SERVIZO DE PREVENCIÓN DE RISCOS LABORAIS
Competencias
Compartir
 • whatsapp

Competencias

 • O deseño, implantación e aplicación do Plan de Prevención de Riscos Laborais
 • A avaliación de riscos
 • A planificación da actividade preventiva
 • A formación/información
 • A consulta e participación dos/as traballadores/as
 • As medidas de emerxencia
 • A vixilancia da saúde dos/as traballadores/as
 • A relación de estudos de postos de traballo, atención a requirimentos da inspección de traballo...

 

O Plan de prevención de riscos laborais (PdePRL)

Aprobado polo Decreto 17/2009 do 21 de xaneiro. O seu obxectivo fundamental é o de integrar a seguridade e saúde laboral no sistema xeral de xestión da Administración xeral da Xunta de Galicia e fomentar unha auténtica cultura de prevención que asegure o cumprimento efectivo e real das obrigas preventivas. A Orde do 25 de 2009 publica os seguintes procedementos:

 • Vixilancia da saúde
 • Avaliación de riscos laborais
 • Xestión de emerxencias
   

Avaliación de riscos

 • Recollida nos artigos 16 e 23 da Lei 31/1995, de 8 de novembro, de prevención de riscos laborais.
 • Metodoloxía utilizada: Guía de Avaliación de Riscos Laborais do INSHT, asumida pola Xunta de Galicia.
 • Deberá realizarse en todos os centros de traballo e posto por posto
 • Obriga a ter actualizada unha base de datos dos centros de traballo
 • Actividade planificada polo Servizo de Prevención, previa consulta nos Comités de Seguridade e Saúde Laboral 

 

Planificación da actividade preventiva

O persoal responsable do centro de traballo/unidade administrativa debe planificar a acción preventiva a partir da Avaliación de Riscos Laborais. Esta planificación debe ser debatida no seo dos Comités de Seguridade e Saúde Laboral. Deberá conter:

 • O Plan de acción para a corrección das deficiencias observadas
 • As necesidades de profundar na avaliación de riscos
 • As necesidades de formación/información
 • A protección a traballadores/as especialmente sensibles
 • Os prazos de execución e a persoa responsable

 

Formación e información

Un dos aspectos básicos que fixa a Lei 31/1995, de 8 de novembro, de prevención de riscos laborais é, sen lugar a dúbida, a formación dos/as traballadores/as. Deberase garantir que cada traballador/a reciba unha formación, teórica e práctica, suficientemente axeitada en materia preventiva, tanto no momento da súa contratación, como cando se produzan cambios nas funcións que desempeñe ou se introduzan novas tecnoloxías ou cambios nos equipos de traballo. A formación deberá estar centrada especificamente no posto de traballo en función de cada traballador/a.

 

Consulta e participación

A Resolución de 29 de decembro de 2010 publica o acordo sobre dereitos de participación do persoal ao servizo da Administración da Xunta de Galicia en materia de prevención de riscos laborais. No que respecta aos órganos de participación o acordo establece a creación dos Comités de Seguridade e Saúde Laboral (CSSL) segundo os seguintes ámbitos na Administración xeral da Xunta de Galicia:

 • 1 CSSL en Servizos Centrais
 • 1 CSSL por cada consellería (ámbito autonómico)
 • 1 CSSL por cada edificio administrativo (6 comités)
   

Por riscos específicos:

 • 1 CSSL para o Servizo de Prevención e defensa contra incendios forestais (SPDCIF) da Consellería do Medio Rural e do Mar
 • 1 CSSL para a Administración de Xustiza

 

Vixilancia da saúde

 • Regúlase nos artigos 14 e 22 da Lei 31/1995, de 8 de novembro, de Prevención de Riscos Laborais, e no artigo 37 do Real Decreto 39/1997, de 17 de xaneiro, polo que se aproba o Regulamento dos Servizos de Prevención.
 • Realízanse os recoñecementos específicos aplicando os protocolos establecidos.
 • Realízanse recoñecementos xenéricos.
 • Realízanse recoñecementos xinecolóxicos.
 • Proba do PSA. 

 

Outras actuacións

 • Medidas de emerxencia
 • Estudos de postos de traballo
 • Traballadores/as especialmente sensibles
 • Atención aos Requirimentos de Inspección de Traballo
 • Atención a denuncias dos/as traballadores/as e sindicatos