Preguntas máis frecuentes

Compartir
 • whatsapp

Alta de usuario/a
Que necesito para solicitar a alta en Chave365?

Para solicitar Chave365 é imprescindible dispoñer dun número de teléfono móbil, no que se recibirá a clave de acceso provisional e as claves de sinatura de cada operación.

Na solicitude de alta a través da sede electrónica da Xunta de Galicia é preciso que o usuario dispoña dun DNI electrónico ou un certificado dixital recoñecido pola sede instalado no seu navegador.

Para a solicitude presencial, é necesario que a persoa interesada acuda persoalmente a algún dos órganos ou unidades administrativas que realizan as funcións de rexistro de usuarios de Chave365 e acredite a súa identidade mostrando o seu DNI ou NIE orixinais, válidos e vixentes. 

Para as persoas estranxeiras, a identificación farase mediante:

 • a) TIE (tarxeta de identificación de persoas estranxeiras)
 • b) Tarxeta vermella (asilo), certificado de rexistro de cidadáns da UE ou documento oficial de concesión do NIE xunto co seu pasaporte).
Quen pode solicitar Chave365?

Chave365 poderá ser utilizado polas persoas maiores de idade ou menores emancipados. A situación de menor emancipado acreditarase cunha certificación do Rexistro Civil que recolla esa circunstancia.

Onde podo solicitar a alta en Chave365?

Se dispón de DNI electrónico ou certificado dixital instalado no navegador, pode solicitar a alta directamente desde a sede electrónica da Xunta de Galicia.

Se quere facelo presencialmente, pode dirixirse a calquera dos órganos de rexistro habilitados ao efecto. Consulte aquí a relación de lugares nos que se pode solicitar.

Pode unha persoa menor de idade solicitar a alta en Chave365?

Como norma xeral non. Só poderán obter Chave365 as persoas menores de idade que estean emancipadas, previa acreditación cunha certificación do Rexistro Civil que recolla esa circunstancia.

Podo solicitar a alta en Chave365 presencialmente en nome doutra persoa levando un poder?

Si, sempre que se trate dun poder notarial orixinal xeral ou específico para a emisión de Chave365.

Non poderá solicitarse a alta en Chave365 en nome doutra persoa mediante unha simple autorización, salvo que se achegue a lexitimación notarial da sinatura.

Unha persoa xurídica pode ter un usuario en Chave365?

Non. O sistema só está dispoñible para persoas físicas, sen prexuízo do seu uso por parte de representantes ou apoderados debidamente autorizados para estes efectos.

Renovación ou caducidade do/a usuario/a
Recibín un SMS indicando que o meu usuario caduca nos próximos días e deixará de funcionar. Que debo facer?

O usuario de Chave365 ten unha validez de 4 anos desde a súa alta no sistema. Transcorrido ese período, prodúcese a caducidade desa conta de usuario.

Para evitar esta caducidade deberá solicitar a renovación do seu usuario, que poderá facer:

Lembre que, trala súa solicitude, recibirá un SMS no seu teléfono informándolle que o seu usuario foi renovado correctamente.

O meu usuario de Chave365 caducou. Que debo facer?

Se o seu usuario caducou, foi dado de baixa do servizo de Chave365 de xeito automático.

Se vostede quere empregar novamente o servizo de Chave365 deberá darse de alta outra vez no devandito servizo. Poderá facelo:

Cando e como podo solicitar a renovación do meu usuario de Chave365?

A solicitude de renovación poderá facela desde o formulario PR001A nos 60 días antes da caducidade do seu usuario de Chave365.

Neste período poderá solicitar a renovación:

Lembre que, trala súa solicitude, recibirá un SMS no seu teléfono informándolle que o seu usuario foi renovado correctamente.

Como podo consultar cando caduca o meu usuario de Chave365?

Para acceder ao espazo onde pode consultar cando caduca o seu usuario de Chave365 entre en "A miña sede" empregando Chave365 ou un certificado dixital ou DNI-e ou Cl@ve.

Unha vez dentro prema na opción "Os meus datos" do menú. Nela atopará un novo acceso a Chave356, prema nel.

