DIRECCIÓN XERAL DE FUNCIÓN PÚBLICA
Directorio
Compartir
 • whatsapp

Consellería de Facenda

 • Dirección Xeral de Función Pública
 • Edificios Administrativos - San Caetano, s/n -
 • 15704 Santiago de Compostela
 • Tel.: 981 545 227 - Fax: 981 545 225

Procesos selectivos (oposicións) 

 • Tel.: 981 545 246-981 545 481 / 881 999 006 / 981 545 218
 • Fax: 981 541 555
 • Servizo de Selección Tel.: 881 999 109
 • Aplicación de xeración de solicitudes de oposicións. Centro de Atención de Usuarios do CIXTEC. Tel.: 981 541 300

Listas de contratación temporal e concurso de traslados

 • Concurso de traslados. Tel.: 881 999 007
 • Listas de persoal interino. Tel.: 981 541 574
 • Listas de persoal laboral. Tel.: 981 545 236 / 981 957 659 / 881 999 367
 • Servizo de Provisión Tel.: 981 545 254 Fax.: 981 541 555

Procesos de Xestión de Persoal

 • Persoal funcionario:
  • Trienios, situacións e reingresos Tel.: 981 957 166
  • Recoñecemento de grado e xubilacións Tel.: 981 545 217
  • Comisións de servizo Tel.: 981 545 245
 • Persoal laboral:
  • Trienios de persoal laboral fixo Tel.: 881 999 366
  • Trienios de persoal laboral temporal Tel.: 981 957 816
  • Adscricións temporais e xubilacións Tel.: 981 545 215
 • Servizo de Xestión de Persoal.
 • Tel.: 981 545 077 Fax.: 981 545 225

Proceso de Xestión da Relación de Postos de Traballo

 • Consultas sobre a Relación de Postos de Traballo Tel.: 881 999 325-981 545 423
 • Servizo de Ordenación de Persoal Tel.: 981 545 423 Fax.: 981 545 225

Solicitudes de compatibilidade, declaración de actividades e bens de altos cargos

 • Tel.: 981 957 875 / 981 545 178

Actualización do Rexistro Central de Persoal (Informática, Rexistro Central de Persoal, emisión de títulos oficiais de funcionarios e laborais e certificados de ocupación)

 • Información sobre aplicacións informáticas Tel.: 881 999 883
 • Servizo de Actualización de Datos Tel.: 981 545 844 Fax.: 981 545 225

Desenvolvemento e Avaliación Profesional. Desenvolvemento profesional e avaliación das categorías e competencias existentes na organización

 • Tel.: 881 995 515

Xestores/as de proxectos 

 • Xestora de proxectos - Funcionarización. Tel.: 881 995 516
 • Xestora de proxectos - Carreira Profesional. Tel.: 881 995 517