Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 117 Luns, 20 de xuño de 2022 Páx. 35115

III. Outras disposicións

Consellería de Infraestruturas e Mobilidade

ORDE do 16 de xuño de 2022 pola que se establecen os servizos mínimos que se prestarán durante a folga convocada pola Confederación Intersindical Galega (CIG) na UTE Hércules Norte, na UTE Escolar Lote 9 e na UTE Escolar Lote 11, para o 21 de xuño de 2022.

O exercicio da folga por parte dos traballadores para a lexítima defensa dos seus intereses é un dereito fundamental recoñecido pola Constitución no seu artigo 28.2. O seu respecto e protección resulta esencial para o correcto funcionamento dun estado democrático, en que se deben garantir todos os mecanismos de expresión da soberanía popular. Non obstante o anterior, o exercicio dese dereito debe cohonestarse co respecto ao resto dos dereitos constitucionalmente establecidos e coa garantía de acceso da comunidade aos servizos considerados esenciais.

No sector do transporte, os servizos que se prestan teñen un carácter esencial para a cidadanía en canto que supoñen unha ferramenta básica para o exercicio doutros dereitos como son os de libre circulación dentro do territorio nacional (artigo 19 da Constitución), á educación (artigo 27) e ao traballo (artigo 35). Desta maneira, a garantía dunha mínima mobilidade da cidadanía durante a xornada de folga convértese nunha demanda do interese xeral que debe ser atendida pola Administración no ámbito das competencias que ten atribuídas.

O sindicato Confederación Intersindical Galega (CIG), o 9 de xuño de 2022, comunicou a convocatoria de folga para o día 21 de xuño de 2022, das 0.00 ás 24.00 horas, nas seguintes empresas.

– Autocares Barbantia, S.L.U., Empresa Gilsanz, S.A., Autocares J. Pombo, S.L., Vehículos Costa, S.L., Autos Rico, S.L., Hermanos Gabeiras, S.L., Autos Morán, S.L. e Empresa Sánchez, S.L. (abreviadamente, UTE Hércules Norte)

– Empresa Sánchez, S.L.U., Eleuterio López y Cía, S.L., Empresa Luber, S.L.U., Castromil, S.A.U., Empresa Monforte, S.A.U., Rías Altas, S.A., Gómez de Castro, S.A., Auto Industrial, S.A., Autobuses de Pontevedra, S.A., Empresa Miño, S.L., Empresa Vda. J. Domínguez, S.L.U., Barcala Sanz, S.L.U., Transportes La Unión, S.A., Autos Morán, S.L., La Hispano Igualadina, S.L. (abreviadamente, UTE Escolar Lote 9).

– Castromil, S.A.U., Empresa Monforte, S.A.U., Rías Altas, S.A., Gómez de Castro, S.A., Auto Industrial, S.A., Autobuses de Pontevedra, S.A., Eleuterio López y Cía, S.L., Empresa Luber, S.L.U., Empresa Sánchez, S.L.U., Empresa Miño, S.L., Empresa Vda. J. Domínguez, S.L., Barcala Sanz, S.L.U., Hermanos Gabeiras, S.L., Autos Morán, S.L., La Hispano Igualadina, S.L., Transportes La Unión, S.A. (abreviadamente, UTE Escolar Lote 11) .

A indicada convocatoria afecta, por tanto, ás referidas unións temporais de empresas e ás diferentes empresas que as compoñen, a todos os traballadores que prestan servizos para as indicadas empresas e a todos os seus lugares de traballo, no ámbito do contrato de concesión XG871 e nos lotes 9 e 11 do contrato de servizo das rutas de transporte escolar (expediente 1A/2021/TE).

No marco das competencias atribuídas á Consellería de Infraestruturas e Mobilidade no sector do transporte, cómpre distinguir.

A) Servizos públicos de transporte regular de uso xeral: está afectada pola folga a concesión de servizo público de transporte regular de viaxeiros por estrada de uso xeral XG871. Norte da comarca de Betanzos, sur da de Ferrol e oeste da do Eume, da cal é concesionaria a UTE Hércules Norte.

Dentro da regulación dos servizos mínimos do servizo público de transporte regular de uso xeral de viaxeiras/os por estrada diferénciase, por unha banda, os servizos correspondentes ás expedicións integradas, nos que existe unha reserva de praza a favor de escolares en aplicación da Lei 2/2017, do 8 de febreiro, de medidas fiscais, administrativas e de ordenación, e nas que se establecen como servizos mínimos as expedicións cunha lonxitude superior a catro quilómetros.

