Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 150 Venres, 6 de agosto de 2021 Páx. 39469

III. Outras disposicións

Consellería de Sanidade

ORDE do 21 de xullo de 2021 pola que se aproba o baremo na parte correspondente ás áreas III e IV, aplicable no procedemento ordinario de carreira profesional do persoal do Servizo Galego de Saúde e entidades adscritas a esta consellería e ao dito organismo.

Mediante a Orde da Consellería de Sanidade do 20 de xullo de 2018 (Diario Oficial de Galicia do 30 de xullo) publicouse para xeral coñecemento e efectividade o acordo sobre as bases da carreira profesional no ámbito do Servizo Galego de Saúde e as entidades adscritas á Consellería de Sanidade e ao dito organismo, asinado con data do 6 de xullo de 2018 na mesa sectorial de negociación do persoal estatutario polas persoas representantes da Administración sanitaria e as organizacións sindicais CIG, CESM (na condición de adherida), UGT, CSIF e SATSE, e aprobado polo Consello da Xunta na súa reunión do 19 de xullo de 2018.

O citado acordo no punto 9 establece que a Administración sanitaria, logo de negociación na mesa sectorial, aprobará e publicará no Diario Oficial de Galicia, en anexos detallados, os baremos aplicables para o acceso aos sucesivos graos dos diversos colectivos profesionais, profesións ou categorías, concretando as actividades que serán valoradas en cada caso dentro da estrutura básica que figura como anexos I a III, os indicadores ou parámetros que resulten precisos para a avaliación e as puntuacións asignadas.

O acordo estrutura o baremo en catro grandes áreas: Área I: actividade asistencial/profesional; Área II: competencia asistencial/profesional; Área III: formación, docencia, investigación e innovación e Área IV: implicación e compromiso coa organización.

En aplicación do citado acordo, na mesa sectorial do 11 de xuño de 2021 aprobouse, por maioría, o baremo ordinario de carreira profesional correspondente á Área III. Formación, docencia, investigación e innovación e a Área IV. Implicación e compromiso coa organización.

Tal e como prevé o acordo de carreira, os baremos de méritos e o proceso de avaliación poderá modularse en atención ás características asistenciais e/ou organizativas das diversas institucións, centros, servizos ou unidades. E os baremos axustaranse para atender ás situacións en que o persoal non desempeñe de modo efectivo a profesión ou funcións que correspondan ao seu nomeamento.

Valoraranse exclusivamente os méritos acadados durante o período en que o/a profesional permaneceu encadrado/a no grao inmediatamente inferior.

En aplicación do establecido no citado acordo de carreira profesional, cómpre aprobar e publicar os baremos aplicables no procedemento ordinario de carreira.

De conformidade co que antecede,

DISPOÑO:

1. Aprobar os méritos correspondentes á Área III. Formación, docencia, investigación e innovación e Área IV. Implicación e compromiso coa organización que se avaliarán no procedemento ordinario de carreira profesional para o acceso aos sucesivos grados dos diversos colectivos profesionais, profesións ou categorías, que se detallan nos anexos I a V desta orde, e ordenar a súa publicación no Diario Oficial de Galicia.

A) Anexo I. Baremo relativo aos méritos da Área III. Formación, docencia, investigación e innovación e Área IV. Implicación e compromiso coa organización para as «Profesións sanitarias con titulación universitaria».

B) Anexo II. Baremo relativo aos méritos da Área III. Formación, docencia, investigación e innovación e Área IV. Implicación e compromiso coa organización para as «Categorías sanitarias de formación profesional (persoal técnico sanitario)».

C) Anexo III. Baremo relativo aos méritos da Área III. Formación, docencia, investigación e innovación e Área IV. Implicación e compromiso coa organización para as «Categorías de xestión e servizos con formación universitaria».

D) Anexo IV. Baremo relativo aos méritos da Área III. Formación, docencia, investigación e innovación e Área IV. Implicación e compromiso coa organización para as «Outras categorías de xestión e servizos».

2. Publicar como anexo V os criterios iniciais complementarios dos méritos a avaliar, así como o procedemento e forma para a súa acreditación. Habilítase a Dirección Xeral de Recursos Humanos do Servizo Galego de Saúde para modificar e completar os ditos criterios e o procedemento e forma de acreditación, previo tratamento na Comisión de Seguimento do Acordo de carreira profesional.

Santiago de Compostela, 21 de xullo de 2021

Julio García Comesaña
Conselleiro de Sanidade

ANEXO I

Profesións sanitarias con titulación universitaria

Estrutura básica do baremo

Área III. Formación, docencia, investigación e innovación.

A. Formación.

A.1. Formación académica.

A.1.1. Título de doutor/a: 5 puntos.

A.1.2. Premio extraordinario de doutoramento: 0,5 puntos.

A.1.3. Cursos de doutorado: 0,7 puntos/curso.

A.1.4 Por cada máster universitario oficial, máster universitario-título propio, experto universitario:

• No caso de estar computado en créditos ECTS: título oficial: 0,05 puntos/crédito.

• No caso de estar computado en créditos ECTS: título propio: 0,025 puntos/crédito.

• No caso de estar computado só en horas: título oficial: 0,005 puntos/hora.

• No caso de estar computado só en horas: título propio: 0,0025 puntos/hora.

A.1.5. Outras licenciaturas, diplomaturas ou graos distintos á titulación de nomeamento: 2 puntos.

A.1.5.1. Outra especialidade do mesmo nivel académico: 2 puntos.

A2. Formación continuada recibida.

A.2.1. a) Formación continuada acreditada polo sistema acreditador de formación continuada de profesións sanitarias. Inclúense neste apartado valoración de cursos, seminarios, simposio, talleres, xornadas, congresos, acreditados CFC: 0,5 puntos/crédito.

A.2.1. b) Formación continuada acreditada por outros organismos diferentes ao sistema acreditador de profesións sanitarias (créditos tipo CIFCE, EACCME, AMA PRA, ECTS, outros tipos de créditos diferentes a CFC): 0,3 puntos/crédito.

A.2.1. c) Formación continuada non acreditada: 0,075 puntos/hora.

A.3. Formación continuada impartida.

Impartir cursos de formación continuada nos termos indicados para a formación continuada recibida: 0,40 puntos/hora.

A.4. Formación transversal.

Cursos de prevención de riscos, informática, idiomas, violencia de xénero e igualdade, convocados e impartidos pola Administración estatal, autonómica, universidades, Servizo Público de Emprego, Cruz Roja, colexios profesionais, organizacións sindicais ou avalados polo Servizo Galego de Saúde ou por calquera organismo público: 0,10 puntos/hora.

A.5. Outra formación.

A.5.1. Pola presentación acreditada de pósters, comunicacións en congresos, relatorios, moderador e participación en comités científicos, no ámbito internacional, nacional e autonómico:

A.5.1.1. Presentación acreditada de pósters, comunicacións en congresos, relatorios, ou participación como moderador:

– No ámbito autonómico: 0,5 puntos.

– No ámbito nacional: 1 punto.

– No ámbito internacional: 3 puntos.

A.5.1.2. Participación en comités científicos:

– No ámbito autonómico: 1 punto.

– No ámbito nacional: 2 punto.

– No ámbito internacional: 3 puntos.

A.5.2. Participación en sesións clínicas convocadas polo Sergas:

A.5.2.1. Asistencia: 0,10 puntos/hora.

A.5.2.2. Relatorio: 1 punto/hora.

B. Docencia.

B.1. Docencia/colaboración acreditada en períodos de prácticas de alumnos/as universitarios/as, máster ou formación profesional ou derivada de convenios de formación:

• Certificado por curso académico: 2,5 puntos/ano.

• Certificado por mes: 0,2 puntos/mes.

• Certificado por hora: 0,005 puntos/hora.

B.2. Xefe/a de Estudos de Formación Sanitaria Especializada: 9 puntos/ano.

B.3. Presidencia de Subcomisión de Docencia de Formación Sanitaria Especializada: 9 puntos/ano.

B.3.1. Outros membros das comisións docentes: 2 puntos/ano.

B.4. Titor/a de Formación Sanitaria de residentes en formación: 6 puntos/ano.

B.5. Colaborador/a docente en formación sanitaria especializada (son os/as especialistas e profesionais que desenvolven as funcións nos distintos dispositivos das Unidades Docentes, participando na formación dos/das residentes durante as súas estancias formativas nos ditos dispositivos): 2 puntos/ano.

B.6. Docencia universitaria impartida: 0,10 puntos/hora.

C. Investigación e innovación sanitaria.

C1. Proxectos de investigación competitivos. Internacionais (IP investigador principal, IC investigador colaborador), nacionais (IP, IC).

Investigador principal PI internacional: 9 puntos/proxecto.

Investigador principal PI nacional: 6 puntos/proxecto.

Investigador colaborador internacional (membro equipo): 5 puntos/proxecto.

Investigador colaborador nacional (membro equipo): 4 puntos/proxecto.

C2. Publicación en revistas científicas.

C2.1.A. Publicacións científicas en revistas indexadas (tomaranse como referencia as bases de datos establecidas para cada categoría na última OPE convocada).

