos se teñan en conta para o cálculo do custo subvencionable, co límite desa desviación e co mesmo criterio que se se tratase dun abandono por colocación.

5. Nas especialidades formativas impartidas na modalidade de teleformación será de aplicación para o cálculo do custo subvencionable, naquelas partes ou módulos afectados, o 70 % do importe do módulo económico €/hora por persoa alumna que para a correspondente familia profesional ou especialidade formativa se prevexa no anexo I das correspondentes ordes de convocatoria.

No caso de que a impartición da formación se realice mediante aula virtual, está porcentaxe será do 100 % sobre o importe do módulo económico €/hora por persoa alumna.

6. No caso de accións formativas que teñan un mínimo dunha persoa alumna con certificación de discapacidade e logo de solicitude expresa da entidade beneficiaria, poderase incrementar o importe da subvención inicialmente aprobado, sempre que se xustifique axeitadamente e que se destine exclusivamente á contratación do apoio necesario para a axeitada participación na acción formativa das persoas con discapacidade.

A memoria explicativa das necesidades que se deberán cubrir deberá presentarse unha vez realizada a selección do alumnado e no prazo máximo de 15 días naturais desde a incorporación á acción formativa da persoa con discapacidade.

Para o financiamento destes custos adicionais, ditarase unha resolución complementaria co importe total dos gastos autorizados polos conceptos de persoal de apoio e adaptación curricular ou do material didáctico. O importe adicional calcularase en función do custo unitario por cada hora lectiva da acción formativa en que deba participar a persoa ou persoas con discapacidade, independentemente do número de persoas alumnas con discapacidade.

Este custo unitario establecerase en cada convocatoria expresado en euros por hora lectiva.

7. Consonte o previsto no artigo 17 da Lei de subvencións de Galicia, o importe das subvencións en ningún caso poderá ser de tal contía que, illadamente ou en concorrencia con outras subvencións, axudas, ingresos ou recursos, supere o custo da actividade subvencionada calculado segundo o artigo 21.3 da presente orde.

Segundo o previsto no artigo 29 da dita lei e no artigo 42 do seu regulamento, na xestión da subvención deberase ter en conta que se consideran gastos subvencionables os realizados no prazo establecido polas convocatorias, e considerarase gasto realizado o que foi efectivamente pagado con anterioridade á finalización do período de xustificación.

As subvencións previstas nesta orde son incompatibles coa percepción doutras subvencións, axudas, ingresos ou recursos para a mesma acción formativa procedentes de calquera persoa, Administración ou entes públicos ou privados, estatais, da Unión Europea ou de organismos internacionais.

8. No momento da liquidación garantirase a percepción dun mínimo do 70 % do importe inicialmente concedido por cada acción formativa executada, se esta remata cun número de persoas alumnas equivalente, cando menos, ao 50 % do número de prazas inicialmente programadas.

Para os efectos de aplicar este criterio, do número de prazas inicialmente programadas restarase o número de persoas que abandonaron o curso durante a súa impartición por acceder a un emprego.

Artigo 22. Solicitude de pagamento

O pagamento realizarase no prazo máximo de 6 meses. Este prazo computarase desde a data da presentación na xefatura territorial correspondente da solicitude e a documentación precisa para a axeitada verificación da realización da acción formativa.

Para os efectos desta verificación, a entidade deberá presentar no prazo dun mes desde a finalización da acción formativa:

1. Certificado da entidade beneficiaria de execución da acción formativa que incorpore unha relación do alumnado computable, con indicación do número de horas que se van computar para cada un deles detalladas co seguinte criterio:

• Horas efectivamente realizadas.

• Horas relativas a faltas de asistencia debidamente xustificadas.

• Horas relativas a faltas de asistencia sen xustificar dentro dos límites recollidos no número 6 do artigo 37.

• Cadro resumo co detalle dos cálculos da contía da subvención, tendo en conta os custos unitarios e os criterios establecidos nesta orde.

No caso de que fose concedida unha subvención complementaria para custos derivados da adaptación da acción formativa para a participación de persoas con discapacidade, deberá engadirse o cálculo correspondente ao financiamento adicional recoñecido.

2. No caso de opoñerse á consulta por parte da Consellería de Emprego e Igualdade ou no suposto de non prestar o consentimento a que se refire o artigo 7 desta orde, deberán presentar certificado de estar ao día no cumprimento das obrigas tributarias e coa Seguridade Social, e que non teñen pendente de pagamento ningunha débeda, por ningún concepto, coa Administración pública da Comunidade Autónoma de Galicia, e de que están ao día no pagamento de obrigas por reintegro de acordo co disposto no artigo 9 do Decreto 11/2009, polo que se aproba o Regulamento da Lei 9/2007, de subvencións de Galicia.

A obriga de achegar un certificado de cumprimento das obrigas sinaladas no parágrafo anterior poderá substituírse, para os casos que se recollen no artigo 11 do Decreto 11/2009, do 8 de xaneiro, polo que se aproba o Regulamento da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, por unha declaración responsable da entidade de estar ao día no cumprimento das obrigas tributarias ou fronte á Seguridade Social e de non ter pendente de pagamento ningunha outra débeda coa Administración pública da Comunidade Autónoma.

3. Declaración complementaria do conxunto de todas as axudas solicitadas (aprobadas, concedidas ou pendentes de resolución) para a mesma acción formativa ás distintas administracións públicas competentes ou a calquera dos seus organismos, entes ou sociedades, así como doutros ingresos que financiasen a actividade subvencionada, con indicación do seu importe e procedencia.

4. Respecto ao alumnado:

a) Relación nominal do alumnado, nas diferentes categorías de participante, formado e aprobado, definido de acordo co seguinte criterio:

• Alumnado participante. Persoas alumnas que inician a acción formativa. Inclúense neste epígrafe aquelas persoas que se incorporen á acción formativa con posterioridade ao seu inicio e de conformidade co disposto no artigo 33.5 desta orde.

• Alumnado formado. Persoas participantes que cumpriron cos requisitos de asistencia.

• Alumnado aprobado. Persoas participantes que superan a acción formativa coa consideración de aptas.

No suposto de especialidades moduladas, tamén terán a consideración de aptas aquelas persoas que superasen algún módulo formativo do curso.

b) Na modalidade presencial ou na parte presencial da modalidade de teleformación ou mixta, no caso de se teren producido incidencias no sistema de control biométrico de asistencia debidamente acreditadas perante o equipo de soporte, partes diarios de asistencia no modelo xerado pola aplicación SIFO asinados polo alumnado participante e o persoal formador ao inicio e ao final de cada xornada, así como da persoa responsable da entidade beneficiaria. Nos ditos partes deberanse identificar de maneira veraz as persoas participantes e expresar as horas realizadas diariamente por cada unha delas, reflectindo expresamente o número de horas de ausencia.

Nos cursos que se impartan na modalidade de teleformación ou na parte de teleformación da modalidade mixta, e naqueles casos en que a formación se desenvolva mediante aula virtual, documentación acreditativa da participación do alumnado e do persoal docente de acordo co disposto no artigo 18.7 da presente orde.

c) Resultado final das actividades realizadas de avaliación e seguimento do alumnado. Acta das avaliacións do alumnado.

d) De ser o caso, documentación explicativa dos abandonos producidos. No caso de abandono por colocación, deberá achegarse a documentación xustificativa da colocación.

e) De ser o caso, declaración responsable do cumprimento do compromiso de que o 100 % das persoas participantes nas accións formativas sexan persoas con discapacidade, con indicación do número de persoas participantes na actividade e o número de persoas alumnas que cumpren o dito requisito.

A presentación dunha declaración responsable que falsee as condicións requiridas para a concesión da subvención, oculte as circunstancias que a impedisen ou limitasen, ou falsee ou oculte circunstancias que impidan, limiten ou alteren a concesión da subvención ou o seu pagamento terá os efectos recollidos no artigo 5.2 da presente orde.

5. Respecto ao persoal vinculado á docencia:

a) Relación nominal do cadro de persoal vinculado á docencia que participa na acción formativa: persoas formadoras, persoas titoras-formadoras internas e externas, así como o persoal que, non tendo o carácter de persoa formadora ou titora-formadora da acción formativa, realiza tarefas relacionadas directamente co seguimento do proceso de aprendizaxe, asesoramento e orientación ao alumnado.

b) Cadro horario do persoal vinculado á docencia.

c) Nómina ou factura e xustificante do seu pagamento, do persoal contratado vinculado á docencia.

d) No caso de tratarse dunha persoa autónoma titular do centro ou entidade de formación que exerza como persoa formadora:

• Alta no imposto de actividades económicas (IAE).

• Recibos de liquidación de cotización ao réxime especial de traballadores autónomos relativos ao período de execución das accións formativas.

6. Respecto á actividade formativa:

a) Programa completo da formación, con detalle da planificación temporal e do profesorado correspondente.

b) Memoria da actuación xustificativa do cumprimento das condicións impostas na concesión da subvención, en que se indiquen as actividades realizadas e os resultados obtidos.

A memoria, que deberá estar asinada pola persoa responsable da entidade beneficiaria, reflectirá en todo caso cales foron os contidos impartidos, o número de persoas que inician o curso e o alumnado formado e aprobado, así como as competencias adquiridas ao rematar a formación.

c) Inventario do material entregado ao alumnado que inclúa a sinatura de recepción individualizada.

d) Cuestionarios realizados polo alumnado durante a realización da actividade formativa.

e) Documentos de seguimento e avaliación da actividade formativa realizados polo alumnado.

f) Informe de avaliación e control da calidade da acción formativa a que se refire o artigo 34 da presente orde.

Poderase presentar outra información que a entidade considere oportuna. En todos os casos, ademais dos documentos orixinais iniciais, deberán incluírse as modificacións que se produzan ao longo do curso.

7. Se como resultado da comprobación técnico-económica da documentación para a axeitada verificación da realización da acción formativa a unidade administrativa competente comproba que o importe liquidable da acción formativa, calculado de acordo co disposto no artigo 21 da orde, foi inferior á subvención concedida, aboarase unicamente o importe efectivamente xustificado.

Así mesmo, cando as entidades beneficiarias incumprisen, total ou parcialmente, requisitos establecidos na normativa aplicable para a xustificación da subvención ou os fins para os cales esta foi concedida, comunicaráselle esta circunstancia, xunto cos resultados da comprobación técnico-económica e iniciarase o procedemento para declarar a perda do dereito ao cobramento da subvención.

Artigo 23. Información e comunicacións

A entidade beneficiaria incluirá en todas as accións formativas a referencia ao emblema da Xunta de Galicia e á Consellería de Emprego e Igualdade, así como calquera outro logo ou imaxe corporativa que puidese establecer a Dirección Xeral de Formación e Colocación mediante unha circular ou instrución ao respecto e, de ser o caso, da Administración pública que cofinancie.

Para estes efectos, as persoas beneficiarias das subvencións deberán axustarse ás instrucións e normativa que sobre información e comunicación estableza a Consellería para cada convocatoria.

Artigo 24. Pista de auditoría

As entidades están obrigadas a manter unha pista de auditoría suficiente conservando, para estes efectos, a documentación correspondente a esta axuda. A dita documentación deberá arquivarse nun cartafol separada do resto da documentación do centro.

Cada cartafol separado deberá conter toda a documentación do persoal formador e de cada grupo de alumnos e alumnas, coa finalidade de que os datos empresariais, académicos, laborais e económicos de cada centro sexan coincidentes cos que constan en poder da Administración outorgante da subvención.

A documentación que se deberá custodiar será a orixinal da referida nos artigos 15 e 22 desta orde, así como calquera outra documentación que o centro considere oportuna (documentos xustificativos das ausencias das persoas alumnas ou formadoras) e a documentación xeral relativa ao persoal formador, ao alumnado e ás comunicacións e notificacións da Administración actuante en materia de formación para o emprego (en concreto, listaxe de persoas alumnas remitida pola Oficina de Emprego).

Deberán custodiarse para todos estes documentos, ademais dos orixinais iniciais, as posibles modificacións que deles se produzan ao longo da acción formativa.

As entidades beneficiarias da subvención estarán obrigadas a conservar a dita documentación, para os efectos da realización de actuacións de comprobación e control que efectuará a Administración, cando menos por un período de 4 anos.

O dito prazo computarase a partir do momento en que remate o período establecido para presentar a xustificación e tendo en conta a interrupción do prazo de prescrición do dereito da Administración a recoñecer ou liquidar o reintegro da subvención concedida.

As entidades que, sen ter transcorrido o dito prazo, suspendan a súa actividade ou se disolvan deberán remitir copia da documentación xustificativa ao órgano competente.

Artigo 25. Prazo de xustificación

Os prazos para a xustificación final dos gastos axustarase aos límites que para tal efecto se establezan en cada convocatoria e segundo a data de remate das accións formativas.

Artigo 26. Seguimento e control dos cursos

1. Para verificar o cumprimento do disposto nesta orde, as xefaturas territoriais da Consellería de Emprego e Igualdade aplicarán un sistema de seguimento e control, que poderá implicar, entre outras actuacións, visitas presenciais para aqueles cursos que se desenvolvan total ou parcialmente na modalidade presencial.

2. Nas accións formativas que se van impartir na modalidade de teleformación ou na parte de teleformación da modalidade mixta, o seguimento poderá implicar o acceso á correspondente plataforma informática para verificar a evolución do desenvolvemento da actividade formativa a través do uso de chaves de acceso con perfil de administrador/a, titor/a-formador/a ou alumno/a, que, para tales efectos, deberá facilitar a entidade beneficiaria.

Se así se determina, este seguimento poderá complementarse con chamadas telefónicas de mostraxe, que se realizarán ás persoas participantes na actividade, e visitas de seguimento ás sesións presenciais.

3. Cando a acción formativa se desenvolva a través de aula virtual, poderán efectuarse conexións durante o tempo de impartición da formación por parte dos órganos de control, para os efectos de permitir realizar aquelas actuacións de seguimento que procedan. A entidade deberá facilitar, nos termos establecidos no artigo 15, as credenciais que permitan o acceso á aula.

4. As entidades impartidoras deberán pór á disposición das xefaturas territoriais correspondentes, xunto co resto da documentación exixida nesta orde e utilizando para tales efectos o aplicativo informático SIFO, a folla de control de asistencia debidamente asinada polas persoas técnicas de seguimento que visiten o curso.

No caso de que non coincida a folla de control de asistencia que conste en poder das persoas técnicas coa remitida posteriormente polas entidades, presumirase a veracidade da primeira.

5. As persoas empregadas públicas encargadas do seguimento e control verificarán a realización da actividade e realizarán as comprobacións encamiñadas a garantir a correcta realización do proxecto ou acción obxecto da axuda, de maneira que a entidade beneficiaria deberá colaborar con estas actuacións de xeito dilixente e achegando, para tal efecto, canta documentación fose requirida.

6. Posibilitaráselle á entidade beneficiaria a posibilidade de asinar o informe ou acta durante a visita de control, para acreditar a súa presenza, así como de engadir as observacións que considere oportunas.

Artigo 27. Incumprimento de obrigas e reintegro

1. O incumprimento das obrigas establecidas na presente orde e demais normas aplicables, así como das condicións que se establecesen na correspondente resolución de concesión, dará lugar á perda total ou parcial do dereito ao cobramento da subvención ou, logo do oportuno procedemento de reintegro, á obriga de devolver total ou parcialmente a subvención percibida e os xuros de demora correspondentes.

2. De conformidade co artigo 14.1.n) da Lei 9/2007, de subvencións de Galicia, e co artigo 15.2 da Orde TMS/368/2019, o importe da perda do dereito ao cobramento da subvención ou do reintegro determinarase de acordo cos seguintes criterios de gradación dos posibles incumprimentos das condicións impostas con motivo da concesión das subvencións:

I. Supostos de incumprimento total:

a) Incumprimento das condicións exixidas á entidade beneficiaria para a concesión da subvención: perda ou reintegro do 100 % sobre o gasto subvencionado.

b) Non realizar a actividade obxecto de subvención ou incumprir os fins que a fundamentan: perda ou reintegro do 100 % sobre o gasto subvencionado.

c) Incumprimento das obrigas de presentación de documentación exixida para a xustificación da acción formativa: no caso de que non se presente ningunha documentación ou que se presente soamente parte da documentación exixida, procederase á perda ou ao reintegro do 100 % da subvención.

d) Incumprimento da obriga de comunicar a obtención doutras axudas ou subvencións:

Procederá o reintegro total da axuda percibida, máis os xuros de demora, sen prexuízo da incoación de expediente sancionador e demais responsabilidades en que poida incorrer a beneficiaria, no caso de non comunicar a obtención doutras axudas ou subvencións que financien as actuacións subvencionadas.

e) Igualmente, considerarase que concorre o incumprimento total se a realización da actividade subvencionada non acada o 25 % dos seus obxectivos, medidos co indicador do número de horas de formación multiplicado polo número de alumnas e alumnos finalizados.

