Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 91 Martes, 14 de maio de 2013 Páx. 15870

III. Outras disposicións

Consellería de Facenda

RESOLUCIÓN do 24 de abril de 2013 pola que se publica o estado de execución do orzamento da Comunidade Autónoma e as súas modificacións, e a situación da tesouraría e movementos por operacións orzamentarias e extraorzamentarias correspondentes ao cuarto trimestre de 2012.

De acordo co previsto no artigo 117 do texto refundido da Lei de réxime financeiro e orzamentario de Galicia, aprobado por Decreto lexislativo 1/1999, do 7 de outubro, dáselle publicidade ao estado de execución do orzamento da Comunidade Autónoma e ás súas modificacións, e a situación de tesouraría e movementos por operacións orzamentarias e extraorzamentarias correspondentes ao cuarto trimestre de 2012, que figuran como anexo a esta resolución.

Santiago de Compostela, 24 de abril de 2013

Elena Muñoz Fonteriz
Conselleira de Facenda

Anexo de situación de créditos do orzamento corrente de 2012
Ata o 31.12.2012
Resumo xeral por seccións

Sección

Créditos iniciais

Modificacións de crédito

Créditos vixentes

Rc para transferencias

Rc non dispoñibilidade

Crédito executable

Saldo dispoñible

01

Parlamento

19.449.351,00

-2.794.587,01

16.654.763,99

0,00

0,00

16.654.763,99

0,00

02

Consello de Contas

7.172.527,00

-1.328.392,21

5.844.134,79

0,00

0,00

5.844.134,79

0,00

03

Consello da Cultura Galega

2.577.455,00

-347.241,93

2.230.213,07

0,00

0,00

2.230.213,07

0,00

04

Presidencia da Xunta

217.371.303,00

101.912.141,51

319.283.444,51

25.767.819,89

6.463.694,55

287.051.930,07

8.678.081,62

05

C. Presidencia, AA.PP. e Xustiza

202.584.207,00

25.387.860,06

227.972.067,06

218.259,51

2.279.258,19

225.474.549,36

1.131.627,42

06

C. Facenda

54.506.635,00

61.274.349,94

115.780.984,94

472.417,80

1.168.433,43

114.140.133,71

225.228,97

07

C. Medio Ambiente,Territorio e Infraestruturas

474.647.295,00

111.669.813,30

586.317.108,30

10.796.494,55

6.865.075,49

568.655.538,26

109.623.925,67

08

C. Economía e Industria

216.708.711,00

66.763.821,43

283.472.532,43

1.585.778,20

3.529.338,00

278.357.416,23

9.241.677,54

09

C. Educación e Ordenación Universitaria

2.256.354.487,00

-2.256.354.487,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10

C. Sanidade

3.354.354.854,00

246.201.971,01

3.600.556.825,01

1.787.056,00

3.757.243,30

3.595.012.525,71

618.546,43

11

C. Cultura e Turismo

129.813.083,00

-129.813.083,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12

C. Traballo e Benestar

919.851.240,00

10.898.688,45

930.749.928,45

9.979.533,87

6.348.094,16

914.422.300,42

19.271.191,49

13

C. Medio Rural

524.623.996,00

-524.623.996,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

14

C. Mar

178.671.806,00

-178.671.806,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15

C. Cultura, Educación e Ordenación Universitaria

0,00

2.208.599.981,84

2.208.599.981,84

6.193.447,32

6.865.075,02

2.195.541.459,50

19.406.712,76

16

C. Medio Rural e Mar

0,00

994.005.765,05

994.005.765,05

23.094.592,02

12.158.903,29

958.752.269,74

144.710.044,87

20

Consello Consultivo de Galicia

2.145.126,00

-321.208,74

1.823.917,26

0,00

0,00

1.823.917,26

0,00

21

Transferencias a corp. locais

116.588.659,00

-2,20

116.588.656,80

0,00

0,00

116.588.656,80

0,00

22

Débeda pública da C.A.