As publicacións deben pertencer a revistas científicas indexadas en InDICEs CSIC, IBECS, Pubmed, Web of Science (Wos), Embase, PsycINFO e catálogo Latindex.

C2.1.A1. Publicación en revistas indexadas con factor de impacto JCR ou SJR.

Artigos científicos (orixinal, orixinal breve, revisión, revisión sistemática, meta-análise e guías de práctica clínica): 1 puntos.

Outro tipo de publicacións de carácter científico ou investigador (editoriais, cartas ou artigos de opinión, técnicas e procedementos): 0,5 puntos.

C2.A2. Publicación en revistas indexadas sen factor de impacto.

Artigos científicos (orixinal, orixinal breve, revisión, revisión sistemática, meta-análise e guías de práctica clínica): 0,6 puntos.

C2.B. Publicacións de carácter científico ou investigador en revistas non indexadas: 0,4 puntos.

C3. Libros ou capítulos de libros.

Capítulo de libro: 0,5 puntos.

Libro completo: 1,5 puntos.

C4. Patentes e modelos de utilidade solicitados e rexistrados no ámbito das ciencias da saúde concedido pola OEMP, EPO e PCT: 2 puntos.

C5. Valorización e explotación dos resultados dun proxecto de investigación.

Patente en explotación: licenciamento: 4 puntos.

Patente en explotación: Spin-off: 4 puntos.

C6. Premios de innovación sanitaria.

Premios de innovación no ámbito autonómico/nacional: 5 puntos.

Premios de innovación no ámbito internacional: 2 puntos.

C7. Dirección de teses doutorais.

Dirección teses doutorais: 3 puntos/tese.

Titoría de teses doutorais: 1,5 puntos/tese.

C8. Estancias de investigación en centros de referencia nacionais e internacionais: 2,5 puntos/mes.

C9. Participación en grupos ou redes de investigación CIBER, RETIC, FIS, e outros.

Investigador principal: 4 puntos/participación.

Investigador colaborador: 1 punto/colaboración.

C.10. Participación en ensaios clínicos e estudos observacionais.

Investigador principal: 1 puntos/participación.

Investigador colaborador: 0,5 puntos/colaboración.

C.11. Participación como membro nun Comité Ético de Investigación: 0,25 puntos/participación.

C.12. Dirección de traballos de fin de grao: 0,5 puntos/traballo.

Área IV: implicación e compromiso coa organización.

1. Prestación de servizos en centros de distintas localidades ou en centros externos habilitados: 0,20 puntos/mes.

2. Servizos prestados en centros caracterizados pola súa distancia e illamento e que sofren especiais dificultades de cobertura: 0,30 puntos/mes.

3. Médico/a de familia, pediatra e enfermeiro/a de atención primaria por dispoñibilidade efectiva na realización de gardas e prolongación, así como dispoñibilidade para a realización de actividade adicional derivada da dificultade de cobertura por indispoñibilidade de aspirantes nas listaxes de contratación vixentes: 0,20 puntos/mes.

4. Ter dedicación exclusiva no desempeño do posto do sector público: 2 puntos/ano.

4.1. Ter dedicación exclusiva no desempeño de postos de xefatura de servizo e xefatura de sección: 3 puntos/ano.

5. Exercicio de postos de supervisión, xefaturas, de coordinación, postos directivos ou de responsabilidade: 2 puntos/ano.

6. Colaboración en proxectos corporativos de carácter social, socio-sanitario ou de prevención de riscos laborais: 1 punto/proxecto.

7.1. Participación como autor/a ou revisor/a en actividades para a elaboración de guías/protocolos/vías clínicas: 1 punto/documento.

7.2. Participación na implantación de novos servizos da carteira ou técnicas incorporadas á carteleira de servizos. Participación en programas piloto: 1 punto/programa.

7.3. Participación en grupos de traballo, comisións e subcomisións técnicas e/ou comités constituídos formalmente, grupos de calidade e/ou xestión de riscos clínicos para a seguridade dos pacientes: 2 punto/comisión (grupo, comité...).

8. Participación en comisións clínicas e/ou comités constituídos formalmente (mínimo 3 sesións de traballo ao ano): 2 puntos/ano.

9. Participación nos protocolos deseñados pola organización para a acollida de profesionais de nova incorporación: 2 puntos/proceso.

10.1. Participación como membro de tribunais de selección ou persoal nomeado como órganos de selección, provisión e/ou avaliación:4 puntos/participación.

10.2. Persoal nomeado como colaborador dos tribunais de selección, órganos de selección, provisión e/ou avaliación: 2 puntos/colaboración.

11. Persoal das unidades ou servizos con acreditación de calidade a través da normativa ISO e normativa EFQM: 4 puntos.

12. Participación, consecución e mantemento das normas de xestión da calidade.

Por consecución de cada certificación de calidade: 2 puntos/certificación.

Por cada recertificación: 1 punto/recertificación.

13. Participación en programa vacinación e en cribados derivados dunha situación de emerxencia sanitaria declarada por problemas de saúde pública: 0,20 puntos/mes ou 0,006 puntos/día.

14. Prestación de servizos durante unha situación de emerxencia sanitaria declarada por problemas de saúde pública ou catástrofes: 0,30 puntos/mes.

15. Mobilidade de persoal (dentro da mesma área sanitaria ou entre áeas sanitarias) derivada dunha situación de emerxencia sanitaria declarada por problemas de saúde pública ou catástrofes: 0,40 puntos/mes.

16. Participación na elaboración e desenvolvemento de plans estratéxicos: 2 puntos/plan.

17. Participación en proxectos piloto: 2 puntos/proxecto.

O número máximo de puntos que se poden obter en cada grao, por cada área de avaliación, é o seguinte:

Área

Grao I

Grao II

Grao III

Grao IV

I

Actividade asistencial

55

55

50

50

II

Competencia asistencial

15

10

10

15

III

Formación continuada, docencia,

investigación e innovación

15

20

25

20

IV

Implicación e compromiso coa organización

15

15

15

15

Total

100

100

100

100

Con carácter xeral, para acceder a cada grao haberá que superar cando menos un número mínimo de puntos que para cada grao se sinalan a seguir:

a) Grao I: 60 puntos.

b) Grao II: 65 puntos.

c) Grao III: 70 puntos.

d) Grao IV: 75 puntos.

Ademais, para o recoñecemento do grao correspondente será necesario obter polo menos un 30 % do número máximo de puntos previstos en cada unha das áreas I, II e III.

ANEXO II

Categorías sanitarias de formación profesional

Estrutura básica do baremo

Área III. Formación, docencia, investigación e innovación.

A. Formación.

A.1. Formación académica.

A.1.1. Outras licenciaturas, diplomaturas ou graos distintos á titulación de nomeamento: 2 puntos.

A.1.2. Outro título oficial nunha titulación de formación profesional, ao menos do mesmo nivel académico: 2 puntos.

A2. Formación continuada recibida.

A.2.1.a) Formación continuada acreditada polo sistema acreditador de formación continuada de profesións sanitarias. Inclúense neste punto valoración de cursos, seminarios, simposio, talleres, xornadas, congresos, acreditados CFC: 0,5 puntos/crédito.

A.2.1.b) Formación continuada acreditada por outros organismos diferentes ao sistema acreditador de profesións sanitarias (créditos tipo CIFCE, EACCME, AMA PRA, ECTS, outros tipos de créditos diferentes a CFC): 0,3 puntos/crédito.

A.2.1.c) Formación continuada non acreditada: 0,075 puntos/hora.

A.3. Formación continuada impartida.

Impartir cursos de formación continuada nos termos indicados para a formación continuada recibida: 0,40 puntos/hora.

A.4. Formación transversal.

Cursos de prevención de riscos, informática, idiomas, violencia de xénero e Igualdade, convocados e impartidos pola Administración estatal, autonómica, universidades, Servizo Público de Emprego, Cruz Roja, colexios profesionais, organizacións sindicais ou avalados polo Servizo Galego de Saúde ou por calquera organismo público: 0,10 puntos/hora.

A.5. Outra formación.

A.5.1. Pola presentación acreditada de pósters, comunicacións en congresos, relatorios, moderador e participación en comités científicos, no ámbito internacional, nacional e autonómico:

A.5.1.1. Presentación acreditada de pósters, comunicacións en congresos, relatorios, ou participación como moderador:

– No ámbito autonómico: 0,5 puntos.

– No ámbito nacional: 1 punto.

– No ámbito internacional: 3 puntos.

A.5.1.2. Participación en comités científicos:

– No ámbito autonómico: 1 punto.

– No ámbito nacional: 2 punto.

– No ámbito internacional: 3 puntos.

A.5.2. Participación en sesións clínicas convocadas polo Sergas:

A.5.2.1. Asistencia: 0,10 puntos/hora.

A.5.2.2. Relatorio: 1 punto/hora.

B. Docencia.

B.1. Docencia/colaboración acreditada en períodos de prácticas de alumnos/as universitarios/as, máster ou formación profesional ou derivada de convenios de formación.