Para estes efectos, incluiranse tamén as horas de ausencia que resulten computables por falta xustificada ou por colocación, así como no caso de alumnas e alumnos que cursen unha ou máis unidades formativas soltas integrantes dun modulo formativo destinado á obtención dun certificado de profesionalidade, sempre que estean exentos da realización desas unidades formativas por telas xa cursadas de acordo co establecido no artigo 6.2 do Real decreto 34/2008, do 18 de xaneiro, polo que se regulan os certificados de profesionalidade.

f) A ausencia dunha pista de auditoría suporá a perda do 100 % da subvención outorgada.

II. Supostos de incumprimento parcial:

a) O incumprimento das obrigas en materia de publicidade, información e comunicación establecidas nesta orde e pola normativa aplicable suporá a perda ou reintegro do 2 % sobre o total do gasto subvencionado.

b) O incumprimento da obriga de mantemento dun sistema de contabilidade separada ou dunha codificación contable adecuada establecida no artigo 18, dará lugar á perda ou reintegro do 2 % sobre o total do gasto subvencionado.

c) O mantemento dunha pista de auditoría insuficiente ou desaxeitada dará lugar á perda ou reintegro do 2 % sobre o total do gasto subvencionado.

d) O incumprimento da obriga de aboar mensualmente e mediante transferencia bancaria o importe das retribucións das persoas docentes ou formadoras dará lugar, o primeiro mes, á perda ou reintegro do 5 % sobre o total do gasto subvencionado correspondente a esa mensualidade.

De repetirse esta situación noutras mensualidades, esta porcentaxe incrementarase nun 2 % por cada mes.

Non se aplicará a penalidade cando o incumprimento non sexa imputable á entidade beneficiaria, circunstancia que se acreditará documentalmente, e que será valorada pola xefatura territorial competente.

e) Procederá o reintegro do 2 % da axuda percibida no caso de incumprimento da obriga de lle comunicar ao órgano que concede a subvención a solicitude doutras axudas ou subvencións para a mesma finalidade.

f) O incumprimento parcial dos fins para os cales se concedeu a subvención ou da obriga de xustificación desta dará lugar ao reintegro parcial da subvención concedida.

Cando a execución do indicador mencionado no parágrafo anterior estea comprendida entre o 25 % e o 100 %, a subvención concedida minorarase na porcentaxe que se deixase de cumprir, sempre que os gastos fosen debidamente xustificados.

g) No caso de impartir formación a alumnos ou alumnas que non cumpren os requisitos necesarios para o acceso á formación, minorarase a subvención na parte que corresponda a eses alumnos e alumnas.

h) De ser o caso, o incumprimento do compromiso adquirido de que o 100 % das persoas participantes na actividade formativa sexan persoas con discapacidade física, psíquica ou sensorial recoñecida polo organismo competente dará lugar á perda ou reintegro do 2 % sobre o total do gasto subvencionado por cada persoa participante que non cumpra co requisito de discapacidade.

Artigo 28. Infraccións e sancións

1. Conforme o previsto no artigo 19 da Lei 30/2015, do 9 de setembro, polo que se regula o Sistema de formación profesional para o emprego no ámbito laboral, o réxime de infraccións e sancións aplicables no ámbito da formación profesional para o emprego será o regulado polo texto refundido da Lei sobre infraccións e sancións na orde social, aprobado polo Real decreto lexislativo 5/2000, do 4 de agosto.

No non previsto no réxime de infraccións e sancións establecido no parágrafo anterior, observarase o contido da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.

2. As infraccións poderán ser cualificadas como leves, graves ou moi graves e levarán aparelladas as sancións que en cada caso correspondan de acordo coa normativa vixente.

As sancións impostas polas infraccións graves e moi graves en materia de formación profesional para o emprego que dean lugar a que a subvención sexa declarada indebida polo órgano concedente, unha vez firmes, incluiranse na Base de datos nacional de subvencións (BDNS).

3. A obriga de reintegro establecida no artigo 27 desta orde entenderase sen prexuízo do previsto na Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, se concorresen as accións e omisións tipificadas na antedita lei.

Artigo 29. Devolución voluntaria das subvencións

1. De acordo co establecido no artigo 64 do Regulamento da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, aprobado polo Decreto 11/2009, do 8 de xaneiro, as persoas ou entidades beneficiarias poderán realizar, sen o requirimento previo da Administración, a devolución total ou parcial da subvención concedida, mediante o seu ingreso na conta IBAN ES82 2080 0300 8731 1006 3172 en concepto de devolución voluntaria da subvención.

2. O importe da devolución incluirá os xuros de demora, de acordo co previsto no artigo 34 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, ata o momento en que se produciu a devolución efectiva por parte da beneficiaria.

O ingreso realizarase segundo o disposto na normativa reguladora do procedemento de recadación.

3. En todo caso, a persoa ou entidade beneficiaria deberá presentar ante o órgano concedente copia xustificativa da devolución voluntaria realizada, en que conste a data do ingreso, o seu importe e o número do expediente e denominación da subvención concedida.

CAPÍTULO III

Execución das accións formativas

Sección 1ª. Das accións formativas

Artigo 30. Accións formativas

1. O obxectivo prioritario das accións formativas reguladas na presente orde é a inserción e reinserción laboral das persoas traballadoras desempregadas naqueles empregos que demanda o sistema produtivo.

2. As accións formativas estarán constituídas polas especialidades e polos módulos transversais e complementarios a que se refire esta orde.

As especialidades formativas deberán estar incluídas no Catálogo do Servizo Público de Emprego Estatal, que integra toda a oferta formativa desenvolvida no marco do sistema de formación profesional para o emprego no ámbito laboral, e previstas no articulado desta orde, así como no anexo II de cada convocatoria.

3. Poderán impartir a formación profesional para o emprego as entidades de formación, públicas ou privadas, acreditadas ou inscritas no correspondente rexistro para impartiren formación profesional para o emprego na modalidade e especialidade correspondentes.

Estas entidades non poderán subcontratar con terceiros a execución da actividade formativa adxudicada. Para estes efectos, non se considerará subcontratación a contratación de persoal docente. Por contratación de persoal docente enténdese exclusivamente a contratación de persoas físicas.

4. Serán de obrigado cumprimento, para os efectos desta orde, os requisitos exixidos para o persoal docente e o alumnado participante, así como aqueles que, respecto ás instalacións necesarias, sexan requiridos para cada especialidade formativa.

5. Nos supostos de programación de accións formativas constituídas por competencias clave, só se poderá/n incluír o/os módulo/s transversal/is a que se refire o artigo 36.1.

Artigo 31. Modalidades de impartición

1. A formación profesional para o emprego obxecto de financiamento por esta orde poderá impartirse a través das modalidades presencial e/ou mixta.

Así mesmo, poderán impartirse na modalidade de teleformación aquelas especialidades formativas do Catálogo de especialidades formativas do Servizo Público de Emprego Estatal dirixidas á obtención de certificados de profesionalidade.

2. Cando a formación se desenvolva total ou parcialmente na modalidade de teleformación, as entidades beneficiarias deberán estar acreditadas ou inscritas no correspondente Rexistro de Centros e Entidades de Formación para impartir a dita especialidade na modalidade de teleformación.

As sesións de formación e avaliación presencial deberán realizarse nun centro presencial acreditado ou inscrito pola Administración pública competente para impartir formación profesional para o emprego no ámbito laboral da Comunidade Autónoma de Galicia.

A parte presencial da modalidade de teleformación ou mixta de cada acción formativa impartirase nun único centro presencial que, para os efectos de cumprir os requisitos de capacidade, poderá desagregarse en varios grupos.

A impartición deberá contar cunha metodoloxía apropiada para esta modalidade, complementada con asistencia titorial, e realizarse a través dunha plataforma virtual de aprendizaxe que posibilite a interactividade do alumnado, persoal de titoría e recursos, e que garanta a xestión dos contidos, un proceso de aprendizaxe sistematizado para as persoas participantes, o seu seguimento continuo e a avaliación de todo o proceso.

3. En cada acción formativa que se imparta en modalidade mixta, o número de horas de teleformación será, como máximo, o 75 % das horas da acción formativa.

Nesta porcentaxe incluirase o número de horas de docencia e de titorías correspondentes a teleformación.

4. Na solicitude deberá especificarse expresamente a modalidade pola cal se opta e, de ser mixta ou de teleformación, indicarase o número de horas presenciais e o número de horas de teleformación, así como a porcentaxe que representa cada unha delas sobre o total de horas de acordo co programa formativo ou o real decreto que a regule.

5. Con independencia do tipo de modalidade da especialidade formativa para a cal se obtivese subvención, as entidades beneficiarias poderán facer uso da aula virtual, de acordo cos requisitos e prazos de comunicación establecidos nesta orde, como medio complementario e adicional para desenvolver o proceso formativo, sen que a impartición da totalidade dunha especialidade formativa do Catálogo de especialidades formativas se poida realizar a través de aula virtual.

De acordo co establecido na disposición adicional cuarta da Orde TMS/369/2019, do 28 de marzo, considérase aula virtual a contorna de aprendizaxe onde a persoa titora-formadora e o alumnado interactúan, de forma concorrente e en tempo real, a través dun sistema de comunicación telemático de carácter síncrono.

A impartición da formación mediante aula virtual deberá estruturarse e organizarse de modo que se garanta en todo o momento que exista conectividade sincronizada entre as persoas formadoras e o alumnado participante, así como bidireccionalidade nas comunicacións.

Non poderá utilizarse unha aula virtual para realizar aquelas sesións que precisen presenza física do alumnado e/ou requiran a utilización de espazos, instalacións ou equipamentos para a adquisición de destrezas prácticas.

Así mesmo, na modalidade presencial ou na parte presencial da modalidade mixta, os exames finais e as probas de aptitude de carácter oficial non poderán realizarse a través de aula virtual.

Para os efectos de garantir o cumprimento do disposto nesta epígrafe, as xefaturas territoriais poderán, na fase de instrución da solicitude, requirir ás entidades de formación toda aquela información e/ou documentación acreditativa da viabilidade de impartir mediante aula virtual a totalidade ou parte dos contidos solicitados. No caso de que a información e/ou documentación solicitada non se achegue ou se achegue parcialmente, se presente fóra de prazo ou non se acredite a viabilidade de impartir a formación mediante aula virtual, esta deberá efectuarse, logo de notificación á entidade interesada por parte da xefatura territorial competente, presencialmente.

6. Se unha vez concedida e aceptada unha solicitude de subvención a entidade desexa modificar a impartición presencial dalgunha parte dos contidos ou dalgún módulo da acción formativa para realizalo a través de aula virtual, deberá solicitalo previamente á xefatura territorial competente para a súa autorización, cun mínimo de dez días de antelación en relación coa data prevista para o inicio da impartición da formación por este medio virtual.

A solicitude deberá incluír unha memoria detallada da petición, con indicación expresa dos contidos que se impartirán mediante aula virtual, a súa duración e datas de realización, o calendario de sesións presenciais e de exames que se van realizar, así como dos medios tecnolóxicos que se utilizarán para garantir, de acordo co disposto na presente orde, o correcto desenvolvemento, seguimento e control da actividade.

No caso de que a acción formativa estivese iniciada no momento de realizar a solicitude, ou xa se realizase a selección do alumnado que vai participar nela, deberá presentarse a documentación acreditativa de que todas e cada unha das persoas alumnas da acción formativa foron debidamente informadas das consecuencias de participar mediante aula virtual, incluída a perda do dereito para beneficiarse de determinadas bolsas e axudas, e que mostran o seu acordo expreso ao cambio.

7. As xefaturas territoriais poderán autorizar, excepcionalmente e logo de petición da entidade de formación, o seguimento da acción formativa mediante aula virtual para aqueles alumnos que non poidan asistir á actividade por causas sobrevidas como consecuencia da COVID-19.

A autorización deberá ser individual para cada persoa alumna, abranguerá o tempo indispensable necesario para garantir o respecto ás medidas de seguridade e saúde establecidas polas autoridades competentes e estará suxeita ao cumprimento dos requisitos establecidos nos números 5 e 6 deste artigo.

Artigo 32. Persoas destinatarias da formación e definición de persoa alumna

1. As accións formativas irán dirixidas prioritariamente ás persoas traballadoras desempregadas. Para tal efecto, a consideración de persoa desempregada virá determinada pola súa inscrición como demandante no Servizo Público de Emprego de Galicia e a súa situación laboral como non ocupada, na data da súa incorporación ao curso. Non será precisa a inscrición como demandante no caso de estar inscrita no ficheiro do Sistema nacional de garantía xuvenil.

Se durante o desenvolvemento dun curso algunha persoa alumna desempregada pasa á situación laboral de ocupada, poderá continuar asistindo á acción formativa sempre que para o seguimento das actividades presenciais haxa compatibilidade entre o horario formativo e o laboral, de maneira que lle permita cumprir os requisitos de asistencia e, independentemente da modalidade de impartición, rematar con aproveitamento o curso.

2. En virtude do disposto no número 4 do artigo 18 da Orde TMS/368/2019, do 28 de marzo, poderán participar nas referidas accións formativas as persoas traballadoras ocupadas, ata un límite do 30 % do número de participantes programados, sempre e cando as prazas non se cubran con persoas traballadoras desempregadas.

Para os efectos desta orde, terán a consideración de persoas traballadoras ocupadas tanto as persoas traballadoras ou socias de empresas da economía social que acheguen actividade económica como as persoas traballadoras autónomas.

Será requisito necesario para a participación dos colectivos de traballadores relacionados neste número 2 que o seu centro de traballo, ou o domicilio fiscal no caso dos autónomos, se localice na Comunidade Autónoma de Galicia.

3. En aplicación do disposto na disposición adicional sétima da Orde TES/1109/2020, do 25 de novembro, as persoas traballadoras afectadas por expedientes de regulación temporal de emprego, suspensións dos contratos de traballo ou as reducións de xornada, por causas económicas, técnicas, organizativas ou de produción, ou derivadas de forza maior, poderán participar na oferta formativa para persoas traballadoras desempregadas sen computaren como ocupadas para os efectos do establecido no artigo 18.4 da Orde TMS/368/2019.

Así mesmo, de acordo co disposto no número 1 da disposición adicional terceira do Real decreto lei 30/2020, do 28 de setembro, as persoas traballadoras que se encontren en situación de suspensión de contrato ou de redución de xornada como consecuencia dun expediente de regulación temporal de emprego dos referidos na dita norma terán a consideración de colectivo prioritario para o acceso ás iniciativas de formación do Sistema de formación profesional para o emprego no ámbito laboral.

4. Así mesmo, tamén poderán participar nas accións formativas as persoas demandantes de servizos previos ao emprego, nos termos que establezan os instrumentos de coordinación do Sistema nacional de emprego, concretamente, a Comisión de Coordinación e Seguimento (CCS) e o Sistema de información dos servizos públicos de emprego (SISPE).

5. Terán a condición de persoas alumnas as que cumpran os requisitos de acceso á acción formativa correspondente e fosen seleccionadas a través dun procedemento realizado de conformidade co establecido na presente orde.

6. Terán preferencia para a participación nos cursos os colectivos de persoas traballadoras que se relacionan neste número, sen prexuízo do que establece o artigo 33 no referido á selección directa por parte das entidades formativas e ao exercicio do dereito de elección de centro, e da priorización que, en calquera caso, se aplicará, por esta orde:

1. Persoas traballadoras desempregadas. Para os efectos desta orde, non computarán como ocupadas as persoas traballadoras afectadas por expedientes de regulación temporal de emprego, suspensións dos contratos de traballo ou as reducións de xornada, por causas económicas, técnicas, organizativas ou de produción ou derivadas de forza maior.

2. Persoas que teña incluída esta especialidade formativa no seu IPI.

3. Persoas que solicitasen a especialidade formativa en cuestión, comezando por aquelas que a teñan solicitado no centro que vai impartir o curso.

4. Persoas que, tendo unha especialidade formativa dun determinado nivel, queiran acceder á correspondente ao nivel inmediatamente superior da mesma familia e da mesma área.

Serán de aplicación os seguintes criterios de preferencia:

1. Mulleres, especialmente aquelas que teñan a condición de vítimas de violencia de xénero, de acordo co disposto no artigo 3 do Real decreto 1917/2008, do 21 de novembro, polo que se aproba o Programa de inserción sociolaboral para mulleres vítimas de violencia de xénero.

2. Persoas desempregadas de longa duración.

3. Persoas menores de 30 anos.

4. Persoas emigrantes retornadas.

5. Persoas con discapacidade.

6. Persoas en risco de exclusión social, entendéndose como tales aquelas en que concorre algún dos factores ou situacións enumerados no artigo 2 do Decreto 156/2007, do 19 de xullo, sempre que tal situación sexa certificada polos servizos sociais públicos correspondentes.

