Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 207-Bis Mércores, 14 de outubro de 2020 Páx. 39908

I. Disposicións xerais

Consellería de Sanidade

ORDE do 14 de outubro de 2020 sobre medidas de prevención como consecuencia da evolución da situación epidemiolóxica derivada do COVID-19 nas comarcas de Allariz-Maceda, O Carballiño, Ourense, O Ribeiro, Terra de Celanova, Valdeorras e Verín, na provincia de Ourense.

Mediante a Resolución do 12 de xuño de 2020, da Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Sanidade, deuse publicidade do Acordo do Consello da Xunta de Galicia do 12 de xuño de 2020, sobre medidas de prevención necesarias para facer fronte á crise sanitaria ocasionada polo COVID-19, unha vez superada a fase III do Plan para a transición cara a unha nova normalidade. O obxecto do acordo foi establecer as medidas de prevención necesarias para facer fronte á crise sanitaria ocasionada polo COVID-19, tras a superación da fase III do Plan para a transición cara a unha nova normalidade e ata o levantamento da declaración da situación de emerxencia sanitaria de interese galego efectuada polo Acordo do Consello da Xunta de Galicia do 13 de marzo de 2020.

Conforme o punto sexto do Acordo do Consello da Xunta de Galicia do 12 de xuño de 2020, as medidas preventivas previstas nel serán obxecto de seguimento e avaliación continua co fin de garantir a súa adecuación á evolución da situación epidemiolóxica e sanitaria. Para estes efectos poderán ser obxecto de modificación ou supresión, mediante acordo do Consello da Xunta de Galicia, por proposta da consellería competente en materia de sanidade.

Así mesmo, indícase no devandito punto sexto, na redacción vixente, que a persoa titular da consellería competente en materia de sanidade, como autoridade sanitaria, poderá adoptar as medidas necesarias para a aplicación do acordo e poderá establecer, de acordo coa normativa aplicable e en vista da evolución da situación sanitaria, todas aquelas medidas adicionais ou complementarias ás previstas no acordo que sexan necesarias. Dentro desta habilitación quedan incluídas aquelas medidas que resulten necesarias para facer fronte á evolución da situación sanitaria en todo ou en parte do territorio da Comunidade Autónoma de Galicia e que modifiquen ou, de modo puntual e cun alcance temporalmente limitado, impliquen o desprazamento da aplicación das medidas concretas contidas no anexo.

En aplicación do previsto no punto sexto citado, adoptáronse inicialmente na provincia de Ourense medidas de prevención específicas nos concellos de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras, e foron ratificadas xudicialmente as medidas limitativas de dereitos fundamentais.

Non obstante, a evolución da situación epidemiolóxica e sanitaria na provincia de Ourense puxo de manifesto a necesidade, por unha banda, de adoptar medidas máis restritivas en determinados aspectos nos concellos das comarcas de Ourense, Verín e Valdeorras, nos cales xa se estaban aplicando medidas específicas (é dicir, Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras) e, por outra banda, de acordar medidas específicas para todos os concellos desas comarcas, así como das comarcas do Carballiño, do Ribeiro e Allariz-Maceda. Así, en vista dos informes da Dirección Xeral de Saúde Pública do 7 de outubro de 2020 sobre estas comarcas e logo de escoitar as recomendacións do Comité Clínico reunido para estes efectos, ditouse a Orde do 7 de outubro de 2020 pola que se establecen determinadas medidas de prevención como consecuencia da evolución da situación epidemiolóxica derivada do COVID-19 nas comarcas de Allariz-Maceda, O Carballiño, Ourense, O Ribeiro, Valdeorras e Verín, na provincia de Ourense.

O fundamento normativo destas medidas, tal como se indicou na orde, atópase na Lei orgánica 3/1986, do 14 de abril, de medidas especiais en materia de saúde pública; no artigo 26 da Lei 14/1986, do 25 de abril, xeral de sanidade; nos artigos 27.2 e 54 da Lei 33/2011, do 4 de outubro, xeral de saúde pública, e nos artigos 34 e 38 da Lei 8/2008, do 10 de xullo, de saúde de Galicia.

