CONTRATACIÓN TEMPORAL
Información xeral
Compartir
  • whatsapp

Listas de contratación

A Lei 2/2015, do 29 de abril, do emprego público de Galicia, no seu artigo 23, así como o V Convenio colectivo único para o persoal laboral da Xunta de Galicia, no seu artigo 7º, establecen a definición de persoal funcionario interino e laboral temporal.

Dentro deste marco normativo, o Decreto 37/2006, do 2 de marzo,  regula o procedemento para a inscrición nas listas de contratación, o baremo aplicable unha vez incluído nas citadas listas, o procedemento para efectuar os chamamentos etc...

O Decreto 37/2006, do 2 de marzo, foi modificado polo Decreto 124/2016, do 8 de setembro, polo Decreto 60/2019, do 23 de maio e polo Decreto 160/2019, do 19 de decembro.

Presentación de instancias

Realizarase anualmente dentro do prazo establecido no artigo 6º do Decreto 37/2006 que abrangue do 1 de marzo ao 30 de abril, elaborándose a lista no período comprendido entre o 1 de xuño e o 31 de decembro do mesmo ano. Aquelas persoas que queiran inscribirse nas listas de contratación temporal poderán facelo sempre que cumpran os requisitos da lista correspondente (titulación, coñecemento do idioma galego e os demais que para cada caso estableza a correspondente resolución de apertura da lista).

Naquelas listas que se atopen pechadas só poderán inscribirse aqueles/as candidatos/as que teñan servizos prestados ou superada algunha proba do último proceso selectivo.

Os documentos que deberán presentar as persoas interesadas son os seguintes:

A lista provisional de admitidos/as e excluídos/as destas solicitudes será obxecto de publicación no DOG, dándose un prazo de dez días hábiles para presentar alegacións ou emendar causas de exclusión.

Unha vez revisadas as emendas publicarase a lista definitiva no DOG e os/as interesados/as terán un prazo dun mes dende o día seguinte ao da publicación para presentar o recurso de alzada.

Baremación de méritos

O baremo aplicable para a elaboración das listas aparece recollido no artigo 9º do decreto 37/2006, puntuándose os servizos prestados no mesmo corpo, escala, especialidade ou categoría; as probas superadas no último proceso selectivo para o mesmo corpo, escala, especialidade ou categoría da Xunta de Galicia; así como os chamamentos atendidos e finalizados sen renuncia. Estes méritos puntuaranse de oficio.

Os méritos por servizos prestados e chamamentos atendidos serán obxecto de actualización no mes de febreiro de cada ano, publicándose unha resolución provisional no DOG na que se establecerá un prazo de dez días hábiles para presentar reclamacións.

Nas categorías de defensa contra incendios forestais os integrantes das listas poderán presentar solicitude de actualización de méritos no mes de xaneiro, achegando os servizos prestados nos concellos e mancomunidades.

Unha vez revisadas as alegacións, publicarase a lista definitiva no DOG e as persoas interesadas terán un prazo dun mes dende a publicación para presentar o recurso de alzada.

A puntuación por probas superadas do último proceso selectivo actualizarase o día da publicación do acto de elección de destino do persoal de novo ingreso no DOG.

Cambio de datos persoais

O persoal inscrito nas listas poderá solicitar o cambio dos seus datos persoais en calquera momento mediante unha solicitude con presentación electrónica, facéndose efectivo ao día seguinte ao da súa presentación.

Modificación de ámbitos

O persoal inscrito nas listas poderá solicitar o cambio de ámbitos no mes de xaneiro mediante unha solicitude con presentación electrónica, facéndose efectiva o 1 de marzo dese mesmo ano.

As persoas integrantes das listas de categorías de defensa contra incendios forestais que desexen modificar o concello de empadroamento farano no mes de xaneiro utilizando o modelo de solicitude que estará dispoñible no portal web e achegarán o certificado de empadroamento.

Suspensión de chamamentos

Os/as integrantes das listas que non se atopen prestando servizos poderán solicitar a suspensión de chamamentos para non ser citados mediante unha solicitude, con presentación electrónica, que se fará efectiva ao día seguinte da súa presentación. Calquera citación xerada antes de ser efectiva a suspensión deberá ser atendida polas persoas interesadas xa que en caso contrario quedarán excluídas da lista.

Se un/unha integrante das listas non acude a un chamamento ou renuncia a este quedará excluído/a da lista podendo presentar reclamación ante a Comisión Permanente.

Tanto a situación dos/as integrantes das listas coma as citacións pendentes poden consultarse no presente portal.

Os modelos de solicitudes dispoñibles, estarán accesibles premendo nesta ligazón, son os seguintes:

  • Solicitude de inclusión nas listas.
  • Solicitude de actualización de méritos.
  • Solicitude de suspensión dos chamamentos.
  • Solicitude de reanudación de chamamentos.
  • Solicitude de cambio datos persoais.
  • Solicitude de modificación de teléfono móbil.
  • Solicitude de modificación de ámbitos.
  • Solicitude de modificación de concello de empadroamento.
  • Solicitude de readmisión automática tras penalización.