7. Persoas con baixa cualificación, entendéndose como tales aquelas que non estean en posesión dun carné profesional, certificado de profesionalidade de nivel 2 ou 3, título de formación profesional ou dunha titulación universitaria.

8. Persoas que teñan superados un ou varios módulos dun certificado de profesionalidade ou que obtivesen acreditacións parciais mediante o procedemento de recoñecemento das competencias profesionais adquiridas por experiencia laboral.

No caso de empate no proceso de determinación das persoas traballadoras que participarán nos cursos, acudirase aos seguintes criterios de desempate segundo a orde que a seguir se indica:

1. O tempo que leven sen participar en accións formativas no marco da formación profesional para o emprego.

2. O tempo que leven inscritas como demandantes de emprego.

Artigo 33. Selección do alumnado

1. Con anterioridade á solicitude de persoas candidatas á oficina de emprego, as entidades beneficiarias que así o elixan poderán efectuar a selección directa do alumnado, sempre que se trate de persoas destinatarias da formación a que se refire o artigo 32 desta orde e cumpran os requisitos de participación exixibles na especialidade formativa en cuestión. Desta selección darase conta á oficina de emprego nos termos establecidos no número 3 deste artigo.

De acollerse ao dereito á selección directa do alumnado, as entidades priorizarán na participación nos correspondentes procesos selectivos as persoas traballadoras desempregadas que exerzan o seu dereito de elección de centro a través do portal de emprego da Consellería de Emprego e Igualdade, https://emprego.xunta.gal/portal/gl/, ou a través da rede de oficinas do Servizo Público de Emprego de Galicia.

2. Se as entidades beneficiarias non elixen o procedemento de selección directa do alumnado ou ben, escolléndoo, non acadasen o número mínimo de participantes, deberán efectuar os seguintes trámites:

a) Con 15 días hábiles de antelación á realización da proba de selección, as entidades beneficiarias solicitaranlle directamente á oficina de emprego que corresponda e mediante o impreso normalizado establecido para o efecto unha listaxe de persoas que, cumprindo o disposto nesta orde para ser destinatarias da formación, se adecuen ao perfil requirido para a realización de cada curso, en función dos requisitos de acceso do alumnado á acción formativa especificados no certificado de profesionalidade ou ben no programa do curso aprobado polo Consello Xeral da Formación Profesional.

Naqueles casos en que a entidade beneficiaria teña adquirido un compromiso de contratación acreditable ligado á acción formativa, poderá solicitar especificamente á oficina de emprego que non se inclúan na listaxe persoas demandantes de servizos previos ao emprego.

Así mesmo, naqueles casos en que a entidade beneficiaria demande a preselección de persoas inscritas no Sistema nacional de garantía xuvenil que non estean inscritas como demandantes, poderá solicitarlle á oficina de emprego unha busca específica para tal efecto.

b) A oficina de emprego, mediante sondaxe entre as persoas demandantes inscritas no Servizo Público de Emprego de Galicia, seleccionará dúas persoas por praza vacante en cada curso e convocará, mediante calquera medio que acredite a súa recepción de conformidade coa Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, as persoas demandantes preseleccionadas para que asistan á proba de selección, que deberá realizar a entidade de formación.

Esta proba de selección deberá ser visada previamente pola oficina de emprego. A entidade de formación non debe predeterminar o colectivo a que vai dirixido o curso, senón limitarase a identificar os requisitos de acceso do alumnado.

c) Remitida a listaxe das persoas preseleccionadas á entidade solicitante, esta procederá á selección do alumnado mediante a realización das probas que considere pertinentes e de conformidade cos criterios predeterminados na solicitude, que deberán pórse en coñecemento das persoas candidatas antes da súa realización.

Do proceso de selección e do seu resultado levantarase a correspondente acta no modelo normalizado establecido para tal efecto.

Na realización das probas de selección poderá estar presente unha persoa representante da Consellería de Emprego e Igualdade.

d) As persoas demandantes propostas pola oficina de emprego só poderán ser rexeitadas para a realización do curso cando concorran causas xustificadas que así o determinen e sexan fidedignamente acreditadas pola entidade beneficiaria e, en todo caso, cando incumpran os requisitos para participar na correspondente especialidade formativa.

e) No caso de que ningunha persoa demandante proposta pola oficina de emprego supere as anteditas probas, ou que transcorresen 15 días naturais desde que se realizou a petición de persoas candidatas por parte da entidade beneficiaria sen que a oficina de emprego remitise persoas demandantes de emprego, ou que as persoas demandantes enviadas, xunto con aquelas outras pertencentes a outros colectivos cuxa participación se permite nesta orde de bases, sexan insuficientes, a oficina de emprego deberá tentar novas sondaxes entre persoas demandantes de emprego inscritas no Servizo Público de Emprego que non respondan aos criterios que empregou na sondaxe inicial e entre os cales poderán incluírse:

• Sondar persoas que teñen certificados de profesionalidade aprobados de menor nivel da mesma familia e área profesional.

• Sondar por estudos cursados, ocupación ou experiencia profesional afíns, relacionados coa especialidade que se vai impartir

• Aumentar o ámbito xeográfico da sondaxe.

Se a pesar do anterior non se cobren as prazas, a entidade beneficiaria poderá realizar a correspondente convocatoria pública ou optar pola selección directa, logo de comunicación á oficina de emprego.

Os anuncios da convocatoria pública poderán efectuarse por calquera medio de comunicación (prensa escrita, carteis, folletos, internet, correo electrónico, telefonía, redes sociais, radio, televisión e medios de comunicación análogos aos anteriores). Nos anuncios necesariamente deberá facerse constar o financiamento da acción formativa por parte da Consellería de Emprego e Igualdade, e deberá figurar neles o logotipo da Xunta de Galicia, así como calquera outro logo ou imaxe corporativa que puidese establecer a Dirección Xeral de Formación e Colocación mediante unha circular ou instrución ao respecto e, de ser o caso, da Administración pública que cofinancie.

No anuncio deberá especificarse, como mínimo:

• A institución ou centro ofertante.

• As vacantes existentes.

• A denominación do curso de que se trata.

• O perfil requirido ao alumnado.

• O enderezo e teléfono do lugar de realización das probas de selección, así como a data e a hora.

3. Da selección darase conta á oficina de emprego encargada da preselección do alumnado, con independencia do tipo de metodoloxía de selección empregado, coa finalidade de que o persoal técnico desa oficina ou do servizo periférico de que dependa poida validar a acta de selección no prazo máximo de 5 días naturais desde a recepción do documento.

A validación da acta de selección supón un requisito previo e imprescindible para que poida comezar a acción formativa.

A comunicación á oficina de emprego deberá realizarse previamente á data de inicio do curso.

4. O alumnado que realizase un curso e teña dereito a diploma non poderá volver realizar outro curso da mesma especialidade. No caso de detectarse esta circunstancia, deberán ser dados de baixa do curso. Ademais, neste suposto o alumnado correspondente non terá dereito a percibir ningunha das bolsas e axudas que se financian no marco do procedemento TR301V.

Ao comezar cada curso todo o alumnado será informado desta exixencia, a través dun medio que deixe constancia da súa recepción.

5. Sen prexuízo do que determinen as autoridades en materia sanitaria e de prevención de riscos laborais, nos casos en que as instalacións cumpran os requisitos que posibiliten esta capacidade o número máximo de participantes en cursos que se van impartir na modalidade presencial ou mixta será de 15 persoas por acción formativa e non poderá iniciarse a acción formativa se non se reúne un mínimo de 10 persoas alumnas o primeiro día.

No suposto de que o curso se inicie con 10 ou máis persoas alumnas e menos de 15, poderá completarse o dito número dentro do primeiro cuarto da acción formativa.

Na formación que se vai impartir na modalidade de teleformación deberá haber, como mínimo, un titor por cada 80 participantes. Para a regulación da capacidade nas actividades presenciais serán de aplicación os límites establecidos para a modalidade presencial.

Nas accións formativas mixtas, definidas de acordo co disposto no artigo 31.3 da presente orde, serán de aplicación os límites de capacidade sinalados nos puntos anteriores en función da respectiva modalidade de impartición.

De non se incorporar o alumnado seleccionado ou de se producir baixas dentro do primeiro cuarto do curso, poderán substituírse por novas persoas alumnas, sempre que, a xuízo dos responsables da entidade de formación, as persoas que se incorporen poidan seguir as clases con aproveitamento, unha vez superadas as probas de nivel correspondentes, e non dificulten a aprendizaxe do grupo inicial.

Cada nova alta ou baixa de alumnado que se produza no curso deberá ser comunicada á oficina de emprego correspondente no prazo máximo de 3 días hábiles desde que se produza.

De se tratar de accións formativas vinculadas a certificados de profesionalidade, unicamente se poderá incorporar alumnado durante os primeiros 5 días lectivos desde o inicio da acción formativa, sempre que non se superase o primeiro cuarto. Superados os primeiros 5 días lectivos, só poderán incorporarse ao curso aquelas persoas alumnas que teñan pendentes un ou varios módulos formativos para finalizar a súa formación. A súa incorporación só poderá realizarse dentro dos cinco primeiros días lectivos do/dos módulo/s formativo/s que teña pendente/s, sempre que non se superase o primeiro cuarto deste módulo. A persoa responsable da súa impartición deberá comprobar, mediante as probas e/ou a xustificación documental pertinente, o nivel da persoa alumna.

Para estes efectos, naqueles casos en que os módulos transversais se impartan con anterioridade aos módulos formativos integrantes do certificado de profesionalidade, os primeiros cinco días lectivos entenderanse referidos aos cinco primeiros días lectivos do módulo formativo integrante do certificado, non aos cinco primeiros días lectivos do módulo transversal.

De se produciren abandonos con posterioridade á impartición do 25 % das horas de formación, poderase admitir unha desviación do 15 % con respecto ao número de participantes que tivesen comezado as accións formativas, nos termos sinalados pola Orde TMS/368/2019, do 28 de marzo, e o disposto no artigo 21 desta orde.

6. Os cursos en que, malia o intento de completarse o número de persoas alumnas, diminúa o número de participantes ata un número inferior ao 50 % do número programado, exceptuadas as baixas que se produzan por colocación das persoas alumnas, poderán ser cancelados polo órgano competente da Consellería de Emprego e Igualdade.

No caso de cancelación, a entidade terá dereito a unha indemnización, calculada de acordo co principio de proporcionalidade, que será proposta polo Servizo de Formación e Colocación da xefatura territorial competente da Consellería de Emprego e Igualdade e aprobada pola persoa titular da respectiva xefatura territorial por delegación da persoa titular da consellería.

Artigo 34. Calidade e avaliación

1. As entidades deberán realizar unha avaliación e control de calidade da formación que executen e deberán destinar a esa finalidade ata un 5 % do importe subvencionado.

As actuacións realizadas en materia de avaliación polas entidades deberán ser comunicadas á Administración actuante no momento en que se efectúen, e darase traslado de copia da documentación e dos resultados obtidos a través dun informe en que queden reflectidas, así como da verificación das condiciones de impartición do curso e as actuacións de mellora que se teñan realizado a raíz dos resultados das accións de avaliación e control.

Deberán facer un seguimento continuo que permita a identificación de áreas de mellora e a elaboración de plans de mellora, detectando debilidades que poidan ser emendadas dentro do período de realización do curso, e quedando reflectidas as actuacións levadas a cabo para tal fin na memoria final.

2. De conformidade co establecido nos artigos 24 e 25 da Orde TMS/368/2019, do 28 de marzo, a Consellería de Emprego e Igualdade velará pola calidade da formación profesional para o emprego e as entidades/centros de formación colaborarán na avaliación da formación que executen, seguindo as instrucións que para tal fin poderá ditar a Dirección Xeral de Formación e Colocación, nas cales concretará os criterios e posibles indicadores da avaliación e o tamaño da mostra representativa para avaliar os grupos de formación.

Artigo 35. Especialidades formativas

1. Todas as especialidades formativas que se impartan dentro da programación de formación para o emprego deberán estar incluídas no Catálogo de especialidades formativas do Servizo Público de Emprego Estatal e comprenderán, de acordo co nivel e co grao de dificultade establecido, as especificacións técnico-docentes e o contido formativo axeitado.

2. O programa que se impartirá en cada curso será o previamente incluído no Catálogo de especialidades formativas do Servizo Público de Emprego Estatal.

3. Condicionado á modalidade de impartición autorizada para cada especialidade no Catálogo de especialidades formativas citado nos puntos 1 e 2, as accións formativas poderán impartirse en calquera das modalidades de formación previstas no artigo 31.

4. Salvo autorización expresa da persoa titular da xefatura territorial competente, non se poderá, no suposto de formación de carácter presencial, ampliar o número de horas diarias de impartición nin modificar o horario de impartición respecto do indicado no formulario de solicitude.

5. As accións formativas obxecto de subvención serán os certificados de profesionalidade, as competencias clave, idiomas, os módulos transversais e complementarios e as especialidades formativas a que se refire esta orde e as sucesivas convocatorias no seu articulado e anexos.

As especialidades formativas poderán programarse ou ben completas, ou ben por módulos formativos, no caso de especialidades incluídas polo Servizo Público de Emprego Estatal na programación modular.

6. Cando, naquelas especialidades formativas que dean lugar á obtención de certificados de profesionalidade, se programen todos os módulos dun certificado, deberase incluír obrigatoriamente o módulo de prácticas non laborais en empresas.

Non se poderá impartir o módulo de prácticas profesionais non laborais en empresas se non vai asociado a algún outro módulo formativo do curso.

No suposto de que soamente se programe algún dos módulos dun certificado de profesionalidade, o alumnado non poderá realizar o módulo de prácticas profesionais non laborais en empresas se previamente non ten superado o resto de módulos do dito certificado.

Artigo 36. Módulos transversais

1. En todos os cursos subvencionados ao abeiro da presente orde, será obrigatoria a impartición do módulo transversal denominado Inserción laboral, sensibilización ambiental e na igualdade de xénero (FCOO03), de dez horas de duración, das cales cando menos dúas horas deberán referirse á igualdade de xénero, vinculada coa igualdade de oportunidades entre homes e mulleres e corresponsabilidade familiar e doméstica, coa finalidade de dar cumprimento ao que preceptúa a disposición a que se refire o seguinte parágrafo.

Ademais, de conformidade co establecido no artigo 26 do Decreto lexislativo 2/2015, do 12 de febreiro, polo que se aproba o texto refundido das disposicións legais da Comunidade Autónoma en materia de igualdade, impartirase un módulo formativo sobre igualdade de oportunidades entre mulleres e homes e sobre corresponsabilidade familiar e doméstica, cunha duración de tres horas nos cursos de duración menor ou igual a cincuenta horas (FCOXXX23), e de oito horas nos cursos de duración superior a cincuenta horas (FCOXXX24).

2. Será obrigatorio o curso básico de prevención de riscos laborais de 60 horas naquelas especialidades formativas para as cales así se determine no anexo II.

3. Excepcionalmente, ademais dos módulos transversais sinalados nos punto primeiro e segundo, as entidades poderán solicitar a impartición dun módulo de formación complementaria de entre os que se sinalan a seguir, sempre que a súa impartición estea xustificada polo contido da especialidade formativa solicitada. A súa impartición será autorizada ou denegada na resolución de concesión da subvención:

Código

Denominación

Horas

FCOXXX02

Creación de empresas

20

FCOI01

Alfabetización informática: internet

10

FCOI02

Alfabetización informática: informática e internet

25

FCOM01

Manipulador de alimentos

10

FCOA03

Medio ambiente na agricultura

25

FCOXXX03

Habilidades comunicativas en galego para o mundo laboral

20

FCOXXX26

Básico de prevención en riscos laborais

60

Non serán obxecto de subvención os anteditos módulos de formación complementaria para o caso de especialidades formativas vinculadas con competencias clave.

4. Poderase consultar a documentación de referencia dos ditos módulos na epígrafe de módulos transversais da páxina web:

https://empregoeigualdade.xunta.gal/formacion

5. As entidades, no momento de solicitar os cursos, deberán indicar no anexo VIII de cada convocatoria, relativo á ficha do curso, os módulos complementarios que desexan impartir.

6. A valoración económica dos módulos transversais e complementarios será a mesma que a dos módulos do curso de formación en que se inclúan.

7. O alumnado que, segundo conste na aplicación informática SIFO, teña xa cursado algún módulo transversal da Dirección Xeral de Formación e Colocación non poderá volver realizalo.

No suposto de que non exista constancia na aplicación informática SIFO da súa realización, deberán xustificar a través da dita aplicación a súa realización para os efectos de non volver cursalo.

