Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 118 Mércores, 23 de xuño de 2021 Páx. 31550

III. Outras disposicións

Consellería de Cultura, Educación e Universidade

RESOLUCIÓN do 10 de xuño de 2021, conxunta da Consellería de Cultura, Educación e Universidade e da Vicepresidencia Segunda e Consellería de Economía, Empresa e Innovación, pola que se adxudican as axudas da Orde do 31 de decembro de 2020 pola que se establecen as bases para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, das axudas de apoio á etapa de formación posdoutoral nas universidades do Sistema universitario de Galicia, nos organismos públicos de investigación de Galicia e noutras entidades do Sistema de I+D+i galego, e se convocan para o ano 2021 (códigos de procedemento ED481B e IN606B).

A Orde do 31 de decembro de 2020 (DOG núm. 17, do 27 de xaneiro de 2021), modificada pola Orde do 29 de abril de 2021 (DOG núm. 90, do 14 de maio), conxunta da Consellería de Cultura, Educación e Universidade e da Vicepresidencia Segunda e Consellería de Economía, Empresa e Innovación, establece as bases reguladoras e a convocatoria das axudas de apoio á etapa de formación posdoutoral nas universidades do SUG, nos organismos públicos de investigación de Galicia e noutras entidades do Sistema de I+D+i galego, en réxime de publicidade, obxectividade e concorrencia competitiva.

O obxecto desta convocatoria é outorgar axudas ás universidades do Sistema universitario de Galicia (SUG), aos organismos públicos de investigación de Galicia, ás fundacións de investigación sanitaria de Galicia (Fundación Instituto de Investigación Sanitaria de Santiago de Compostela, Fundación Profesor Novoa Santos, Fundación Biomédica Galicia Sur) e aos centros do CSIC (Consello Superior de Investigacións Científicas) e do IEO (Instituto Español de Oceanografía) radicados en Galicia, que contraten persoas tituladas superiores que obtiveron recentemente o título de doutora ou doutor para a súa formación nos seus centros, unidades ou departamentos, permitindo a mellora das súas capacidades mediante estadías de investigación posdoutoral no estranxeiro ou, en casos excepcionais, en centros de I+D+i de fóra da Comunidade Autónoma de Galicia.

No artigo 2.1 da orde de convocatoria determínase quen pode ser beneficiario e no artigo 2.2 os requisitos que deben cumprir as persoas candidatas ás axudas.

De acordo co establecido no artigo 10 desta convocatoria, unha vez analizadas as solicitudes publicáronse as listas provisionais de solicitudes admitidas e excluídas e as entidades solicitantes tiveron un prazo de dez días naturais para formular reclamacións para emendar erros e falta de documentos das persoas interesadas ante a Secretaría Xeral de Universidades ou ante a Gain, segundo a entidade solicitante. Unha vez que se recibiu e se examinou esta documentación, o 5 de maio de 2021 publicouse a lista definitiva de solicitudes admitidas excluídas.

As solicitudes foron ponderadas por un equipo avaliador formado por persoas expertas de fóra do Sistema de I+D+i galego, coa colaboración da Axencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG), a partir da documentación indicada no artigo 6 da convocatoria e segundo o baremo que se indica no seu anexo I.

O resultado desta avaliación entregóuselle á comisión de selección definida no artigo 12 da orde de convocatoria, que elaborou un informe para os órganos instrutores en que figuran as entidades beneficiarias, xunto coa prelación das persoas candidatas a seren destinatarias das axudas, e a lista de agarda para posibles substitucións.

A competencia para resolver estas axudas correspóndelles conxuntamente á persoa titular da Consellería de Cultura, Educación e Universidade e á persoa titular da Presidencia da Gain, de acordo co artigo 13 da convocatoria.

En consecuencia, de acordo co establecido no artigo 13 das bases da convocatoria e atendendo á proposta de concesión elevada polos órganos instrutores a partir do informe da comisión de selección, reunida o día 2 de xuño de 2021, a través da Secretaría Xeral de Universidades e da Gain,

RESOLVEMOS:

Primeiro. Conceder as axudas de apoio á etapa de formación posdoutoral convocadas pola Orde do 31 de decembro de 2020 ás entidades que contraten as persoas seleccionadas que se relacionan no anexo I desta resolución, no cal se reflicten tamén as solicitudes das persoas investigadoras que obteñen a condición de bolseiras Fulbright.

