Consulta das citacións electrónicas

Desde esta sección, os/as cidadáns/as que estean rexistrados/as en listas de contratación e que fosen citados/as de forma electrónica, terán á súa disposición unha nova ferramenta que lles permitirá atender as citacións pendentes de elección de posto e consultar todas as citacións que recibisen, independentemente do seu estado. 

Procedemento

  • As persoas que fosen citadas de forma electrónica, recibirán a notificación conforme fosen citadas a través do Sistema de Notificación Electrónica de Galicia - Notifica.gal dispoñible a través da sede electrónica da Xunta de Galicia. A maiores, o sistema remitirá tamén un aviso do envío da citación a través do SMS e/ou correo electrónico asociado á persoa na lista correspondente.
  • Nas comunicacións, incluirase unha ligazón que permitirá ás persoas citadas acceder directamente ao sistema de elección de postos desa citación concreta e establecer a orde de prelación de todos os postos ofertados, así como validar a súa elección.
  • As persoas citadas dispoñerán dun prazo máximo de 2 días naturais desde a posta ao dispor da notificación en Notifica.gal para realizar a elección de postos. A finalización da elección de postos suporá a aceptación do chamamento pola persoa aspirante nos termos seleccionados.
  • No caso de que unha persoa reciba varias citacións consecutivas deberá atender por orde de recepción as citacións enviadas ás que lles serán de aplicación as regras precedentes, e os chamamentos serán resoltos nese mesma orde.
  • Unha vez finalizado o prazo para a elección de postos, realizarase o proceso de adxudicación do posto.
  • Ás persoas que resulten adxudicatarias dun posto, enviaráselles un SMS cun acceso directo á descarga da credencial. O acceso á credencial pola persoa seleccionada farase nun prazo non superior ao primeiro día hábil ao seguinte ao último día de posta ao dispor da notificación, para a súa presentación no posto de traballo no prazo que nela figure, ao que deberá acudir coa documentación que se esixa en cada caso. Ao resto de persoas que non fosen adxudicatarias enviaráselles un correo electrónico informando que non foron adxudicatarias.

Importante: independentemente da ligazón que se incluirá nas comunicacións, os/as interesados/as sempre poderán consultar e atender as citacións desde a ligazón á aplicación que aparece neste apartado.

Contactos relacionados

Dúbidas de xestión

Teléfono:

012 (981 900 643)

Correo-e:

012@xunta.gal

Horario:

de luns a venres de 8:00 a 20:00 horas