8. O alumnado que acredite documentalmente estar en posesión dun diploma oficial que acredite formación en materia de prevención de riscos laborais de 60 horas, do diploma de técnico intermedio ou superior de riscos laborais, estará exento de realizar o módulo transversal de Prevención de riscos laborais.

9. O alumnado que acredite documentalmente ter recibido formación en materia de igualdade de xénero e igualdade de oportunidades entre homes e mulleres e corresponsabilidade familiar e doméstica, nos termos e polas horas referidos no número 1, quedará exento de realizar os módulos transversais correspondentes, en función das horas acreditadas.

10. Os módulos transversais deberanse impartir ao final da acción formativa, e o módulo de igualdade será o último en realizarse.

A persoa titular da xefatura territorial correspondente poderá autorizar a modificación da dita orde de impartición logo de solicitude razoada presentada pola entidade formadora.

Artigo 37. Dereitos e obrigas do alumnado

1. A formación será gratuíta para todo o alumnado das accións formativas realizadas ao abeiro desta orde.

2. O alumnado que cumpra os requisitos establecidos pola correspondente normativa reguladora terá dereito a percibir as axudas ou bolsas que estableza a Consellería de Emprego e Igualdade para as persoas traballadoras desempregadas que participen en accións formativas de formación profesional para o emprego.

3. Dentro da programación de formación profesional para o emprego financiada con fondos públicos, o alumnado que resulte seleccionado para un curso non poderá asistir en ningún caso a outro simultaneamente.

Tampouco poderá causar baixa nun curso financiado dentro desta programación para acceder a outra acción formativa financiada con fondos públicos, salvo autorización expresa previa da persoa titular da xefatura territorial competente e por causas excepcionais debidamente xustificadas.

As entidades beneficiarias informarán a todo o alumnado desta incompatibilidade, antes do comezo de cada acción formativa, a través dun medio que permita acreditar e deixar constancia de tal comunicación.

4. O alumnado participante terá a obriga de:

• Asistir e de seguir con aproveitamento os cursos.

• Rexistrar a súa asistencia e seguimento da acción formativa mediante o uso daqueles sistemas de control autorizados para as distintas modalidades de impartición e establecidos nos artigos 18 e 19 desta orde e que, para tales efectos, aplique a entidade formadora.

• Facilitar, segundo o disposto nestas bases e nos prazos que nela se establecen, a documentación que lle ten que ser requirida pola entidade impartidora o día da selección sobre o cumprimento dos criterios de acceso, así como aqueloutra que se lle requira o día de inicio do curso ou da súa incorporación a el. Neste último caso, a persoa alumna deberá entregar a documentación dentro dos 3 primeiros días lectivos do curso ou dos 3 primeiros días lectivos desde a súa incorporación ao curso.

• Responder ao formulario da enquisa de avaliación da calidade da acción formativa que se lle remitirá por vía telemática ao rematar a actividade formativa ou que, de ser o caso, se lle entregará en soporte de papel para a súa cobertura.

5. Nos cursos de especialidades formativas correspondentes a certificados de profesionalidade de niveis 2 e 3, terán a obriga de presentar copia da documentación acreditativa dos requisitos de acceso para poder participar no curso. De ser o caso, tamén deben presentar a documentación acreditativa para a exención do módulo de prácticas profesionais non laborais.

6. Serán causas de exclusión:

a) Incumprimentos de asistencia na modalidade presencial:

I. Incorrer nun número de faltas de asistencia sen xustificar superiores a 10 horas ao mes ou non seguir o curso con aproveitamento o segundo criterio da súa persoa responsable.

A xustificación das faltas deberá facerse mediante documentos ou calquera outro medio que acredite de modo fidedigno o motivo da non asistencia.

As persoas alumnas disporán dun prazo de tres días hábiles para presentar na entidade de formación os xustificantes das súas faltas de asistencia. Unha vez transcorrido este prazo sen que os presentasen, a falta será considerada como sen xustificar.

As faltas de asistencia por actividade laboral, cun máximo de 25 horas ao mes, xustificaranse cunha copia do contrato de traballo e a acreditación documental suficiente de superposición do horario laboral co horario lectivo.

II. Incorrer en sete incumprimentos horarios nun mes, sen xustificación. Enténdese por incumprimento horario cando, sen causa xustificada, a suma dos minutos de atraso na hora da entrada, da saída con antelación e das ausencias durante parte das horas lectivas sexa superior a 15 minutos por cada día lectivo.

III. A impartición da formación mediante aula virtual entenderase como formación presencial.

b) Incumprimentos de seguimento na modalidade de teleformación:

I. Non realizar as probas e avaliacións da acción formativa ou incorrer en incumprimento reiterado na súa realización efectuándoas fóra do prazo establecido para o efecto, sempre e cando o dito incumprimento supere o 25 % do número de controis programados.

c) Causas disciplinarias:

I. Atentar contra os dereitos das persoas alumnas, do persoal docente ou da entidade formadora.

II. Non seguir con suficiente aproveitamento a acción formativa ou dificultar o seu normal desenvolvemento.

III. Negarse a efectuar os controles biométricos de asistencia ou os que procedan segundo a modalidade de impartición.

IV. Non entregar a documentación necesaria para dar cumprimento á normativa aplicable requirida pola entidade formadora ou pola unidade administrativa correspondente.

V. Non cumprir nin respectar as medidas de seguridade e saúde establecidas polas autoridades competentes para facer fronte á COVID-19.

O procedemento para dilucidar se procede a exclusión por causas disciplinarias será resolto pola persoa titular da xefatura territorial da provincia en que teña lugar a acción formativa en cuestión e iniciarase mediante solicitude debidamente motivada por parte da entidade formadora.

No prazo de 5 días hábiles, a persoa proposta para exclusión será obxecto de audiencia polo Servizo de Formación e Colocación competente, logo da cal esta unidade formulará a súa proposta de resolución.

Durante a tramitación do procedemento a persoa alumna que o motiva poderá ser suspendida de asistencia á acción formativa ata a notificación da resolución definitiva, contra a cal, que non pon fin á vía administrativa, poderán interpor recurso de alzada as persoas interesadas.

7. Nas accións formativas de especialidades vencelladas a certificados de profesionalidade, as persoas alumnas que teñan xa cursado con aproveitamento algún módulo formativo daqueles que integran a especialidade que estean cursando non poderán volver realizalo, sempre que esa formación sexa acreditable para os efectos da obtención dos certificados de profesionalidade.

Artigo 38. Diplomas

1. Para ter dereito a diploma o alumnado deberá cumprir os requisitos de acceso exixidos para asistir á acción formativa e rematar con aproveitamento o curso cumprindo as seguintes condicións:

a) Modalidade presencial:

Asistir e superar o 75 % de cada un dos módulos que integran a acción formativa, independentemente de que se programase a especialidade completa ou modularmente, ou asistir e superar o 75 % da especialidade formativa incluída na acción formativa, segundo se trate, respectivamente, de especialidades vinculadas ou non a certificados de profesionalidade.

No caso de especialidades, vinculadas a certificados de profesionalidade, esta porcentaxe non afectará o alumnado que curse unha ou máis unidades formativas soltas integrantes dun modulo formativo destinado á obtención dun certificado de profesionalidade, sempre que estean exentos da realización das unidades formativas a que non asistan por telas xa cursadas, de acordo co establecido no artigo 6.2 do Real decreto 34/2008, do 18 de xaneiro, polo que se regulan os certificados de profesionalidade.

b) Modalidade mixta: ademais de cumprirse os criterios anteriores en relación coas horas presenciais, deberá superar con aproveitamento o 75 % dos controis programados para a parte específica das horas impartidas por teleformación.

No caso de que o número de sesións presenciais sexa menor de catro, a porcentaxe de asistencia obrigada reducirase ao 66 % se hai tres sesións, ou ao 50 % se hai duas. En todo caso, nunha acción formativa mixta, o alumnado deberá asistir polo menos a unha sesión presencial.

c) Modalidade de teleformación: superar con aproveitamento o 75 % dos controis programados para a parte específica das horas impartidas por teleformación.

Para os efectos do dereito a diploma, as porcentaxes do aproveitamento non precisarán computar, para o seu cálculo, as horas dos módulos transversais e/ou complementarios.

2. A Dirección Xeral de Formación e Colocación determinará o modelo do diploma que se entregará, no cal, en todo caso, deberá constar:

a) Nome, apelidos e DNI da alumna ou do alumno.

b) A denominación da acción formativa.

c) As horas de impartición, con especificación das horas presenciais ou de teleformación, de ser o caso.

d) O lugar e as datas de realización.

e) O programa da acción formativa extractado por módulos, de ser o caso.

f) Os logotipos da Consellería da Xunta de Galicia e do ministerio ou organismo competentes en materia de emprego que cofinancie as accións formativas.

g) Os módulos de formación complementaria impartidos, con indicación da súa duración en horas, no caso de se teren realizado.

3. O alumnado que non teña dereito a diploma recibirá, se a solicita, unha certificación polas horas e módulos que superase.

4. Tanto a emisión dos diplomas como, de ser o caso, a expedición de certificados polas horas e módulos realizados efectuaranse en soporte electrónico.

Sección 2ª. Das prácticas non laborais

Artigo 39. Prácticas non laborais

1. Disposicións comúns:

a) As prácticas incluídas no programa formativo poderán desenvolverse, consonte o artigo 19 da Orde TMS/368/2019, do 28 de marzo, e de acordo cos requisitos do programa e respectando a súa duración, en empresas.

Poderanse realizar en calquera especialidade e a súa externalización terá carácter voluntario para as entidades impartidoras e, no caso de que a entidade opte pola súa realización, obrigatorio para o alumnado.

No suposto do módulo de prácticas profesionais non laborais correspondentes aos certificados de profesionalidade, será obrigatoria a impartición en centros de traballo cuxa actividade estea vinculada coas ditas accións formativas e relacionada co seu contido formativo, logo de subscrición dun convenio ou acordo entre a empresa e a entidade de formación, que será posto en coñecemento da persoa que realiza as prácticas, e no cal deberán describirse as seguintes epígrafes:

• O seu contido.

• A súa duración, lugar de realización e horario.

• O sistema de titorías para o seu seguimento e avaliación.

Os gastos que deriven da súa realización deberán imputarse ao orzamento do curso en que están incluídos.

b) Procedemento que se deberá seguir para a súa xestión:

Con dez días hábiles de antelación á data prevista para a realización das prácticas, a entidade de formación presentará a correspondente comunicación á xefatura territorial da Consellería de Emprego e Igualdade, e deberá xuntar a seguinte documentación:

• Convenio ou acordo subscrito coa empresa ou empresas en que realizará o módulo de prácticas profesionais non laborais en empresas incluída no certificado de profesionalidade.

• Sistema de titorías para o seu seguimento e avaliación.

• Datas, lugar de realización, horario e duración.

• Documento que acredite a vixencia do seguro de accidentes do alumnado que cubra os riscos do curso. Deberá incluír os riscos do traxecto ao lugar de realización das prácticas e contraerase estritamente durante o período de duración destas.

• Documento que acredite a contratación por parte da entidade impartidora dunha póliza de responsabilidade civil para facer fronte aos riscos que para os bens e as persoas poidan derivar da realización das prácticas en empresas.

Non se admitirán pólizas con franquías.

• Declaración responsable da persoa representante legal en que se indique:

I. Que se dispón de comunicación previa ou licenza municipal de apertura da actividade de que se trate ou, no seu defecto, que faga constar a idoneidade dos locais de impartición onde se van desenvolver as prácticas no caso de empresas, ou calquera outro documento acreditativo da idoneidade dos locais para a realización das prácticas.

II. Que a empresa en que se realizarán as prácticas cumpre coa normativa de prevención de riscos laborais.

A entidade beneficiaria deberá introducir no aplicativo SIFO os datos relativos ao alumnado que desenvolva o módulo de prácticas.

c) As empresas onde teñan lugar as prácticas deberán reunir os requisitos establecidos no programa da correspondente especialidade.

d) A duración das prácticas non pode exceder en ningún caso a duración da parte práctica que se fixa no programa formativo, e non poderán rematar con posterioridade á finalización do curso.

e) Antes do comezo das prácticas, a entidade beneficiaria da subvención porá en coñecemento da Inspección de Traballo unha relación do alumnado que as vai realizar, así como o nome ou nomes das empresas en que terán lugar, as localidades, datas e horarios de realización.

f) As empresas en que se realicen as prácticas comunicarán á representación legal dos traballadores na empresa a relación do alumnado que vai realizar as prácticas, así como as datas e horarios de realización.

g) As prácticas que realice o alumnado de formación profesional para o emprego non suporán en ningún caso a existencia de relación laboral entre as persoas alumnas e as empresas.

h) Unha vez comunicadas as prácticas, as entidades deberán informar o órgano competente de calquera incidencia que se produza no seu desenvolvemento.

2. Módulo de formación práctica en centros de traballo nas accións formativas vinculadas á obtención dos certificados de profesionalidade:

a) A impartición do módulo de formación práctica en centros de traballo nas accións formativas vinculadas á obtención dos certificados de profesionalidade axustarase aos requisitos antes mencionados no número 1, ao establecido na Orde ESS/1897/2013, do 10 de outubro, e ao estipulado no real decreto regulador de cada certificado de profesionalidade.

b) O alumnado só poderá realizar o modulo de prácticas unha vez superado o resto dos módulos formativos do certificado de profesionalidade.

O módulo de formación práctica en centros de traballo deberá iniciarse nun prazo non superior a catro meses naturais desde a finalización do último módulo formativo. Para determinados certificados de profesionalidade que, pola súa natureza, presenten dificultades para o cumprimento do antedito prazo, poderáselle solicitar á Administración competente unha autorización para a súa ampliación.

c) A persoa titora deste módulo será a designada pola entidade de formación entre as persoas formadoras ou titoras-formadoras que impartisen os módulos formativos do certificado de profesionalidade correspondente.

d) A persoa titora do módulo de formación práctica en centros de traballo será responsable de acordar coa persoa titora designada pola empresa o programa formativo deste módulo.

Para establecer o programa formativo consideraranse as capacidades, criterios de avaliación e contidos establecidos para este módulo no certificado de profesionalidade. O dito programa debe incluír criterios para a avaliación, observables e medibles, e recoller, polo menos, a información que se indica no anexo VIII da Orde ESS/1897/2013, do 10 de outubro, pola que se desenvolve o Real decreto 34/2008, do 18 de xaneiro, polo que se regulan os certificados de profesionalidade e os reais decretos polos que se establecen certificados de profesionalidade ditados na súa aplicación.

e) O seguimento e a avaliación do alumnado realizaranos conxuntamente a persoa titora da entidade de formación e a persoa titora designada pola empresa, e reflectirase documentalmente para os efectos da certificación da formación.

f) O alumnado que supere o módulo de prácticas recibirá unha certificación asinada pola persoa titora da entidade, a persoa titora designada pola empresa e a persoa responsable da empresa, segundo o modelo que figura no anexo IX da Orde ESS/1897/2013, do 10 de outubro.

CAPÍTULO IV

Primeira convocatoria

Artigo 40. Financiamento

1. Destínase a esta primeira convocatoria un crédito por importe total de 44.290.269,00 €, distribuído en dúas anualidades, que se imputarán ás aplicacións orzamentarias seguintes, co código de proxecto 2013 00545:

Aplicación orzamentaria

Anualidade 2021

Anualidade 2022

Importe total

11.05.323A.460.1

2.657.043,00 €

2.013.665,00 €

4.670.708,00 €

11.05.323A.471.0

12.326.555,00 €

13.626.187,00 €

25.952.742,00 €

11.05.323A.481.0

6.316.128,00 €

7.350.691,00 €

13.666.819,00 €

Total

21.299.726,00 €

22.990.543,00 €

44.290.269,00 €

2. En cada unha das provincias galegas a repartición dos anteditos importes por aplicación orzamentaria e anualidade realizarase en atención ás seguintes porcentaxes:

Provincia

Porcentaxe

A Coruña

33 %

Lugo

17 %

Ourense

17 %

Pontevedra

33 %

3. Os créditos orzamentarios a que se refire este artigo poderán ser obxecto de modificacións como consecuencia da asignación ou da redistribución de fondos para o financiamento dos programas de fomento do emprego, coas limitacións que estableza a Conferencia Sectorial de Emprego e Asuntos Laborais.

Poderá ampliarse a contía máxima dos créditos dispoñibles para esta convocatoria. O incremento de crédito estará condicionado á declaración de dispoñibilidade do crédito como consecuencia dunha xeración, ampliación, incorporación de crédito ou da existencia de remanentes doutras convocatorias financiadas con cargo ao mesmo crédito ou créditos incluídos no mesmo programa ou en programas do mesmo servizo.

