PROCESOS SELECTIVOS

Oferta pública de emprego

2023

 • Decreto 143/2023, do 9 de novembro, polo que se aproba a oferta de emprego público correspondente a prazas de persoal funcionario e laboral da Administración xeral e das entidades instrumentais do sector público autonómico da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2023

2022

 • Decreto 217/2022, do 22 de decembro, polo que se aproba a oferta de emprego público correspondente a prazas de persoal funcionario e laboral da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2022.
 • Decreto 209/2022, do 17 de novembro, polo que se aproba a oferta de emprego público correspondente a prazas de persoal laboral de entidades instrumentais do sector público autonómico da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2022 co obxecto da posta en marcha e funcionamento de novos servizos públicos.
 • Decreto 79/2022, do 25 de maio, polo que se aproba a oferta de emprego público extraordinaria de prazas de persoal funcionario e laboral da Administración xeral e das entidades instrumentais do sector público autonómico da Comunidade Autónoma de Galicia, correspondente ao proceso de estabilización derivado da Lei 20/2021, do 28 de decembro, de medidas urxentes para a redución da temporalidade no emprego público, e de prazas de persoal laboral obxecto de funcionarización, de conformidade coa Lei 2/2015, do 29 de abril, do emprego público de Galicia.

2021

 • Decreto 62/2021, do 8 de abril, polo que se aproba a oferta de emprego público correspondente a prazas de persoal funcionario e laboral da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2021.
 • Resolución do 29 de xaneiro de 2021 pola que se fai público o resultado do sorteo a que se refire o Regulamento de selección de persoal da Administración da Comunidade Autónoma de Galicia.
Grupo Corpo/Escala/
Categoría
Total Disca. xeral Disca. intelectual Acceso OEPs
acumuladas*
Convocatoria Listas definitivas Aprobados
A1 Corpo facultativo superior, Escala de arquitectos 1     Estabilización 2019 17/12/2021    
A1 Corpo facultativo superior, escala de ciencias, Especialidade de bioloxía 9 1   Estabilización        
A1 Corpo facultativo superior, escala de ciencias, Especialidade de bioloxía 3     Consolidación        
A1 Corpo facultativo superior, escala de ciencias, Especialidade de ciencias do mar 1     Consolidación        
A1 Corpo facultativo superior, escala de ciencias, Especialidade de química 3     Estabilización   17/12/2021    
A1 Corpo facultativo superior, escala de enxeñeiros, Especialidade de enxeñaría agronómica 16 2   Libre 2019-2020 17/12/2021    
A1 Corpo facultativo superior, escala de enxeñeiros, Especialidade de enxeñaría agronómica 4     Estabilización   17/12/2021    
A1 Corpo facultativo superior, escala de enxeñeiros, Especialidade de enxeñaría agronómica 10 1   Promoción interna   17/12/2021    
A1 Corpo facultativo superior, escala de enxeñeiros, Especialidade de enxeñaría de minas 2     Promoción interna        
A1 Corpo facultativo superior, escala de enxeñeiros, Especialidade de enxeñaría de montes 10 1   Libre 2020 17/12/2021    
A1 Corpo facultativo superior, escala de enxeñeiros, Especialidade de enxeñaría de montes 1     Estabilización 2018 17/12/2021    
A1 Corpo facultativo superior, escala de enxeñeiros, Especialidade de enxeñaría de montes 10 1   Promoción interna        
A1 Corpo facultativo superior, escala de enxeñeiros, Especialidade de Enxeñaría de telecomunicación 4     Estabilización        
A1 Corpo facultativo superior, escala de enxeñeiros, Especialidade de enxeñaría industrial 7     Libre   17/12/2021    
A1 Corpo facultativo superior, escala de enxeñeiros, Especialidade de enxeñaría industrial 3     Consolidación        
A1 Corpo facultativo superior, escala de enxeñeiros, Especialidade de enxeñaría industrial 2     Promoción interna        
A1 Corpo facultativo superior, escala de facultativos, Especialidade en Medicina 3     Estabilización        
A1 Corpo facultativo superior, escala de facultativos, Especialidade en Psicoloxía 3 1   Estabilización        
A1 Corpo facultativo superior, Escala de facultativos, Especialidade en Psicoloxía 1     Consolidación        
A1 Corpo facultativo superior, Escala de veterinarios 25 3   Estabilización        
A1 Corpo facultativo superior, Escala de veterinarios 1     Consolidación        
A1 Corpo superior 30 2   Libre        
A1 Corpo superior 41 4   Estabilización        
A1 Corpo superior 6     Consolidación        
A1 Corpo superior 10 1   Promoción interna        
A1 Corpo superior, Escala de sistemas e tecnoloxía da información 8     Promoción interna        
A1 Escala de arqueólogos 5     Libre 2019-2020 04/04/2022    
A1 Corpo Facultativo superior, Escala de arquitectos 1     Libre 2018-2019-2020 17/12/2021    
A1 Escala de ciencias, Especialidade de bioloxía 14 1   Libre        
A1 Corpo facultativo superior, escala de ciencias, Especialidade de química 4     Libre   17/12/2021    
A1 Escala de facultativos de arquivos, bibliotecas e museos, Especialidade bibliotecas 2     Libre   04/04/2022    
A1 Escala de facultativos de arquivos, bibliotecas e museos, Especialidade arquivos 4     Libre 2019 04/04/2022    
A1 Escala de facultativos de arquivos, bibliotecas e museos, Especialidade de museos 2     Libre 2020 04/04/2022    
A1 Escala de facultativos, Especialidade en Medicina 4     Libre        
A1 Escala de letrados 4     Libre        
A1 Escala de sistemas e tecnoloxía da información 16     Libre   17/12/2021    
A1 Escala de veterinarios 38 5   Libre        
