Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 133 Xoves, 13 de xullo de 2023 Páx. 43260

III. Outras disposicións

Consellería do Medio Rural

ORDE do 3 de xullo de 2023 pola que se definen as penalizacións por incumprimento dos requisitos de admisibilidade e compromisos das axudas relativas ás intervencións ambientais e climáticas, das obrigas da condicionalidade reforzada do Plan estratéxico da PAC 2023-2027 e pola que se establecen os organismos de control da condicionalidade reforzada.

A aplicación de penalizacións no caso de que as persoas beneficiarias non cumpran os requisitos e obrigas establecidas, tendo en conta especialmente os aspectos relativos á protección dos intereses financeiros da Unión, anteriormente regulados na regulamentación da Unión Europea, desenvólvense mediante normas nacionais, como é a Lei 30/2022, do 23 de decembro, pola que se regulan o sistema de xestión da política agrícola común e outras materias conexas, o Real decreto 147/2023, do 28 de febreiro, polo que se establecen as normas para a aplicación de penalizacións nas intervencións recollidas no Plan estratéxico da política agrícola común, e se modifican varios reais decretos polos que se regulan distintos aspectos relacionados coa aplicación da política agrícola común para o período 2023-2027, e o Real decreto 1049/2022, do 27 de decembro, polo que se establecen as normas para a aplicación da condicionalidade reforzada e da condicionalidade social que deben cumprir as persoas beneficiarias das axudas no marco da política agrícola común que reciban pagamentos directos, determinados pagamentos anuais de desenvolvemento rural e do Programa de opcións específicas pola distancia e a insularidade (POSEI).

A aplicación de penalizacións, que inclúen a denegación ou retirada de axudas, a redución e a exclusión, nos termos previstos no Real decreto 147/2023, do 28 de febreiro, e no artigo 9 da Lei 30/2022, do 23 de decembro, non impedirán a aplicación das sancións administrativas ou penais que procedan de conformidade con outras normas de dereito nacional ou autonómico, incluíndo a aplicación do réxime sancionador en materia de axudas da política agrícola común previsto no título II da Lei 30/2022, do 23 de decembro.

As penalizacións establecidas nesta orde aplícanse ás intervencións da Orde do 15 de marzo de 2023 pola que se regula a aplicación dos pagamentos directos á agricultura e á gandaría e das axudas ao desenvolvemento rural suxeitas ao sistema integrado de xestión e control (DOG núm. 55, do 20 de marzo).

Por outra banda, en relación coa aplicación da condicionalidade reforzada da política agrícola común para o período 2023-2027 é necesario definir os organismos especializados no control dos diferentes requisitos establecidos no Real decreto 1049/2022, do 27 de decembro, polo que se establecen as normas para a aplicación da condicionalidade reforzada e da condicionalidade social que deben cumprir as persoas beneficiarias das axudas no marco da política agrícola común que reciban pagamentos directos, determinados pagamentos anuais de desenvolvemento rural e do Programa de opcións específicas pola distancia e a insularidade (POSEI), o que se establece no artigo 3 da orde.

Na disposición adicional primeira recóllese a normativa que resulta de aplicación nos distintos aspectos recollidos na orde.

Na disposición adicional segunda, para clarificar aspectos técnicos, cómpre modificar o artigo 6 da Orde do 15 de marzo de 2023 pola que se regula a aplicación dos pagamentos directos á agricultura e á gandaría e das axudas ao desenvolvemento rural suxeitas ao sistema integrado de xestión e control.

En consecuencia, de conformidade co previsto no artigo 30.1.3 do Estatuto de autonomía de Galicia, no uso das facultades que me confiren a Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, e a Lei 1/1983, do 22 de febreiro, reguladora da Xunta e da súa Presidencia,

DISPOÑO:

Artigo 1. Incumprimento dos requisitos de admisibilidade e compromisos das axudas relativas ás intervencións ambientais e climáticas do Plan estratéxico da PAC 2023-2027

Nas intervencións do Plan estratéxico da PAC 2023-2027 indicadas no artigo 2.2 da Orde do 15 de marzo de 2023 pola que se regula a aplicación dos pagamentos directos á agricultura e á gandaría e das axudas ao desenvolvemento rural suxeitas ao sistema integrado de xestión e control, o anexo I establece a tipificación das penalizacións por incumprimento dos requisitos de admisibilidade e compromisos.

Artigo 2. Incumprimento das obrigas da condicionalidade reforzada do Plan estratéxico da PAC 2023-2027

En relación coas axudas directas e as axudas ao desenvolvemento rural suxeitas ao sistema integrado de xestión e control, do Plan estratéxico da PAC 2023-2027, do artigo 2 da Orde do 15 de marzo de 2023 pola que se regula a aplicación dos pagamentos directos á agricultura e á gandaría e das axudas ao desenvolvemento rural suxeitas ao sistema integrado de xestión e control, o anexo II establece a tipificación das penalizacións por incumprimento das obrigas da condicionalidade reforzada.

Artigo 3. Organismos de control da condicionalidade reforzada

Os aspectos relativos ao control, funcións e competencias dos diferentes organismos de control no ámbito da condicionalidade reforzada do Plan estratéxico da PAC 2023-2027 defínense no anexo III desta orde.

Disposición adicional primeira. Normativa aplicable

Nos aspectos recollidos nesta orde haberá que aterse ao disposto na seguinte normativa:

• Lei 30/2022, do 23 de decembro, pola que se regulan o sistema de xestión da política agrícola común e outras materias conexas.

• Real decreto 1049/2022, do 27 de decembro, polo que se establecen as normas para a aplicación da condicionalidade reforzada e da condicionalidade social que deben cumprir as persoas beneficiarias das axudas no marco da política agrícola común que reciban pagamentos directos, determinados pagamentos anuais de desenvolvemento rural e do Programa de opcións específicas pola distancia e a insularidade (POSEI).

• Real decreto 147/2023, do 28 de febreiro, polo que se establecen as normas para a aplicación de penalizacións nas intervencións recollidas no Plan estratéxico da política agrícola común, e se modifican varios reais decretos polos que se regulan distintos aspectos relacionados coa aplicación en España da política agrícola común para o período 2023-2027.

Disposición adicional segunda. Modificación do artigo 6 da Orde do 15 de marzo de 2023 pola que se regula a aplicación dos pagamentos directos á agricultura e á gandaría e das axudas ao desenvolvemento rural suxeitas ao sistema integrado de xestión e control

O artigo 6 da Orde do 15 de marzo de 2023 pola que se regula a aplicación dos pagamentos directos á agricultura e á gandaría e das axudas ao desenvolvemento rural suxeitas ao sistema integrado de xestión e control queda redactado como segue:

1. As persoas beneficiarias das axudas directas e das axudas ao desenvolvemento rural suxeitas ao sistema integrado de xestión e control, do Plan estratéxico da PAC 2023-2027, do artigo 2 da Orde do 15 de marzo de 2023 pola que se regula a aplicación dos pagamentos directos á agricultura e á gandaría e das axudas ao desenvolvemento rural suxeitas ao sistema integrado de xestión e control, deberán observar a condicionalidade reforzada definida nos requisitos legais de xestión (RLX) e as boas condicións agrarias e ambientais (BCAM).

2. As obrigas concretas de condicionalidade reforzada que se deberán cumprir e avaliación da gravidade, alcance e persistencia no caso de incumprimento publicarase na normativa da Comunidade Autónoma de Galicia correspondente.

Disposición derradeira primeira. Habilitación normativa

Facúltase a persoa titular da Dirección do Fondo Galego de Garantía Agraria (Fogga), no ámbito das súas competencias, para ditar as instrucións precisas para a execución desta orde.

Disposición derradeira segunda. Entrada en vigor

Esta orde entrará en vigor o día seguinte ao da súa publicación no Diario Oficial de Galicia.

Santiago de Compostela, 3 de xullo de 2023

José González Vázquez
Conselleiro do Medio Rural

ANEXO I

Penalizacións por incumprimento dos requisitos de admisibilidade e compromisos das axudas relativas ás intervencións ambientais e climáticas

A. Aspectos xerais da tipificación dos requisitos de admisiblidade e compromisos, e avaliación de incumprimentos.

As penalizacións por incumprimento dos requisitos de admisiblidade e compromisos, establécense con base na tipificación destes nas seguintes clases: excluínte, básico, principal, secundario e terciario. A tipificación é a que se indica no punto B deste anexo.

1. Requisitos de admisibiblidade.

Con respecto aos incumprimentos dos requisitos de admisibilidade, observarase o seguinte cadro:

Clasificación

Definición

Exclusión

Excluínte (E)

Aquel incumprimento que non respecta os requisitos establecidos na concesión e, de ser o caso, o mantemento da axuda.

En casos de incumprimento grave, falsidade, creación de condicións artificiais e neglixencia, a persoa beneficiaria quedará excluída da mesma liña de axuda durante o ano natural en que se detectou o incumprimento e durante o ano natural seguinte.

2. Compromisos

En canto aos incumprimentos dos compromisos a axuda denegarase ou retirarase total ou parcialmente de acordo coa tipificación destes atendendo ao seguinte cadro:

Clasificación

Definición

Exclusión

Básico (B)

Aquel cuxo incumprimento comporta consecuencias relevantes para os obxectivos perseguidos e estas repercusións duran máis dun ano ou é difícil poñerlles fin con medios aceptables.

En casos de incumprimento grave, falsidade, creación de condicións artificiais e neglixencia, a persoa beneficiaria quedará excluída da mesma liña de axuda durante o ano natural en que se detectou o incumprimento e durante o ano natural seguinte.

Principal (P)

Aquel cuxo incumprimento con leva consecuencias importantes para os obxectivos perseguidos e estas repercusións duran menos dun ano ou é posible poñerlles fin con medios aceptables.

Secundario (S)

Aquel cuxo incumprimento ten baixa relevancia no obxectivo da liña de axuda.

Terciario (T)

Aquel cuxo incumprimento ten escasa relevancia no obxectivo da liña de axuda.

3. Avaliación de incumprimentos.

A avaliación dos incumprimentos e o cálculo da correspondente penalización farase de acordo co seguinte cadro:

Clasificacións (E/B/P/S/T)

Penalización

Ano1

Nº 2

Penalización3 (e exclusión cando proceda)

E

1 ou máis

1 ou máis

100 %

B

1

1 ou máis

50-100 %

2 ou máis

100 %

P

1

1

20 %

2 ou máis

40 %

2 ou máis

1 ou máis

40 %

S

1

1

5 %

2 ou máis

10 %

2 ou máis

1 ou máis

10 %

T

1

1

1 %

2 ou máis

1 %

2 ou máis

1 ou máis

2 %

Número de anos de incumprimento do mesmo compromiso ou outra obriga.

2 Número de incumprimentos de compromisos ou outras obrigas.

3 No caso de múltiples incumprimentos detectados, para o cálculo da penalización final aplicarase o caso máis desfavorable da táboa (non se suman porcentaxes).

B. Tipificación dos requisitos de admisiblidade e compromisos das distintas medidas e liñas de axuda.

a) Subintervención 65014.01 Apicultura para a biodiversidade.

Tipo

Descrición

Clasificación (E/B/P/S/T)

Penalización %

Requisito

Recibir o servizo de asesoramento específico dunha entidade de asesoramento inscrita no Rexistro de Entidades con Servizos de Asesoramento ou Xestión de Galicia (Resaxega) ou formación acreditada polo Fogga.

E

100

Requisito

Explotación apícola inscrita no Rexistro de explotacións gandeiras (Rega).

E

100

Requisito

Explotación apícola situada nos concellos de Galicia clasificados como zonas con limitacións naturais.

E

100

Compromiso

Mínimo 80 colmeas, en municipios zonas con limitacións naturais, distribuídas como min en 2 alvarizas (min. 20 colmeas/alvariza).

B

100

Compromiso

Manter as colmeas comprometidas (máximo primable 80 colmeas por alvariza).

P

20

Compromiso

Distancia mín. entre alvarizas da mesma persoa 1 km. Coordenadas de localización de cada alvariza na solicitude de pagamento e na base de datos oficial do Rega.

S

5

Compromiso

Solicitude de pagamento anual.

B

100

b) Subintervención 65051.01 Razas gandeiras autóctonas en risco de erosión xenética.

Tipo

Descrición

Clasificación (E/B/P/S/T)

Penalización %

Requisito

Recibir o servizo de asesoramento específico dunha entidade de asesoramento inscrita no Rexistro de Entidades con Servizos de Asesoramento ou Xestión de Galicia (Resaxega) ou formación acreditada polo Fogga.

E

100

Requisito

Explotación gandeira inscrita no Rexistro de explotacións gandeiras (Rega).

E

100

Compromiso

Gando mínimo (unha ou varias das razas autóctonas en perigo de extinción): 5 UGM de bovino e equino, e/ou de 2,5 UGM dunha ou varias das razas autóctonas en perigo de extinción distintas do bovino e equino.

B

100

Compromiso

Manter UGM primables comprometidos.

P

20

Compromiso

Participar no programa de mellora xenética da raza.

B

100

Compromiso

Estar inscrito no Rexistro do libro oficial de rexistro xenealóxico da raza.

B

100

Compromiso

Solicitude de pagamento anual.

B

100

c) Subintervención 65051.02 Conservación de variedades autóctonas vexetais en risco de erosión xenética.

Tipo

Descrición

Clasificación (E/B/P/S/T)

Penalización %

Requisito

Recibir o servizo de asesoramento específico dunha entidade de asesoramento inscrita no Rexistro de Entidades con Servizos de Asesoramento ou Xestión de Galicia (Resaxega) ou formación acreditada polo Fogga.

E

100

Requisito

Explotación agraria inscrita no Rexistro de explotacións agrarias de Galicia (Reaga).

E

100

Requisito

Non aplicar lodos de depuradora na integridade da superficie da explotación

E

100

Compromiso

Superficie mínima de 2 hectáreas de trigo autóctono en risco de erosión xenética Callobre ou Caaveiro.

