Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 150 Venres, 6 de agosto de 2021 Páx. 39503

III. Outras disposicións

Portos de Galicia

RESOLUCIÓN do 26 de xullo de 2021 pola que se aproba o levantamento da prohibición da práctica da pesca marítima de recreo en superficie en zonas de servizo portuarias e se aproba o procedemento de declaración responsable para a súa práctica en portos dependentes da Comunidade Autónoma de Galicia (código de procedemento IF502A).

Antecedentes.

De acordo coa normativa vixente aplicable aos portos e instalacións portuarias e marítimas que sexan da competencia da Comunidade Autónoma de Galicia, está xenericamente prohibida a pesca desde os peiraos ou con calquera tipo de arte nas dársenas e augas portuarias.

Sendo esta a norma xeral, tanto a Lei 6/2017, do 12 de decembro, de portos de Galicia, que tipifica esta actividade como infracción administrativa en materia de portos no seu artigo 131.v), como o artigo 64.c) do Regulamento de servizo e policía portuarios en vigor aprobado pola Orde ministerial do 12 de xuño de 1976, que prohibe realizar esta actividade secundaria, prevén como excepción que permita levantar a dita prohibición que a realización da actividade estea expresamente autorizada.

Polo tanto, Portos de Galicia, en uso dunha potestade administrativa de policía e intervención legalmente atribuída, pode permitir aos particulares o exercicio desta actividade, logo da comprobación mediante declaración responsable do interesado do cumprimento dos requisitos establecidos para tal autorización.

Como é sabido, arredor dun 60 por cento da poboación total das provincias da Coruña, Lugo e Pontevedra reside en concellos que contan con instalación portuarias, instalacións esencialmente destinadas á realización de actividades acordes cos usos portuarios ou complementarios e auxiliares destes tal e como se definen na normativa vixente, pero que pola súa tipoloxía e por estaren en moitas ocasións directamente enraizadas nas vilas e pobos onde se atopan, integradas de feito na súa paisaxe urbana, constitúen tamén espazos en que, con carácter excepcional, se poden admitir outros usos non estritamente portuarios sempre que resulten compatibles con estes, non existan restricións especificas relativas á seguridade ou á protección do ambiente e non prexudiquen as operacións de tráfico portuario u outras actividades portuarias, tal como acontece coa celebración de actividades e certames diversos de tipo cultural ou deportivo, ou coa celebración de mercados tradicionais e, entre as ditas actividades, constitúe unha aspiración longamente pretendida polo sector da pesca recreativa que se permita a práctica desta actividade nas zonas portuarias.

Polo tanto, o obxecto da presente resolución é levantar a prohibición da realización da actividade secundaria de pescar e, en consecuencia, permitir a realización da actividade de pesca marítima de recreo en superficie nos portos e zonas portuarias que se relacionan nesta resolución.

Para a súa confección foron oídos e tomáronse en consideración as achegas efectuadas pola Federación Gallega de Pesca Marítima, Asociación Galega pola Defensa da Pesca Recreativa (Agadper), Federación Galega de Pesca e Cásting, e por outros afeccionados representativos e colaboradores do sector da pesca de recreo ou deportiva.

Igualmente, tívose en consideración que todas as zonas que se habilitan para realizar a actividade de pesca marítima de recreo se consideren na avaliación de riscos dos portos publicada na web www.portosdegalicia.com e que non sexan incompatibles coas determinacións previstas nos documentos de delimitacións dos espazos e usos portuarios ou dos plans de utilización e usos dos portos, naqueles portos ou instalacións que conten con estas planificacións aprobadas.

A Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, e a Lei 40/2015, do 1 de outubro, de réxime xurídico do sector público, supoñen o escenario normativo base para a consolidación da administración dixital nas administracións públicas e, polo tanto, tamén na Administración xeral e sector público autonómico de Galicia.

En atención ao exposto e en virtude das competencias conferidas a esta Presidencia polo artigo 12.3.l) da Lei 6/2017, do 12 de decembro, de portos de Galicia,

RESOLVO:

Primeiro. Autorizar a realización da actividade de pesca marítima de recreo en superficie nas zonas habilitadas dos portos e instalacións que se recollen no anexo III da presente resolución, baixo o estrito cumprimento das condicións que se insiren nesta resolución, e levantar, para tal efecto, a prohibición xeral establecida no artigo 131 da Lei 6/2017, do 12 de decembro, de portos de Galicia, para esta actividade concreta.