A1 Escala superior de estatísticos 4     Libre        
A1 Escala superior de finanzas 9 1   Libre        
A1 Escala superior de finanzas 8     Promoción interna        
A2 Corpo facultativo de grao medio, Escala de técnicos facultativos, Especialidade de educadores 3     Consolidación        
A2 Corpo de xestión 50 4   Libre        
A2 Corpo de xestión 28 2   Estabilización        
A2 Corpo de xestión 1     Consolidación        
A2 Corpo de xestión, Escala técnica de orientación laboral 1     Libre        
A2 Corpo facultativo de grao medio, escala de enxeñeiros técnicos, Especialidade de enxeñaría técnica agrícola 2     Promoción interna        
A2 Corpo facultativo de grao medio, escala de enxeñeiros técnicos, Especialidade de enxeñaría técnica de obras públicas 7     Libre 2019-2020 04/04/2022    
A2 Corpo facultativo de grao medio, escala de enxeñeiros técnicos, Especialidade de enxeñaría técnica de obras públicas 3     Promoción interna        
A2 Corpo facultativo de grao medio, escala de enxeñeiros técnicos, Especialidade de enxeñaría técnica forestal 10 1   Libre 2020 17/12/2021    
A2 Corpo facultativo de grao medio, escala de enxeñeiros técnicos, Especialidade de enxeñaría técnica forestal 4     Estabilización 2018 17/12/2021    
A2 Corpo facultativo de grao medio, escala de enxeñeiros técnicos, Especialidade de enxeñaría técnica forestal 1     Consolidación        
A2 Corpo facultativo de grao medio, escala de enxeñeiros técnicos, Especialidade de enxeñaría técnica forestal 2     Promoción interna        
A2 Corpo facultativo de grao medio, escala de enxeñeiros técnicos, Especialidade de enxeñaría técnica industrial 6     Libre   17/12/2021    
A2 Corpo facultativo de grao medio, escala de enxeñeiros técnicos, Especialidade de enxeñaría técnica industrial 2     Estabilización 2020 17/12/2021    
A2 Corpo facultativo de grao medio, escala de enxeñeiros técnicos, Especialidade enxeñaría técnica agrícola 16 2   Libre 2019-2020 17/12/2021    
A2 Corpo facultativo de grao medio, escala de nexeñieros técnicos, Escala de subinspección urbanística 2     Libre        
A2 Corpo facultativo de grao medio, escala de técnicos facultativos, Especialidade de educadores 13     Libre        
A2 Corpo facultativo de grao medio, Escala de técnicos facultativos, Especialidade de educadores 12 2   Estabilización        
A2 Corpo facultativo de grao medio, escala de técnicos facultativos, Especialidade de traballo social 1     Libre        
A2 Corpo facultativo de grao medio, Escala de técnicos facultativos, Especialidade en enfermería 7     Estabilización        
A2 Corpo facultativo de grao medio, Escala de técnicos facultativos, Especialidade en traballo social 3     Estabilización        
A2 Corpo xestión 85 7   Promoción interna        
A2 Escala de inspectoras e inspectores de consumo 2     Promoción interna        
A2 Escala de técnicos facultativos, Especialidade de enfermería 12 1   Libre        
A2 Escala de xestión de sistemas de informática 8     Promoción interna        
A2 Escala técnica de finanzas 10     Libre        
AP Agrupación profesional de persoal subalterno, Escala de persoal subalterno 38 4   Estabilización        
AP Agrupación profesional de persoal subalterno, escala de persoal subalterno, Especialidade de Persoal de recursos naturais e forestais 5     Consolidación        
AP Agrupación profesional de persoal subalterno, Especialidade de Persoal de recursos naturais e forestais 5     Estabilización        
AP Agrupación profesional do persoal subalterno, escala de persoal subalterno (disc. Intelect.) 9   9 Libre        
AP Escala de persoal de limpeza e recursos naturais e forestais, Especialidade de Persoal de limpeza e cociña (disc. Intelect.) 11   11 Libre        
AP Escala de persoal de limpeza e recursos naturais e forestais, Especialidade de Persoal de recursos naturais e forestais 29 4   Libre        
B Corpo de técnicos de carácter facultativo, Escala de axentes técnicos facultativos, Especialidade en xardín de infancia 99 13   Libre        
B Corpo de técnicos de carácter facultativo, escala de axentes técnicos facultativos, Especialidade en xardín de infancia 2     Estabilización        
C1 Corpo administrativo 40 5   Libre        
C1 Corpo administrativo 11 1   Estabilización        
C1 Corpo administrativo 90 8   Promoción interna        
C1 Corpo de axudantes de carácter facultaitivo, Escala de axentes do Servizo de Gardacostas de Galicia 12     Libre   17/12/2021    
C1 Corpo de axudantes de carácter facultativo de administración especial, Escala técnica de análises de laboratorio 3     Consolidación        
C2 Corpo auxiliar 11 1   Estabilización        
C2 Corpo auxiliar 1     Consolidación        
C2 Corpo auxiliar 80 7   Promoción interna        
C2 Corpo auxiliar 50 6   Libre        
C2 Corpo auxiliar, Escala de persoal de servizos xerais (PSX) 28 5   Libre        
C2 Corpo de auxiliares de carácter técnico, Escala auxiliar de laboratorio 12 1   Libre        
C2 Corpo de auxiliares de carácter técnico, Escala auxiliar de laboratorio 9 1   Estabilización        
C2 Corpo de auxiliares de carácter técnico, Escala auxiliar de recursos naturais e forestaiS 10 1   Libre        
C2 Corpo de auxiliares de carácter técnico, Escala de auxiliares de clínica 24 3   Libre 2019 04/04/2022    
C2 Corpo de auxiliares de carácter técnico, Escala de auxiliares de clínica 21     Consolidación        
C2 Corpo de auxiliares de carácter técnico, Escala de xerocultor 13 2   Libre        
C2 Corpo de auxiliares de carácter técnicos, Escala de auxiliares de clínica 95 7   Estabilización        

