Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 106 Luns, 7 de xuño de 2021 Páx. 28223

V. Administración de xustiza

Xulgado do Social número 4 da Coruña

AUTO de aclaración de sentenza (596/2020).

Eu, Rosana Corral García, letrada da Administración de xustiza do Xulgado do Social número 4 da Coruña, fago saber que no procedemento de despedimento/cesamentos en xeral 596/2020 deste xulgado do social, seguido por instancia de Anabel Freiría Pérez contra o Fogasa, Restauración Terracotta Grill, S.L. e Ramón López López, sobre despedimento, se ditou auto de aclaración de sentenza en cuxa parte dispositiva consta:

«Parte dispositiva

Dispoño:

1. Admitir a solicitude de Anabel Freiría Pérez de aclarar a sentenza ditada neste procedemento no sentido que se indica a seguir: onde di na resolución: “Admitir parcialmente a demanda formulada por Ramón López López fronte á empresa Restauración Terracota Grill, S.L. e Ramón López López, con intervención do Ministerio Fiscal e, en consecuencia...“, debe dicir: “Admitir parcialmente a demanda formulada por Anabel Freiría Pérez fronte á empresa Restauración Terracota Grill, S.L. e Ramón López López, con intervención do Ministerio Fiscal e, en consecuencia...”.

2. Incorporar esta resolución ao libro que corresponda e levar testemuño aos autos principais.

Notifíqueselles ás partes, facéndolles saber que en aplicación do mandato contido no artigo 53.2 da LXS, no primeiro escrito ou comparecencia ante o órgano xudicial, as partes ou os interesados e, de ser o caso, os profesionais designados sinalarán un domicilio e os datos completos para a efectuar actos de comunicación. O domicilio e os datos de localización facilitados con tal fin producirán plenos efectos e as notificacións neles intentadas sen efecto serán válidas mentres non sexan facilitados outros datos alternativos. Será carga procesual das partes e dos seus representantes mantelos actualizados. Así mesmo, deberán comunicar os cambios relativos ao seu número de teléfono, fax, enderezo electrónico ou similar, sempre que estes últimos estean a ser utilizados como instrumentos de comunicación co tribunal.

Contra este auto non cabe interpor recurso sen prexuízo dos recursos que poidan interporse fronte á resolución aclarada.

Así o acorda e asina S.Sª. Dou fe. O/a maxistrado/a xuíz/a. O/a letrado da Administración de xustiza».

E para que sirva de notificación na forma legal a Restauración Terracotta Grill, S.L. e Ramón López López, expido o presente edicto para a súa inserción no Diario Oficial de Galicia.

Advírtese a destinataria de que as seguintes comunicacións se farán fixando copia da resolución ou da cédula no taboleiro de anuncios da oficina xudicial, salvo no suposto da comunicación das resolucións que deban revestir forma de auto ou sentenza, ou cando se trate de emprazamento.

A Coruña, 13 de maio de 2021

A letrada da Administración de xustiza