Información xeral

O Decreto 37/2006, do 2 de marzo regula o nomeamento de persoal interino para o desempeño transitorio de prazas reservadas a persoal funcionario e a contratación temporal de persoal laboral. Nel, establécese o procedemento de inscrición nas listas, o baremo aplicable, o procedemento para efectuar os chamamentos etc.

Compartir
 • whatsapp

Consulte as seguintes preguntas frecuentes en caso de dúbidas. Lembre que tamén pode consultar aquí:

Contactos relacionados
 • Dúbidas de xestión
  Teléfono: 012 (981 900 643)
  Correo-e: 012@xunta.gal
  Horario: de luns a venres de 8:00 a 20:00 horas

Preguntas máis frecuentes


1. Cando podo inscribirme nas listas?

Con carácter xeral, o prazo de inscrición estará aberto entre os días 1 de marzo e o 30 de abril de cada ano. 

2. Como podo presentar a solicitude para inscribirme nas listas?

As persoas que desexen incluírse nas listas poderán formular as súas solicitudes dentro do prazo establecido e deberán cumprir os requisitos da lista correspondente (titulación, coñecemento do idioma galego e os demais que, para cada caso, estableza a correspondente resolución de apertura da lista).

As solicitudes presentaranse preferiblemente por vía electrónica.

Opcionalmente, poderanse presentar as solicitudes presencialmente en calquera dos lugares e rexistros establecidos no artigo 16.4 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas.

Acceder

3. En que listas podo inscribirme?

Dentro do prazo establecido as persoas interesadas poden inscribirse en calquera das listas que figuren abertas. Pode consultarse a relación de listas abertas premendo nesta ligazón.

As listas que se atopen saturadas porque haxa un excesivo número de persoas inscritas ou non se produzan contratacións ou nomeamentos estarán pechadas. Nas listas pechadas unicamente poderán inscribirse, dentro do prazo establecido, as persoas interesadas que superasen algunha proba do último proceso selectivo ou teñan prestado servizos na Xunta de Galicia para a lista correspondente a ese corpo, escala, especialidade ou categoría.

Nesta ligazón pode consultar as categorías profesionais equivalentes aos corpos e escalas de persoal funcionario para os efectos do disposto no apartado 4 da Resolución do 21/02/2023, da Dirección Xeral da Función Pública (DOG núm. 42 do 01/03/2023), pola que se acorda o peche de determinadas listas, así como a apertura doutras para a incorporación de novas solicitudes para a contratación temporal de persoal laboral da Xunta de Galicia e o nomeamento de persoal funcionario interino, correspondentes a determinados grupos, categorías, corpos, escalas e especialidades.

4. En que ámbitos podo inscribirme?

A delimitación territorial por ámbitos é propia para cada lista e pode comprender o territorio autonómico, servizos centrais, servizos provinciais ou agrupación de municipios.

As persoas interesadas deberán facer constar ata un máximo de oito ámbitos, segundo o disposto para cada corpo, escala, especialidade ou categoría en que soliciten inscribirse.

No apartado consulta das listas atopará a información administrativa de cada unha das listas que inclúe a información dos ámbitos.

5. Que se valora no baremo das listas reguladas polo Decreto 37/2006, do 2 do marzo?

No baremo das listas valóranse as probas superadas no último proceso selectivo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia para o grupo, escala, especialidade ou categoría; os servizos prestados na mesma categoría, corpo ou escala na Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia ou, en determinados casos, en entidades públicas instrumentais e os chamamentos atendidos e finalizados sen renuncia. Estes méritos puntuaranse de oficio.

Os méritos por servizos prestados e chamamentos atendidos serán obxecto de actualización anualmente, publicándose unha resolución provisional no DOG na que se establecerá un prazo de dez días hábiles para presentar alegacións.

As persoas integrantes das listas correspondentes a categorías de persoal laboral dos servizos de defensa contra incendios forestais  poderán presentar solicitude de actualización de méritos no mes de xaneiro acreditando os servizos prestados nos concellos e mancomunidades na mesma categoría, categorías análogas ou asimilables.