B

100

Compromiso

Manter a superficie inicialmente comprometida. Máximo 10 % de redución de superficie inicialmente comprometida.

B

100

Compromiso

Semente rexistrada ou reemprego (máx. 3 anos).

B

100

Compromiso

Dispor de caderno cuberto.

P

20

Compromiso

Solicitude de pagamento anual.

B

100

d) Intervención 65013 Compromisos agroambientais en superficies agrarias. Compromisos de fomento e xestión sustentable de pastos.

Tipo

Descrición

Clasificación (E/B/P/S/T)

Penalización %

Requisito

Recibir o servizo de asesoramento específico dunha entidade de asesoramento inscrita no Rexistro de Entidades con Servizos de Asesoramento ou Xestión de Galicia (Resaxega) ou formación acreditada polo Fogga.

E

100

Requisito

Explotación gandeira inscrita no Rexistro de explotacións gandeiras (Rega).

E

100

Requisito

Non aplicar lodos de depuradora na integridade da superficie da explotación.

E

100

Compromiso

Superficie indemnizable 5 ha mínima (superficie indemnizable, superficie neta de pastos temporais e permanentes que non sexan de uso común, salvo CMVMC titulares de explotación agraria).

B

100

Compromiso

Manter mínimo o 70 % de pastos temporais ou permanentes sobre a superficie total da explotación.

P

100

Compromiso

Manter a superficie inicialmente comprometida. Máximo 10 % de redución de superficie inicialmente comprometida.

B

100

Compromiso

Non labra, salvo renovación de pradarías.

S

5

Compromiso

Fertilización exclusivamente orgánica.

P

20

Compromiso

Non aplicar herbicidas, salvo casos autorizados pola autoridade competente.

P

20

Compromiso

Carga gandeira: mínima de 0,4 UGM/ha e máxima 2 UGM/ha (sobre superficie total da explotación).

B

50

Compromiso

Dispor de caderno cuberto.

P

20

Compromiso

Solicitude de pagamento anual.

B

100

Requisito*

Parcelas situadas en zonas con presenza de grandes carnívoros.

E

100

Compromiso*

Realizar pastoreo do gando (como mínimo 15 UGM).

B

100

Compromiso*

Dispor de sistemas de vixilancia ante o risco de interacción con grandes carnívoros e mantelos durante todo o período de compromiso: dispositivos de xeolocalización polo menos no 20 % dos animais da explotación.

B

100

Compromiso*

Dispor de sistemas de coidado do gando ante o risco de interacción con grandes carnívoros e mantelos durante todo o período de compromiso: mínimo dous cans de garda por explotación (mastín español, mastín do Pirineo e can de palleiro).

B

100

*Só no caso da subintervención 65013.03 Complemento a gandarías extensivas en zonas con presenza de grandes carnívoros, que debe cumprir tamén os anteriores requisitos e compromisos.

e) Intervención 6503 Compromisos agroambientais en agricultura ecolóxica.

Tipo

Descrición

Clasificación (E/B/P/S/T)

Penalización %

Requisito

Recibir o servizo de asesoramento específico dunha entidade de asesoramento inscrita no Rexistro de Entidades con Servizos de Asesoramento ou Xestión de Galicia (Resaxega) ou formación acreditada polo Fogga.

E

100

Requisito

Explotación agrícola/gandeira inscrita no Rexistro de explotacións correspondente.

E

100

Requisito

Estar inscrito no Consello Regulador de Agricultura Ecolóxica de Galicia (Craega).

E

100

Requisito

Non aplicar lodos de depuradora na integridade da superficie da explotación.

E

100

Compromiso

Empregar técnicas de produción ecolóxica (requisitos establecidos para que sexa certificado como produción ecolóxica)

B

100

Compromiso

Ter a certificación de produción ecolóxica.

B

100

Compromiso

Manter a superficie inicialmente comprometida. Máximo 10 % de redución de superficie inicialmente comprometida.

B

100

Compromiso

Gandaría: manter unha carga gandeira maior ou igual a 0,4 UGM/ha

B

100

Compromiso

Gandaría: en superficies de pastos, só serán indemnizables as superficies situadas no concello da explotación e limítrofes.

B

100

Compromiso

Apicultura: manter as colmeas comprometidas (máximo primable 80 colmeas por alvariza).

P

20

Compromiso

Apicultura: distancia mín. entre alvarizas da mesma persoa 1 km. Coordenadas de localización de cada alvariza na solicitude de pagamento e na base de datos oficial do Rega.

S

5

Compromiso

Dispor de caderno cuberto.

P

20

Compromiso

Solicitude de pagamento anual.

B

100

f) Intervención 650512 Compromisos agroambientais en superficies agrarias. Compromisos de cultivos sustentables.

Subintervención 65012.02 Extensivos.

Tipo

Descrición

Clasificación (E/B/P/S/T)

Penalización %

Requisito

Recibir o servizo de asesoramento específico dunha entidade de asesoramento inscrita no Rexistro de Entidades con Servizos de Asesoramento ou Xestión de Galicia (Resaxega) ou formación acreditada polo Fogga.

E

100

Requisito

Explotación agraria inscrita no Rexistro de explotacións agrarias de Galicia (Reaga).

E

100

Requisito

Non aplicar lodos de depuradora na integridade da superficie da explotación.

E

100

Compromiso

Dispoñer dunha superficie mínima de 5 ha.

B

100

Compromiso

Manter a superficie inicialmente comprometida. Máximo 10 % de redución de superficie inicialmente comprometida.

B

100

Compromiso

Rotación nun período de tres anos consecutivos tres cultivos diferentes nas mesmas parcelas. Cada cultivo debe pertencer a un grupo de cultivo diferente:
Grupo 1: pataca.
Grupo 2: cereal (agás millo).
Grupo 3: hortícolas (excluídas solanáceas), oleaxinosas, proteaxinosas, leguminosas e/ou barbeito con cuberta vexetal.

B

50

Compromiso

Non aplicar herbicidas, salvo nos casos autorizados pola autoridade competente.

P

20

Compromiso

O emprego de insecticidas de solo e nematicidas débese xustificar con analíticas ou trampas.

P

20

Compromiso

Dispoñer dun plan de fertilización específico que recolla o uso de fertilizantes orgánicos.

P

20

Compromiso

Dispor de caderno cuberto.

P

20

Compromiso

Solicitude de pagamento anual.

B

100

Subintervención 65012.03 Leñosos.

Tipo

Descrición

Clasificación (B/P/S/T)

Penalización %

Requisito

Recibir o servizo de asesoramento específico dunha entidade de asesoramento inscrita no Rexistro de Entidades con Servizos de Asesoramento ou Xestión de Galicia (Resaxega) ou formación acreditada polo Fogga.

E

100

Requisito

Explotación agraria inscrita no Rexistro de Explotacións Agrarias de Galicia (Reaga).

E

100

Requisito

Non aplicar lodos de depuradora na integridade da superficie da explotación.

E

100

Compromiso

Manter a superficie inicialmente comprometida. Máxima 10 % redución de superficie inicialmente comprometida.

B

100

Compromiso

Dispor de caderno cuberto.

P

20

Compromiso

Solicitude de pagamento anual.

B

100

Viñedo con pendente > 20 %

Compromiso

Dispoñer dunha superficie mínima de 0,5 ha.

B

100

Compromiso

Os recintos se encontran en zonas de pendente > 20 %.

B

100

Compromiso

Mantemento de muros, terrazas, bancais ou outros sistemas de protección contra a erosión do solo.

B

50

Compromiso

Non labra a favor de pendente.

S

5

Compromiso

Non aplicar herbicidas, salvo nos casos autorizados pola autoridade competente.

P

20

Froiteiras (maceira, nogueira, castaño)

Compromiso

Dispoñer dunha superficie mínima de 1 ha.

B

100

Compromiso

Non labra a favor de pendente.

S

5

Compromiso

Mantemento da cuberta vexetal entre liñas de plantación (espontánea ou cultivada).

S

5

Compromiso

Non aplicar herbicidas, salvo nos casos autorizados pola autoridade competente.

P

20

Compromiso

Non aplicar fitosanitarios no cultivo, salvo nos casos autorizados pola autoridade competente.

B

50

g) Subintervención 650512.04: Economía circular.

Tipo

Descrición

Clasificación (E/B/P/S/T)

Penalización %

Requisito

Recibir o servizo de asesoramento específico dunha entidade de asesoramento inscrita no Rexistro de Entidades con Servizos de Asesoramento ou Xestión de Galicia (Resaxega) ou formación acreditada polo Fogga.

E

100

Requisito

Non aplicar lodos de depuradora na integridade da superficie da explotación.

E

100

Requisito

Explotación agraria para horta e froita inscrita no Rexistro de explotacións agrarias de Galicia (Reaga), na sección específica acollidas ao réxime de venta directa (SEVEDI).

E

100

Requisito

O titular dado de alta na Seguridade Social ou a explotación debe xerar 1 UTA (unidade de traballo agrario).

E

100

Requisito

Superficie mínima de horta e froita 0,5 ha e máxima de 3 ha declarada na solicitude da PAC

E

100

Compromiso

Prohibición de queima de restos de cultivos, coa excepción de queimas por motivos fitosanitarios.

P

20

Compromiso

Compost dos restos de cultivos, no caso de producións agrícolas.

P

20

Compromiso

Prohibición do uso de herbicidas, agás casos autorizados pola autoridade competente.

P

20

Compromiso

Dispor de caderno cuberto.

P

20

Compromiso

Rexistro anual de asistencia a: mercados, venta in situ na explotación ou venda a establecementos polo miúdo.

P

20

Compromiso

Comercialización: in situ na explotación produtora, en mercados locais, directamente en establecementos de venda polo miúdo que venden á persoa consumidora final.

S

5

Compromiso

Cumprir condiciones de venda sinaladas no Decreto 125/2014.

S

5

Compromiso

Solicitude de pagamento anual.

B

100

ANEXO II

Penalizacións por incumprimento das obrigas da condicionalidade reforzada do Plan estratéxico da PAC 2023-2027

Neste anexo relaciónanse os requisitos legais de xestión (RLX) e das boas condicións agrarias e ambientais (BCAM) que compoñen a condicionalidade reforzada establecida no Real decreto 1049/2022, así como a avaliación dos incumprimentos en función da súa gravidade, alcance e persistencia. Os parámetros para ter en conta na citada avaliación son:

Gravidade, entendo como tal a importancia das consecuencias do incumprimento.

Valores: A = leve, B = grave, C = moi grave.

Alcance: en función de se as consecuencias do incumprimento afectan unicamente a explotación ou transcenden fóra desta.

Valores: A = dentro da explotación, B = repercusións fóra da explotación.

Persistencia, dependendo do tempo que duren as repercusións ou a posibilidade de poñer fin a estas.

Valores: A = se non existen efectos ou duran menos dun ano, B = se existen efectos emendables que duran máis dun ano, C = se os efectos non son emendables (os efectos condicionan o potencial produtivo da zona afectada).

A correspondencia entre os incumprimentos de cada requisito/norma e as porcentaxes de redución a aplicar, é a seguinte:

Gravidade

Alcance

Persistencia

% Redución

Incumprimentos non intencionados

% Redución incumprimentos intencionados

A

A

A

1 %

15 %

A

B

A

3 %

20 %

A

A

B

A

B

B

B

A

A

B

B

A

B

A

B

B

B

B

A

A

C

5 %

100 %

A

B

C

B

A

C

B

B

C

C

A

A

C

B

A

C

A

B

C

B

B

C

A

C

C

B

C

O cálculo e aplicación das penalizacións faranse consonte co establecido no capítulo II do Real decreto 1049/2022, do 27 de decembro, polo que se establecen as normas para a aplicación da condicionalidade reforzada e da condicionalidade social.

Nos casos en que o organismo especializado de control considere que un incumprimento non intencionado, que non ten consecuencias, ou con consecuencias, pero insignificantes, e dentro destas características, cando a avaliación do incumprimento lle corresponda unha redución do 1 % segundo a táboa anterior, ese incumprimento non dará lugar a redución.

Valoración ámbito de clima e ambiente, incluídos auga, solo e a biodiversidade dos ecosistemas

Requisitos/normas

Gravidade

Alcance

Persistencia

BCAM 1: mantemento dos pastos permanentes baseado nunha proporción de pastos permanentes con respecto á superficie agrícola a escala rexional en comparación co ano de referencia 2018. Redución máxima do 5 % en comparación co ano de referencia.

B 1.1. No caso dunha redución da proporción anual de pastos permanentes igual ou superior ao 5 % en relación coa proporción de referencia, reconvértense as superficies que pasaron de pasto permanente a outros usos.

C

A

B

BCAM 2: Protección de zonas húmidas e turbeiras (aplicación a partir do 1 de xaneiro de 2024).

B 2.1. Non se realizaron rozas en zonas húmidas e turbeiras con fins agrícolas nas superficies indicadas na correspondente capa Sixpac, a excepción daquelas superficies ligadas ao cultivo tradicional do arroz (arrozais)

B

A

B

B 2.2. Non se supera a carga gandeira máxima establecida de unha UGM/ha, no caso de que se manteña unha actividade agrícola ligada ao pastoreo (para que as ditas terras sigan a manter a consideración de superficie agrícola).

A

A

A

BCAM 3. Prohibición de queima de restrollos, excepto por razóns fitosanitarias.

B 3.1. Non se queiman restrollos de colleitas de cultivos herbáceos en todo o ámbito nacional, salvo que, por razóns fitosanitarias, a queima estea autorizada pola autoridade competente, caso en que se condicionará ao cumprimento das normas establecidas en materia de prevención de incendios e, en particular, as relativas á anchura mínima dunha franxa perimetral cando os terreos linden con terreos forestais.

B Con carácter xeral.

C Zona de influencia forestal sen autorización de Medio Ambiente ou zona de elevado risco de erosión.