*Acumúlanse as prazas correspondentes ás ofertas de emprego público que se indican nesta columna

2020

 • Decreto 225/2020, do 23 de decembro, polo que se aproba a oferta de emprego público correspondente a prazas de persoal funcionario e laboral da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2020.
 • Resolución do 30 de xaneiro de 2020 pola que se fai público o resultado do sorteo ao que se refire o Regulamento de selección de persoal da Administración da Comunidade Autónoma de Galicia.
Grupo Corpo/Escala/
Categoría
Total Disca. xeral Disca. intelectual Acceso OEPs
acumuladas*
Convocatoria Listas definitivas Aprobados
A1 Corpo facultativo superior, Escala de arqueólogos 1     Libre   04/04/2022    
A1 Corpo facultativo superior, Escala de arqueólogos 9 2   Consolidación        
A1 Corpo facultativo superior, Escala de arquitectos       Libre   17/12/2021    
A1 Corpo facultativo superior, Escala de arquitectos 1     Consolidación        
A1 Corpo facultativo superior, Escala de ciencias 9 2   Consolidación        
A1 Corpo facultativo superior, Escala de ciencias, Especialidade de bioloxía 3     Consolidación        
A1 Corpo facultativo superior, Escala de enxeñeiros, Especialidade de enxeñaría agronómica 15 3   Libre   17/12/2021    
A1 Corpo facultativo superior, Escala de enxeñeiros, Especialidade de enxeñaría de telecomunicación 1     Consolidación        
A1 Corpo facultativo superior, Escala de enxeñeiros, Especialidade de enxeñaría industrial 2     Estabilización   17/12/2021    
A1 Corpo facultativo superior, Escala de enxeñeiros, Especialidade de montes 10     Libre   17/12/2021    
A1 Corpo facultativo superior, Escala de enxeñeiros, Especialidade de montes 8 1   Libre        
A1 Corpo facultativo superior, Escala de facultativos , Especialidade de pedagoxía 3     Estabilización        
A1 Corpo facultativo superior, Escala de facultativos , Especialidade de pedagoxía 6     Consolidación        
A1 Corpo facultativo superior, Escala de facultativos , Especialidade de psicoloxía 28 3   Estabilización        
A1 Corpo facultativo superior, Escala de facultativos de arquivos, bibliotecas e museos, Especialidade de bibliotecas 1     Libre   04/04/2022    
A1 Corpo facultativo superior, Escala de facultativos de arquivos, bibliotecas e museos, Especialidade de bibliotecas 1     Promoción interna        
A1 Corpo facultativo superior, Escala de facultativos de arquivos, bibliotecas e museos, Especialidade de museos 1     Libre   04/04/2022    
A1 Corpo facultativo superior, Escala de facultativos de arquivos, bibliotecas e museos, Especialidade de museos 1     Promoción interna        
A1 Corpo facultativo superior, Escala de facultativos, Especialidade de psicoloxía 14 1   Consolidación        
A1 Corpo facultativo superior, Escala de veterinarios 1     Consolidación        
A1 Corpo superior 45 3   Libre        
A1 Corpo superior 6     Estabilización        
A1 Corpo superior 6     Consolidación        
A1 Corpo superior 14     Consolidación        
A1 Corpo superior 20 2   Promoción interna        
A1 Escala de letrados 4     Libre        
A2 Corpo de xestión 40 3   Libre        
A2 Corpo de xestión 3     Estabilización        
A2 Corpo de xestión 6 1   Consolidación        
A2 Corpo de xestión 9     Consolidación        
A2 Corpo de xestión 100 7   Promoción interna        
A2 Corpo de xestión, Escala de gestión de sistemas de informática 4     Estabilización 2018 22/12/2021    
A2 Corpo de xestión, Escala de inspección turística 7 1   Libre        
A2 Corpo de xestión, Escala de inspección turística 2     Estabilización        
A2 Corpo facultativo de grao medio, Escala de arquitectos técnicos 15 3   Libre 2018 17/12/2021    
A2 Corpo facultativo de grao medio, Escala de arquitectos técnicos 1     Consolidación        
A2 Corpo facultativo de grao medio, Escala de axudantes de arquivos, bibliotecas e museos, Especialidade de arquivos 1     Libre   04/04/2022    
A2 Corpo facultativo de grao medio, Escala de axudantes de arquivos, bibliotecas e museos, Especialidade de bibliotecas 1     Libre   04/04/2022    
A2 Corpo facultativo de grao medio, Escala de axudantes de arquivos, bibliotecas e museos, Especialidade de museos 2     Libre   04/04/2022    
A2 Corpo facultativo de grao medio, Escala de enxeñeiros técnicos , Especialidade de enxeñaría técnica agrícola 3     Consolidación        
A2 Corpo facultativo de grao medio, Escala de enxeñeiros técnicos , Especialidade de enxeñaría técnica forestal 3     Consolidación        
A2 Corpo facultativo de grao medio, Escala de enxeñeiros técnicos, Especialidade de enxeñaría técnica agrícola 15 3   Libre   17/12/2021    
A2 Corpo facultativo de grao medio, Escala de enxeñeiros técnicos, Especialidade de enxeñaría técnica de obras públicas 5 1   Libre   04/04/2022    
A2 Corpo facultativo de grao medio, Escala de enxeñeiros técnicos, Especialidade de enxeñaría técnica forestal 10 1   Libre   17/12/2021    
A2 Corpo facultativo de grao medio, Escala de enxeñeiros técnicos, Especialidade de enxeñaría técnica industrial 4     Estabilización   17/12/2021    
A2 Corpo facultativo de grao medio, Escala de subinspección urbanística 1     Estabilización        
A2 Corpo facultativo de grao medio, Escala de técnicos facultativos, Especialidade de educadores 141 12   Estabilización        
A2 Corpo facultativo de grao medio, Escala de técnicos facultativos, Especialidade de educadores 83 8   Consolidación        
A2 Corpo facultativo de grao medio, Escala de técnicos facultativos, Especialidade de enfermaría 4     Estabilización        
A2 Corpo facultativo de grao medio, Escala de técnicos facultativos, Especialidade de enfermaría 5     Consolidación        
A2 Corpo facultativo de grao medio, Escala de técnicos facultativos, Especialidade de fisioterapia 4     Estabilización        
A2 Corpo facultativo de grao medio, Escala de técnicos facultativos, Especialidade de fisioterapia 6     Consolidación        
A2 Corpo facultativo de grao medio, Escala de técnicos facultativos, Especialidade de terapia ocupacional 5     Estabilización        
A2 Corpo facultativo de grao medio, Escala de técnicos facultativos, Especialidade de terapia ocupacional 7     Consolidación        
A2 Corpo facultativo de grao medio, Escala de técnicos facultativos, Especialidade de traballo social 17 2   Estabilización        
A2 Corpo facultativo de grao medio, Escala de técnicos facultativos, Especialidade de traballo social 24 3   Consolidación        