Calquera modificación ou ampliación dos créditos dispoñibles estará condicionada ao cumprimento dos supostos e nas condicións previstas nos artigos 30 e 31 do Decreto 11/2009, do 8 de xaneiro, polo que se aproba o Regulamento de subvencións de Galicia, segundo o previsto na disposición adicional primeira da presente orde.

4. Reservarase o 5 % de cada unha das anteriores contías por aplicación orzamentaria ás solicitudes de financiamento para accións formativas en competencias clave e outro 5 % para especialidades formativas da familia profesional de edificación e obra civil.

Ademais, haberá unha reserva equivalente do 25 % de cada unha das referidas aplicacións orzamentarias, para especialidades formativas vinculadas cos sectores do metal, do naval e da automoción, e outra reserva dun 15 % das mesmas aplicacións orzamentarias para especialidades formativas de informática e comunicacións, vinculadas coas competencias dixitais.

Todas as especialidades formativas obxecto de reserva de crédito están detalladas no anexo III desta orde de convocatoria.

Se, unha vez concedidas as subvencións para as accións formativas que contan con reserva de crédito, resultan remanentes nas reservas de crédito establecidas, as contías sobrantes poderán utilizarse para o financiamento das restantes actividades formativas solicitadas.

5. O custo unitario aplicable a esta convocatoria de subvencións é o que figura, para cada familia profesional ou especialidade formativa, no seu anexo II.

Para os custos adicionais de adaptación da acción formativa á participación do alumnado con discapacidade establécese un custo unitario de 16 € por hora lectiva.

6. O módulo de prácticas non laborais en empresas das accións formativas conducentes á obtención de certificados de profesionalidade financiarase con 3 € por alumna ou alumno e hora de prácticas efectivamente titorizadas, que se destinará ao financiamento dos custos da actividade da titorización das prácticas, así como o custo da subscrición dunha póliza colectiva de accidentes de traballo e de responsabilidade civil e á compensación que directamente aboe a entidade de formación beneficiaria á empresa en cuxo centro de traballo teñan lugar as prácticas, nos termos do artigo 19 da Orde TMS/368/2019, do 28 de marzo.

Excluiranse deste cómputo as horas correspondentes ás prácticas non realizadas polos participantes exentos.

Artigo 41. Solicitudes e prazos de presentación da primeira convocatoria

1. A presentación das solicitudes deberá axustarse ao disposto nos artigos 4, 5 e 6 da presente orde.

2. O prazo de presentación de solicitudes será dun mes, contado desde o día da entrada en vigor da orde.

Entenderase como último día do prazo o correspondente ao mesmo ordinal do día da súa entrada en vigor. Se o último día do prazo for inhábil, entenderase prorrogado ao primeiro día hábil seguinte e, se no mes de vencemento non houber día equivalente ao inicial do cómputo, entenderase que o prazo remata o último día do mes.

Artigo 42. Límite de edicións

Para cada número de censo poderanse solicitar, como máximo, dúas edicións dunha mesma especialidade, agás naqueles supostos en que se trate de accións formativas incluídas no anexo III desta convocatoria, referido a especialidades obxecto de reserva de crédito, en que poderán solicitarse ata catro edicións.

De se tratar de especialidades formativas recollidas no anexo IV desta convocatoria, especialidades formativas vinculadas coa Industria 4.0 e competencias dixitais, e no anexo V desta convocatoria, especialidades formativas máis demandadas ou con maiores perspectivas de emprego, poderán solicitarse ata tres edicións.

No caso de especialidades formativas incluídas en máis dun anexo, o límite de edicións será o correspondente ao anexo que permita un maior número delas.

As anteriores limitacións relativas ás edicións das especialidades formativas deberán respectar, en calquera caso e para a modalidade presencial ou para a parte presencial da modalidade de teleformación, o número máximo de horas por aula permitido no artigo 9.6 desta orde.

A aplicación informática SIFO realizará os controis pertinentes para garantir o cumprimento das limitacións de número de edicións solicitadas a que se refire este punto.

Artigo 43. Prazos de realización das accións formativas da primeira convocatoria

As accións formativas correspondentes á presente convocatoria non poderán comezar antes do 1 de setembro de 2021, polo que non se admitirá ningunha solicitude que formule datas anteriores.

A data límite para o remate das accións formativas que se desenvolvan exclusivamente durante a anualidade 2021 será o 20 de decembro de 2021.

Para cursos que se desenvolvan durante as anualidades 2021 e 2022 ou exclusivamente durante a anualidade 2022, a data límite para o remate das accións formativas será o 30 de setembro de 2022.

En calquera caso, o inicio das accións formativas requirirá a validación previa, a través da aplicación informática SIFO, do cumprimento de requisitos e condicións por parte do persoal técnico da unidade administrativa competente.

Artigo 44. Prazos de xustificación das accións formativas da primeira convocatoria

1. Consonte o disposto no artigo 22 desta orde, os prazos para a xustificación das accións formativas axustaranse ao límite máximo dun mes desde o remate da acción formativa e de acordo cos seguinte límites:

a) Nas accións formativas que rematen ata o 30 de novembro de 2021, a data límite para a presentación da xustificación final dos cursos será o 14 de decembro de 2021.

b) Nas accións formativas que rematen despois do 30 de novembro de 2021, a data límite para a presentación da xustificación final dos cursos será o 15 de novembro de 2022.

No caso das accións formativas que rematen despois do 30 de novembro de 2021, deberá facerse unha xustificación parcial da actividade realizada ata o 30 de novembro de 2021.

A data límite para presentar esta xustificación parcial dos cursos será o 31 de marzo de 2022.

2. Se a documentación presentada fose insuficiente para considerar correctamente xustificada a subvención concedida, a xefatura territorial porá en coñecemento da entidade beneficiaria afectada as insuficiencias detectadas para a súa emenda no prazo de 10 días hábiles.

3. No caso de concesión de anticipos, os gastos realizados con cargo a eles deberán referirse á anualidade orzamentaria para a cal foron concedidos e deberán xustificarse antes do 1 de abril de 2022, para o caso de anticipos concedidos con cargo a 2021, e antes do 31 de outubro de 2022, para o caso de anticipos concedidos con cargo a 2022.

Artigo 45. Anexos

• Anexo I. Procedemento de selección das accións formativas por provincia e comarca.

• Anexo II. Módulos económicos por hora e alumno/a correspondentes ás familias profesionais ou especialidades formativas segundo a súa modalidade de impartición, e relación de especialidades que deben impartir o módulo básico de Prevención de riscos laborais.

• Anexo III. Especialidades formativas con reserva de créditos orzamentarios.

• Anexo IV. Especialidades formativas vinculadas coa Industria 4.0 e competencias dixitais.

• Anexo V. Especialidades formativas máis demandadas ou con perspectivas de emprego maiores.

• Anexo VI. Especialidades formativas prioritarias segundo a disposición transitoria segunda da Lei 30/2015, do 9 de setembro.

• Anexo VII. Modelo de solicitudes.

• Anexo VIII. Ficha do curso.

Disposición adicional primeira. Aplicacións orzamentarias e posibilidade de modificación

A realización das accións de formación reguladas por estas bases, e a conseguinte concesión de subvencións, financiarase con cargo ás aplicacións 11.05.323A.460.1, 11.05.323A.471.0 e 11.05.323A.481.0, con código de proxecto 2013 00545, ou aquelas que as substitúan de conformidade coa normativa orzamentaria aplicable.

Os créditos con cargo ás referidas aplicacións e os que financien convocatorias ao abeiro das bases reguladoras previstas nesta orde poderán ser obxecto de modificacións nos supostos e nas condicións previstos nos artigos 30 e 31 do Decreto 11/2009, do 8 de xaneiro, polo que se aproba o Regulamento de subvencións de Galicia.

Disposición adicional segunda. Resolucións complementarias

Poderán ditarse resolucións complementarias cando existan fondos provenientes de renuncias de subvencións inicialmente concedidas, de redistribución de fondos, de incrementos das cantidades asignadas á Comunidade Autónoma pola Administración do Estado ou doutros remanentes dos módulos.

Neste caso, agás que se acuda a unha convocatoria complementaria, non poderán terse en conta outras solicitudes nin outras inscricións/acreditacións distintas ás tidas en conta para a resolución inicial e as novas concesións de subvencións outorgaranse de acordo coa prelación determinada pola puntuación obtida.

Disposición adicional terceira. Modificación da resolución en caso de alteración das condicións

Toda alteración das condicións tidas en conta para a concesión da subvención e, en todo caso, a obtención concorrente de subvencións ou axudas outorgadas por outras administracións ou entes públicos ou privados, estatais ou internacionais, poderán dar lugar, de ser o caso, á modificación da resolución de concesión e ao reintegro da subvención percibida.

Disposición adicional cuarta. Delegación de atribucións

Apróbase a delegación de atribucións da persoa titular da Consellería de Emprego e Igualdade nas persoas titulares das xefaturas territoriais provinciais da Consellería de Emprego e Igualdade, no ámbito das súas respectivas competencias, para resolver a concesión, denegación, modificación e reintegro das subvencións, así como para a autorización, disposición, recoñecemento da obriga e proposta de pagamento ou outras incidencias das subvencións reguladas nesta orde.

De igual xeito, apróbase a delegación de atribucións da persoa titular da Consellería de Emprego e Igualdade na persoa titular da Dirección Xeral de Formación e Colocación para tramitar e resolver os expedientes de redistribución dos créditos necesarios para o financiamento desta orde.

Disposición adicional quinta. Normativa de aplicación supletoria

En todo o non disposto nesta orde será de aplicación o establecido na Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia; no Decreto 11/2009, do 8 de xaneiro, polo que se aproba o Regulamento da Lei 9/2007; na Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións, no que sexa de aplicación, e no Real decreto 887/2006, do 21 de xullo, que a desenvolve.

Será igualmente de aplicación o establecido na Lei 30/2015, do 9 de setembro, pola que se regula o Sistema de formación profesional para o emprego no ámbito laboral, e no Real decreto 694/2017, do 3 de xullo, que a desenvolve. Ademais, resultarán de aplicación a Orde TMS/368/2019, do 28 de marzo, pola que se desenvolve o Real decreto 694/2017, do 3 de xullo, polo que se desenvolve a Lei 30/2015, do 9 de setembro, pola que se regula o Sistema de formación profesional para o emprego no ámbito laboral, en relación coa oferta formativa das administracións competentes e o seu financiamento, e se establecen as bases reguladoras para a concesión de subvencións públicas destinadas ao seu financiamento, así como o resto da normativa regulamentaria que desenvolve as ditas normas.

Tamén serán de aplicación o Real decreto 34/2008, do 18 de xaneiro, polo que se regulan os certificados de profesionalidade, e a Orde ESS/1897/2013, que o desenvolve.

Disposición adicional sexta. Resolución para o establecemento de criterios para o cumprimento de obxectivos do Servizo Público de Emprego de Galicia

Mediante resolución da persoa titular da Dirección Xeral de Formación e Colocación poderanse establecer, en canto aos colectivos prioritarios, os criterios necesarios para que se poidan cumprir os obxectivos establecidos polo Servizo Público de Emprego de Galicia, de acordo coas directrices de emprego e as que poidan emanar do diálogo social e institucional en Galicia e a demais normativa e demais acordos que, se é o caso, resulten de aplicación.

Disposición adicional sétima. Información sobre a xestión de subvencións

1. En cumprimento do disposto no artigo 20 da Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións, o texto de cada convocatoria pública efectuada no marco destas bases e a información requirida no ordinal oitavo do dito artigo serán comunicado á Base de datos nacional de subvencións (BDNS), nos termos do Real decreto 130/2019, do 8 de marzo, polo que se regula a Base de datos nacional de subvencións e a publicidade das subvencións e demais axudas públicas.

A BDNS dará traslado ao Diario Oficial de Galicia do extracto da correspondente convocatoria para a súa publicación.

2. De acordo co establecido no artigo 14, letra ñ) da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, as entidades beneficiarias quedan informadas da existencia do Rexistro Público de Subvencións e dos aspectos previstos na Lei orgánica 3/2018, do 5 de decembro, de protección de datos persoais e garantía dos dereitos dixitais.

Disposición derrogatoria única. Derrogación das anteriores bases reguladoras

Derrógase a Orde do 17 de abril de 2019 pola que se establecen as bases reguladoras do procedemento TR301K polo que se establecen as accións formativas do Plan formativo para o emprego (persoas traballadoras desempregadas) da Comunidade Autónoma de Galicia para o período 2019-2021.

Non obstante o disposto no anterior parágrafo, tanto a referida orde coma as ordes que a modificaron continuarán sendo de aplicación para as accións formativas financiadas ao seu abeiro.

Disposición derradeira primeira. Autorización para ditar resolucións e instrucións

Autorízase a persoa titular da Dirección Xeral de Formación e Colocación para ditar, no ámbito das súas competencias, as resolucións e instrucións necesarias para o desenvolvemento e execución desta disposición.

Disposición derradeira segunda. Entrada en vigor

Esta orde entrará en vigor o día hábil seguinte ao da súa publicación no Diario Oficial de Galicia.

Santiago de Compostela, 16 de abril de 2021

María Jesús Lorenzana Somoza
Conselleira de Emprego e Igualdade

ANEXO I

Procedemento de selección de accións formativas
por comarcas de cada provincia

Seguindo a porcentaxe de persoas desempregadas por comarca sobre o total de persoas desempregadas na provincia na última enquisa da que se teñan datos, farase unha repartición do crédito orzamentario da convocatoria entre todas as comarcas en que se presentaron solicitudes de subvención.

A eses créditos comarcais aplicaránselles as reservas de crédito previstas para determinadas accións formativas na correspondente convocatoria.

Para dar cumprimento ao sinalado no artigo 9 das bases reguladoras, o procedemento de selección de accións formativas que aplicarán os servizos periféricos de Formación e Colocación en cada unha das provincias será o seguinte:

1. Logo de recibir as listaxes coa puntuación de cada acción formativa por parte da Comisión Central de Valoración, atendendo aos criterios de adxudicación, confeccionarase unha listaxe de cursos con todos aqueles dentro do ámbito territorial provincial que superen a puntuación mínima exixida (ListaxeBase), que se ordenarán segundo a puntuación obtida.

2. Na ListaxeBase identificaranse as solicitudes de accións formativas en especialidades que teñan reserva de crédito, e pasarán a formar parte da correspondente listaxe específica (haberá tantas listaxes específicas como listaxes de reservas de crédito se determinen).

Para cada unha desas listaxes:

I. A listaxe separarase en tantas listaxes como comarcas en que se presentasen solicitudes teña a provincia.

II. Para cada unha desas comarcas, seleccionaranse as accións formativas que se van subvencionar en función da puntuación que teñan, ata esgotar o crédito existente nesa comarca para esa reserva de crédito.

III. O crédito sobrante por comarca agregarase para o conxunto da provincia e será repartido seguindo a seguinte fórmula:

a) Xuntaranse as accións formativas de todas as comarcas que aínda non foron seleccionadas como beneficiarias e ordenaranse pola puntuación obtida (listaxes específicas anteriores menos as accións formativas xa seleccionadas no punto II).

b) Seleccionarse as accións formativas de máis puntuación, coa restrición de que na repartición deste punto non se seleccionen máis de «n» novas accións formativas de unha comarca se existe algunha outra comarca con accións formativas sen seleccionar e da cal se seleccionasen menos de «n» novas accións formativas.

c) O crédito sobrante nesta repartición agregarase ao crédito orzamentario para especialidades formativas sen reserva de crédito.

3. De se produciren dispoñibilidades de crédito como consecuencia da asignación ou da redistribución de fondos para o financiamento dos programas de formación para o emprego, nos supostos e nas condicións previstos nos artigos 30 e 31 do Decreto 11/2009, do 8 de xaneiro, polo que se aproba o Regulamento de subvencións de Galicia, ou como consecuencia de posibles minoracións ou modificacións nas subvencións concedidas, aplicarase o procedemento sinalado nos anteriores puntos.

4. Nos supostos de que as dispoñibilidades de crédito se produzan como consecuencia de renuncias ás subvencións concedidas, aplicarase o referido procedemento, en primeiro lugar, só no ámbito da comarca en que se tiña programada a acción formativa obxecto de renuncia e, para o caso de que sigan existindo dispoñibilidades de crédito, seguirase o procedemento xeral.

5. As especialidades dunha mesma familia profesional non poderán superar, no seu conxunto, o 25 % do importe global que se subvenciona en cada comarca, con excepción do establecido no segundo parágrafo desta epígrafe e das especialidades formativas obxecto de reserva de crédito.

En calquera caso, o procedemento de selección garantirá que en cada unha das comarcas da provincia en que existan solicitudes que superen o mínimo de puntuación establecido se seleccione, cando menos, unha acción formativa, que, de ser o caso, será a que obteña maior puntuación á marxe da listaxe en que estea encadrada.