A Se non hai recintos lindeiros doutra explotación afectados pola queima de restrollos.

B Se hai recintos linderios doutra explotación afectados.

A

B 3.2. Cúmprese co establecido no artigo 27.3 da Lei 7/2022, do 8 de abril, de residuos e solos contaminados para una economía circular.

A Pequenas e microexplotacións agrarias que realizan queimas de residuos con autorización, incumprindo o condicionado (queima fóra de hora etc.).

B Pequenas e microexplotacións agrarias que realizan queimas de residuos sen autorización.

C Resto de explotaciones agrarias que realizan queimas de residuos sen autorización ou pequenas e microexplotacións agrarias con abandono de lume activo ou que provocan incendio.

A Se non hai recintos lindeiros doutra explotación afectados pola queima de residuos vexetais.

B Se hai recintos lindeiros doutra explotación afectados.

A

BCAM 4. Creación de franxas de protección nas marxes dos ríos.

As obrigas desta BCAM non afectarán as pequenas canles de rega ou outras infraestruturas semellantes.

B4.1. Crearanse franxas de protección de polo menos 5 metros, ao longo dos cursos de auga, así como dos encoros, lagos e lagoas, considerados a partir da ribeira, situaranse na parcela agrícola, de forma que os bordos destas franxas sexan paralelos ao bordo da canle ou masa de auga, podendo estar ocupadas por vexetación de ribeira.

Esta anchura mínima deberá respectar calquera outra anchura mínima superior á recollida noutra normativa de obrigada aplicación, ou nos programas de actuación establecidos no marco da Directiva 91/676/CEE para zonas vulnerables por contaminación de nitratos, ou a recollida na etiqueta dos produtos fitosanitarios e/ou na súa autorización, no caso de que exista una limitación maior.

En zonas con canles de rega importantes en que se poida producir percolación de materias nocivas, a anchura mínima da franxa de protección non será inferior a 1 metro.

Na franxa de protección no haberá produción agrícola, excepto no caso dos cultivos leñosos que xa estean implantados antes de que a persoa beneficiaria tivese obriga de cumprir a norma, xa que o arranque podería diminuír a protección das marxes.

Manterase unha cuberta vexetal que poderá ser sementada ou espontánea, que será distinguible da terra agrícola contigua. Permítese o pastoreo e a sega.

A Existe franxa de protección (sen cuberta vexetal e/ou con produción agrícola).

B Existe franxa de protección pero non se garda a anchura mínima establecida.

C Non existe franxa de protección.

A

A Canles de rega fóra de Rede Natura 2000.

B Cando afecta cursos de auga ou embalses, lagos e lagoas fóra de Rede Natura 2000.

C En Rede natura 2000.

B 4.2. Nas franxas de protección non se poderán aplicar fertilizantes nin fitosanitarios.

Poderanse realizar en caso necesario labores superficiais de mantemento para evitar a proliferación de pragas e enfermidades que constitúan un risco sanitario para os cultivos adxacentes. A Comunidade Autónoma poderá autorizar tratamentos para o control de pragas por razóns fitosanitarias determinando, en calquera caso, as condicións en que se teñan que levar a cabo.

B

B

B Con carácter xeral

C Os fitosanitarios aplicados son de elevada toxicidade.

BCAM 5. Xestión mínima da labranza, reducindo o risco de degradación e erosión do solo, o que inclúe ter en conta a inclinación da pendente.

B 5.1. Nas superficies que se destinen a cultivos herbáceos ou cultivos leñosos, non se labra a terra na dirección da máxima pendente cando, nos recintos cultivados, a pendente media sexa maior ou igual ao 10 %, salvo que a pendente real do recinto estea compensada mediante socalcos ou bancais.

No caso de plantacións de cultivos leñosos que estivesen implantadas antes do 1 de xaneiro de 2023, cuxo marco de plantación non permita labrar transversalmente á dirección da máxima pendente, a autoridade competente poderá permitir excepcionalmente algún tipo de labor vertical na dita dirección, debendo quedar todo iso debidamente xustificado.

No caso de existencia de bancais, será obrigatorio evitar calquera tipo de labores que afecten a estrutura dos noiros existentes. Non obstante, a Comunidade Autónoma poderá autorizar a non aplicación desta obriga cando poida supor un risco de envorcadura da maquinaria e da vida dos operarios.

B Pendente ≥ 10 %.

C Zona de elevado risco de erosión.

A En xeral (aumento do risco de erosión eólica ou hídrica).

B Existen parcelas xuntas doutras explotacións afectadas por fenómenos de erosión hídrica debidos a este incumprimento.

B

BCAM 6: Cobertura mínima de solo para evitar solos espidos nos períodos más sensibles.

Aplícase as terras de cultivo (excluíndo os pastos temporais ) e os cultivos permanentes.

B 6.1. Cultivos herbáceos. Nas parcelas agrícolas que se sementen con cultivos herbáceos de inverno, non se labrará o solo con volteo nin con labra vertical, entre a data de recolección da colleita e o 1 de setembro, data que se establece como referencia do inicio da presementeira.

O solo deberá manterse cuberto permanentemente salvo o tempo imprescindible entre o levantamento do restrollo da colleita anterior e a sementeira, tendo en conta as características del cultivo seguinte.

B Con carácter xeral.

C Zona de elevado risco de erosión.

A

A En xeral.

B Zona de elevado risco de erosión.

B 6.2.No caso de cultivos leñosos en pendente igual ou superior ao 10 %, salvo que a pendente real do recinto estea compensada mediante terrazas o bancais, será necesario manter unha cuberta vexetal que poderá ser sementada ou espontánea, de anchura mínima 1 metro nas rúas transversais á liña de máxima pendente ou nas rúas paralelas á dita liña, cando o deseño da parcela ou o sistema de rega impidan o seu establecemento na outra dirección, entre os meses de outubro a marzo, ambos incluídos.

No seu caso, no momento en que poida competir co cultivo ou imposibilite a súa recolección, a Comunidade Autónoma poderá autorizar a eliminación da dita cuberta, podendo ser incorporada mediante un labor superficial, respectando en todo caso o establecido no punto relativo a cultivos leñosos da BCAM 5.

B En xeral.

C Zona elevado risco de erosión.

A

A En xeral.

B Zona de elevado risco de erosión.

B 6.3 Non se poderá arrincar ningún pé de cultivo leñoso situado en recintos de pendente igual ou superior ao 10 %, salvo nas zonas en que así se estableza e sexa obxecto de reposición autorizada pola autoridade competente. Nestes casos hai que respectar as normas destinadas a súa reconversión cultural e varietal e aos cambios de cultivo ou aproveitamento.

Quedan exceptuados aqueles recintos en que a pendente real do recinto estea compensada mediante terrazas de retención ou bancais.

B En xeral.

C Zonas de elevado risco de erosión.

A

A Menos do 50 % da superficie do recinto.

B Maior ou igual ao 50 % da superficie do recinto.

B 6.4 Terra de barbeito. Realizaranse prácticas tradicionais de manexo do solo: prácticas de mínima labra ou mantemento dunha cuberta axeitada do solo.

Non se realizarán tratamentos agrícolas sobre estas terras entre os meses de abril e xuño, ambos incluídos, podendo adaptar o dito período a comunidade autónoma en función das condicións locais específicas.

A En xeral.

B Realizáronse tratamentos agrícolas entre os meses de abril e xuño.

A Non afecta a recintos lindeiros doutra explotación.

B Afecta recintos lindeiros doutra explotación.

B

BCAM 7: rotación en terra de cultivo excepto en cultivos baixo auga.

B 7.1. Todas as parcelas da explotación deberán rotar segundo o estipulado para esta BCAM no anexo II do RD 1049/2022.

A Superficie sen rotar < 20 % das terras de cultivo.

B Superficie sen rotar ao 20 % das terras de cultivo.

A

B

B 7.2. Realizarase unha practica de diversificación de cultivos segundo o estipulado para esta BCAM no anexo II do RD 1049/2022.

A A explotación ten máis de 10 ha e é menor o igual de 30 ha.

B A explotación ten máis de 30 ha.

A

B

BCAM 8:

8.1. Porcentaxe mínima da superficie agrícola dedicada a superficies ou elementos non produtivos.

– Porcentaxe mínima de polo menos o 4 % das terras de cultivo das explotacións agrícolas dedicadas a superficies e elementos non produtivos, incluídas as terras en barbeito.

– Cando o agricultor se comprometa a dedicar polo menos o 7 % das súas terras de cultivo a superficies e elementos non produtivos, incluídas as terra en barbeito, no marco dun réxime ecolóxico reforzado consonte co artigo 31, punto 6, a porcentaxe que se atribuirá ao cumprimento desta norma BCAM limitarase ao 3 %.

– Porcentaxe mínima de polo menos o 7 % das terras de cultivo das explotacións agrícolas, se se inclúen tamén cultivos intermedios e os cultivos fixadores de nitróxeno, cultivadas sen facer uso de produtos fitosanitarios, dos cales o 3 % serán terras en barbeito ou elementos non produtivos. Os Estados membros deben utilizar o factor de ponderación de 0,3 para os cultivos intermedios.

8.2. Mantemento dos elementos da paisaxe.

8.3. Prohibición de cortar sebes e árbores durante a tempada de cría e reprodución das aves.

B 8.1. Cumprirase coa % mínima de superficie agrícola dedicada a superficies ou elementos non produtivos segundo o estipulado para esta BCAM no anexo II do RD 1049/2022.

B Con carácter xeral.

C Se nos cultivos fixadores de nitróxeno se empregan produtos fitosanitarios.

B

B

B 8.2. As superficies de cultivos fixadores de nitróxeno que pretendan computarse para cumprir a BCAM 8.1. non poderán ir seguidas na rotación de cultivos da explotación por terra en barbeito, para evitar o risco de lixiviación do nitróxeno fixado polos CFN en outono, e aproveitar a mellora do solo que se obtén con este tipo de cultivos.

B

A

B

B 8.3 No se poderá efectuar unha alteración das particularidades topográficas ou elementos da paisaxe, salvo no caso de contar con autorización expresa da autoridade competente.

Excepción: a construción de paradas para corrección de ramblas, regueiros e bancais, así como as operacións de refinado de terra que se realicen naquelas parcelas que se vaian dedicar ao cultivo do arroz e outros de rega.

A Alterouse o elemento.

B Eliminouse o elemento.

C Alterouse ou eliminouse o elemento e afecta unha zona Rede Natura 2000.

A Se non hai recintos lindeiros doutra explotación afectados pola alteración de elementos da paisaxe.

B Se hai recintos lindeiros doutra explotación afectados pola alteración de elementos da paisaxe.

A Cando o dano provocado ao elemento da paisaxe exixe pequenos labores de reparación ou é fácil a recuperación do elemento da paisaxe danado ou non afecta especies e/ou hábitats de interese.

B Cando o dano provocado ao elemento da paisaxe exixe labores de reparación complexas ou é difícil a recuperación do elemento da paisaxe danado ou afecta especies e/ou hábitats de interese.

C Eliminouse o elemento da paisaxe.

B 8.4. No se poderán realizar operacións de corta e poda dos sebes e árbores durante a época de cría e reprodución das aves, salvo autorización expresa da autoridade ambiental. Tomarase como referencia o período comprendido entre os meses de marzo a agosto, podendo ser modificado de forma xustificada polas comunidades autónomas.

A Aves non recollidas en B e C.

B Aves da listaxe de especies silvestres en réxime de protección especial (excepto as catalogadas).

C Aves catalogadas (vulnerables e en perigo de extinción).

B

A Alteración do hábitat natural das aves.

B Alteración do hábitat natural das aves en zona Rede Natura.

C Desaparición do hábitat natural das aves.

B 8.5. Prohíbese a recolección mecánica nocturna nos cultivos permanentes que presenten plantacións intensivas en sebes de porte alto, densa follaxe e nos que se produza a aniñamento ou pernoctación de aves, con obxecto de protexer as aves durante a época de cría e reprodución entre os meses de marzo a agosto.

A Aves non recollidas en B e C.

B Aves da listaxe de especies silvestres en réxime de protección especial (excepto as catalogadas).

C Aves catalogadas (vulnerables e en perigo de extinción).

B

A Non hai alteración do hábitat natural das aves.

B Alteración do hábitat natural das aves.

C Alteración do hábitat natural das

aves en zona Rede Natura.

BCAM 9: prohibición de converter ou arar os pastos permanentes declarados como pastos permanentes sensibles desde o punto de vista ambiental nos espazos Rede Natura 2000

B 9.1. Nos pastos permanentes designados como ambientalmente sensibles, situados nas zonas que recollan as directivas 92/43/CEE («Hábitats») ou 2009/147/CE («Aves») non se converteron, labraron ou efectuaron labores más aló dos necesarios para o seu mantemento.

C

A

B Labráronse

C Convertéronse

B 9.2. No caso de que un agriculor convertese ou labrase pastos permanentes suxeitos á obriga recollida na norma 9.1, reconverteuse a dita superficie a pastos permanentes, e respectáronse, se a autoridade competente así o determina, as instrucións establecidas coa finalidade de inverter os danos causados ao medio ambiente pola dita acción.

C

A

B

BCAM 10: fertilización sustentable.

Deberase cumprir coas obrigas consonte co calendario e condicións establecidas no Real decreto 1051/2002, do 27 de decembro, polo que se establecen normas para a nutrición sustentable de solos agrarios.

B 10.1. Todas as operacións encamiñadas a achegar nutrientes ou materia orgánica ao solo deben de estar correctamente rexistradas no caderno de explotación.

A Caderno de explotación con deficiencias leves.

B Caderno de explotación con deficiencias ou, de ser o caso, o rexistro non se mantivo durante o prazo regulamentario (a excepción de que en anos anteriores xa se lle penalizase pola falta de conservación).

C Ausencia de caderno de explotación.

A

A

B 10.2. A explotación, cando proceda, conta cun plan de fertilización para cada unidade de produción desta.