A puntuación por probas superadas do último proceso selectivo actualizarase o día da publicación do acto de elección de destino do persoal de novo ingreso no DOG.

6. Que documentación debo achegar coa solicitude?

As solicitudes presentaranse preferiblemente por vía electrónica ao igual que a documentación preceptiva. 

Opcionalmente, poderánse presentar as solicitudes presencialmente en calquera dos lugares e rexistros establecidos no artigo 16.4 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas.

Acceder

A Administración consultará automaticamente os seguintes documentos, agás que as persoas se opoñan á súa consulta. Neste último caso deberán indicalo no recadro correspondente habilitado no formulario e achegar os documentos.

 • DNI/NIE.
 • Título/s oficial/oficiais non universitario/s
 • Título/s oficial/oficiais universitario/s
 • Documento xustificativo de estar en posesión do Celga 4 ou equivalente nas listas para os subgrupos A1, A2, C1 e grupos B, I, II e III; Celga 3 ou equivalente nas listas para o subgrupo C2 e grupo IV e, finalmente, Celga 2 ou equivalente para a agrupación profesional de funcionarios e grupo V, expedidos polo órgano competente en materia de política lingüística.
 • Certificación de empadroamento, para a acreditación dos méritos a que se refire o artigo 9.bis, letra b), do Decreto 37/2006,
 • Coñecemento do terreo, nas listas das categorías pertencentes aos servizos de prevención e defensa contra os incendios forestais.

Consultaranse, ademais, os seguintes datos cando as persoas interesadas fagan constar na solicitude que lle é de aplicación a circunstancia que acredita o documento correspondente, consonte o artigo 23.5 da Lei 6/2003, do 9 de decembro, de taxas, prezos e exaccións reguladoras da Comunidade Autónoma de Galicia:

 • a) Certificado de discapacidade igual ou superior ao 33 % expedido pola Administración autonómica de Galicia, para a acreditación da exención do importe total da taxa.
 • b) Certificado de familia numerosa de carácter especial ou xeral, ou carné familiar en que conste o dito carácter, para a acreditación da exención do importe total da taxa ou do 50 %, respectivamente.
 • c) Certificación expedida pola oficina de emprego en que conste que a persoa aspirante figura como demandante de emprego, ininterrompidamente, desde polo menos seis meses antes da data da publicación da convocatoria no DOG (isto é, desde polo menos o 1 de setembro do 2022) , para a acreditación da exención do 50 % do importe da taxa, de cumprirse, así mesmo, o requisito establecido na alínea d).
 • d) Certificación do Servizo Público de Emprego Estatal en que conste que na data de presentación da solicitude non está a percibir prestación ou subsidio por desemprego, para a acreditación da exención do 50 % do importe da taxa, de cumprirse, así mesmo, o requisito previsto na alínea c).

As persoas interesadas deberán achegar xunto coa solicitude a seguinte documentación:

 • a) No suposto de non ter nacionalidade española, documentación acreditativa de ter residencia legal en España, para a inclusión nas listas de persoal laboral temporal, e pasaporte e/ou documentación acreditativa de cumprir calquera das condicións previstas no artigo 52.1 da Lei 2/2015, do 29 de abril, do emprego público de Galicia, regulador do acceso ao emprego público de persoas nacionais doutros Estados, para a inclusión nas listas para o desempeño con carácter transitorio de prazas reservadas a persoal funcionario.
 • b) Titulación ou formación NON ACADÉMICA exixida para cada grupo, categoría, corpo, escala ou especialidade, documentación acreditativa dos requisitos legalmente exixidos para participar na convocatoria pública das correspondentes probas selectivas ou, se é o caso, dos establecidos nas resolucións de aperturas de listas que non figuren entre os que serán consultados se non consta oposición da persoa interesada.
 • c) Certificado ou documento equivalente ao Celga 4 nas listas para os subgrupos A1, A2, C1 e grupos B, I, II e III; ao Celga 3 nas listas para o subgrupo C2 e grupo IV e, finalmente, ao Celga 2 para a agrupación profesional de funcionarios e grupo V, NON expedidos polo órgano competente en materia de política lingüística.
 • d) Xustificante de ter aboadas as taxas administrativas por dereitos de inscrición ou, se é o caso, documentación xustificativa para a exención, total ou parcial, do pagamento das taxas (código da taxa 05/13/07/300301). Unicamente deberá achegarse no caso de que a solicitude se presente presencialmente.
 • e) Para a acreditación dos méritos a que se refire o artigo 9.bis, letra a), ordinal 2º, do Decreto 37/2006, servizos prestados en concellos ou mancomunidades de municipios da Comunidade Autónoma de Galicia na mesma categoría, categorías análogas ou asimilables, nas listas das categorías pertencentes aos servizos de prevención e defensa contra os incendios forestais, certificación de servizos prestados segundo o modelo que figura no anexo II desta orde, debidamente cuberta, polo persoal funcionario que se determina no citado anexo.
 • f) Certificado de discapacidade igual ou superior ao 33 % NON expedido pola Administración autonómica de Galicia, para a acreditación da exención do importe total da taxa.
 • g) Sentenza xudicial firme ou resolución administrativa pola que se recoñeza a condición de Vítimas do terrorismo, para a acreditación da exención do importe parcial da taxa (50%). 
7. Cando se publican as listas?

As listas elabóranse no período comprendido entre o 1 de xuño e o 31 de decembro. Unha vez revisadas e baremadas as solicitudes, publicarase no Diario Oficial de Galicia a resolución da lista provisional de persoas admitidas e excluídas que presentaron solicitude. As persoas excluídas disporán dun prazo de dez días hábiles para presentar alegacións.

Unha vez vistas as alegacións presentadas á lista provisional, publicaranse do mesmo xeito as listas definitivas das persoas admitidas e excluídas, entrando en vigor a partir do día seguinte ao da súa publicación. A partir desa data, as listas entrarán en xestión e as persoas definitivamente admitidas figurarán dispoñibles para ser chamadas, salvo que se atopen en suspensión de chamamentos.

Poderá consultar estes listaxes aquí:

Acceder

8. Como podo saber a posición que ocupo nas listas?

A orde de prelación das persoas integrantes das listas vén dada pola puntuación do baremo e a aplicación dos criterios de desempate, figurando cunha posición en cada un dos ámbitos, segundo a súa puntuación e a puntuación das persoas inscritas no mesmo ámbito, que se atopen dispoñibles para ser chamadas.

Aquelas persoas que estean prestando servizos como consecuencia dun chamamento efectuado polas listas reguladas polo Decreto 37/2006, do 2 de marzo,  atópanse en suspensión de chamamentos de oficio en todas as listas, e polo tanto, sen posición para postos non vacantes. Non obstante, poden ter posición para postos vacantes da mesma categoría, corpo, escala ou especialidade ou postos vacantes doutras categorías corpos, escalas ou especialidades en aplicación do artigo 15.1 (mellora).

As persoas integrantes das listas poderán consultar a súa posición na orde de prelación das listas nesta ligazón:

Acceder

9. Como podo presentar alegacións?

Unha vez publicadas as listas provisionais das solicitudes de inclusión ou, no seu caso, as listas provisionais da actualización de méritos, as persoas interesadas disporán dun prazo de dez días hábiles, contados a partir do día seguinte ao da publicación da correspondente resolución no Diario Oficial de Galicia, para presentar reclamacións ante a Comisión Permanente (Dirección Xeral da Función Pública, Consellería de Facenda e Administración Pública, Edificio Administrativo San Caetano, s/n, Santiago de Compostela).