Conforme o punto quinto da orde, as medidas tiveron efectos desde as 00.00 horas do 8 de outubro de 2020, debían ser obxecto de seguimento e avaliación continua, en todo caso, nun período non superior a sete días naturais desde a publicación da orde, co fin de garantir a súa adecuación á evolución da situación epidemiolóxica e sanitaria, e proceder, segundo o caso, ao seu mantemento, modificación ou a deixalas sen efecto.

Ademais, as medidas limitativas de dereitos fundamentais foron ratificadas polo Auto 105/2020, do 9 de outubro, da Sala do Contencioso-Administrativo (Sección 3ª) do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia.

Posteriormente, sobre a base do indicado no informe da Dirección Xeral de Saúde Pública do 9 de outubro de 2020 sobre a comarca do Carballiño, e logo de escoitar as recomendacións do Subcomité Clínico reunido para estes efectos, a evolución da situación epidemiolóxica no concello do Carballiño puxo de manifesto a necesidade de aplicar as restricións específicas contidas no anexo II da Orde do 7 de outubro de 2020 citada, previstas inicialmente só para os concellos de Ourense e Barbadás, tamén ao concello do Carballiño. En consecuencia, mediante a Orde do 9 de outubro de 2020 dispúxose a aplicación de tales restricións específicas ao concello do Carballiño, concello en que se seguirían aplicando as restantes medidas previstas na Orde do 7 de outubro de 2020, igual ca no resto dos concellos das comarcas incluídas no seu ámbito de aplicación, ata que se procedese, conforme o indicado no punto quinto da devandita orde, ao seguimento e á avaliación desas medidas. En coherencia con isto, no punto segundo da Orde do 9 de outubro de 2020 introducíronse as modificacións necesarias da Orde do 7 de outubro de 2020 e, no punto terceiro, da Orde do 9 de outubro de 2020 preveuse que as restricións específicas que se aplicarían no concello do Carballiño terían efecto desde as 00.00 horas do 10 de outubro de 2020 e que tales restricións, así como as restantes medidas aplicables ao devandito concello, en virtude da Orde do 7 de outubro de 2020, serían obxecto de seguimento e avaliación continua e, en todo caso, nun período non superior a cinco días naturais desde a publicación da orde, co fin de garantir a súa adecuación á evolución da situación epidemiolóxica e sanitaria.

II

En cumprimento do disposto no punto quinto da Orde do 7 de outubro de 2020 e do punto terceiro da Orde do 9 de outubro de 2020, procedeuse ao seguimento e á avaliación das medidas. Con tal fin a Dirección Xeral de Saúde Pública emitiu, o 14 de outubro de 2020, informes sobre a situación epidemiolóxica e sanitaria en distintas comarcas da provincia de Ourense.

Así, no informe relativo á comarca de Allariz-Maceda indícase que o valor da taxa acumulada a 14 días para o total da comarca foi superior ao valor acadado para o conxunto de Galicia. As taxas acumuladas a 3 e 7 días parecen descender nos últimos 3 días, pero este descenso non se considera moi significativo dado que afecta días festivos e fai necesario esperar para ver se este descenso se vai consolidando. O número reprodutivo instantáneo tamén descende por debaixo de 1 nos últimos días pero tamén é necesario esperar para verificar a consolidación deste descenso. Ademais, posto que a maioría dos concellos da comarca teñen unha situación demográfica de elevado envellecemento e tendo en conta a súa proximidade ao concello e á comarca de Ourense, agárdase que poida aumentar non só a incidencia, senón tamén o risco para os colectivos de máis idade. Ante esta situación, no informe recoméndase o mantemento das medidas previstas na Orde do 7 de outubro de 2020 para esta comarca.

