Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 55 Luns, 20 de marzo de 2023 Páx. 19007

III. Outras disposicións

Consellería do Medio Rural

EXTRACTO da Orde do 15 de marzo de 2023 pola que se regula a aplicación dos pagamentos directos á agricultura e á gandaría e das axudas ao desenvolvemento rural suxeitas ao sistema integrado de xestión e control (códigos de procedemento MR250A, MR239G, MR239K, MR239O, MR240D, MR241C e MR241D).

BDNS (Identif.): 682290.

De conformidade co previsto nos artigos 17.3.b) e 20.8.a) da Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións, publícase o extracto da convocatoria cuxo texto completo se pode consultar na Base de datos nacional de subvencións (http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index).

Primeiro. Persoas beneficiarias

– Os pagamentos directos indicados no número 1 do artigo 2 desta orde só se concederán a aquelas persoas solicitantes que cumpran os requisitos de agricultor activo e actividade agraria.

– Os pagamentos a zonas con limitacións naturais e outras limitacións específicas do Programa de desenvolvemento rural 2014-2020 (medida 13) recollidas no capítulo II do título III desta orde só se concederán a aquelas persoas solicitantes que cumpran os requisitos de agricultor activo e non pluriactivo.

– O pagamento das axudas relativas ás intervencións agroambientais e climáticas do Plan estratéxico da PAC 2023-2027 recollidas no capítulo III do título III desta orde só se concederán ás persoas agricultoras que se comprometan voluntariamente a realizar operacións consistentes nun ou en varios compromisos agroambientais e climáticos na superficie agrícola da súa explotación, e compensarán os custos adicionais e as perdas de ingresos como consecuencia dos compromisos subscritos.

– Os pagamentos das axudas forestais do Programa de desenvolvemento rural indicadas no capítulo IV do título III desta orde só se concederán:

• Ás persoas que teñan concedida a prima anual de mantemento asociada ás axudas para a reforestación e para a creación de superficies forestais ao abeiro da Orde do 29 de decembro de 2020 pola que se establecen as bases reguladoras e a convocatoria para o ano 2021 para a concesión das primas de mantemento das forestacións, cofinanciadas polo Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do Programa de desenvolvemento rural de Galicia 2014-2020, ou da Orde do 1 de decembro de 2021 pola que se establecen as bases reguladoras e a convocatoria para o ano 2022 para a concesión das primas de mantemento das forestacións cofinanciadas polo Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do Programa de desenvolvemento rural de Galicia 2014-2020, ou da Orde do 16 de novembro de 2022 pola que se establecen as bases reguladoras e a convocatoria para o ano 2023 para a concesión das primas de mantemento das forestacións, cofinanciadas polo Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do Programa de desenvolvemento rural de Galicia 2014-2020.

• Ás persoas que teñan concedida a prima de mantemento ao abeiro da Orde do 29 de decembro de 2020 pola que se establecen as bases reguladoras e a convocatoria para o ano 2021 para a concesión das primas de mantemento, cofinanciadas polo Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do Programa de desenvolvemento rural de Galicia 2014-2020, relacionadas cos expedientes tramitados ao abeiro da Orde do 22 de xuño de 2016 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas para o establecemento de sistemas agroforestais, ou da Orde do 13 de decembro de 2021 pola que se establecen as bases reguladoras e a convocatoria para o ano 2022 para a concesión das primas de mantemento, cofinanciadas polo Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do Programa de desenvolvemento rural de Galicia 2014-2020, relacionadas cos expedientes tramitados ao abeiro da Orde do 22 de xuño de 2016 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas para o establecemento de sistemas agroforestais ou da Orde do 28 de novembro de 2022 pola que se establecen as bases reguladoras e a convocatoria para o ano 2023 para a concesión das primas de mantemento, cofinanciadas polo Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do Programa de desenvolvemento rural de Galicia 2014-2020, relacionadas cos expedientes tramitados ao abeiro da Orde do 22 de xuño de 2016 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas para o establecemento de sistemas agroforestais.

Segundo Obxecto

Esta orde ten por obxecto regular no ano 2023, na Comunidade Autónoma de Galicia, as axudas directas e as axudas ao desenvolvemento rural suxeitas ao sistema integrado de xestión e control indicadas no artigo 2 do Programa de desenvolvemento rural de Galicia 2014-2020 e do Plan estratéxico da PAC 2023-2027, e convocar:

– As axudas directas á agricultura e á gandaría do Plan estratéxico da PAC de España 2023-2027(PEPAC), anualidade de 2023.

– As primas anuais de mantemento asociadas ás axudas para a reforestación e para a creación de superficies forestais e para o establecemento de sistemas agroforestais (solicitudes de pagamento da anualidade de 2023 das submedidas 08.10 e 08.20 do Programa de desenvolvemento rural de Galicia 2014-2020).

– Os pagamentos a zonas con limitacións naturais e outras limitacións específicas (solicitudes de axuda e pagamento para a anualidade de 2023 da medida 13 do Programa de desenvolvemento rural de Galicia 2014-2020).

– As axudas relativas ás intervencións ambientais e climáticas do Plan estratéxico da PAC de España 2023-2027 (PEPAC) (solicitudes de axuda e solicitudes de pagamento da anualidade 2023).

Terceiro. Bases reguladoras e convocatoria

Orde do 15 de marzo de 2023 pola que se regula a aplicación dos pagamentos directos á agricultura e á gandaría e das axudas ao desenvolvemento rural suxeitas ao sistema integrado de xestión e control (códigos de procedemento MR250A, MR239K, MR239G, MR239O, MR240D, MR241C e MR241D).