830.590.743,00

-32.598.003,19

797.992.739,81

0,00

0,00

797.992.739,81

44.750.000,81

23

Gastos de diversas consellerías

49.508.824,00

99.238.964,43

148.747.788,43

0,00

626.594,00

148.121.194,43

85.834.596,23

Total xeral

9.557.520.302,00

799.100.549,74

10.356.620.851,74

79.895.399,16

50.061.709,43

10.226.663.743,15

443.491.633,81

Resumo xeral por capítulos

Capítulo

Créditos iniciais

Modificacións de crédito

Créditos vixentes

Rc para transferencias

Rc non dispoñibilidade

Crédito executable

Saldo

dispoñible

1

Gastos de persoal

1.977.677.685,00

-163.016.320,64

1.814.661.364,36

5.821.945,49

23.600,00

1.808.815.818,87

3.170.735,23

2

Gastos en bens correntes e servizos

506.447.509,00

12.451.192,30

518.898.701,30

654.874,80

5.229.471,67

513.014.354,83

2.143.147,36

3

Gastos financeiros

293.184.230,00

-37.456.674,17

255.727.555,83

0,00

0,00

255.727.555,83

0,00

4

Transferencias correntes

4.628.266.852,00

255.328.629,73

4.883.595.481,73

8.193.438,14

23.335.580,91

4.852.066.462,68

19.124.992,27

5

Fondo de continxencia

0,00

75.559.261,21

75.559.261,21

0,00

0,00

75.559.261,21

75.559.261,21

6

Investimentos reais

401.605.032,00

38.553.535,39

440.158.567,39

15.270.120,02

13.168.099,58

411.720.347,79

63.370.788,78

7

Transferencias de capital

1.088.674.538,00

543.714.930,80

1.632.389.468,80

49.955.020,71

8.304.957,27

1.574.129.490,82

234.816.385,64

8

Activos financeiros

123.733.344,00

68.965.995,54

192.699.339,54

0,00

0,00

192.699.339,54

556.322,51

9

Pasivos financeiros

537.931.112,00

4.999.999,58

542.931.111,58

0,00

0,00

542.931.111,58

44.750.000,81

Total xeral

9.557.520.302,00

799.100.549,74

10.356.620.851,74

79.895.399,16

50.061.709,43

10.226.663.743,15

443.491.633,81

Execución orzamentaria (exercicio corrente) correspondente ao ano 2012
Ata o 31.12.2012
Resumo xeral por seccións