No ámbito das universidades do SUG concédese un mínimo de 6 axudas por cada rama de coñecemento, de acordo co indicado no artigo 3.2 da convocatoria.

Segundo. Establecer dúas listas de agarda (unha por cada órgano instrutor), que se inclúen como anexo II, para determinar posibles substitucións, segundo os criterios establecidos no artigo 12. Nesta lista figuran por orde decrecente de puntuación as solicitudes que non acadaron a puntuación suficiente para seren adxudicatarias da axuda, pero que teñen unha puntuación igual ou superior á mínima establecida no artigo 11.2 da convocatoria.

Terceiro. Todas as solicitudes que figuran nos anexos I e II desta resolución cumpren os requisitos establecidos nas bases da convocatoria. Así mesmo, as solicitudes que non figuran relacionadas nos citados anexos entenderanse denegadas ou desestimadas.

Cuarto. A data de comezo dos contratos será o día 1 de xullo de 2021, agás para as persoas non comunitarias, que poderán asinar o contrato ata o 30 de setembro de 2021.

Quinto. As axudas concedidas financiaranse con cargo aos orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2021 e anos sucesivos, de acordo coa seguinte distribución segundo a estrutura de pagamentos recollida no artigo 19 das bases da convocatoria.

Universidades do SUG: 40 axudas.

O importe das axudas das universidades do SUG imputarase ao Plan galego de financiamento universitario para o período 2016-2020 (aprobado polo Acordo do Consello da Xunta de Galicia do 29 de outubro de 2015, DOG número 221, do 19 de novembro), que está prorrogado en 2021 ao abeiro do disposto no artigo 36 da Lei 7/2019, do 27 de decembro, de medidas fiscais e administrativas. As anualidades de 2022 a 2024 integraranse no novo plan de financiamento para os anos seguintes, sempre que así o permitan as dispoñibilidades orzamentarias.

Aplicación orzamentaria

Universidade

Nº de axudas

Crédito (en euros)

2021

2022

2023

2024

Total

10.20.561B.444.0

UDC

7

122.600,00

310.700,00

298.200,00

112.600,00

844.100,00

10.20.561B.444.0

USC

20

412.500,00

872.000,00

826.500,00

297.000,00

2.408.000,00

10.20.561B.444.0

UVigo

13

261.900,00

584.800,00

528.300,00

202.400,00

1.577.400,00

Total

40

797.000,00

1.767.500,00

1.653.000,00

612.000,00

4.829.500,00

Demais entidades: 9 axudas.

Aplicación orzamentaria

Entidade

Nº de axudas

Crédito (en euros)

2021

2022

2023

2024

Total

06.A2.561A.403.0

Instituto de Investigacións Mariñas do CSIC

1

15.800,04

36.100,00

42.100,00

14.299,96

108.300,00

06.A2.561A.403.0

Misión Biolóxica de Galicia do CSIC

2

47.600,08

102.200,00

77.200,00

34.599,92

261.600,00

06.A2.561A.481.0

Fundación Instituto de Investigación Sanitaria de Santiago de Compostela

4

63.200,16

129.400,00

133.900,00

82.699,84

409.200,00

06.A2.561A.481.0

Fundación Profesor Novoa Santos

2

41.600,08

106.700,00

98.200,00

30.099,92

276.600,00

Total

9

168.200,36

374.400,00

351.400,00

161.699,64

1.055.700,00

Sexto. As entidades beneficiarias deberán remitir un escrito de aceptación da axuda á Secretaría Xeral de Universidades, no caso das universidades do SUG, ou á Gain no caso das demais entidades indicadas no artigo 2 da convocatoria, no prazo de dez días contados a partir do día seguinte ao da publicación desta resolución, e vincularán as persoas seleccionadas aos seus organismos mediante a formalización do correspondente contrato.

Ademais, de acordo coa Orde do 29 de abril de 2021 pola que se modifica a orde de convocatoria, xunto co escrito de aceptación da axuda, as entidades beneficiarias terán que achegar un plan de estadías axustado á nova data de comezo do contrato, no caso das persoas investigadoras cuxo plan de estadías se vexa afectado pola modificación da data de sinatura do contrato.

Sétimo. O artigo 19 da orde de convocatoria establece que as entidades beneficiarias e contratantes das persoas seleccionadas serán as encargadas de presentar as xustificacións correspondentes adecuadas á normativa comunitaria e nacional de aplicación e serán as perceptoras dos fondos para o pagamento dos contratos.