Por outra banda, respecto do resto de expedicións non integradas, diferénciase as de lonxitude inferior a vinte e cinco quilómetros, nas que, nas franxas horarias da primeira e última hora do día, das 6.00 ás 9.00 horas e das 18.00 ás 21.00 horas, establécense como servizos mínimos o cincuenta por cento das expedicións existentes, e nas expedicións non integradas de lonxitude superior a vinte e cinco quilómetros, con orixe ou destino nalgunha das sete cidades, nas que se mantén unha expedición de ida e outra de volta nos servizos con saída anterior ás 14.00 horas e posterior ás 18.00 horas.

En total establecéronse 114 servizos para o martes 21 de xuño de 2022.

B) Servizos de transporte público regular de uso especial-escolares: o campo destes servizos resulta especialmente sensible, tanto por ser o transporte un mecanismo auxiliar para o exercicio dun dereito fundamental como é o da educación, como polas especiais exixencias que implica a protección aos menores.

Do mesmo xeito, a dispersión poboacional en Galicia determina que, diariamente, se teñan que realizar unha significativa cantidade de desprazamentos para os que non existe alternativa real de mobilidade, polo que o mantemento dos servizos de transporte público resulta fundamental.

Coa finalidade de ponderar a garantía do dereito esencial á folga dos traballadores e traballadoras, xunto coa garantía do igualmente elemental dereito de acceso ao sistema educativo, deberán manterse como esenciais os servizos de entrada aos centros das 7.30 ás 10.30 horas, e os de saída das 13.30 ás 19.00 horas, nos itinerarios de transporte escolar de estudantes de niveis de ensino obrigatorio cuxa lonxitude total sexa superior a 4 quilómetros.

C) Servizos regulares de uso especial para transporte de traballadores: co fin de garantir a chegada e a saída aos postos de traballo naqueles servizos de carácter interurbano en que a ausencia dunha previsión mínima crebaría toda posibilidade de acceso ao traballo, propóñense como mínimos todos os servizos nas expedicións anteriores ás 9.00 horas e posteriores ás 18.00 horas.

Convocouse o Comité de Folga a unha xuntanza o día 16 de xuño de 2022 para os efectos de valorar o borrador de proposta de servizos mínimos feita pola Dirección Xeral de Mobilidade.

Asistiu á xuntanza un representante do sindicato convocante da folga.

As circunstancias apuntadas son as que levan a establecer os servizos mínimos concretados na presente orde intentando compatibilizar o contido esencial de todos os dereitos en conflito.

Na súa virtude, a proposta da Dirección Xeral de Mobilidade e oído o Comité de Folga,

DISPOÑO:

Artigo único. Servizos mínimos

Durante a folga convocada polo sindicato Confederación Intersindical Galega (CIG), na UTE Hércules Norte, na UTE Escolar Lote 9 e na UTE Escolar Lote 11, para o día 21 de xuño de 2022, das 00.00 ás 24.00 horas, terán a consideración de servizos mínimos os seguintes.

1. Servizos públicos de transporte regular de uso xeral: os servizos que se relacionan no anexo desta orde.

2. Servizos de transporte público regular de uso especial-escolares: os servizos de entrada aos centros das 7.30 ás 10.30 horas, e os de saída das 13.30 ás 19.00 horas, nos itinerarios de transporte escolar de estudantes de niveis de ensino obrigatorio cuxa lonxitude total sexa superior a 4 quilómetros.

3. Servizos regulares de uso especial para o transporte de traballadores: todos os servizos nas expedicións anteriores ás 9.00 horas e posteriores ás 18.00 horas.

As empresas de transporte darán a máxima difusión dos servizos concretos que resulten afectados por esta orde ás persoas usuarias a través daqueles medios que permitan o seu coñecemento e, en todo caso, nos propios vehículos, con antelación ao inicio e durante a folga.

Disposición final única. Entrada en vigor

Esta orde entrará en vigor o mesmo día da súa publicación no Diario Oficial de Galicia.