Sección

Orzamento vixente

Retencións de crédito

Saldo autorizacións

Saldo disposicións

Saldo obrigas

Pag. pend. ordenar

Pendente pagamento

Saldo orzamento

Autorizacións

Disposicións

Obrigas recoñecidas

Propostas de pagamento

Pag. ordenados

Pagamentos realizados

01

Parlamento

16.654.763,99

0,00

0,00

0,00

0,00

2.243.910,78

0,00

0,00

16.654.763,99

16.654.763,99

16.654.763,99

16.654.763,99

14.410.853,21

14.410.853,21

02

Consello de Contas

5.844.134,79

0,00

0,00

21.112,23

143.368,24

0,00

0,00

0,00

5.844.134,79

5.844.134,79

5.823.022,56

5.679.654,32

5.679.654,32

5.679.654,32

03

Consello da Cultura Galega

2.230.213,07

0,00

0,00

1.077,32

0,00

38.216,48

0,00

0,00

2.230.213,07

2.230.213,07

2.229.135,75

2.229.135,75

2.190.919,27

2.190.919,27

04

Presidencia da Xunta

319.283.444,51

32.231.514,44

0,00

10.449.951,90

0,00

30.276.716,65

0,00

8.678.081,62

278.373.848,45

278.373.848,45

267.923.896,55

267.923.896,55

237.647.179,90

237.647.179,90

05

C. Presidencia, AA.PP. e Xustiza

227.972.067,06

2.497.517,70

0,00

3.399.452,95

0,00

23.291.201,01

0,00

1.131.627,42

224.342.921,94

224.342.921,94

220.943.468,99

220.943.468,99

197.652.267,98

197.652.267,98

06

C. Facenda

115.780.984,94

1.640.851,23

0,00

343.531,81

0,00

32.594.070,70

0,00

225.228,97

113.914.904,74

113.914.904,74

113.571.372,93

113.571.372,93

80.977.302,23

80.977.302,23

07

C. Medio Ambiente, Territorio

586.317.108,30

17.661.570,04

0,00

16.621.328,56

0,00

122.426.184,04

0,00

e Infraestruturas

109.623.925,67

459.031.612,59

459.031.612,59

442.410.284,03

442.410.284,03

319.984.099,99

319.984.099,99

08

C. Economía e Industria

283.472.532,43

5.115.116,20

0,00

127.487.691,46

0,00

50.837.553,49

0,00

9.241.677,54

269.115.738,69

269.115.738,69

141.628.047,23

141.628.047,23

90.790.493,74

90.790.493,74

09

C. Educación e Ordenación

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Universitaria

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10

C. Sanidade

3.600.556.825,01

5.544.299,30

0,00

19.733.455,40

0,00

326.576.396,01

0,00

618.546,43

3.594.393.979,28

3.594.393.979,28

3.574.660.523,88

3.574.660.523,88

3.248.084.127,87

3.248.084.127,87

11

C. Cultura e Turismo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12

C. Traballo e Benestar

930.749.928,45

16.327.628,03

0,00

95.550.888,45

0,00

67.997.441,85

0,00

19.271.191,49

895.151.108,93

895.151.108,93

799.600.220,48

799.600.220,48

731.602.778,63

731.602.778,63

13

C. Medio Rural

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

14

C. Mar

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15

C. Cultura, Educación e

2.208.599.981,84

13.058.522,34

0,00

12.673.732,05

0,00

91.587.419,42

0,00

Ordenación Universitaria

19.406.712,76

2.176.134.746,74

2.176.134.746,74

2.163.461.014,69

2.163.461.014,69

2.071.873.595,27

2.071.873.595,27

16

C. Medio Rural e Mar

994.005.765,05

35.253.495,31

0,00

107.817.996,29

0,00

76.944.158,84

0,00

144.710.044,87

814.042.224,87

814.042.224,87

706.224.228,58

706.224.228,58

629.280.069,74

629.280.069,74

20

Consello Consultivo de Galicia

1.823.917,26

0,00

0,00

0,00

0,00

14.002,65

0,00

0,00

1.823.917,26

1.823.917,26

1.823.917,26

1.823.917,26

1.809.914,61

1.809.914,61

21

Transferencia a corporacións locais

116.588.656,80

0,00

0,00

0,00

0,00

9.604.670,76

0,00

0,00

116.588.656,80

116.588.656,80

116.588.656,80

116.588.656,80

106.983.986,04

106.983.986,04

22

Débeda pública da C.A.