A No hai plan de fertilización para algunha unidade de produción da explotación.

B No hai plan de fertilización para ningunha unidade de produción da explotación.

A

A

B 10.3. Aplicación localizada de xurros e soterrado de estercos sólidos nas superficies agrícolas.

B

B

B

RLG 1: Directiva 2000/60/CE do Parlamento Europeo e do Consello, do 23 de outubro de 2000, pola que se establece un marco comunitario de actuación no ámbito da política de augas.

R 1.1. En superficies de Rega ou que se regan, o agricultor acredita o seu dereito de uso de auga de rega concedido pola Administración hidráulica competente (captación de augas superficiais ou subterráneas).

B Non se acredita o dereito de uso de auga de rega.

C Non acredita o seu dereito de uso de auga de rega en acuífero sobreexplotado.

A

A

R 1.2. A persoa beneficiaria será penalizada por condicionalidade se ten sanción en firme por parte da Administración hidráulica competente por non dispor dun sistema de control dos volumes de auga efectivamente utilizados consonte os requisitos establecidos por esta.

B Con carácter xeral.

C En acuífero sobreexplotado.

A

B Con carácter xeral.

C A explotación atópase nun acuífero sobreexplotado.

R 1.3. A persoa beneficiaria será penalizada por condicionalidade se ten sanción en firme por parte da Administración hidráulica competente, por non remitir a esta polos medios establecidos a información dos volumes realmente utilizados.

B Con carácter xeral.

C En acuífero sobreexplotado.

A

A

R 1.4. No realizar verteduras directas nin indirectas de produtos residuais susceptibles de contaminar con fosfatos as augas continentais ou calquera outro elemento do dominio público hidráulico, salvo que se conte con autorización administrativa de vertedura e se faga cumprindo as condicións da dita autorización.

C

B

C

R 1.5. Non realizar ou manter amontoamentos de estercos, xurros, fertilizantes inorgánicos, cinzas ou outros materias que conteñan fosfatos en lugares ou condicións que poidan producir lixiviados, escoamentos ou infiltracións susceptibles de contaminar masas de auga superficial ou subterránea ou zonas protexidas, salvo naquelas situacións recollidas pola normativa sectorial e/ou autonómica para o efecto e nas condicións establecidas.

B En xeral.

C Amontoamento en zona próxima a masas de auga superficial ou subterránea.

A Non afecta a recintos lindeiros doutra explotación.

B Afecta recintos lindeiros doutra explotación.

A Amontoamento sen infiltración no terreo.

B Amontoamento con

infiltración baixa/puntual no terreo.

C Amontoamento de substancias con elevada infiltración no terreo.

RLG 2: Directiva 91/676/CEE do Consello, do 12 de decembro de 1991, relativa á protección das augas contra a contaminación producida por nitratos procedentes de fontes agrarias (DO L 375, de 31.12.1991, p. 1).

Para cumprir coas citadas disposicións normativas, deberanse cumprir todas as obrigas establecidas nos programas de actuación nas explotacións agrícolas e gandeiras situadas en zonas declaradas pola comunidade autónoma como zonas vulnerables e, en particular:

R 2.1. A explotación dispón dun caderno de explotación correctamente cuberto para cada un dos cultivos que se leven a cabo, data de sementeira e de recolección, superficie cultivada, as datas en que se aplican os fertilizantes, o tipo de fertilización e a cantidade de fertilizante aplicado (kg/ha).

A Caderno de explotación con deficiencias leves.

B Caderno de explotación con deficiencias ou, de ser o caso, o rexistro non se mantivo durante o prazo regulamentario (a excepción de que en anos anteriores xa se lle penalizase pola falta de conservación).

C Ausencia de caderno de explotación.

A

A

R 2.2. Non realizar ou manter amontoamentos de estercos, xurros, fertilizantes inorgánicos ou outros materiais en lugares ou condicións que poidan producir lixiviados, escoamentos ou infiltracións susceptibles de contaminar masas de auga superficial ou subterránea ou zonas protexidas, salvo naquelas situacións recollidas pola normativa sectorial e/ou autonómica para o efecto e nas condicións establecidas, nin realizar verteduras directas nin indirectas de produtos residuais susceptibles de contaminar con nitratos as augas continentais ou calquera outro elemento do dominio público hidráulico, salvo que se conte con autorización administrativa de vertedura e iso se faga cumprindo as condicións da dita autorización.

B En xeral.

C Amontoamento en zona próxima a masas de auga superficial ou subterránea ou realizar novas verteduras.

A Non afecta a recintos lindeiros doutra explotación.

B Afecta a recintos lindeiros doutra explotación.

A Amontoamento sen infiltración no terreo.

B Amontoamento con

infiltración baixa/puntual no terreo.

C Amontoamento de substancias con elevada infiltración no terreo ou realizar verteduras.

R 2.3. Non realizar amontoamento de estercos nos períodos de choiva que establezan as comunidades autónomas dentro do período comprendido entre o 1 de setembro e o 31 de marzo do ano seguinte.

B En xeral.

C amontoamento en zona próxima a masas de auga superficial ou subterránea.

A No afecta recintos lindeiros doutra explotación.

B Afecta recintos lindeiros doutra explotación.

A Amontoamento sen infiltración no terreo.

B Amontoamento con

infiltración baixa/puntual no terreo.

C Amontoamento de substancias con elevada infiltración no terreo.

R 2.4. A explotación dispón, cando proceda, de depósitos de capacidade suficiente e estancos para o almacenamento de ensilados, así como de estercos, ou, de ser o caso, que dispón da xustificación do sistema de retirada destes da explotación.

A Capacidade insuficiente ou sistema de retirada axeitado, pero non aprobado pola autoridade competente.

B Depósito con fugas ou sistema de retirada inadecuado.

C Ausencia de depósito ou de sistema de retirada.

A Os recintos lindeiros doutra explotación non se ven afectados pola inexistencia ou o mal estado dos depósitos de almacenamento de ensilados ou estercos gandeiros.

B Proximidade a curso ou masa de auga ou os recintos lindeiros doutra explotación vense afectados pola inexistencia ou o mal estado dos depósitos de almacenamento de ensilados ou estercos gandeiros.

A Emendable en menos dun ano (gandeiros con algún erro na xustificación do sistema de retirada sen que iso implique unha contaminación por nitratos).

B Resto dos casos.

R 2.5. Respéctanse os períodos establecidos polas comunidades autónomas en que que está prohibida a aplicación de determinados tipos de fertilizantes.

B

B

B

R 2.6. Respéctanse as cantidades máximas por hectárea establecidas pola Comunidade Autónoma para o uso de esterco e doutros fertilizantes que se consideren no programa de actuación.

B

B

B

R 2.7. Non se aplican fertilizantes nunha banda mínima próxima a cursos de auga segundo a anchura establecida pola Comunidade Autónoma.

B Existe banda de protección, pero non se garda a anchura mínima establecida.

C No existe banda de protección.

B

B

R 2.8. Respéctase a prohibición ou limitación de aplicar fertilizantes en terreos con pendente acusada, segundo o programa de actuación da Comunidade Autónoma.

B

A A aplicación de fertilizantes en terreos con pendente acusada só afecta a explotación.

B A aplicación de fertilizantes en terreos con pendente acusada afecta recintos lindeiros doutra explotación.

B

RLG 3: Directiva 2009/147/CE do Parlamento Europeo e do Consello, do 30 de novembro de 2009, relativa á conservación das aves silvestres (DO L 20, do 26.1.2010, p. 7).

R 3.1. Nas explotacións situadas en zonas de especial protección para as aves (ZEPA), se cumpren as limitacións establecidas nos seus plans de xestión.

B

B

B

R 3.2. Os agricultores non levan a cabo cambios que impliquen a eliminación ou transformación da cuberta vexetal, sen a correspondente autorización da Administración cando sexa preceptiva.

A Fóra de ZEPA.

B En ZEPA e afectada unha superficie menor do 25 %.

C En ZEPA e afectada unha superficie maior ou igual ao 25 %.

A

A Alteración leve (fácil recuperación) do hábitat natural dalgunha ave.

B Alteración grave (difícil recuperación) do hábitat natural dalgunha ave.

C Desaparición do hábitat natural dalgunha ave.

R 3.3. O agricultor non levantou edificacións nin levou a cabo modificacións de camiños sen autorización da Administración cando sexa preceptiva.

A Fóra de ZEPA: edificacións /modificacións.

B En ZEPA: edificacións /modificacións que afectan unha superficie menor do 25 %.

C En ZEPA: edificacións /modificacións que afectan unha superficie igual ou maior ao 25 %.

A Non afecta recintos lindeiros doutra explotación.

B Afecta recintos lindeiros doutra explotación.

A Alteración leve (fácil recuperación) do hábitat natural dalgunha ave.

B Alteración grave (difícil recuperación) do hábitat natural dalgunha ave.

C Desaparición do hábitat natural dalgunha ave.

R 3.4. Non se depositan, máis alá do bo uso necesario, ou se abandonan na explotación envases, plásticos, cordas, aceite ou gasóleo da maquinaria, utensilios agrícolas en mal estado ou outro produto biodegradable ou non biodegradable.

A Abandono/depósito de produtos.

B Abandono/depósito de elementos sólidos que poidan ser inxeridos ou de substancias tóxicas.

C Abandono/depósito de substancias tóxicas en ZEPA.

A Non afecta recintos lindeiros doutra explotación.

B Afecta recintos lindeiros doutra explotación.

A Abandono/depósito emendable e sen infiltración no terreo.

B abandono/depósito de substancias non emendable e

infiltración baixa /puntual no terreo.

C abandono/depósito de substancias con elevada infiltración no terreo.

R 3.5. Non se decrúan lindeiros sen a autorización da Administración cando sexa preceptiva.

A Alterouse o lindeiro.

B Eliminouse o lindeiro.

C Alterouse ou eliminouse o lindeiro e afecta unha zona Rede Natura 2000.

A Se non hai recintos lindeiros doutra explotación afectados pola alteración do lindeiro.

B Se hai recintos lindeiros doutra explotación afectados pola alteración do lindeiro.

A Cando o dano provocado ao lindeiro exixe pequenos labores de reparación ou é fácil a súa recuperación ou non afecta especies e/ou hábitats de interese.

B Cando o dano provocado ao lide exixe labores de reparación ou afecta especies e/ou hábitats de interese.

C Eliminouse o lindeiro.

R 3.6. Non realizar ningún tratamento agrícola sobre os barbeitos durante o período reprodutivo das aves que se estende entre os meses de abril a xuño, ambos incluídos, podendo estender este período as comunidades autónomas en función do período de cría das diferentes especies.

B

A Non afecta recintos lindeiros doutra explotación.

B Afecta recintos lindeiros doutra explotación.

B

RLG 4: Directiva 92/43/CEE do Consello, do 21 de maio de 1992, relativa á conservación dos hábitats naturais e da fauna e flora silvestres (DO L 206, do 22.7.1992, p. 7)

R 4.1. Nas explotacións situadas en zonas afectadas por plans de recuperación e conservación de especies ameazadas, cúmprese o establecido nestes (por exemplo: uso ilegal de substancias tóxicas, a electrocución etc.)

B En xeral

C Existencia de cebos envelenados, uso ilegal de produtos tóxicos e moi tóxicos, existencia de especies exóticas invasoras ben sexan animais ou vexetais

A Non afecta recintos lindeiros doutra explotación e non hai especies catalogadas na explotación

B Afecta recintos lindeiros doutra explotación ou hai especies catalogadas na explotación

A Alteración leve (fácil recuperación) do hábitat natural dalgunha especie

B Alteración grave (difícil recuperación) do hábitat natural dalgunha especie

C Desaparición do hábitat natural dalgunha especie

R 4.2. Se na explotación se realizou unha actuación, ben sexa plan, programa ou proxecto, que require o sometemento, segundo a normativa nacional e/ou rexional de aplicación, a avaliación ambiental estratéxica ou avaliación de impacto ambiental, se dispón do correspondente certificado de non afección a Natura 2000, a declaración de impacto ambiental, e cantos documentos sexan preceptivos en ditos procedementos. Así mesmo, que, de ser o caso, se executaron as medidas preventivas, correctoras e/ou compensatorias indicadas polo órgano ambiental.

B Non dispón do certificado de non afectación ou non se executaron as medidas preventivas, correctoras e/ou compensatorias indicadas polo órgano ambiental.

C Non dispón da declaración de impacto ambiental ou de avaliación ambiental estratéxica, ou de autorización ambiental integrada

A Non afecta recintos lindeiros doutra explotación.

B Afecta recintos lindeiros doutra explotación.

A Sen Impacto ambiental ou de fácil emenda.

B Impacto de difícil emenda.

C Impacto de imposible emenda.

Valoración ámbito de saúde pública e fitosanidade

Requisitos/normas

Gravidade

Alcance

Persistencia

RLG 5: Regulamento (CE) núm. 178/2002 do Parlamento Europeo e do Consello, do 28 de xaneiro de 2002, polo que se establecen os principios e os requisitos xerais da lexislación alimentaria, se crea a Autoridade Europea de Seguridade Alimentaria e se fixan procedementos relativos á seguridade alimentaria (DO L 31, do 1.2.2002, p. 1).

R 5.1. Os produtos da explotación destinados a seren comercializados como alimentos sexan seguros, non presentando en particular signos visibles de estar putrefactos, deteriorados, descompostos ou contaminados por una materia estraña o doutra forma.

B

A Produto na explotación en mal estado.

B Produto fóra da explotación en mal estado (detectado por denuncias).

A

R 5.2. Nas explotacións gandeiras destinadas á produción de alimentos, nin existen nin se lles dá aos animais pensos que non sexan seguros (os pensos deben proceder de establecementos rexistrados e/ou autorizados consonte co el Regulamento (CE) núm. 183/2005 e deben respectarse as indicacións da etiquetaxe).