Ademais, evitarase que un mesmo número de censo perciba subvencións que, en conxunto, superen o 1,5 % do crédito orzamentario global de cada convocatoria, salvo nos casos en que se programen especialidades formativas obxecto de reserva de crédito, para as cales se permitirá acadar un 2 % do crédito orzamentario global da convocatoria. Estes límites porcentuais non son acumulativos.

ANEXO II

Módulos económicos por alumno e hora e relación de accións formativas que deben impartir o módulo básico de Prevención de riscos laborais

Código de especialidade

Nome da especialidade

Módulo
económico

Obriga de impartir o curso de prevención riscos laborais

ADGD0108

Xestión contable e xestión administrativa para auditoría

5,75 €

ADGD0208

Xestión integrada de recursos humanos

5,75 €

ADGD0210

Creación e xestión de microempresas

5,50 €

ADGD0308

Actividades de xestión administrativa

5,75 €

ADGF01

Inglés financeiro

5,75 €

ADGG0108

Asistencia á dirección

5,75 €

ADGG0208

Actividades administrativas na relación co cliente

5,75 €

ADGG0308

Asistencia documental e de xestión en despachos e oficinas

6,25 €

ADGG0408

Operacións auxiliares de servizos administrativos e xerais

5,50 €

ADGG0508

Operacións de gravación e tratamento de datos e documentos

5,50 €

ADGN0108

Financiamento de empresas

5,75 €

ADGN0208

Comercialización e administración de produtos e servizos financeiros

5,75 €

AFDA0110

Acondicionamento físico en grupo con soporte musical

5,90 €

AFDA0210

Acondicionamento físico en sala de adestramento polivalente

5,90 €

AFDA0211

Animación físico-deportiva e recreativa

5,90 €

AFDP0109

Socorrismo en instalacións acuáticas

6,00 €

AFDP0209

Socorrismo en espazos acuáticos naturais

5,75 €

AGAF0108

Fruticultura

7,15 €

AGAJ0108

Actividades auxiliares en floraría

6,75 €

AGAN0108

Gandaría ecolóxica

6,75 €

AGAO0108

Actividades auxiliares en viveiros, xardíns e centros de xardinaría

7,00 €

AGAO0208

Instalación e mantemento de xardíns e zonas verdes

6,70 €

AGAR0108

Aproveitamentos forestais

6,00 €

AGAR0109

Xestión de repoboacións forestais e de tratamentos silvícolas

6,00 €

AGAR0208

Repoboacións forestais e tratamentos silvícolas

5,75 €

AGAR0209

Actividades auxiliares en aproveitamentos forestais

6,20 €

AGAR0309

Actividades auxiliares en conservación e mellora de montes

8,00 €

AGAU0108

Agricultura ecolóxica

6,75 €

AGAU0110

Produción de sementes e plantas en viveiros

6,75 €

AGAX0108

Actividades auxiliares en gandaría

6,75 €

AGAX0208

Actividades auxiliares en agricultura

6,75 €

ARGG0110

Deseño de produtos gráficos

7,25 €

ARGN0110

Deseño de produtos editoriais multimedia

6,00 €

ARGT0411

Fabricación de complexos, envases, embalaxes e outros artigos de papel e cartón

7,00 €

ARTB0211

Reparación de xoiaría

6,10 €

COML01

Márketing dixital e-commerce para a automoción

5,75 €

COML0109

Tráfico de mercadorías por estrada

6,00 €

COML0110

Actividades auxiliares de almacén

5,75 €

COML02

Transformación loxística nunha contorna de Industria 4.0

5,75 €

COML0209

Organización do transporte e a distribución

5,25 €

COML0210

Xestión e control do aprovisionamento

5,00 €

COML03

Loxística integral

5,75 €

COML0309

Organización e xestión de almacéns

5,50 €

COMM01

Ciberseguridade e Regulamento xeral de protección de datos (RXPD) aplicado ao comercio electrónico

5,50 €

COMM0110

Márketing e compravenda internacional

5,75 €

COMM0112

Xestión de márketing e comunicación

5,75 €

COMM02

Analítica web

5,75 €

COMP0108

Implantación e animación de espazos comerciais

5,50 €

COMT0110

Atención ao cliente, consumidor ou usuario

6,00 €

COMT0111

Xestión comercial inmobiliaria

5,55 €

COMT0112

Actividades de xestión de pequeno comercio

5,25 €

COMT0210

Xestión administrativa e financeira do comercio internacional

5,25 €

COMT0211

Actividades auxiliares de comercio

5,25 €

COMT04

Asesoramento de imaxe no sector téxtil

5,50 €

COMT0411

Xestión comercial de vendas

5,50 €

COMV0108

Actividades de venda

5,50 €

ELEE0108

Operacións auxiliares de montaxe de redes eléctricas

7,75 €

Si

ELEE0109

Montaxe e mantemento de instalacións eléctricas de baixa tensión

7,00 €

Si

ELEE0209

Montaxe e mantemento de redes eléctricas de alta tensión de segunda e terceira categorías e centros de transformación

7,75 €

Si

ELEE0310

Xestión e supervisión da montaxe e mantemento de instalacións eléctricas no ámbito de edificios

7,00 €

Si

ELEM0110

Desenvolvemento de proxectos de sistemas de automatización industrial

7,75 €

Si

ELEM0111

Montaxe e mantemento de sistemas domóticos e inmóticos

7,75 €

Si

ELEM0210

Xestión e supervisión da montaxe e mantemento de sistemas de automatización industrial

7,75 €

Si

ELEM0311

Montaxe e mantemento de automatización industrial

7,75 €

ELEM0411

Mantemento de electrodomésticos

7,75 €

ELEM0511

Desenvolvemento de proxectos de sistemas domóticos e inmóticos

7,75 €

ELEQ0111

Operacións auxiliares de montaxe e mantemento de equipamentos eléctricos e electrónicos

8,00 €

Si

ELEQ0311

Mantemento de equipamentos electrónicos

7,50 €

ELES0108

Montaxe e mantemento de infraestruturas de telecomunicacións en edificios

7,75 €

Si

ELES0110

Desenvolvemento de proxectos de infraestruturas de telecomunicación e de redes de voz e datos no contorno de edificios

8,00 €

Si

ELES0208

Operacións auxiliares de montaxe de instalacións electrotécnicas e de telecomunicación en edificios

8,00 €

Si

ELES0209

Montaxe e mantemento de sistemas de telefonía e infraestruturas de redes locais de datos

7,75 €

Si

ENAE01

Montaxe e mantemento de parques eólicos

8,00 €

ENAE0108

Montaxe e mantemento de instalacións solares fotovoltaicas

8,00 €

Si

ENAE0111

Operacións básicas na montaxe e mantemento de instalacións de enerxías renovables

8,00 €

ENAE0208

Montaxe e mantemento de instalacións solares térmicas

8,00 €

Si

ENAE0308

Organización e proxectos de instalacións solares térmicas

7,50 €

ENAE0408

Xestión da montaxe e mantemento de parques eólicos

8,00 €

Si

ENAE0508

Organización e proxectos de instalacións solares fotovoltaicas

8,00 €

Si

ENAL0108

Xestión da operación en centrais termoeléctricas

7,50 €

ENAS0110

Montaxe, posta en servizo, mantemento, inspección e revisión de instalacións receptoras e aparellos de gas

8,00 €

Si

ENAT0108

Montaxe e mantemento de redes de auga

8,00 €

Si

EOCB01

Bioconstrución

7,75 €

EOCB0108

Fábricas de albanelaría

7,75 €

Si

EOCB0109

Operacións auxiliares de revestimentos continuos en construción

7,50 €

Si

EOCB0110

Pintura decorativa en construción

7,75 €

EOCB0208

Operacións auxiliares de albanelaría de fábricas e cubertas

7,75 €

Si

EOCB0209

Operacións auxiliares de acabamentos ríxidos e urbanización

7,75 €

Si

EOCB0210

Revestimentos con pastas e morteiros en construción

7,75 €

EOCB0311

Pintura industrial en construción

7,75 €

EOCE0109

Levantamentos e implantacións

7,75 €

Si

EOCE0111

Armaduras pasivas para formigón

7,75 €

EOCE0211

Encofrados

7,75 €

EOCH0108

Operacións de formigón

7,75 €

Si

EOCJ0109

Montaxe de estadas tubulares

7,50 €

EOCJ0110

Instalacións de placas de xeso laminado e falsos teitos

7,50 €

EOCJ0111

Impermeabilización mediante membranas formadas con láminas

7,50 €

EOCJ0211

Instalación de sistema técnicos de pavimentos, empanelados e anteparos

7,75 €

EOCJ0311

Operacións básicas de revestimentos lixeiros e técnicos en construción

7,50 €

EOCO0108

Representación de proxectos de edificación

7,00 €

Si

EOCO0109

Control de proxectos e obras de construción

7,75 €

Si

EOCO0112

Control de execución de obras de edificación

7,25 €

EOCO0208

Representación de proxectos de obra civil

7,75 €

Si

FCOV02

Comunicación en lingua castelá N3

6,00 €

FCOV05

Comunicación en linguas estranxeiras (inglés) N2

6,25 €

FCOV06

Comunicación en linguas estranxeiras (inglés) N3

6,25 €

FCOV12

Competencia matemática N3

6,00 €

FCOV22

Comunicación en lingua castelá N2

6,75 €

FCOV23

Competencia matemática N2

6,75 €

FCOV32

Competencias clave nivel 2 para certificados de profesionalidade con idioma galego: comunicación en lingua castelá, comunicación en lingua galega e competencia matemática

6,50 €

FCOV33

Competencias clave nivel 3 para certificados de profesionalidade con idioma galego: comunicación en lingua castelá, comunicación en lingua galega e competencia matemática

7,00 €

FCOVXX01

Comunicación en lingua galega N2

7,00 €

FCOVXX02

Comunicación en lingua galega N3

6,50 €

FMEA0111

Montaxe de estruturas e instalación de sistemas e equipamentos de aeronaves

7,25 €

FMEA0211

Fabricación de elementos aeroespaciais con materiais compostos

7,25 €

FMEC0108

Fábrica e montaxe de instalacións de tubaxe industrial

7,00 €

Si

FMEC0109

Produción en construcións metálicas

7,70 €

FMEC0110

Soldadura con electrodo revestido e TIG

8,00 €

Si

FMEC0208

Deseño de caldeiraría e estruturas metálicas

7,70 €

FMEC0209

Deseño de tubaxe industrial

7,70 €

FMEC0210

Soldadura oxigás e soldadura MIG/MAG

8,00 €

Si

FMEC0309

Deseño da industria naval

7,70 €

FMEE0108

Operacións auxiliares de fabricación mecánica (nivel 1)

7,25 €

Si

FMEE0208

Montaxe e posta en marcha de bens de equipamento o e maquinaria industrial

7,25 €

Si

FMEE0308

Deseño de produtos de fabricación mecánica

7,25 €

FMEH0109

Mecanizado por arrinca de labra

6,00 €

FMEH0110

Tratamentos térmicos en fabricación mecánica

6,00 €

FMEH0209

Mecanizado por corte e conformación

6,00 €

FMEH0309

Tratamentos superficiais

6,00 €

FMEH0409

Mecanizado por abrasión, electroerosión e procedementos especiais

6,00 €

FMEM01

Industria 4.0 no sector da automoción

7,25 €

FMEM0109

Xestión da produción en fabricación mecánica

7,25 €

FMEM02

Managers de automoción 4.0: estratexia e coñecemento da transformación dixital

7,25 €

FMEM0209

Produción en mecanizado, conformación e montaxe mecánica

7,25 €

FMEM0211

Fabricación por mecanizado a alta velocidade e alto rendemento

7,25 €

FMEM03

Mecanización con torno CNC

7,25 €

FMEM0311

Fabricación de cuños para a produción de pezas de chapas metálicas

7,25 €

FMEM0411

Fabricación de moldes para a produción de pezas polimétricas e de aliaxes lixeiras

7,25 €

FMEM12

Mecanización con fresadora CNC

7,25 €

HOTA0108

Operacións básicas de pisos e aloxamentos

5,75 €

HOTA0208

Xestión de pisos e limpeza de aloxamentos

5,75 €

HOTA0308

Recepción en aloxamentos

5,70 €

HOTG0108

Creación e xestión de viaxes combinadas e eventos

5,70 €

HOTG0208

Venda de produtos e servizos turísticos

6,40 €

HOTI0108

Promoción turística local e información ao visitante

6,00 €

HOTR0108

Operacións básicas de cociña

6,70 €

HOTR0208

Operacións básicas de restaurante e bar

6,40 €

HOTR0408

Cociña

7,00 €

HOTR0508

Servizos de bar e cafetaría

5,50 €

HOTR0608

Servizos de restaurante

6,50 €

IEXD0109

Deseño e coordinación de proxectos en pedra natural

6,70 €

Si

IEXD0409

Colocación de pedra natural

8,00 €

Si

IFCD0110

Confección e publicación de páxinas web

6,70 €

IFCD0111

Programación de linguaxes estruturadas de aplicacións de xestión

6,40 €

IFCD0112

Programación con linguaxes orientadas a obxectos e bases de datos relacionais

6,40 €

IFCD02

Administración de business intelligence e datawarehousing

13,00 €

IFCD0210

Desenvolvemento de aplicacións con tecnoloxías web

6,00 €

IFCD0211

Sistemas de xestión de información

6,00 €

IFCD10

Virtualización, computación na nube e alta dispoñibilidade con Oracle solaris

13,00 €

IFCD16

Administración avanzada de Oracle database: alta dispoñibilidade na nube

13,00 €

IFCD20

Implementación de solucións Microsoft Azure en infraestruturas TI

13,00 €

IFCD21

Desenvolvemento de solucións Microsoft Azure

13,00 €

IFCD23

Big data developer con Cloudera Apache Hadoop

13,00 €

IFCD25

Desenvolvedor spark big data Cloudera

13,00 €

IFCD26

CMS e e-commerce

6,00 €

IFCD29

Uso seguro da internet e habilidades en colaboración en liña

6,00 €

IFCD37

Desenvolvemento de aplicacións para dispositivos móbiles

6,70 €

IFCD38

Desenvolvedor web e cloud Microsoft

13,00 €

IFCD17

Fundamentos e administración de Oracle database

13,00 €

IFCD40

Deseño de videoxogos e conceptualización

6,70 €

IFCD44

Desenvolvemento de software con metodoloxías áxiles Scrum

6,70 €

IFCD47

Programación con SQL e bases de datos relacionais

6,70 €

IFCM0110

Operación en sistemas de comunicacións de voz e datos

6,25 €

IFCM0210

Mantemento de primeiro nivel en sistemas de radiocomunicacións

6,25 €

IFCM0310

Xestión de redes de voz e datos

6,75 €

IFCT01

Analista de big data e científico de datos

13,00 €

IFCT0108

Operacións auxiliares de montaxe e mantemento de sistemas microinformáticos

6,70 €

IFCT0109

Seguridade informática

6,60 €

IFCT0110

Operación de redes departamentais

6,60 €

IFCT0209

Sistemas microinformáticos

5,80 €

IFCT0210

Operación de sistemas informáticos

6,60 €

IFCT0309

Montaxe e reparación de sistemas microinformáticos

6,75 €

IFCT0310

Administración de bases de datos

6,60 €

IFCT0409

Implantación e xestión de elementos informáticos en sistemas domóticos/inmóticos, de control de accesos e presenza, e videovixilancia

6,60 €

IFCT0410

Administración e deseño de redes departamentais

6,60 €

IFCT0509

Administración de servizos da internet

6,70 €

IFCT0510

Xestión de sistemas informáticos

6,70 €

IFCT0609

Programación de sistemas informáticos

6,70 €

IFCT0610

Administración e programación en sistemas de planificación de recursos empresariais e de xestión de relacións con clientes

6,00 €

IFCT07

Administración e xestión de business intelligence datawarehouse con IBM

13,00 €

IFCT10

Arquitecto de cloud

13,00 €

IFCT33

Administración de clouds privadas con Windows Server

13,00 €

IFCT34

Administrador big data cloudera

13,00 €

IFCT35

Analista de datos big data cloudera

13,00 €

IFCT38

Community manager. Ferramentas, analítica e informes

6,00 €

IFCT39

Posicionamento web e márketing dixital en buscadores

6,00 €

IFCT45

Competencias dixitais básicas

6,50 €

IFCT46

Competencias dixitais avanzadas

6,50 €

IFCT71

Arquitecto de drons

6,75 €

IMAI0108

Operacións de fontanaría e calefacción-climatización doméstica

8,00 €

Si

IMAQ0108

Mantemento e montaxe mecánica de equipamento industrial

6,85 €

Si

IMAQ0110

Instalación e mantemento de ascensores e outros equipamentos fixos de elevación e transporte