Santiago de Compostela, 16 de xuño de 2022

Ethel María Vázquez Mourelle
Conselleira de Infraestruturas e Mobilidade

ANEXO

Servizos públicos de transporte regular de uso xeral

Concesión

Código de expedición

Nome de ruta

Sentido

Hora de saída

Hora de chegada

Integrada

XG871

XG87100501001

Coruña E.A.-San Isidro-Ferrol E.A. (por Pedrido e Laraxe)

Volta

6.10

7.21

Non

XG871

XG87100501002

Coruña E.A.-San Isidro-Ferrol E.A. (por Pedrido e Laraxe)

Ida

6.15

7.26

Non

XG871

XG87100501004

Coruña E.A.-San Isidro-Ferrol E.A. (por Pedrido e Laraxe)

Volta

22.15

23.26

Non

XG871

XG87100501012

Coruña E.A.-San Isidro-Ferrol E.A. (por Pedrido e Laraxe)

Ida

22.00

23.11

Non

XG871

XG87100601003

Ferrol E.A.-Coruña E.A. (directo)

Volta

7.30

8.15

Non

XG871

XG87100601004

Ferrol E.A.-Coruña E.A. (directo)

Ida

7.10

7.55

Non

XG871

XG87100601017

Ferrol E.A.-Coruña E.A. (directo)

Volta

21.30

22.15

Non

XG871

XG87100601031

Ferrol E.A.-Coruña E.A. (directo)

Ida

20.15

21.00

Non

XG871

XG87100701002

Ferrol E.A.-CHUAC-Coruña E.A. (directo)

Ida

8.00

8.50

Non

XG871

XG87100701007

Ferrol E.A.-CHUAC-Coruña E.A. (directo)

Volta

20.30

21.20

Non

XG871

XG87100701011

Ferrol E.A.-CHUAC-Coruña E.A. (directo)

Ida

21.00

21.50

Non

XG871

XG87100701012

Ferrol E.A.-CHUAC-Coruña E.A. (directo)

Volta

8.30

9.20

Non

XG871

XG87100801006

Praza de Galicia-O Seixo-Pontedeume

Ida

7.25

8.28

Non

XG871

XG87101201001

Miño-Vilamateo

Volta

7.45

7.58

Non

XG871

XG87101301001

Betanzos instituto-Monfero

Volta

7.45

8.30

Non

XG871

XG87101601001

Praza de Galicia-Mugardos-Ares

Volta

5.30

6.14

Non

XG871

XG87102001018

Praza de Galicia-Ares-Mugardos

Ida

7.15

7.55

Non

XG871

XG87102001019

Praza de Galicia-Ares-Mugardos

Ida

20.45

21.25

Non

XG871

XG87102801001

Praza de Galicia-Chanteiro (por Ares, Mugardos e Seixo)

Volta

7.00

8.09

Non

XG871

XG87103701004

Cruce Redes-I.E.S. Mugardos

Volta

18.00

18.39

Non

XG871

XG87103801002

Coruña E.A.-Ferrol E.A. (por Pedrido e Neda)

Volta

8.45

10.33

Non

XG871

XG87103801008

Coruña E.A.-Ferrol E.A. (por Pedrido e Neda)

Ida

18.15

20.03

Non

XG871

XG87104001002

Betanzos praza-Coruña E.A. (directo)

Ida

9.30

9.30

Non

XG871

XG87104101002

Entrexardíns-Polígono Bergondo-Betanzos praza

Ida

6.45

7.38

Non

XG871

XG87104201003

Betanzos praza-Polígono Bergondo-Entrexardíns

Ida

19.30

19.30

Non

XG871

XG87104201004

Betanzos praza-Polígono Bergondo-Entrexardíns

Ida

6.05

6.05

Non

XG871

XG87104301005

Entrexardíns-Betanzos-Ferrol E.A.

Ida

7.45

9.29

Non

XG871

XG87104301013

Entrexardíns-Betanzos-Ferrol E.A.

Volta

19.30

21.14

Non

XG871

XG87104501007

Entrexardíns-San Pedro de Nós-Betanzos praza

Ida

6.15

7.09

Non

XG871

XG87104501014

Entrexardíns-San Pedro de Nós-Betanzos praza

Ida

20.15

21.09

Non

XG871

XG87104501024

Entrexardíns-San Pedro de Nós-Betanzos praza

Volta

7.00

7.54

Non

XG871

XG87104501025

Entrexardíns-San Pedro de Nós-Betanzos praza

Volta

18.45

19.39

Non

XG871

XG87104601001

Pontedeume-Ferrol E.A.

