Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 29 Venres, 11 de febreiro de 2022 Páx. 10597

II. Autoridades e persoal

b) Nomeamentos

Consellería de Emprego e Igualdade

ORDE do 1 de febreiro de 2022 pola que se procede ao cesamento e nomeamento de membros do Consello Galego de Cooperativas.

O Decreto 25/2001, do 18 de xaneiro, polo que se regula a organización e o funcionamento do Consello Galego de Cooperativas, en desenvolvemento das previsións contidas na súa norma de creación, e a Lei 5/1998, do 18 de decembro, de cooperativas de Galicia, regula no seu artigo 4 a composición do Consello; no artigo 5, o procedemento de nomeamento e cesamento dos seus membros, e no artigo 6, a duración do mandato e substitucións.

Os actuais membros do Consello Galego de Cooperativas foron nomeados pola Orde do 16 de outubro de 2017 pola que se procedía ao nomeamento de membros do Consello Galego de Cooperativas, e polas ordes do 27 de xuño de 2018, do 4 de setembro de 2018, do 7 de novembro de 2019, do 2 de marzo de 2020, do 16 de novembro de 2020, do 3 de xuño de 2021 e do 9 de agosto de 2021 polas que se procedía ao cesamento e nomeamento de membros do Consello Galego de Cooperativas.

A Unión de Cooperativas Espazocoop comunicou a súa proposta de modificación das persoas representantes desa entidade no Consello Galego de Cooperativas como consecuencia dos acordos adoptados no seu consello reitor.

En consecuencia, en virtude das facultades que me confire o artigo 38 da Lei 1/1983, do 22 de febreiro, reguladora da Xunta de Galicia e da súa Presidencia, e o artigo 5 do Decreto 25/2001, do 18 de xaneiro, polo que se regulan a organización e o funcionamento do Consello Galego de Cooperativas,

RESOLVO:

Primeiro

Que cese Constantino A. Gago Conde como suplente terceiro en representación das cooperativas galegas.

Segundo

Nomear a Emilia Candal Bouzas como suplente terceira en representación das cooperativas galegas.

Contra esta orde poderase interpor, potestativamente, recurso de reposición ante a conselleira de Emprego e Igualdade no prazo dun mes contado desde o día seguinte ao da súa publicación, de conformidade co establecido no artigo 123 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, ou interpor directamente recurso contencioso-administrativo ante o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, no prazo de dous meses, contados desde o día seguinte ao da súa publicación, de conformidade co establecido no artigo 46 da Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa.

Santiago de Compostela, 1 de febreiro de 2022

Mª Jesús Lorenzana Somoza
Conselleira de Emprego e Igualdade