DIRECCIÓN XERAL DE FUNCIÓN PÚBLICA
Servizo de Actualización de Datos
Compartir
  • whatsapp

O Servizo de Actualización de Datos do Persoal terá encomendadas as seguintes funcións:

  • A dirección, coordinación e xestión do Rexistro de Persoal da Administración da Comunidade Autónoma de Galicia, no cal se inscribirá de forma preceptiva a todo o persoal ao seu servizo.
  • A dirección, coordinación e xestión do Rexistro de Persoal Directivo.
  • A anotación e actualización dos datos que se refiran aos actos que afecten a vida administrativa do persoal xestionado pola Dirección Xeral da Función Pública.
  • A xestión informatizada dos distintos procesos da Dirección Xeral.
  • O estudo e preparación de informes e estatísticas en materias relacionadas co persoal.
  • A vixilancia do cumprimento da normativa vixente sobre tratamento de datos de carácter persoal, con especial referencia ao arquivamento e uso da información recollida no Rexistro Central de Persoal.
  • Os estudos e traballos que se lle encomenden.