AXENTES PARA A PREVENCIÓN

Comités de Seguridade e Saúde Laboral

A Lei 31/1995, do 8 de novembro, de prevención dos riscos laborais, regula no seu capítulo V a consulta e participación dos traballadores en materias que afectan á seguridade e saúde no traballo e, máis concretamente, no artigo 33 establece a obriga empresarial de someter á consulta dos traballadores todo o relativo á seguridade e saúde laboral na empresa, sendo os delegados de prevención e os comités de seguridade e saúde laboral os mecanismos de consulta e participación especializada nas materias de Prevención de Riscos Laborais.

Seguindo estes preceptos a Xunta de Galicia asina o acordo sobre dereitos de participación do persoal ao servizo da administración da Xunta de Galicia en materia de prevención de riscos laborais (Resolución 29 de decembro de 2010), que afecta a todo o persoal ao servizo da Administración xeral da Xunta de Galicia, ao persoal dos centros educativos da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria, ao persoal das institucións sanitarias do Servizo Galego de Saúde (Sergas) e ao persoal da Administración de Xustiza.

Consulta e participación - Administración xeral da Xunta de Galicia
Comisión paritaria de seguimento e interpretación
Comité intercentros de seguridade e saúde laboral
Servizos centrais Consellerías (ámbito autonómico) Edificios Administrativos Administración de Xustiza
CSSL de Servizos Centrais CSSL da Consellería de Facenda
CSSL da Consellería de Medio ambiente, Territorio e Infraestruturas
CSSL da Consellería de Economía e Industria
CSSL da Consellería deCultura, Educación e Ordenación Universitaria
CSSL da Consellería de Traballo e Benestar
CSSL da Consellería do Medio Rural e do Mar
CSSL da Consellería de Sanidade
CSSL do Persoal do Servizo de Prevención e Defensa contra Incendios Forestais

CSSL edificio Administrativo de Monelos
CSSL Edificio Administrativo de Ferrol
CSSL Edificio Administrativo de Lugo
CSSL Edificio Administrativo de Vigo
CSSL Edificio Administrativo de Pontevedra
CSSL Edificio Administrativo de Ourense

CSSL da Administración de Xustiza