Desde a pantalla de Chave365 vostede pode consultar os seus datos no sistema Chave365, por exemplo: 

 • Os datos de validez e renovación do seu usuario e clave de Chave365
 • A información de cando foi cambiada por última vez a súa clave de acceso, recordándolle que debe renovala unha vez ao ano e sinalándolle como pode facelo
Cambio ou caducidade da clave
Esquecín a miña clave de acceso. Que debo facer?

Se dispón do seu teléfono móbil, acceda ao apartado "A miña sede" da sede electrónica da Xunta de Galicia e prema en “Esquecín a miña clave de acceso” no apartado de Chave365:

 1. Deberá indicar o seu DNI e número de teléfono.
 2. Se coinciden cos datos proporcionados na alta de Chave365, recibirá un SMS no teléfono cun código de validación dun só uso e que expira en 5 minutos.
 3. A continuación, terá a posibilidade de introducir unha nova clave, confirmándoa no apartado seguinte e escribindo o código de validación recibido no seu teléfono.

Con isto, unha vez modificada, xa disporía dunha nova clave.

No caso que non poida recuperar a clave mediante o teléfono e teña certificado dixital ou DNIe, pode acceder ao apartado "A miña sede":

 1. Escolla a opción de “Identificarse con certificado ou DNI-e”.
 2. Unha vez dentro, na parte superior dereita atópase o acceso a "Os meus datos".
 3. En "Os meus datos" poderá acceder ao apartado Chave365.
 4. Na parte inferior da páxina atopará unha ligazón coa epígrafe “Se esqueceu a súa clave ou quere desbloquear o seu usuario, prema aquí".
 5. Ao premer, enviaráselle unha nova clave de acceso ao seu teléfono móbil.

Se non ten certificado dixital ou DNIe nin pode recordar a clave empregando o seu teléfono móbil, ofrecémoslle 2 opcións:

 1. Empregar o formulario de Asistente en liña de eServizos, onde se solicitará unha serie de datos co fin de contactar no horario especificado (de luns a venres de 8:00 a 20:00 horas, excepto festivos) mediante videochamada; na videochamada, na que se verifica a identidade da persoa, procederase a realizar a rexeneración da súa clave de Chave365.
 2. Dirixirse persoalmente a algún dos órganos ou unidades administrativas da Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia que realizan as funcións de rexistro de usuarios/as de Chave365.

 

Recibín un SMS indicando que é necesario cambiar a miña clave de acceso anualmente. Que debo facer?

A clave de Chave365 ten unha validez dun ano, sendo necesario que se cambie polo menos unha vez ao ano. O sistema envía o SMS cando a clave está a piques de caducar, polo que deberá cambiala o antes posible.

Para cambiala, acceda, co usuario de Chave365, certificado dixital ou DNIe, ao apartado "A miña sede" da sede electrónica da Xunta de Galicia:

 1. Na parte superior dereita atópase o acceso a "Os meus datos".
 2. No apartado Chave365 poderá cambiar a súa clave de acceso.

No caso de que non recorde a clave, poderá seguir os pasos indicados no anterior punto “Esquecín a miña clave de acceso. Que debo facer?”.

 

A miña clave de acceso caducou. Que debo facer?

A clave de acceso ten que modificarse como mínimo 1 vez ao ano, para ofrecer as garantías de seguridade axeitadas. Se transcurrido 1 ano vostede non cambiou a súa clave de acceso, dispón de 5 intentos para facer o cambio segundo o comentado no anterior punto "Recibín un SMS indicando que é necesario cambiar a miña clave de acceso anualmente. Que debo facer?".

Lembre que unha vez consumidos eses 5 intentos, non se permitirá o acceso e deberá cambiar a súa clave por unha das seguintes canles:

1. Dende a “A miña sede":

a) Se dispón do seu teléfono móbil, prema en “Esquecín a miña clave de acceso” no apartado de Chave365:

 • Deberá indicar o seu DNI e número de teléfono.
 • Se coinciden cos datos proporcionados na alta de Chave365, recibirá un SMS ao teléfono cun código de validación dun só uso e que expira en 5 minutos.
 • A continuación, terá a posibilidade de introducir unha nova clave, confirmándoa no apartado seguinte e escribindo o código de validación recibido no seu teléfono.

b) Certificado dixital ou DNIe:

 • Escolla a opción de “Identificarse con certificado ou DNI-e”.
 • Unha vez dentro, na parte superior dereita atópase o acceso a "Os meus datos".
 • En "Os meus datos" poderá acceder ao apartado Chave365.
 • Na parte inferior da páxina atopará unha ligazón coa epígrafe “Se esqueceu a súa clave ou quere desbloquear o seu usuario, prema aquí".
 • Ao premer, enviaráselle unha nova clave de acceso ao seu teléfono móbil.

