Consulta das autorizacións de compatibilidade

Esta aplicación permite a consulta das resolucións de autorización ou recoñecemento de compatibilidade dos empregados públicos, para garantir a transparencia, publicidade e difusión pública.

Compartir
  • whatsapp

En cumprimento do artigo 8.1 g) da Lei 19/2013, do 9 de decembro, e da Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, de transparencia e bo goberno, publícanse as resolucións de autorización ou recoñecemento de compatibilidade dos empregados públicos dependentes da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia e das entidades públicas instrumentais do sector público autonómico.

Data de actualización: 29/03/2023
Frecuencia de actualización: continua