Aviso previo á presentación

IMPORTANTE!

Nos concursos de traslados, a documentación que sexa necesario presentar para emendar as causas de exclusión ou a conciliación, deberá:

  • estar cotexada
  • ou ter o código seguro de verificación