ORGANIZACIÓN PREVENTIVA DA XUNTA DE GALICIA

Plan de prevención de riscos laborais e procedementos

A Lei de prevención de riscos laborais fixa uns principios básicos de actuación en materia de seguridade e saúde laboral que toda organización debe levar a cabo, sendo un obxectivo básico reforzar a necesidade de integrar a prevención de riscos laborais nos sistemas de xestión da empresa.

Sobre a base destes principios básicos de actuación, é necesario o deseño dun modelo organizativo, recollido no Plan de Prevención, que conduza cara a seguridade integrada na actividade e en todos os niveis xerárquicos da Administración xeral da Xunta de Galicia, e que é o documento básico de referencia como sistema de xestión de prevención de riscos laborais da Administración xeral da Xunta de Galicia, onde se recollen as directrices fixadas para levar a cabo a política de seguridade e saúde laboral establecida.

Neste sentido asumiuse a responsabilidade de implantar e aplicar este plan de prevención que debe garantir a seguridade e saúde e a igualdade de oportunidades do persoal ao servizo da Administración xeral da Xunta de Galicia.

En razón do anteriormente exposto, por proposta do daquela conselleiro de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza e logo de deliberación do Consello da Xunta de Galicia, na súa reunión do día 21 de xaneiro de 2009 apróbase o Plan de Prevención de Riscos Laborais na Administración xeral da Xunta de Galicia (decreto 17/2009, do 21 de xaneiro).

Procedementos

No marco da aplicación e implantación deste plan implantáronse, ata a data, os seguintes procedementos:

  • Vixilancia da saúde. A vixilancia da saúde consiste na observación do estado de saúde do persoal traballador en función dos riscos inherentes ao seu traballo. O obxecto deste procedemento é establecer a sistemática para a xestión da vixilancia da saúde das traballadoras e dos traballadores no ámbito recollido no acordo sobre dereitos de participación do persoal ao servizo da Administración da Xunta de Galicia en materia de prevención de riscos laborais, como no Decreto 204/1997, do 24 de xullo, polo que se crea o Servizo de Prevención de Riscos Laborais.
  • Avaliacións de riscos. O obxecto deste documento é establecer a sistemática para a planificación e realización da identificación de perigos, avaliación e control de riscos laborais nos centros de traballo dependentes da Administración xeral da Xunta de Galicia.
  • Xestión de emerxencias. Este procedemento ten por obxecto desenvolver a sistemática para o establecemento das medidas de emerxencia recollidas no artigo 20 da Lei de prevención de riscos laborais nos centros de traballo da Administración xeral da Xunta de Galicia, de xeito que proporcionen a preparación e resposta ante emerxencias, loita contra o lume ou primeiros auxilios ao persoal traballador. 
  • Protoloco de actuación dos procedementos de consulta e participación en materia de prevención de riscos laborais. O obxecto do presente protocolo é definir as regras de actuación dos órganos de consulta e participación do persoal ao servizo da Administración xeral da Xunta de Galicia, sen prexuízo do establecido na Resolución do 29 de decembro de 2010, da Dirección Xeral de Relacións Laborais, pola que se dispón a inscrición no rexistro e a publicación, no Diario Oficial de Galicia, do acordo sobre dereitos de participación do persoal ao servizo da Administración da Xunta de Galicia en materia de prevención de riscos laborais.publicado no DOG do 20 de xaneiro de 2011.
  • Protoloco de coordinación de actividades empresariais en materia de prevención de riscos laborais. Este protocolo ten como obxectivo establecer a metodoloxía para o cumprimento da normativa vixente en materia de coordinación de actividades empresariais a que se refire o Real Decreto 171/2004, de 30 de xaneiro, polo que se desenvolve o artigo 24 da Lei de Prevención de Riscos Laborais.