Ida

7.10

7.10

Non

XG871

XG87105001001

Miño-Pontedeume

Ida

8.00

8.23

Non

XG871

XG87105001002

Miño-Pontedeume

Volta

18.00

18.23

Non

XG871

XG87105201006

IES Isaac Díaz Pardo-Xeitosiña

Volta

8.14

8.35

Si

XG871

XG87105201007

IES Isaac Díaz Pardo-Xeitosiña

Ida

14.30

14.51

Si

XG871

XG87105301004

Centro saúde A Castellana-Rilleira

Volta

9.10

9.50

Si

XG871

XG87105301005

Centro saúde A Castellana-Rilleira

Ida

16.55

17.35

Si

XG871

XG87105401004

CEIP da Castellana-Feás-Aturela

Volta

9.10

9.50

Si

XG871

XG87105401005

CEIP da Castellana-Feás-Aturela

Ida

16.55

17.35

Si

XG871

XG87105501004

Centro saúde A Castellana-Aranga

Volta

9.07

9.50

Si

XG871

XG87105501005

Centro saúde A Castellana-Aranga

Ida

16.55

17.38

Si

XG871

XG87105601003

CEIP Pedro Barrié de la Maza-O Castro

Volta

8.35

8.50

Si

XG871

XG87105601004

CEIP Pedro Barrié de la Maza-O Castro

Ida

14.10

14.25

Si

XG871

XG87105801006

Sombreo-Castro 2-Viadeiro

Volta

8.27

8.50

Si

XG871

XG87105801007

Sombreo-Castro 2-Viadeiro

Ida

14.10

14.33

Si

XG871

XG87105901008

Sombreo-Ponte do Porco

Volta

8.39

8.50

Si

XG871

XG87105901009

Sombreo-Ponte do Porco

Ida

14.10

14.21

Si

XG871

XG87106001004

Betanzos praza-Castellana

Volta

7.45

8.32

Si

XG871

XG87106001005

Betanzos praza-Castellana

Ida

14.25

15.12

Si

XG871

XG87106001006

Betanzos praza-Castellana

Volta

15.23

16.10

Si

XG871

XG87106001007

Betanzos praza-Castellana

Ida

18.10

18.57

Si

XG871

XG87106101004

Centro saúde Betanzos-Cerdelo

Volta

8.07

8.42

Si

XG871

XG87106101005

Centro saúde Betanzos-Cerdelo

Ida

14.25

15.00

Si

XG871

XG87106101006

Centro saúde Betanzos-Cerdelo

Ida

18.10

18.45

Si

XG871

XG87106201003

Centro saúde Betanzos-Feas

Volta

15.34

16.10

Si

XG871

XG87106301004

Centro saúde Betanzos-Villamourel

Volta

7.55

8.34

Si

XG871

XG87106301005

Centro saúde Betanzos-Villamourel

Ida

14.25

15.04

Si

XG871

XG87106301006

Centro saúde Betanzos-Villamourel

Volta

15.30

16.09

Si

XG871

XG87106301007

Centro saúde Betanzos-Villamourel

Ida

18.10

18.49

Si

XG871

XG87106401004

Centro saúde Betanzos-As Poceiras

Volta

8.03

8.34

Si

XG871

XG87106401005

Centro saúde Betanzos-As Poceiras

Ida

14.25

14.56

Si

XG871

XG87106401006

Centro saúde Betanzos-As Poceiras

Volta

15.38

16.09

Si

XG871

XG87106401007

Centro saúde Betanzos-As Poceiras

Ida

18.10

18.41

Si

XG871

XG87106501004

Centro saúde Betanzos-Ponte do Porco-Miño 2

Volta

8.13

8.38

Si

XG871

XG87106501005

Centro saúde Betanzos-Ponte do Porco-Miño 2

Ida

14.25

14.50

Si

XG871

XG87106501006

Centro saúde Betanzos-Ponte do Porco-Miño 2

Volta

15.48

16.13

Si

XG871

XG87106501007

Centro saúde Betanzos-Ponte do Porco-Miño 2

Ida

18.10

18.35

Si

XG871

XG87106601001

CEIP Francisco Vales Villamarín-Caresma

Volta

8.18

8.50

Si

XG871

XG87106601002

CEIP Francisco Vales Villamarín-Caresma

Ida

14.10

14.42

Si

XG871

XG87106701003

Centro saúde Betanzos-Pedra Partida

Volta

8.09

8.49

Si

XG871

XG87106701004

Centro saúde Betanzos-Pedra Partida

Ida

14.10

14.50

Si

XG871

XG87106801005

Centro saúde Betanzos-Ponte do Porco

Volta

8.28

8.50

Si

XG871

XG87106801006

Centro saúde Betanzos-Ponte do Porco

Ida