2. Empregando o formulario de Asistente en liña de eServizos, onde se solicitará unha serie de datos co fin de contactar no horario especificado (de luns a venres de 8:00 a 20:00 horas, excepto festivos) mediante videochamada; na videochamada, na que se verifica a identidade da persoa, procederase a realizar a rexeneración da súa clave de Chave365.

3. Dirixirse persoalmente a algún dos órganos ou unidades administrativas da Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia que realizan as funcións de rexistro de usuarios/as de Chave365.

 

Como podo consultar os datos de caducidade da miña clave Chave365?

Para acceder ao espazo onde pode consultar os datos de caducidade da súa clave de Chave365 entre en "A miña sede" empregando Chave365 ou un certificado dixital ou DNI-e ou Cl@ve.

Unha vez dentro prema na opción "Os meus datos" do menú. Nela atopará un novo acceso a Chave365, prema nel.

Desde a pantalla de Chave365 vostede pode consultar os seus datos no sistema Chave365, por exemplo: 

 • Os datos de validez e renovación do seu usuario e clave de Chave365.
 • A información de cando foi cambiada por última vez a súa clave de acceso, recordándolle que debe renovala unha vez ao ano e sinalándolle como pode facelo.
Teño a miña clave de acceso bloqueada. Que debo facer?

Se dispón certificado dixital ou DNIe, pode acceder ao apartado "A miña sede":

 1. Escolla a opción de “Identificarse con certificado ou DNI-e”.
 2. Unha vez dentro, na parte superior dereita atópase o acceso a "Os meus datos".
 3. En "Os meus datos" poderá acceder ao apartado Chave365.
 4. Na parte inferior da páxina atopará unha ligazón coa epígrafe “Se esqueceu a súa clave ou quere desbloquear o seu usuario, prema aquí".
 5. Ao premer, enviaráselle unha nova clave de acceso ao seu teléfono móbil.

Se non ten certificado Dixital ou DNIe nin pode recordar a clave empregando o seu teléfono móbil, ofrecémoslle 2 opcións:

 1. Empregar o formulario de Asistente en liña de eServizos, onde se solicitará unha serie de datos co fin de contactar no horario especificado (de luns a venres de 8:00 a 20:00 horas, excepto festivos) mediante videochamada; na videochamada, na que se verifica a identidade da persoa, procederase a realizar a rexeneración da súa clave de Chave365.
 2. Dirixirse persoalmente a algún dos órganos ou unidades administrativas da Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia que realizan as funcións de rexistro de usuarios/as de Chave365.
Baixa de usuario/a
Non estou interesado/a en seguir empregando Chave365. Podo darme de baixa?

Si, pode darse de baixa do sistema Chave365 en calquera momento. Pode facelo electronicamente accedendo á sede electrónica, no apartado "Os meus datos" e premendo en Chave365 e en "Dárse de baixa" ou empregando o formulario “Baixa en Chave365” dispoñible na sede electrónica, ou dirixirse persoalmente a calquera dos órganos ou unidades administrativas que realizan as funcións de rexistro de usuarios de Chave365.

En todo caso, a baixa prodúcese de maneira automática ao pasar catro anos desde a alta.

Sinatura con Chave365
Que necesito para realizar sinaturas electrónicas con Chave365?

Unha vez que o usuario está dado de alta, para operar con Chave365 só necesita ter a man o teléfono móbil que asociou ao seu NIF no formulario de alta. No momento de asinar unha operación recibirá unha mensaxe cunha clave de sinatura. Esa clave é para un só uso: serve para o procedemento para o que o solicitou e só se pode usar unha vez, nun prazo de tempo de 24 horas. Pasado este tempo, poderá solicitar unha clave nova.

