...

Xunta de Galicia

Xeración e presentación de solicitudes para as listas de contratación temporal

Esta aplicación permitiralle xerar todas as solicitudes normalizadas para as listas de contratación temporal e presentar telematicamente as solicitudes que teñan habilitada esta funcionalidade.

Contactos relacionados

 • Dúbidas técnicas sobre a aplicación informática

  Teléfono: 881 999 883 ; Fax: 981 545 225
  Correo-e: soporte.rrhh@xunta.gal

 • Información e resolución de dúbidas

  Teléfono: 981 545 236; 981 541 574; 981 957 659; 881 999 367; 981 544 282; 981 544 236

 

Inclusión nas listas. Decreto 37/2006

Documentación que se debe presentar

Os documentos que deberán presentar os interesados para a inscrición nas listas de contratación temporal son os seguintes:

1. Solicitude de inscrición debidamente cuberta. O modelo de solicitude de inscrición nas listas de contratación temporal e nomeamento de persoal interino estará a disposición dos interesados, a partir do 1 de marzo, nesta mesma páxina. Esta solicitude deberá ser presentada nos rexistros da Xunta de Galicia ou demais lugares previstos no artigo 38 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das Administracións Públicas e do procedemento administrativo común, xunto co resto da documentación requirida.

2. Impreso de pagamento da taxa. Segundo o disposto no anexo I  da Lei 6/2003, do 9 de decembro de taxas, prezos e exaccións reguladoras da Comunidade Autónoma de Galicia, modificada pola Lei 12/2015, do 24 de decembro, de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2016, o importe da taxa por inscrición nas listas para a cobertura con carácter temporal de postos de traballo na Administración da Comunidade Autónoma é, para o ano 2016, de 16,98 €.

De acordo co establecido no artigo 23 da Lei 6/2003, de  9 de decembro, de taxas, prezos e exaccións reguladoras da Comunidade Autónoma de Galicia estarán exentas do pagamento da taxa para a inscrición nas listas de contratación:

 • Persoas con discapacidade igual ou superior ao 33%. Esta circunstancia acreditarase coa copia compulsada do certificado de discapacidade ou da resolución pola que se declara a incapacidade permanente total.
 • Persoas que sexan membros de familias numerosas clasificadas na categoría especial. No caso de membros de categoría xeral terán unha bonificación do 50%. Este extremo acreditarase coa copia compulsada do título de familia numerosa.
 • As persoas que figuraren como demandantes de emprego dende, polo menos 6 meses antes á data de convocatoria. Será requisito para o goce da exención do 50% do importe da taxa que non estean a percibir prestación ou subsidio por desemprego.

A acreditación desta situación farase coa certificación expedida pola oficina de emprego no que conste que a/o aspirante figura como demandante de emprego dende, polo menos, o 1 de maio de 2016 ata a data da súa solicitude e que na data da solicitude non percibe prestación ou subsidio por desemprego.

 

3. Certificado debidamente compulsado do grao de coñecemento do idioma galego.

4. Fotocopia, debidamente compulsada, que acredite a titulación requirida e os demais requirimentos da lista.

5. Fotocopia do DNI. De conformidade co Decreto 255/2008, do 23 de outubro, polo que se simplifica a documentación para a tramitación dos procedementos administrativos e se fomenta a utilización de medios electrónicos, non será necesaria a presentación da fotocopia do DNI xunto coa instancia de inclusión nas listas, sempre e cando o interesado manifeste na súa solicitude o seu consentimento expreso para que o órgano competente poida acceder á comprobación dos seus datos de identidade.

 

Información importante para o correcto funcionamiento da aplicación

Para que a aplicación funcione correctamente en Internet Explorer debe escollerse o nivel de seguridade medio-alto.

Accedendo ao menú Ferramentas>Opcións de Internet>Escoller a lapela "Seguridade"> No "Nivel de seguridade para esta zona" escoller medio-alto. Para presentar telemáticamente a solicitude con validación por SMS debe empregar algún teléfono móbil proporcionado nalgunha das súas solicitudes de inclusión, reinclusión ou modificación de datos persoais. O sistema non lle pode proporcionar a información dos seus teléfonos por restricións impostas pola LOPD (Lei Orgánica de Protección de Datos).

Xeración de solicitudes

Outras funcionalidades:

Modificación de datos persoais

A solicitude pode presentarse en calquera momento, producindo efectos na xestión das listas    solicitud puede presentarse en cualquier momento, produciendo efectos en la gestión de las listas transcurridos 15 días naturales contados desde la data de solicitud de modificación.

Xeración de solicitudes

Suspensión de chamamentos

A solicitude poderán presentala os integrantes das listas que non se atopen prestando servizos polo Decreto 37/2006. Dita solicitude, que será irrenunciable, terá efectos suspensivos nas citacións en todas as listas en que estea inscrito o solicitante. Os seus efectos produciranse desde o décimo día natural seguinte contado desde a presentación da solicitude de suspensión no rexistro do órgano competente. O tempo de duración desta, a elección da/eñ interesada/ou, será de dúas, seis ou doce meses computados desde a data de efectos da suspensión.