797.992.739,81

0,00

0,00

605,00

0,00

113.880,00

0,00

44.750.000,81

753.242.739,00

753.242.739,00

753.242.134,00

753.242.134,00

753.128.254,00

753.128.254,00

23

Gastos diversas consellerías

148.747.788,43

626.594,00

0,00

0,00

0,00

1.690.217,02

0,00

85.834.596,23

62.286.598,20

62.286.598,20

62.286.598,20

62.286.598,20

60.596.381,18

60.596.381,18

Total xeral

10.356.620.851,74

129.957.108,59

0,00

394.100.823,42

143.368,24

836.236.039,70

0,00

443.491.633,81

9.783.172.109,34

9.783.172.109,34

9.389.071.285,92

9.388.927.917,68

8.552.691.877,98

8.552.691.877,98

Resumo xeral por capítulos

Capítulo

Orzamento vixente

Retencións de crédito

Saldo autorizacións

Saldo disposicións

Saldo obrigas

Pag. pend. ordenar

Pendente pagamento

Saldo orzamento

Autorizacións

Disposicións

Obrigas recoñecidas

Propostas de pagamento

Pag. ordenados

Pagamentos realizados

1

Gastos de persoal

1.814.661.364,36

5.845.545,49

0,00

413.437,75

51.261,63

1.304.787,17

0,00

3.170.735,23

1.805.645.083,64

1.805.645.083,64

1.805.231.645,89

1.805.180.384,26

1.803.875.597,09

1.803.875.597,09

2

Gastos en bens

518.898.701,30

5.884.346,47

0,00

2.438.790,28

26.872,79

27.828.731,06

0,00

correntes e servizos

2.143.147,36

510.871.207,47

510.871.207,47

508.432.417,19

508.405.544,40

480.576.813,34

480.576.813,34

3

Gastos financeiros

255.727.555,83

0,00

0,00

605,00

0,00

118.051,83

0,00

0,00

255.727.555,83

255.727.555,83

255.726.950,83

255.726.950,83

255.608.899,00

255.608.899,00

4

Transferencias correntes

4.883.595.481,73

31.529.019,05

0,00

92.613.279,18

0,00

447.054.787,86

0,00

19.124.992,27

4.832.941.470,41

4.832.941.470,41

4.740.328.191,23

4.740.328.191,23

4.293.273.403,37

4.293.273.403,37

5

Fondo de continxencia

75.559.261,21

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

75.559.261,21

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6

Investimentos reais

440.158.567,39

28.438.219,60

0,00

55.019.438,12

65.233,82

49.945.108,83

0,00

63.370.788,78

348.349.559,01

348.349.559,01

293.330.120,89

293.264.887,07

243.319.778,24

243.319.778,24

7

Transferencias de capital

1.632.389.468,80

58.259.977,98

0,00

243.615.273,09

0,00

279.823.539,44

0,00

234.816.385,64

1.339.313.105,18

1.339.313.105,18

1.095.697.832,09

1.095.697.832,09

815.874.292,65

815.874.292,65

8

Activos financeiros

192.699.339,54

0,00

0,00

0,00

0,00

30.161.033,51

0,00

556.322,51

192.143.017,03

192.143.017,03

192.143.017,03

192.143.017,03

161.981.983,52

161.981.983,52

9

Pasivos financeiros

542.931.111,58

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

44.750.000,81

498.181.110,77

498.181.110,77

498.181.110,77

498.181.110,77

498.181.110,77

498.181.110,77

Total xeral

10.356.620.851,74

129.957.108,59

0,00

394.100.823,42

143.368,24

836.236.039,70

0,00

443.491.633,81

9.783.172.109,34

9.783.172.109,34

9.389.071.285,92

9.388.927.917,68

8.552.691.877,98

8.552.691.877,98

Estado das autorizacións e previsións orzamentarias ata decembro do ano 2012

Códigos e conceptos

Previsións iniciais

Modificación en previsións

Previsións definitivas

Compromisos de ingresos

Dereitos recoñecidos netos

Saldo de compromisos pendentes de recoñecer

En aumento

En diminución

Capítulo 1: Impostos directos

 

 

 

 

 

 

 

100

Tarifa autonómica I.R.P.F

1.841.935.436,00

0,00

0,00

1.841.935.436,00

1.763.252.413,06

1.763.252.413,06

0,00

110

Imposto sobre sucesións e doazóns

153.223.972,00

0,00

0,00

153.223.972,00

213.231.379,10

213.231.379,10

0,00

111

Imposto sobre o patrimonio

35.000.000,00

0,00

0,00

35.000.000,00

43.482.443,37

43.482.443,37

0,00

Total capítulo 1

2.030.159.408,00

0,00

0,00

2.030.159.408,00

2.019.966.235,53

2.019.966.235,53

0,00

Capítulo 2: Impostos indirectos

 

 

 

 

 

 

 