AP Agrupación Profesional, Escala de persoal de limpeza e recursos naturais e forestais, Especialidade de persoal de limpeza e cociña 52 5   Libre        
AP Agrupación Profesional, Escala de persoal de limpeza e recursos naturais e forestais, Especialidade de persoal de limpeza e cociña 6   6 Libre        
AP Agrupación profesional, Escala de persoal de limpeza e recursos naturais e forestais, Especialidade de persoal de limpeza e cociña 418 30   Estabilización        
AP Agrupación Profesional, Escala de persoal de limpeza e recursos naturais e forestais, Especialidade de persoal de recursos naturais e forestais 8     Libre        
AP Agrupación Profesional, Escala persoal subalterno 46 3   Libre 2019 04/04/2022    
AP Agrupación Profesional, Escala persoal subalterno (discap. Intelectuais) 14   14 Libre 2019 04/04/2022    
B Corpo de técnicos de carácter facultativo, Escala axentes técnicos en xestión ambiental 18 3   Libre        
B Corpo de técnicos de carácter facultativo, Escala de axentes técnicos en xestión ambiental 18 2   Estabilización        
B Corpo de técnicos de carácter facultativo, Escala de axentes técnicos facultativos, Especialidade de xardín de infancia 400 21   Estabilización        
B Corpo de técnicos de carácter facultativo, Escala de axentes técnicos facultativos, Especialidade de xardín de infancia 139 12   Consolidación        
B Corpo de técnicos de carácter facultativo, Escala técnica de delineantes 9 1   Libre        
B Corpo de técnicos de carácter facultativo, Escala técnica de delineantes 4     Estabilización        
B Corpo de técnicos de carácter facultativo, Escala técnica do servizo de prevención e defensa contra Incendios forestais, Especialidade bombeiro forestal xefe de brigada 10     Estabilización        
B Corpo de técnicos de carácter facultativo, Escala técnica do servizo de prevención e defensa contra Incendios forestais, Especialidade bombeiro forestal xefe de brigada 10     Consolidación        
C1 Corpo administrativo 62 5   Libre        
C1 Corpo administrativo 3 1   Consolidación        
C1 Corpo administrativo 150 10   Promoción interna        
C1 Corpo administrativo 2     Estabilización        
C1 Corpo administrativo 2     Consolidación        
C1 Corpo administrativo, Escala de axentes de inspección, Especialidade de dominio público hidráulico 16 1   Promoción interna        
C1 Corpo Administrativo, Escala de axentes de inspección, Especialidade de mobilidade 1     Estabilización        
C1 Corpo Administrativo, Escala de axentes de inspección, Especialidade de vixilancia de estradas 11     Estabilización        
C1 Corpo Administrativo, Escala de Axentes de Inspección, Especialidade de Vixilancia de Estradas 2     Consolidación        
C1 Corpo administrativo, Escala de axentes de inspección, Especialidade vixilancia de estradas 57 4   Promoción interna        
C1 Corpo Administrativo, Escala técnica auxiliar de informática 3     Estabilización 2018 22/12/2021    
C1 Corpo administrativo, Escala técnica auxiliar de informática 1     Consolidación        
C1 Corpo de auxiliares de carácter técnico, Escala auxiliar do servizo de prevención e defensa contra incendios forestais 48 4   Consolidación        
C1 Corpo de axudantes de carácter facultativo, Escala técnica de análises de laboratorio 12 2   Libre        
C1 Corpo de axudantes de carácter facultativo, Escala técnica de análises de laboratorio 9 1   Estabilización        
C1 Corpo de axudantes de carácter facultativo, Escala técnica de cociña 5 1   Estabilización        
C1 Corpo de axudantes de carácter facultativo, Escala técnica de mantemento de servizos 8 1   Estabilización        
C1 Corpo de axudantes de carácter facultativo, Escala técnica de mantemento de servizos 17     Libre        
C1 Corpo de axudantes de carácter facultativo, Escala técnica de recursos naturais e forestais 7 1   Libre        
C1 Corpo de axudantes de carácter facultativo, Escala técnica de recursos naturais e forestais 5     Estabilización        
C2 Corpo auxiliar 70 6   Libre        
C2 Corpo Auxiliar 1     Estabilización        
C2 Corpo auxiliar 3     Consolidación        
C2 Corpo auxiliar 11 2   Estabilización        
C2 Corpo auxiliar 18     Consolidación        
C2 Corpo auxiliar 50 4   Promoción interna        
C2 Corpo auxiliar, Escala de persoal de servizos xerais (PSX) 4   4 Libre        
C2 Corpo Auxiliar, Escala de persoal de servizos xerais (PSX) 115 9   Estabilización        
C2 Corpo Auxiliar, Escala de persoal de servizos xerais (PSX) 54 5   Consolidación        
C2 Corpo de auxiliares de carácter técnico, Escala auxiliar de arquivos, bibliotecas e museos 15 2   Libre        
C2 Corpo de auxiliares de carácter técnico, Escala auxiliar de coidadores 25 5   Libre 2019 04/04/2022    
C2 Corpo de auxiliares de carácter técnico, Escala auxiliar de condución 1     Estabilización        
C2 Corpo de auxiliares de carácter técnico, Escala auxiliar de condución 7     Estabilización        
C2 Corpo de auxiliares de carácter técnico, Escala auxiliar de recursos naturais e forestais 9 1   Estabilización        
C2 Corpo de auxiliares de carácter técnico, Escala auxiliar de recursos naturais e forestais 16 1   Libre        
C2 Corpo de auxiliares de carácter técnico, Escala auxiliar do servizo de prevención e defensa contra incendios forestais, Especialidade de bombeiro forestal 92 7   Estabilización        
C2 Corpo de auxiliares de carácter técnico, Escala de xerocultor 109 11   Estabilización        
C2 Corpo de auxiliares de carácter técnico, Escala de xerocultor 42 3   Consolidación        
I Categoría 19- Titulado superior farmacéutico 1     Consolidación        
II Categoría 005. Profesor-Mestre 2 1   Estabilización        
II Categoría 7- Titulado grao medio 1     Consolidación        
III Categoría 17- Analista de laboratorio 2     Consolidación        
III Categoría 4- Gobernante/a servicios domésticos 1     Consolidación        
III Categoría 6- Especialista de oficios 1     Consolidación        
III Categoría 63- Oficial/a 1ª condutor/a 1     Consolidación        
III Categoría 65- Oficial 1ª cociña 1     Consolidación        
III Categoría 67- Capataz de cuadrilla 1     Consolidación        
III Categoría 7- Técnico/a auxiliar de obras 1     Consolidación        
IV Categoría 04- Coidador/a auxiliar 1     Consolidación        
IV Categoría 11- Auxiliar de laboratorio 3     Consolidación        
IV Categoría 31- Legoeiro/a 8     Consolidación        
IV Categoría 39- Auxiliar de autopsias 1     Consolidación        
IV Categoría 9- Oficial 2ª agrario 2     Consolidación        

