Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 186 Xoves, 29 de setembro de 2022 Páx. 51723

III. Outras disposicións

Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades

ORDE do 12 de setembro de 2022 pola que se modifica a autorización do centro privado plurilingüe Las Acacias-Montecastelo, de Vigo (Pontevedra).

A representación da titularidade do centro privado (CPR) plurilingüe Las Acacias-Montecastelo, de Vigo, solicita a modificación da autorización para impartir os cursos de especialización en Ciberseguridade en contornos das tecnoloxías da información, Ciberseguridade en contornos das tecnoloxías de operación e Dixitalización do mantemento industrial.

Logo da tramitación do expediente de acordo co establecido no Decreto 133/1995, do 10 de maio, de autorización de centros docentes privados para impartir ensinanzas de réxime xeral non universitarias, e coa Orde do 20 de setembro de 1995 que o desenvolve, por proposta da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos,

DISPOÑO:

Artigo 1. Modificación da autorización

Modificar a autorización para impartir os cursos de especialización en Ciberseguridade en contornos das tecnoloxías da información, Ciberseguridade en contornos das tecnoloxías de operación e Dixitalización do mantemento industrial, no centro que se sinala a seguir:

Denominación xenérica: centro privado (CPR) plurilingüe.

Denominación específica: Las Acacias-Montecastelo.

Código: 36025037.

Domicilio: Doctor Paz Pardo, 84.

Localidade: Vigo.

Concello: Vigo.

Provincia: Pontevedra.

Titular: Fomento de Centros de Enseñanza, S.A.

Composición resultante:

Educación infantil: 9 unidades.

Educación primaria: 18 unidades.

Educación secundaria obrigatoria: 12 unidades.

Bacharelato: 8 unidades das modalidades de Ciencias, e de Humanidades e Ciencias Sociais.

Formación profesional:

a) Modalidade presencial, réxime ordinario.

• CM Sistemas microinformáticos e redes (2 unidades, 30 postos escolares cada unha).

• CM Instalacións eléctricas e automáticas (2 unidades, 30 postos escolares cada unha).

• CS Automatización e robótica industrial (2 unidades, 30 postos escolares cada unha).

• CS Desenvolvemento de aplicacións multiplataforma (2 unidades, 30 postos escolares cada unha).

• CS Desenvolvemento de aplicacións web (2 unidades, 30 postos escolares cada unha).

• Curso de especialización en Ciberseguridade en contornos das tecnoloxías da información (1 unidade para 20 postos escolares).

• Curso de especialización en Ciberseguridade en contornos das tecnoloxías de operación (1 unidade para 20 postos escolares).

• Curso de especialización en Dixitalización do mantemento industrial (1 unidade para 20 postos escolares).

b) Modalidade semipresencial e/ou a distancia, réxime para persoas adultas.

• CM Sistemas microinformáticos e redes.

• CM Instalacións eléctricas e automáticas.

• CS Automatización e robótica industrial.

• CS Desenvolvemento de aplicacións multiplataforma.

• CS Desenvolvemento de aplicacións web.

Artigo 2. Inicio da actividade

Para a posta en funcionamento das ensinanzas que se autorizan, a Xefatura Territorial da Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades de Pontevedra, logo do informe do Servizo Territorial de Inspección Educativa, aprobará expresamente a relación do profesorado que impartirá docencia nos cursos de especialización, así como o equipamento.

Artigo 3. Inscrición no Rexistro de Centros

Esta orde dará lugar á correspondente inscrición no Rexistro de Centros da Comunidade Autónoma de Galicia.

Artigo 4. Revisión da autorización

O centro queda obrigado a cumprir a normativa vixente e a solicitar a oportuna revisión cando deba modificarse calquera dos datos que sinala a presente orde.

Disposición derradeira primeira. Recursos

Contra esta orde, que esgota a vía administrativa, as persoas interesadas poderán formular recurso potestativo de reposición ante esta consellería, no prazo dun mes contado a partir do día seguinte ao da súa publicación no Diario Oficial de Galicia, segundo o disposto nos artigos 123 e 124 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, ou ben, directamente, recurso contencioso-administrativo no prazo de dous meses desde a mesma data, ante a Sala do Contencioso-Administrativo do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, de conformidade co artigo 46 da Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa.

Disposición derradeira segunda. Entrada en vigor

Esta orde entrará en vigor o día seguinte ao da súa publicación no Diario Oficial de Galicia.

Santiago de Compostela, 12 de setembro de 2022

Román Rodríguez González
Conselleiro de Cultura, Educación, Formación Profesional
e Universidades