No informe sobre a comarca de Ourense se indica que a incidencia na comarca de Ourense segue a aumentar desde o inicio do brote, esta incidencia sitúase nos últimos 14 días por riba do informe anterior, ademais de estar máis de 3 veces por riba da global de Galicia. Ademais, o concello de Ourense presenta unha incidencia 5 veces superior á de Galicia. O concello de Barbadás tamén presenta unha taxa elevada. Todos os indicadores de seguimento do brote indican que este segue sen estar baixo control, xa que tanto o aumento da incidencia como a porcentaxe de positividade entre as probas realizadas fai pensar que, malia un lixeiro descenso no número de casos, as medidas aplicadas aínda non tiveron o tempo suficiente para frear a transmisión da enfermidade. Pese ao lixeiro descenso na incidencia a 3 e 7 días, este non se produciu de forma uniforme. Ademais, a incidencia a 14 días, máis estable, continúa en ascenso na comarca. Esta situación, xunto cos indicadores do brote en alto risco (incidencia a 3 días, porcentaxe de casos previamente en corentena, porcentaxe de probas PCR positivas entre contactos, hospitalizacións) fan pensar que a situación nesta comarca non está baixo control. Do mesmo xeito, os concellos máis afectados da comarca, Ourense e Barbadás, continúan a presentar casos de forma diaria na última semana e ambos manteñen incidencias a 14 días elevadas.

Ante esta situación, no informe recoméndase manter, nos concellos de Ourense e de Barbadás, as medidas implantadas o pasado 7 de outubro, así como a consistente na limitación dos grupos para o desenvolvemento de calquera actividade ou evento de carácter familiar ou social na vía pública, espazos de uso público ou espazos privados aos constituídos só por persoas conviventes, coas excepcións que se veñen aplicando ata agora. Ademais, co fin de controlar a posible irradiación de casos a outros concellos da comarca, proponse manter a medida adicional de restrición da mobilidade perimetral para estes dous concellos, agás que sexa por razóns excepcionais e xustificadas.

Doutra banda, e dada a situación epidemiolóxica de risco alto existente na dita comarca e a interrelación entre os distintos concellos que a integran, recoméndase manter as restricións que se están a aplicar para o resto de concellos da comarca.

No informe sobre a comarca do Carballiño indícase que nesta comarca se observa unha incidencia acumulada a 7 días e a media da taxa acumulada a 14 días en ascenso. O valor da taxa acumulada a 14 días para o total da comarca foi 5,8 veces o valor acadado para o conxunto de Galicia. Dentro da comarca destacan os concellos do Carballiño, centro neurálxico da comarca; Boborás e O Irixo, que amosan taxas a 3, 7 e 14 días moi superiores ás observadas no conxunto de Galicia para eses tres momentos temporais. Os indicadores de seguimento do brote indican que non está baixo control e pódese ver como a gran maioría dos indicadores de niveis de risco se atopan en niveis de risco elevado para o conxunto da comarca.

Ante esta situación, no informe recoméndase, para o concello do Carballiño, o mantemento das restricións xa implementadas o pasado 9 de outubro. E, dada a irradiación da situación epidemiolóxica desfavorable a dous concellos limítrofes (Boborás e O Irixo), nos cales os datos empeoran, recoméndase aplicar as mesmas restricións implantadas no concello do Carballiño tamén nos concellos de Boborás e O Irixo. Ademais, recoméndase o establecemento dunha medida adicional, co fin de controlar a irradiación de casos que xa se está a detectar a outros concellos da comarca, consistente no establecemento dunha restrición de mobilidade perimetral para estes tres concellos, agás por causas excepcionais e xustificadas.

Xunto co anterior, unha vez atendida a situación epidemiolóxica de risco alto existente para a comarca, o informe recomenda o mantemento, nos restantes concellos da comarca (Beariz, Maside, Piñor, Punxín, San Amaro e San Cristovo de Cea) das restricións específicas que se veñen aplicando neses concellos en virtude da Orde do 7 de outubro de 2020, así como o mantemento, en todos os concellos da comarca, da medida consistente na limitación dos grupos para o desenvolvemento de calquera actividade ou evento de carácter familiar ou social na vía pública, espazos de uso público ou espazos privados aos constituídos só por persoas conviventes.

No informe sobre a comarca do Ribeiro indícase que o valor da taxa acumulada a 14 días para o total da comarca foi máis de dúas veces o valor acadado para o conxunto de Galicia. Dentro da comarca destaca Ribadavia polo número de casos nos últimos 14 días e pola taxa acumulada a 14 días. Tamén Avión e Leiro pola taxa acumulada nos últimos 14 días. Destacan, ademais, as taxas do grupo de 10 a 29 anos, tanto en homes coma en mulleres, e do grupo de 40 a 44 anos, especialmente en mulleres. Engade o informe que, malia o descenso no número reprodutivo e na porcentaxe de positividade das probas PCR, é preciso continuar vixiando este descenso para comprobar a súa consolidación, ademais de que as taxas de incidencia continúan a ser elevadas, así como algúns dos indicadores. Ante esta situación, no informe recoméndase o mantemento das medidas previstas na Orde do 7 de outubro de 2020 para esta comarca.

