Xeración e presentación de solicitudes para as listas de contratación temporal

Esta aplicación permitiralle xerar todas as solicitudes normalizadas para as listas de contratación temporal e presentar telematicamente as solicitudes que teñan habilitada esta funcionalidade.

Inclusión nas listas

O procedemento para a cobertura con carácter temporal de postos incluídos nas relacións de postos de traballo está regulado no Decreto 37/2006, de 2 de marzo (DOG núm. 48 do 9 de marzo), modificado polo Decreto 124/2016, do 8 de setembro (DOG núm. 178 do 19 de setembro), polo Decreto 60/2019, do 23 de maio (DOG núm. 108, do 10 de xuño) e polo Decreto 160/2019, de 19 de decembro (DOG núm. 247, de 30 de decembro).

Documentación que se debe presentar

Os documentos que deberán presentar as persoas interesadas para a inscrición nas listas de contratación temporal son os seguintes:

 1. Solicitude de inscrición debidamente cuberta. O modelo de solicitude de inscrición nas listas para a cobertura temporal de postos de traballo na Administración da Comunidade Autónoma de Galicia estará a disposición das persoas interesadas a partir do 1 de marzo de cada ano nesta mesma páxina, ao final desta sección, premendo sobre o botón “Xeración de solicitudes”. Esta solicitude non admite presentación telemática, debido a que debe vir acompañada de documentación que actualmente non pode ser consultada por medios telemáticos, e deberá ser presentada no rexistro xeral da Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza, nas xefaturas territoriais e oficinas comarcais da devandita consellería, ou nos demais lugares previstos no artigo 16, relativo a rexistros, da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, xunto co resto da documentación requirida.
 2. Impreso de pago da taxa. Segundo o disposto no anexo I da Lei 6/2003, do 9 de decembro, de taxas, prezos e exaccións reguladoras da Comunidade Autónoma de Galicia, modificada pola Lei 6/2019, do 23 de decembro, de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2020, e a Lei 7/2019, do 23 de decembro, de medidas fiscais e administrativas, o importe da taxa por inscrición nas listas para a cobertura con carácter temporal de postos de traballo na Administración da Comunidade Autónoma é, para o ano 2020, de 18,04 €.
 3. De acordo co establecido no artigo 23 da Lei 6/2003, do 9 de decembro, de taxas, prezos e exaccións reguladoras da Comunidade Autónoma de Galicia estarán exentas do pago da taxa para a inscrición nas listas de contratación:
  • Persoas con discapacidade igual ou superior ao 33%. Esta circunstancia acreditarase coa copia cotexada do certificado de discapacidade.
  • Persoas que sexan membros de familias numerosas clasificadas na categoría especial. No caso de membros de categoría xeral terán unha bonificación do 50%. Este extremo acreditarase coa copia cotexada do título de familia numerosa.
  • Bonificación do 50%. Persoas que figuren como demandantes de emprego desde, polo menos, 6 meses antes da data de convocatoria. Será requisito para o goce da exención do 50% do importe da taxa que non estean a percibir prestación ou subsidio por desemprego. A acreditación desta situación farase coa certificación expedida pola oficina de emprego na que conste que a/o aspirante figura como demandante de emprego desde, polo menos, o 1 de setembro de 2019 ata a data da súa solicitude e que na data da solicitude non percibe prestación ou subsidio por desemprego.

  Estarán exentas da presentación destas certificacións as persoas interesadas que manifesten na solicitude o consentimento expreso para que o órgano convocante poida acceder á comprobación destes datos.

 4. Certificado debidamente compulsado do grao de coñecemento do idioma galego.
 5. Fotocopia, debidamente compulsada, que acredite a titulación requirida, excepto as persoas interesadas que manifesten na solicitude o seu consentemiento expreso para que o órgano convocante poida acceder  a estes datos e os demais requisitos da lista.
 6. Fotocopia do DNI. Non será necesaria a presentación da fotocopia do DNI xunto coa instancia de inclusión nas listas, a condición de que a/o interesada/ou manifeste na súa solicitude o seu consentimento expreso para que o órgano competente poida acceder á comprobación dos seus datos de identidade.

CONSULTA AS LISTAS ABERTAS

Información importante para o correcto funcionamento da aplicación

Para que a aplicación funcione correctamente na internet Explorer debe escoller o nivel de seguridade medio-alto.