6,85 €

Si

IMAQ0208

Planificación, xestión e realización do mantemento e supervisión da montaxe de maquinaria, equipo industrial e liñas automatizadas de produción

6,85 €

Si

IMAQ0210

Desenvolvemento de proxectos de instalacións de manutención, elevación e transporte

6,85 €

Si

IMAR0108

Montaxe e mantemento de instalacións frigoríficas

6,85 €

Si

IMAR0208

Montaxe e mantemento de instalacións de climatización e

ventilación-extracción

6,85 €

Si

IMAR0209

Desenvolvemento de proxectos de instalacións frigoríficas

6,85 €

Si

IMAR0308

Desenvolvemento de proxectos de redes e sistemas de distribución de fluídos

6,85 €

Si

IMAR0309

Planificación, xestión e realización do mantemento e supervisión da montaxe de instalacións frigoríficas

6,85 €

Si

IMAR0408

Montaxe e mantemento de instalacións caloríficas

6,85 €

Si

IMAR0508

Desenvolvemento de proxectos de instalacións caloríficas

6,85 €

Si

IMAR0509

Planificación, xestión e realización do mantemento e supervisión da montaxe de instalacións caloríficas

6,85 €

Si

IMPE0108

Servizos auxiliares de estética

7,50 €

IMPE0109

Bronceado, maquillaxe e depilación avanzada

7,50 €

IMPE0110

Masaxes estéticos e técnicas sensoriais asociadas

7,50 €

IMPE0209

Maquillaxe integral

7,50 €

IMPE0210

Tratamentos estéticos

7,50 €

IMPP0108

Coidados estéticos de mans e pés

7,50 €

IMPP0208

Servizos estéticos de hixiene, depilación e maquillaxe

6,50 €

IMPP0308

Hidrotermal

7,50 €

IMPQ0108

Servizos auxiliares de peiteado

8,00 €

IMPQ0208

Peiteado

8,00 €

IMSD0108

Asistencia á realización en televisión

7,25 €

IMSE0109

Luminotecnia para o espectáculo en vivo

7,25 €

IMSV0109

Montaxe e posprodución de audiovisuais

7,90 €

IMSV0208

Asistencia á produción en televisión

7,25 €

IMSV0209

Desenvolvemento de produtos multimedia interactivos

7,00 €

IMSV0308

Cámara de cine, vídeo e televisión

7,25 €

INAD0108

Operacións auxiliares de elaboración na industria alimentaria

6,70 €

INAE0209

Elaboración de leites de consumo e produtos lácteos

6,50 €

INAF0108

Panadaría e bolaría

6,25 €

INAF0109

Pastelaría e confeitaría

6,25 €

INAH0109

Elaboración de viños e licores

6,50 €

INAH0210

Elaboración de cervexa

6,50 €

INAI0108

Carnizaría de elaboración de produtos cárnicos

6,25 €

INAI0208

Sacrificio, preparación e despezamento de animais

6,00 €

INAJ0109

Peixaría e elaboración de produtos da pesca e acuicultura

6,25 €

INAQ0108

Operacións auxiliares de mantemento e transporte interno na industria alimentaria

6,25 €

MAMA0310

Preparación da madeira

7,00 €

MAMD0209

Traballos de carpintaría e moble

7,40 €

Si

MAMR0108

Montaxe de mobles e elementos de carpintaría

7,00 €

Si

MAMR0208

Acabamento de carpintaría e moble

7,50 €

MAMR0308

Mecanizado de madeira e derivados

8,00 €

MAMR0408

Instalación de mobles

6,90 €

Si

MAMS0108

Instalación de elementos de carpintaría

7,15 €

Si

MAPN0108

Confección e mantemento de artes e aparellos

6,00 €

MAPN0712

Operacións portuarias de carga, estiba, descarga, desestiba e transbordo

7,25 €

QUIA0108

Ensaios físicos e fisicoquímicos

7,25 €

QUIA0110

Organización e control de ensaios non destrutivos

7,25 €

QUIA0111

Análise biotecnolóxica

7,25 €

QUIA0112

Organización e control de ensaios destrutivos de caracterización de materiais e produtos

7,25 €

QUIA0208

Ensaios microbiolóxicos e biotecnolóxicos

7,25 €

QUIE0109

Organización e control dos procesos de química transformadora

7,25 €

QUIE0111

Organización e control de procesos e realización de servizos biotecnolóxicos

7,25 €

QUIE0208

Operacións en instalacións de enerxía e de servizos auxiliares

7,25 €

QUIE0308

Operacións auxiliares e de almacén en industrias e laboratorios químicos (nivel 1)

7,25 €

QUIE0408

Operacións de movementos e entrega de produtos na industria química

7,25 €

SANP0108

Tanatopraxia

7,50 €

SANT0108

Atención sanitaria a múltiples vítimas e catástrofes

8,00 €

SANT0208

Transporte sanitario

8,00 €

SEAD0111

Extinción de incendios e salvamento

7,80 €

SEAD0112

Vixilancia, seguridade privada e protección de persoas

7,10 €

SEAD0212

Vixilancia, seguridade privada e protección de explosivos

7,10 €

SEAD0312

Teleoperadores de atención, xestión e coordinación de emerxencias

6,00 €

SEAD0411

Operacións de vixilancia e extinción de incendios forestais de apoio a continxencias do medio natural e rural

7,10 €

SEAG0108

Xestión de residuos urbanos e industriais

5,00 €

SEAG0109

Interpretación e educación ambiental

6,20 €

SEAG0110

Servizos para o control de pragas

5,00 €

SEAG0209

Limpeza en espazos abertos e instalacións industriais

7,30 €

SEAG0211

Xestión ambiental

6,20 €

SEAG0212

Mantemento hixiénico-sanitario de instalacións susceptibles de proliferación de microorganismos nocivos e a sua diseminación por aerosolización

5,00 €

SEAG0309

Control e protección do medio natural

6,20 €

SEAG0311

Xestión de servizos para o control de organismos nocivos

6,20 €

SSCB0109

Dinamización comunitaria

5,15 €

SSCB0110

Dinamización, programación e desenvolvemento de accións culturais

5,95 €

SSCB0111

Prestación de servizos bibliotecarios

5,15 €

SSCB0209

Dinamización de actividades de tempo libre educativo infantil e xuvenil

7,40 €

SSCB0211

Dirección e coordinación de actividades de tempo libre educativo infantil e xuvenil

6,00 €

SSCE01

Inglés A1

6,15 €

SSCE0110

Docencia da formación profesional para o emprego

5,95 €

SSCE0111

Promoción e intervención socioeducativa con persoas con discapacidade

5,95 €

SSCE02

Inglés A2

6,15 €

SSCE03

Inglés B1

6,00 €

SSCE04

Inglés B2

6,00 €

SSCE05

Inglés C1

6,00 €

SSCE06

Alemán A1

6,15 €

SSCE07

Alemán A2

6,15 €

SSCE08

Alemán B1

6,00 €

SSCE09

Alemán B2

6,00 €

SSCE10

Alemán C1

6,00 €

SSCE11

Portugués A1

6,15 €

SSCE12

Francés A1

6,15 €

SSCE13

Francés A2

6,15 €

SSCE14

Francés B1

6,00 €

SSCE15

Francés B2

6,00 €

SSCE16

Portugués A2

6,15 €

SSCG0109

Insercion laboral para persoas con discapacidade

4,80 €

SSCG0111

Xestión de chamadas de teleasistencia

5,25 €

SSCG0112

Promoción e participación da comunidade xorda

5,25 €

SSCG0209

Mediación comunitaria

5,75 €

SSCI0109

Emprego doméstico

6,50 €

SSCI0209

Xestión e organización de equipos de limpeza

6,00 €

SSCM0108

Limpeza de superficies e mobiliario en edificios e locais

7,40 €

SSCS0108

Atención sociosanitaria a persoas no domicilio

5,65 €

SSCS0208

Atención sociosanitaria a persoas dependentes en institucións sociais

6,00 €

TCPF0109

Arranxos e adaptacións de roupas e pezas en téxtil e pel

6,75 €

TCPF0309

Cortinaxe e complementos de decoración

6,75 €

TCPF0412

Asistencia técnica na loxística dos procesos de externalización da produción téxtil, pel e confección

7,15 €

TMVG0109

Operacións auxiliares de mantemento en electromecánica de vehículos

6,50 €

TMVG0110

Planificación e control da área electromecánica

6,50 €

TMVG02

Mantemento de vehículos híbridos e eléctricos

6,50 €

TMVG0209

Mantemento dos sistemas eléctricos e electrónicos de vehículos

6,50 €

TMVG03

Mantemento básico de vehículos híbridos e eléctricos

6,50 €

TMVG0309

Mantemento de sistemas de transmisión de forza e trens de rodaxe de vehículos automóbiles

6,50 €

TMVG0409

Mantemento do motor e os seus sistemas auxiliares

6,50 €

TMVG05

Comprobación e diagnose de vehículos eléctricos

6,50 €

TMVG06

Estrutura e funcionamento do vehículo eléctrico

6,50 €

TMVI0108

Condución de autobuses

6,90 €

TMVI0112

Condución profesional de vehículos turismos e furgonetas

6,90 €

TMVI0208

Condución de vehículos pesados de transporte de mercadorías por estrada

7,20 €

TMVL0109

Operacións auxiliares de mantemento de carrozarías de vehículos

6,90 €

TMVL0209

Mantemento de elementos non estruturais de carrozarías e vehículos

7,00 €

TMVL0309

Mantemento de estruturas de carrozarías de vehículos

7,00 €

TMVL0409

Envellecemento e decoración de superficies de vehículos

7,00 €

TMVL0509

Pintura de vehículos

7,00 €

TMVL0609

Planificación e control da área de carrozaría

6,50 €

TMVO0109

Operacións auxiliares de mantemento aeronáutico

6,50 €

TMVU0210

Operacións auxiliares de mantemento de elementos estruturais e de recubrimento de superficies de embarcacións deportivas e de recreo

6,50 €

ANEXO III

Especialidades formativas con reserva de crédito

I. Competencias clave (5 %)

FCOV02

Comunicación en lingua castelá N3

FCOV05

Comunicación en linguas estranxeiras (inglés) N2

FCOV06

Comunicación en linguas estranxeiras (inglés) N3

FCOV12

Competencia matemática N3

FCOV22

Comunicación en lingua castelá N2

FCOV23

Competencia matemática N2

FCOVXX01

Comunicación en lingua galega N2

FCOVXX02

Comunicación en lingua galega N3

FCOV32

Comunicación en lingua castelá, comunicación en lingua galega e competencia matemática N2

FCOV33

Comunicación en lingua castelá, comunicación en lingua galega e competencia matemática N3

II. Especialidades da familia profesional de edificación e obra civil (5 %)

1. Certificados de profesionalidade:

EOCB0108

Fábricas de albanelaría

EOCB0109

Operacións auxiliares de revestimentos continuos en construción

EOCB0110

Pintura decorativa en construción

EOCB0208

Operacións auxiliares de albanelaría de fábricas e cubertas

EOCB0210

Revestimentos con pastas e morteiros en construción

EOCB0311

Pintura industrial en construción

EOCE0211

Encofrados

EOCJ0109

Montadores de estadas tubulares

EOCJ0110

Instalacións de placas de xeso laminado e falsos teitos

EOCJ0111

Impermeabilización mediante membranas formadas con láminas

EOCJ0211

Instalación de sistemas técnicos de pavimentos, empanelados e anteparos

EOCJ0311

Operacións básicas de revestimentos lixeiros e técnicos en construción

EOCO0108

Representación de proxectos de edificación

EOCO0109

Control de proxectos e obras de construción

EOCO0112

Control de execución de obras de edificación

2. Outra formación:

EOCB01 Bioconstrución

III. Especialidades do metal, naval e automoción (25 %)

1. Certificados de profesionalidade:

ELEM0110

Desenvolvemento de proxectos de automatización industrial

ELEM0210

Xestión e supervisión da montaxe e mantemento de sistemas de automatización industrial

ELEM0311

Montaxe e mantemento de automatización industrial

FMEA0111

Montaxe de estruturas e instalación de sistemas e equipamentos de aeronaves

FMEA0211

Fabricación de elementos aeroespaciais con materiais compostos

FMEC0108

Fábrica e montaxe de instalacións de tubaxe industrial

FMEC0109

Produción en construcións metálicas

FMEC0110

Soldadura con eléctrodo revestido e TIG

FMEC0208

Deseño de caldeiraría e estruturas metálicas

FMEC0209

Deseño de tubaxe industrial

FMEC0210

Soldadura oxigás e soldadura MIG/MAG

FMEC0309

Deseño da industria naval

FMEE0108

Operacións auxiliares de fabricación mecánica

FMEE0208

Montaxe e posta en marcha de bens de equipamento e maquinaria industrial

FMEE0308

Deseño de produtos de fabricación mecánica

FMEM0311

Fabricación de cuños para a produción de pezas de chapa metálica

FMEM0411

Fabricación de moldes para a produción de pezas poliméricas e de aliaxes lixeiras

FMEH0109

Mecanizado por arrinca de labra

FMEH0110

Tratamentos térmicos en fabricación mecánica

FMEH0209

Mecanizado por corte e conformación

FMEH0309

Tratamentos superficiais

FMEH0409

Mecanizado por abrasión, electroerosión e procedementos especiais

FMEM0109

Xestión da produción en fabricación mecánica

FMEM0209

Produción en mecanizado, conformación e montaxe mecánica

FMEM0211

Fabricación por mecanizado a alta velocidade e alto rendemento

IMAQ0108

Mantemento e montaxe mecánica de equipamento industrial

IMAQ0208

Planificación, xestión e realización do mantemento e supervisión da montaxe de maquinaria, equipamento industrial e liñas automatizadas de produción

IMAR0108

Montaxe e mantemento de instalacións frigoríficas

IMAR0208

Montaxe e mantemento de instalacións de climatización e ventilación-extracción

IMAR0209

Desenvolvemento de proxectos de instalacións frigoríficas

IMAR0308

Desenvolvemento de proxectos de redes e sistemas de distribución de fluídos

IMAR0309

Planificación, xestión e realización do mantemento e supervisión da montaxe de instalacións frigoríficas

IMAR0408

Montaxe e mantemento de instalacións caloríficas

IMAR0508

Desenvolvemento de proxectos de instalacións caloríficas

IMAR0509

Planificación, xestión e realización do mantemento e supervisión da montaxe de instalacións caloríficas

TMVG0109

Operacións auxiliares de mantemento en electromecánica de vehículos

TMVG0110

Planificación e control da área electromecánica

TMVG0209

Mantemento de sistemas eléctricos e electrónicos de vehículos

TMVG0309

Mantemento de sistemas de transmisión de forza e trens de rodaxe de vehículos automóbiles

TMVG0409

Mantemento do motor e os seus sistemas auxiliares

TMVL0109

Operacións auxiliares de mantemento de carrozarías de vehículos

TMVL0209

Mantemento de elementos non estruturais de carrozarías e vehículos

TMVL0309

Mantemento de estruturas de carrozarías de vehículos

TMVL0509

Pintura de vehículos

TMVL0609

Planificación e control da área de carrozaría

TMVO0109

Operacións auxiliares de mantemento aeronáutico

2. Outra formación:

FMEM01

Industria 4.0 no sector da automoción

FMEM02

Managers de automoción 4.0: estratexia e coñecemento da transformación dixital

FMEM03

Mecanización con torno CNC

FMEM12

Mecanización con fresadora CNC

TMVG02

Mantemento de vehículos híbridos e eléctricos

TMVG03

Mantemento básico de vehículos híbridos e eléctricos

TMVG05

Comprobación e diagnose de vehículo eléctrico

TMVG06

Estrutura e funcionamento do vehículo eléctrico

IV. Especialidades de informática e comunicacións
vencelladas coas competencias dixitais (15 %)

1. Certificados de profesionalidade:

IFCD0110

Confección e publicación de páxinas web

IFCT0108

Operacións auxiliares de montaxe e mantemento de sistemas microinformáticos

IFCT0110

Operación de redes departamentais

IFCT0209

Sistemas microinformáticos

IFCT0210

Operacións de sistemas informáticos

IFCT0309

Montaxe e reparación de sistemas microinformáticos

2. Outra formación:

IFCD29

Uso seguro da internet e habilidades en colaboración en liña

IFCT45

Competencias dixitais básicas

IFCT46

Competencias dixitais avanzadas

ANEXO IV

Especialidades vinculadas coa Industria 4.0 e competencias dixitais

As especialidades marcadas cun (*) correspóndense
con certificados de profesionalidade

Comercio e márketing

– Loxística comercial e xestión do transporte.