O informe sobre a comarca de Valdeorras sinala que o valor da taxa acumulada a 14 días para o total da comarca de Valdeorras foi tres veces superior á taxa global para Galicia; destaca o concello do Barco de Valdeorras, no cal están activos varios abrochos na actualidade, o que contribúe a aumentar a incidencia e o risco de transmisión. Ademais do concello do Barco de Valdeorras, tamén se observou un incremento de casos e, polo tanto tamén da incidencia, nos concellos da Rúa e Vilamartín de Valdeorras, o que pode significar unha irradiación de casos desde o concello do Barco de Valdeorras cara ao resto da comarca. Este brote, engade o informe, segue a ter características de alto risco, pola incidencia a 3 días, especialmente no concello do Barco de Valdeorras, ademais dunha alta porcentaxe de probas PCR positivas. Ademais, toda a comarca presenta unha demografía claramente envellecida. En consecuencia, no informe recoméndase o mantemento das medidas previstas na Orde do 7 de outubro de 2020 para esta comarca.

No informe sobre a comarca de Verín indíca que o valor da taxa acumulada a 14 días para o total da comarca foi 4,4 veces o valor acadado para o conxunto de Galicia. Dentro da comarca destaca Verín, por presentar casos todos os días e cunha taxa a 14 días superior á da semana anterior. Este aumento no concello de Verín tamén repercute no resto de concellos da comarca, como Cualedro, Vilardevós ou Oímbra, con taxas tamén en aumento. Os indicadores da comarca non son bos, a incidencia a 3 días segue sendo elevada e a porcentaxe de probas positivas entre os contactos continúa estando en risco alto, igual ca o número de casos que requiren hospitalización. Por outro lado, a estimación puntual do número reprodutivo instantáneo amosa un valor por riba de 1, o que indica que existe unha transmisión que pode ser relevante. O envellecemento desta comarca, ademais, aumenta o risco de enfermidade grave na súa poboación. Este brote segue a ter características de alto risco.

Ante esta situación, no informe recoméndase, respecto do concello de Verín, aumentar o nivel das restricións estendendo a ese concello as restricións específicas previstas no anexo II da Orde do 7 de outubro de 2020 e, ademais, manter a medida, que xa se está aplicando no concello, de limitación dos grupos para o desenvolvemento de calquera actividade ou evento de carácter familiar ou social na vía pública, espazos de uso público ou espazos privados aos constituídos só por persoas conviventes, coas excepcións que se veñen aplicando ata agora.

E, dada a situación epidemiolóxica e as características demográficas desta comarca, que conta con poboación moi envellecida, e coa finalidade de crear un cinto de seguridade, recoméndase manter as medidas xa establecidas actualmente para o resto de concellos da comarca (Castrelo do Val, Cualedro, Laza, Monterrei, Oímbra, Riós e Vilardevós).

Por último, no informe sobre a comarca da Terra de Celanova, indícase que o valor da taxa acumulada a 14 días para o total da comarca foi superior ao valor acadado para o conxunto de Galicia. Dentro da comarca destaca Celanova polo número de casos nos últimos 14 días. Ademais, a incidencia acumulada nos últimos tres días indica que se trata dun brote de alto risco. Xunto co anterior, o número reprodutivo instantáneo está nun punto que indica que a transmisión pode ser elevada. Tamén son preocupantes as elevadas porcentaxes de positividade das probas PCR realizadas entre os contactos estreitos dos casos (indicador situado no nivel de risco alto), así como a porcentaxe de positividade das probas PCR realizadas na zona e no período do brote (risco alto). Por maior abastanza, tendo en conta a súa proximidade ao concello e á comarca de Ourense, agárdase que poida aumentar non só a incidencia, senón tamén o risco para os colectivos de máis idade. De todos os xeitos, hai que destacar que está afectada sobre todo a poboación nova, o que, polas características da presentación do COVID-19 nesta poboación, pode facilitar a transmisión. Ante esta situación, no informe recoméndase estender aos concellos da comarca as medidas de prevención relativas á limitación de grupos a un máximo de 10 persoas, salvo no caso de conviventes, e ao peche das actividades de festas, verbenas e outros eventos populares e das atraccións de feiras, así como as medidas de prevención específicas previstas no anexo I da Orde do 7 de outubro de 2020.