• Certificado por curso académico: 2,5 puntos/ano.

• Certificado por mes: 0,2 puntos/ano.

• Certificado por hora: 0,005 puntos/ano.

B.2. Titor/a de alumnos de Formación Profesional: 6 puntos/ano.

C. Investigación e innovación sanitaria.

C1. Proxectos de investigación competitivos finalizados. Internacionais (IP investigador principal, IC investigador colaborador), nacionais (IP, IC).

Investigador principal PI internacional: 9 puntos/proxecto.

Investigador principal PI nacional: 6 puntos/proxecto.

Investigador colaborador internacional (membro equipo): 5 puntos/proxecto.

Investigador colaborador nacional (membro equipo): 4 puntos/proxecto.

C2. Publicación en revistas científicas.

C2.A Publicacións científicas en revistas indexadas: 1 punto.

C2.B. Publicacións de carácter científico ou investigador en revistas non indexadas: 0,4 puntos.

C3. Libros ou capítulos de libros.

Capítulo de libro: 0,5 puntos.

Libro completo: 1,5 puntos.

C4. Patentes e modelos de utilidade solicitados e rexistrados no ámbito das ciencias da saúde concedido pola OEMP, EPO e PCT: 2 puntos.

C5. Valorización e explotación dos resultados dun proxecto de Investigación.

Patente en explotación: licenciamento: 4 puntos.

Patente en explotación: Spin-off: 4 puntos.

C6. Premios de innovación sanitaria.

Premios de innovación no ámbito autonómico/nacional: 5 puntos.

Premios de innovación no ámbito internacional: 2 puntos.

C7. Estancias de investigación en centros de referencia nacionais e internacionais: 2,5 puntos/mes.

C8. Participación en grupos ou redes de investigación CIBER, RETIC, FIS, e outros.

Outro persoal colaborador: 1 punto/colaboración.

C.9. Participación en ensaios clínicos e estudos observacionais.

Investigador principal: 1 punto/participación.

Investigador colaborador: 0,5 puntos/colaboración.

C.10. Participación como membro nun Comité Ético de Investigación. 0,25 puntos/participación.

C.11. Dirección de traballos de fin de grao: 0,5 puntos/traballo.

Área IV: implicación e compromiso coa organización.

1. Prestación de servizos en centros de distintas localidades ou en centros externos habilitados: 0,20 puntos/mes.

2. Servizos prestados en centros caracterizados pola súa distancia e illamento e que sofren especiais dificultades de cobertura: 0,30 puntos/mes.

3. Exercicio de postos de supervisión, xefaturas, de coordinación, postos directivos ou de responsabilidade: 2 puntos/ano.

4. Colaboración en proxectos corporativos de carácter social, socio-sanitario ou de prevención de riscos laborais: 1 punto/proxecto.

5.1. Participación como autor/a ou revisor/a en actividades para a elaboración de guías/protocolos/vías clínicas: 1 punto/documento.

5.2. Participación na implantación de novos servizos da carteira ou técnicas incorporadas á carteleira de servizos. Participación en programas piloto: 1 punto/programa.

5.3. Participación en grupos de traballo, comisións e subcomisións técnicas e/ou comités constituídos formalmente, grupos de calidade e/ou xestión de riscos clínicos para a seguridade dos pacientes: 2 punto/comisión (grupo, comité...).

6. Participación en comisións clínicas e/ou comités constituídos formalmente (mínimo 3 sesións de traballo ao ano): 2 puntos/ano.

7. Participación nos protocolos deseñados pola organización para a acollida de profesionais de nova incorporación: 2 puntos/proceso.

8.1. Participación como membro de tribunais de selección ou persoal nomeado como órganos de selección, provisión e/ou avaliación: 4 puntos/participación.

8.2. Persoal nomeado como colaborador dos tribunais de selección, órganos de selección, provisión e/ou avaliación: 2 puntos/colaboración.

9. Persoal das unidades ou servizos con acreditación de calidade a través da normativa ISO e normativa EFQM: 4 puntos.

10. Participación, consecución e mantemento das normas de xestión da calidade.

Por consecución de cada certificación de calidade: 2 puntos/certificación.

Por cada recertificación: 1 punto/recertificación.

11. Participación en programa vacinación e en cribados derivados dunha situación de emerxencia sanitaria declarada por problemas de saúde pública: 0,20 puntos/mes ou 0,006 puntos/día.

12. Prestación de servizos durante unha situación de emerxencia sanitaria declarada por problemas de saúde pública ou catástrofes: 0,30 puntos/mes.

13. Mobilidade de persoal (dentro da mesma area sanitaria ou entre áreas sanitarias) derivada dunha situación de emerxencia sanitaria declarada por problemas de saúde pública ou catástrofes: 0,40 puntos/mes.

14. Participación na elaboración e desenvolvemento de plans estratéxicos: 2 puntos/plan.

15. Participación en proxectos piloto: 2 puntos/proxecto.

O número máximo de puntos que se poden obter en cada grao, por cada área de avaliación, é o seguinte:

Área

Grao I

Grao II

Grao III

Grao IV

I

Actividade asistencial

55

55

50

50

II

Competencia asistencial

20

15

15

20

III

Formación continuada, docencia, investigación e innovación

15

20

25

20

IV

Implicación e compromiso coa organización

10

10

10

10

Total

100

100

100

100

Con carácter xeral, para acceder a cada grao haberá que superar cando menos un número mínimo de puntos que para cada grao se sinalan a continuación:

a) Grao I: 60 puntos.

b) Grao II: 65 puntos.

c) Grao III: 70 puntos.

d) Grao IV: 75 puntos.

Ademais, para o recoñecemento do grao correspondente será necesario obter polo menos un 30 % do número máximo de puntos previstos en cada unha das áreas I, II e III.

ANEXO III

Categorías de xestión e servizos (formación universitaria)

Estrutura básica do baremo

Área III. Formación, docencia, investigación e innovación.

A. Formación.

A.1. Formación académica.

A.1.1. Título de doutor/a: 5 puntos.

A.1.2. Premio extraordinario de doutoramento: 0,5 puntos.

A.1.3. Cursos de doutorado: 0,7 puntos/curso.

A.1.4. Por cada máster universitario oficial, máster universitario-título propio, experto universitario, especialista universitario:

• No caso de estar computado en créditos ECTS: título oficial: 0,05 puntos/crédito.

• No caso de estar computado en créditos ECTS: título propio: 0,025 puntos/crédito.

• No caso de estar computado só en horas: título oficial: 0,005 puntos/hora.

• No caso de estar computado só en horas: v propio: 0,0025 puntos/hora.

A.1.5. Outras licenciaturas, diplomaturas ou graos distintos á titulación de nomeamento: 2 puntos.

A.1.5.1. Outra especialidade do mesmo nivel académico: 2 puntos.

A2. Formación continuada recibida.

A.2.1.a) Formación continuada acreditada: 0,5 puntos/crédito.

A.2.1.b) Formación continuada non acreditada: 0,075 puntos/hora.

A.3. Formación continuada impartida.

Impartir cursos de formación continuada nos termos indicados para a formación continuada recibida: 0,40 puntos/hora.

A.4. Formación transversal.

Cursos de prevención de riscos, informática, idiomas, violencia de xénero e Igualdade, convocados e impartidos pola Administración estatal, autonómica, universidades, Servizo Público de Emprego, Cruz Roja, colexios profesionais, organizacións sindicais ou avalados polo Servizo Galego de Saúde ou por calquera organismo público: 0,10 puntos/hora.

A.5. Outra formación.

A.5.1. Pola presentación acreditada de pósters, comunicacións en congresos, relatorios, moderador e participación en comités científicos, no ámbito internacional, nacional e autonómico:

A.5.1.1. Presentación acreditada de pósters, comunicacións en congresos, relatorios, ou participación como moderador:

– No ámbito autonómico: 0,5 puntos.

– No ámbito nacional: 1 punto.

– No ámbito internacional: 3 puntos.

A.5.1.2. Participación en comités científicos:

– No ámbito autonómico: 1 punto.

– No ámbito nacional: 2 punto.

– No ámbito internacional: 3 puntos.

B. Docencia.

B.1. Docencia/colaboración acreditada en períodos de prácticas de alumnos/as universitarios/as, máster ou formación profesional ou derivada de convenios de formación.

• Certificado por curso académico: 2,5 puntos/ano.

• Certificado por mes: 0,2 puntos/ano.

• Certificado por hora: 0,005 puntos/ano.

B.2. Titor/a de alumnos en formación: 6 puntos/ano.

B.3. Docencia universitaria impartida: 0,10 puntos/hora.

C. Investigación e innovación sanitaria.

C1. Proxectos de investigación competitivos finalizados. Internacionais (IP investigador principal, IC investigador colaborador), nacionais (IP, IC).

Investigador principal PI internacional: 9 puntos/proxecto.

Investigador principal PI nacional: 6 puntos/proxecto.

Investigador colaborador internacional (membro equipo): 5 puntos/proxecto.

Investigador colaborador nacional (membro equipo): 4 puntos/proxecto.

