Preguntas máis frecuentes

Compartir
  • whatsapp

Que necesito para solicitar a alta en Chave365?

Para solicitar Chave365 é imprescindible dispoñer dun número de teléfono móbil, no que se recibirá a clave de acceso provisional e as claves de sinatura de cada operación.

Na solicitude de alta a través da sede electrónica da Xunta de Galicia é preciso que o usuario dispoña dun DNI electrónico ou un certificado dixital recoñecido pola sede instalado no seu navegador.

Para a solicitude presencial, é necesario que a persoa interesada acuda persoalmente a algún dos órganos ou unidades administrativas que realizan as funcións de rexistro de usuarios de Chave365 e acredite a súa identidade mostrando o seu DNI ou NIE orixinais, válidos e vixentes. 

Para as persoas estranxeiras, a identificación farase mediante:

  • a) TIE (tarxeta de identificación de persoas estranxeiras)
  • b) Tarxeta vermella (asilo), certificado de rexistro de cidadáns da UE ou documento oficial de concesión do NIE xunto co seu pasaporte).
Quen pode solicitar Chave365?

Chave365 poderá ser utilizado polas persoas maiores de idade ou menores emancipados. A situación de menor emancipado acreditarase cunha certificación do Rexistro Civil que recolla esa circunstancia.

Onde podo solicitar a alta en Chave365?

Se dispón de DNI electrónico ou certificado dixital instalado no navegador, pode solicitar a alta directamente desde a sede electrónica da Xunta de Galicia.

Se quere facelo presencialmente, pode dirixirse a calquera dos órganos de rexistro habilitados ao efecto. Consulte aquí a relación de lugares nos que se pode solicitar.

Pode unha persoa menor de idade solicitar a alta en Chave365?

Como norma xeral non. Só poderán obter Chave365 as persoas menores de idade que estean emancipadas, previa acreditación cunha certificación do Rexistro Civil que recolla esa circunstancia.

Podo solicitar a alta en Chave365 presencialmente en nome doutra persoa levando un poder?

Si, sempre que se trate dun poder notarial orixinal xeral ou específico para a emisión de Chave365.

Non poderá solicitarse a alta en Chave365 en nome doutra persoa mediante unha simple autorización, salvo que se achegue a lexitimación notarial da sinatura.

Unha persoa xurídica pode ter un usuario en Chave365?

Non. O sistema só está dispoñible para persoas físicas, sen prexuízo do seu uso por parte de representantes ou apoderados debidamente autorizados para estes efectos.

Podo utilizar Chave365 para presentar unha solicitude en nome doutra persoa?

Si, pode presentar unha solicitude en nome doutra persoa sempre que achegue coa presentación unha autorización, poder ou calquera outro documento acreditativo da representación por calquera medio válido en dereito. Na sede electrónica dispón dun modelo de documento acreditativo de representación.

Que necesito para realizar sinaturas electrónicas con Chave365?

Unha vez que o usuario está dado de alta, para operar con Chave365 só necesita ter a man o teléfono móbil que asociou ao seu NIF no formulario de alta. No momento de asinar unha operación recibirá unha mensaxe cunha clave de sinatura. Esa clave é para un só uso: serve para o procedemento para o que o solicitou e só se pode usar unha vez, nun prazo de tempo de 24 horas. Pasado este tempo, poderá solicitar unha clave nova.

Deime de alta pero non recibín a mensaxe no móbil coa clave de acceso provisional. Que podo facer?

Se non recibe a mensaxe no móbil coa clave de acceso provisional en poucos minutos, póñase en contacto co servizo de atención cidadá 012 ou de Soporte Técnico de eServizos para confirmar que lle foi enviada. En caso de que fose enviada pero non recibida, deberá contactar co seu provedor de telefonía e/ou revisar a configuración do seu terminal.

Esquecín a miña clave de acceso. Que debo facer?

Se ten certificado dixital, acceda ao apartado "A miña sede" da sede electrónica da Xunta de Galicia: na parte superior dereita atópase o acceso a "Os meus datos", onde poderá cambiar a súa clave de acceso. Na parte inferior da páxina de cambio de contrasinal atopará unha ligazón coa epígrafe “Se esqueceu o seu contrasinal, prema aquí". Ao premer, enviaráselle unha nova clave de acceso ao seu teléfono móbil.

Se non ten certificado dixital e polo tanto non pode acceder a "A miña sede" sen a súa clave de Chave365, debe dirixirse persoalmente a algún dos órganos ou unidades administrativas da Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia que realizan as funcións de rexistro de usuarios de Chave365.