Tendo en conta, pois, o indicado nos informes citados e logo de escoitar as recomendacións do Comité Clínico reunido para estes efectos, a situación epidemiolóxica e sanitaria na provincia de Ourense impón, en consecuencia, o mantemento das medidas previstas na Orde do 7 de outubro de 2020 antes citada, coas seguintes modificacións:

a) Extensión ao concello de Verín das restricións específicas previstas no anexo II da Orde do 7 de outubro de 2020.

b) Establecemento da limitación de circulación dentro do ámbito territorial delimitado de forma conxunta polos concellos do Carballiño, O Irixo e Boborás, ademais da aplicación neses ditos concellos (non só, polo tanto, no do Carballiño) das restricións específicas do anexo II da Orde do 7 de outubro de 2020.

c) Extensión aos concellos da comarca da Terra de Celanova das medidas relativas á limitación de grupos a un máximo de 10 persoas, salvo no caso de conviventes, e ao peche das actividades de festas, verbenas e outros eventos populares e das atraccións de feiras, así como das medidas de prevención específicas previstas no anexo I da Orde do 7 de outubro de 2020.

En particular, procede salientar que as limitacións de mobilidade no ámbito territorial delimitado de forma conxunta polos concellos de Ourense e Barbadás, por unha banda, e do Carballiño, O Irixo e Boborás, por outra banda, resultan necesarias, como se indicou antes, como medida adicional para controlar a transmisión da enfermidade e conter a irradiación a outros concellos.

Pola súa banda, as medidas tendentes a limitar as agrupacións de persoas para o desenvolvemento de calquera actividade ou evento de carácter familiar ou social na vía pública, espazos de uso público ou espazos privados, agás determinadas excepcións, e as limitacións de festas, verbenas e outros eventos populares e multitudinarios deben adoptarse tendo en conta a natureza destas actividades e os riscos asociados a elas. Por maior abastanza, a medida máis restritiva, aplicable en determinados concellos, consistente en limitar os grupos para o desenvolvemento de calquera actividade ou evento de carácter familiar ou social na vía pública, espazos de uso público ou espazos privados aos constituídos exclusivamente por persoas conviventes ten como finalidade intentar controlar a transmisión aumentando o nivel de restrición dos contactos familiares e sociais, agás os derivados das causas previstas ou outras xustificadas. Debe lembrarse, neste sentido, que o Auto 40/2020, do 30 de abril, do Tribunal Constitucional, no seu fundamento xurídico cuarto, ante a incerteza sobre as formas de contaxio, sobre o impacto real da propagación do virus, así como sobre as consecuencias a medio e longo prazo para a saúde das persoas que se viron afectadas, expresa que as medidas de distanciamento social, confinamento domiciliario e limitación extrema dos contactos e actividades grupais son as únicas que se teñen demostrado eficaces para limitar os efectos dunha pandemia de dimensións descoñecidas ata o momento. En particular, a medida que se recolle para determinados concellos vai dirixida a previr determinadas reunións familiares ou sociais nas cales cabe apreciar un maior risco de transmisión polas circunstancias en que se realizan, por existir unha maior confianza e relaxación das medidas de seguridade, xa que teñen lugar fóra de ambientes profesionais, laborais ou outros protocolizados en que se debe usar máscara e que se rodean doutras garantías que dificultan a transmisión e o contaxio. Esta medida, ademais, resulta menos disruptiva das actividades esenciais, económicas, laborais e profesionais ca outras, como as limitacións á liberdade de circulación ou confinamentos, que se deben reservar para cando resulta preciso un maior nivel de restrición. Procede advertir, ademais, que a medida non é absoluta, senón que se ve matizada por unha serie de importantes excepcións, dado que, ante todo, esta limitación non impedirá a reunión con persoas non conviventes que se produzan por motivos de asistencia e coidado a maiores, dependentes ou persoas con discapacidade, ou por causa de forza maior ou situación de necesidade. Así mesmo, esta limitación non será aplicable no caso de actividades laborais, empresariais, profesionais e administrativas, actividades en centros universitarios, educativos, de formación e ocupacionais, sempre que se adopten as medidas previstas nos correspondentes protocolos de funcionamento. Tampouco resultará de aplicación naquelas actividades previstas nos anexos da orde respecto das cales se prevexa a posibilidade de grupos de persoas que non sexan conviventes.

