DIRECCIÓN XERAL DE FUNCIÓN PÚBLICA
Subdirección Xeral de Réxime Xurídico e Relacións Laborais

Artigo 3.1 do Decreto 101/2014, do 1 de agosto, polo que se establece a estrutura orgánica da Consellería de Facenda.

Compartir
 • whatsapp

A Subdirección Xeral de Réxime Xurídico e Relacións Laborais exercerá as seguintes funcións:

 • A preparación, conxuntamente coa Subdirección Xeral de Xestión, Programación e Ordenación do Persoal, a Subdirección Xeral de Provisión de Postos e Selección de Persoal e a Oficina de Incompatibilidades e Boas Prácticas, dos anteproxectos normativos en materia de función pública.
 • A elaboración das propostas de resolución dos recursos e reclamacións previas á vía xurisdicional que se presenten en materia de persoal, dentro das competencias da Dirección Xeral da Función Pública.
 • A realización dos estudos e a emisión de informes en materia de persoal.
 • A preparación e desenvolvemento dos traballos relativos ás relacións laborais e sindicais do persoal ao servizo da Xunta de Galicia.
 • A coordinación do Rexistro dos órganos de representación do persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia e dos seus organismos, axencias e entidades dependentes, e do rexistro dos contratos de alta dirección.
 • A tramitación dos proxectos de orde de iniciación e resolución dos procedementos de integración como persoal laboral da Xunta de Galicia do persoal laboral fixo das entidades instrumentais do sector público autonómico, incoados segundo o disposto no artigo 8 do Decreto 129/2012, do 31 de maio.
 • A coordinación coas distintas consellerías e coa Seguridade Social dos expedientes de xubilación parcial do persoal laboral.
 • A coordinación das eleccións sindicais do persoal funcionario e laboral.
 • A elaboración dos informes en materia de persoal conxuntos coa Dirección Xeral competente en materia de orzamentos.
 • A realización, no seu ámbito de competencias, de cantos estudos e traballos se lle encomenden. 

Para o cumprimento das súas obrigacións, a Subdirección Xeral de Réxime Xurídico e Relacións Laborais contará coas seguintes unidades administrativas con nivel orgánico de servizo:

 • O Servizo de Réxime Xurídico e Recursos, que desenvolverá as seguintes funcións:
  • O estudo e preparación de propostas de resolución de recursos en materia de persoal, dentro das competencias da Dirección Xeral da Función Pública.
  • A colaboración na preparación de anteproxectos normativos relativos á función pública.
  • A preparación das propostas de imposición da sanción de separación do servizo ou despedimento do persoal xestionado pola Dirección Xeral da Función Pública para a súa elevación ao Consello da Xunta.
  • O asesoramento e a emisión de informes en materia de función pública.
  • A tramitación de reclamacións previas á vía xurisdicional, dentro da competencia da Dirección Xeral da Función Pública.
  • Remisión aos xulgados, tribunais e gabinetes territoriais dos expedientes e documentación solicitada na vía xurisdicional, dentro das competencias da Dirección Xeral da Función Pública.
 • O Servizo de Relacións Laborais realizará as seguintes funcións:
  • O desenvolvemento dos traballos relativos ás relacións sindicais do persoal da Xunta de Galicia.
  • A emisión de informes en materia de persoal laboral da Xunta de Galicia e dos exixidos pola normativa vixente.
  • A secretaría e mais o seguimento das negociacións colectivas en materia de persoal.
  • A coordinación coas distintas consellerías e coa Seguridade Social dos expedientes de xubilación parcial do persoal laboral.
  • A coordinación das eleccións sindicais do persoal funcionario e laboral.
  • A colaboración na elaboración de anteproxectos normativos en materia de función pública.
  • A xestión do Fondo de Acción Social.
  • A xestión do Rexistro dos órganos de representación do persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia e dos seus organismos, axencias e entidades dependentes, e a xestión do rexistro de contratos de alta dirección.