As persoas que solicitaron a inclusión electronicamente a través de https://fides.xunta.gal deberán acceder a Fides e realizar as alegacións que consideren oportunas, permitindo Fides xerar un documento para remitir a través dun rexistro presencial a documentación que deba presentarse e que non sexa copia auténtica ou non fora posible comprobala automaticamente. Só se admitirán as alegacións que se realicen por medio desta aplicación informática para as solicitudes que se presentaron a través de Fides.

Acceder

10. Que opcións teño de cambiar a un posto vacante cando estou prestando servizos? (mellora)

Aquelas persoas que están prestando servizos como consecuencia dun chamamento efectuado polas listas reguladas polo Decreto 37/2006, do 2 de marzo, atópanse en suspensión de chamamentos de oficio en todas as listas, polo que non terán orde de chamamentos, con dúas excepcións:

 • Estas persoas terán a posibilidade de que se lles oferte prestar servizos nunha vacante da mesma categoría, corpo, escala ou especialidade na que prestan servizos.
 • Tamén poderá ofertárselles prestar servizos nunha vacante doutra categoría, corpo, escala ou especialidade distinta á aquela na que está prestando servizos.

Estas opcións non volverán ser ofertadas ata pasados 4 anos, tanto se aceptan o posto como se non.

O cambio de posto que implican estas opcións é voluntario. A persoa pode elixir manter o posto que desempeña ou aceptar o novo posto vacante que se lle oferta. Non obstante, se a persoa acepta o novo posto vacante terá que incorporarse a este, xa que a aceptación implica a renuncia do que estaba a ocupar.

O aquí establecido aplícase unicamente cando a persoa está a prestar servizos. Cando non desempeñe ningún posto polas listas do Decreto 37/2006, do 2 de marzo, terá orde de chamamentos tanto para postos non vacantes como para postos vacantes.

11. Podo solicitar a suspensión de chamamentos? Como me reincorporo aos chamamentos?

A partir da publicación das listas provisionais, as persoas integrantes das listas que NON se encontren prestando servizos a través das listas elaboradas en aplicación do Decreto 37/2006, do 2 de marzo, poden solicitar electronicamente a suspensión das citacións. Esta solicitude terá efectos en todas as listas a partir do día seguinte ao da súa presentación e se manterá en tanto a persoa interesada non presente a solicitude de reincorporación.

As citas xeradas antes de facerse efectiva a suspensión deberán ser atendidas.

Durante o ano 2024, en aplicación da disposición adicional primeira da Lei 10/2023, do 28 de decembro, de medidas fiscais e administrativas (DOG núm. 246 do 29 de decembro), a solicitude de reincorporación aos chamamentos producirá efectos ao día seguinte ao da súa presentación.

Acceder

12. En que casos podo ser penalizada/o?

As persoas integrantes dunha lista que non aceptasen ou rexeitasen os postos ofertados a que están obrigadas, non se presentasen no posto de traballo previsto na credencial no prazo indicado ou renunciasen a un posto para o que foron seleccionadas quedarán excluídas dos chamamentos durante un ano, que se contará desde a data do feito causante da exclusión. Este período está reducido a seis meses durante o ano 2024 por aplicación da disposición adicional primeira da Lei 10/2023, do 28 de decembro, de medidas fiscais e administrativas (DOG núm. 246 do 29 de decembro).

Hai determinados casos exceptuados da penalización, como a renuncia derivada de forza maior apreciada pola Comisión Permanete,  a renuncia a un posto para desempeñar outro vacante nos supostos previstos no artigo 15.1 do Decreto 37/2006, do 2 de marzo….

Entre as excepcións á penalización tamén se atopa a renuncia a un posto con xornada igual ou inferior ao setenta por cento da xornada ordinaria ou a un posto de carácter descontinuo cun período de actividade igual ou inferior a seis meses. Neste último caso, a persoa poderá renunciar ao posto, sen penalización, unha vez que transcorran seis meses desde a data do inicio de prestación de servizos que figura no contrato e sempre que preavise con quince días hábiles de antelación á data de efectos da renuncia ao servizo de persoal correspondente.

13. Ante que órgano podo reclamar no caso de ser penalizado/a?

Ante a Comisión Permanente.