Segundo. Aprobar o procedemento de declaración responsable para a práctica da pesca marítima de recreo en superficie en zonas de servizo dos portos dependentes da Comunidade Autónoma de Galicia (procedemento IF502A).

O procedemento rexerase segundo as cláusulas incorporadas á presente resolución.

Terceiro. A presente resolución producirá efectos a partir do día seguinte ao da súa publicación no Diario Oficial de Galicia e abrirase o prazo de presentación de declaracións responsables a partir desa data, que quedará aberto.

Contra esta resolución, que pon fin á vía administrativa, poderase interpor recurso contencioso-administrativo ante o Xulgado do Contencioso-Administrativo de Santiago de Compostela no prazo de dous (2) meses contados desde o día seguinte ao da notificación desta resolución.

Non obstante, os interesados poderán interpor contra esta resolución recurso potestativo de reposición, no prazo dun (1) mes contado a partir do día seguinte ao desta publicación, ante o mesmo órgano que a ditou, de acordo co disposto nos artigos 123 e 124 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas.

Mediante este documento notifícase esta resolución segundo o exixido no artigo 40 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas.

Santiago de Compostela, 26 de xullo de 2021

Susana Lenguas Gil
Presidenta de Portos de Galicia

ANEXO

Cláusulas que regulan a actividade e o procedemento

Primeira. Normativa

A normativa de aplicación que regula o levantamento da prohibición da práctica da pesca marítima de recreo en superficie nas zonas de servizo portuarias e o seu procedemento de declaración responsable (procedemento IF502A) é a seguinte:

• Regulamento de servizo, policía e réxime dos portos adscritos á Comunidade Autónoma.

• Lei 6/2003, do 9 de decembro, de taxas, prezos e exaccións reguladoras da Comunidade Autónoma de Galicia.

• Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas.

• Lei 6/2017, do 12 de decembro, de portos de Galicia.

En todo caso, no suposto de diverxencia entre o presente clausulado e a normativa de aplicación, prevalecerá a normativa vixente.

Segunda. Obxecto e ámbito de aplicación

O obxecto é establecer o procedemento de presentación de declaración responsable para a práctica da actividade de pesca marítima de recreo en superficie nas zonas de servizo dos portos titularidade da Comunidade Autónoma de Galicia, unicamente naqueles portos, e nas zonas habilitadas para iso, que se recollen no anexo III da presente resolución.

A práctica desta actividade autorízase baixo o estrito cumprimento das condicións e réxime de prohibicións que figuran na cláusula cuarta da presente resolución, e levántase, nas ditas condicións, a prohibición xeral establecida no artigo 131 da Lei 6/2017, do 12 de decembro, de portos de Galicia.

Segundo as características e as diferentes actividades desenvoltas nos portos e instalacións portuarias, para os efectos de concretar as zonas portuarias habilitadas, e o réxime de acceso conforme o levantamento da prohibición da actividade de pesca marítima de recreo en superficie, os portos clasifícanse en tres tipoloxías:

Libres: portos sen actividade portuaria intensiva nos cales se permite a pesca recreativa sen limitación de espazos dentro das instalacións portuarias nin de horarios.

Permitido (tramificado): portos con actividade portuaria intensiva en que se permite a práctica da pesca marítima de recreo en superficie en determinadas zonas sinalizadas para o efecto nos planos publicados na web https://www.portosdegalicia.gal/pesca-recreativa-portos e indicados no anexo III.

Non permitida: portos con condicións de uso, configuración, servizos e actividades portuarias que non permiten a autorización da práctica da pesca recreativa.

A clasificación de portos e as zonas habilitadas poden consultarse no anexo III e nos planos no sitio web de Portos de Galicia, na seguinte ligazón:

https://www.portosdegalicia.gal/pesca-recreativa-portos

Queda excluída da presente resolución de levantamento de prohibición a pesca marítima recreativa submarina.

Terceira. Órgano competente

A autorización da realización da actividade de pesca de recreo e deportiva en augas marítimas, levantando para tal efecto a prohibición xeral establecida no artigo 131 da Lei 6/2017, do 12 de decembro, de portos de Galicia, segundo o disposto no artigo 12.3.l) da Lei 6/2017, é competencia do titular da Presidencia de Portos de Galicia.

Cuarta. Prazo de vixencia das autorizacións e condicións para a práctica da actividade

A duración da autorización será dun ano contado desde a presentación en sede electrónica da Xunta de Galicia ou presencial, nos rexistros habilitados, da correspondente declaración responsable, e poderá renovarse ao remate deste prazo presentando unha nova declaración. Non obstante, a autorización deixará de ter efectos na data de extinción da cobertura do seguro de responsabilidade civil ou na data de extinción da licenza de pesca marítima de recreo.