Xeración de solicitudes

Modificación de ámbitos

A solicitude pode presentarse no mes de xaneiro de todos os anos, e terá efectos na xestión das listas a partir do 1 de marzo seguinte.

Xeración de solicitudes

Modificación do concello de empadroamento

Só para as categorías de persoal laboral dos servizos de prevención e defensa contra incendios forestais e de persoal do Pladiga. A solicitude pode presentarse no mes de xaneiro de cada ano, tendo efectos na xestión das listas para partir do 1 de marzo seguinte. Deberá achegarse coa solicitude a copia compulsada do certificado de empadroamento. Esta solicitude poderá afectar a baremación segundo establécese no artigo 9. bis letra b) do Decreto 5/2007.

Xeración de solicitudes

Actualización de méritos

Só para as categorías de persoal laboral dos servizos de prevención e defensa contra incendios forestais e de persoal do Pladiga. A solicitude de actualización dos méritos referidos a servizos prestados en concellos e mancomunidades de municipios da Comunidade Autónoma de Galicia na mesma categoría, categorías análogas ou asimilables, pode presentarse no mes de xaneiro de cada ano e deberá acompañarse do certificado de servizos prestados no concello ou mancomunidade de municipios.

Xeración de solicitudes

Readmisión automática tras penalización

Poden presentar a solicitude as persoas que estean penalizadas nas listas e queiran volver a formar parte delas. A solicitude presentada durante o período de penalización producirá efectos transcorrido o prazo dun ano desde a data do feito causante da exclusión. A solicitude presentada con posterioridade ao remate do período de penalización producirá efectos o día seguinte ao da súa presentación. A solicitude deberase realizar e presentar electronicamente.

(Artigo 18.2 do Decreto 124/2016, do 8 de setembro -DOG núm. 178 do 19 de setembro de 2016- polo que se modifica o Decreto 37/2006).

Xeración de solicitudes

Modificación do teléfono móbil

As persoas integrantes das listas en cuxo expediente non figure un número de teléfono móbil están obrigadas a comunicalo para poder presentar as solicitudes de modificación de ámbitos, de datos persoais, de suspensión e de restablecemento de chamamentos. A partir da entrada en vigor do decreto Decreto 124/2016, do 8 de setembro, non se terán en conta nin producirán efectos as referidas solicitudes en canto non se facilite un número de teléfono móbil.

(Disposición adicional segunda do Decreto 124/2016, do 8 de setembro -DOG núm. 178 do 19 de setembro de 2016- polo que se modifica o Decreto 37/2006).

Xeración de solicitudes

Reanudación de chamamentos en suspensións a petición da persoa interesada

Poden presentar a solicitude as persoas que estean en suspensión de chamanentos. A solicitude de reincorporación presentarase electronicamente e producirá efectos transcorridos trinta días naturais desde a súa presentación.

(Artigo 15.2 do Decreto 124/2016, do 8 de setembro -DOG núm. 178 do 19 de setembro de 2016- polo que se modifica o Decreto 37/2006).

Xeración de solicitudes

 

AS SEGUINTES SOLICITUDES NON ENTRAN EN VIGOR ATA OS 3 MESES DA PUBLICACIÓN DO DECRETO 124/2016:

Suspensión indefinida de chamamentos

Poden presentar as solicitudes as persoas integrantes das listas que non estean prestando servizos polo Decreto 37/2006. A dita solicitude terá efectos en todas as listas en que estea inscrita a persoa solicitante desde o día seguinte á súa presentación. A suspensión manterase en canto a persoa interesada non presente solicitude de reincorporación.

(Artigo 15.2 do Decreto 124/2016, do 8 de setembro -DOG núm. 178 do 19 de setembro de 2016- polo que se modifica o Decreto 37/2006).

Xeración de solicitudes

Modificación de ámbitos

As solicitudes poderán presentarse no mes de xaneiro de todos os anos; producirán efectos na xestión das listas a partir do 1 de marzo seguinte. A presentación da solicitude debe ser electrónica.

(Artigo 7.1 do Decreto 124/2016, do 8 de setembro -DOG núm. 178 do 19 de setembro de 2016- polo que se modifica o Decreto 37/2006).

Xeración de solicitudes

Modificación de datos persoais

As solicitudes poderán presentarse en calquera momento; producirán efectos na xestión das listas desde o día seguinte ao da súa presentación. A presentación da solicitude debe ser electrónica.

(Artigo 7.2 do Decreto 124/2016, do 8 de setembro -DOG núm. 178 do 19 de setembro de 2016- polo que se modifica o Decreto 37/2006).

Xeración de solicitudes