200

Sobre transmisións inter vivos

158.296.768,00

0,00

0,00

158.296.768,00

126.559.587,14

126.559.587,14

0,00

201

Sobre actos xurídicos documentados

142.038.690,00

0,00

0,00

142.038.690,00

97.895.868,93

97.895.868,93

0,00

210

Imposto sobre o valor engadido

1.595.544.928,00

0,00

0,00

1.595.544.928,00

1.572.427.396,94

1.572.427.396,94

0,00

220

Impostos especiais

857.651.169,00

0,00

0,00

857.651.169,00

760.694.662,10

760.694.662,10

0,00

221

Imposto retallista hidrocarburos

88.718.779,00

0,00

0,00

88.718.779,00

80.232.299,14

80.232.299,14

0,00

230

Taxas fiscais sobre o xogo

69.240.000,00

0,00

0,00

69.240.000,00

53.133.048,10

53.133.048,10

0,00

231

Imposto sobre actividades de xogo

5.000.000,00

0,00

0,00

5.000.000,00

3.730.972,97

3.730.972,97

0,00

290

Imposto sobre o bingo

2.411.302,00

0,00

0,00

2.411.302,00

1.706.098,04

1.706.098,04

0,00

291

Imposto sobre contaminación atmosférica

2.586.726,00

0,00

0,00

2.586.726,00

3.556.592,68

3.556.592,68

0,00

292

Imposto sobre o dano ambiental da auga encorada

14.401.000,00

0,00

0,00

14.401.000,00

10.623.351,59

10.623.351,59

0,00

293

Canon eólico

22.750.000,00

0,00

0,00

22.750.000,00

22.835.900,00

22.835.900,00

0,00

Total capítulo 2

2.958.639.362,00

0,00

0,00

2.958.639.362,00

2.733.395.777,63

2.733.395.777,63

0,00

Códigos e conceptos

Previsións iniciais

Modificación en previsións

Previsións definitivas

Compromisos de ingresos

Dereitos recoñecidos netos

Saldo de compromisos pendentes de recoñecer

En aumento

En diminución

Capítulo 3: Taxas, prezos e outros ingresos

 

 

 

 

 

 

 

301

Taxas por servizos administrativos

7.660.281,00

0,00

0,00

7.660.281,00

6.478.308,17

6.478.308,17

0,00

302

Taxas por servizos profesionais

21.340.718,00

0,00

0,00

21.340.718,00

13.107.630,83

13.107.630,83

0,00

303

Taxas por venda de bens

147.931,00

0,00

0,00

147.931,00

73.534,04

73.534,04

0,00

304

Taxas por dominio público

120.000,00

0,00

0,00

120.000,00

0,00

0,00

0,00

311

Prezos públicos

20.635.070,00

0,00

0,00

20.635.070,00

19.791.966,84

19.791.966,84

0,00

312

Prezos privados

5.966.799,00

0,00

0,00

5.966.799,00

4.587.080,33

4.587.080,33

0,00

320

Taxas sobre o xogo

0,00

0,00

0,00

0,00

-8,28

-8,28

0,00

380

Reintegros de exercicios pechados

15.685.098,00

0,00

0,00

15.685.098,00

9.502.234,19

9.502.234,19

0,00

381

Reintegros de exercicio corrente

3.386.146,00

0,00

0,00

3.386.146,00

7.904.051,41

7.904.051,41

0,00

391

Recargas e multas

9.084.213,00

0,00

0,00

9.084.213,00

8.592.470,83

8.592.470,83

0,00

392

Sancións impostas polas consellerías

30.540.212,00

0,00

0,00

30.540.212,00

21.755.595,38

21.755.595,38

0,00

394

Diferenzas entre valores de reembolso e emisión

0,00

0,00

0,00

0,00

4.180.402,94

4.180.402,94

0,00

399

Ingresos diversos

4.337.348,00

0,00

0,00

4.337.348,00

9.016.646,08

9.016.646,08

0,00

Total capítulo 3

118.903.816,00

0,00

0,00

118.903.816,00

104.989.912,76

104.989.912,76

0,00

Códigos e conceptos

Previsións iniciais

Modificación en previsións

Previsións definitivas

Compromisos de ingresos

Dereitos recoñecidos netos

Saldo de compromisos pendentes de recoñecer

En aumento

En diminución

Capítulo 4: Transferencias correntes

 

