Xunta de Galicia
Xacobeo 2021

Directorio

DIRECCIÓN XERAL DE FUNCIÓN PÚBLICA  

Directorio

 • Consellería de Facenda
  Dirección Xeral de Función Pública

  Edificios Administrativos - San Caetano, s/n -
  15704 Santiago de Compostela
  Tel.: 981 545 227 - Fax: 981 545 225
 • Procesos selectivos (oposicións)
   
  Tel.: 981 545 246-981 545 481 / 881 999 006
  Fax: 981 541 555
  Servizo de Selección
  Tel.: 881 999 109
  Aplicación de xeración de solicitudes de oposicións. Centro de Atención de Usuarios do CIXTEC. Tel.: 981 541 300
 • Listas de contratación temporal e
  concurso de traslados

   
  Concurso de traslados. Tel.: 881 999 007 / 981 545 218
  Listas de persoal interino. Tel.: 981 541 574
  Listas de persoal laboral. Tel.: 981 545 236 /
  981 957 659 / 881 999 367
  Servizo de Provisión
  Tel.: 981 545 254
  Fax.: 981 541 555
 • Procesos de Xestión de Persoal
   
  • Persoal funcionario:
   • Trienios
    Tel.: 981 545 245
   • Recoñecemento de grado e xubilacións
    Tel.: 981 545 217
   • Comisións de servizo, reingresos
    Tel.: 981 957 166
  • Persoal laboral:
   • Trienios de persoal laboral fixo
    Tel.: 881 999 366
   • Trienios de persoal laboral temporal
    Tel.: 981 957 816
   • Adscricións temporais e xubilacións
    Tel.: 981 545 215
   Servizo de Xestión de Persoal. Tel.: 981 545 077
   Fax.: 981 545 225
 • Proceso de Xestión da Relación de Postos
  de Traballo

   
  Consultas sobre a Relación de Postos de Traballo Tel.: 881 999 325-981 545 423
  Servizo de Ordenación de Persoal
  Tel.: 981 545 423
  Fax.: 981 545 225
 • Solicitudes de compatibilidade, declaración
  de actividades e bens de altos cargos...

   
  Tel.: 981 957 875 / 981 545 237
   
 • Actualización do Rexistro Central de Persoal
  (Informática, Rexistro Central de Persoal,
  emisión de títulos oficiais de funcionarios
  e laborais e certificados de ocupación)
   
  Información sobre aplicacións informáticas
  Tel.: 881 999 883
  Servizo de Actualización de Datos
  Tel.: 981 545 844
  Fax.: 981 545 225