*Acumúlanse as prazas correspondentes ás ofertas de emprego público que se indican nesta columna

2019

 • Decreto 33/2019, do 28 de marzo, polo que se aproba a oferta de emprego público correspondente a prazas de persoal funcionario e laboral da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2019.
 • Resolución do 24 de xaneiro de 2019 pola que se fai público o resultado do sorteo a que se refire o Regulamento de selección de persoal da Administración da Comunidade Autónoma de Galicia.
Grupo Corpo/Escala/
Categoría
Total Disca. xeral Disca. intelectual Acceso OEPs
acumuladas*
Convocatoria Listas definitivas Aprobados
A1 Corpo superior 42 3   Libre 2018, 2019 26/11/2019 05/06/2020  
A1 Corpo superior 1     Consolidación 2018, 2019 26/11/2019 05/06/2020  
A1 Corpo superior 16 2   Estabilización 2018, 2019 26/11/2019 05/06/2020  
A1 Escala de letrados 8 1   Libre   23/04/2021 10/09/2021  
A1 Escala de veterinarios 12 2   Libre 2017, 2018, 2019 11/12/2020 30/04/2021  
A1 Escala superior de finanzas 1     Libre   18/06/2021 01/03/2022  
A1 Escala superior de finanzas 3     Estabilización   18/06/2021 01/03/2022  
A1 Escala superior de finanzas 5 1   Promoción Interna   18/06/2021 01/03/2022  
A1 Facultativo superior, escala de enxeñeiros, esp. de Enxeñaría de camiños, canles e portos 6     Estabilización   Decreto 79/2022 (DOG nº 102, 30.05.2022)    
A1 Facultativo superior, escala de enxeñeiros, esp. de Enxeñaría de telecomunicacións 2     Estabilización   Decreto 79/2022 (DOG nº 102, 30.05.2022)    
A1 Facultativo superior, escala de facultativos de arquivos, bibliotecas e museos, esp. Arquivos 2     Libre        
A1 Facultativo superior, escala de facultativos de arquivos, bibliotecas e museos, esp. Arquivos 2     Estabilización   Decreto 79/2022 (DOG nº 102, 30.05.2022)    
A1 Facultativo superior, escala de facultativos de arquivos, bibliotecas e museos, esp. Arquivos 1     Consolidación   Decreto 79/2022 (DOG nº 102, 30.05.2022)    
A1 Facultativo superior, escala de facultativos de arquivos, bibliotecas e museos, esp. Bibliotecas 2     Libre        
A1 Facultativo superior, escala de facultativos de arquivos, bibliotecas e museos, esp. Bibliotecas 1     Estabilización   Decreto 79/2022 (DOG nº 102, 30.05.2022)    
A1 Facultativo superior, escala de profesores numerarios de institutos politécnicos marítimo-pesqueiros, esp. Inglés marítimo 1     Estabilización   Decreto 79/2022 (DOG nº 102, 30.05.2022)    
A1 Facultativo superior, escala enxeñeiros, esp. de arqueólogos 1     Libre   04/04/2022    
A1 Facultativo superior, escala enxeñeiros, esp. de arquitectos 3     Libre   17/12/2021    
A1 Facultativo superior, escala enxeñeiros, esp. de enxeñaría agronómica 10     Libre   17/12/2021    
A1 Facultativo superior, escala enxeñeiros, esp. de enxeñaría de minas 4     Libre   04/04/2022    
A1 Facultativo superior, escala facultativo servizos sociais, esp. Pedagoxía 3     Estabilización   Decreto 79/2022 (DOG nº 102, 30.05.2022)    
A1 Superior 26 3   Promoción Interna 2018, 2019 31/01/2020 16/07/2020  
A2 Corpo de xestión 29 2   Libre 2018, 2019 26/11/2019 05/06/2020  
A2 De xestión 4     Estabilización 2018, 2019 26/11/2019 05/06/2020  
A2 De xestión 2     Consolidación 2018, 2019 26/11/2019 05/06/2020  
A2 Escala técnica de facultativos, esp. de traballo social 20 5   Libre 2017, 2018, 2019 08/11/2019 30/09/2020  
A2 Escala técnica de finanzas 8 1   Libre   04/04/2022    
A2 Escala técnica de finanzas 8 1   Estabilización  2018, 2019 18/06/2021 01/03/2022  
A2 Facultativo de grao medio, escala de axudantes de arquivos, bibliotecas e museos, esp. Arquivos 1     Estabilización   Decreto 79/2022 (DOG nº 102, 30.05.2022)    
A2 Facultativo de grao medio, escala de axudantes de arquivos, bibliotecas e museos, esp. Bibliotecas 5     Libre        
A2 Facultativo de grao medio, escala de axudantes de arquivos, bibliotecas e museos, esp. Bibliotecas 2     Estabilización   Decreto 79/2022 (DOG nº 102, 30.05.2022)    
A2 Facultativo de grao medio, escala de axudantes de arquvos, bibliotecas e museos, esp. Museos 3     Libre        
A2 Facultativo de grao medio, escala de axudantes de arquvos, bibliotecas e museos, esp. Museos 1     Estabilización   Decreto 79/2022 (DOG nº 102, 30.05.2022)    
A2 Facultativo de grao medio, escala de enxeñeiros técnicos, esp. Enxeñaría técnica agrícola 4     Consolidación   Decreto 79/2022 (DOG nº 102, 30.05.2022)    
A2 Facultativo de grao medio, escala de enxeñeiros técnicos, esp. Enxeñaría técnica agrícola 20 4   Libre   17/12/2021    
A2 Facultativo de grao medio, escala de enxeñeiros técnicos, esp. Enxeñaría técnica de obras públicas 4     Libre   04/04/2022    
A2 Facultativo de grao medio, escala de enxeñeiros técnicos, esp. Enxeñaría técnica de obras públicas 1     Estabilización   Decreto 79/2022 (DOG nº 102, 30.05.2022)    
A2 Facultativo de grao medio, escala de enxeñeiros técnicos, esp. Enxeñaría técnica forestal 1     Consolidación   Decreto 79/2022 (DOG nº 102, 30.05.2022)    
A2 Facultativo de grao medio, escala de enxeñeiros técnicos, esp. Enxeñaría técnica minas 1     Libre   04/04/2022    
A2 Facultativo de grao medio, escala de enxeñeiros técnicos, esp. Enxeñaría técnica minas 2     Estabilización   Decreto 79/2022 (DOG nº 102, 30.05.2022)    
A2 Xestión 67 5   Promoción Interna 2018, 2019 31/01/2020 16/07/2020  
AP Agrupación profesional de persoal funcionario subalterno 25 5   Estabilización   Decreto 79/2022 (DOG nº 102, 30.05.2022)    
AP Agrupación profesional do persoal funcionario subalterno 14   14 Libre   04/04/2022    
AP Agrupación profesional do persoal funcionario subalterno 73 5   Libre   04/04/2022    
B Técnicos de carácter facultativo, escala axentes técnica de facultativos, esp. Animación sociocultural 1     Estabilización   Decreto 79/2022 (DOG nº 102, 30.05.2022)    
B Técnicos de carácter facultativo, escala axentes técnica de facultativos, esp. Xardín de infancia 53 5   Estabilización   Decreto 79/2022 (DOG nº 102, 30.05.2022)    
C1 Administrativo 55 5   Libre 2018, 2019 25/11/2019 05/06/2020  
C1 Administrativo 1     Consolidación 2018, 2019 25/11/2019 05/06/2020  
C1 Administrativo 4 1   Estabilización 2018, 2019 25/11/2019 05/06/2020  
C1 Administrativo 100 8   Promoción Interna 2018, 2019 31/01/2020 16/07/2020  
C1 Administrativo, escala de axentes de inspección, esp. Consumo 3     Estabilización   Decreto 79/2022 (DOG nº 102, 30.05.2022)    
C2 Auxiliar 2     Consolidación 2018, 2019 25/11/2019 05/06/2020  
C2 Auxiliar 5   5 Libre        
C2 Auxiliar 25 5   Estabilización 2018, 2019 25/11/2019 05/06/2020  
C2 Auxiliar 27 2   Promoción Interna 2018, 2019 31/01/2020 16/07/2020  
C2 Auxiliares de carácter técnico, escala auxiliares de clínica 30 4   Libre        
C2 Auxiliares de carácter técnico, esp. Bombeiro/a forestal condutor motobomba 1     Consolidación   Decreto 79/2022 (DOG nº 102, 30.05.2022)    
C2 Auxiliares de carácter técnico, esp. Emisorista de defensa contra incendios forestais 1     Consolidación   Decreto 79/2022 (DOG nº 102, 30.05.2022)    
C2 Corpo auxiliar 95 5   Libre 2018, 2019 25/11/2019 05/06/2020  
III Categ 004 -Gobernante/a serivzos domésticos 11     Funcionarización        
III Categ 063 - Oficial 1ª condutor 19     Funcionarización        
III Categ 065 - Oficial 1ª cociña 10     Funcionarización        
III Categ 065 - Oficial 1ª cociña 1     Consolidación   Decreto 79/2022 (DOG nº 102, 30.05.2022)    
III Categ 069 - Oficial servizos técnicos 9     Funcionarización        
III Categ 104 - Intérprete linguaxe de signos 31 2   Funcionarización        
IV Categ 004 - Auxiliar coidador/a 40     Funcionarización        
IV Categ 004 - Auxiliar coidador/a 283 23   Funcionarización        
IV Categ 005 - Oficial 2ª cociña 97 9   Funcionarización        
IV Categ 011 - Auxiliar de laboratorio 2     Consolidación   Decreto 79/2022 (DOG nº 102, 30.05.2022)    
IV Categ 35 - Auxiliar de arquivos e bibliotecas 8     Funcionarización        
V Categ 001 - Camareiro/a-Limpador/a 151 11   Funcionarización        
V Categ 011 - Limpador/a-fregador/a 181 11   Funcionarización        