O fundamento normativo das medidas segue estando constituído pola Lei orgánica 3/1986, do 14 de abril, de medidas especiais en materia de saúde pública; no artigo 26 da Lei 14/1986, do 25 de abril, xeral de sanidade; nos artigos 27.2 e 54 da Lei 33/2011, do 4 de outubro, xeral de saúde pública, e nos artigos 34 e 38 da Lei 8/2008, do 10 de xullo, de saúde de Galicia.

Polo demais, as medidas deben seguir sendo obxecto de seguimento e avaliación continua e, en todo caso, nun período non superior a sete días naturais desde a publicación da presente orde, co fin de garantir a súa adecuación á evolución da situación epidemiolóxica e sanitaria, e proceder, segundo o caso, ao seu mantemento, modificación ou a deixalas sen efecto.

Na súa virtude, en aplicación do punto sexto do Acordo do Consello da Xunta de Galicia do 12 de xuño de 2020, sobre medidas de prevención necesarias para facer fronte á crise sanitaria ocasionada polo COVID-19, unha vez superada a fase III do Plan para a transición cara a unha nova normalidade, na súa redacción vixente; do punto quinto da Orde do 7 de outubro de 2020 pola que se establecen determinadas medidas de prevención como consecuencia da evolución da situación epidemiolóxica derivada do COVID-19 nas comarcas de Allariz-Maceda, O Carballiño, Ourense, O Ribeiro, Valdeorras e Verín, na provincia de Ourense, e do punto terceiro da Orde do 9 de outubro de 2020 sobre medidas de prevención como consecuencia da evolución da situación epidemiolóxica derivada do COVID-19 no concello do Carballiño, e na condición de autoridade sanitaria, conforme o artigo 33 da Lei 8/2008, do 10 de xullo,

DISPOÑO:

Primeiro. Medidas de prevención específicas nas comarcas de Allariz-Maceda, O Carballiño, Ourense, O Ribeiro, Terra de Celanova, Valdeorras e Verín, na provincia de Ourense

1. Unha vez atendida a evolución da situación epidemiolóxica e sanitaria na provincia de Ourense, mantense, nos concellos da comarca de Allariz-Maceda, O Carballiño, Ourense, O Ribeiro, Valdeorras e Verín, a eficacia das medidas previstas na Orde do 7 de outubro de 2020, pola que se establecen determinadas medidas de prevención como consecuencia da evolución da situación epidemiolóxica derivada do COVID-19 nas comarcas de Allariz-Maceda, O Carballiño, Ourense, O Ribeiro, Valdeorras e Verín, na provincia de Ourense, coas modificacións previstas no punto segundo desta orde.

2. Así mesmo, serán de aplicación nos concellos da comarca da Terra de Celanova as medidas previstas na Orde do 7 de outubro de 2020, pola que se establecen determinadas medidas de prevención como consecuencia da evolución da situación epidemiolóxica derivada do COVID-19 nas comarcas de Allariz-Maceda, O Carballiño, Ourense, O Ribeiro, Valdeorras e Verín, na provincia de Ourense, nos termos que resultan das modificacións introducidas na devandita orde polo punto segundo da presente orde.

Segundo. Modificación da Orde do 7 de outubro de 2020 pola que se establecen determinadas medidas de prevención como consecuencia da evolución da situación epidemiolóxica derivada do COVID-19 nas comarcas de Allariz-Maceda, O Carballiño, Ourense, O Ribeiro, Valdeorras e Verín, na provincia de Ourense

A Orde do 7 de outubro de 2020, pola que se establecen determinadas medidas de prevención como consecuencia da evolución da situación epidemiolóxica derivada do COVID-19 nas comarcas de Allariz-Maceda, O Carballiño, Ourense, O Ribeiro, Valdeorras e Verín, na provincia de Ourense, queda modificada como segue:

Un. O título da orde pasa a ser: «Orde do 7 de outubro de 2020 pola que se establecen determinadas medidas de prevención como consecuencia da evolución da situación epidemiolóxica derivada do COVID-19 nas comarcas de Allariz-Maceda, O Carballiño, Ourense, O Ribeiro, Terra de Celanova, Valdeorras e Verín, na provincia de Ourense».