As autorizacións realizaranse mediante declaración responsable, empregando o presente procedemento, e outórganse para un ou unha pluralidade de portos, para unha persoa física e, se é o caso, para o menor acompañante ao seu cargo.

A entidade pública empresarial (EPE) Portos de Galicia poderá modificar, ampliar ou suspender esta autorización total ou parcialmente por motivos de seguridade, explotación e utilización de espazos portuarios ou por razóns de interese xeral, sendo prevalentes a atención da explotación dos portos e a atención dos sectores portuarios profesionais ou directamente vinculados á actividade portuaria.

Sen prexuízo do exercicio das pertinentes accións civís, penais ou administrativas que poidan acometer os responsables da EPE Portos de Galicia, o incumprimento das condicións establecidas nesta resolución será sancionado de conformidade co previsto no título VI da Lei 6/2017, do 12 de decembro, de portos de Galicia.

As condicións que rexerán a autorización son as seguintes:

A) Condicións de acceso á zona portuaria:

1. Toda persoa, pescador recreativo ou acompañante, que acceda ás zonas de pesca controladas farao co único obxecto do exercicio da pesca marítima de recreo en superficie e queda expresamente prohibida calquera outra actividade distinta da citada.

2. Cada pescador recreativo poderá acceder cun único acompañante. Os menores de idade deberán ir acompañados/tutelados necesariamente por unha persoa maior de idade.

3. A decisión dos pescadores da práctica da pesca recreativa recollida nesta resolución implica a obriga de formular declaración responsable nos termos establecidos no presente procedemento (código IF502A), e a aceptación incondicionada dos termos desta, incluso dos anexos, e a carga da obriga de identificarse ante o persoal garda peiraos, en canto policía administrativa portuaria, e, de ser requirido para tal efecto, o deber de presentar, no prazo regulamentario que se lle indique toda a documentación relativa a licenzas, permisos, seguros e autorizacións legais que lle sexa requirida.

A negativa a identificarse ante os garda peiraos ou a achegar a documentación que, se é o caso, sexa requirida serán causas expresas de orde de saída da zona portuaria e de eventual levantamento de denuncia por parte do garda peiraos.

4. Durante o acceso ás zonas de pesca controladas os pescadores e os seus acompañantes están obrigados a atender as indicacións e requirimentos que lles manifeste o persoal garda peiraos, en canto policía administrativa portuaria ou outro persoal de Portos de Galicia que, ao abeiro das súas funcións, así o manifeste; a negativa a atender estas indicacións ou o seu incumprimento serán causas expresas de orde de saída da zona portuaria e de posible levantamento de denuncia polo persoal garda peiraos.

5. Os pescadores serán responsables directos dos posibles danos a persoas ou bens privados ou públicos e, así mesmo, dos danos propios, que se poidan producir como consecuencia directa ou indirecta do acceso, estadía ou exercicio da pesca de recreo ou deportiva, e a dita responsabilidade será atribuíble exclusiva e individualmente aos usuarios que xeren o risco causante do sinistro.

6. En calquera caso, os pescadores recreativos que acceden ás zonas de pesca controladas, pola mera decisión de acceder e formular a correspondente declaración responsable, declaran coñecer as características da instalación e asumen o cumprimento das medidas de seguridade publicadas no sitio web de Portos de Galicia na seguinte ligazón:

https://www.portosdegalicia.gal/pesca-recreativa-portos

7. As ditas medidas de seguridade débense observar e aplicar na súa permanencia e deambulación por zona portuaria con especial dilixencia, e atender á información de avaliación de riscos xerais dos portos.

8. Sen prexuízo do anterior, os pescadores que accedan ás zonas de servizo portuarias para a realización da actividade de pesca marítima de recreo en superficie deberán de dispor dunha póliza vixente de seguro de accidentes e responsabilidade civil que cubra os danos propios e a terceiros en que poida incorrer o usuario coas seguintes coberturas mínimas:

a) Cobertura de seguro por danos propios en instalacións portuarias con cobertura mínima por sinistro 300.000 €.

b) Cobertura de seguro por danos a terceiros en instalacións portuarias con cobertura mínima por sinistro 450.000 €.

9. Non se permitirá o acceso rodado ás instalacións portuarias nin o estacionamento de vehículos de calquera clase fóra das zonas expresamente destinadas a tal fin, nin o estacionamento ou a parada en zonas de traballo nin destinadas ao uso profesional ou reservadas a outros usos.

