METODOLOXÍA

Fase 3. Plan de acción

Cando o resultado da avaliación poña de manifesto situacións de risco, tense que organizar a actividade preventiva a través dun proxecto de acción co obxecto de eliminar, controlar e reducir estes riscos, a unha orde de prioridades en función da súa magnitude e número de traballadores/as expostos/as a eles.

O proxecto precisa estar documentado e ser verificado e renovado periodicamente.

Para isto, empregarase como base a ficha 3, que o mesmo cás anteriores tense que considerar como guía metodolóxica e tamén como soporte documental básico.