*Acumúlanse as prazas correspondentes ás ofertas de emprego público que se indican nesta columna

2018

 • Decreto 160/2018, do 13 de decembro, polo que se aproba a oferta de emprego público correspondente a prazas de persoal funcionario e laboral da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2018.
 • Resolución do 17 de xaneiro de 2018 pola que se fai público o resultado do sorteo a que se refire o Regulamento de selección de persoal da Administración da Comunidade Autónoma de Galicia.
Grupo Corpo/Escala/
Categoría
Total Disca. xeral Disca. intelectual Acceso OEPs
acumuladas*
Convocatoria Listas definitivas Aprobados
A1 Escala de facultativos, esp. de bioloxía 18 1   Libre    28/11/2019 21/09/2020  
A1 Facultativo Superior escala de Arquitectos 5     Estabilización    17/12/2021    
A1 Facultativo Superior escala de Ciencias, esp. Bioloxía 13 2   Consolidación    28/11/2019 21/09/2020  
A1 Facultativo Superior escala de Ciencias, esp. Ciencias do Mar 1     Consolidación   Decreto 79/2022 (DOG nº 102, 30.05.2022)    
A1 Facultativo Superior escala de Ciencias, esp. Química 2     Consolidación   Decreto 79/2022 (DOG nº 102, 30.05.2022)    
A1 Facultativo Superior escala de Enxeñeiros, esp. Enxeñaría Agronómica 3     Consolidación   Decreto 79/2022 (DOG nº 102, 30.05.2022)    
A1 Facultativo Superior escala de Enxeñeiros, esp. Enxeñaría de Minas 4 1   Consolidación   Decreto 79/2022 (DOG nº 102, 30.05.2022)    
A1 Facultativo Superior escala de Enxeñeiros, esp. Enxeñaría de Montes 1     Consolidación   Decreto 79/2022 (DOG nº 102, 30.05.2022)    
A1 Facultativo Superior escala de Enxeñeiros, esp. Enxeñaría Industrial 6     Consolidación   Decreto 79/2022 (DOG nº 102, 30.05.2022)    
A1 Facultativo Superior escala de Facultativos de arquivos, bibliotecas e museos, esp. Arquivos 2     Consolidación   Decreto 79/2022 (DOG nº 102, 30.05.2022)    
A1 Facultativo Superior escala de facultativos, esp. Medicina 27 2   Estabilización    07/11/2019 21/09/2020  
A1 Facultativo Superior escala de facultativos, esp. Psicoloxía 22 2   Estabilización    08/11/2019 21/09/2020  
A1 Facultativo Superior escala de Inspección urbanística 7     Estabilización   Decreto 79/2022 (DOG nº 102, 30.05.2022)    
A1 Facultativo Superior escala de profesores numerarios de institutos politécnicos marítimo-pesqueiros, esp. Inglés marítimo 1     Estabilización   Decreto 79/2022 (DOG nº 102, 30.05.2022)    
A1 Facultativo Superior escala de profesores numerarios de institutos politécnicos marítimo-pesqueiros, esp. Lexislación marítima 2     Estabilización   Decreto 79/2022 (DOG nº 102, 30.05.2022)    
A1 Facultativo Superior escala de profesores numerarios de institutos politécnicos marítimo-pesqueiros, esp. Máquinas e instalacións mariñas 12     Estabilización   Decreto 79/2022 (DOG nº 102, 30.05.2022)    
A1 Facultativo Superior escala de profesores numerarios de institutos politécnicos marítimo-pesqueiros, esp. Navegación marítima 14     Estabilización   Decreto 79/2022 (DOG nº 102, 30.05.2022)    
A1 Facultativo Superior escala de profesores numerarios de institutos politécnicos marítimo-pesqueiros, esp. Pesca marítima 1     Estabilización   Decreto 79/2022 (DOG nº 102, 30.05.2022)    
A1 Facultativo Superior escala de profesores numerarios de institutos politécnicos marítimo-pesqueiros, esp. Procesos de cultivo acuícola 6     Estabilización   Decreto 79/2022 (DOG nº 102, 30.05.2022)    
A1 Facultativo Superior escala de Veterinarios 8 1   Consolidación 2017, 2018, 2019 11/12/2020 30/04/2021  
A1 Facultativo Superior escala de Veterinarios 30 4   Estabilización 2017, 2018, 2019 11/12/2020 30/04/2021  
A1 Facultativo Superior escala Enxeñeiros, esp. Enxeñaría de montes 15     Estabilización   17/12/2021    
A1 Facultativo Superior, escala de arquitectos 5     Libre   17/12/2021    
A1 Facultativo superior, escala técnica de facultativos, esp. de medicina 10 6   Libre   07/11/2019 21/09/2020  
A1 Facultativo superior, escala técnica de facultativos, esp. de psicoloxía 33 5   Libre   08/11/2019 21/09/2020  
A1 Superior 10     Libre   26/11/2019 05/06/2020  
A1 Superior 33 3   Estabilización  2018, 2019 26/11/2019 05/06/2020  
A1 Superior 31 2   Consolidación  2018, 2019 26/11/2019 05/06/2020  
A1 Superior 20 2   Promoción Interna  2018, 2019 31/01/2020 16/07/2020  
A1 Superior de Finanzas 5     Libre  2018, 2019 18/06/2021 01/03/2022  
A1 Superior, escala de Letrados 4     Libre    26/04/2019 18/12/2019  18/02/2021
A1 Superior, escala de sistemas de tecnoloxía da información 1     Consolidación   Decreto 79/2022 (DOG nº 102, 30.05.2022)    
A2 Técnica de Estatísticos 2     Libre   26/04/2019 26/06/2020  11/02/2022
A2 escala técnica de facultativos, esp. de enfermaría 34 1   Estabilización 2017, 2018 06/11/2019 21/09/2020  
A2 escala técnica de facultativos, esp. de fisioterapia 10     Estabilización 2017, 2018 06/11/2019 21/09/2020  
A2 escala técnica de facultativos, esp. de terapia ocupacional 33 1   Estabilización   08/11/2019 21/09/2020  
A2 Facultativo de grao medio, escala Arquitectos técnicos 10 1   Libre   29/04/2022    
A2 Facultativo de grao medio, escala Arquitectos técnicos 5     Estabilización   29/04/2022    
A2 Facultativo de grao medio, escala Enxeñeiros técnicos, esp. Enxeñaría técnica agrícola 40 6   Estabilización   29/04/2022    
A2 Facultativo de grao medio, escala Enxeñeiros técnicos, esp. Enxeñaría técnica forestal 23     Estabilización   29/04/2022    
A2 Facultativo de grao medio, escala técnica de facultativos, esp. de educadores 27 5   Libre 2017, 2018 06/11/2019 30/09/2020  