10. A autorización non eximirá o titular da obtención das licenzas, permisos, seguros e autorizacións legais establecidos, entre elas a licenza de pesca marítima de recreo en superficie expedida pola Consellería do Mar (actualmente procedemento PE405A).

B) Réxime de prohibicións:

a) Non se permitirá a práctica da pesca marítima recreativa de superficie desde peiraos de atracada durante as operacións de atracada e desatracada ou mentres permanezan embarcacións nos peiraos, nin entre embarcacións.

b) Non se permitirá a práctica da pesca marítima recreativa de superficie desde zonas portuarias cando esta práctica poida afectar o normal tránsito e atracada de embarcacións de calquera índole dentro da dársena ou a súa seguridade.

c) Non se permitirá o acceso a pantaláns.

d) Non se permitirá o acceso a embarcacións.

e) Non se permitirá a manipulación de embarcación atracadas.

f) Non se permitirá a limpeza da pesca nos peiraos.

g) Os restos de pesca non se depositarán nos peiraos nin nos contedores portuarios e o usuario deberá desfacerse deles debidamente fóra da zona portuaria.

h) Prohíbese a reserva anticipada de sitio e a policía portuaria ou autoridade competente poderá comisar temporalmente os aparellos.

i) Establécese unha cabida máxima de 1 pescador cada 5 metros de fronte de peirao, ou liña de costa, libre.

j) Queda expresamente prohibida a pesca desde calquera clase de artefacto ou instalación flotante ou desde diques, e a submarina.

k) Queda expresamente prohibida a pesca en zonas concesionadas a terceiros e en portos deportivos.

l) Queda expresamente prohibida a pesca dentro dos portos comerciais durante operacións de estiba e desestiba, atracada e desatracada e durante a permanencia das mercadorías.

m) O incumprimento das condicións xerais e de acceso, así como a falta de presentación de declaración responsable e a acreditación de dispor da documentación exixida na presente resolución, dará lugar á apertura do expediente sancionador que corresponda.

Quinta. Iniciación do procedemento de outorgamento

Segundo o disposto no artigo 60 da Lei 6/2017, o procedemento para o outorgamento das autorizacións poderase iniciar mediante declaración responsable da persoa interesada segundo o disposto no procedemento aprobado na presente resolución, empregando o formulario que estarán á disposición na sede electrónica da Xunta de Galicia (anexo I).

Sexta. Persoas declarantes

Poderán formalizar a declaración responsable as persoas físicas que dispoñan de licenza de pesca marítima de recreo en superficie expedida pola Consellería do Mar e de seguro de responsabilidade civil indicado na condición 7ª de acceso ás instalacións portuarias, inserida na cláusula cuarta da presente resolución.

Sétima. Forma, lugar e prazo de presentación da declaración responsable

A declaración responsable presentarase preferiblemente por vía electrónica a través do formulario normalizado dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia,
https://sede.xunta.gal

Opcionalmente, poderase presentar presencialmente en calquera dos lugares e rexistros establecidos na normativa reguladora do procedemento administrativo común.

Para a presentación electrónica poderá empregarse calquera dos mecanismos de identificación e sinatura admitidos pola sede electrónica da Xunta de Galicia, incluído o sistema de usuario e clave Chave365 (https://sede.xunta.gal/chave365).

O prazo de presentación da declaración responsable é a partir do día seguinte ao da publicación no DOG da presente resolución. O prazo de presentación quedará aberto.

Oitava. Tramitación da declaración responsable

A presentación da declaración responsable permitirá, sen máis pronunciamento, o exercicio da actividade no/s portos/s incluído/s na declaración responsable, desde o día da súa presentación, nos lugares e baixo as condicións de acceso ás zonas portuarias e o réxime de prohibicións incluídos na presente resolución, sen prexuízo das facultades de comprobación, control e inspección que ten atribuídas Portos de Galicia e do estrito cumprimento das indicacións ditadas por Portos de Galicia.

A inexactitude, falsidade ou omisión, de carácter esencial, de calquera dato ou información que se incorpore á declaración responsable, ou a non presentación xunto coa declaración da documentación indicada no procedemento ou, se é o caso, a requirida para acreditar o cumprimento do declarado, determinará a imposibilidade de continuar co exercicio do dereito ou actividade afectada desde o momento en que se teña constancia de tales feitos, sen prexuízo das responsabilidades penais, civís ou administrativas a que procederen.

