Aviso previo á presentación
Compartir
  • whatsapp

IMPORTANTE!

Nos concursos de traslados, toda reclamación ten que concretar cada mérito co que está desconforme

A reclamación debe vir acompañada de xustificación documental que deberá ser:

  • documento electrónico ou copia electrónica auténtica asinados electronicamente 
  • ou levar código seguro de verificación

De acordo coa base II. Tramitación electrónica da orde de convocatoria, a documentación requirida que non fose posible entregar de modo electrónico deberá presentarse no rexistro.

No caso de anexar documentación os nomes dos arquivos non deben conter acentos nin a letra "ñ" e os arquivos deben ser menores de 5MB

Presentación de reclamacións