COML01

Márketing dixital e e-commerce para a automoción

COML02

Transformación loxística nunha contorna de Industria 4.0

COML03

Loxística integral

COML0209

Organización do transporte e a distribución (*)

COML0210

Xestión e control do aprovisionamento (*)

COML0309

Organización e xestión de almacéns (*)

– Márketing e relacións públicas.

COMM01

Ciberseguridade e Regulamento xeral de protección de datos (RXPD) aplicado ao comercio electrónico

COMM02

Analítica web

COMM0110

Márketing e compravenda internacional (*)

COMM0112

Xestión de márketing e comunicación (*)

Electricidade e electrónica

– Máquinas electromecánicas.

ELEM0110

Desenvolvemento de proxectos de sistemas de automación industrial (*)

ELEM0111

Montaxe e mantemento de sistemas domóticos e inmóticos (*)

ELEM0210

Xestión e supervisión da montaxe e mantemento de sistemas de automatización industrial (*)

ELEM0311

Montaxe e mantemento de automatización industrial (*)

ELEM0511

Desenvolvemento de proxectos de sistemas domóticos e inmóticos (*)

– Equipamentos electrónicos.

ELEQ0311 Mantemento de equipamentos electrónicos (*)

– Instalacións de telecomunicación.

ELES0108

Montaxe e mantemento de infraestruturas de telecomunicacións en edificios (*)

ELES0110

Desenvolvemento de proxectos de infraestruturas de telecomunicación e de redes de voz e datos no contorno de edificios (*)

ELES0208

Operacións auxiliares de montaxe de instalacións electrotécnicas e de telecomunicación en edificios (*)

ELES0209

Montaxe e mantemento de sistemas de telefonía e infraestruturas de redes locais de datos (*)

Enerxía e auga

– Enerxías renovables.

ENAE01

Montaxe e mantemento de parques eólicos

ENAE0108

Montaxe e mantemento de instalacións solares fotovoltaicas (*)

ENAE0111

Operacións básicas na montaxe e mantemento de instalacións de enerxías renovables (*)

ENAE0208

Montaxe e mantemento de instalacións solares térmicas (*)

ENAE0308

Organización e proxectos de instalacións solares térmicas (*)

ENAE0408

Xestión da montaxe e mantemento de parques eólicos (*)

ENAE0508

Organización e proxectos de instalacións solares fotovoltaicas (*)

Fabricación mecánica

– Construcións aeronaúticas.

FMEA0111

Montaxe de estruturas e instalación de sistemas e equipamentos de aeronaves (*)

FMEA0211

Fabricación de elementos aeroespaciais con materiais compostos (*)

– Construcións metálicas.

FMEC0108

Fabricación e montaxe de instalacións de tubaxe industrial (*)

FMEC0109

Produción en construcións metálicas (*)

FMEC0110

Soldadura con eléctrodo revestido e TIG (*)

FMEC0208

Deseño de caldeiraría e estruturas metálicas (*)

FMEC0209

Deseño de tubaxe industrial (*)

FMEC0210

Soldadura oxigás e soldadura MIG/MAG (*)

FMEC0309

Deseño da industria naval (*)

– Fabricación electromecánica.

FMEE0208

Montaxe e posta en marcha de bens de equipamento e maquinaria industrial (*)

FMEE0308

Deseño de produtos de fabricación mecánica (*)

– Operacións mecánicas.

FMEH0109

Mecanizado por arrinca de labra (*)

FMEH0209

Mecanizado por corte e conformación (*)

FMEH0309

Tratamentos superficiais (*)

FMEH0409

Mecanizado por abrasión, electroerosión e procedementos especiais (*)

– Produción mecánica.

FMEM01

Industria 4.0 no sector da automoción

FMEM0109

Xestión da produción en fabricación mecánica (*)

FMEM02

Managers de automoción 4.0: estratexía e coñecemento da transformación dixital

FMEM0209

Produción en mecanizado, conformación e montaxe mecánica (*)

FMEM0211

Fabricación por mecanizado a alta velocidade e alto rendemento (*)

Informática e comunicacións

– Desenvolvemento.

IFCD0111

Programación de linguaxes estruturadas de aplicacións de xestión (*)

IFCD0112

Programación con linguaxes orientadas a obxectos e bases de datos relacionais (*)

IFCD02

Administración de business intelligence e datawarehousing

IFCD0210

Desenvolvemento de aplicacións con tecnoloxías web (*)

IFCD0211

Sistemas de xestión da información (*)

IFCD10

Virtualización, computación na nube e alta dispoñibilidade Oracle Solaris

IFCD16

Administración avanzada de Oracle database: alta dispoñibilidade na nube

IFCD17

Fundamentos e administración de Oracle database

IFCD20

Implementación de solucións Microsoft Azure en infraestruturas TI

IFCD21

Desenvolvemento de solucións Microsoft Azure

IFCD23

Big data developer con Cloudera Apache Hadoop

IFCD25

Desenvolvedor spark big data Cloudera

IFCD26

CMS e e-commerce

IFCD37

Desenvolvemento de aplicacións para dispositivos móbiles

IFCD38

Desenvolvedor web e cloud Microsoft

IFCD44

Desenvolvemento de software con metodoloxías áxiles Scrum

IFCD47

Programación con SQL e bases de datos relacionais

– Comunicacións.

IFCM0110

Operación en sistemas de comunicación de voz e datos (*)

IFCM0310

Xestión de redes de voz e datos (*)

– Sistemas e telemática.

IFCT01

Analista de big data e científico de datos

IFCT0109

Seguridade informática (*)

IFCT0310

Administración de bases de datos (*)

IFCT0409

Implantación e xestión de elementos informáticos en sistemas domóticos/inmóticos, de control de accesos e presenza, e videovixilancia (*)

IFCT0410

Administración e deseño de redes departamentais (*)

IFCT0510

Xestión de sistemas informáticos (*)

IFCT0609

Programación de sistemas informáticos (*)

IFCT0610

Administración e programación en sistemas de planificación de recursos empresariais e de xestión de relacións con clientes (*)

IFCT07

Administración e xestión de business intelligenty datawarehouse con IBM

IFCT10

Arquitecto de cloud

IFCT33

Administración de clouds privadas con Windows Server

IFCT34

Administrador big data Cloudera

IFCT35

Analista de datos big data Cloudera

IFCT38

Community manager. Ferramentas, analítica e informes

IFCT39

Posicionamento web e márketing dixital en buscadores

IFCT71

Arquitecto de drons

Instalación e mantemento

– Maquinaria e equipamento industrial.

IMAQ0108

Mantemento e montaxe mecánico de equipamento industrial (*)

IMAQ0208

Planificación, xestión e realización do mantemento e supervisión da montaxe de maquinaria, equipamento industrial e liñas automatizadas de produción (*)

– Frío e climatización.

IMAR0108

Montaxe e mantemento de instalacións frigoríficas (*)

IMAR0208

Montaxe e mantemento de instalacións de climatización e ventilación-extracción (*)

IMAR0209

Desenvolvemento de proxectos de instalacións frigoríficas (*)

IMAR0308

Desenvolvemento de proxectos de redes e sistemas de distribución de fluídos (*)

IMAR0309

Planificación, xestión e realización do mantemento e supervisión da montaxe de instalacións frigoríficas (*)

IMAR0408

Montaxe e mantemento de instalacións caloríficas (*)

IMAR0508

Desenvolvemento de proxectos de instalacións caloríficas (*)

IMAR0509

Planificación, xestión e realización do mantemento e supervisión da montaxe de instalacións caloríficas (*)

Química

– Análise e control.

QUIA0108

Ensaios físicos e fisicoquímicos (*)

QUIA0110

Organización e control de ensaios non destrutivos (*)

QUIA0111

Análise biotecnolóxica (*)

QUIA0112

Organización e control de ensaios destrutivos de caracterización de materiais e produtos (*)

QUIA0208

Ensaios microbiolóxicos e biotecnolóxicos (*)

– Proceso químico.

QUIE0109

Organización e control dos procesos de química transformadora (*)

QUIE0111

Organización e control de procesos e realización de servizos biotecnolóxicos (*)

QUIE0308

Operacións auxiliares e de almacén en industrias e laboratorios químicos (nivel 1) (*)

QUIE0408

Operacións de movementos e entrega de produtos na industria química (*)

Téxtil, confección e pel

– Confección en téxtil e pel.

TCPF0412

Asistencia técnica na loxística dos procesos de externalización da produción téxtil, pel e confección (*)

Transporte e mantemento de vehículos

– Electromecánica de vehículos.

TMVG0109

Operacións auxiliares de mantemento en electrónica de vehículos (*)

TMVG0110

Planificación e control da área electromecánica (*)

TMVG02

Mantemento de vehículos híbridos e eléctricos

TMVG0209

Mantemento de sistemas eléctricos e electrónicos de vehículos (*)

TMVG03

Mantemento básico de vehículos híbridos e eléctricos

TMVG0409

Mantemento do motor e os seus sistemas auxiliares (*)

TMVG05

Comprobación e diagnose de vehículo eléctrico

TMVG06

Estrutura e funcionamento de vehículo eléctrico

ANEXO V

Especialidades formativas máis demandadas
ou con maiores perspectivas de emprego

Necesidades formativas individuais

Habilitacións profesionais

AFDP0109

Socorrismo en instalación acuáticas

AFDP0209

Socorrismo en espazos acuáticos naturais

ELEE0109

Montaxe e mantemento de instalacións eléctricas de baixa tensión

ELEM0411

Mantemento de electrodomésticos

ENAE0308

Organización e proxectos de instalacións solares térmicas

ENAL0108

Xestión da operación en centrais termoeléctricas

ENAS0110

Montaxe, posta en servizo, mantemento, inspección e revisión de instalacións receptoras e aparellos de gas

EOCJ0109

Montaxe de estadas tubulares

IMAQ0108

Mantemento e montaxe mecánica de equipamento industrial

IMAQ0110

Instalación e mantemento de ascensores e outros equipamentos fixos de elevación e transporte

IMAQ0210

Desenvolvemento de proxectos de instalacións de manutención, elevación e transporte

IMAR0108

Montaxe e mantemento de instalacións frigoríficas

IMAR0208

Montaxe e mantemento de instalacións de climatización e ventilación-extración

IMAR0309

Planificación, xestión e realización do mantemento e supervisión da montaxe de instalacións frigoríficas

IMPE0109

Bronceado, maquillaxe e depilación avanzada

IMPE0209

Maquillaxe integral

MAPN0712

Operacións portuarias de carga, estiba, descarga, desestiba e transbordo

QUIE0208

Operacións en instalacións de enerxía e de servizos auxiliares

SANP0108

Tanatopraxia

SANT0208

Transporte sanitario

SEAD0112

Vixilancia, seguridade privada e protección de persoas

SEAD0212

Vixilancia, seguridade privada e protección de explosivos

SEAG0110

Servizos para o control de pragas

SEAG0212

Mantemento hixiénico-sanitario de instalacións susceptibles de proliferación de microorganismos nocivos e a súa diseminación por aerosolización

SEAG0311

Xestión de servizos para o control de organismos nocivos

SSCS0108

Atención sociosanitaria a persoas no domicilio

SSCS0208

Atención sociosanitaria a persoas dependentes en institucións sociais

TMVG0209

Mantemento dos sistemas eléctricos e electrónicos de vehículos

TMVG0309

Mantemento de sistemas de transmisión de forza e trens de rodaxe de vehículos automóbiles

TMVG0409

Mantemento do motor e os seus sistemas auxiliares

TMVL0209

Mantemento de elementos non estruturais de carrozarías e vehículos

TMVL0309

Mantemento de estruturas de carrozarías de vehículos

TMVL0509

Pintura de vehículos

Outra formación requirida

AGAR0309

Actividades auxiliares en conservación e mellora de montes

MAPN0108

Confección e mantemento de artes e aparellos

SEAD0111

Extinción de incendios e salvamento

SEAD0411

Operacións de vixilancia e extinción de incendios forestais de apoio a continxencias do medio natural e rural

Sectores con maiores perspectivas de emprego
non incluídos nas epígrafes anteriores

Certificados de nivel 2 e 3

AGAN0108

Gandaría ecolóxica

AGAR0108

Aproveitamentos forestais

AGAR0208

Repoboacións forestais e tratamentos silvícolas

ARGT0411

Fabricación de complexos, envases, embalaxes e outros artigos de papel e cartón

COML0209

Organización do transporte e a distribución

COMT0110

Atención ao cliente, consumidor ou usuario

COMV0108

Actividades de venda

FMEM0311

Fabricación de cuños para a produción de pezas de chapas metálicas

FMEM0411

Fabricación de moldes para a produción de pezas poliméricas e de aliaxes lixeiras

IEXD0409

Colocación de pedra natural

IFCM0110

Operacións de sistemas de comunicación de voz e datos

IFCM0310

Xestión de redes de voz e datos

IFCT0109

Seguridade informática

IFCT0110

Operación de redes departamentais

IFCT0210

Operación de sistemas informáticos

IFCT0410

Administración e deseño de redes departamentais

IFCT0510

Xestión de sistemas informáticos

IFCT0609

Programación de sistemas informáticos

IMAQ0108

Mantemento e montaxe mecánica de equipamento industrial

IMAR0108

Montaxe e mantemento de instalacións frigoríficas

IMAR0208

Montaxe e mantemento de instalacións de climatización e ventilación-extracción

INAE0209

Elaboración de leites de consumo e produtos lácteos

INAH0109

Elaboración de viños e licores

INAH0210

Elaboración de cervexa

SANT0208

Transporte sanitario

SEAD0312

Teleoperadores de atención, xestión e coordinación de emerxencias

SEAG0212

Mantemento hixiénico-sanitario de instalacións susceptibles de proliferación de microorganismos nocivos e a súa diseminación por aerosolización

SSCB0209

Dinamización de actividades de tempo libre educativo infantil e xuvenil

SSCB0211

Dirección e coordinación de actividades de tempo libre infantil e xuvenil

SSCE0110

Docencia da formación para o emprego

SSCG0111

Xestión de chamadas de teleasistencia

SSCI0209

Xestión e organización de equipos de limpeza

SSCS0108

Atención sociosanitaria a persoas no domicilio

SSCS0208

Atención sociosanitaria a persoas dependentes en institucións sociais

TMVI0208

Condución de vehículos pesados de transporte de mercadorías por estrada

Certificados de nivel 1

AGAR0209

Actividades auxiliares en aproveitamentos forestais

AGAR0309

Actividades auxiliares en conservación e mellora de montes

AGAX0108

Actividades auxiliares en gandaría

AGAX0208

Actividades auxiliares en agricultura

COML0110

Actividades auxiliares de almacén

COMT0211

Actividades auxiliares de comercio

ELEE0108

Operacións auxiliares de montaxe de redes eléctricas

EOCJ0311

Operacións básicas de revestimentos lixeiros e técnicos en construción

FMEE0108

Operacións auxiliares de fabricación mecánica

IMAI0108

Operacións de fontanaría e calefacción-climatización doméstica

INAD0108

Operacións auxiliares de elaboración na industria alimentaria

SEAG0209

Limpeza en espazos abertos e instalacións industriais

SSCM0108

Limpeza de superficies e mobiliario en edificios e locais

Fomento do autoemprego

ADGD0210

Creación e xestión de microempresas

COMT0112

Actividades de xestión do pequeno comercio

ANEXO VI

Áreas prioritarias en aplicación da disposición transitoria segunda
da Lei 30/2015, do 9 de setembro

ADGD0208

Xestión integrada de recursos humanos

ADGF01

Inglés financeiro

ADGG0108

Asistencia á dirección

ADGG0308

Asistencia documental e de xestión en despachos e oficinas

ADGN0108

Financiamento de empresas

ADGN0208

Comercialización e administración de produtos e servizos financeiros

IFCD0211

Sistemas de xestión de información

IFCT0108

Operacións auxiliares de montaxe e mantemento de sistemas microinformáticos

IFCT0110

Operación de redes departamentais

IFCT0209

Sistemas microinformáticos

IFCT0210

Operación de sistemas informáticos

IFCT0310

Administración de bases de datos

IFCT0410

Administración e deseño de redes departamentais

IFCT0609

Programación de sistemas informáticos

SSCE01

Inglés A1

SSCE02

Inglés A2

SSCE03

Inglés B1

SSCE04

Inglés B2

SSCE05

Inglés C1

SSCE06

Alemán A1

SSCE07

Alemán A2

SSCE08

Alemán B1

SSCE09

Alemán B2

SSCE10

Alemán C1

SSCE11

Portugués A1

SSCE12

Francés A1

SSCE13

Francés A2

SSCE14

Francés B1

SSCE15

Francés B2

SSCE16

Portugués A2

missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file