C

A

B

R 5.3. Tomáronse precaucións ao introducir novos animais para previr a introdución e propagación de enfermidades contaxiosas transmisibles aos seres humanos a través dos alimentos, e en caso de sospeita de focos destas enfermidades, que se comunicaron á autoridade competente.

C

B

C

R 5.4. Almacénanse e manéxanse os residuos e as substancias perigosas por separado e de forma segura para evitar a contaminación. Queda incluída a xestión de cadáveres.

B

B

A

R 5.5. Utilízanse correctamente os aditivos para pensos, os medicamentos veterinarios e os biocidas (utilizar produtos autorizados e respectar a etiquetaxe nas receitas).

C

B

C

R 5.6. Almacénanse adecuadamente os pensos separados doutros produtos non destinados a alimentación animal (químicos ou doutra natureza).

A pensos envasados.

B pensos non envasados e na mesma dependencia que os produtos non destinados a alimentación animal.

C pensos non envasados e na mesma dependencia que os produtos non destinados a alimentación animal cando estes sexan residuos o substancias perigosas.

A

A

R 5.7. Os pensos medicados e os non medicados almacénanse e manipúlanse de xeito que se reduza o risco de contaminación cruzada ou de alimentación de animais con pensos non destinados a estes.

B

A

B

R 5.8. Disponse dos rexistros relativos

á natureza, cantidade e orixe dos pensos e outros produtos utilizados na alimentación animal, a cantidade e destino de cada saída de pensos ou de alimentos destinados a animais, incluídos os grans, rexistro de tratamentos veterinarios, enfermidades que poidan afectar a seguridade dos produtos de orixe animal, resultados de todas as análises pertinentes efectuados en plantas, animais ou outras mostras que teñan importancia para a saúde humana, calquera informe relevante obtido mediante controis aos animais ou produtos de orixe animal, cando corresponda, o uso de sementes modificadas xeneticamente cuxa información debe ser coincidente co declarado polo titular da explotación, uso de fitosanitarios e biocidas (caderno harmonizado MAPA/comunidades autónomas ou semellante similar).

A Deficiencias leves en rexistros.

B Deficiencias graves en rexistros ou, de ser o caso, o rexistro non se mantivo durante o prazo regulamentario (a excepción de que en anos anteriores xa se lle penalizase pola falta da súa conservación).

C Falta de rexistros.

A

A

R 5.9. As explotacións están cualificadas como indemnes u oficialmente indemnes para brucelose ovina-cabrúa, e bovina, ou oficialmente indemnes en caso de tuberculose bovina e de cabrúns mantidos con bovinos (no caso de ter na explotación femias distintas a vacas, ovellas e cabras, susceptibles de padecer estas enfermidades, deben estar sometidas ao programa de erradicación nacional), e as explotacións que non sexan cualificadas, sométense aos programas nacionais de erradicación, dan resultados negativos ás probas oficiais de diagnóstico, e o leite é tratado termicamente. No caso de ovinos e cabrúns, o leite debe someterse a tratamento térmico, ou ser usado para fabricar queixos con períodos de maduración superiores a 2 meses.

C

B

A

R 5.10. O leite é tratado termicamente se procede de femias distintas do vacún, ovino e cabrún, susceptibles de padecer estas enfermidades, que desen negativo nas probas oficiais, pero en cuxo rabaño se detecta a presenza de enfermidade.

C

B

A

R 5.11. En explotacións en que se diagnosticase tuberculose bovina (ou do cabrún mantido con bovinos) ou brucelose bovina ou do ovino-cabrún, a efectos do control oficial por parte da Administración, o produtor dispón e utiliza un sistema para separar o leite dos animais positivos da dos negativos e non destinar o leite dos positivos a consumo humano.

C

B

A

R 5.12. Os animais infectados polas enfermidades citadas nos puntos anteriores están correctamente illados, para evitar un efecto negativo no leite dos demais animais.

C

B

A

R 5.13. Os equipamentos de muxidura e os locais en que o leite é almacenado, manipulado ou arrefriado sitúanse e constrúense de xeito que se limita o risco de contaminación do leite.

B

B

A

R 5.14. Os lugares destinados ao almacenamento do leite están protexidos contra as alimañas, claramente separados dos locais en que se estabulan os animais e dispoñen dun equipamento de refrixeración axeitado, para cumprir as exixencias de temperatura.

B

B

A

R 5.15. As superficies dos equipamentos que están en contacto co leite (utensilios, recipientes, cisternas, etc.), destinados á muxidura e recollida, son fáciles de limpar, de desinfectar e mantéñense en bo estado. Tras utilizarse, as ditas superficies límpanse, e en caso necesario, desinféctanse. Os materiais deben ser lisos, lavables e non tóxicos.

B

B

A

R 5.16. A muxidura realizase a partir de animais en bo estado de saúde e de xeito hixiénico. En particular: antes de comezar a muxidura, as ubres e as partes contiguas están limpas e sen feridas nin inflamacións, os animais sometidos a tratamento veterinario que poida transmitir residuos ao leite identifícanse claramente, os animais sometidos a tratamento veterinario que poida transmitir residuos ao leite mentres se atopan en período de supresión son muxidos por separado. O leite obtido destes animais atópase separado do resto, sen mesturarse con el en ningún momento, e non é destinado ao consumo humano.

B

B

A

R 5.17. Inmediatamente despois da muxidura o leite consérvase nun lugar limpo, deseñado e equipado para evitar a contaminación, e que o leite se arrefría inmediatamente a una temperatura non superior a 8º C si é recollida diariamente e non superior a 6º C si a recollida non é diaria. (No caso de que o leite vaia ser procesado nas 2 horas seguintes ou que por razóns técnicas para a fabricación de determinados produtos lácteos sexa necesario aplicar unha temperatura máis alta, non é necesario cumprir o requisito de temperatura).

B

A

A

R 5.18. Nas instalacións do produtor os ovos mantéñense limpos, secos, libres de olores estraños, protexidos contra golpes e da radiación directa do sol.

B

A

A

R 5.19. É posible identificar as persoas operadoras que subministraron á explotación un penso, un animal destinado á produción de alimentos, un alimento ou calquera substancia destinada a ser incorporada a un penso o a un alimento (caderno harmonizado MAPA / comunidades autónomas ou semellante).

A Deficiencias leves en rexistros.

B Deficiencias graves en rexistros ou, de ser o caso, non se mantiveron durante o prazo regulamentario (a excepción de que en anos anteriores xa se penalizase pola falta de conservación).

C Falta de rexistro.

A

A

R 5.20. É posible identificar as persoas operadoras ás que a explotación subministrou os seus produtos (caderno harmonizado MAPA / comunidades autónomas ou semellante).

A Deficiencias leves en rexistros.

B Deficiencias graves en rexistros ou, de ser o caso, non se mantiveron durante o prazo regulamentario (a excepción de que en anos anteriores xa se penalizase pola falta de conservación).

C Falta de rexistro.

A

A

R 5.21. O agricultor declara que no caso de considerar que os alimentos ou pensos producidos poden ser nocivos para a saúde das persoas ou non cumprir cos requisitos de inocuidade, respectivamente, este informaría o seguinte operador da cadea comercial para proceder á súa retirada do mercado e informaría as autoridades competentes e colaboraría con elas.

B

B

A

RLG 6: Directiva 96/22/CE do Consello, do 29 de abril de 1996, pola que se prohibe utilizar determinadas substancias de efecto hormonal e tireostático e substancias β-agonistas na cría de gando e se derrogan as directivas 81/602/CEE, 88/146/CEE e 88/299/CEE (DO L 125, do 23.5.1996, p. 3).

R 6.1. Non se administran aos animais da explotación substancias de uso restrinxido que teñan acción tirostática, estroxénica, androxénica ou xestaxénica (acción hormonal ou tirostática) e beta– agonistas, salvo as excepcións recollidas nos artigos 4 e 5.

C

B

C

R 6.2. Non se posúen animais aos cales se lles administrasen as substancias anteriores (salvo as excepcións recollidas nos artigos 4 e 5) e que non se comercializan animais (nin os seus produtos derivados) aos cales se lles subministrasen estas substancias, ata que transcorra o prazo mínimo de espera establecido para a substancia administrada.

C

B

C

R 6.3. Non se dispón de medicamentos para uso veterinario que conteñan beta-agonistas que poidan utilizarse para inducir a tocólise.

C

B

C

R 6.4. No caso de administración de produtos autorizados, respectouse o prazo de espera prescrito para os ditos produtos, para comercializar os animais ou a súa carne.

C

B

C

RLG 7: Regulamento (CE) núm. 1107/2009 do Parlamento Europeo e do Consello, do 21 de outubro de 2009, relativo á comercialización de produtos fitosanitarios e polo que se derrogan as directivas 79/117/CEE e 91/414/CEE do Consello (DO L 309, do 24.11.2009, p.1).

R 7.1. Só se empregan produtos fitosanitarios autorizados (inscritos no Rexistro de Produtos Fitosanitarios do MAPA).

C

A Non afecta recintos lindeiros doutra explotación.

B Afecta recintos lindeiros doutra explotación.

C

R 7.2. Utilízanse axeitadamente os produtos fitosanitarios, isto é, consonte coas indicacións da etiqueta (almacenamento seguro/ lugar de almacenamento, protección da auga , licenza para o uso de produtos específicos etc.), axustándose ás exixencias do Programa nacional de control oficial da hixiene da produción primaria agrícola e do uso de produtos fitosanitarios.

B

A Non afecta recintos lindeiros doutra explotación.

B Afecta recintos lindeiros doutra explotación.

A Cando na ficha non haxa días de prazo de seguridade (NP) para o cultivo tratado.

B Cando o prazo de seguridade para o cultivo tratado sexa menor ou igual a 15 días.

C Cando o prazo de seguridade para o cultivo tratado sexa maior a 15 días ou supere a dose indicada na etiqueta.

RLG 8: Directiva 2009/128/CE do Parlamento Europeo e do Consello, do 21 de outubro de 2009, pola que se establece o marco da actuación comunitaria para conseguir un uso sustentable dos praguicidas (DO L 309, do 24.11.2009, p. 71).

R 8.1. Dispoñer dun caderno de explotación actualizado, co el rexistro de tratamentos fitosanitarios.

A Caderno de explotación con deficiencias leves.

B Caderno de explotación con deficiencias ou, de ser o caso, o rexistro non se mantivo durante o prazo regulamentario (a excepción de que en anos anteriores xa se lle penalizase pola falta de conservación).

C Ausencia de caderno de explotación.

A

A

R 8.2. Adquisición do nivel de capacitación.

A O carné de aplicador de praguicidas está caducado.

B Ausencia de carné.

A

A

R 8.3. Inspección dos equipamentos de aplicación en uso.

B

A

A

R 8.4. Redución do uso de praguicidas ou dos seus riscos en zonas específicas.

C

B

A Efectos que duran menos de 1 ano.

B Efectos que duran máis dun ano, pero son emendables.

C Efectos non emendables ou os fitosanitarios aplicados son de elevada toxicidade.

R 8.5. Manipulación e almacenamento de praguicidas e os seus envases e restos para non poñer en perigo a saúde humana nin o ambiente.

B

A B

B

Valoración ámbito de bienestar animal

Requisitos/normas

Gravidade

Alcance

Persistencia

RLG 9: Directiva 2008/119/CE do Consello, do 18 de decembro de 2008, relativa ás normas mínimas para a protección de tenreiros (DO L 10 do 15.1.2009, p. 7).

Este RLG é aplicable unicamente a tenreiros de menos de 6 meses, confinados para a cría e engorda.

R 9.1. Non se mantén encerrado ningún tenreiro de máis de oito semanas de idade en recintos individuais, a menos que un veterinario certificase que a súa saúde ou comportamento require que se ille para que poida recibir un tratamento, a explotación mantén menos de 6 tenreiros ou que os animais sexan mantidos coa súa nai para ser aleitados.

Nota:

Non se aplica a explotacións de menos de 6 tenreiros nin a animais que son mantidos coa súa nai para ser aleitados.

A No se mantén en grupo ata o 10 % dos animais.

B 11-50 %.

C Máis do 50 %.

A

A

R 9.2. Os tenreiros mantéñense en recintos para grupos ou, cando non sexa posible, consonte o requisito 9.1, en recintos individuais que cumpran as dimensións mínimas da Directiva:

– Aloxamentos individuais para tenreiros: anchura polo menos igual á altura do animal á cruz estando de pé, e a súa lonxitude polo menos igual á lonxitude do tenreiro medida desde a punta do fociño ata o extremo caudal do isquión e multiplicada por 1.1.

– Aloxamentos individuais para animais non enfermos: deben ser de tabiques perforados que permitan contacto visual e táctil directo entre tenreiros.

– Espazo mínimo adecuado na cría en grupo: 1,5 m2 (< 150 kg), 1,7 m2 (>= 150 kg i < 220 kg), 1,8 m2 (>= 220 kg).

A Densidade incrementada do 1 ao 10 % da permitida para o peso do animal.

B 11-50 %.

C Máis do 50 %.

A

A

R 9.3. Os animais inspecciónanse como mínimo unha vez ao día (os estabulados dúas veces ao día).

A Hai indicios de non atención diaria, pero non hai lesións, nin sufrimento de animais.

B Constátase desatención e hai animais enfermos ou feridos ou padecen sufrimento, sen tratamento.

C Constátase que hai animais enfermos ou feridos sen recibir tratamentos e padecen sufrimento de xeito que pon en perigo a súa vida.

A

A

R 9.4. As cortes están construídas de tal xeito que todos os tenreiros poidan deitarse, descansar, levantarse e limparse sen perigo.

A Os tenreiros non poden tenderse, descansar, levantarse e limparse sen perigo.

B Se, ademais, pode afectar de forma grave o benestar dos animais de forma que se produzan lesións.

C Se, ademais, pode afectar de xeito moi grave o benestar dos animais, de forma que poña en perigo a súa vida.