 

 

 

 

 

 

400

Participación no sistema de financiamento

2.075.512.780,00

0,00

0,00

2.075.512.780,00

1.998.478.001,84

1.998.478.001,84

0,00

401

Da Seguridade Social

94.743.370,00

0,00

0,00

94.743.370,00

101.440.055,71

78.937.818,06

22.502.237,65

402

De organismos autónomos do Estado

246.693.592,00

0,00

0,00

246.693.592,00

107.177.422,89

107.177.422,89

0,00

403

De empresas púb. e outros entes púb. do Estado

0,00

0,00

0,00

0,00

58.559,73

58.559,73

0,00

404

Subvencións finalistas da Admón. xeral

23.713.670,00

0,00

0,00

23.713.670,00

17.516.853,58

15.634.164,39

1.882.689,19

405

Participación das corp. locais nos tributos do Estado

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

408

Outras transf. non finalistas da Admón. central do Estado

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

409

Custo novas transfer. da Admón do Estado

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

430

De organismos autónomos

0,00

0,00

0,00

0,00

839.470,33

839.470,33

0,00

431

De entidades públicas instrumentais de consulta ou asesoramento

0,00

0,00

0,00

0,00

15.939,13

15.939,13

0,00

432

De axencias públicas

0,00

0,00

0,00

0,00

255.300,59

255.300,59

0,00

441

De sociedades mercantís

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

442

De consorcios particip. maior. pola C.A.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

443

De fundacións públicas

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

460

De concellos

0,00

0,00

0,00

0,00

919.192,45

919.192,45

0,00

461

De deputacións

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

470

De empresas privadas

0,00

0,00

0,00

0,00

79.856,25

79.856,25

0,00

480

De familias

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

481

De institucións sen fins de lucro

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

490

Fondo Social Europeo. P.O.

47.118.384,00

0,00

0,00

47.118.384,00

62.096.642,43

62.096.642,43

0,00

491

Iniciativa Equal

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

492

Iniciativa Adapt

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

493

Interreg III e outras iniciativas 2007-2013

0,00

0,00

0,00

0,00

286.384,50

256.170,48

30.214,02

499

Outras transferencias da U.E.

0,00

0,00

0,00

0,00

768.708,58

448.818,33

319.890,25

Total capítulo 4

2.487.781.796,00

0,00

0,00

2.487.781.796,00

2.289.932.388,01

2.265.197.356,90

24.735.031,11

Capítulo 5: Ingresos patrimoniais

 

 

 

 

 

 

 

514

A empresas e outros entes públicos

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

520

Xuros de contas bancarias

9.100.000,00

0,00

0,00

9.100.000,00

4.230.340,69

4.230.340,69

0,00

534

Dividendos e part. en benef. de emp. púb. e outros entes púb.

900.000,00

0,00

0,00

900.000,00

435,56

435,56

0,00

537

De empresas privadas

2.100.000,00

0,00

0,00

2.100.000,00

2.576.458,34

2.576.458,34

0,00

540

Alugueiro e produtos de inmobles

0,00

0,00

0,00

0,00

10.214,83

10.214,83

0,00

550

De concesións administrativas

42.481,00

0,00

0,00

42.481,00

252.520,93

252.520,93

0,00

551

Aproveitamentos agrícolas e forestais

464.286,00

0,00

0,00

464.286,00

788.000,00

788.000,00

0,00

559

Outras concesións e aproveitamentos

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

593

Operacións de derivados

0,00

0,00

0,00

0,00

7.787.675,00

7.787.675,00

0,00

599

Outros ingresos patrimoniais

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Total capítulo 5

12.606.767,00

0,00

0,00

12.606.767,00

15.645.645,35

15.645.645,35

0,00

Capítulo 6: Alleamento de investimentos reais

 

 

 

 

 

 

 