Segundo o establecido no artigo 45.2 do Decreto 11/2009, do 8 de xaneiro, polo que se aproba o Regulamento da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, transcorrido o prazo establecido de xustificación sen que se presentase esta ante o órgano administrativo competente, este requirirá o beneficiario para que, no prazo improrrogable de dez días, a presente. A falta de presentación da xustificación comportará a perda do dereito ao cobramento parcial ou total da subvención, a exixencia do reintegro e demais responsabilidades establecidas na Lei de subvencións de Galicia.

Oitavo. Contra esta resolución, que esgota a vía administrativa, as persoas interesadas poderán interpor recurso potestativo de reposición ante a persoa titular da Consellería de Cultura, Educación e Universidade, no caso de solicitudes pertencentes ao SUG, e ante a persoa titular da Presidencia da Gain nos restantes casos, no prazo dun mes a partir do día seguinte ao da notificación da resolución, segundo o disposto nos artigos 123 e 124 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, ou directamente recurso contencioso-administrativo, no prazo de dous meses, ante a Sala do Contencioso-Administrativo do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, de conformidade cos artigos 19 e 46 da Lei 29/1998, do 13 de xullo, da xurisdición contencioso-administrativa.

Santiago de Compostela, 10 de xuño de 2021

O conselleiro de Cultura, Educación
e Universidade
P.D. (Orde do 9.2.2021)
Manuel Vila López
Secretario xeral técnico
da Consellería de Cultura, Educación
e Universidade

Francisco Conde López
Vicepresidente segundo e conselleiro
de Economía, Empresa e Innovación
e presidente da Axencia Galega
de Innovación

ANEXO I

Axudas concedidas

Universidade da Coruña

Nº de exp.

Entidade

1º apelido

2º apelido

Nome

Rama de coñecemento

Bolseiro Fulbright

1ª estadía

2ª estadía

3ª estadía

4ª estadía

Nota

Datas

Zona

Datas

Zona

Datas

Zona

Datas

Zona

ED481B-2021-059

UDC

De Moura

Ramos

José Joaquim

Enxeñaría e Arquitectura

Non

1.4.2022 - 30.9.2022

2

1.4.2023 - 30.9.2023

2

 

 

97,5

ED481B-2021-133

UDC

Álvarez

Naveira

Antonio José

Enxeñaría e Arquitectura

Si

15.1.2022 - 14.1.2024

3

 

 

 

 

96,15

ED481B-2021-082

UDC

Regueiro

Picallo

Manuel Alberto

Enxeñaría e Arquitectura

Non

1.9.2021 - 30.6.2022

2

1.7.2022 - 31.12.2022

2

1.1.2023 - 30.6.2023

2

88

ED481B-2021-099

UDC

Blanco

Gómez

Arturo

Ciencias

Non

1.3.2023 - 31.8.2023

2

1.10.2023 - 31.3.2024

2

 

 

86,3

ED481B-2021-001

UDC

Caneda

Martínez

Laura

Enxeñaría e Arquitectura

Non

1.9.2021 - 31.8.2023

2

 

 

 

 

86

ED481B-2021-095

UDC

Piñeiro

Corbeira

María Cristina

Ciencias

Non

1.2.2022 - 31.3.2023

3

1.5.2023 - 29.2.2024

1

 

 

85,8

ED481B-2021-039

UDC

Muñoz

Ibáñez

Andrea

Enxeñaría e Arquitectura

Non

1.5.2022 - 31.10.2022

2

85,5

Universidade de Santiago de Compostela

Nº de exp.

Entidade

1º apelido

2º apelido

Nome

Rama de coñecemento

Bolseiro Fulbright

1ª estadía

2ª estadía

3ª estadía

4ª estadía

Nota

Datas

Zona

Datas

Zona

Datas

Zona

Datas

Zona

ED481B-2021-071

USC

Varela

Rodríguez

Joel

Artes e Humanidades

Non

1.10.2021 - 30.9.2023

2

 

 

 

 

 

 

102,5

ED481B-2021-046

USC

Castro

Chao

Noelia

Artes e Humanidades

Non

1.1.2022 - 30.6.2022

2

1.1.2023 - 30.6.2023

2

 

 

 

 

99

ED481B-2021-012

USC

Regueira

López

Alberte

Enxeñaría e Arquitectura

Non

1.7.2021 - 30.6.2023

2

 

 

 

 

 

 

95,1

ED481B-2021-041

USC

Pedrouso

Fuentes

Alba

Enxeñaría e Arquitectura

Non

1.7.2021 - 30.6.2023

2

 