A2 Facultativo de grao medio, escala técnica de facultativos, esp. Educadores 24 1   Estabilización  2017, 2018 06/11/2019 30/09/2020  
A2 Facultativo de grao medio, escala técnica de facultativos, esp. Traballo social 10     Libre  2017, 2018, 2019 08/11/2019 30/09/2020  
A2 Facultativo de grao medio, escala técnica de facultativos, esp. Traballo Social 26 1   Estabilización  2017, 2018, 2019 08/11/2019 30/09/2020  
A2 Facultativos de grao medio, escala de Enxeñeiros técnicos, esp. Enxeñaría técnica agrícola 9 2   Consolidación   Decreto 79/2022 (DOG nº 102, 30.05.2022)    
A2 Facultativos de grao medio, escala de Enxeñeiros técnicos, esp. Enxeñaría técnica forestal 7 1   Consolidación   Decreto 79/2022 (DOG nº 102, 30.05.2022)    
A2 Facultativos de grao medio, escala de Enxeñeiros técnicos, esp. Enxeñaría técnica industrial 6     Consolidación   Decreto 79/2022 (DOG nº 102, 30.05.2022)    
A2 Facultativos de grao medio, escala de mestres de taller de institutos politécnicos marítimo-pesqueiros 2     Consolidación   Decreto 79/2022 (DOG nº 102, 30.05.2022)    
A2 Técnica de Finanzas 5     Libre  2018, 2019 18/06/2021 01/03/2022  
A2 Xestión 6 1   Estabilización  2018, 2019 26/11/2019 05/06/2020  
A2 Xestión 3     Consolidación  2018, 2019 26/11/2019 05/06/2020  
A2 Xestión 60 3   Promoción Interna  2018, 2019 31/01/2020 05/06/2020  
A2 Xestión 21 1   Libre  2018, 2019 26/11/2019 05/06/2020  
A2 Xestión, escala de xestión de sistema de informática 2     Consolidación   Decreto 79/2022 (DOG nº 102, 30.05.2022)    
A2 Xestión, escala Técnica de Finanzas 13 1   Estabilización   18/06/2021 01/03/2022  
A2 Xestión, escala Xestión de sistema de informática 5 1   Estabilización   29/04/2022    
AP Agrupación profesional do persoal funcionario subalterno 12    12 Libre   10/03/2020 15/07/2020  
AP Agrupación profesional do persoal funcionario subalterno 77 7   Libre    11/03/2019 15/07/2020  
AP Agrupación profesional do persoal funcionario subalterno 1     Consolidación    11/03/2019 15/07/2020  
AP Agrupación profesional do persoal funcionario subalterno 127 7   Estabilización    11/03/2019 15/07/2020  
C1 Administrativo 21 1   Libre  2018, 2019 25/11/2019 05/06/2020  
C1 Administrativo 10 1   Consolidación  2018, 2019 25/11/2019 05/06/2020  
C1 Administrativo 95 6   Promoción Interna  2018, 2019 31/01/2020 05/06/2020  
C1 Administrativo, escala Técnica auxiliar de informática 6     Consolidación   Decreto 79/2022 (DOG nº 102, 30.05.2022)    
C1 Administrativo, escala Técnica auxiliar de informática 14 1   Estabilización   29/04/2022    
C1 Axudantes de carácter facultativo, escala Axentes do Servizo de Gardacostas 10     Estabilización   29/04/2022 23/05/2022  
C2 Auxiliar 87 8   Libre  2018, 2019 25/11/2019 05/06/2020  
C2 Auxiliar 6    6 Libre  2018, 2019 25/11/2019 05/06/2020  
C2 207U-Corpo de auxiliares de carácter técnico, escala auxiliar do Servizo de Prevención e defensa contra incendios forestais, especialidade bombeiro forestal 70     Libre    04/03/2019 10/02/2021  
C2 Auxiliar 75 5   Estabilización  2018, 2019 25/11/2019 05/06/2020  
C2 Auxiliar 36 4   Consolidación  2018, 2019 25/11/2019 05/06/2020  
C2 Auxiliar 25 2   Promoción Interna  2018, 2019 31/01/2020 16/07/2020  
C2 Auxiliares de carácter técnico, escala auxiliares de clínica 65 5   Libre   25/02/2019 23/06/2020  
C2 Axudantes de carácter facultativo, escala Auxiliares de clínica 100     Estabilización   25/02/2019 23/06/2020  
I Categoría 002. Titulado/a superior médico/a 1     Consolidación   07/11/2019 21/09/2020  
I Categoría 004 Titulado/a superior 10 2   Consolidación  2017, 2018 26/11/2019 05/06/2020  
I Categoría 006. Titulado/a superior psicólogo/a 2     Consolidación  2017, 2018 08/11/2019 21/09/2020  
I Grupo I. Categoría 001. Técnico/a deportivo 2     Consolidación   Decreto 79/2022 (DOG nº 102, 30.05.2022)    
II Categoría 007 Titulado/a grao medio 3     Consolidación  2017, 2018 26/11/2019 05/06/2020  
II Categoría 017. Asistenta/e social 4 1   Consolidación  2017, 2018 08/11/2019 30/09/2020  
II Grupo II. Categoria 001. Director/a Centros 1     Consolidación   Decreto 79/2022 (DOG nº 102, 30.05.2022)    
II Grupo II. Categoría 027. Técnico/a Superior Diplomado/a en Informática 1     Consolidación   Decreto 79/2022 (DOG nº 102, 30.05.2022)    
II Grupo II. Categoría 041. Técnico/a ambiental 1     Consolidación   Decreto 79/2022 (DOG nº 102, 30.05.2022)    
III Grupo III. Categoría 017. Analista de laboratorio 4 1   Consolidación   Decreto 79/2022 (DOG nº 102, 30.05.2022)    
III Grupo III. Categoría 036. Experto/a audiovisuais 1     Consolidación   Decreto 79/2022 (DOG nº 102, 30.05.2022)    
III Grupo III. Categoría 050. Técnico/a especialista en xardín de infancia 1     Consolidación   Decreto 79/2022 (DOG nº 102, 30.05.2022)    
III Grupo III. Categoría 063. Oficial/a 1ª condutor/a 1     Consolidación   Decreto 79/2022 (DOG nº 102, 30.05.2022)    
III Grupo III. Categoría 069. Oficial/a servizos técnicos 1     Consolidación   Decreto 79/2022 (DOG nº 102, 30.05.2022)    
IV Categoría 001 1     Consolidación  2017, 2018 25/11/2019 05/06/2020  15/12/2021
IV Grupo IV. Categoría 011. Auxiliar de laboratorio 26 3   Consolidación   Decreto 79/2022 (DOG nº 102, 30.05.2022)    
IV Grupo IV. Categoría 018. Oficial/a de segunda 9 1   Consolidación   Decreto 79/2022 (DOG nº 102, 30.05.2022)    
IV Grupo IV. Categoría 031. Legoeiro/a 1     Consolidación   Decreto 79/2022 (DOG nº 102, 30.05.2022)    
V Grupo V. Categoría 001. Camareiro/a-Limpador/a 1     Consolidación   Decreto 79/2022 (DOG nº 102, 30.05.2022)    
V Grupo V. Categoría 011. Limpador/a-Fregador/a 1     Consolidación   Decreto 79/2022 (DOG nº 102, 30.05.2022)    