Novena. Documentación complementaria

1. As persoas interesadas deberán achegar coa declaración responsable, anexo I, a seguinte documentación:

• Anexo II modelo de certificación acreditativa de ter constituído o seguro de responsabilidade civil coas contías mínimas exixidas.

• Documentación xustificativa da licenza de pesca de recreo en superficie outorgada pola Consellería do Mar.

De conformidade co artigo 28.3 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, non será necesario achegar os documentos que xa foron presentados anteriormente pola persoa interesada ante calquera Administración. Neste caso, a persoa interesada deberá indicar en que momento e ante que órgano administrativo presentou os ditos documentos, que serán recadados electronicamente a través das redes corporativas ou mediante consulta ás plataformas de intermediación de datos ou outros sistemas electrónicos habilitados para o efecto, agás que conste no procedemento a oposición expresa da persoa interesada.

De forma excepcional, se non se poden obter os citados documentos, poderá solicitarse novamente á persoa interesada a súa achega.

2. A documentación complementaria deberá presentarse preferiblemente por vía electrónica.

Opcionalmente, as persoas interesadas poderán presentar a documentación complementaria presencialmente en calquera dos lugares e rexistros establecidos na normativa reguladora do procedemento administrativo común.

As persoas interesadas responsabilizaranse da veracidade dos documentos que presenten. Excepcionalmente, cando a relevancia do documento no procedemento o exixa ou existan dúbidas derivadas da calidade da copia, a Administración poderá solicitar de maneira motivada o cotexo das copias achegadas pola persoa interesada, para o que poderá requirir a exhibición do documento ou da información orixinal.

3. Sempre que se realice a presentación de documentos separadamente da declaración responsable deberase indicar o código e o órgano responsable do procedemento, o número de rexistro de entrada da declaración responsable e o número de expediente, se se dispón del.

4. No caso de que algún dos documentos que se presente de forma electrónica supere os tamaños máximos establecidos ou teña un formato non admitido pola sede electrónica da Xunta de Galicia, permitirase a presentación deste de forma presencial dentro dos prazos previstos e na forma indicada no paragrafo anterior. A información actualizada sobre o tamaño máximo e os formatos admitidos pode consultarse na sede electrónica da Xunta de Galicia.

Décima. Comprobación de datos do procedemento

1. Para a tramitación deste procedemento consultaranse automaticamente os datos incluídos nos seguintes documentos en poder da Administración actuante ou elaborados polas administracións públicas, agás que a persoa interesada se opoña á súa consulta:

• DNI/NIE da persoa declarante.

• DNI/NIE da persoa representante.

2. No caso de que as persoas interesadas se opoñan a esta consulta, deberán indicalo no recadro correspondente habilitado no formulario de inicio e achegar os documentos.

Cando así o exixa a normativa aplicable solicitarase o consentimento expreso da persoa interesada para realizar a consulta.

3. Excepcionalmente, no caso de que algunha circunstancia imposibilite a obtención dos citados datos, poderase solicitar ás persoas interesadas a presentación dos documentos correspondentes.

Décimo primeira. Notificación

1. As notificacións de resolucións e actos administrativos practicaranse preferentemente por medios electrónicos. As persoas interesadas poderán decidir e comunicar en calquera momento que as notificacións sucesivas se practiquen ou deixen de practicar por medios electrónicos mediante os modelos normalizados dispoñibles.

2. A persoa interesada deberá manifestar expresamente a modalidade escollida para a notificación (electrónica ou en papel) no formulario.

3. De conformidade co artigo 45.2 da Lei 4/2019, do 17 de xullo, de administración dixital de Galicia, as notificacións electrónicas practicaranse mediante a comparecencia na sede electrónica da Xunta de Galicia e a través do Sistema de notificación electrónica de Galicia-Notifica.gal. Este sistema remitirá ás persoas interesadas avisos da posta á disposición das notificacións á conta de correo e/ou teléfono móbil que consten na declaración responsable. Estes avisos non terán, en ningún caso, efectos de notificación practicada e a súa falta non impedirá que a notificación sexa considerada plenamente válida.

4. As notificacións por medios electrónicos entenderanse practicadas no momento en que se produza o acceso ao seu contido, e entenderase rexeitada cando transcorresen dez días naturais desde a posta á disposición da notificación sen que se acceda ao seu contido.

5. Se o envío da notificación electrónica non é posible por problemas técnicos practicarase a notificación polos medios previstos na normativa reguladora do procedemento administrativo común.