600

Venda de soares

466.539,00

0,00

0,00

466.539,00

164.366,57

164.366,57

0,00

601

Venda de predios rústicos

0,00

0,00

0,00

0,00

254.793,65

254.793,65

0,00

612

Venda de edificios e outras construcións

0,00

0,00

0,00

0,00

6.126,40

6.126,40

0,00

614

Venda elementos de transporte

0,00

0,00

0,00

0,00

9.805,00

9.805,00

0,00

619

Venda doutros investimentos reais

1.282.981,00

0,00

0,00

1.282.981,00

18.263,38

18.263,38

0,00

680

Reintegro por operacións de capital de ex. pechados

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

681

Reintegro por operacións de capital de ex. corrente

0,00

0,00

0,00

0,00

80.731,54

80.731,54

0,00

690

Outros ingresos

0,00

0,00

0,00

0,00

1.700,00

1.700,00

0,00

691

Venda doutros inmobles

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Total capítulo 6

1.749.520,00

0,00

0,00

1.749.520,00

535.786,54

535.786,54

0,00

Capítulo 7: Transferencias de capital

 

 

 

 

 

 

 

700

Do F.C.I.

125.704.193,00

0,00

0,00

125.704.193,00

127.110.735,56

90.217.752,67

36.892.982,89

701

Da Seguridade Social

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

702

De OO.AA. do Estado

44.500.383,00

0,00

0,00

44.500.383,00

48.513.162,09

24.768.840,74

23.744.321,35

703

De empresas púb. e outros entes púb. do Estado

0,00

0,00

0,00

0,00

123.064,95

123.064,95

0,00

704

Subv. finalis. da Admón. xeral

66.241.121,00

0,00

0,00

66.241.121,00

35.996.465,10

32.917.232,10

3.079.233,00

709

Outras transferencias

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

730

De organismos autónomos

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

731

De entidades públicas instrumentais de consulta e asesoramento

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

741

De sociedades mercantís C.A.

0,00

0,00

0,00

0,00

142.780,00

106.200,00

36.580,00

742

De consor. partic. maior. C.A.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

743

De fundacións públicas

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

760

De concellos

239.483,00

0,00

0,00

239.483,00

916.352,98

656.869,98

259.483,00

761

De deputacións

0,00

0,00

0,00

0,00

269.193,41

269.193,41

0,00

770

De empresas privadas

0,00

0,00

0,00

0,00

100.000,00

100.000,00

0,00

780

De familias

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

781

De instituc. sen fins de lucro

0,00

0,00

0,00

0,00

423.277,77

423.277,77

0,00

790

Feder-P.O.

163.884.466,00

0,00

0,00

163.884.466,00

185.117.410,84

142.972.531,09

42.144.879,75

791

Interreg III e outras iniciativas 2007-2013

3.968.614,00

0,00

0,00

3.968.614,00

6.569.585,25

2.919.805,94

3.649.779,31

792

Feoga/Feader/Feaga

154.004.073,00

0,00

0,00

154.004.073,00

289.891.799,25

264.673.431,13

25.218.368,12

793

Fondos de Cohesión

0,00

0,00

0,00

0,00

771.216,79

771.216,79

0,00

794

Ifop/Fep

64.205.949,00

0,00

0,00

64.205.949,00

91.797.053,92

71.623.411,42

20.173.642,50

795

Equal

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

796

Iniciativa Emprego

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

798

Fondo Social Europeo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

799

Outras transferencias da U.E.

542.076,00

0,00

0,00

542.076,00

801.189,70

260.361,23

540.828,47

Total capítulo 7

623.290.358,00

0,00

0,00

623.290.358,00

788.543.287,61

632.803.189,22

155.740.098,39

Capítulo 8: Activos financeiros

 

 

 

 

 

 

 

821

Reint. préstamos concedidos ao sector pub. a longo prazo

522.799,00

0,00

0,00

522.799,00

974.876,94

974.876,94

0,00

830

Reint. préstamos concedidos fóra do sec. pub. c/p

105.000,00

0,00

0,00

105.000,00

0,00

0,00

0,00

831

Reint. préstamos concedidos fóra do sec. pub. a longo prazo

0,00

0,00

0,00

0,00

560.936,94

560.936,94

0,00

841

Devolución de depósitos

0,00

0,00

0,00

0,00

518,11

518,11

0,00

850

Alleamento de acción do sector público

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

851

Redución de capital de empresas do sector público

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

860

Alleamento accións fóra do sector púb.