 

 

 

 

 

95

ED481B-2021-069

USC

Peña

Villasenín

Simón

Enxeñaría e Arquitectura

Non

1.12.2021 - 31.5.2023

1

10.6.2023 - 9.12.2023

2

 

 

 

 

93,3

ED481B-2021-014

USC

Ares

Legaspi

Adrián

Artes e Humanidades

Non

1.2.2022 - 31.7.2022

2

1.2.2023 - 31.7.2023

2

1.11.2023 - 30.4.2024

2

 

 

92,75

ED481B-2021-038

USC

Alvariño

Romero

Rebeca

Ciencias da Saúde

Non

1.3.2023 - 31.8.2023

1

 

 

 

 

 

 

91,5

ED481B-2021-006

USC

García

Meniño

Isidro

Ciencias da Saúde

Non

1.7.2021 - 30.6.2023

2

 

 

 

 

 

 

91,5

ED481B-2021-067

USC

Camino

Plaza

Laura María

Artes e Humanidades

Si

1.9.2021 - 30.4.2022

2

1.5.2022 - 31.12.2022

2

1.1.2023 - 31.8.2023

3

 

 

90,5

ED481B-2021-009

USC

Pérez

Varela

Ana

Artes e Humanidades

Si

1.7.2021 - 31.3.2022

2

1.6.2022 - 28.2.2023

2

1.6.2023 - 30.11.2023

3

 

 

88

ED481B-2021-074

USC

Márquez

Albés

Ignacio

Ciencias

Non

1.9.2021 - 31.8.2022

2

1.3.2023 - 31.8.2023

3

 

 

 

 

86,75

ED481B-2021-040

USC

Cazón

Díaz

Patricia

Ciencias da Saúde

Non

1.6.2022 - 31.5.2023

1

1.6.2023 - 31.5.2024

1

 

 

 

 

85,7

ED481B-2021-010

USC

Fernández

Armesto

Mónica

Artes e Humanidades

Non

1.9.2021 - 31.8.2022

1

1.9.2022 - 31.8.2023

2

 

 

 

 

85

ED481B-2021-015

USC

Conde

López

Julio José

Enxeñaría e Arquitectura

Non

1.4.2023 - 30.9.2023

1

 

 

 

 

 

 

84,75

ED481B-2021-066

USC

Rey

Araujo

Pedro María

Ciencias Sociais e Xurídicas

Non

1.9.2021 - 31.8.2022

2

1.9.2022 - 31.8.2023

2

 

 

 

 

84,5

ED481B-2021-008

USC

López

Iglesias

Clara

Ciencias da Saúde

Non

1.9.2021 - 31.8.2023

2

 

 

 

 

 

 

84

ED481B-2021-017

USC

Píriz

González

Carlos

Artes e Humanidades

Non

1.7.2021 ao 30.6.2022

1

1.7.2022 - 30.6.2023

1

 

 

 

 

84

ED481B-2021-157

USC

Tirado

Ballesteros

Juan Gabriel

Ciencias Sociais e Xurídicas

Non

15.7.2021 - 14.7.2023

2

 

 

 

 

 

 

82,5

ED481B-2021-084

USC

Dono

Martín

Marcos

Ciencias Sociais e Xurídicas

Non

1.9.2021 - 31.8.2022

2

1.9.2022 - 31.8.2023

2

 

 

 

 

82,35

ED481B-2021-019

USC

Seoane

Viaño

Iria

Ciencias da Saúde

Non

1.9.2021 - 31.8.2023

2

 

 

 

 

 

 

80,5

Universidade de Vigo

Nº de exp.

Entidade

1º apelido

2º apelido

Nome

Rama de coñecemento

Bolseiro Fulbright

1ª estadía

2ª estadía

3ª estadía

4ª estadía

Nota

Datas

Zona

Datas

Zona

Datas

Zona

Datas

Zona

ED481B-2021-108

UVigo

Fernández

Nóvoa

Diego

Ciencias

Non

1.9.2021 - 30.6.2023

1

 

 

 

 

 

 

97,5

ED481B-2021-152

UVigo

Cassani

 

Lucía Victoria

Ciencias

Non

1.7.2021 - 30.6.2023

1

 

 

 

 

 

 

94

ED481B-2021-105

UVigo

Blanco

Formoso

María

Ciencias

Non

1.7.2022 - 30.4.2023

2

1.5.2023 - 30.6.2024

2

 