14.10

14.32

Si

XG871

XG87106901004

Centro saúde Bergondo-Ferreiros

Volta

8.48

9.09

Si

XG871

XG87106901005

Centro saúde Bergondo-Ferreiros

Ida

15.10

15.31

Si

XG871

XG87106901006

Centro saúde Bergondo-Ferreiros

Ida

15.55

16.16

Si

XG871

XG87107001005

CPI de Cruz do Sar-Varela

Volta

8.47

9.10

Si

XG871

XG87107101004

Centro saúde Bergondo-Mallorca

Volta

8.48

9.10

Si

XG871

XG87107101005

Centro saúde Bergondo-Mallorca

Ida

15.10

15.32

Si

XG871

XG87107101006

Centro saúde Bergondo-Mallorca

Ida

15.55

16.17

Si

XG871

XG87107201002

CPI de Cruz do Sar-Varela

Ida

15.10

15.32

Si

XG871

XG87107201003

CPI de Cruz do Sar-Varela

Ida

15.55

16.17

Si

XG871

XG87107301004

Centro saúde Bergondo-Bar Santa Marta

Volta

8.49

9.10

Si

XG871

XG87107301005

Centro saúde Bergondo-Bar Santa Marta

Ida

15.10

15.31

Si

XG871

XG87107301006

Centro saúde Bergondo-Bar Santa Marta

Ida

15.55

16.16

Si

XG871

XG87107401003

CPI de Cruz do Sar-Loly (Betanzos->Cor)

Volta

8.45

9.10

Si

XG871

XG87107501004

Centro saúde Bergondo-Raxas

Ida

15.55

16.16

Si

XG871

XG87107601002

CPI de Cruz do Sar-Raxas (Betanzos->Cor)

Ida

15.55

16.16

Si

XG871

XG87107701003

CPI de Cruz do Sar-Cortiñán Abaixo

Volta

8.55

9.10

Si

XG871

XG87107801001

CPI de Cruz do Sar-Loly (Betanzos->Cor)

Ida

15.10

15.30

Si

XG871

XG87107901003

CPI de Cruz do Sar-O Souto

Volta

8.50

9.10

Si

XG871

XG87107901004

CPI de Cruz do Sar-O Souto

Ida

15.10

15.30

Si

XG871

XG87108001001

Ferrol E.A.-Betanzos-Entrexardíns (por AP-9 desde Betanzos)

Ida

6.45

8.15

Non

XG871

XG87108201011

San Isidro-Ferrol

Ida

9.30

9.30

Non

XG871

XG87109401001

Pazo da Merced-A Maestranza

Ida

6.25

6.25

Non

XG871

XG87109501001

O Burgo (área de servizo)-Xeriátrico

Ida

7.35

7.58

Non

XG871

XG87109701001

Ferrol E.A.-Betanzos-Coruña E.A. (por AP-9 desde Betanzos)

Ida

9.45

11.15

Non

XG871

XG87109701005

Ferrol E.A.-Betanzos-Coruña E.A. (por AP-9 desde Betanzos)

Volta

20.00

21.30

Non

XG871

XG87109801003

Coruña E.A.-Ferrol E.A. (por Pedrido e Gallada)

Volta

12.00

13.37

Non

XG871

XG87109801004

Coruña E.A.-Ferrol E.A. (por Pedrido e Gallada)

Ida

10.00

11.37

Non

XG871

XG87109901001

Praza de Galicia-Mugardos-Ares-praza de Galicia

Ida

6.10

7.26

Non

XG871

XG87109901007

Praza de Galicia-Mugardos-Ares-praza de Galicia

Ida

22.00

23.16

Non

XG871

XG87110001001

Praza de Galicia-Ares-Mugardos-praza de Galicia

Ida

10.15

11.29

Non

XG871

XG87110001005

Praza de Galicia-Ares-Mugardos-praza de Galicia

Ida

18.15

19.29

Non

XG871

XG87110401001

Praza de Galicia-Chanteiro

Ida

6.20

7.00

Non

XG871

XG87110501002

IES de Fene-Ferrol (por Pías)

Volta

7.30

8.00

Non

XG871

XG87110501004

IES de Fene-Ferrol (por Pías)

Ida

18.00

18.30

Non

XG871

XG87110601001

IES de Fene-Ferrol (por Neda)

Volta

7.15

8.00

Non

XG871

XG87110601004

IES de Fene-Ferrol (por Neda)

Ida

18.00

18.45

Non

XG871

XG87110801002

Praza de Galicia-Mugardos-Ares-Praza de Galicia (polo Seixo)

Ida

12.00

13.16

Non

XG871

XG87110801004

Praza de Galicia-Mugardos-Ares-Praza de Galicia (polo Seixo)

Ida

19.30

20.46

Non

XG871

XG87111001001

Praza de Galicia-Cruce de Redes-IES Mugardos-Praza de Galicia

Ida

7.50

9.12

Non