Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 105 Xoves, 2 de xuño de 2022 Páx. 32505

VI. Anuncios

b) Administración local

Concello da Estrada

ANUNCIO de aprobación da oferta de emprego público para a estabilización do emprego temporal.

Mediante a Resolución de Alcaldía nº 2022-0680, do 25 de maio de 2022, aprobouse a oferta de emprego público extraordinaria de estabilización do emprego temporal do Concello da Estrada, ao abeiro da Lei 20/2021, do 28 de decembro, de medidas urxentes para a redución da temporalidade no emprego público, nos seguintes termos:

a) Persoal funcionario.

Denominación praza

Categoría

Nº prazas

Concurso-oposición

(art. 2 da Lei 20/2021)

Concurso

(disposición adicional sexta e oitava da Lei 20/2021)

Arquitecto

Funcionario grupo A1

1

x

Axudante deportes

Funcionario grupo AP

2

x

Operario

Funcionario grupo AP

1

x

b) Persoal laboral.

Denominación praza

Categoría

Nº prazas

Concurso-oposición

(art. 2 da Lei 20/2021)

Concurso

(disposición adicional sexta e oitava da Lei 20/2021)

Técnico informático

Persoal laboral-grupo II

1

x

Axente de emprego e desenvolvemento local

Persoal laboral-grupo I

1

x

Arquitecto técnico

Persoal laboral-grupo II

1

x

Traballador social

Persoal laboral-grupo II

1

x

Técnico de inserción sociolaboral

Persoal laboral-grupo II

1

x

Educador familiar

Persoal laboral-grupo II

1

x

Técnico en psicoloxía

Persoal laboral-grupo I

1

x

Orientador laboral

Persoal laboral-grupo II

1

x

Técnico en drogodependencias

Persoal laboral-grupo I

1

x

Profesor conservatorio

Persoal laboral-grupo II (xornada tempo parcial)

4

x

Profesional oficios cultura

Persoal laboral-grupo V

1

x

Administrativo policía local

Persoal laboral-grupo III

1

x

Auxiliar administrativo servizos sociais

Persoal laboral-grupo IV

1

x

Técnico deportes

Persoal laboral-grupo I

1

x

Conserxe

Persoal laboral-grupo V

1

x

Técnico informático

Persoal laboral-grupo II

1

x

Auxiliar administrativo

Persoal laboral-grupo IV

2

x

Operario

Persoal laboral-grupo V

1

x

En cumprimento do artigo 91 da Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das bases do réxime local, e do artigo 70.2 do texto refundido da Lei do Estatuto básico do empregado público, aprobado polo Real decreto lexislativo 5/2015, do 30 de outubro, publícase a oferta de emprego público para a estabilización de emprego temporal do Concello da Estrada no Boletín Oficial da provincia e/ou no Diario Oficial de Galicia, e remitirase á Administración xeral do Estado en cumprimento do establecido no artigo 56.1 da Lei 7/1985, do 2 de abril.

Contra este acordo, que pon fin á vía administrativa, pode interpor alternativamente o recurso potestativo de reposición, ante a Alcaldía, no prazo dun mes contado desde o día seguinte ao da publicación deste anuncio, de conformidade cos artigos 123 e 124 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, ou recurso contencioso-administrativo, ante o Xulgado do Contencioso-Administrativo de Pontevedra, no prazo de dous meses contados desde o día seguinte ao da publicación deste anuncio, de conformidade co artigo 46 da Lei 29/1998, do 13 de xullo, da xurisdición contencioso-administrativa. Se se opta por interpor o recurso potestativo de reposición, non poderá interpor recurso contencioso-administrativo ata que aquel sexa resolto expresamente ou se produza a súa desestimación por silencio. Todo iso sen prexuízo de que poida interpor calquera outro recurso que xulgue máis conveniente ao seu dereito.

A Estrada, 25 de maio de 2022

José C. López Campos
Alcalde