SERVIZO DE ACTUALIZACIÓN DE DATOS
Aplicacións informáticas
Compartir
 • whatsapp

Actualmente, o servizo de actualización de datos xestiona as seguintes aplicacións e servizos:

 1. Núcleo do rexistro central de persoal
 2. RCP - Matrhix (Módulo Activo de Traballo sobre os Recursos Humanos Integrados na Xunta)
 3. Xestión das Listas de contratación temporal do Decreto 1997
 4. Consulta web de novas e información dinámica de listas do Decreto 1997
 5. Xestión das listas de contratación temporal (listas abertas)
 6. Consulta web de novas e información dinámica de listas abertas
 7. Xestión das Listas de contratación temporal do Decreto 37
 8. Consulta web de novas e información dinámica de listas do Decreto 37
 9. Xestión dos concursos de traslados
 10. Consulta web de novas e información dinámica dos concursos de traslados
 11. Xestión do Fondo de Acción Social
 12. Consulta web de información dinámica do Fondo de Acción Social
 13. Xeración web de solicitudes do Fondo de Acción Social
 14. Sistema web de certificación distribuída de solicitudes do Fondo de Acción Social
 15. Xestión dos procesos selectivos
 16. Xeración web de solicitudes de participación nos procesos selectivos
 17. Sistema de corrección automático de exames tipo test e xeración de informes
 18. Módulo web de xeración de certificacións de asistencia a procesos selectivos
 19. Sistema autónomo de xestión de accesos de opositores e control de portas
 20. Consulta do expediente electrónico web
 21. Xeración de propostas de modificación do expediente electrónico
 22. Sistema web de certificación de peticións de modificacións do expediente
 23. Xestión e publicación de anuncios de comisións de servizo
 24. Sistema automático de petición, procesado, xestión e control de usuarios para acceso único a todas as aplicacións multiplataforma da dirección xeral
 25. Envío telemático de declaracións de intereses de altos cargos
 26. Xestión documental de toda a documentación (declaracións de bens e intereses) referente os altos cargos da administración.
 27. Publicación web do rexistro de intereses de altos cargos
 28. Sistema de almacenamento documental de sentencias da dirección xeral
 29. Presentación de solicitudes de reclamacións aos procesos da DXFP
 30. Sistema de xestión integral de reclamacións a todos os procesos xestionados pola dirección xeral
 31. Sistema de arquivo de expedientes administrativos e emisión electrónica de documentos normalizados
 32. Xestión telemática do rexistro de saída de documentación (co módulo de asignación de fluxos electrónicos de firma)
 33. Portafirmas electrónico
 34. Xestión multimedia de expedientes electrónicos
 35. Aplicación web de consulta de documentos electrónicos emitidos pola DXFP e verificación de firmas
 36. Xestión da relación de postos de traballo
 37. Sistema de xestión multimedia de expedientes xudiciais e recursos contra a DXFP
 38. Sistema de subscricións de novas da Dirección Xeral da Función Pública mediante comunicacións SMS
 39. Sistema multimedia de visualización de instrucións para a cobertura das follas de exame nos procesos selectivos e control do tempo
 40. Sistema de control dos actos de elección de destino con publicación multimedia do estado de evolución do proceso
 41. Sistema web de elección de destino para procesos selectivos
 42. Web corporativa da Dirección Xeral da Función Pública (Drupal)
 43. Web da Intranet do profesional de recursos humanos (Drupal)
 44. PortaX - Portal do empregado da Xunta de Galicia
 45. Sistema electrónico de negociación de caixas de correo de prazas para concursos, oposicións e RPTs
 46. Xestión de solicitudes de cobertura temporal
 47. Sistema de xeración e verificación de títulos electrónicos de persoal funcionario e laboral fixo
 48. Rexistro de expedientes de incompatibilidade
 49. Sistema de xestión de liberados sindicais
 50. Wiki da DXFP (MediaWiki)
 51. Xestor de incidencias da DXFP (Track+)
 52. Mantemento do dominio Windows da DXFP