Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 97 Venres, 20 de maio de 2022 Páx. 30148

VI. Anuncios

b) Administración local

Concello da Teixeira

ANUNCIO da oferta de emprego público de estabilización do emprego temporal.

Mediante a Resolución da Alcaldía deste concello do 9 de maio de 2022 aprobouse a oferta de emprego público de estabilización do emprego temporal correspondente ás prazas que a continuación se citan para o ano 2022.

Persoal laboral:

Categoría laboral

Especialidade

Nº de prazas

Denominación

Auxiliar de axuda a domicilio e asistente persoal

Asistencia social primaria

1

Auxiliar de axuda a domicilio

Auxiliar de axuda a domicilio e asistente persoal

Asistencia social primaria

1

Auxiliar de axuda a domicilio

Limpador/a

Limpador/a

1

Limpador/a

Persoal funcionario:

Categoría laboral

Especialidade

Nº de prazas

Denominación

Administrativo Admón. xeral C1

Administrativo

1

Administrativo

En cumprimento do artigo 91 da Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das bases de réxime local; o artigo 70 do texto refundido da Lei do Estatuto básico do empregado público, aprobado polo Real decreto lexislativo 5/2015, do 30 de outubro, e o artigo 2 da Lei 20/2021, de 28 de decembro, de medidas urxentes para a redución da temporalidade no emprego público, as formas de provisión serán por concurso, concurso-oposición ou oposición libre, segundo corresponda.

Contra a presente resolución, que pon fin á vía administrativa, pódese interpor alternativamente ou recurso de reposición potestativo ante o alcalde, no prazo dun mes contado desde o día seguinte ao da publicación do presente anuncio, de conformidade cos artigos 123 e 124 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, ou recurso contencioso-administrativo perante o Xulgado do Contencioso-Administrativo de Ourense ou, á súa elección, o que corresponda ao seu domicilio, se este radica en circunscrición distinta á sinalada, sempre dentro da circunscrición do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, no prazo de dous meses, contados desde o día seguinte ao da recepción da presente notificación, de conformidade co artigo 46 da Lei 29/1998, do 13 de xullo, da xurisdición contencioso-administrativa. Se se optase por interpor o recurso de reposición potestativo, non poderá interpor recurso contencioso-administrativo ata que aquel sexa resolto expresamente ou se produza a súa desestimación por silencio. Todo iso sen prexuízo de que se poida interpor calquera outro recurso que se poida estimar máis conveniente ao seu dereito.

A Teixeira, 9 de maio de 2022

Miguel A. Cid Álvarez
Alcalde