14. Cales son as competencias da Comisión Permanente?

A Comisión Permanente é o órgano colexiado encargado da elaboración e do control do funcionamento das listas. As competencias da Comisión Permanente son: elaborar as listas e realizar as súas actualizacións, resolver as cuestións derivadas da interpretación do decreto vixente, adoptar cantos acordos e decisións esixa a xestión correcta das listas e resolver as solicitudes e reclamacións presentadas en relación co funcionamento e xestión das listas, así coma ser informada sobre a incorporación de entes instrumentais do sector público autonómico ao sistema de xestión das listas.

15. Podo renunciar a un posto de traballo que me foi adxudicado?

Con carácter xeral a renuncia á continuidade no desempeño dun posto de traballo implica a exclusión dos chamamentos por un ano. No ano 2024 a exclusión será de seis meses por aplicación da disposición adicional primeira da Lei 10/2023, do 28 de decembro, de medidas fiscais e administrativas (DOG núm. 246 do 29 de decembro).

Exceptúase deste criterio a renuncia a un posto de traballo reservado a persoal laboral con xornada igual ou inferior ao 70% da xornada ordinaria ou a un posto de carácter descontinuo cun período de actividade igual ou inferior a seis meses, unha vez transcorridos seis meses dende a data de inicio da prestación de servizos que figura no contrato e previo preaviso da persoa traballadora con quince días hábiles de antelación á data de efectos da renuncia.

Tamén supón unha excepción ao criterio xeral a renuncia a un posto de traballo por desempeñar outro vacante nos supostos previstos no artigo 15.1 do Decreto 37/2006, do 2 de marzo.

16. Existen causas de forza maior que xustifiquen non atender a un chamamento ou non aceptar un posto?

Si, existen diversas causas de forza maior que deben ser acreditadas e apreciadas pola Comisión Permanente que xustifican non atender un chamamento ou non aceptar un posto que se ofreza.

A Comisión Permanente estuda os casos individualmente. Os acordos máis frecuentemente aplicados por esta poden consultarse nesta ligazón.

17. Cando podo solicitar unha modificación de ámbitos?

As persoas inscritas nas listas poden solicitar electronicamente a modificación de ámbitos no mes de xaneiro de todos os anos. Estas solicitudes producirán efectos na xestión das listas a partir do 1 de marzo seguinte.

Premendo nesta ligazón pódese acceder directamente á páxina de xeración da solicitude de modificación de ámbitos.

18. Como podo consultar os meus datos persoais?

As persoas interesadas poden consultar os seus datos persoais premendo nesta ligazón.

19. Cando se pode solicitar unha modificación dos datos persoais?

As persoas inscritas nas listas poden solicitar electronicamente a modificación de datos persoais en calquera momento. Estas solicitudes producirán efectos na xestión das listas dende o día seguinte ao da súa presentación.

Premendo nesta ligazón pódese acceder directamente á páxina de xeración da solicitude de modificación de datos persoais.

20. Como se actualizan os méritos?

A Administración efectuará anualmente de oficio a actualización de méritos e publicará a lista provisional, dispoñendo as persoas interesadas dun prazo de dez días para reclamar no caso de non estar conformes con ela.

Nas categorías de persoal laboral dos servizos de defensa contra incendios forestais as persoas integrantes das listas poderán presentar solicitude de actualización de méritos no mes de xaneiro, achegando os servizos prestados nos concellos e mancomunidades na mesma categoría, categorías análogas ou asimilables.

21. Cando podo solicitar unha modificación do concello de empadroamento nas listas correspondentes a categorías de persoal laboral dos servizos de defensa contra incendios forestais?

As persoas integrantes das devanditas listas que desexen modificar o concello de empadroamento farano no mes de xaneiro utilizando o modelo de solicitude que estará dispoñible no portal web e achegarán o certificado de empadroamento.

Premendo nesta ligazón pódese acceder directamente á páxina de xeración da solicitude de modificación de concello de empadronamento.