Recibín un SMS indicando que é necesario cambiar a miña clave de acceso anualmente. Que debo facer?

A clave de Chave365 ten unha validez dun ano, sendo necesario que se cambie polo menos unha vez ao ano. O sistema envía o SMS cando a clave está a piques de caducar, polo que deberá cambiala o antes posible.

Para cambiala, acceda, con certificado dixital ou usuario de Chave365, ao apartado "A miña sede" da sede electrónica da Xunta de Galicia: na parte superior dereita atópase o acceso a "Os meus datos", onde poderá cambiar a súa clave de acceso. Na parte inferior da páxina de cambio de contrasinal atopará unha ligazón coa epígrafe “Se esqueceu o seu contrasinal, prema aquí". Ao premer, enviaráselle unha nova clave de acceso ao seu teléfono móbil.

Tamén poderá cambiar a súa clave dirixíndose persoalmente a algún dos órganos ou unidades administrativas da Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia que realizan as funcións de rexistro de usuarios de Chave365.

A miña clave de acceso caducou. Que debo facer?

Para poder empregar novamente o servizo de Chave365 deberá cambiar a súa clave por unha das seguintes canles:

Recibín un SMS indicando que o meu usuario caduca nos próximos días e deixará de funcionar. Que debo facer?

O usuario de Chave365 ten unha validez de 4 anos desde a súa alta no sistema. Transcorrido ese período, prodúcese a caducidade desa conta de usuario.

Para evitar esta caducidade deberá solicitar a renovación do seu usuario, que poderá facer:

Lembre que, trala súa solicitude, recibirá un SMS no seu teléfono informándolle que o seu usuario foi renovado correctamente.

O meu usuario de Chave365 caducou. Que debo facer?

Se o seu usuario caducou, foi dado de baixa do servizo de Chave365 de xeito automático.

Se vostede quere empregar novamente o servizo de Chave365 deberá darse de alta outra vez no devandito servizo. Poderá facelo:

Cando e como podo solicitar a renovación do meu usuario de Chave365?

A solicitude de renovación poderá facela desde o formulario PR001A nos 60 días antes da caducidade do seu usuario de Chave365.

Neste período poderá solicitar a renovación:

Lembre que, trala súa solicitude, recibirá un SMS no seu teléfono informándolle que o seu usuario foi renovado correctamente.

Bloqueóuseme o acceso con Chave365. Por que?

Como medida de seguridade para evitar o acceso de terceiros non autorizados, o sistema bloquea o usuario de Chave365 nos seguintes casos:

  • Ao introducir ata en 6 ocasións consecutivas o usuario ou a clave equivocados para identificarse.
  • Ao introducir ata en 3 ocasións consecutivas a clave de sinatura nun proceso de sinatura.

Para desbloquear o seu usuario deberá facelo por unha das seguintes canles:

Extraviei o móbil. Que debo facer?

Se perdeu o móbil e quere evitar que alguén poida usalo para identificarse no seu nome na sede electrónica a través de Chave365, debe chamar o antes posible ao 012 e solicitar que se bloquee o seu usuario. No 012 realizaranlle unha serie de preguntas para confirmar a súa identidade.

Estou tentando asinar unha solicitude e non recibo a clave de sinatura. Que podo facer?

Se non recibe no seu móbil a mensaxe coa clave de sinatura en poucos minutos, pode solicitar o reenvío da mensaxe seguindo as instrucións que aparecerán na propia pantalla da sede electrónica onde deberá introducir a clave de sinatura.

Se esgotados os reintentos segue sen recibir a clave de sinatura, póñase en contacto co servizo de atención cidadá 012 para a súa revisión.

En caso de que a mensaxe fose enviada pero non recibida, deberá contactar co seu provedor de telefonía e/ou revisar a configuración do seu terminal. No estranxeiro e en función da súa configuración de roaming poida que non reciba mensaxes SMS no móbil.

Non estou interesado/a en seguir empregando Chave365. Podo darme de baixa?

Si, pode darse de baixa do sistema Chave365 en calquera momento. Pode facelo electronicamente empregando o formulario “Baixa en Chave365” dispoñible na sede electrónica, ou dirixirse persoalmente a calquera dos órganos ou unidades administrativas que realizan as funcións de rexistro de usuarios de Chave365.

En todo caso, a baixa prodúcese de maneira automática ao pasar catro anos desde a alta.