C2. Publicación en revistas científicas.

C2.1.A. Publicacións científicas en revistas indexadas:

As publicacións deben pertencer a revistas científicas indexadas en InDICEs CSIC, IBECS, Pubmed, Web of Science (Wos), Embase, PsycINFO e catálogo Latindex.

C2.1.A1. Publicación en revistas indexadas con factor de impacto JCR ou SJR: 1 punto.

C2.A2. Publicación en revistas indexadas sen factor de impacto: 0,6 puntos.

C2.B. Publicacións de carácter científico ou investigador en revistas non indexadas: 0,4 puntos.

C3. Libros ou capítulos de libros.

Capítulo de libro: 0,5 puntos.

Libro completo: 1,5 puntos.

C4. Patentes e modelos de utilidade solicitados e rexistrados no ámbito das ciencias da saúde concedido pola OEMP, EPO e PCT: 2 puntos.

C5. Valorización e explotación dos resultados dun proxecto de investigación.

Patente en explotación: licenciamento: 4 puntos.

Patente en explotación: Spin-off: 4 puntos.

C6. Premios de innovación sanitaria.

Premios de innovación no ámbito autonómico/nacional: 5 puntos.

Premios de innovación no ámbito internacional: 2 puntos.

C7. Dirección de teses doutorais.

Dirección teses doutorais: 3 puntos/tese.

Titoría de teses doutorais: 1,5 puntos/tese.

C8. Participación en grupos ou redes de investigación CIBER, RETIC, FIS, e outros.

Outro persoal colaborador: 1 punto/colaboración.

C.9. Participación en ensaios clínicos e estudos observacionais.

Investigador principal: 1 puntos/participación.

Investigador colaborador: 0,5 puntos/colaboración.

C.10. Participación como membro nun Comité Ético de Investigación. 0,25 puntos/participación.

C.11. Dirección de traballos de fin de grao: 0,5 puntos/traballo.

Área IV: implicación e compromiso coa organización.

1. Prestación de servizos en centros de distintas localidades ou en centros externos habilitados: 0,20 puntos/mes.

2. Servizos prestados en centros caracterizados pola súa distancia e illamento e que sofren especiais dificultades de cobertura: 0,30 puntos/mes.

3. Exercicio de postos de supervisión, xefaturas, de coordinación, postos directivos ou de responsabilidade: 2 puntos/ano.

4. Colaboración en proxectos corporativos de carácter social, socio-sanitario ou de prevención de riscos laborais: 1 punto/proxecto.

5.1. Participación como autor/a ou revisor/a en actividades para a elaboración de guías/protocolos/vías clínicas: 1 punto/documento.

5.2. Participación na implantación de novos servizos da carteira ou técnicas incorporadas á carteleira de servizos. Participación en programas piloto: 1 punto/programa.

5.3. Participación en grupos de traballo, comisións e subcomisións técnicas e/ou comités constituídos formalmente, grupos de calidade e/ou xestión de riscos clínicos para a seguridade dos pacientes: 2 punto/comisión (grupo, comité...).

6. Participación en comisións clínicas e/ou comités constituídos formalmente (mínimo 3 sesións de traballo ao ano): 2 puntos/ano.

7. Participación nos protocolos deseñados pola organización para a acollida de profesionais de nova incorporación. 2 puntos/proceso.

8.1. Participación como membro de tribunais de selección ou persoal nomeado como órganos de selección, provisión e/ou avaliación: 4 puntos/participación.

8.2. Persoal nomeado como colaborador dos tribunais de selección, órganos de selección, provisión e/ou avaliación: 2 puntos/colaboración.

9. Persoal das unidades ou servizos con acreditación de calidade a través da normativa ISO e normativa EFQM: 4 puntos.

10. Participación, consecución e mantemento das normas de xestión da calidade.

Por consecución de cada certificación de calidade: 2 puntos/certificación.

Por cada recertificación: 1 punto/recertificación.

11. Participación en programa vacinación e en cribados derivados dunha situación de emerxencia sanitaria declarada por problemas de saúde pública: 0,20 puntos/mes ou 0,006 puntos/día.

12. Prestación de servizos durante unha situación de emerxencia sanitaria declarada por problemas de saúde pública ou catástrofes: 0,30 puntos/mes.

13. Mobilidade de persoal (dentro da mesma área sanitaria ou entre áreas sanitarias) derivada dunha situación de emerxencia sanitaria declarada por problemas de saúde pública ou catástrofes: 0,40 puntos/mes.

14. Participación na elaboración e desenvolvemento de plans estratéxicos: 2 puntos/plan.

15. Participación en proxectos piloto: 2 puntos/proxecto.

O número máximo de puntos que se poden obter en cada grao, por cada área de avaliación, é o seguinte:

Área

Grao I

Grao II

Grao III

Grao IV

I

Actividade profesional

55

55

50

50

II

Competencia profesional

15

10

10

15

III

Formación continuada, docencia, investigación e innovación

15

20

25

20

IV

Implicación e compromiso coa organización

15

15

15

15

Total

100

100

100

100

Con carácter xeral, para acceder a cada grao haberá que superar cando menos un número mínimo de puntos que para cada grao se sinalan a seguir:

a) Grao I: 60 puntos.

b) Grao II: 65 puntos.

c) Grao III: 70 puntos.

d) Grao IV: 75 puntos.

Ademais, para o recoñecemento do grao correspondente será necesario obter polo menos un 30 % do número máximo de puntos previstos en cada unha das áreas I, II e III.

ANEXO IV

Outras categorías de xestión e servizos

Estrutura do baremo

Área III. Formación, docencia, investigación e innovación.

A. Formación.

A.1. Formación académica.

A.1.1. Outras licenciaturas, diplomaturas ou graos distintos á titulación de nomeamento: 2 puntos.

A.1.2. Outro título oficial nunha titulación de formación profesional, ao menos do mesmo nivel académico: 2 puntos.

A.1.3. Certificado de profesionalidade na área sanitaria (Decreto 34/2008, do 18 de xaneiro, polo que se regulan os certificados de profesionalidade): 1 punto.

A2. Formación continuada recibida.

A.2.1. a) Formación continuada acreditada por outros organismos diferentes ao sistema acreditador de profesións sanitarias (créditos tipo CIFCE, EACCME, AMA PRA, ECTS, outros tipos de créditos diferentes a CFC): 0,5 puntos/crédito.

A.2.1. b) Formación continuada non acreditada: 0,075 puntos/hora.

A.3. Formación continuada impartida.

Impartir cursos de formación continuada nos termos indicados para a formación continuada recibida: 0,40 puntos/hora.

A.4. Formación transversal.

Cursos de prevención de riscos, informática, idiomas, violencia de xénero e Igualdade, convocados e impartidos pola Administración estatal, autonómica, universidades, Servizo Público de Emprego, Cruz Roja, colexios profesionais, organizacións sindicais ou avalados polo Servizo Galego de Saúde ou por calquera organismo público: 0,10 puntos/hora.

A.5. Outra formación.

A.5.1. Pola presentación acreditada de pósters, comunicacións en congresos, relatorios, moderador e participación en comités científicos, no ámbito internacional, nacional e autonómico:

A.5.1.1. Presentación acreditada de pósters, comunicacións en congresos, relatorios, ou participación como moderador:

– No ámbito autonómico: 0,5 puntos.

– No ámbito nacional: 1 punto.

– No ámbito internacional: 3 puntos.

A.5.1.2. Participación en comités científicos:

– No ámbito autonómico: 1 punto.

– No ámbito nacional: 2 punto.

– No ámbito internacional: 3 puntos.

B. Docencia.

B.1. Docencia/colaboración acreditada en períodos de prácticas de alumnos/as universitarios/as, máster ou formación profesional ou derivada de convenios de formación.

• Certificado por curso académico: 2,5 puntos/ano.

• Certificado por mes: 0,2 puntos/ano.

• Certificado por hora: 0,005 puntos/ano.

B.2. Titor/a de alumnos en formación: 6 puntos/ano.

C. Investigación e innovación sanitaria.

1. Traballos de publicación en revistas directamente relacionados coa categoría: 1 punto.

2. Traballos de publicación en libros directamente relacionados coa categoría:

Capítulo de libro: 0,5 puntos.

Libro completo: 1,5 puntos.

Área IV: implicación e compromiso coa organización.

1. Prestación de servizos en centros de distintas localidades ou en centros externos habilitados: 0,20 puntos/mes.

2. Servizos prestados en centros caracterizados pola súa distancia e illamento e que sofren especiais dificultades de cobertura: 0,30 puntos/mes.

3. Exercicio de postos de supervisión, xefaturas, de coordinación, postos directivos ou de responsabilidade: 2 puntos/ano.

4. Colaboración en proxectos corporativos de carácter social, socio-sanitario ou de prevención de riscos laborais: 1 punto/proxecto.

5.1. Participación como autor/a ou revisor/a en actividades para a elaboración de guías/protocolos: 1 punto/documento.

5.2. Participación na implantación de novos servizos da carteira ou técnicas incorporadas á carteleira de servizos. Participación en programas piloto: 1 punto/programa.