A

A

R 9.5. Non se atan os tenreiros (con excepción dos aloxados en grupo, que poden ser atados durante períodos de non más dunha hora no momento do aleitamento ou da toma do produto substitutivo do leite). Si se atan os tenreiros (no caso exceptuado), as ataduras non causen feridas, e que estean deseñadas de tal xeito que se evite todo risco de estrangulación ou ferida, e que se inspeccionan periodicamente.

A Atópanse ata o 10 % de animais atados, sen que sexa procedente.

B Atópanse máis do 10 % de animais atados, sen que sexa procedente.

C Hai animais que presentan feridas ocasionadas polas ataduras.

A

A

R 9.6. Os materiais que se utilizan para a construción das cortes e equipamentos con que os animais poidan estar en contacto non son prexudiciais para os animais e se poden limpar e desinfectar a fondo. Que se limpan e desinfectan de forma adecuada para previr as infeccións cruzadas e a aparición de organismos patóxenos, e que as feces, os ouriños e os alimentos non consumidos ou verteduras se retiran coa maior frecuencia posible para evitar os olores e a posibilidade de moscas ou roedores.

A Os equipamentos e construcións, pola conservación ou características dos seus materiais son de difícil limpeza ou desinfección, pero iso non lles causa danos nin afecta de forma importante o benestar dos animais.

B Os equipamentos e construcións son de material que poden causar dano aos animais ou de difícil limpeza e desinfección podendo afectar de forma importante o benestar dos animais.

C Os equipamentos e construcións son de materiais que poden causar grave dano aos animais ou de difícil limpeza e desinfección, podendo afectar de forma grave o seu benestar o incluso a súa morte.

A

A

R 9.7. Os solos non son escorregadizos, non presentan asperezas e as áreas para tombarse os animais están correctamente drenadas e son confortables.

A Os solos son escorregadizos ou presentan asperezas ou o sistema de drenaxe non é correcto, pero non produce lesións aos tenreiros.

B Os solos son escorregadizos ou presentan asperezas de xeito que pode afectar de forma grave o benestar dos animais producíndolles lesións.

A

A

R 9.8. Os tenreiros de menos de dúas semanas dispoñen de leito axeitado.

B

A

A

R 9.9. Disponse de luz natural ou artificial entre as 9.00 e as 17.00 horas. Os sistemas eléctricos están instalados de modo que se evita calquera descarga.

A Non se cumpren os requirimentos relativos ao núm. de horas e/ou intensidade.

B A iluminación non é suficiente para levar a cabo unha inspección completa en calquera momento.

C Os animais mantéñense na escuridade permanente ou están expostos sen unha interrupción axeitada. As instalacións eléctricas son moi deficientes podendo provocar descargas.

A

A

R 9.10. Os tenreiros reciben, polo menos, dúas racións diarias de alimento, e que cada tenreiro ten acceso ao alimento ao mesmo tempo que os demais, cando os tenreiros están aloxados en grupo e non son alimentados a vontade por un sistema automático.

B Se non cumpre este requisito, os animais apíñanse á hora de comer, estrésanse e propínanse golpes entre eles e contra os elementos do comedeiro.

C Se se observan animais caquécticos ou con problemas graves de malnutrición que poden provocar lesións permanentes ou incluso a morte.

A

A

R 9.11. Os tenreiros de máis de dúas semanas de idade teñen acceso a auga fresca axeitada, distribuída en cantidades suficientes, ou que poden saciar a súa necesidade de líquidos mediante a inxesta doutras bebidas.

A O establecemento non dispón de suficientes bebedoiros ou non se evita a contaminación ou ben existen evidencias (cor, olor, turbidez…) de que a auga non é axeitada, pero iso non afecta negativamente o benestar dos animais.

B O anterior, cando afecta de forma grave o benestar dos animais.

C Cando non existe auga no momento da inspección, ou se producen graves afecciones aos animais porque a auga non é axeitada.

A

A

R 9.12. Cando faga calor ou os tenreiros estean enfermos dispoñen de auga apta en todo momento.

B Dispoñen de auga, pero existen evidencias (cor, olor, turbidez…) de que a auga non é axeitada para a saúde dos tenreiros.

C Cando non existe auga no momento da inspección.

A

A

R 9.13. Os tenreiros reciben costro tan pronto como sexa posible tras o nacemento, e en todo caso nas primeiras seis horas de vida.

B

A

A

R 9.14. A alimentación dos tenreiros conteña o ferro suficiente para garantir neles un nivel medio de hemoglobina de polo menos 4,5 mmol/litro.

C

A

A

R 9.15. Non se pon bozo aos tenreiros.

C

A

A

R 9.16. Proporcionase a cada tenreiro de máis de dúas semanas de idade unha ración diaria mínima de fibra, aumentándose a cantidade de 50 g a 250 g diarios para os tenreiros de 8 a 20 semanas de idade.

A Cando reciben unha cantidade de fibra inferior ao establecido.

B Non reciben achega diaria de fibra.

C Non reciben nunca achega de fibra e hai alteracións dixestivas e nutricionais.

A

A

RLG 10: Directiva 2008/120/CE do Consello, do 18 de decembro de 2008, relativa ás normas mínimas para a protección de porcos (DO L 47 do 18.2.2009, p. 5)

R 10.1. As porcas non están atadas.

C

A

A

R 10.2. Leitóns destetados e porcos de produción. Que a densidade de cría en grupo sexa adecuada: 0,15 m2 (ata 10 kg), 0,20 m2 (entre 10-20 kg), 0,30 m2 (entre 20-30 kg), 0,40 (entre 30-50 kg), 0,55 m2 (entre 50-85 kg), 0,65 m2 (entre 85-110 kg), 1,00 m2 (más de 110 kg).

Os locais de estabulación para os porcos construiranse de xeito que:

– Os pisos serán lisos, pero non escorregadizos, para evitar danos aos porcos e deseñaranse, construiranse e coidaranse de forma que non lles causen dano ou sufrimento. Serán axeitados ao tamaño e ao peso dos porcos e, se non se equipan con leitos de palla, formarán una superficie ríxida, plana e estable.

– Os animais poidan ter acceso a unha área de repouso, confortable desde o punto de vista físico e térmico, adecuadamente drenada e limpa, que permita que todos os animais se tomben ao mesmo tempo.

– Os animais poidan descansar e levantarse normalmente.

– Ver outros porcos; porén, na semana anterior ao momento previsto do parto e durante este, as porcas e as porcas novas poderán manterse fóra da vista dos animais da súa mesma especie.

A Densidade incrementada de 1 a 10 % da permitida para o peso do animal.

Os porcos non poden tenderse, descansar, levantarse e limparse sen perigo. Os pisos son escorregadizos e con asperezas, pero non produce lesións aos porcos. Os porcos non poden verse.

B 11-50 %. Os porcos non poden tenderse, descansar, levantarse e limparse sen perigo, afectando de forma grave o benestar dos animais de forma que se produzan lesións. Os pisos son escorregadizos e con asperezas e producen lesións aos porcos ou o leito non é axeitado.

C Máis do 50 %. Os porcos non poden tenderse, descansar, levantarse e limparse sen perigo, afectando de forma moi grave o benestar dos animais, de forma que poña en perigo a súa vida.

A

A

R 10.3. A superficie de piso dispoñible para cada porca, ou cada porca nova despois da cubrición, criadas en grupo é polo menos 1,64 metros cadrados/porca nova e 2,25 metros cadrados por porca despois da cubrición (en grupos inferiores a seis individuos, a superficie de piso increméntase polo menos nun 10 % e cando os animais se críen en grupos de 40 individuos ou máis, pode diminuírse nun 10 %).

B

A

A

R 10.4. Para porcas e porcas novas durante o período comprendido entre as catro semanas seguintes á cubrición e os sete días anteriores á data prevista de parto, os lados do recinto superan os 2,8 metros no caso de que se manteñan en grupos, ou os 2,4 metros cando os grupos son inferiores a seis individuos, e en explotacións de menos de 10 porcas e mantidas illadas, que poden dar a volta no recinto.

Detrás das porcas ou das porcas novas deberá acondicionarse un espazo libre para permitir un parto de xeito natural ou asistido. As celas de parto en que as porcas poidan moverse libremente deberán contar con dispositivos de protección dos leitóns, como barrotes. Cando se utilice una parideira, os leitóns deberán dispoñer de espazo suficiente para poder ser aleitados sen dificultade.

B

A

A

R 10.5. Para porcas novas despois da cubrición e porcas xestantes, criadas en grupo. Da superficie total (requisito 10.3) o solo continuo compacto ofrece polo menos 0,95 metros cadrados/porca nova e 1,3 metros cadrados/porca nova, e que as aberturas de evacuación ocupan, como máximo, o 15 % da superficie do piso continuo compacto.

B

A

A

R 10.6. Para porcos criados en grupo, cando se utilicen solos de formigón en grella, que a anchura das aberturas sexa axeitada á fase produtiva dos animais (non supera: para leitóns 11 mm; para leitóns destetados, 14 mm; para porcos de produción, 18 mm; para porcas e porcas novas despois da cubrición, 20 mm), e que a anchura das viguetas é axeitada ao peso e tamaño dos animais (un mínimo de 50 mm para leitóns e leitóns desleitados e 80 mm para porcos de produción, porcas e porcas novas despois da cubrición).

Cando os animais se manteñen temporalmente en recintos individuais (enfermos ou agresivos), poden darse a volta facilmente (excepto que haxa unha instrución do veterinario en contra).

A: Os animais mantidos temporalmente en recintos individuais danse a volta con dificultade.

B: Non se respectan as anchuras establecidas.

Os animais mantidos temporalmente en recintos individuais non poden darse a volta.

A

A

R 10.7. As porcas e porcas novas mantidas en grupos aliméntanse mediante un sistema que garanta que cada animal poida comer suficientemente, aínda en presenza doutros animais que compitan pola comida.

B

A

A

R 10.8. As porcas novas, porcas pos-desteta e porcas xestantes reciben unha cantidade suficiente de alimentos ricos en fibra e con elevado contido enerxético.

A

A

A

R 10.9. O ruído continuo no recinto de aloxamento non supera os 85 dB.

A Cando se superan os 85 dB nun 10 %.

B Cando se superan os 85 dB nun 20 %.

C Cando se superan os 85 dB nun 30 %.

A

A

R 10.10. Os animais dispoñen de polo menos 8 horas diarias de luz cunha intensidade mínima de 40 lux.

A Non se cumpren os requirimentos relativos ao núm. de horas e/ou intensidade.

B A iluminación non é suficiente para levar a cabo unha inspección completa en calquera momento.

C Os animais mantéñense na escuridade permanente ou están expostos sen unha interrupción axeitada.

A

A

R 10.11. Os animais dispoñen de acceso permanente a materiais que permitan o desenvolvemento de actividades de investigación e manipulación (palla, feo, madeira, serraduras, ou outro material axeitado).

Nota: segundo o documento sobre a xestión das explotacións porcinas para evitar a caudofaxia, que forma parte do Plan de acción para a prevención da rabenadura sistemática (https://www.mapa.gob.es/es/ganaderia/temas/produccion-y-mercados-ganaderos/bienestanimal/
en-la-granja/Ganado_porcino.aspx), ou material manipulable que permita o desenvolvemento de actividades de investigación e manipulación é aquel que suscita conducta exploratoria en máis do 18 % dos porcos activos, e valores inferiores a 18 considéranse insuficientes.

Para calcular este valor:

– Observar os porcos activos durante 2 minutos.

– Contar o número de porcos que están explorando un material de enriquecemento (A).

– Contar o número de porcos que están interactuando con outros porcos e cos accesorios do curral (B).

– Calcular: 100 A /(A+B) e comprobar se este valor é menor de 18.

A Cando dispoñen de suficientes elementos manipulables, pero non en todas as cortes.

B Cando os porcos non dispoñen de elementos manipulables en todos os currais ou, cando si dispoñen de elementos manipulables en todas as cortes, pero sen acadar a porcentaxe fixada para suscitar a conducta exploratoria.

A

A

R 10.12. Todos os porcos se alimentan polo menos unha vez ao día e que no caso de alimentación en grupo, os porcos teñen acceso simultáneo aos alimentos.

B Se non cumpre este requisito os animais apíñase á hora de comer, estréanse e propínanse golpes entre si e contra os elementos da corte.

C Se se observan animais caquécticos ou con problemas graves de malnutrición e que poden provocar lesións permanentes ou incluso a morte.

A

A

R 10.13. Todos os porcos de máis de dúas semanas teñen acceso permanente a unha cantidade suficiente de auga fresca.

A O establecemento non dispón de suficientes bebedeiros ou non se evita a contaminación ou ben existen evidencias (cor, olor, turbidez…) de que a auga non é axeitada, pero iso non afecta negativamente o benestar dos animais.

B O anterior, cando se afecta de xeito grave o benestar dos animais.

C Cando non existe auga no momento da inspección, ou se producen graves afeccións aos animais porque a auga non é axeitada.

A

A

R 10.14. Acredítase que antes de efectuar a redución de dentes se adoptaron medidas para corrixir as condicións ambientais ou os sistemas de xestión e evitar que os porcos se traben o rabo ou outras conductas irregulares. No caso dos leitóns, a redución de dentes non se efectúa de xeito rutineiro senón unicamente cando existan probas de que se produciron lesións dos tetos das porcas ou as orellas ou rabos doutros porcos. Realízao antes do 7º día de vida un veterinario ou persoal debidamente formado e en condicións hixiénicas.

LEITÓNS

A

– Realizase de xeito rutineiro sen acreditar que se adoptaron medidas para corrixir as condicións ou sistemas.

– Ou despois dos primeiros 7 días.

– Ou por persoal non capacitado.

B Incúmprense simultaneamente dous de os seguintes supostos:

– Realizase de xeito rutineiro sen acreditar que se adoptaron medidas para corrixir as condicións ou sistemas.

– Despois dos sete primeiros días de vida.

– Por persoal non capacitado.

