Plans e actuacións

Ten dispoñibles para consulta 170 actuacións:

Consellería de Política Social e Igualdade

Plan Galego das Persoas Maiores 2010-2013 - Horizonte 2015

Galicia, ao igual que a maioría dos territorios do noso contorno, atópase ante o desafío do envellecemento poboacional. Un reto que a Consellería de Traballo e Benestar considera, á súa vez, como unha oportunidade que a sociedade galega debe aproveitar para demostrar que é realmente integradora para todas as persoas, con independencia da súa idade.

Consellería de Vivenda e Planificación de Infraestruturas

Plan de Ordenación do Litoral

O Plan de Ordenación do Litoral ten por obxecto establecer os criterios, principios e normas xerais para a ordenación urbanística da zona litoral baseada en criterios de perdurabilidade e sostibilidade, así como a normativa necesaria para garantir a conservación, protección e posta en valor das zonas costeiras.

Consellería de Economía e Industria

Impulsa Ourense. Plan de axudas para proxectos empresariais

Impulsa Ourense é un proxecto posto en marcha pola Xunta de Galicia que contempla unha liña de axudas específicas á dinamización do tecido empresarial de Ourense e que está dirixido a empresas e emprendedores que teñan un proxecto empresarial de implantación nesta provincia.

Consellería de Economía e Industria

Impulsa Lugo. Plan de axudas para proxectos empresariais

Impulsa Lugo é un proxecto posto en marcha pola Xunta de Galicia que contempla unha liña de axudas específicas á dinamización do tecido empresarial de Lugo e que está dirixido a empresas e emprendedores que teñan un proxecto empresarial de implantación nesta provincia.

Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes

Plan de Infraestructuras Xudiciais 2010-2015

A Xunta de Galicia asumiu en 1995 a provisión de medios materiais e económicos para o funcionamento da Administración de xustiza. Iniciouse así unha nova política en materia de infraestruturas para actuar na renovación das instalacións xudiciais ou, se fose o caso, acometer a construción dunha nova planta de edificios xudiciais.

Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes

Plan Territorial de Emerxencias de Galicia

O Platerga é un instrumento de carácter técnico que comprende un conxunto de normas e procedementos de actuación que constitúen o sistema e dispositivo de resposta das administracións públicas fronte a calquera situación de emerxencia que se produza no ámbito territorial da Comunidade autónoma de Galicia.

Consellería de Vivenda e Planificación de Infraestruturas

Plan Sectorial da Rede Viaria da Coruña, Arteixo, Culleredo, Cambre, Oleiros e Sada

O Plan Sectorial da Rede Viaria da Coruña, Arteixo, Culleredo, Cambre, Oleiros e Sada ten por obxecto regular a implantación territorial das infraestruturas de estradas nos concellos do ámbito do estudo cando a súa incidencia transcenda do término municipal no que se localizan ou se asenten en varios termos municipais. O plan desenvolveuse segundo o disposto no Decreto 80/2000, de 23 de marzo, que desenvolve a Lei 10/1995, de 23 de novembro, de Ordenación do Territorio de Galicia. 

Consellería de Economía e Industria

Plan estratéxico para o cooperativismo

Documento que que ten por finalidade impulsar a construción do cooperativismo do futuro, integrando, ordenando, ampliando e proxectando nun marco operativo as propostas do Libro Blanco do cooperativismo galego.

Consellería de Vivenda e Planificación de Infraestruturas

Plan Sectorial da Rede Viaria de Santiago, Ames e Teo

O Plan Sectorial da Rede Viaria de Santiago, Ames e Teo ten por obxecto regular a implantación territorial das infraestruturas de estradas no ámbito do estudo cando a súa incidencia transcenda do término municipal no que se localizan ou se asenten en varios termos municipais. O plan desenvolveuse segundo o disposto no Decreto 80/2000, de 23 de marzo, que desenvolve a Lei 10/1995, de 23 de novembro, de Ordenación do Territorio de Galicia.

Consellería de Vivenda e Planificación de Infraestruturas

Plan Sectorial Hidroeléctrico das bacías hidrográficas de Galicia-Costa

O seu obxecto céntrase en regular a implantación de determinadas actuacións de interese público ou utilidade social, necesarias para a realización da actividade de produción de enerxía eléctrica no ámbito xeográfico de Galicia-Costa.