5.3. Participación en grupos de traballo, comisións e subcomisións técnicas e/ou comités constituídos formalmente, grupos de calidade e/ou xestión de riscos clínicos para a seguridade dos pacientes: 2 punto/comisión (grupo, comité...).

6. Participación en comisións clínicas e/ou comités constituídos formalmente (mínimo 3 sesións de traballo ao ano): 2 puntos/ano.

7. Participación nos protocolos deseñados pola organización para a acollida de profesionais de nova incorporación: 2 puntos/proceso.

8.1. Participación como membro de tribunais de selección ou persoal nomeado como órganos de selección, provisión e/ou avaliación: 4 puntos/participación.

Valorarase a participación como membro sempre e cando asistan a un mínimo de 3 sesións.

8.2. Persoal nomeado como colaborador dos tribunais de selección, órganos de selección, provisión e/ou avaliación: 2 puntos/colaboración.

9. Persoal das unidades ou servizos con acreditación de calidade a través da normativa ISO e normativa EFQM: 4 puntos.

10. Participación, consecución e mantemento das normas de xestión da calidade.

Por consecución de cada certificación de calidade: 2 puntos/certificación.

Por cada recertificación: 1 punto/recertificación.

11. Participación en programa vacinación e en cribados derivados dunha situación de emerxencia sanitaria declarada por problemas de saúde pública: 0,20 puntos/mes ou 0,006 puntos/día.

12. Prestación de servizos durante unha situación de emerxencia sanitaria declarada por problemas de saúde pública ou catástrofes: 0,30 puntos/mes.

13. Mobilidade de persoal (dentro da mesma área sanitaria ou entre áreas sanitarias) derivada dunha situación de emerxencia sanitaria declarada por problemas de saúde pública ou catástrofes: 0,40 puntos/mes.

14. Participación na elaboración e desenvolvemento de plans estratéxicos: 2 puntos/plan.

15. Participación en proxectos piloto: 2 puntos/proxecto.

O número máximo de puntos que se poden obter en cada grao, por cada área de avaliación, é o seguinte:

Área

Grao I

Grao II

Grao III

Grao IV

I

Desempeño profesional

55

55

50

50

II

Competencia profesional

20

15

15

20

III

Formación continuada, docencia, investigación e innovación

15

20

25

20

IV

Implicación e compromiso coa organización

10

10

10

10

Total

100

100

100

100

Con carácter xeral, para acceder a cada grao haberá que superar cando menos un número mínimo de puntos que para cada grao se sinalan a seguir:

a) Grao I: 60 puntos.

b) Grao II: 65 puntos.

c) Grao III: 70 puntos.

d) Grao IV: 75 puntos.

Ademais, para o recoñecemento do grao correspondente será necesario obter polo menos un 30 % do número máximo de puntos previstos en cada unha das áreas I, II e III.

ANEXO V

Criterios iniciais complementarios dos méritos que se van avaliar,
procedemento e forma de acreditación

a) Formación académica

As titulacións académicas oficiais acreditaranse, segundo o suposto, mediante orixinal, copia compulsada ou copia electrónica auténtica do título expedido polo Ministerio de Educación, Cultura e Deporte ou certificación da respectiva universidade, debidamente asinado, que deixe constancia de cada un dos méritos invocados polo/a aspirante e data en que foron causados. No relativo aos cursos de doutoramento, para que o dito mérito poida ser obxecto de valoración, a certificación que se achegue deberá deixar constancia expresa de que o/a aspirante realizou todos os cursos de doutoramento e indicar o programa e créditos obtidos. Noutro suposto non se entenderá debidamente acreditado tal mérito.

No suposto de titulacións obtidas no estranxeiro achegarase xunto coa copia compulsada ou copia electrónica auténtica do título, tradución xurada deste ou equivalente e credencial de recoñecemento ou homologación da titulación expedida polo Ministerio de Educación español.

A superación dos períodos de docencia e investigación conducentes á adquisición das competencias e habilidades relacionadas coa investigación científica acreditados como máster oficial e exixibles para poder obter o título de doutor/a consonte o RD 56/2005 e posteriores, non poderán ser valorados como máster oficial, ao tratarse dun requisito exixido para a obtención da dita titulación.

A titulación de máster debe rexistrala o/a aspirante en Fides/expediente-e na epígrafe de formación continuada recibida/máster.

A acreditación da formación máster, especialista e experto universitario-títulos propios, efectuarase mediante orixinal ou copia compulsada ou copia electrónica auténtica do título ou certificación da Universidade en que conste ter sido superada polo/a aspirante a formación conducente á obtención do referido título, datas de realización e o número de horas ou créditos ECT asignados á dita actividade formativa.

Poderá requirirse á persoa aspirante a achega do programa formativo nos supostos en que non quede suficientemente acreditado a relación do seu contido co ámbito das ciencias da saúde.

b) Formación continuada

Actividades que se valorarán neste punto:

– Asistencia debidamente xustificada a actividades de formación acreditadas por algún dos órganos acreditadores que integran o Sistema Acreditador de Formación Continuada do Sistema nacional de saúde, das profesións sanitarias, relacionadas e específicas do ámbito profesional ou funcional.

– Asistencia debidamente xustificada a actividades formativas acreditadas polo European Accreditation Council for Continuing Medical Education (EACCME), American Medical Association (AMA), International Council of Nurses (CIFCE), sempre que teñan un contido relacionado coas funcións propias da categoría e que estean dirixidos directamente á categoría/especialidade.

– Asistencia debidamente xustificada a cursos de formación e perfeccionamento convocados e impartidos pola administración estatal, autonómica, universidades, Servizo Público de Emprego, Cruz Vermella, colexios profesionais, organizacións sindicais ou avalados polo Servizo Galego de Saúde ou calquera organismo público, sempre que teñan un contido relacionado coas funcións propias da categoría e que estean dirixidos directamente á categoría/especialidade.

– Asistencia debidamente xustificada a cursos de formación continuada realizados en aplicación dos acordos de formación continuada das administracións públicas, sempre que teñan un contido relacionado coas funcións propias da categoría e que estean dirixidos directamente á categoría/especialidade.

a) Recibida: acreditarase tal mérito mediante copia compulsada ou copia electrónica auténtica do certificado de asistencia ao curso no que deberá constar o organismo ou entidade que convocou e impartiu a dita actividade formativa, as datas de realización, contido do curso e número de créditos e/ou horas asignados. Poderá requirirse á persoa aspirante a achega do programa formativo ou categoría/s destinataria/s.

No suposto de cursos acreditados pola Comisión Nacional ou Autonómica de Formación Continuada deberá constar o logotipo da respectiva comisión e ademais o número de expediente se se trata de actividades formativas posteriores a abril de 2007.

Normas específicas para a formación en liña. Valoraranse aqueles diplomas de cursos en liña en que conste o número de créditos, número de expediente e logotipo da Comisión de Formación Continuada. Non será necesario que conste o número de expediente se se trata de cursos anteriores a abril de 2007.

Serán válidos ademais aqueles diplomas asinados dixitalmente por Dixital Learning cun certificado dixital emitido pola Fábrica Nacional de Moeda e Timbre (FNMT) así como aqueles que se poidan referenciar a unha web verificable ou cotexable polo órgano de selección. Noutro suposto deberá achegarse certificación orixinal asinada polo órgano que impartiu a actividade formativa que conterá toda a información exixida neste punto.

No suposto de formación en liña con desenvolvemento nun rango de datas, será válida a formación que conste superada dentro das ditas datas.

Valoraranse os módulos ou partes integrantes dun curso nos supostos nos que quede debidamente acreditada a carga lectiva e horas/créditos asignados de forma diferenciada.

Non se valorarán nesta epígrafe os cursos/módulos que sexan parte dunha titulación de formación académica.

A Administración resérvase o dereito de poder exixir ao aspirante calquera documentación complementaria e/ou rexeitar calquera certificado en liña cando existan dúbidas razoables sobre a súa autenticidade.

b) Impartida: acreditarase mediante certificación do organismo ou entidade convocante na cal deberá constar o contido da actividade formativa así como o número de horas de docencia impartidas.

Noutro suposto non se entenderá debidamente acreditado tal mérito.

c) Formación

especializada

No suposto de titulacións obtidas en España, acreditarase tal mérito mediante orixinal, copia compulsada ou copia electrónica auténtica do título expedido polo Ministerio de Educación, Cultura e Deporte ou certificación emitida pola respectiva Comisión de Docencia ou Rexistro Nacional de especialistas en formación do Ministerio de Sanidade, Servizos Sociais e Igualdade de ter completado o período de formación conducente á obtención do título da respectiva especialidade, que deberá indicar a data de superación.

No suposto de titulacións obtidas noutros Estados da Unión Europea achegarase xunto coa copia compulsada ou copia electrónica auténtica do título, tradución xurada do mesmo ou equivalente e credencial de recoñecemento da titulación expedida polo Ministerio de Educación español.

As titulacións obtidas no estranxeiro (non UE) deberán acreditarse coa achega da copia compulsada ou copia electrónica auténtica do título, tradución xurada do mesmo ou equivalente e documento de homologación ou validación expedido polo Ministerio de Educación español.