C Realizase de xeito rutineiro e despois dos primeiros 7 días e por persoal non capacitado.

VERRÓNS

A

– Realizase de xeito rutineiro.

– Ou por persoal non capacitado.

B

– Realizase de xeito rutineiro e por persoal non capacitado

A

A

R 10.15. Acredítase que antes de efectuar a rabenadura se adoptaron as medidas para corrixir as condicións ambientais ou os sistemas de xestión e evitar que os porcos se traben o rabo ou outras conductas irregulares. A rabenadura non se efectúa de xeito rutineiro. Se se realiza nos sete primeiros días de vida, o fai un veterinario ou outra persoa debidamente formada, en condiciones hixiénicas. Tras ese lapso de tempo, só pode realizala un veterinario con anestesia e analxesia prolongada.

Nota: á hora de valorar a gravidade do incumprimento deste requisito, terase en conta se se presentou o plan de acción para a prevención da rabenadura sistemática.

A

– Realizase de xeito rutineiro sen acreditar que se adoptaron medidas para corrixir as condicións ou sistemas.

– Se o realiza de xeito non rutineiro, antes do 7º día persoal non veterinario nin persoa capacitada.

– Se o realiza de xeito non rutineiro, despois do 7º día persoal non veterinario.

B

– Realízao de xeito rutineiro sen acreditar que se adoptaron medidas para corrixir as condicións ou sistemas e antes do 7º día por persoal non veterinario nin persoa capacitada.

– Realízao de xeito rutineiro e despois do 7º día persoal non veterinario.

C Se se realiza despois do 7º día e non se utiliza anestesia nin analxesia prolongada.

A

A

R 10.16. A castración dos machos efectúase por medios que non sexan de esgazadura de tecidos, por un veterinario ou persoa debidamente formada, en condicións hixiénicas e se se realiza tras o 7º día de vida, a leva a cabo un veterinario con anestesia e analxesia prolongada.

A

– Realízao sen esgazadura, antes do 7º día un non veterinario nin persoa capacitada.

– Realízao sen esgazadura, despois do 7º día por persoal non veterinario.

B Realizase con esgazadura.

C Realizase con esgazadura e despois do 7º día non se utiliza anestesia nin analxesia prolongada.

A

A

R 10.17. As celas de verróns sitúanse e constrúense de xeito que os verróns poidan darse a volta, oír, cheirar e ver os demais porcos, e a superficie de piso libre de obstáculos é igual ou superior a 6 metros cadrados (se os recintos tamén se utilizan para a cubrición, a superficie mínima é de 10 metros cadrados).

A Cando os verróns que están na súa corte non poden ver o resto de porcos e a superficie é a axeitada.

B Cando os verróns que están na súa corte non poden ver o resto de porcos e a superficie non é a correcta.

A

A

R 10.18. En caso necesario, as porcas xestantes e porcas novas son tratadas contra os parasitos internos e externos (comprobar as anotacións dos tratamentos antiparasitarios no libro de tratamentos da explotación).

B

A

A

R 10.19. As porcas dispoñen antes do parto de suficiente material de crianza, cando o sistema de recollida de esterco líquido utilizado o permita.

A

A

A

R 10.20. Os leitóns dispoñen dunha superficie de piso que permita que todos os animais se deiten ao mesmo tempo, e a dita superficie é sólida ou con material de protección.

A Incumprimento sen provocar sufrimento grave

B No caso de que se poidan provocar sufrimentos graves.

C No caso de que se poidan provocar sufrimentos moi graves ou incluso a morte dos leitóns.

A

A

R 10.21. Os leitóns destétanse con catro semanas ou máis de idade; se son trasladados a instalacións axeitadas, poden destetarse sete días antes.

B

A

A

R 10.22. Leitóns destetados e porcos de produción (porcos novos e porcos de cría). Cando os porcos se crían en grupo, adóptanse as medidas que prevexan as pelexas, que excedan o comportamento normal.

A Cando non se adoptan medidas pero os animais non presentan feridas.

B Cando non se adoptan medidas e os animais presentan feridas leves.

C Cando no se adoptan medidas e os animais presentan feridas graves.

A

A

R 10.23. Leitóns destetados e porcos de produción (porcos novos e porcos de cría). O uso de tranquilizantes é excepcional e sempre logo de consulta co veterinario.

C Se se verifica que o uso de tranquilizantes é rutineiro ou se aínda sendo excepcional, se realiza sen consultar ao veterinario.

A

A

R 10.24. Leitóns destetados e porcos de produción (porcos novos e porcos de cría). Cando os grupos son mestura de leitóns de diversa procedencia, o manexo permita a mestura a idades temperás.

A

A

A

R 10.25. Leitóns destetados e porcos de produción (porcos novos e porcos de cría): os animais especialmente agresivos en perigo a causa das agresións mantéñense temporalmente separados do grupo.

Porcas e porcas novas: adóptanse as medidas que minimizan as agresións nos grupos.

A No caso de leitóns destetados e porcos de produción, non hai separación de animais agresivos ou en perigo. No caso de porcas e porcas novas, cando se adoptan medidas para evitar pelexas, pero se observa que son insuficientes.

B No caso de leitóns destetados e porcos de produción, non hai separación de animais agresivos ou en perigo e estes últimos presentan lesións. No caso de porcas e porcas novas, cando se adoptan medidas para evitar pelexas, pero obsérvanse animais con lesións físicas.

C: No caso de porcas e porcas novas, non se adoptan medidas.

A

A

RLG 11: Directiva 98/58/CE do Consello, de 20 de xullo de 1998, relativa á protección dos animais nas explotacións gandeiras (DO L 221, do 8.8.1998, p. 23).

R 11.1. Os animais están coidados por un número suficiente de persoal con capacidade, coñecementos e competencia profesional suficiente.

A O incumprimento afecta de xeito negativo o benestar animal.

B Se pode afectar de xeito grave o benestar dos animais, de xeito que se produzan lesións e/ou sufrimento.

C Se pode afectar de xeito moi grave o benestar dos animais, poñendo en perigo a súa vida.

A

A

R 11.2. Os animais cuxo benestar exixe unha atención frecuente son inspeccionados unha vez ao día, como mínimo.

A Hai indicios de non atención diaria, pero non hai lesións, nin sufrimento de animais.

B Constátase desatención e hai animais enfermos ou feridos ou padecen sufrimento, sen tratamento.

C Constátase que hai animais enfermos ou feridos sen recibir tratamento e padecen sufrimento de xeito que se pon en perigo a súa vida.

A

A

R 11.3. Todo animal que pareza enfermo ou ferido recibe inmediatamente o tratamento axeitado, consultando ao veterinario, se é preciso.

B Presenza dun animal enfermo ou ferido sen que estea recibindo tratamento axeitado.

C Presenza dun animal gravemente ferido ou enfermo sen que estea recibindo tratamento axeitado.

A

A

R 11.4. De ser necesario, disponse dun local para o illamento dos animais enfermos o feridos, que conte con cama seca e cómoda.

A Existe local pero a cama non é seca e cómoda.

B Non existe local ou zona específica para animais enfermos ou feridos.

A

A

R 11.5. A persoa gandeira ten rexistro de tratamentos médicos e este rexistro (ou as receitas que xustifican os tratamentos, sempre e cando estas conteñan a información mínima requirida no Real decreto 1749/1998) mantense cinco anos como mínimo.

A Rexistro con deficiencias leves.

B Deficiencias graves no rexistro ou este non se mantivo durante 5 anos (a excepción de que en anos anteriores xa se lle penalizase pola falta de conservación).

C Falta de rexistro.

A

A

R 11.6. A persoa gandeira rexistra os animais atopados mortos en cada inspección na epígrafe de baixas do libro de rexistro da explotación e este rexistro mantense tres anos como mínimo.

A Rexistro con deficiencias leves.

B O rexistro ten deficiencias graves ou non se mantivo durante 3 anos (a excepción de que en anos anteriores xa se lle penalizase pola falta de conservación).

C Falta do rexistro.

A

A

R 11.7. Os materiais de construción que entren en contacto cos animais poden limparse e desinfectarse a fondo, no lles causen prexuízo, non presentan bordos afiados nin saíntes que poidan causar feridas aos animais, e os animais mantéñense de xeito que non sofren danos.

A Os equipamentos e construcións, pola conservación ou características dos seus materiais son de difícil limpeza ou desinfección, pero iso no lles causa danos nin afecta de xeito importante o benestar dos animais.

B Os equipamentos e construcións son de material que poden causar dano aos animais, hai presenza de animais contusionados debido aos bordos saíntes, ou os materiais son de difícil limpeza e desinfección podendo afectar de xeito importante o benestar dos animais.

C Os equipamentos e construcións son de materiais que poden causar grave dano aos animais, hai presenza de animais feridos debido aos bordos afiados ou saíntes, ou os materiais son de difícil limpeza e desinfección, podendo afectar de xeito grave o seu benestar ou incluso a súa morte.

A

A

R 11.8. As condiciones ambientais dos edificios (a ventilación, o nivel de po, a temperatura, a humidade relativa do aire e a concentración de gases) non son prexudiciais para os animais.

A Algunha das condicións non é satisfactoria, pero non afecta de xeito importante o benestar dos animais.

B As condiciones ambientais poden afectar de xeito importante o benestar dos animais.

C As condicións ambientais inadecuadas causaron a morte aos animais.

A

A

R 11.9. Os animais non se manteñen na escuridade permanente, nin están expostos á luz artificial sen unha interrupción axeitada, a iluminación con que contan satisfai as necesidades fisiolóxicas e etolóxicas dos animais e se dispón da iluminación axeitada (fixa ou móbil) para poder inspeccionar os animais en calquera momento.

A Non se cumpren os requirimentos relativos ao número de horas e/ou intensidade.

B A iluminación non é suficiente para levar a cabo unha inspección completa en calquera momento.

C Os animais mantéñense na escuridade permanente ou están expostos sen unha interrupción axeitada.

A

A

R 11.10. Na medida en que sexa necesario e posible, o gando mantido ao aire libre protéxese contra as inclemencias do tempo, os depredadores e o risco de enfermidades.

A En xeral.

B Se se considera que o feito de non protexer o gando contra as inclemencias do tempo pode afectar gravemente a saúde e o benestar dos animais.

C Se se considera que o feito de non protexer o gando contra as inclemencias do tempo pode afectar de xeito moi grave a saúde e o benestar dos animais.

A

A

R 11.11. Todos os equipamentos automáticos ou mecánicos indispensables para a saúde e o benestar animal (alimentación, bebida, ventilación) sexan inspeccionados polo menos unha vez ao día.

B

A

A

R 11.12. Cando a saúde e o benestar dos animais dependan dun sistema de ventilación artificial, estea previsto un sistema de emerxencia apropiado, que garanta unha renovación de aire suficiente en caso de fallo do sistema, e que existe un sistema de alarma para o caso de avaría e se verifica regularmente que o seu funcionamento é correcto.

B Non funciona ou non se dispón de sistema de emerxencia ou do sistema de alarma (no caso de explotacións con sistema de ventilación artificial) e non hai incidencia de mortalidade na explotación.

C Non se dispón de sistema de emerxencia e/ou de sistema de alarma ou non funcionan os sistemas de alarma (no caso de explotacións con sistema de ventilación artificial) ou non funcionan e hai incidencia de mortalidade na explotación.

A

A

R 11.13. Os animais reciben unha alimentación sa, axeitada á súa idade e especie e en cantidade suficiente, e non se dá aos animais alimentos ou líquidos que lles ocasionen dano o sufrimento.

A O sistema de alimentación non é axeitado, pero non hai animais afectados ou o seu efecto é leve.

B Os animais apíñanse á hora de comer, estréanse e propínanse golpes entre si e contra os elementos do comedeiro.

C Se se observan animais caquécticos ou con problemas graves de malnutrición que poden provocar lesións permanentes ou incluso a morte.

A

A

R 11.14. Todos os animais teñen acceso a alimento e auga en intervalos axeitados as súas necesidades, e teñen acceso a unha cantidade suficiente de auga de calidade axeitada ou poden satisfacer a súa inxesta líquida por outros medios.

A O establecemento non dispón de suficientes bebedeiros ou comedeiros ou non se evita a contaminación ou ben existen evidencias (cor, cheiro, turbidez…) de que a auga non é axeitada, pero iso non afecta negativamente o benestar dos animais.

B O anterior, cando afecta de maneira grave o benestar dos animais ou se os animais se apiñan á hora de comer ou beber, estrésanse e propínanse golpes entre si e contra os elementos do comedeiro.

C Cando non existe auga no momento da inspección, ou se producen graves afeccións aos animais porque a auga non é axeitada ou se observan animais caquécticos ou con problemas graves de malnutrición que poden provocar lesións permanentes ou incluso a morte.

A

A

R 11.15. Os equipamentos de subministración de alimentos e auga estean concibidos e situados de xeito que se reduza a contaminación destes e a competencia entre animais se reduza ao mínimo.

A Equipamentos mal concibidos ou situados, pero non hai contaminación nin rivalidade.

B Existe contaminación dos alimentos, ou se desencadea rivalidade entre os animais ou afecta gravemente o benestar dos animais.

A

A

R 11.16. Non se mantén a ningún animal na explotación con fins gandeiros que lle poidan carrexar consecuencias prexudiciais para o seu benestar, nin se usan procedementos de cría, naturais ou artificiais, que ocasionen ou poidan ocasionar sufrimentos ou feridas a calquera dos animais afectados. Os animais non teñen limitada a capacidade de movemento, de xeito que se lles evita sufrimento ou dano innecesario, e se, por algunha causa xustificada, hai algún animal atado, encadeado ou retido, continua ou regularmente, proporciónaselle espazo suficiente para as súas necesidades fisiolóxicas e etolóxicas. Cúmprese a normativa vixente en materia de mutilacións. Non se administra a ningún animal ningunha outra substancia, a excepción das administradas con fins terapéuticos ou profilácticos ou para tratamento zootécnico tal como se define na letra c) do punto 2 do artigo 1 da Directiva 96/22/CE, a menos que os estudos científicos de benestar animal ou a experiencia adquirida demostren que a substancia non resulta prexudicial para a saúde ou o benestar do animal.