Décimo segunda. Trámites administrativos posteriores á presentación da declaración responsable

A sede electrónica da Xunta de Galicia permite ás persoas interesadas realizar trámites electrónicos, con posterioridade ao inicio do expediente, accedendo á Carpeta cidadá da persoa interesada. Opcionalmente, as persoas interesadas tamén poderán realizar os ditos trámites presencialmente en calquera dos lugares e rexistros establecidos na normativa reguladora do procedemento administrativo común.

Disposición adicional primeira. Actualización de modelos normalizados

De conformidade coa disposición adicional sexta da Lei 4/2019, do 17 de xullo, de administración dixital de Galicia, o/os modelo/s normalizado/s aplicable/s na tramitación do/dos procedemento/s regulado/regulados nesta disposición poderá/n ser actualizado/s co fin de mantelo/s adaptado/s á normativa vixente. Para estes efectos, será suficiente a publicación do/dos modelo/s actualizado/s na sede electrónica da Xunta de Galicia, onde estará/n permanentemente accesible/s para todas as persoas interesadas, sen que sexa necesaria unha nova publicación no Diario Oficial de Galicia.

Disposición derradeira. Entrada en vigor

A presente resolución entrará en vigor o día seguinte á súa publicación no Diario Oficial de Galicia.

Anexo I. Modelo de declaración responsable.

Anexo II. Modelo de certificado de formalización de ter constituído o seguro de responsabilidade civil coas contías mínimas exixidas.

Anexo III. Clasificación dos portos autonómicos segundo a actividade destes portos, para efectos de autorización da pesca recreativa, en canto ao réxime de acceso conforme o levantamento da prohibición da actividade de pesca deportiva ou recreativa.

missing image file
missing image file
missing image file
missing image file

ANEXO III

Clasificación de portos aos efectos de autorizar a realización da pesca
marítima de recreo en superficie

TOTAL LIBRE: 28

TOTAL PERMITIDO (TRAMIFICADO): 79

TOTAL NON PERMITIDO: 15

Consultar os planos dos portos no sitio web: https://www.portosdegalicia.gal/pesca-recreativa-portos

ZONA

PROVINCIA

PORTO

CLASIFICACIÓN

Norte

Lugo

1. Ribadeo

PERMITIDO (TRAMIFICADO)

Norte

Lugo

2. Rinlo (Ribadeo)

LIBRE

Norte

Lugo

3. Foz

PERMITIDO (TRAMIFICADO)

Norte

Lugo

4. Nois (Foz)

LIBRE

Norte

Lugo

5. Burela

PERMITIDO (TRAMIFICADO)

Norte

Lugo

6. San Cibrao (Cervo)

PERMITIDO (TRAMIFICADO)

Norte

Lugo

7. Morás (Xove)

PERMITIDO (TRAMIFICADO)

Norte

Lugo

8. Portocelo (Xove)

LIBRE

Norte

Lugo

9. Celeiro (Viveiro)

PERMITIDO (TRAMIFICADO)

Norte

Lugo

10. Viveiro

PERMITIDO (TRAMIFICADO)

Norte

Lugo

11. O Vicedo

PERMITIDO (TRAMIFICADO)

Norte

Lugo

12. O Barqueiro

PERMITIDO (TRAMIFICADO)

Norte

Lugo

13. Bares (Mañón)

LIBRE

Norte

Lugo

14. Espasante (Ortigueira)

LIBRE

Norte

Lugo

15. Ortigueira

PERMITIDO (TRAMIFICADO)

Norte

Lugo

16. Cariño

PERMITIDO (TRAMIFICADO)

Norte

Lugo

17. Cedeira

PERMITIDO (TRAMIFICADO)

Norte

A Coruña

18. Maniños-Barallobre (Fene)

PERMITIDO (TRAMIFICADO)

Norte

A Coruña

19. O Seixo (Mugardos)

LIBRE

Norte

A Coruña

20. Mugardos

PERMITIDO (TRAMIFICADO)

Norte

A Coruña

21. Ares

PERMITIDO (TRAMIFICADO)

Norte

A Coruña

22. Redes (Ares)

NON PERMITIDO

Centro

A Coruña

23. Pontedeume

PERMITIDO (TRAMIFICADO)

Centro

A Coruña

24. Perbes (Pontedeume)

LIBRE

Centro

A Coruña

25. Miño

PERMITIDO (TRAMIFICADO)

Centro

A Coruña

26. Betanzos

PERMITIDO (TRAMIFICADO)

Centro

A Coruña

27. Sada-Fontán

PERMITIDO (TRAMIFICADO)

Centro

A Coruña

28. Lorbé (Oleiros)

PERMITIDO (TRAMIFICADO)