0,00

0,00

0,00

0,00

2.725.020,00

2.725.020,00

0,00

871

Remanente por liquidación sociedades mercantís

0,00

0,00

0,00

0,00

9.738,64

9.738,64

0,00

873

Remanente liquidación fundacións púb.

0,00

0,00

0,00

0,00

427.062,05

427.062,05

0,00

890

Fondo de garantía de avais

0,00

0,00

0,00

0,00

2.620.321,05

2.620.321,05

0,00

Total capítulo 8

627.799,00

0,00

0,00

627.799,00

7.318.473,73

7.318.473,73

0,00

Capítulo 9: Pasivos financeiros

 

 

 

 

 

 

 

940

Depósitos recibidos

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

950

Préstamos recibidos e emisión de débeda

1.323.761.476,00

0,00

0,00

1.323.761.476,00

1.624.450.000,00

1.624.450.000,00

0,00

Total capítulo 9

1.323.761.476,00

0,00

0,00

1.323.761.476,00

1.624.450.000,00

1.624.450.000,00

0,00

Total xeral

9.557.520.302,00

0,00

0,00

9.557.520.302,00

9.584.777.507,16

9.404.302.377,66

180.475.129,50

Estado de execución do orzamento de ingresos
Data: 31.12.2012
Correspondente ao exercicio corrente
Centro: todas as delegacións

Capítulo

Liquidacións canceladas

Saldo dereitos recoñecidos

Recadado

Devolucións

Recadación líquida

Baixas insolv. e outras causas

Total liquidacións canceladas

I. Impostos directos

2.021.107.234,96

24.381.645,72

1.996.725.589,24

298.121,29

1.997.023.710,53

22.942.525,00

II. Impostos indirectos

2.838.153.356,09

126.289.755,12

2.711.863.600,97

164.190,96

2.712.027.791,93

21.367.985,70

III. Taxas, prezos e outros ingresos

90.975.174,38

2.761.740,02

88.213.434,36

471.095,54

88.684.529,90

16.305.382,86

IV. Transferencias correntes

2.484.690.990,26

299.970.693,94

2.184.720.296,32

0,00

2.184.720.296,32

80.477.060,58

V. Ingresos patrimoniais

15.682.195,32

36.549,97

15.645.645,35

0,00

15.645.645,35

0,00

VI. Alleamento de investimentos reais

535.786,54

0,00

535.786,54

0,00

535.786,54

0,00

VII. Transferencias de capital

577.493.273,99

3.207.030,33

574.286.243,66

0,00

574.286.243,66

58.516.945,56

VIII. Activos financeiros

4.699.008,30

855,62

4.698.152,68

0,00

4.698.152,68

2.620.321,05

IX. Pasivos financeiros

1.624.450.000,00

0,00

1.624.450.000,00

0,00

1.624.450.000,00

0,00

Total xeral

9.657.787.019,84

456.648.270,72

9.201.138.749,12

933.407,79

9.202.072.156,91

202.230.220,75

Estado e evolución da tesouraría

Existencias en 1 de xaneiro

190.510,6 miles

Ingresos do período

Orzamento corrente

9.201.138,7

 

Residuos

315.821,0

 

Extraorzamentarios

19.127,6

 

Recursos outros entes

3.648,0

 

SUMA 

9.539.735,4 “

Pagamentos do período

 

Orzamento corrente

8.552.691,9

 

Residuos

735.990,9

 

Extraorzamentarios

42.530,0

 

Recursos outros entes

4.691,5

 

SUMA

9.335.904,3 “

Existencias en fin de trimestre

394.341,7 ”