 

 

 

93,4

ED481B-2021-122

UVigo

Salvador

Gimeno

Coral

Ciencias Sociais e Xurídicas

Non

1.9.2021 - 31.8.2023

2

 

 

 

 

 

 

93

ED481B-2021-145

UVigo

Varela

Rodríguez

Rubén

Ciencias

Non

1.7.2021 - 30.6.2023

1

 

 

 

 

 

 

90,5

ED481B-2021-149

UVigo

Torres

Cadavid

Natalia

Ciencias Sociais e Xurídicas

Si

1.7.2021 - 31.12.2021

2

1.3.2022 - 31.8.2022

3

1.9.2022 - 28.2.2023

2

1.3.2023 - 31.8.2023

2

90,25

ED481B-2021-103

UVigo

Des

Villanueva

Marisela

Ciencias

Non

1.9.2021 - 31.8.2023

2

 

 

 

 

 

 

90

ED481B-2021-113

UVigo

Arias

González

Felipe

Enxeñaría e Arquitectura

Si

1.4.2022 - 31.3.2023

2

1.4.2023 - 31.3.2024

3

 

 

 

 

89,5

ED481B-2021-123

UVigo

Rueda

Ruzafa

Lola

Ciencias da Saúde

Non

1.1.2022 - 30.9.2022

3

1.1.2023 - 31.10.2023

3

 

 

 

 

87,7

ED481B-2021-118

UVigo

García

Méndez

Silvia

Enxeñaría e Arquitectura

Non

1.7.2021 - 30.6.2022

1

1.7.2022 - 30.6.2023

2

 

 

 

 

85,5

ED481B-2021-155

UVigo

López

Malvar

Ana

Ciencias

Non

1.7.2021 - 31.3.2022

2

1.4.2022 - 30.6.2023

2

 

 

 

 

84,35

ED481B-2021-134

UVigo

Stojanovic

 

Milica

Ciencias

Non

1.5.2022 - 31.12.2022

2

 

 

 

 

 

 

83,5

ED481B-2021-107

UVigo

Abuín

Penas

Javier

Ciencias Sociais e Xurídicas

Non

1.10.2021 - 31.10.2022

2

 

 

 

 

 

 

80

Outras entidades

Instituto de Investigacións Mariñas do CSIC

Nº de exp.

Entidade

1º apelido

2º apelido

Nome

Rama de coñecemento

Bolseiro Fulbright

1ª estadía

2ª estadía

3ª estadía

4ª estadía

Nota

Datas

Zona

Datas

Zona

Datas

Zona

Datas

Zona

IN606B-2021/009

IIM-CSIC

Valdés

Varela

Lorena

Ciencias

Non

1.9.2022 - 31.8.2023

2

-

-

-

-

-

-

81,9

Misión Biolóxica de Galicia do CSIC

Nº de exp.

Entidade

1º apelido

2º apelido

Nome

Rama de coñecemento

Bolseiro Fulbright

1ª estadía

2ª estadía

3ª estadía

4ª estadía

Nota

Datas

Zona

Datas

Zona

Datas

Zona

Datas

Zona

IN606B-2021/005

MBG-CSIC

Poveda

Arias

Jorge

Ciencias

Non

1.7.2021 - 31.12.2022

1

1.8.2023 - 31.1.2024

2

-

-

-

-

97

IN606B-2021/004

MBG-CSIC

Vázquez

González

Carla

Ciencias

Si

1.9.2021 - 1.3.2023

3

1.10.2023 - 1.4.2024

2

-

-

-

-

89,5

Fundación Instituto de Investigación Sanitaria de Santiago de Compostela

Nº de exp.

Entidade

1º apelido

2º apelido

Nome

Rama de coñecemento

Bolseiro Fulbright

1ª estadía

2ª estadía

3ª estadía

4ª estadía

Nota

Datas

Zona

Datas

Zona

Datas

Zona

Datas

Zona

IN606B-2021/002

FIDIS

Ramadan Farrag Abdelhafez

-

Yousof

Ciencias

Non

1.5.2023 - 30.4.2024

2

-

-

-

-

-

-

88

IN606B-2021/010

FIDIS

Romaus

Sanjurjo

Daniel

Ciencias da Saúde

Non

1.12.2023 - 31.5.2024

2

-

-

-

-

-

-

87

IN606B-2021/011

FIDIS

Da Silva

Álvarez

Sabela

Ciencias da Saúde

Non

1.1.2024 - 30.6.2024

3

-

-

-

-

-

-

86,9

IN606B-2021/001

FIDIS

Regueiro

Lorenzo

Uxía

Ciencias da Saúde

Non

17.1.2022 - 16.7.2022

2

-

-

-

-

-

-

80,5

Fundación Profesor Novoa Santos

Nº de exp.