Centro

A Coruña

29. Mera (Oleiros)

LIBRE

Centro

A Coruña

30. Santa Cruz (Oleiros)

LIBRE

Centro

A Coruña

31. San Pedro de Visma (A Coruña)

NON PERMITIDO

Centro

A Coruña

32. Suevos (Arteixo)

PERMITIDO (TRAMIFICADO)

Centro

A Coruña

33. Caión (A Laracha)

PERMITIDO (TRAMIFICADO)

Centro

A Coruña

34. Razo (Carballo)

PERMITIDO (TRAMIFICADO)

Centro

A Coruña

35. Malpica

PERMITIDO (TRAMIFICADO)

Centro

A Coruña

36. Barizo (Malpica)

PERMITIDO (TRAMIFICADO)

Centro

A Coruña

37. Santa Mariña (Ponteceso)

LIBRE

Centro

A Coruña

38. Corme (Ponteceso)

PERMITIDO (TRAMIFICADO)

Centro

A Coruña

39. Laxe

PERMITIDO (TRAMIFICADO)

Centro

A Coruña

40. Camelle (Camariñas)

PERMITIDO (TRAMIFICADO)

Centro

A Coruña

41. Arou (Camariñas)

PERMITIDO (TRAMIFICADO)

Centro

A Coruña

42. Santa Mariña (Camariñas)

PERMITIDO (TRAMIFICADO)

Centro

A Coruña

43. Camariñas

PERMITIDO (TRAMIFICADO)

Centro

A Coruña

44. Muxía

PERMITIDO (TRAMIFICADO)

Centro

A Coruña

45. O Sardiñeiro (Fisterra)

PERMITIDO (TRAMIFICADO)

Centro

A Coruña

46. Fisterra

PERMITIDO (TRAMIFICADO)

Centro

A Coruña

47. Quenxe (Corcubión)

NON PERMITIDO

Centro

A Coruña

48. Corcubión

PERMITIDO (TRAMIFICADO)

Centro

A Coruña

49. Brens-Cee (Cee)

PERMITIDO (TRAMIFICADO)

Centro

A Coruña

50. Ézaro (Dumbría)

LIBRE

Centro

A Coruña

51. O Pindo (Carnota)

PERMITIDO (TRAMIFICADO)

Centro

A Coruña

52. Portocubelo (Carnota)

PERMITIDO (TRAMIFICADO)

Centro

A Coruña

53. Muros

PERMITIDO (TRAMIFICADO)

Centro

A Coruña

54. Os Muiños (Muros)

LIBRE

Centro

A Coruña

55. Esteiro (Muros)

PERMITIDO (TRAMIFICADO)

Centro

A Coruña

56. O Freixo (Outes)

PERMITIDO (TRAMIFICADO)

Centro

A Coruña

57. A Barquiña (Outes)

PERMITIDO (TRAMIFICADO)

Centro

A Coruña

58. O Conchido (Outes)

LIBRE

Centro

A Coruña

59. A Barquiña (Noia)

LIBRE

Centro

A Coruña

60. Noia

LIBRE

Centro

A Coruña

61. Testal (Noia)

NON PERMITIDO

Centro

A Coruña

62. Boa (Porto do Son)

LIBRE

Centro

A Coruña

63. Portosín (Porto do Son)

PERMITIDO (TRAMIFICADO)

Centro

A Coruña

64. Porto do Son

PERMITIDO (TRAMIFICADO)

Centro

A Coruña

65. Corrubedo (Ribeira)

PERMITIDO (TRAMIFICADO)

Centro

A Coruña

66. Aguiño (Ribeira)

PERMITIDO (TRAMIFICADO)

Centro

A Coruña

67. Castiñeiras (Ribeira)

PERMITIDO (TRAMIFICADO)

Centro

A Coruña

68. Amiexido (Ribeira)

LIBRE

Centro

A Coruña

69. Ribeira

NON PERMITIDO

Centro

A Coruña

70. Insuela (Ribeira)

LIBRE

Centro

A Coruña

71. Palmeira (Ribeira)

PERMITIDO (TRAMIFICADO)

Centro

A Coruña

72. A Pobra

PERMITIDO (TRAMIFICADO)

Centro

A Coruña

73. Escarabote (Boiro)

PERMITIDO (TRAMIFICADO)

Centro

A Coruña

74. Cabo de Cruz (Boiro)

PERMITIDO (TRAMIFICADO)

Centro

A Coruña

75. Ancados (Boiro)

LIBRE

Centro

A Coruña

76. Bodión (Boiro)

PERMITIDO (TRAMIFICADO)

