Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 100 Mércores, 25 de maio de 2022 Páx. 31052

VI. Anuncios

b) Administración local

Concello de Padrón

ANUNCIO da aprobación da oferta de emprego público de 2022.

En cumprimento do establecido no artigo 70.2 do Real decreto lexislativo 5/2015, do 30 de outubro, polo que se aproba o texto refundido do Estatuto básico do empregado público, artigo 48.4 da Lei 2/2015, do 29 de abril, do emprego público de Galicia, artigo 5 do Real decreto 896/1991, do 7 de xuño, polo que se establecen as regras básicas e os programas mínimos aos que debe axustarse o procedemento de selección dos funcionarios da administración local, artigo 20 da Lei 22/2021, do 28 de decembro, de orzamentos xerais do Estado para o ano 2022 e artigo 2 da Lei 20/2021, do 28 de decembro, de medidas urxentes para a reducción da temporalidade no emprego público, faise público que por decreto da alcaldía 330/2022, do 19 de maio, aprobouse:

Primeiro. A seguinte oferta de emprego público do Concello de Padrón do 2022 de acordo co orzamento municipal e o cadro de persoal aprobados polo Pleno da Corporación Municipal na sesión do 20 de agosto do 2020 prorrogados para o 2022:

Funcionarios de carreira

Grupo

(Art. 76 RDL 5/2015)

Clasificación

Num. vacantes

Denominación

Acceso

A1

Escala administración xeral

Subescala técnica

1

Técnica/o

Libre

C1

Escala administración xeral

Subescala administrativa

1

Administrativa/o

Libre

A2

Escala de administración especial

Subescala técnica

1

Traballador/a social

Libre

C1

Escala de administración especial

Subescala servizos especiais

Clase policía local

Escala básica, categoría policía

2

Policía

Libre

Total

5

Segundo. A seguinte oferta extraordinaria de emprego público para o 2022 para procesos de estabilización do emprego temporal coa inclusión de todas as prazas de natureza estrutural que, estando dotadas orzamentariamente, estiveron ocupadas de forma temporal e ininterrompidamente, cando menos, nos 3 anos anteriores ao 31 de decembro de 2020:

Funcionarios de carreira

Denominación

Grupo

(Art. 76 RDL 5/2015)

Clasificación

Xornada

Ocupada temporal e

ininterrompidamente desde

Procedemento de acceso

1

Alguacil-porteiro

AP

Escala administración xeral

Subescala subalterna

Completa

18.3.2003

Concurso

Persoal laboral fixo

Denominación

Grupo

Xornada

Ocupada temporal e

ininterrompidamente desde

Procedemento de acceso

1

Técnico turismo

II

Completa

7.10.2010

Concurso

2

Arquitecto técnico

II

Parcial (25 h/semana)

1.10.2009

Concurso

3

Arquitecto técnico

II

Parcial (35,5 h/semana)

14.11.2005

Concurso

4

Asesor xurídico

I

Completa

9.6.2010

Concurso

5

Arquitecto

I

Parcial (25 h/semana)

14.11.2005

Concurso

6

Xardiñeiro

IV

Completa

4.2.2004

Concurso

7

Xardiñeiro

IV

Completa

4.2.2004

Concurso

8

Traballadora social

II

Completa

3.1.2001

Concurso

9

Técnica de intervención familiar

I

Completa

7.1.2004

Concurso

10

Coordinadora

voluntariado

II

Completa

9.2.2011

Concurso

11

Auxiliar SAF

V

Completa

3.1.2001

Concurso

12

Auxiliar SAF

V

Completa

7.7.2003

Concurso

13

Auxiliar SAF

V

Completa

3.1.2001

Concurso

14

Auxiliar SAF

V

Completa

28.7.2005

Concurso

15

Auxiliar SAF

V

Completa

9.12.2009

Concurso

16

Director formación e emprego

I

Completa

6.7.1998

Concurso

17

Axente de emprego e

desenvolvemento local

II

Completa

31.12.1999

Concurso

18

Técnica de información

II

Completa

30.7.2002

Concurso

19

Limpeza centro educativo

V

Parcial (20 h/semana)

5.9.2002

Concurso

20

Limpeza centro educativo

V

Parcial (20 h/semana)

15.10.2002

Concurso

21

Limpeza centros educativos

V

Parcial (20 h/semana)

8.1.2014

Concurso

22

Limpeza centros educativos

V

Parcial (20 h/semana)

13.11.2017

Concurso-oposición

23

Limpeza centros educativos

V

Parcial (25 h/semana)

8.9.2011

Concurso

24

Limpeza centros educativos

V

Parcial (20 h/semana)

4.5.2015

Concurso

25

Limpeza centros educativos

V

Parcial (20 h/semana)

16.3.2009

Concurso

26

Limpeza centros educativos

V

Parcial (20 h/semana)

22.2.2011

Concurso

27

Auxiliar biblioteca municipal

IV

Completa

26.10.2009

Concurso

28

Animadora cultural

III

Completa

2.8.2006

Concurso

29

Técnico deportivo

II

Completa

19.6.2010

Concurso

30

Monitor deportivo

III/IV

Completa

30.11.2012

Concurso

31

Monitor deportivo

III/IV

Completa

10.2.2004

Concurso

32

Monitor deportivo

III/IV

Completa

28.8.1998

Concurso

33

Varredor

IV

Completa

3.2.2003

Concurso

34

Albanel obras

IV

Completa

4.3.2003

Concurso

35

Albanel obras

IV

Completa

21.7.1994

Concurso

36

Albanel obras

IV

Completa

17.3.2005

Concurso

37

Limpador edificios municipais

V

Parcial (20 h/semana)

11.10.2005

Concurso

38

Conserxe deportes

V

Completa

1.3.2007

Concurso

39

Varredor

IV

Completa

30.3.2005

Concurso

40

Auxiliar-administrativa

IV

Completa

16.4.2007

Concurso

41

Auxiliar-administrativa

IV

Completa

30.12.2002

Concurso

42

Auxiliar-administrativa

IV

Completa

6.3.2006

Concurso

43

Auxiliar-administrativa

IV

Completa

30.12.2002

Concurso

44

Auxiliar-administrativa

IV

Completa

3.1.2001

Concurso

45

Total para incluír nos procesos de estabilización

Contra a resolución indicada, que pon fin á vía administrativa, poderase interpoñer:

– Potestativamente o recurso de reposición, no prazo máximo dun mes desde o día de publicación da presente resolución, ante o mesmo órgano que ditou o acto impugnado.

– Con posterioridade á resolución expresa ou presunta do recurso de reposición, ou ben directamente, poderase interpoñer recurso contencioso-administrativo ante o xulgado do contencioso-administrativo, no prazo de dous meses desde o día de publicación da presente resolución.

– O recurso extraordinario de revisión, segundo o previsto no artigo 113 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, ou calquera outro que consieren procedente.

Padrón, 19 de maio de 2022

Antonio Fernández Angueira
Alcalde