Noutro suposto non se entenderá debidamente acreditado tal mérito.

d) Participación en sesións clínicas convocadas polo Sergas

Enténdese por sesións clínicas as reunións de profesionais sanitarios, que poden pertencer á mesma especialidade ou a varias, co fin de intercambiar opinións sobre temas asistenciais co obxectivo de atopar solucións a diversos problemas.

Rexistraranse na aplicación de xestión de formación ACIS tanto as sesións clínicas acreditadas como as non acreditadas.

A sesión clínica debe ter os seguintes requisitos:

– Programa definido con un responsable por sesión.

– Duración: mínimo 1 hora/sesión clínica.

– Control de asistencia: 100 % por sesión.

– Enquisa de satisfacción por sesión o programación.

Acredítase mediante un certificado no que figuren: a identificación do profesional, título da actividade, número de horas, datas nas que se realiza a actividade, lugar e data de expedición do certificado, firma do responsable da entidade, o programa da actividade formativa.

O certificado será asinado pola Xerencia da Área Sanitaria.

e) Titor/a de Formación Sanitaria de residentes de formación

Acreditarase mediante certificación asinada pola Comisión de Docencia do centro ou, de ser o caso, comisión de docencia da unidade docente onde se tivese impartido a esta, na que deberá constar expresamente os períodos de desenvolvemento de tal actividade e condición na que se impartiu.

A participación como xefe/a de estudos acreditarase mediante certificación asinada polo/a director/a xerente da institución sanitaria correspondente.

Noutro suposto non se entenderá debidamente acreditado tal mérito.

f) Titor/a alumnos de Formación Profesional ou de alumnos en formación

Acreditarase mediante certificación asinada polo/a director/a do centro de Formación Profesional ou do centro correspondente onde se indique expresamente o período de desenvolvemento de tal actividade e condición na que se impartiu.

g) Docencia universitaria

A docencia universitaria impartida acreditarase mediante certificación da respectiva universidade na cal se fará constar expresamente o cargo docente, tipo de vinculación, departamento ou área de coñecemento na que se impartiu a docencia e datas de inicio e fin da vinculación.

Noutro suposto non se entenderá debidamente acreditado o mérito.

h) Proxectos de investigación competitivo

Son todas aquelas actividades que ten como obxectivo principal a obtención de resultados de I+D+i e para o cal se desenvolven, ao longo dun período, tarefas de traballo e entregables específicos e se mobilizan recursos que poden ser para persoal, inventariable, funxible, viaxes e outros.

O desempeño desta actividade, ben en calidade de Investigador Principal (IP), ou ben como Investigador Colaborador (IC), deberá ter a duración específica e distinta de cada proxecto ata o seu remate.

A participación como investigador/a principal nun proxecto de investigación acreditarase mediante a publicación oficial da resolución de convocatoria, sempre que consten os datos necesarios para identificar o proxecto e o/a investigador/a, ou certificado de participación expedido polo organismo financiador, no que consten os datos identificativos; o proxecto no que participa; o organismo que financia o proxecto; a convocatoria pública; o período de participación no proxecto e a firma do responsable da entidade.

A participación como investigador/a colaborador/a acreditarase mediante a presentación da resolución de convocatoria se nela consta tal participación, ou certificado de participación expedido polo organismo financiador, no que consten os datos identificativos; o proxecto no que participa; o organismo que financia o proxecto; a convocatoria pública; o período de participación no proxecto e a firma do responsable da entidade.

Deberá constar como parte do equipo investigador definido no documento de solicitude do proxecto ou en documento posterior que así o acredite en caso de que teña habido cambios no equipo investigador ao longo da súa vixencia.

No suposto de que o organismo convocante non expida certificados de participación deberá presentarse certificado firmado polo investigador principal no que conste a identidade do/dos colaborador/es, notificación acreditativa de concesión do proxecto ao investigador principal expedida polo organismo e copia do proxecto orixinal enviado a convocatoria no que deberá constar a identidade dos investigadores colaboradores.

Só se valorarán aqueles financiados ou acreditados polas administracións públicas, entidades do sector público ou entidades privadas sen ánimo de lucro, cuxa convocatoria e aprobación se teña realizado en réxime de concorrencia libre e competitiva.

i) Publicación en revistas científicas

Revistas científicas indexadas en Pubmed. Non será necesaria a súa acreditación documental. O/a aspirante consignará na aplicación informática, no espazo habilitado para o efecto, o código de identificación PMID e rexistrará manualmente a información relativa a número de sinaturas, número de orde de sinaturas e tipo de publicación. O sistema realizará a captura automática da información relativa aos outros campos da base de datos de Pubmed para a súa posterior validación.

Revistas científicas indexadas en InDICEs CSIC, IBECS, Web of Science (Wos), Embase, PsycINFO e catálogo Latindex e en revistas non indexadas. Acreditarase tal mérito mediante certificación ou copia impresa autenticada pola editorial responsable ou organismo público con competencias en xestión e arquivamento de publicacións. Na certificación ou copia impresa deberá constar o nome da revista, o título do traballo, o seu autor e a data de publicación.

j) Libros ou capítulos de libros

Só terán a consideración de libro aquelas publicacións cun mínimo de 49 páxinas. Para a súa valoración, a publicación debe estar avalada por unha institución pública, académica, sociedade científica ou realizada por editoriais científicas de recoñecido prestixio. Non terán a consideración de libro aínda que adopten esta forma de edición as actas de congreso.

Por non reunir a condición de traballo científico e de investigación non serán obxecto de valoración os libros/capítulos editados como glosario, anuario, manuais de preparación para o acceso á formación sanitaria especializada e ao emprego público, cursos de formación continuada, protocolos de servizo, libros de casos clínicos, sesións interhospitalarias e demais que así se aprecien polo respectivo órgano de selección.

Por ser obxecto de valoración tal mérito noutro punto do baremo, non se lle asignará ningunha puntuación neste punto ás publicacións de teses de doutoramento.

Non serán obxecto de valoración as autoedicións e/ou autopublicacións, entendendo por tales aquelas publicacións financiadas ou promovidas por algún dos seus autores ou nas que este figure como editor.

No suposto de libros de autoría colectiva, só será obxecto de valoración aquela publicación que, da documentación presentada polo/a aspirante quede suficientemente acreditada a participación concreta nesta. Enténdese por autoría colectiva aquela publicación na que interveñen un mínimo de catro autores.

Libros/capítulos de libro editados en papel. Deberá achegarse copia compulsada ou copia electrónica auténtica das follas en que conste o título do libro, o título do capítulo, o autor, editorial, o seu depósito legal e/ou ISBN/NIPO, lugar e ano de publicación e índice da obra. Ademais deberá quedar acreditado o número de páxinas do libro/capítulo e que tal publicación está avalada por unha institución pública, académica, sociedade científica ou realizada por editoriais científicas de recoñecido prestixio.

Libros editados en formato electrónico. Acreditarase tal mérito mediante certificación ou copia impresa autenticada pola editorial ou organismo público con competencias de xestión e arquivo de publicacións, na cal se fará constar a autoría do capítulo e demais datos bibliográficos básicos que identifiquen a obra e/ou capítulo (autores, data de publicación, edición, ano, URL e data de consulta e acceso). Tal publicación deberá estar avalada por unha institución pública, académica, sociedade científica ou realizada por editoriais científicas de recoñecido prestixio.

k) Normas comúns de valoración de libros e revistas

En ningún caso, un mesmo contido determinado e obxectivable publicado baixo diferentes formas e en diferentes publicacións poderá ser obxecto de máis dunha valoración.

Non serán obxecto de valoración as publicacións de carácter divulgativo.

l) Patentes e modelos de utilidade no ámbito das ciencias da saúde

Valórase a produción de títulos de propiedade industrial (patentes ou modelos de utilidade) e produtos con rexistro de propiedade intelectual como resultado dunha actividade de transferencia de coñecemento relacionada coa actividade investigadora e acorde co ámbito científico da saúde.

Para valorar este punto rexistrarase en FIDES os certificados expedidos polo Rexistro correspondente (Rexistro de Propiedade Intelectual, OEPM, EPO..) acreditativos da titularidade da patentes e modelos de utilidade, no que conste o nome da patente ou modelo de utilidade, o autor e a data de concesión.

Corresponde ao Rexistro de Propiedade Intelectual:

• Autoría de software con rexistro da propiedade intelectual e en explotación.

• Autoría de software en explotación e con rexistro de propiedade intelectual, debendo xustificar o seu contido, unha relación directa co ámbito das ciencias da saúde.

Para a verificación das invencións con rexistro solicitado ou concedido rexistrarase en FIDES o título/nome da patente ou modelo de utilidade, o número de publicación, a data de concesión, a autoría e a firma do responsable da entidade.