Cuarto. Contía

1. No que respecta aos réximes de axudas directas á agricultura e á gandaría recollidos no punto 1 do artigo 2 desta orde están financiadas integramente polo Fondo Europeo Agrícola de Garantía (Feaga) e o Fogga exercerá como intermediario na súa xestión, polo que, en aplicación da disposición adicional décimo oitava da Lei 2/2018, do 26 de decembro, de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2019, en relación coa disposición derradeira segunda desa lei, na cal se establece o carácter permanente da disposición décimo oitava da devandita lei, os expedientes correspondentes aos réximes indicados serán xestionados como operacións extraorzamentarias, conforme o sinalado no artigo 46.4 do Decreto lexislativo 1/1999, do 7 de outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei de réxime financeiro e orzamentario de Galicia.

Non obstante o anterior, todos os actos e documentos de xestión deses expedientes serán obxecto de fiscalización previa nos termos establecidos no artigo 95.1.a) do citado Decreto lexislativo 1/1999, do 7 de outubro.

2. No que respecta aos réximes de axuda recollidos no capítulo IV do título III desta orde, cofinanciados ao 75 % polo Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) do PDR 2014-2020, a concesión das axudas realizarase con cargo aos orzamentos da Dirección Xeral de Planificación e Ordenación Forestal, nas seguintes aplicacións orzamentarias:

a) Compromisos da anualidade de 2023 das primas anuais de mantemento xa concedidas e asociadas ás axudas á creación de superficies forestais, por un importe de dous millóns douscentos cincuenta mil (2.250.000) euros.

b) Compromisos da anualidade de 2023 das primas anuais de mantemento xa concedidas e asociadas ás axudas para o establecemento de sistemas agroforestais, por un importe de catro mil cincocentos (4.500) euros.

3. No que respecta aos réximes de axuda recollidos nos capítulos II e III do título III cofinanciados segundo o indicado polo Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader), a concesión das axudas realizarase con cargo aos orzamentos do Fogga, na aplicación orzamentaria:

a) Pagamentos a zonas con limitacións naturais e outras limitacións específicas do Programa de desenvolvemento rural 2014-2020:

– 12.000.000 euros para as axudas a zonas con limitacións naturais en áreas de montaña.

– 6.000.000 euros para as axudas a zonas con limitacións naturais en áreas distintas de montaña.

Estas axudas están cofinanciadas ao 75 % polo Feader.

b) Axudas relativas ás intervencións agroambientais e climáticas do Plan estratéxico da PAC 2023-2027:

Denominación

Anualidade 2023

Anualidade 2024

Anualidade 2025

Anualidade 2026

Anualidade 2027

Subintervención 65014.01: apicultura para a biodiversidade

1.200.000 €

1.200.000 €

1.200.000 €

1.200.000 €

1.200.000 €

Subintervención 65051.01: razas en risco de erosión xenética

1.600.000 €

1.600.000 €

1.600.000 €

1.600.000 €

1.600.000 €

Subintervención 65051.02: cultivos en risco de erosión xenética

160.000 €

160.000 €

160.000 €

160.000 €

160.000 €

Subintervención 65012.02: extensivos

360.000 €

360.000 €

360.000 €

360.000 €

360.000 €

Subintervención 65012.03: leñosos

500.000 €

500.000 €

500.000 €

500.000 €

500.000 €

Subintervención 65013.01: extensificación de prados

11.588.150 €

11.588.150 €

11.588.150 €

11.588.150 €

11.588.150 €

Subintervención 65013.02: extensificación de pastos arbustivos e arborizados

561.850 €

561.850 €

561.850 €

561.850 €

561.850 €

Subintervención 65013.03: convivencia co lobo

1.500.000 €

1.500.000 €

1.500.000 €

1.500.000 €

1.500.000 €

Liña: cultivos agrícolas ecolóxicos

456.396 €

456.396 €

456.396 €

456.396 €

456.396 €

Liña: viñedos para vinificación ecolóxica

67.104 €

67.104 €

67.104 €

67.104 €

67.104 €

Liña: gandaría ecolóxica

8.141.300 €

8.141.300 €

8.141.300 €

8.141.300 €

8.141.300 €

Liña: apicultura ecolóxica

335.200 €

335.200 €

335.200 €

335.200 €

335.200 €

Subintervención 65012.04: economía circular

300.000 €

300.000 €

300.000 €

300.000 €

300.000 €

As cantidades inicialmente asignadas a cada código de proxecto das recollidas no capítulo III do título III teñen carácter estimativo. A súa determinación definitiva será a que resulte das resolucións de concesión que se diten ao abeiro desta orde.

O previsto neste punto requirirá, de ser o caso, a tramitación das preceptivas modificacións de crédito de acordo coa regulación prevista na normativa vixente.

Estas axudas están cofinanciadas ao 80 % polo Feader.

Quinto. Prazo de presentación da solicitude única

O prazo de presentación da solicitude única, para o ano 2023, iniciarase desde o día seguinte ao da publicación da orde no Diario Oficial de Galicia e finalizará o 31 de maio, ambos incluídos.

Unha vez finalizado o prazo para a presentación da solicitude única, as persoas solicitantes poderán modificar a solicitude ata o 15 de xuño incluído.

Santiago de Compostela, 15 de marzo de 2023

José González Vázquez
Conselleiro do Medio Rural