Dous. Engádese unha alínea g) no punto primeiro coa seguinte redacción:

«g) Comarca da Terra de Celanova, integrada polos concellos de: A Bola, Cartelle, Celanova, Gomesende, A Merca, Padrenda, Pontedeva, Quintela de Leirado, Ramirás e Verea».

Tres. O punto segundo queda redactado como segue:

«Segundo. Restricións á mobilidade e ás agrupacións de persoas para a protección da saúde das persoas ante a existencia dun risco de carácter transmisible

1. En vista da evolución da situación epidemiolóxica e sanitaria e coa finalidade de controlar a transmisión da enfermidade, adóptanse as seguintes medidas de prevención de modo temporal, durante o período ao cal se estenda a eficacia das medidas previstas na presente orde de acordo co seu punto quinto:

a) Limítase a entrada e a saída de persoas do ámbito territorial delimitado de forma conxunta polos concellos de Ourense e de Barbadás e do ámbito territorial delimitado de forma conxunta polos concellos do Carballiño, O Irixo e Boborás, agás para aqueles desprazamentos, adecuadamente xustificados, que se produzan por algún dos seguintes motivos:

1º. Asistencia a centros, servizos e establecementos sanitarios.

2º. Cumprimento de obrigas laborais, profesionais, empresariais ou legais.

3º. Asistencia a centros universitarios, docentes e educativos, incluídas as escolas de educación infantil.

4º. Retorno ao lugar de residencia habitual.

5º. Asistencia e coidado a maiores, menores, dependentes, persoas con discapacidade ou persoas especialmente vulnerables.

6º. Desprazamento a entidades financeiras e de seguros que non poidan aprazarse.

7º. Actuacións requiridas ou urxentes ante os órganos públicos, xudiciais ou notariais.

8º. Renovacións de permisos e documentación oficial, así como outros trámites administrativos inaprazables.

9º. Realización de exames ou probas oficiais inaprazables.

10º. Por causa de forza maior ou situación de necesidade.

11º. Calquera outra actividade de análoga natureza, debidamente acreditada.

A circulación polas estradas e vías que transcorran ou atravesen os ámbitos territoriais delimitados será posible sempre e cando teña a súa orixe e destino fóra deles.

A circulación de persoas dentro dos ámbitos territoriais delimitados será posible respectando sempre as medidas de prevención e as recomendacións específicas previstas nesta orde, ben que se recomenda evitar todo movemento ou desprazamento innecesario.

b) Limítanse os grupos para o desenvolvemento de calquera actividade ou evento de carácter familiar ou social na vía pública, espazos de uso público ou espazos privados, nos seguintes termos:

1º. Nos concellos de Ourense, Barbadás, Verín, O Barco de Valdeorras e en todos os concellos da comarca do Carballiño os grupos quedan limitados aos constituídos exclusivamente por persoas conviventes.

Esta limitación non impedirá a reunión con persoas non conviventes que se produzan por motivos de asistencia e coidado a maiores, dependentes ou persoas con discapacidade, ou por causa de forza maior ou situación de necesidade.

Así mesmo, esta limitación non será aplicable no caso de actividades laborais, empresariais, profesionais e administrativas, actividades en centros universitarios, educativos, de formación e ocupacionais, sempre que se adopten as medidas previstas nos correspondentes protocolos de funcionamento. Tampouco resultará de aplicación naquelas actividades previstas nos anexos respecto das cales se prevexa a posibilidade de grupos de persoas que non sexan conviventes.

2º. Nos restantes concellos incluídos dentro do ámbito territorial previsto no punto primeiro desta orde, os grupos quedan limitados a un máximo de dez persoas, excepto no caso de persoas conviventes, en que non se aplicará esta limitación. Tampouco será aplicable esta limitación no caso de actividades laborais, empresariais, profesionais e administrativas, actividades en centros universitarios, educativos, de formación e ocupacionais, sempre que se adopten as medidas previstas nos correspondentes protocolos de funcionamento.