Accedendo ao menú Ferramentas > Opcións da internet, escoller a pestana "Seguridade" e no "Nivel de seguridade para esta zona" escoller medio-alto. Para presentar electronicamente a solicitude con validación por SMS debe empregar algún teléfono móbil proporcionado nalgunha das súas solicitudes de inclusión, reinclusión ou modificación de datos persoais. O sistema non lle pode proporcionar a información dos seus teléfonos por restricións impostas pola LOPDGDD (Lei orgánica de protección de datos persoais e garantía dos dereitos dixitais).

Xeración de solicitudes

Modificación de datos

As persoas integrantes das listas en cuxo expediente non figure un número de teléfono móbil están obrigadas a comunicalo.

Solicitudes de cambio de ámbito ou de datos persoais

As persoas inscritas nas listas que desexen cambiar de ámbito ou modificar os seus datos persoais deberán facelo mediante unha solicitude con presentación electrónica.

As solicitudes poderán presentarse:

 1. Para cambio de ámbito: no mes de xaneiro de todos os anos; producirán efectos na xestión das listas para partir do 1 de marzo seguinte.
 2. Para cambio de datos persoais: en calquera momento; producirán efectos na xestión das listas desde o día seguinte ao da súa presentación.
  Exceptúase da presentación electrónica obrigatoria a comunicación do número de teléfono móbil, que tamén se poderá presentar en calquera dos lugares previstos no artigo 16 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas, mediante modelo normalizado que se poderá descargar na páxina web da Xunta de Galicia https://www.xunta.gal/funcion-publica/.
 3. Modificación do teléfono móbil: estas solicitudes non electrónicas producirán efectos transcorridos 10 días contados desde a data de presentación.
 4. Xeración de solicitudes

Modificación do municipio de empadroamento e actualización de méritos

Só para as categorías de persoal laboral dos servizos de prevención e defensa contra incendios forestais.

A solicitude de modificación do municipio de empadroamento pode presentarse no mes de xaneiro de cada ano, tendo efectos na xestión das listas a partir de 1 de marzo seguinte. Deberá achegarse coa solicitude a copia cotexada do certificado de empadroamento. Esta solicitude poderá afectar á baremación segundo establécese no artigo 9. bis letra b) do Decreto 37/2006.

A solicitude de actualización dos méritos referidos a servizos prestados en concellos e mancomunidades de municipios da Comunidade Autónoma de Galicia na mesma categoría, categorías análogas ou asimilables, no ano anterior, pode presentarse no mes de xaneiro de cada ano e deberá acompañarse do certificado de servizos prestados no concello ou mancomunidade de municipios.

Xeración de solicitudes

Solicitude de suspensión e reincorporación de chamamentos

As persoas integrantes das listas en cuxo expediente non figure un número de teléfono móbil están obrigadas a comunicalo para poder presentar as solicitudes de suspensión e de restablecemento de chamamentos.

Suspensión indefinida de chamamentos

As persoas integrantes das listas que non estean a prestar servizos a través das listas poderán solicitar a suspensión das citacións. A solicitude terá efectos en todas as listas nas que estea inscrita a persoa solicitante dende o día seguinte á súa presentación.

Xeración de solicitudes de suspensión

Reincorporación de chamamentos

A suspensión manterase en canto a persoa interesada non presente solicitude de reincorporación. A solicitude de reincorporación presentarase electronicamente no modelo que estará á disposición das persoas interesadas na páxina web da Xunta de Galicia https://www.xunta.gal/funcion-publica/ e producirá efectos transcorridos 10 días dende a súa presentación.

Xeración de solicitudes de reincorporación

Readmisión automática tras penalización

As persoas integrantes das listas que estean penalizadas e queiran volver formar parte delas poderán solicitar a reincorporación. A solicitude de reincorporación presentada durante o período de penalización producirá efectos transcorrido o prazo dun ano, que se contará desde a data do feito causante da exclusión. A solicitude presentada con posterioridade á finalización do período de penalización producirá efectos o día seguinte ao da súa presentación.

A solicitude de reincorporación deberase realizar e presentar electronicamente na páxina web da Xunta de Galicia https://www.xunta.gal/funcion-publica/.

Xeración de solicitudes

 

Contactos relacionados
 • Dúbidas de xestión
  Teléfono: 012 (981 900 643)
  Correo-e: 012@xunta.gal
  Horario: de luns a venres de 8:00 a 20:00 horas