Así mesmo, achegarase a primeira páxina do documento acreditativo emitido polo organismo responsable (OEPM, EPO, USPO, etc.). Para a verificación doutros títulos de propiedade industrial ou intelectual (patentes, modelos de utilidade, marcas, software…) rexistrarase en FIDES o documento de concesión ou rexistro.

m) Valorización e explotación dos resultados dun proxecto de investigación

Valoraranse as patentes que se atopen licenciadas ou en fase de explotación.

Acreditarase tal mérito mediante un certificado no que conste como mínimo: a copia do documento acreditativo, o ámbito do rexistro, os países nos que está recoñecida, o posible interese de empresas e a fase na que se atope a execución desta.

Spin-off é aquela empresa de nova creación, cuxa iniciativa parte do persoal investigador para transferir ao mercado aquel coñecemento, tecnoloxía ou resultado da investigación xerado no ámbito sanitario, de alto valor engadido e con potencial económico.

No caso concreto das spin-offs xurdidas no ámbito da saúde deberán cumprir coas seguintes características: que teña a súa orixe na actividade de investigación biosanitaria; que conte na súa promoción e creación co persoal investigador do sector saúde, con posible colaboración de terceiros; que a iniciativa empresarial estea baseada na explotación da investigación xerada no ámbito do sector biosanitario; que o sector público sanitario participe no seu capital social directamente ou indirectamente e obteña contraprestacións pola actividade de promoción; que sexa aprobada polos órganos competentes do sector sanitario; que se acredite a presenza de produtos no mercado, derivados directamente da investigación do solicitante; que participen na xeración da spin-off derivada directamente da investigación do solicitante, formando parte do seu capital social e que o organismo de pertenza do solicitante (Sergas), tamén participe no dito capital social.

Valorarase o nivel de desenvolvemento da empresa e o nivel de implicación do solicitante tanto na constitución como no desenvolvemento tecnolóxico que deu lugar á creación desta.

Acreditarase tal mérito mediante unha copia do documento oficial, que se rexistrará en FIDES, no que consten: os socios fundadores, a constitución da empresa, os obxectivos e o ámbito de desenvolvemento.

n) Premios de investigación ou innovación sanitaria

Son premios concedidos por entidades do sector público ou entidades privadas sen ánimo de lucro, cuxa convocatoria e aprobación se teña realizado en réxime de concorrencia libre e competitiva e que estean relacionados coa actividade investigadora.

Este mérito acreditaranse mediante a certificación ou resolución de concesión do premio, onde consten: os datos da persoa premiada, a actividade premiada, a entidade/organismo que concede o premio, o ámbito de actuación e a composición do comité de dirección e de concesión do premio. Se no certificado non consta expresamente o seu ámbito, deberá complementarse tal documentación coa achega das bases da convocatoria do premio. Ese certificado ou, se é o caso, resolución rexistrarase en FIDES.

o) Participación en ensaios clínicos e estudos observacionais

Enténdese por ensaio clínico toda investigación efectuada en seres humanos, co fin de determinar ou confirmar os efectos clínicos, farmacolóxicos, e/ou demais efectos farmacodinámicos, e/ou de detectar as reaccións adversas, e/ou de estudar a absorción, distribución, metabolismo e eliminación dun ou varios medicamentos en investigación co fin de determinar a súa inocuidade e/ou a súa eficacia (artigo 59 da Lei 25/1990, do 20 de decembro, do medicamento).

Enténdese por estudo observacional o estudo no que os medicamentos se prescriben da maneira habitual, de acordo coas condicións normais da práctica clínica. A asignación dun paciente a unha estratexia terapéutica concreta non estará decidida de antemán por un protocolo de ensaio, senón que estará determinada pola práctica habitual da medicina, e a decisión de prescribir un medicamento determinado estará claramente disociada da decisión de incluír ao paciente no estudo. Non se aplicará aos pacientes ningunha intervención, xa sexa diagnóstica ou de seguimento, que non sexa a habitual da práctica clínica, e utilizaranse métodos epidemiolóxicos para a análise dos datos recolleitos (artigo 59 da Lei 25/1990, do 20 de decembro, do medicamento).

En ambos casos, a realización destas actividades teñen que axustarse ao procedemento regulado no Real decreto 957/2020, do 3 de novembro, polo que se regulan os estudos observacionais con medicamentos de uso humano e no Real decreto 1090/2015, do 4 de decembro, polo que se regulan os ensaios clínicos con medicamentos, os comités de ética da investigación con medicamentos e o Registro Español de Estudios Clínicos, implicando a autorización do estudo pola Axencia Española de Medicamentos e produtos sanitarios, logo de informe favorable dun Comité de ética da investigación, e mais a sinatura dun contrato entre o promotor e o centro onde se realiza o estudo.

Nos dous supostos anteriores debe existir un investigador principal e mais un equipo de investigación formado por colaboradores.

Valórase a participación en ensaios clínicos ou estudos observacionais, sempre que sexan debidamente certificados polas entidades de Investigación responsables da xestión ou tramitación destes.

A actividade como investigador responsable do ensaio clínico valorarase sempre que o Hospital Universitario ao que pertenza o solicitante teña formalizado a súa participación mediante contrato, convenio ou outro documento con poder vinculante.

A actividade como investigador colaborador en ensaios clínicos valorarase sempre que o Hospital Universitario ao que pertenza o solicitante teña formalizado a súa participación mediante contrato, convenio ou outro documento con poder vinculante.

Este mérito acreditarase mediante un certificado emitido polo órgano competente do Centro Sanitario ou entidade de investigación (Institutos de Investigación Sanitaria) que se rexistrará en FIDES.

Dado que é preciso a sinatura dun contrato por parte do centro sanitario, pódese documentar desde o centro a participación mediante certificación dos ensaios clínicos ou estudos observacionais.

No certificado deber figurar os participantes, o ámbito, a institución que o concede, a asignación económica, a data de concesión, período de desenvolvemento e a sinatura do responsable do centro sanitario onde se realice o ensaio ou estudo.

p) Participación como membro nun Comité Ético de Investigación

Os comités de ética da investigación veñen regulados e definidos no Real decreto 1090/2015, do 4 de decembro, polo que se regulan os ensaios clínicos con medicamentos, os comités de etica da investigación con medicamentos e o Rexistro Español de Estudios Clínicos; a Lei 14/2007, de investigación biomédica, e o Decreto 63/2013 polo que se regulan os comités de ética da investigación de Galicia.

Para valorar este apartado requirirase documentación acreditativa da aprobación por parte das secretarías dos CEIC pertinentes.

O nomeamento dos membros dos comités realizarase polo titular da Consellería de Sanidade e será publicado no Diario Oficial de Galicia.

Para a valoración do mérito debería esixirse a certificación do presidente/secretario de cada órgano con mención expresa a resolución de nomeamento e tempo de permanencia como membro.

q) Dispoñibilidade efectiva na realización de gardas/prolongación

Acredítase mediante unha declaración responsable asinada polo profesional, que se rexistrará en FIDES, na que manifesta a súa dispoñibilidade efectiva na realización de gardas/prolongación e o período de tempo no que está dispoñible.

r) Colaboración en proxectos corporativos de carácter social, socio-sanitario ou de prevención de riscos laborais

Enténdese por proxectos corporativos os organizados pola Consellería de Sanidade e/ou o Servizo Galego de Saúde, coa finalidade de obter melloras sanitarias a través da colaboración social, sociosanitaria ou na prevención de riscos laborais, e que teñan relación coa asistencia sanitaria pública ou con programas de saúde pública. Inclúense neste punto as asociacións de pacientes.

Para tal fin estes proxectos deberán de estar formalmente constituídos pola sanidade pública galega, tamén mediante convenios de colaboración con entidades ou organizacións dese ámbito.

Acredítase mediante un certificado que se rexistrará en FIDES, no que figurará a denominación do proxecto corporativo, a referencia á norma que o crea, a súa finalidade e obxectivos para poder avaliar se se axusta aos criterios de valoración, os datos identificativos da persoa que colaborou no proxecto, así como o período de colaboración efectiva no mesmo, con data de inicio e finalización se fose o caso. No suposto de proxectos que inclúan sesións de traballo figurarán o nº delas.

Só serán valorados aqueles proxectos con participación activa nun mínimo de 3 sesións de traballo/ano.

O certificado estará asinado polo/a director/a de o centro directivo onde se encadra o proxecto corporativo.

(Quedan excluídos deste apartado os proxectos que xa se inclúen no dos plans estratéxicos).

s) Participación como autor ou revisor en actividades para a elaboración de guías/protocolos/vías clínicas

Para os efectos de valorar a implicación e o compromiso coa organización serán valoradas as guías de práctica clínica (GPC), protocolos ou vías clínicas (VC) concretadas en documentos elaborados a requirimento das autoridades sanitarias públicas do Servizo Galego de Saúde. Tamén se valorará a participación nos documentos elaborados no ámbito do sistema nacional de saúde sempre e cando a participación sexa a proposta do Sergas.

Enténdese por GPC a aquela que presente un conxunto de recomendacións dirixidas a optimizar a atención aos pacientes e que se basean na revisión sistemática da evidencia científica e a valoración dos beneficios e os riscos das opcións asistenciais alternativas que existan.