2. O incumprimento das medidas de prevención establecidas neste punto poderá dar lugar á imposición de sancións e a outras responsabilidades previstas no ordenamento xurídico.

3. En particular, para os efectos da execución e control destas medidas de prevención, no marco da situación de emerxencia sanitaria declarada polo Acordo do Consello da Xunta de Galicia do 13 de marzo de 2020, solicitarase a colaboración das forzas e corpos de seguridade.

4. Solicitarase a ratificación xudicial das medidas previstas neste punto, de acordo co disposto na redacción vixente do número 8 do artigo 10 da Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa».

Catro. O punto terceiro queda coa seguinte redacción:

«Terceiro. Outras medidas aplicables no ámbito territorial recollido no punto primeiro

1. No ámbito territorial previsto no punto primeiro recoméndaselles ás persoas maiores de 75 anos, ás persoas vulnerables ao COVID-19 e a aquelas que presenten algún tipo de enfermidade ou dificultade respiratoria que se poida ver agravada polo uso da máscara, ou que presenten algunha alteración que faga inviable a súa utilización, que eviten na súa actividade diaria as saídas nas horas de previsible afluencia ou concentración de persoas na vía pública e en espazos ou establecementos abertos ao público, co fin de reducir os riscos derivados da coincidencia con outras persoas.

2. Acórdase, no ámbito territorial incluído no punto primeiro, o peche das actividades de festas, verbenas e outros eventos populares, así como das atraccións de feiras, durante o período a que se estenda a eficacia das medidas previstas na presente orde, de acordo co seu punto quinto.

3. Así mesmo, serán de aplicación, nos concellos de Ourense, Barbadás, O Carballiño, O Irixo, Boborás e Verín, as medidas de prevención específicas recollidas no anexo II e, no restante ámbito territorial previsto no punto primeiro, as medidas de prevención específicas recollidas no anexo I.

4. En todo o non previsto nesta orde, e no que sexa compatible con ela, serán de aplicación, en todo o ámbito territorial previsto no punto primeiro, as medidas que, con carácter xeral, se establecen no Acordo do Consello da Xunta de Galicia do 12 de xuño de 2020, sobre medidas de prevención necesarias para facer fronte á crise sanitaria ocasionada polo COVID-19, unha vez superada a fase III do Plan para a transición cara a unha nova normalidade, na súa redacción vixente».

Cinco. O título do anexo I pasa a ser: «Medidas de prevención específicas aplicables nos concellos das comarcas de Allariz-Maceda, O Carballiño, Ourense, O Ribeiro, Terra de Celanova, Valdeorras e Verín, a excepción dos concellos de Ourense, Barbadás, O Carballiño, O Irixo, Boborás e Verín».

Seis. O título do anexo II pasa a ser: «Medidas de prevención específicas nos concellos de Ourense, Barbadás, O Carballiño, O Irixo, Boborás e Verín».

Terceiro. Eficacia, seguimento e avaliación

1. Esta orde terá efectos desde as 00.00 horas do 15 de outubro de 2020. Non obstante, as medidas recollidas nela serán obxecto de seguimento e avaliación continua e, en todo caso, nun período non superior a sete días naturais desde a publicación da presente orde, co fin de garantir a súa adecuación á evolución da situación epidemiolóxica e sanitaria.

Para estes efectos, poderán ser obxecto de mantemento, de modificación ou poderán deixarse sen efecto por orde da persoa titular da consellería competente en materia de sanidade.

2. No caso das celebracións e eventos en establecementos de restauración para os días 15 ao 18 de outubro que xa estivesen concertados con carácter previo ao día 14 de outubro, non serán aplicables as limitacións derivadas dos cambios introducidos pola presente orde na Orde do 7 de outubro de 2020, sempre que tales limitacións non estivesen sendo xa aplicables con anterioridade, ben que deberán ser comunicados polos titulares dos establecementos á Xefatura Territorial da Consellería de Sanidade, para que se poidan adoptar as medidas ou efectuar as recomendacións pertinentes.

Santiago de Compostela, 14 de outubro de 2020

Julio García Comesaña
Conselleiro de Sanidade