A Cando le comporta un padecemento.

B Cando o animal está sufrindo gravemente.

C cando o padecemento pode provocar a morte. Cando se administran substancias aos animais con fins diferentes aos terapéuticos, profilácticos ou zootécnicos.

A

A

ANEXO III

Organismos de control da condicionalidade reforzada

1. O Fogga será o responsable do control para o cumprimento dos requisitos legais de xestión e das boas condicións agrarias e ambientais, no ámbito de clima e ambiente seguintes:

i. BCAM 1, relativa ao mantemento dos pastos permanentes baseado nunha proporción de pastos permanentes con respecto á superficie agrícola a escala rexional en comparación co ano de referencia 2018. Redución máxima do 5 % en comparación co ano de referencia.

ii. BCAM 2, relativa á protección de zonas húmidas e turbeiras.

iii. BCAM 3, relativa á prohibición da queima de restrollos, excepto por razóns fitosanitarias.

iv. BCAM 4, relativa á creación de franxas de protección nas marxes dos ríos.

v. BCAM 5, relativa á xestión da labranza, reducindo o risco de degradación e erosión do solo, o que inclúe ter en conta a inclinación da pendente.

vi. BCAM 6, relativa á cobertura mínima do solo para evitar solos espidos nos períodos máis sensibles.

vii. BCAM 7, relativa á rotación en terras de cultivo excepto en cultivos baixo auga.

viii. BCAM 8, relativa á porcentaxe da superficie agrícola dedicada a superficies e elementos non produtivos, mantemento dos elementos da paisaxe, prohibición de cortar sebes e árbores durante a tempada de cría e reprodución das aves.

ix. BCAM 9, relativa á prohibición de cortar ou arar os pastos permanentes declarados como pastos permanentes sensibles desde o punto de vista ambiental nos espazos Natura 2000.

x. RLX 1, Directiva 2000/60/CE do Parlamento Europeo e do Consello, do 23 de outubro de 2000, pola que se establece un marco comunitario de actuación no ámbito da política de augas.

• Artigo 11, punto 3, letras e) e h), no que atinxe aos requisitos obrigatorios para controlar as fontes difusas de contaminación por fosfatos. Medidas de control de captación de augas doces superficiais e subterráneas e de embalse de augas doces superficiais con inclusión dun rexistro ou rexistros das captacións de augas e un requisito de autorización previa para a captación e embalse e para fontes difusas que poden xerar contaminación, medidas para evitar ou controlar a entrada de contaminantes.

xi. RLX 3, Directiva 2009/147/CE do Parlamento Europeo e do Consello, do 30 de novembro de 2009, relativa á conservación das aves silvestres.

• Artigo 3, punto 1, artigo 3 punto 2, letra b), e artigo 4, puntos 1, 2 e 4, en relación a preservar os espazos que constitúen os hábitats naturais das especies de aves migratorias, ameazadas e en perigo de extinción.

xii. RLX 4, Directiva 92/43/CEE do Consello, do 21 de maio de 1992, relativa á conservación dos hábitats naturais e da fauna e flora silvestres.

• Artigo 6, puntos 1 e 2, no que atinxe á conservación dos hábitats e especies da Rede Natura 2000.

Así mesmo, o Fogga realizará as seguintes funcións:

• Facilitar os organismos especializados de control a información necesaria sobre as persoas beneficiarias das axudas que teñan que cumprir coa condicionalidade reforzada para que dispoñan dos datos necesarios para realizar os correspondentes controis.

• Seleccionar as persoas beneficiarias obxecto de control sobre o terreo en relación cos requisitos e normas de que sexa responsable e efectuar os correspondentes controis.

• Calcular as penalizacións e aplicar as reducións nas axudas afectadas pola condicionalidade reforzada a partir dos resultados dos controis facilitados por todos os organismos especializados de control.

• Aplicar as reducións comunicadas polas autoridades sociais e laborais como consecuencia dos incumprimentos detectados por estas nos controis da condicionalidade social.

• Realizar labores de divulgación e información ás persoas beneficiarias das axudas suxeitas á condicionalidade reforzada achegando información específica sobre os aspectos de control de que é responsable.

• Establecer con carácter anual o Plan de controis da condicionalidade reforzada e condicionalidade social.

• Convocar en cada campaña da PAC unha Comisión de Seguimento da condicionalidade reforzada para analizar os resultados dos controis e avaliar os requisitos e as penalizacións aplicadas.

2. A Subdirección Xeral de Explotacións Agrarias e a Subdirección Xeral de Gandaría serán responsables do control para o cumprimento dos requisitos legais de xestión e das boas condicións agrarias e ambientais seguintes:

Ámbito de clima e ambiente.

i. RLX 2, Directiva 91/676/CEE do Consello, do 12 de decembro de 1991, relativa á protección das augas contra a contaminación producida por nitratos.

• Artigos 4 e 5 sobre o cumprimento das medidas establecidas nos programas de actuación das explotacións agrícolas e gandeiras en zonas declaradas pola comunidade autónoma como zonas vulnerables.

ii. BCAM 10, relativa á fertilización sustentable.

Ámbito de zoosanidade e fitosanidade.

iii. RLX 5, Regulamento (CE) núm. 178/2002 do Parlamento Europeo e do Consello, do 28 de xaneiro de 2002, polo que se establecen os principios e os requisitos xerais da lexislación alimentaria, e se crea a Autoridade Europea de Seguridade Alimentaria e se fixan procedementos relativos á seguridade alimentaria.

• Artigos 14 e 15, artigo 17 punto 1 e artigos 18, 19 e 20, con relación a que os produtos da explotación destinados a seren comercializados como alimentos deben ser seguros, a comprobar que nas explotacións gandeiras destinadas á produción de alimentos non existen nin se lles dá aos animais pensos que non sexan seguros e sobre a hixiene dos produtos alimentarios e dos pensos, e sobre a hixiene dos produtos de orixe animal. Tamén sobre a rastrexabilidade e as responsabilidades dos explotadores de empresas de pensos/alimentos.

iv. RLX 6 Directiva 96/22/CE do Consello, do 29 de abril, pola que se prohibe utilizar determinadas substancias de efecto hormonal e tierostático e substancias β-agonistas na cría do gando e se derrogan as directivas 81/602/CEE, 88/146/CEE e 88/299/CEE.

• Artigo 3, letras a), b), d) e e), e artigos 4, 5 e 7 con relación a comprobar que non hai na explotación, salvo que exista unha información, substancias non autorizadas, non administrar as ditas substancias aos animais (salvo as excepcións para os tratamentos zootécnicos e terapéuticos) e non comercializar animais aos cales se lles subministraran substancias ou produtos non autorizados e no caso de administración de produtos autorizados respéctase o prazo de espera prescrito para os ditos produtos.

v. RLX 7, Regulamento (CE) núm. 1107/2009 do Parlamento Europeo e do Consello, do 21 de outubro de 2009, relativo á comercialización de produtos fitosanitarios e polo que se derrogan as directivas 79/117/CEE e 91/414 do Consello.

• Artigo 55, frases primeira e segunda, relativo á correcta utilización de produtos fitosanitarios, que incluirá a aplicación dos principios de boas prácticas fitosanitarias e o cumprimento das condicións establecidas na autorización de comercialización de produtos fitosanitarios e especificadas na etiqueta.

vi. RLX 8, Directiva 2009/128/CE do Parlamento Europeo e do Consello, do 21 de outubro, pola que se establece o marco da actuación comunitaria para conseguir un uso sustentable dos praguicidas.

• Artigo 5, punto 2, sobre os certificados de formación para usuarios profesionais, distribuidores e asesores e artigo 8, puntos 1 a 5, sobre a inspección dos equipamentos.

• Artigo 12 no que respecta ás restricións sobre o uso de praguicidas nas zonas protexidas definidas en virtude da Directiva 2000/60/CE e a lexislación relativa a Natura 2000.

• Artigo 13, puntos 1 e 3, sobre a manipulación e almacenamento de praguicidas e a eliminación dos seus restos.

Ámbito de benestar animal.

i. RLX 9, Directiva 2008/119/CE do Consello, do 18 de decembro, relativa ás normas mínimas para a protección de tenreiros.

• Artigos 3 e 4, en relación ás condicións das explotacións de tenreiros e relativas á cría.

ii. RLX 10, Directiva 2008/120/CE do Consello, do 18 de decembro, relativa ás normas mínimas para a protección de porcos.

• Artigos 3 e 4, en relación ás condicións das explotacións de porcos e relativas á cría.

iii. RLX 11, Directiva 98/58/CE do Consello, do 20 de xullo, relativa á protección de animais nas explotacións gandeiras.

• Artigo 4, sobre as condicións de cría e mantemento de animais.

Estas subdireccións realizarán as seguintes funcións:

a) Seleccionar as persoas beneficiarias obxecto de control sobre o terreo en relación cos requisitos legais de xestión (RLX) e/ou normas dos que sexan responsables e efectuar os correspondentes controis.

b) Propoñerlle ao Fogga a relación de puntos ou requisitos mínimos que hai que controlar respecto aos RLX/normas nas materias correspondentes.

c) Realizar os labores de divulgación e información ás persoas beneficiarias das axudas suxeitas á condicionalidade reforzada, achegándolles información específica sobre os aspectos relativos aos requisitos legais de xestión nas materias correspondentes.

d) Remitirlle ao Fogga os resultados dos controis realizados no marco da condicionalidade reforzada, nos cales figurarán a gravidade, alcance, persistencia e, de ser o caso, reiteración e intencionalidade dos incumprimentos atopados, para que a partir destes se calculen e apliquen as penalizacións pertinentes.

e) Comunicar ao Fogga os incumprimentos de condicionalidade reforzada, nos que figurarán a gravidade, alcance, persistencia e, de ser o caso, reiteración e intencionalidade, detectados noutros controis fóra da mostra específica de condicionalidade reforzada realizados polo organismo especializado de control para que se calculen e apliquen as penalizacións pertinentes.

3. As autoridades sociais e laborais serán os organismos especializados de control para o cumprimento das seguintes obrigas da condicionalidade social relativas a emprego saúde e seguridade dos traballadores:

Ámbito de emprego.

i. Condicións laborais transparentes e previsibles Directiva (UE) nº 2019/1152.

• Artigo 3, as condicións laborais deben facilitarse por escrito.

• Artigo 4, debe garantirse que o emprego agrícola esta suxeito a un contrato de traballo.

• Artigo 5, o contrato de traballo debe facilitarse nos primeiros 7 días de traballo.

• Artigo 6, os cambios na relación laboral deben presentarse en forma de documento.

• Artigo 8, período de proba.

• Artigo 10, condicións relativas á previsibilidade do traballo.

• Artigo 13, formación obrigatoria.

Ámbito de saúde e seguridade.

i. Medidas para promover a mellora da seguridade e saúde dos traballadores Directiva 89/391/CEE.

• Artigo 5, disposición xeral pola que se establece o deber do empresario de garantir a seguridade e saúde dos traballadores.

• Artigo 6, obriga xeral dos empresarios de adoptar as medidas necesarias para a protección da seguridade e da saúde, incluídas as actividades de prevención de riscos, de información e de formación.

• Artigo 7, servizos de protección e prevención: designación dun ou varios traballadores para asumir as actividades relativas á saúde e a seguridade ou contratación dun servicio externo competente.

• Artigo 8, o empresario debe tomar medidas en materia de primeiros auxilios, loita contra incendios e evacuación dos traballadores.

• Artigo 9, obrigas dos empresarios en materia de avaliación de riscos, medidas e equipos de protección e rexistro e notificación de accidentes laborais.

• Artigo 10, información aos traballadores sobre os riscos para a seguridade e a saúde e sobre as medidas de protección e prevención.

• Artigo 11, consulta e participación dos traballadores en relación con todas as cuestións relacionadas coa seguridade e a saúde do traballo.

• Artigo 12, o empresario debe garantir que os traballadores reciban unha formación axeitada en materia de seguridade e saúde.

ii. Disposicións mínimas de seguridade e de saúde para a utilización polos traballadores dos equipamentos de traballo Directiva 2009/104/CE.

• Artigo 3, obrigas xerais para garantir que os equipamentos de traballo son axeitados para o traballo que deben realizar os traballadores sen menoscabo da seguridade ou a saúde.

• Artigo 4, normas relativas aos equipamentos de traballo: deben cumprir calquera directiva aplicable e os requisitos mínimos establecidos e ser obxecto dun mantemento axeitado.

• Artigo 5, comprobación dos equipamentos de traballo: comprobación dos equipamentos tras a súa instalación e comprobacións periódicas a cargo de persoal competente.

• Artigo 6, o uso de equipamentos de traballo que entrañen riscos específicos limitarase ás persoas encargadas de utilizalos e todos os traballos de reparación, transformación e mantemento deben levalos a cabo os traballadores designados.

• Artigo 7, ergonomía e saúde no traballo.

• Artigo 8, os traballadores deben recibir información axeitada e, cando proceda, instrucións por escrito sobre o uso dos equipamentos de traballo.

• Artigo 9, os traballadores recibirán unha formación axeitada.

Ditas autoridades realizarán as seguintes funcións:

a) Levarán a cabo os controis pertinentes para asegurar a observancia dos requisitos indicados.

b) Comunicarán ao organismo pagador antes do 31 de xaneiro, e referidos ao ano natural anterior, os casos de incumprimentos detectados. Na citada comunicación figurarán a gravidade, alcance, persistencia e, de ser o caso, reiteración e intencionalidade do incumprimento xunto coa porcentaxe de axuda a reducir consonte o establecido nos artigos 88 e 89 do Regulamento (UE) nº 2021/2116 do Parlamento Europeo e do Consello, do 2 de decembro.