*Acumúlanse as prazas correspondentes ás ofertas de emprego público que se indican nesta columna

2017

 • Decreto 124/2017, do 30 de novembro, polo que se aproba a oferta de emprego público correspondente a prazas de persoal funcionario e laboral da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2017.
 • Resolución do 20 de xaneiro de 2017 pola que se fai público o resultado do sorteo a que se refire o Regulamento de selección de persoal da Administración da Comunidade Autónoma de Galicia.

2016

 • Decreto 19/2016, do 25 de febreiro, polo que se aproba a oferta de emprego público correspondente a prazas de persoal funcionario e laboral da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2016.
 • Resolución do 3 de febreiro de 2016 pola que se fai público o resultado do sorteo a que se refire o Regulamento de selección de persoal da Administración da Comunidade Autónoma de Galicia.

2015

 • Decreto 85/2015, do 18 de xuño, polo que se modifica o Decreto 34/2015, do 5 de marzo, polo que se aproba a oferta de emprego público correspondente a prazas de persoal funcionario e laboral da Administración da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2015.
 • Decreto 34/2015, do 5 de marzo, polo que se aproba a oferta de emprego público correspondente a prazas de persoal funcionario e laboral da Administración da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2015.
 • Resolución do 29 de xaneiro de 2015 pola que se fai público o resultado do sorteo a que se refire o Regulamento de selección de persoal da Administración da Comunidade Autónoma de Galicia.

2014

 • Decreto 154/2014, do 11 de decembro, polo que se aproba a oferta de emprego público correspondente a prazas de persoal funcionario da Administración da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2014.
 • Resolución do 29 de xaneiro de 2014 pola que se fai público o resultado do sorteo a que se refire o Regulamento de selección de persoal da Administración da Comunidade Autónoma de Galicia.

2013

 • Decreto 182/2013, do 12 de decembro, polo que se aproba a oferta de emprego público correspondente a prazas de persoal funcionario da Administración da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2013.
 • Resolución do 15 de xaneiro de 2013 pola que se fai público o resultado do sorteo a que se refire o Regulamento de selección de persoal da Administración da Comunidade Autónoma de Galicia.

2012

 • Decreto 262/2012, do 20 de decembro, polo que se aproba a oferta de emprego público correspondente a prazas de persoal funcionario da Administración da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2012.
 • Resolución do 7 de febreiro de 2012 pola que se fai público o resultado do sorteo a que se refire o Regulamento de selección de persoal da Administración da Comunidade Autónoma de Galicia.

2011

 • Decreto 55/2011, do 31 de marzo, polo que se aproba a oferta de emprego público correspondente a prazas de persoal funcionario da Administración da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2011.
 • Resolución do 1 de febreiro de 2011 pola que se fai público o resultado do sorteo a que se refire o Regulamento de selección de persoal da Administración da Comunidade Autónoma de Galicia.

2009

 • Decreto 437/2009, do 17 de decembro, polo que se aproba a oferta de emprego público correspondentes a prazas de persoal funcionario e laboral da Administración da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2009.
 • Resolución do 29 de xaneiro de 2009 pola que se fai público o resultado do sorteo a que se refire o Regulamento de selección de persoal da Administración da Comunidade Autónoma de Galicia.

2008

 • Decreto 88/2008, do 30 de abril, polo que se aproba a oferta de emprego público correspondente a prazas de persoal funcionario e laboral da Administración da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2008.
 • Corrección de erros.-Decreto 88/2008, do 30 de abril, polo que se aproba a oferta de emprego público correspondente a prazas de persoal funcionario e laboral da Administración da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2008.
 • Decreto 299/2009, do 7 de maio, polo que se modifica o Decreto 88/2008, do 30 de abril, polo que se aproba a oferta de emprego público correspondente a prazas de persoal funcionario e laboral da Administración da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2008.

2007

 • Decreto 65/2007, do 12 de abril, polo que se aproba a oferta de emprego público correspondente a prazas de persoal funcionario e laboral da Administración da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2007.

2006

 • Decreto 67/2006, do 27 de abril, polo que se aproba a oferta de emprego público correspondente a prazas de persoal funcionario e laboral da Administración da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2006.

2005

 • Decreto 161/2005, do 16 de xuño, polo que se aproba a oferta de emprego público correspondente a prazas de persoal funcionario e laboral da Administración da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2005.

2004

 • D ecreto 51/2004, do 4 de marzo, polo que se aproba a oferta de emprego público correspondente a diversas prazas de corpos e escalas de Administración xeral e especial da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2004.

2003

 • D ecreto 183/2003, do 13 de marzo, polo que se aproba a oferta de emprego público correspondente a diversas prazas de persoal laboral da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2003.

2002

 • D ecreto 200/2002, do 6 de xuño, polo que se aproba a oferta de emprego público correspondente a diversas prazas de corpos e escalas de Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2002.
 • D ecreto255/2002, do 30 de xullo, polo que se modifica a oferta de emprego público no sentido de ampliar diversas prazas de corpos, escalas e categorías da Administración da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2002 aprobada polo Decreto 200/2002, do 6 de xuño.

2001

 • D ecreto 122/2001, do 18 de maio, polo que se aproba a oferta de emprego público correspondente a diversas prazas de corpos e escalas de Administración xeral e especial, así como do persoal laboral da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2001.

2000

 • D ecreto 103/2000, do 5 de maio, polo que se aproba a oferta de emprego público correspondente a diversas prazas de corpos e escalas de Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2000.