Entidade

1º apelido

2º apelido

Nome

Rama de coñecemento

Bolseiro Fulbright

1ª estadía

2ª estadía

3ª estadía

4ª estadía

Nota

Datas

Zona

Datas

Zona

Datas

Zona

Datas

Zona

IN606B-2021/013

FPNS

Fernández

García

Laura

Ciencias da Saúde

Si

1.9.2021 - 31.8.2023

3

-

-

-

-

-

-

88,4

IN606B-2021/015

FPNS

Nogueira

Recalde

Uxía

Ciencias da Saúde

Non

1.2.2022 - 31.1.2024

2

-

-

-

-

-

-

81,5

ANEXO II

Lista de agarda

Universidades do SUG

Nº de orde

Nº de exp.

Entidade

1º apelido

2º apelido

Nome

Rama de coñecemento

Bolseiro Fulbright

Nota

01

ED481B-2021-090

UDC

Terán

Baamonde

Javier

Ciencias

Non

83

02

ED481B-2021-037

USC

Quiroga

García

Gabriela

Ciencias

Non

82,25

03

ED481B-2021-109

UVigo

Algarra

Cajide

Iago

Ciencias

Non

81,7

04

ED481B-2021-146

UVigo

Herrero

Alonso

Diego

Artes e Humanidades

Non

81,64

05

ED481B-2021-073

UDC

Meilán

Vila

Andrea

Ciencias

Non

81,63

06

ED481B-2021-003

USC

Fernández

Villar

Zulema

Ciencias

Non

81

07

ED481B-2021-110

UDC

Paz

Méndez

Javier

Enxeñaría e Arquitectura

Non

81

08

ED481B-2021-027

USC

Arosa

Lobato

Yago

Ciencias

Non

81

09

ED481B-2021-116

UVigo

Penín

Sánchez

Lucía

Ciencias

Non

80,6

10

ED481B-2021-088

UDC

Rivadulla

Costa

Diego

Artes e Humanidades

Non

80

11

ED481B-2021-007

USC

Esperante

Paramos

Bruno

Artes e Humanidades

Non

79,5

12

ED481B-2021-151

UVigo

García

Feal

Orlando

Enxeñaría e Arquitectura

Non

79,5

13

ED481B-2021-080

USC

Hassan Ahmed Mohamed Elmotiam

 

Ahmed

Ciencias da Saúde

Non

79,05

14

ED481B-2021-034

USC

Lazzari

 

Natali Denise

Ciencias Sociais e Xurídicas

Non

78,7

15

ED481B-2021-057

UDC

Rico

Alonso

Sonia

Artes e Humanidades

Non

78,5

16

ED481B-2021-083

USC

García

Piquer

Alberto

Artes e Humanidades

Si

78,5

17

ED481B-2021-114

UDC

Piñeiro

Ramil

María

Ciencias da Saúde

Non

78,11

18

ED481B-2021-140

UDC

Martínez

García

Carolina

Enxeñaría e Arquitectura

Non

78

19

ED481B-2021-111

UVigo

De Arriba

Pérez

Francisco

Enxeñaría e Arquitectura

Non

77,5

20

ED481B-2021-100

USC

Aguete

Cajiao

Alba

Artes e Humanidades

Non

77

Outras entidades

Nº de orde

Nº de exp.

Entidade

1º apelido

2º apelido

Nome

Rama de coñecemento

Bolseiro Fulbright

Nota

1

IN606B-2021/016

Fundación Instituto de Investigación Sanitaria de Santiago de Compostela

Barbosa Sousa

Gouveia

Sofía Isabel

Ciencias da Saúde

Non

80

2

IN606B-2021/012

Fundación Profesor Novoa Santos

Camacho

Encina

María

Ciencias da Saúde

Non

76,25

3

IN606B-2021/017

Instituto de Ciencias do Patrimonio (INCIPIT) do CSIC

Galmés

Alba

Alejandra

Artes e Humanidades

Non

74

4

IN606B-2021/007

Instituto de Investigacións Mariñas do CSIC

González

Abril

Ana

Ciencias

Non

71