Formularios e solicitudes

O Decreto 37/2006, do 2 de marzo regula o nomeamento de persoal interino para o desempeño transitorio de prazas reservadas a persoal funcionario e a contratación temporal de persoal laboral. Nel, establécese o procedemento de inscrición nas listas, o baremo aplicable, o procedemento para efectuar os chamamentos etc.

Compartir
 • whatsapp

Suspensión indefinida de chamamentos

As persoas integrantes das listas que non estean a prestar servizos a través das listas elaboradadas en aplicación desde decreto poderán solicitar a suspensión das citacións.

A solicitude terá efectos en todas as listas nas que estea inscrita a persoa solicitante dende o día seguinte á súa presentación e manterase en canto a persoa interesada non presente solicitude de reincorporación.

O modelo de solicitude está dispoñible na seguinte ligazón e deberá efectuarse electronicamente.

Xerar solicitude

Reincorporación de chamamentos

A solicitude de reincorporación presentarase electronicamente e producirá efectos transcorridos dez días desde a súa presentación.

Durante o ano 2024, en aplicación da disposición adicional primeira da Lei 10/2023, do 28 de decembro, de medidas fiscais e administrativas (DOG núm. 246 do 29 de decembro), a solicitude de reincorporación aos chamamentos producirá efectos ao día seguinte ao da súa presentación.

Xerar solicitude

Modificación de datos persoais

As persoas inscritas nas listas poden solicitar electronicamente a modificación de datos persoais en calquera momento. Estas solicitudes producirán efectos na xestión das listas dende o día seguinte ao da súa presentación.

Premendo nesta ligazón pódese acceder directamente á páxina de xeración da solicitude de modificación de datos persoais.

Xerar solicitude

Modificación de teléfono móbil

A comunicación do número de teléfono móbil poderase presentar en calquera dos lugares previstos no artigo 16.4 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas mediante o seguinte modelo.

A solicitude producirá efectos transcorridos 10 días contados desde a data da comunicación.

Xerar solicitude

Readmisión automática tras penalización

As persoas integrantes das listas que estean penalizadas e queiran volver formar parte delas poderán solicitar a reincorporación. A solicitude de reincorporación presentada durante o período de penalización producirá efectos transcorrido o prazo dun ano ou seis meses se a penalización se produciu no ano 2024 (Lei 10/2023, do 28 de decembro, de medidas fiscais e administrativas publicada no DOG núm. 246 do 29 de decembro), que se contará desde a data do feito causante da exclusión. A solicitude presentada con posterioridade á finalización do período de penalización producirá efectos o día seguinte ao da súa presentación.

A solicitude de reincorporación deberase realizar e presentar electronicamente.

Xerar solicitude

Modificación de ámbitos

As persoas inscritas nas listas poden solicitar electronicamente a modificación de ámbitos no mes de xaneiro de todos os anos. Estas solicitudes producirán efectos na xestión das listas a partir do 1 de marzo seguinte.

Premendo nesta ligazón pódese acceder directamente á páxina de xeración da solicitude de modificación de ámbitos.

Xerar solicitude

Modificación de concello de empadroamento (só listas de persoal laboral do Servizo de Prevención e Defensa contra Incendios Forestais)

As persoas integrantes das ditas listas que desexen modificar o concello de empadroamento farano no mes de xaneiro utilizando o modelo de solicitude que estará dispoñible no portal web e achegarán o certificado de empadroamento.

Esta solicitude terá efectos na xestión das listas a partir de 1 de marzo seguinte. Esta solicitude poderá afectar á baremación segundo establécese no artigo 9. bis letra b) do Decreto 37/2006.

Premendo na seguinte ligazón pódese acceder directamente á páxina de xeración da solicitude de modificación de do concello de empadroamento.

Xerar solicitude

Solicitude de actualización de méritos (só listas de persoal laboral do Servizo de Prevención e Defensa contra Incendios Forestais)

A solicitude de actualización dos méritos referidos a servizos prestados en concellos e mancomunidades de municipios da Comunidade Autónoma de Galicia na mesma categoría, categorías análogas ou asimilables, no ano anterior, pode presentarse no mes de xaneiro de cada ano e deberá acompañarse do certificado de servizos prestados no concello ou mancomunidade de municipios.

Xerar solicitude

Solicitude de devolución de taxas

Para solicitar a devolución de taxas deberá descargar e cubrir o formulario adxunto, gravalo e presentalo anexándoo mediante o procedemento PR004A na sede electrónica, dirixido á Dirección Xeral da Función Pública.

 • Descargar o formulario de devolución de taxas (descargar en formato .odt - descargar en formato .docx)
 • Presentar o formulario na sede (deberá anexarse o formulario debidamente cuberto)
 • Formulario de devolución de taxas para as persoas integrantes das listas provisionais de contratación temporal de persoal laboral das categorías profesionais de xerocultor/a (43) e persoal de servizos xerais (44) do grupo IV que queiran desistir da solicitude formulada ao abeiro da Resolución do 7 de marzo de 2019 (DOG do 18 de marzo) e pedir a devolución de taxas conforme ao establecido no punto décimo da Resolución do 23 de novembro de 2021 (DOG do 29 de novembro). Descargar en formato .docx

 

Contactos relacionados
 • Dúbidas de xestión
  Teléfono: 012 (981 900 643)
  Correo-e: 012@xunta.gal
  Horario: de luns a venres de 8:00 a 20:00 horas