Centro

A Coruña

77. Taragoña (Rianxo)

LIBRE

Centro

A Coruña

78. Rianxo

PERMITIDO (TRAMIFICADO)

Centro

A Coruña

79. Rañó (Rianxo)

LIBRE

Sur

Pontevedra

80. Pontecesures

PERMITIDO (TRAMIFICADO)

Sur

Pontevedra

81. Carril (Vilagarcía)

NON PERMITIDO

Sur

Pontevedra

82. Vilaxoán (Vilagarcía)

PERMITIDO (TRAMIFICADO)

Sur

Pontevedra

83. As Sinas (Vilanova de Arousa)

LIBRE

Sur

Pontevedra

84. Vilanova de Arousa

PERMITIDO (TRAMIFICADO)

Sur

Pontevedra

85. San Miguel de Deiro (Vilanova de Arousa)

LIBRE

Sur

Pontevedra

86. O Xufre (A Illa de Arousa)

NON PERMITIDO

Sur

Pontevedra

87. O Campo (A Illa de Arousa)

PERMITIDO (TRAMIFICADO)

Sur

Pontevedra

88. Cabodeiro (A Illa de Arousa)

LIBRE

Sur

Pontevedra

89. Tragove (Cambados)

PERMITIDO (TRAMIFICADO)

Sur

Pontevedra

90. Santo Tomé (Cambados)

PERMITIDO (TRAMIFICADO)

Sur

Pontevedra

91. A Toxa (O Grove)

PERMITIDO (TRAMIFICADO)

Sur

Pontevedra

92. O Grove

PERMITIDO (TRAMIFICADO)

Sur

Pontevedra

93. Meloxo (O Grove)

PERMITIDO (TRAMIFICADO)

Sur

Pontevedra

94. Pedras Negras (O Grove)

PERMITIDO (TRAMIFICADO)

Sur

Pontevedra

95. Portonovo (Sanxenxo)

PERMITIDO (TRAMIFICADO)

Sur

Pontevedra

96. Sanxenxo

NON PERMITIDO

Sur

Pontevedra

97. Raxó (Poio)

NON PERMITIDO

Sur

Pontevedra

98. Covelo (Poio)

LIBRE

Sur

Pontevedra

99. Combarro (Poio)

PERMITIDO (TRAMIFICADO)

Sur

Pontevedra

100. Campelo (Poio)

PERMITIDO (TRAMIFICADO)

Sur

Pontevedra

101. Corbaceiras (Pontevedra)

NON PERMITIDO

Sur

Pontevedra

102. Aguete (Marín)

PERMITIDO (TRAMIFICADO)

Sur

Pontevedra

103. Bueu

PERMITIDO (TRAMIFICADO)

Sur

Pontevedra

104. Beluso (Bueu)

NON PERMITIDO

Sur

Pontevedra

105. Aldán (Cangas)

NON PERMITIDO

Sur

Pontevedra

106. Cangas

PERMITIDO (TRAMIFICADO)

Sur

Pontevedra

107. Moaña

NON PERMITIDO

Sur

Pontevedra

108. Meira (Moaña)

PERMITIDO (TRAMIFICADO)

Sur

Pontevedra

109. Domaio (Moaña)

PERMITIDO (TRAMIFICADO)

Sur

Pontevedra

110. San Adrián de Cobres (Vilaboa)

PERMITIDO (TRAMIFICADO)

Sur

Pontevedra

111. Santa Cristina de Cobres (Vilaboa)

NON PERMITIDO

Sur

Pontevedra

112. Arcade (Soutomaior)

PERMITIDO (TRAMIFICADO)

Sur

Pontevedra

113. Cesantes (Redondela)

PERMITIDO (TRAMIFICADO)

Sur

Pontevedra

114. Canido (Vigo)

PERMITIDO (TRAMIFICADO)

Sur

Pontevedra

115. Panxón (Nigrán)

PERMITIDO (TRAMIFICADO)

Sur

Pontevedra

116. Santa Marta (Baiona)

LIBRE

Sur

Pontevedra

117. Baiona

PERMITIDO (TRAMIFICADO)

Sur

Pontevedra

118. Oia

LIBRE

Sur

Pontevedra

119. A Guarda

PERMITIDO (TRAMIFICADO)

Sur

Pontevedra

120. A Pasaxe (A Guarda)

NON PERMITIDO

Sur

Pontevedra

121. Goián (Tomiño)

LIBRE

Sur

Pontevedra

122. Tui

PERMITIDO (TRAMIFICADO)