Defínese como protocolo a aquel documento que define as actividades para realizar relacionadas cun determinado problema ou actividade asistencial, que se aplicase igual a todos ou a un grupo de pacientes determinado. Idealmente, deben ser desenvoltos por equipos multidisciplinares e formar parte de iniciativas de mellora da calidade ou de estratexias de implementación de guías, adaptándoas localmente de acordo cos recursos dispoñibles e as posibilidades de xestión.

Definimos como vías clínicas (VC) ao documento elaborado co obxecto de ofrecer tamén as distintas directrices que deben seguirse para operativizar as actuacións ante situacións clínicas determinadas en pacientes que presentan patoloxías cun curso clínico predecible. Na vía quedan establecidas as secuencias no tempo de cada unha das actuacións que deberán realizarse por todos os profesionais que van intervir no coidado dos pacientes. Entendida esta como unha ferramenta de xestión da calidade para a estandarización dos procesos asistenciais.

Só se valorará o papel como autor ou revisor de cada guía, protocolo ou vía clínica.

Os protocolos e as VC haberán de estar aprobadas pola Comisión de Dirección da Xerencia da Área Sanitaria.

Acredítase mediante un certificado que se rexistrará en FIDES, no que figurará a denominación da actividade, a referencia á norma que a constitúe, a súa finalidade, os datos identificativos da persoa que colaborou no proxecto, así como o período de colaboración efectiva no mesmo, e en calidade de que o fixo.

O certificado estará asinado polo/a director/a de o centro directivo onde se encadra o grupo de traballo ou comisión.

Para o persoal non sanitario valorarase a participación como autor ou revisor nas actividades de elaboración de guías e protocolos aprobados pola Dirección da Xerencia da Área Sanitaria.

t) Participación na implantación de novos servizos da carteira ou técnicas incorporadas á carteleira de servizos. Participación en programas piloto

Entendido como a incorporación dunha nova prestación, técnica ou procedemento a requirimento do órgano competente do Servizo Galego de Saúde ou da Consellería de Sanidade, que deberá contar cunha resolución expresa previa á incorporación desta polo órgano directivo competente.

Para os efectos de valoración neste punto enténdese por programa piloto a aquel que, a pedimento do centro directivo de que se trate e mediante resolución expresa deste, póñase en marcha con carácter previo á incorporación dunha nova prestación nun centro sanitario, ou para valorar a súa idoneidade ou condicións de aplicación. Esta valoración é incompatible coa prevista no punto 17.

En ambos os casos haberá unha designación formal dos participantes.

Acredítase mediante un certificado que se rexistrará en FIDES, no que figurará a denominación da actividade, a referencia á norma que a constitúe, a súa finalidade, os datos identificativos da persoa que colaborou no proxecto, así como o período de colaboración efectiva no mesmo, e en calidade de que participou.

O certificado estará asinado polo/a director/a de o centro directivo onde se encadra o grupo de traballo ou comisión.

u) Participación en grupos de traballo, comisións e subcomisións técnicas e/ou comités constituídos formalmente, grupos de calidade e/ou xestión de riscos clínicos para a seguridade dos pacientes

Os grupos de traballo, comisións, comités e grupos de calidade e/ou de xestión de riscos clínicos, deberán ser grupos formalmente creados polo órgano competente da Consellería de Sanidade ou do Servizo Galego de Saúde para a abordaxe de aspectos relacionados coa sanidade pública. Deberá de haber unha designación formal dos participantes. Tras cada reunión elaborarase unha acta na que quedará constancia dos asistentes e principais acordos adoptados.

Acredítase mediante un certificado que se rexistrará en FIDES, no que figurará a denominación da actividade, a referencia á norma que a constitúe, a súa finalidade, os datos identificativos da persoa que colaborou no proxecto, así como o período de colaboración efectiva no mesmo, e en calidade de que o fixo.

O certificado estará asinado polo/a director/a de o centro directivo onde se encadra o grupo de traballo ou comisión.

v) Participación en comisións clínicas e/ou comités constituídos formalmente

Serán valoradas as participacións nas comisións clínicas e/ou comités previstas no Decreto 97/2001, do 22 de marzo, de regulación básica dos órganos de dirección, asesoramento, calidade e participación das institucións hospitalarias do Servizo Galego de Saúde, ou norma que o substitúa, sempre que se supere a asistencia probada a un 80 % das mesmas por ano.

Estas deberán estar formalmente constituídas polas direccións direccións das xerencias das áreas sanitarias e contarán con normas de organización e funcionamento aprobadas.

Idéntica consideración e criterios para a súa valoración terán os consellos asesores de pacientes, que deberán levantar acta de cada reunión.

Acredítase mediante un certificado que se rexistrará en FIDES no que figurará a denominación da comisión ou comité, a data de constitución, os datos identificativos da persoa que colaborou, e a porcentaxe de asistencias efectivas no período obxecto de valoración.

O certificado estará asinado polo/a director/a de o centro directivo de quen depende a comisión.

w) Participación nos protocolos deseñados pola organización para a acollida de profesionais de nova incorporación

Valorarase o traballo de elaboración das guías de información e acollida dirixidas a persoal de novo ingreso nos centros sanitarios, como autores ou revisores, e por requirimento da dirección da área sanitaria correspondente.

Acredítase mediante un certificado que se rexistrará en FIDES no que constará o nome da guía, a quen está dirixido, a data de aprobación desta, os datos identificativos da persoa que colaborou e en calidade de que o fixo.

O certificado estará asinado polo/a director/a do centro directivo onde se encadra esta actividade.

x) Participación como membro/colaborador de tribunais de selección ou persoal nomeado como órganos de selección, provisión e/ou avaliación

Acredítase mediante un certificado que se rexistrará en FIDES no que figurará a denominación tribunal, a data de constitución, os datos identificativos da persoa que participou como membro ou como colaborador, e para os membros (non para os colaboradores) o número de asistencias efectivas no período obxecto de valoración.

Valorarase a participación como membro sempre e cando asistan a un mínimo de 3 sesións.

O certificado estará asinado secretario/a do tribunal.

A participación en tribunais de OPES do Sergas non é preciso acreditala.

y) Participación na elaboración e desenvolvemento de plans estratéxicos

Consideraranse como tales a aqueles documentos creados pola Consellería de Sanidade ou o Servizo Galego de Saúde que conteñan plans ou programas que orientan os esforzos das organizacións sanitarias públicas, fomentando a participación e o compromiso dos profesionais, conducentes á consecución de obxectivos de mellora organizativos, asistenciais ou de saúde (por exemplo: Plan de saúde local e Consello Técnico de Atención Primaria).

Acredítase mediante un certificado que se rexistrará en FIDES no que figurará a denominación do plan ou programa, a referencia que permita a súa consulta, os datos identificativos da persoa que colaborou no desenvolvemento do plan e en calidade de que o fixo, e o ámbito temporal da devandita colaboración.

O certificado estará asinado polo/a director/a de o centro directivo onde se encadra o plan ou programa.

z) Participación en proxectos piloto

Defínese como proxecto piloto a aquel que estea creado pola Consellería de Sanidade ou o Servizo Galego de Saúde, para valorar e/ou incorporar unha nova técnica ou prestación pública con carácter autonómico.

O proxecto terá que contar cunha norma ou resolución de creación e posta en marcha, así como cunha designación formal das persoas que participan activamente neste e un procedemento de seguimento e avaliación.

Acredítase mediante un certificado que se rexistrará en FIDES no que se incluirá a denominación do proxecto, a referencia á norma/resolución que o crea, os datos identificativos da persoa que colaborou no proxecto e en calidade de que o fixo, a porcentaxe de asistencias efectivas no período obxecto de valoración.

Só valoraranse aquelas colaboracións activas que inclúan unha participación en polo menos o 70 % ? das actividades que se deseñen e conten cunha valoración positiva do comité de avaliación.

O certificado estará asinado polo/a director/a de o centro directivo onde se encadra o proxecto piloto.

Esta valoración é incompatible coa prevista no punto dos programa piloto.

aa) Acreditación e rexistro de méritos non especificados no anexo V

Os demais méritos para os que non se especifica a forma de acreditación neste anexo V serán rexistrados de oficio pola Administración no soporte técnico oportuno.

bb) Compulsa de

documentos

As copias dos documentos acreditativos de méritos que se acheguen deberán estar cotexadas polo responsable do rexistro onde se presenten ou compulsadas por notario ou funcionario público acreditado para a realización de tales funcións.

cc) Tradución de

documentos

Os títulos ou certificacións que estean redactados nun idioma distinto a calquera dos oficiais do Estado español deberán acompañarse da súa tradución ao castelán ou galego, que deberá efectuarse:

a) Por tradutor xurado, debidamente autorizado ou inscrito en España.

b) Por calquera representación diplomática ou consular do Estado español no estranxeiro.

c) Pola representación diplomática ou consular en España do país de que é cidadán/cidadá o/a solicitante ou, de ser o caso, do de procedencia do documento.

Respecto dos traballos científicos e de investigación redactados nun idioma distinto a calquera dos oficiais do Estado español, non será necesario presentar copia traducida.