Estou tentando asinar unha solicitude e non recibo a clave de sinatura. Que podo facer?

Se non recibe no seu móbil a mensaxe coa clave de sinatura en poucos minutos, pode solicitar o reenvío da mensaxe seguindo as instrucións que aparecerán na propia pantalla da sede electrónica onde deberá introducir a clave de sinatura.

Se esgotados os reintentos segue sen recibir a clave de sinatura, póñase en contacto co servizo de atención cidadá 012 para a súa revisión.

En caso de que a mensaxe fose enviada pero non recibida, deberá contactar co seu provedor de telefonía e/ou revisar a configuración do seu terminal. No estranxeiro e en función da súa configuración de roaming poida que non reciba mensaxes SMS no móbil.

Problemas frecuentes
Podo utilizar Chave365 para presentar unha solicitude en nome doutra persoa?

Si, pode presentar unha solicitude en nome doutra persoa sempre que achegue coa presentación unha autorización, poder ou calquera outro documento acreditativo da representación por calquera medio válido en dereito. Na sede electrónica dispón dun modelo de documento acreditativo de representación.

Deime de alta pero non recibín a mensaxe no móbil coa clave de acceso provisional. Que podo facer?

Se non recibe a mensaxe no móbil coa clave de acceso provisional en poucos minutos, póñase en contacto co servizo de atención cidadá 012 ou de Soporte Técnico de eServizos para confirmar que lle foi enviada. En caso de que fose enviada pero non recibida, deberá contactar co seu provedor de telefonía e/ou revisar a configuración do seu terminal.

Bloqueóuseme o acceso con Chave365. Por que?

Como medida de seguridade para evitar o acceso de terceiros non autorizados, o sistema bloquea o usuario de Chave365 nos seguintes casos:

 • Ao introducir ata en 6 ocasións consecutivas o usuario ou a clave equivocados para identificarse.
 • Ao introducir ata en 3 ocasións consecutivas a clave de sinatura nun proceso de sinatura.

Para desbloquear o seu usuario deberá facelo por unha das seguintes canles:

Extraviei o móbil. Que debo facer?

Se perdeu o móbil e quere evitar que alguén poida usalo para identificarse no seu nome na sede electrónica a través de Chave365, debe chamar o antes posible ao 012 e solicitar que se bloquee o seu usuario. No 012 realizaranlle unha serie de preguntas para confirmar a súa identidade.

Tento solicitar Chave365 de maneira telemática e non mo permite a través da Sede Electrónica xerando o erro “Conexión segura fallida”

Para poder facer a presentación vía telemática é preciso que teña instalado no navegador empregado un certificado dixital válido e en vigor ou un DNI electrónico co correspondente lector de tarxetas; en caso contrario terá que optar pola solicitude presencial nos lugares habilitados.

O meu nome ou o meu apelido figura rexistrado de forma incorrecta, como podo modificalo?

Para poder modificar ese dato terá que acudir de maneira presencial aos lugares habilitados para a xestión de Chave365 ou, como alternativa, se ten certificado dixital ou DNI electrónico pode proceder a dar de baixa o seu usuario e volver a xestionar de novo a alta cos datos correctos.

Estou tratando de asinar un procedemento con Chave365 e cando introduzo a clave de sinatura xérame erro

Lembrámoslle que se introduce tres veces consecutivas a clave de firma e lle xera erro o usuario bloquéase. Como recomendación, podería iniciar a tramitación de novo tentando o proceso de sinatura sobre ese novo borrador.

Chegoume a clave de sinatura e ao introducila deume erro, como podo solicitar unha nova?

No propio formulario figuran as indicacións para solicitar de novo o envío de dita clave. Lembrámoslle que terá ata tres intentos de envío sobre ese mesmo borrador. Superados os intentos, ou ben agarda 24 horas ou ben inicia un novo borrador e tenta a firma sobre ese.

Non me permite o acceso a É-Saúde empregando as claves de Chave365

Se non pode acceder a É-Saúde empregando as claves de Chave365, probe a acceder á sede electrónica con Chave365. No caso de que non obteña erro, debe verificar co seu centro de saúde que teña activo o acceso a eSaude. Recorde que tamén pode acceder a eSaude co certificado dixital ou co DNIe.